ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Zvláštní Zvláštní pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Přílohy Přílohy ke zvláštním ke zvláštním pojistným pojistným podmínkám strana strana Informace Informace o o podkladových aktivech aktivech fondů fondů strana strana Všeobecné Všeobecné obchodní obchodní podmínky podmínky pro pro portál portál MojeAllianz MojeAllianz strana strana T.Č. T.Č /

2 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě pojištění osob Allianz Mercury (IG5), která se řídí ZPP 6.06/ V tomto dokumentu naleznete důležité informace o životním pojištění Allianz Mercury. Dokument vznikl v souladu s platnými právními předpisy a jeho cílem je Vám, jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy, sdělit hlavní informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu doporučujeme Vám se seznámit se všemi materiály týkajícími se pojištění. Obsah 1. Informace o pojistiteli strana 2 2. Obecné informace strana 2 3. Základní vlastnosti pojištění strana 3 4. Hlavní pojištění (investiční složka) strana 5 Poplatky, náklady a bonusy strana 5 Investorské minimum strana 6 Vývoj hodnoty podílových jednotek, odkupné strana 7 Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN) strana 8 5. Pojistné události a pojistná plnění strana 9 Hlavní pojištění (pro případ dožití) strana 9 Hlavní pojištění (pro případ smrti) strana 9 Smrt strana 10 Invalidita strana 11 Pracovní neschopnost strana 12 Trvalé následky úrazu strana 13 Denní odškodné strana 14 Hospitalizace strana 14 Závažné nemoci strana 15 PRO boj s rakovinou strana 15 PRO ženy strana 16 PRO úvěr strana 16 PRO sportovce strana 17 Pastelka strana Ženy a těhotenství strana Události vyloučené z pojistného plnění strana Daňové vlastnosti pojištění osob strana Zánik, odstoupení a porušení podmínek strana Poučení o zpracování osobních údajů strana 22 1

3 Pojišťovna 1. INFORMACE O POJISTITELI Allianz pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna ) Sídlo Česká republika, Praha 8, Ke Štvanici 656/3 Informace o registraci IČO , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 Právní forma akciová společnost Předmět činnosti pojišťovací, zajišťovací a související činnosti info@allianz.cz Telefon Web Aktuální údaje (včetně zprávy o solventnosti a finanční situaci pojišťovny) naleznete na v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je dostupný na Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky 2. OBECNÉ INFORMACE Pojistná smlouva Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, který je také základem pro vytvoření vztahů před uzavřením pojistné smlouvy. Rozhodování sporů z pojištění přísluší obecným soudům České republiky. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi pojišťovnou a Vámi se použije český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojišťovnou archivována. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do pojistné smlouvy se na nás obraťte na výše uvedených kontaktech. Na požádání Vám také poskytneme další informace týkající se sjednávaného pojištění. Stížnosti Případnou stížnost nám můžete sdělit telefonicky, písemně i em na výše uvedené kontakty. Stížnost vyřídíme písemnou formou ( , dopis), pokud se společně nedohodneme jinak. Se stížností se také můžete obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Řešení sporů Spory mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a Vámi při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, pokud je k rozhodnutí takových sporů dána pravomoc českého soudu, lze také řešit prostřednictvím finančního arbitra. Řízení před arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři vydaném arbitrem (dostupný na Předsmluvní informace Součástí předsmluvní informace je Váš individuální Modelový příklad pojištění, který získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele. Modelový příklad pojištění Obsahuje konkrétní nastavení parametrů smlouvy dle Vašich potřeb, včetně ceny a doby trvání jednotlivých pojištění Pojistná smlouva Součástí pojistné smlouvy jsou zejména následující dokumenty, se kterými Vám doporučujeme se před sjednáním pojištění seznámit. Dokumenty získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo na Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, platné od (dále jen VPP") Obecné podmínky, kterými se řídí pojištění osob Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osob Allianz Mercury (IG5) verze 6.06/ (dále jen ZPP") Specifické podmínky platné jen pro investiční životní pojištění Allianz Mercury a jednotlivá připojištění Všeobecné obchodní podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz verze 1.4, platné od (dále jen Podmínky služby MojeAllianz ) Informace o podkladových aktivech fondů - Allianz Mercury (IG5/IG5J) platné od (dále jen Informace o podkladových aktivech fondů") Podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz Popis investiční strategie a rizikovosti jednotlivých fondů investičního životního pojištění Allianz Mercury Abychom Vám co nejvíce zjednodušili orientaci v pojistných podmínkách, v některých částech předsmluvní informace na ně odkazujeme, například: ZPP15. Číslo za ZPP (nebo VPP) značí číslo článku, kde naleznete podrobnější informace k danému tématu. 2

4 3. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ Vlastnosti pojištění a výluky jsou podrobně popsány ve Všeobecných a Zvláštních pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. Základní popis hlavních vlastností pojištění je součástí této předsmluvní informace. Vzhledem k omezenému rozsahu nemůže tento materiál nahradit pojistnou smlouvu nebo poskytnout její kompletní shrnutí. Pojištěné Jednou smlouvou mohou být pojištěni: osoby 1 dospělý a až 5 dalších osob (dospělých i dětí); anebo 1 dítě a až 2 dospělí v jeho prospěch. Za pojištěného dospělého se pro potřeby pojištění považuje osoba ve vstupním věku 16 a více let a za pojištěné dítě osoba ve vstupním věku 0 až 15 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba trvání navrhovaného pojištění a jednotlivých připojištění je uvedena v pojistně smlouvě a v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Struktura Hlavní pojištění Allianz Mercury (povinná složka pro případ smrti nebo dožití) Připojištění 1 Připojištění 2 Připojištění 3 Pojištění Allianz Mercury je tvořeno povinným hlavním pojištěním a dle Vašich potřeb volitelnými připojištěními. Hlavní pojištění: povinná část pojištění, která obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití vázané na investiční složku. V případě dožití se konce pojištění je vyplacena hodnota podílových jednotek platná k nejbližšímu dni následujícímu po dni dožití. V průběhu pojištění můžete hlavní pojištění upravovat (například změnit výši pojistného nebo pojistné částky pro případ smrti v rámci stanovených limitů). Připojištění: volitelné složky, které si vybíráte dle své potřeby pojistit jednotlivá rizika (úraz, nemoc, invalidita, atd.). V průběhu pojištění můžete tato připojištění nově sjednat, měnit nebo zrušit. Pojistné a platební prázdniny Pojistné (způsob placení) V pojistné smlouvě se za ujednanou pojistnou ochranu zavazujete platit pojistné. V průběhu trvání pojištění máte možnost zaplatit i mimořádné pojistné. Běžné pojistné (varianta Allianz Mercury IG5) hradí se v pravidelných intervalech (pojistná období) po celou pojistnou dobu: měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Mimořádné pojistné (varianta Allianz Mercury IG5) může být hrazeno kdykoliv v průběhu trvání pojištění. Pojistné můžete platit bezhotovostně bankovním převodem, běžné pojistné také inkasem z účtu nebo formou SIPO. Pojistné (výše) Hlavní pojištění Zaplacené běžné pojistné za hlavní pojištění snížené o počáteční poplatek a o poplatek z investovaného pojistného, je použito k nákupu běžných podílových jednotek. Pojistné za hlavní pojištění se nemění s věkem, je po celou dobu trvání pojištění konstantní. Jeho výši naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Připojištění Pojistné za připojištění je ihned po zaplacení přímo spotřebováno na krytí sjednaného rizika (není investováno do podílových jednotek). Výše pojistného za připojištění se v průběhu trvání připojištění nemění s věkem, jeho výše je konstantní. Konkrétní výši pojistného za jednotlivá připojištění naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Z běžných podílových jednotek se každý měsíc odečítá rizikové pojistné na úhradu pojištění pro případ smrti. Výše rizikového pojistného pro případ smrti se v průběhu pojištění mění (dle Vašeho aktuálního věku a pojistné částky), způsob výpočtu včetně příslušných sazeb je popsán v příloze ZPP (část I.) a jeho předpokládaná výše je uvedena v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Výše celkového běžného pojistného (za hlavní pojištění a připojištění) se v průběhu trvání pojištění nemění. Konkrétní výši celkového pojistného naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Platební prázdniny (splacený stav) ZPP21 Je-li pojistná smlouva uzavřena ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, můžete v průběhu trvání pojistné smlouvy požádat o převod pojištění do splaceného stavu se zachováním pojistného krytí v rámci hlavního pojištění a sjednaných připojištění (tzv. platební prázdniny). Vaše pojistná ochrana bude zachována a hrazena strháváním z běžných podílových jednotek, nejdéle však do doby jejich vyčerpání. Kompletní podmínky pro platební prázdniny jsou uvedeny v ZPP. Pokud má pojištění zaniknout z důvodu nezaplacení dlužného pojistného, bude automaticky převedeno do splaceného stavu bez zachování pojistného krytí. 3

5 Dynamika ZPP3 Pokud si sjednáte dynamiku, zajistíte si, že Vaše pojištění bude mít zachovanou reálnou hodnotu. Je tak zohledněn růst spotřebitelských cen (inflace) v čase. Na každé výročí Vašeho pojištění dojde k navýšení sjednaných pojistných částek/ročních důchodů/denních dávek a pojistného o hodnotu odrážející inflaci, minimálně o 5 %. Při navýšení pojistného krytí v důsledku dynamiky se nezkoumá Váš zdravotní stav. Dynamika se nevztahuje na tato připojištění: smrti (S8, SU5), invalidity (I3, I4, I5, IU2, IU3), pracovní neschopnosti (PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1), PRO úvěr (SIZN1, SI1, SUIU1). Popis všech zkratek (tarifů) jednotlivých připojištění je uveden v části 5 této předsmluvní informace. Možnosti pojistné ochrany Základní rizika Pro jednodušší nastavení pojistné ochrany dle Vašeho očekávání a potřeb jsme rozdělili (při)pojištění kryjící hlavní rizika do tří variant. Označené tarify (*) jsou určeny pro 2. až 6. pojištěného, který nemá sjednáno hlavní pojištění. KOMPLEXNÍ VARIANTA (nejširší pojistné krytí daného rizika, kterému odpovídá vyšší cena pojištění) VYVÁŽENÁ VARIANTA (krytí orientované zejména na závažnější dopady rizik s nižší cenou pojištění) LIMITOVANÁ VARIANTA (omezené pojistné krytí bez nutnosti vyplňovat kompletní zdravotní dotazník) Smrt z jakékoliv příčiny (hlavní pojištění, připojištění S7*, S8*) úrazem (hlavní pojištění, připojištění SU4*) Invalidita Pracovní neschopnost Trvalé následky úrazu II. + III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I4) I. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 28 dnů (PUV5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 14 dnů (PUV4) III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I2, I6, I3) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 56 dnů (PUV6) II. + III. +IV. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU2) I. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU3) z důvodu vyjmenovaných úrazů, odkladná doba 28 dnů (PUVU1) od 0,1 % (TNU6, TNU7) od 10 % (TNU8, TNU9) vyjmenované trvalé následky (VTU4, VTU5) Denní odškodné od 1. dne (DOU6, DOU7) od 29. dne zpětně (DOU8, DOU9) vyjmenované úrazy (VDOU3, VDOU4) Hospitalizace z důvodu nemoci i úrazu, od 1. dne (N5, N7) z důvodu nemoci i úrazu, od 5. dne zpětně (N6, N8) z důvodu úrazu, od 1. dne (NU4, NU5) Závažné nemoci 36/17 diagnóz (ZN4, ZN2) PRO boj s rakovinou (ZNO1, ZNO2) PRO ženy (NMZ2) Zproštění od placení z důvodu invalidity (ZP3) z důvodu invalidity úrazem (ZU4) Doplňková připojištění PRO úvěr Zajištění Vaší půjčky, hypotéky, atd. PRO sportovce Profi-sporty, letectví a motorismus Speciální řešení Pastelka Pojištění (nejen) rodičů pro děti 4

6 4. HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ (INVESTIČNÍ SLOŽKA) Hlavní pojištění kombinuje pojištění pro případ smrti nebo dožití (s možností volby výše pojistného plnění v jednotlivých letech dle potřeb pojištěného) navázané na investiční složku. Účet pojistníka, jednotky, bonusy w Poplatky a rizikové pojistné V rámci investičního životního pojištění je k Vaší smlouvě veden individuální účet (tzv. účet pojistníka), na který a ze kterého jsou podílové jednotky: připisovány/nakupovány (např. zaplacené pojistné nebo přiznané bonusy); strhávány/prodávány (např. poplatky nebo rizikové pojistné). V rámci investičního životního pojištění se rozlišují tři typy podílových jednotek: běžné podílové jednotky jsou nakupovány za běžné pojistné, které je snížené o počáteční poplatek a o poplatek z investovaného pojistného; mimořádné podílové jednotky jsou nakupovány za mimořádné pojistné, které je snížené o poplatek z investovaného pojistného; bonusové podílové jednotky jsou připsány v případech definovaných v pojistné smlouvě (např. měsíční bonus, atd.). Informace o všech poplatcích a počátečních nákladech hrazených z pojistného, snižujících hodnotu účtu pojistníka nebo hrazených nad rámec pojistného, jsou uvedeny v ZPP. Sazby rizikového pojistného za pojištění rizika smrti jsou součástí přílohy ZPP (část I.). POJISTNÉ Počáteční poplatek Poplatek z investovaného pojistného Běžné pojistné za hlavní pojištění INVESTUJE SE Účet pojistníka Běžné podílové jednotky Částečné odkupy Poplatek za vedení účtu Rizikové pojistné SPOTŘEBUJE SE Běžné pojistné za připojištění Mimořádné pojistné Poplatek z investovaného pojistného Mimořádné podílové jednotky Bonusové podílové jednotky Částečné odkupy Částečné odkupy Bonusy Poplatky, náklady a bonusy Poplatky, náklady ZPP12 ZPP16 Část pojistného za hlavní pojištění je spotřebována na rizikové pojistné, část na úhradu nákladů a poplatků a zbývající část tvoří prostředky k investování. Nejvyšší náklady spojené s pojištěním vznikají v prvních letech pojištění. Mezi základní poplatky a náklady investičního životního pojištění patří: Počáteční poplatek v prvních letech pojištění se do podílových jednotek investuje pouze část běžného pojistného za hlavní pojištění a zbytek je použit na úhradu počátečních nákladů. Počáteční náklady jsou náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy (včetně odměny pro zprostředkovatele), jejím vyhotovením a zavedením do informačního systému. Poplatek z investovaného pojistného za část pojistného na hlavní pojištění a mimořádné pojistné jsou nakupovány podílové jednotky Vámi vybraných investičních fondů. Před jejich nákupem se každé běžné pojistné snížené o počáteční poplatek a mimořádné pojistné sníží o poplatek za investování ve výši procenta uvedeného v ZPP. Příklad: v ZPP je uveden Počáteční poplatek pro zvolenou pojistnou dobu 75 %, 75 % a 0 % pro 1. až 3. rok. V prvním a ve druhém roce je investováno 25 % ze zaplaceného běžného pojistného za hlavní pojištění a 75 % běžného pojistného se použije na úhradu počátečních nákladů pojišťovny. Od třetího roku pojištění je již investováno celé běžné pojistné za hlavní pojištění (100 %) a žádné počáteční náklady se již nehradí. Před nákupem podílových jednotek se běžné pojistné určené k investování sníží vždy o Poplatek z investovaného pojistného. Poplatek za vedení účtu pojistníka hrazen každý měsíc z Vašeho podílového účtu ve výši uvedené v ZPP. Poplatek za správu fondů udává se v % a snižuje cenu podílových jednotek fondů. Pojišťovnou zveřejňovaná cena je již o tento poplatek očištěna. Výše poplatku se vypočte na základě procenta uvedeného v ZPP. Pojišťovna má právo poplatek za správu fondů měnit. O změně poplatku Vás budeme informovat zveřejněním nové výše v Sazebníku poplatků na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před dnem, ke kterému se má poplatek změnit. V případě nesouhlasu se změnou výše poplatku máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění na internetových stránkách 5

7 Bonusy ZPP9 ZPP16 ZPP17 Při splnění ujednaných podmínek (ZPP, pojistná smlouva) Vám vznikne nárok na bonusy. Mezi základní bonusy patří zejména: věrnostní bonus (sleva na rizikovém pojistném v hlavním pojištění); měsíční bonus (za každý měsíc trvání pojištění); koncový bonus (za dožití se sjednaného konce pojištění). Součástí Modelového příkladu pojištění je rozpad hodnoty podílových jednotek při dožití se konce pojištění ujednaného v pojistné smlouvě. Přehled poplatků Počáteční poplatek Doba (let) 1. rok 2. rok 3. rok Doba (let) 1. rok 2. rok 3. rok 1 10 % % 76 % 0 % 2 20 % 0 % % 77 % 0 % 3 30 % 0 % 0 % % 78 % 0 % 4 40 % 0 % 0 % % 79 % 0 % 5 30 % 30 % 0 % % 80 % 0 % 6 34 % 34 % 0 % % 81 % 1 % 7 38 % 38 % 0 % % 82 % 2 % 8 42 % 42 % 0 % % 83 % 3 % 9 46 % 46 % 0 % % 84 % 4 % % 50 % 0 % % 85 % 5 % % 55 % 0 % % 86 % 6 % % 60 % 0 % % 87 % 7 % % 65 % 0 % % 88 % 8 % % 70 % 0 % % 89 % 9 % % 75 % 0 % % 90 % 10 % Poplatek z investovaného pojistného Měsíční pojistné za hlavní pojištění Běžné pojistné < 500 Kč 500 Kč Kč Kč 4,5 % 3,5 % 3,0 % Mimořádné pojistné 5,0 % Poplatek za vedení účtu pojistníka Běžně placená smlouva a smlouva ve splaceném stavu (před dožitím), pokud není sjednáno zasílání korespondence poštou Běžně placená smlouva a smlouva ve splaceném stavu (před dožitím), pokud je sjednáno zasílání korespondence poštou Smlouva ve splaceném stavu (po dožití) Poplatek za správu fondů Fond Zkratka Poplatek Dluhopisový fond Jistota DF Jistota 1,10 % Smíšený fond Rovnováha SF Rovnováha 1,10 % Smíšený fond Dynamika SF Dynamika 1,10 % Akciový fond Global AF Global 1,10 % Akciový fond Evropa AF Evropa 1,10 % Akciový fond ETF World AF ETF World 0,45 % Smíšený fond Flexi-Asset 1 SF Flexi 1 1,10 % Smíšený fond Flexi-Asset 2 SF Flexi 2 1,10 % Fond Energie Fond Energie 1,10 % Fond Komodity Fond Komodity 1,10 % 60 Kč 65 Kč 30 Kč Investorské minimum Fondy, cena jednotky Jednotlivé investiční fondy životního pojištění se liší svou investiční strategií a rizikovostí. Vlastnosti investičních fondů jsou popsány v informacích o podkladových aktivech fondů. Rizikovost investice do jednotlivých investičních fondů je vyjádřena hodnotou mezi 1 (nejnižší riziko) a 7 (nejvyšší riziko) Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy Cena podílové jednotky investičního fondu se stanoví na základě aktuální hodnoty jeho podkladových aktiv. Aktuální i historické ceny podílových jednotek naleznete na Základní investiční pojmy Mezi základní pojmy spojené s investičním životním pojištěním patří: alokační poměr procentuální poměr, ve kterém se alokuje (umisťuje) část pojistného do investičních fondů. V rámci pojištění Allianz Mercury je možné stanovit odlišný poměr pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné; změna alokačního poměru alokační poměr můžete kdykoliv změnit a pojistné splatné po změně alokačního poměru se již bude investovat do investičních fondů dle nového rozložení; převod podílových jednotek odkoupení jednotek z jednoho investičního fondu a jejich nainvestování do jiného investičního fondu. Důvodem převodu může být Vaše rozhodnutí o nové investiční strategii. Převod podílových jednotek můžete provést kdykoliv; investiční autopilot volitelná vlastnost pojištění, která zajistí pasivní ochranu investice před výrazným kolísáním s blížícím se koncem pojištění. V případě jeho aktivace bude po sjednanou dobu docházet k převodu podílových jednotek (běžných a mimořádných) z rizikovějších investičních fondů do konzervativního fondu. Po uplynutí sjednané doby investičního autopilota bude alokace běžného a mimořádného pojistného změněna na 100 % do konzervativního fondu; částečný odkup v průběhu pojištění můžete v případě dostatečné hodnoty podílových jednotek a v případě, že máte pojistnou smlouvu sjednánu ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, odkoupit jejich část ( vybrat peníze z životního pojištění). Pojištění nezaniká a trvá dále. Za změnu alokačního poměru, převod podílových jednotek a částečný odkup pojišťovna účtuje poplatek dle ZPP. 6

8 Rizika související s investováním U pojištění spojeného s investičním fondem nesete investiční riziko Vy (pojistník), není zaručena návratnost investice a v průběhu trvání pojištění může dojít ke kolísání ceny podílových jednotek. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Vliv kolísání ceny můžete výrazně omezit vhodným nastavením investičního horizontu a pravidelným investováním. S investicí do investičních fondů jsou spojena zejména tato rizika: tržní riziko riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu; úvěrové riziko riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek; měnové riziko riziko spojené s pohybem kurzu měny v případě zahraničně měnové investice; specifická rizika riziko vypořádání, operační riziko, riziko koncentrace. Vývoj hodnoty podílových jednotek, odkupné Účet pojistníka je tvořen podílovými jednotkami investičních fondů. Protože cena podílových jednotek není garantována, může hodnota investice kolísat, a proto není možno zaručit plnou návratnost investované částky. Modelový investiční vývoj Součástí Modelového příkladu pojištění je simulace vývoje hodnoty podílových jednotek za předpokladu tří různých zhodnocení (modelované zhodnocení 0 %, 3 % a 5 %). Cílem grafu je ukázat závislost výsledné hodnoty podílových jednotek na jejich dosaženém průměrném zhodnocení. Rovnoměrné zhodnocení po celou dobu trvání pojištění je ilustrativní a není garantováno. Reálně cena podílových jednotek kolísá (nahoru i dolů), a tedy kolísá i hodnota podílových jednotek (a z ní odvozená výše odkupného). Příklad modelace se třemi různými scénáři vývoje. (30letý klient, konstantní pojistná částka pro případ smrti Kč, pojistná doba 35 let, riziková skupina 1, nekuřák, BMI 27, měsíční běžné pojistné za hlavní pojištění Kč) Hodnota podílových jednotek Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0% 3% 5% 0 Kč Pojistná doba (v letech) Odkupné ZPP7 V případě, že nedodržíte sjednanou pojistnou dobu a budete požadovat ukončení pojištění dříve, bude Vám vyplaceno tzv. odkupné. Výše odkupného odpovídá aktuální hodnotě podílových jednotek snížené o poplatek za předčasný zánik pojištění, který je minimálně 500 Kč. Výše poplatku se rovná: 1. a 2. rok trvání pojištění: 100 % hodnoty běžných podílových jednotek; 3. rok trvání pojištění: 25 % hodnoty běžných podílových jednotek; 4. a další roky trvání pojištění: 2 % hodnoty běžných podílových jednotek, maximálně Kč. Při předčasném ukončení pojištění přijdete také o tu část bonusových podílových jednotek, u které dosud nevznikl nárok na výplatu. Na Vaši žádost Vám kdykoliv v průběhu pojištění sdělíme aktuální výši odkupného. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému. Z připojištění právo na odkupné nevzniká. Modelový vývoj odkupného v čase je uveden v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Příklad vývoje hodnoty odkupného se zohledněním poplatku za předčasné ukončení pojištění. V prvních letech pojištění je výše odkupného nulová. (30letý klient, konstantní pojistná částka pro případ smrti Kč, pojistná doba 35 let, riziková skupina 1, nekuřák, BMI 27, měsíční běžné pojistné za hlavní pojištění Kč, modelované zhodnocení 0 %) Rok pojištění Odkupné Rok pojištění Odkupné 1 0 Kč Kč 2 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7

9 Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN) Ukazatel SUN Standardizovaný ukazatel nákladovosti (dále jen SUN ) prezentuje rozpad celkového pojistného na tři složky (vůči celkovému zaplacenému pojistnému za celou dobu trvání pojistné smlouvy): náklady a poplatky (účtované klientům); rizikové pojistné (rizikové pojistné za hlavní pojištění z hodnoty podílových jednotek a pojistné za připojištění); investované pojistné. Metodika SUN Zobrazení SUN Do výpočtu SUN nevstupuje mimořádné pojistné, bonusy (měsíční bonus, koncový bonus) a poplatky za mimořádné úkony (např. za změnu alokačního poměru více než 3-krát ročně). V rizikovém pojistném je zohledněn věrnostní bonus (automatická sleva dle aktuálního pojistného roku). Výpočet SUN je založený na předpokladu zhodnocení 0 % a toto modelované zhodnocení se týká i fondů s garantovaným výnosem. Poplatek za vedení účtu pojistníka se může v čase měnit. Ukazatel SUN je na výstupu zobrazen formou výsečového grafu, na kterém je možné vidět rozdělení celkového zaplaceného pojistného na jednotlivé složky. náklady a poplatky rizikové pojistné investované pojistné V případě, že by byla pojistná smlouva nastavena rizikově (tj. s maximalizovanou pojistnou částkou pro případ smrti v hlavním pojištění a minimalizovaným pojistným na investici), složka SUN prezentující investované pojistné by za výše uvedených předpokladů (modelované zhodnocení 0 %) mohla být nulová. Veškeré zaplacené pojistné by bylo spotřebováno na úhradu rizikového pojistného, nákladů a poplatků. Vyplacená částka při dožití by byla 0 Kč. náklady a poplatky rizikové pojistné investované pojistné Konkrétní výši ukazatele SUN naleznete v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Důležité Uvedené hodnoty ukazatele nákladovosti uvedené v Modelovém příkladu pojištění jsou vypočteny na základě metodiky stanovené Českou asociací pojišťoven. Hodnoty se vztahují k okamžiku sjednání smlouvy a v souvislosti se změnou poplatků a parametrů smlouvy v průběhu pojištění může dojít k jejich změně. Kalkulace je zpracována na celou dobu trvání pojistné smlouvy a nezohledňuje situace, kdy dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. V tomto případě bude nákladovost zpravidla vyšší než uváděná při sjednání pojištění. Více informací o metodice výpočtu ukazatele nákladovosti investičního pojištění naleznete na 8

10 5. POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÁ PLNĚNÍ IG5 Hlavní pojištění (pro případ dožití) IG5 (omezeně) Účelem investiční složky hlavního pojištění je kumulace prostředků v průběhu trvání pojištění. Na konci pojistné doby je vyplacena aktuální hodnota podílových jednotek. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je dožití se ujednaného konce pojištění. ZPP9 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP9 Koncový bonus V případě dožití je vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek včetně bonusů. Předpokládaný vývoj hodnoty podílových jednotek v průběhu pojištění a jejich hodnota na konci pojištění na základě modelovaného zhodnocení jsou uvedeny v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. V případě dožití můžete požádat o: výplatu aktuální hodnoty podílových jednotek; nebo převedení pojištění do splaceného stavu, ve kterém se hodnota podílových jednotek bude dále vyvíjet po Vámi určenou dobu a zanikne veškerá pojistná ochrana. V případě dožití zahrnuje hodnota podílových jednotek také koncový bonus (za podmínky minimální pojistné doby 10 let a minimálního měsíčního pojistného za hlavní pojištění 500 Kč). Podrobné informace naleznete v ZPP. ZPP9 IG5 Hlavní pojištění (pro případ smrti) IG5 (omezeně) Účelem ochranné složky je v případě smrti pojištěného v průběhu pojistné doby zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni). Co je pojistnou událostí? ZPP10 ZPP11 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP10 Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny). V pojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání, to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech pojištění. V případě smrti je vyplaceno pojistné plnění: jednorázově: pojistná částka pro případ smrti ve výši platné k datu pojistné události nebo hodnota běžných podílových jednotek k datu oznámení pojistné události, pokud je vyšší. V obou případech je pojistné plnění navýšeno o hodnotu mimořádných a bonusových podílových jednotek; důchodem: opakovaně ve výši ujednaného ročního důchodu pro případ smrti (každoročně navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). Navýšení plnění v případě smrti následkem úrazu Pokud bylo toto navýšení sjednáno, je v případě smrti následkem úrazu navýšeno pojistné plnění pro případ smrti: jednorázově: pojistná částka pro případ smrti úrazem ve výši platné k datu pojistné události; důchodem: pojistné plnění opakovaně ve výši ujednaného ročního důchodu pro případ smrti úrazem (každoročně navyšovaného o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). Modelovaný vývoj hodnoty podílových jednotek v průběhu pojištění a jejich hodnota na konci pojištění jsou uvedeny v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Vývoj jednorázové pojistné částky v průběhu pojištění si můžete zvolit dle svých potřeb. Pojistná částka Konstantní Lineárně klesající Individuální Popis Pojistná částka pro případ smrti/smrti úrazem v neměnné výši po ujednanou dobu. Pojistná částka pro případ smrti/smrti úrazem v průběhu trvání pojištění lineárně klesá, každý rok je snížena o 1/n, kde n je ujednaná doba. Individuálně zvolený průběh pojistné částky pro případ smrti pro jednotlivé ujednané roky. 9

11 S7, S8, SU4 Smrt SU5 (omezeně) Účelem připojištění je v případě smrti pojištěného zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni). Co je pojistnou událostí? ZPP23-24 Varianta 1: smrt Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny) během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Varianta 2: smrt následkem úrazu Pojistnou událostí je smrt pojištěného následkem úrazu, který utrpí během trvání připojištění, pokud smrt nastane během trvání připojištění, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k tomuto úrazu došlo. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Co není pojistnou událostí? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání; to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; za sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění. ZPP22 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP23-24 Výplata pojistného plnění se liší v závislosti na sjednaném druhu připojištění. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění S7 smrti Ujednaná pojistná částka Jednorázová S8 smrti s lineárně klesající pojistnou částkou Jednorázová Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění lineárně klesá SU4 SU5 smrti následkem úrazu Jednorázová Ujednaná pojistná částka 10

12 Invalidita I2, I3, I4, I5, IU2, IU3, ZP3, ZU4 I6 Připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmu v případě invalidity pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Co je pojistnou událostí? ZPP32-34 V připojištění pro případ invalidity je pojistnou událostí: invalidita I. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 35 % až 49 %; invalidita II. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 50 % až 69 %; invalidita III. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 %; invalidita IV. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % s takovým zdravotním stavem pojištěného, kvůli němuž byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III. Jednotlivá připojištění zahrnují krytí uvedených stupňů invalidity. Tarif Pro případ I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň I2, I6 invalidity Ne Ne Ano Ano I3 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ne Ano Ano I4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano I5 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne IU2 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano IU3 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne ZP3 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Ne Ne Ano Ano ZU4 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity následkem úrazu Ne Ne Ano Ano Co není pojistnou událostí? ZPP31 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP32-34 V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem pojištění; za invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; za invaliditu II. nebo nižšího stupně z důvodu duševní poruchy a za invaliditu III. a vyššího stupně z důvodu duševní poruchy v případě pojištěných dětí, pokud nenastala organickým poškozením centrální nervové soustavy po úrazu během trvání připojištění; za invaliditu v důsledku vrozené vady a/nebo nemoci v případě pojištěných dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění I2 invalidity Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I6 Jednorázová III. stupeň: 100 % pojistné částky IV. stupeň: 200 % pojistné částky U připojištění I6 vzniká nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění při pojistné události (nejdříve však po dosažení 15 let věku) a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Pojistník je po dobu, kdy je zdravotní stav pojištěného hodnocen nejméně stupněm závisnosti III., zproštěn od placení pojistného za toto připojištění. I3 invalidity s lineárně klesající Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: pojistnou částkou Jednorázová III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. I4 IU2 I5 IU3 ZP3 ZU4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Jednorázová Jednorázová Zproštění od placení pojistného Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: II. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník po dobu trvání invalidity zproštěn od placení pojistného. Pojistné plnění z připojištění pro případ invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou může být na žádost pojištěného vypláceno ve formě důchodu. Tarify kryjící invaliditu I. stupně nelze sjednat samostatně. Jak souvisí příjem a pojistná částka? Pokud je u připojištění I5 a IU3 ujednaná lineárně klesající pojistná částka vyšší než maximální možná počáteční pojistná částka (tj. maximální možná pojistná částka ke dni sjednání připojištění), která je odvozena od čistého příjmu pojištěného a uvedena v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit výši pojistné částky a pojistného na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. ZPP33 11

13 Pracovní neschopnost Účelem připojištění je zajištění výpadku příjmu v případě pracovní neschopnosti pojištěného, která trvá déle než stanovený počet týdnů (2, 4 nebo 8 týdnů). Co je pojistnou událostí? ZPP35 Co není pojistnou událostí? ZPP36 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP37-38 Jak souvisí příjem a denní dávka? ZPP36 Varianta 1: pracovní neschopnost (PN) Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu nemoci, úrazu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1 Varianta 2: pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaného úrazu během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. Pojistnou událostí není: PN v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma PN z důvodu úrazu; PN mimo Českou republiku, vyjma doby nezbytně nutné hospitalizace na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za: dny, kdy jste jako zaměstnanec nebyl zaměstnán a proto neměl pravidelné příjmy nebo pokud jste jako OSVČ nebyl registrován pro daň z příjmu fyzických osob; dny, kdy je Vám ze zákona dorovnán příjem na plnou mzdu (policisté, vojáci z povolání atd.), nejedná-li se o pracovní úraz nebo nemoc z povolání; PN v souvislosti s dříve prodělanými nemocemi a úrazy, pro které jste byl v posledních 5 letech před počátkem připojištění léčen a PN související s těhotenstvím, pokud těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění (tedy i kdykoli před počátkem připojištění); PN z důvodu duševní poruchy (vyjma duševní poruchy nastalé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem) a z důvodu léčení jakékoliv závislosti nebo léčení nemoci v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu a návykových látek. Za každý den pracovní neschopnosti se po uplynutí doby ujednané v pojistné smlouvě (tzv. odkladná doba) vyplatí denní dávka ve sjednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 dnů za jednu pojistnou událost. Za dny spadající do odkladné doby se pojistné plnění nevyplácí. Denní dávka ve sjednané výši se vyplatí i za dny PN spadající do odkladné doby v případě úrazu, který si vyžádal hospitalizaci do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto úrazu došlo, nejméně po dobu 24 hodin nebo z důvodu závažného onemocnění, lékařského zákroku nebo operace (neplatí pro PUVU1) uvedené v příloze ZPP (část VIII.). Podmínkou je však, že PN je zároveň delší než odkladná doba. Tarif Pro případ Odkladná doba PUV4 14 dnů (2 týdny) PUV5 pracovní neschopnosti 28 dnů (4 týdny) PUV6 56 dnů (8 týdnů) PUVU1 pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů 28 dnů (4 týdny) V případě pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů se musí jednat výlučně o takový úraz, který zanechal následek uvedený v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) v příslušném sloupci pro připojištění VDOU3 s tabulkovou dobou léčení větší než nula. K oceňovací tabulce OTDO se nepřihlíží, pokud k úrazu došlo při dopravní nehodě. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. Výši denní dávky lze ujednat maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění snížené o případné denní dávky v případě pojištění pracovní neschopnosti sjednané u komerčních pojišťoven (jiné komerční nemocenské dávky). Pokud výše denní dávky kdykoliv v průběhu trvání připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.) sníženou o případné jiné komerční nemocenské dávky, je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Důležité Nejpozději 3 dny po uplynutí odkladné doby nám oznamte (pokud to Váš zdravotní stav umožňuje) informaci o vzniku pracovní neschopnosti. Při pozdějším oznámení jsme oprávněni snížit pojistné plnění. ZPP36 12

14 Trvalé následky úrazu Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu, který zanechá trvalé následky. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou životního stylu z důvodu trvalých následků. Co je pojistnou událostí? TNU6, TNU8, VTU4 TNU7, TNU9, VTU5 Pojistnou událostí jsou trvalé následky (TN) v důsledku úrazu, který utrpí pojištěný během trvání připojištění, pokud bude naživu nejméně 30 dní po úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. ZPP41-43 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP39 ZPP41-43 Rozsah TN se stanovuje dle oceňovací tabulky (OTTN), která je přílohou ZPP (část III.). Tarif Pro případ Ohodnocení trvalých Typ výplaty Výše pojistného plnění následků TNU6 trvalých od 0,1 % Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky. TNU7 následků Jednorázová V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky úrazu progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). TNU8 TNU9 VTU4 VTU5 trvalých následků úrazu 10+ vyjmenovaných trvalých následků úrazu od 10 % Pouze trvalé následky uvedené v příslušném sloupci oceňovací tabulky. Jednorázová Jednorázová Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky, pokud tento rozsah dosáhne alespoň 10 %. Pokud rozsah trvalých následků nedosáhne alespoň 10 %, při další pojistné události dojde k postupnému načítání rozsahů trvalých následků takovýchto pojistných událostí, viz graf níže. V případě, že rozsah TN, na základě kterého se vyplácí pojistné plnění přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu vyjmenovaných trvalých následků. V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Pojistné plnění v případě připojištění trvalých následků úrazu % Rozsah: 25 % Rozsah trvalých následků 25 % 20 % 15 % 10 % Rozsah: 3 % Rozsah: 3 % + 5 % = 8 % Pojistné plnění za 0 % Pojistné plnění za 25 % 25 % Rozsah: 3 % + 5 % + 7 % = 15 % Pojistné plnění za 15 % - 10 % = 5 % Rozsah: 6 % Pojistné plnění za 6 % 6 % 7 % 7 % 5 % Pojistné plnění za 0 % 5 % 5 % 5 % 0 % 5 % 3 % 3 % 3 % 1. PU 2. PU 3. PU 4. PU 5. PU Pořadí pojistné události (PU) V případě, že pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude menší než 10 %, pojistné plnění se nevyplácí. Dále budeme tuto pojistnou událost evidovat a v případě další pojistné události (s rozsahem do 10 %) k ní tento rozsah připočítáme. Pokud součet rozsahů TN v rámci jednotlivých pojistných událostí (s rozsahem do 10 %) poprvé přesáhne 10 %, bude vyplaceno pojistné plnění ve výši součtu rozsahů TN pojistných událostí mínus 10 %. V případě, že součet trvalých následků s rozsahem do 10 % jednou přesáhne hranici 10 %, je v případě následných pojistných událostí s rozsahem do 10 % vypláceno pojistné plnění bez přihlédnutí na tuto hranici, tj. ve výši součinu rozsahu trvalého následku úrazu a pojistné částky. Pokud pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude vyšší než 10 %, vyplácí se pojistné plnění ve výši součinu rozsahu TN úrazu a pojistné částky. 13

15 Denní odškodné Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek nebo rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je úraz, který pojištěný utrpí během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace. DOU6, DOU8, VDOU3 DOU7, DOU9, VDOU4 ZPP45-46 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP45-46 Jak souvisí příjem a denní dávka? Dle závažnosti tělesného poranění se vyplatí za každý den tabulkové doby léčení úrazu uvedené v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) sjednaná denní dávka (a to zpětně od prvého dne). V případě, že je doba léčení kratší než doba uvedená v OTDO, pojistné plnění se nesnižuje a vyplatí se v plné výši. Oceňovací tabulka OTDO je přílohou ZPP (část V.). Tarif Připojištění Plnění za tabulkovou dobu Progresivní plnění Vyšší plnění při komplikacích DOU6 DOU7 DOU8 DOU9 VDOU3 VDOU4 denního odškodného 1 den a více Ano, nad 90 dnů se zvyšuje pojistné plnění dle tabulky denního odškodného dnů a více progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část VI.). vyjmenovaného denního odškodného Pouze poranění uvedené v příslušném sloupci OTDO Ne Ano. Pokud doba léčby přesáhla hodnotu v OTDO a příčinou je komplikace uvedená v ZPP. V případě úrazu pojištěného, ke kterému došlo při dopravní nehodě nebo při trestném činu spáchaném na pojištěném, se pojistné plnění z připojištění VDOU3 a VDOU4 odvozuje od tabulkové doby léčení uvedené v tabulce OTDO pro připojištění DOU6, která je přílohou ZPP (část V.). I bez ohledu na příjem pojištěného lze sjednat denní odškodné, ovšem jen do výše denní dávky, která je uvedena v příloze ZPP (část II.). Vyšší denní dávka musí být maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění. Pokud výše denní dávky kdykoli v průběhu připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Ne ZPP44 Hospitalizace Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě hospitalizace pojištěného. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na nadstandardní péči, zajištění provozu domácnosti během pobytu v nemocnici atd. Co je pojistnou událostí? ZPP48 Co není pojistnou událostí? ZPP47 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP48 Varianta 1: pobyt v nemocnici Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu, porodu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. 14 Varianta 2: pobyt v nemocnici následkem úrazu Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici výlučně z důvodu úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za hospitalizaci: v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma hospitalizace z důvodu úrazu; kdekoliv mimo členské státy Evropské unie nebo státy Evropského hospodářského prostoru (vyjma nutné hospitalizace); v souvislosti s nemocemi nebo úrazy, které se projevily nebo byly léčeny během 5 let před počátkem připojištění; z důvodu odkázanosti na cizí péči včetně důvodů sociálních (léčebny dlouhodobě nemocných apod.), za hospitalizaci v ústavech, které provádějí kúry, sanatorní léčení nebo přijímají rekonvalescenty (pokud pojistitel předem s plněním za tento pobyt písemně nesouhlasila); v důsledku duševní poruchy (vyjma duševní poruchy vzniklé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem); u dětí do 3 měsíců věku a z důvodu vrozené vady či nemoci. Za každou půlnoc strávenou v nemocnici se vyplatí denní dávka v ujednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 půlnocí z jedné pojistné události. Tarif Pro případ Minimální délka hospitalizace Výše pojistného plnění N5 N7 N6 N8 NU4 NU5 pobytu v nemocnici pobytu v nemocnici 5+ pobytu v nemocnici následkem úrazu N5, N6, NU4 N7, N8, NU5 24 hodin (nepřetržitě) V případě, že počet půlnocí strávených v nemocnici přesáhne 90 dnů, zvyšuje se pojistné plnění podle tabulky progresivního plnění hospitalizace, která je přílohou ZPP (část VII.). V případě hospitalizace na ARO/JIP se za každou půlnoc vyplatí 5 půlnocí (nepřetržitě) dvojnásobná denní dávka ujednaná v pojistné smlouvě (maximálně za prvních 90 dnů). Pokud je pobyt pojištěného na ARO/JIP delší, je pojistné plnění za půlnoci 24 hodin (nepřetržitě) přesahující 90 odvozeno od jednonásobku denní dávky. U připojištění N5 a N6 vzniká pojištěnému navíc právo na pojistné plnění v případě doprovodu jeho hospitalizovaného dítěte mladšího 7 let, u kterého je hospitalizace lékařsky nutná. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace.

16 Závažné nemoci Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace pojištěného. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je v pojistné smlouvě ujednané stanovení diagnózy jednoho ze závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku nebo operace během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění zaniká. ZN4 ZN2 ZPP51 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití); za vrozené závažné onemocnění v případě pojištění dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění ZN4 závažných onemocnění Vyplatí se jednorázově 100 % ujednané pojistné částky. V případě souběžného ZN2 Jednorázová výskytu několika závažných nemocí se pojistné plnění nekumuluje. ZPP51 Kde naleznu seznam definic? Seznam definic závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku je přílohou ZPP (část VIII. a IX.) a je platný po celou dobu trvání smlouvy. Seznam definic závažných onemocnění zahrnuje například: u pojištěného dospělého celkem 36 diagnóz: rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, Alzheimerova choroba, encefalitida,... u pojištěného dítěte celkem 17 diagnóz: rakovina, dětská obrna, diabetes melitus I. typu, meningitida, encefalitida,... PRO boj s rakovinou ZNO2 (pro něho i pro ni ) Účelem připojištění je zajištění prostředků pro pojištěného v případě diagnostikování a léčby rakoviny. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou tímto závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? ZPP52 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy rakoviny in situ nebo rakoviny. V případě stanovení diagnózy rakoviny in situ definované v příloze ZPP (část X.) připojištění nezaniká a dále platíte pojistné za toto připojištění. V případě stanovení diagnózy rakoviny definované v příloze ZPP (část X.) připojištění zaniká a dále máte právo na navýšení pojistného plnění v případě následných událostí. Zhoubné nádorové onemocnění Procento z pojistné částky Objeveno včas (rakovina in situ) 10 % Diagnóza (rakovina) 40 % ZNO1 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP52 Důležité V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy (tzv. doba přežití). Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné diagnózy/následné události uvedené v příloze ZPP (část X.) z ujednané pojistné částky. Za každou z následných událostí lze pojistné plnění navýšit pouze jednou. Etapy boje s rakovinou (následné události) Procento z pojistné částky Operace (chirurgická léčba) 25 % Pomoc dárce (transplantace) 15 % Léky (chemoterapie/bioterapie/imunoterapie/hormonální terapie) 25 % Ozařování (radioterapie) 25 % Zotavování (rekonvalescence) 10 % Další nepřítel (multiplicitní nádor) 40 % Vyhraný boj s nemocí (dožití) 10 % V případě zahájení paliativní léčby bude vyplaceno 100 % z pojistné částky mínus součet hodnot, na které již vzniklo právo. Definice zhoubných nádorových onemocnění, definice následných událostí a příslušné hodnoty jsou přílohou ZPP (část X.). Pojišťovna má právo tyto definice a hodnoty měnit či doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. O doplnění definic a příslušných hodnot Vás budeme informovat na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před účinností příslušné změny nebo doplnění. Aktuální definice a hodnoty jsou k dispozici na V případě nesouhlasu s výše popsanými úpravami a změnami máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění definic. 15

17 PRO ženy Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace, které rozšiřují pojistné krytí připojištění pro případ závažných nemocí. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady na změnu životního stylu vynucené závažným onemocněním/zákrokem. Co je pojistnou událostí? ZPP53 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP53 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy, provedení lékařského zákroku nebo provedení operace, jejichž přesné definice jsou uvedeny v příloze ZPP (část XI.). Pojistnou událostí připojištění zaniká. Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Mimoděložní těhotenství 100 % Revmatoidní artritida 50 % Operace obličeje nebo transplantace kůže v obličeji 50 % Smrt rodičky v důsledku porodu 500 % Osteoporotická zlomenina 100 % Vulvektomie 100 % Rakovina in situ 50 % Vyjmenované těhotenské, porodní a poporodní komplikace 300 % Rekonstrukce prsu po mastektomii 50 % Wertheimova operace 200 % V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: stanovení diagnózy (nebo provedení lékařského zákroku či operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; zdravotní událost, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití), toto neplatí pro úmrtí rodičky; zdravotní událost, pokud souvisí s těhotenstvím, které začalo před uplynutím 6 měsíců ode dne počátku připojištění. Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné zdravotní události v příloze ZPP (část XI.) z ujednané pojistné částky ke dni pojistné události. V případě souběžného výskytu několika zdravotních událostí se pojistné plnění nekumuluje a je stanoveno ve výši pojistného plnění za tu zdravotní událost, které odpovídá nejvyšší pojistné plnění. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. NMZ2 PRO úvěr Připojištění je určeno k zajištění schopnosti splácet finanční závazky (hypotéka, půjčky atd.) v případě smrti, invalidity nebo závažné nemoci pojištěného. Co je pojistnou událostí? ZPP54-56 Co není pojistnou událostí? ZPP54-56 Jak se vypočte pojistné plnění? Pojistnou událostí je: SIZN1, SI1, SUIU1 Varianta Smrt Invalidita III. a vyššího stupně Závažná nemoc * * Diagnóza závažného onemocnění nebo Komplexní (SIZN1) Ano Ano Ano provedení lékařského zákroku nebo operace Vyvážená (SI1) Ano Ano Ne během trvání připojištění, které jsou Limitovaná (SUIU1) Ano (pouze úraz) Ano (pouze úraz) Ne uvedeny v příloze ZPP (část VIII.). První pojistnou událostí připojištění zaniká. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika (které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání), to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění; invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem připojištění; invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; stanovení diagnózy závažného onemocnění (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; závažné onemocnění, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití). Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění SIZN1 smrti, invalidity, závažné nemoci Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění SI1 smrti, invalidity Jednorázová klesá dle teoretické křivky poklesu jistiny úvěru. Výše pojistné částky SUIU1 smrti následkem úrazu, invalidity následkem úrazu v jednotlivých letech pojištění je uvedena v příslušné doložce (PČ1). ZPP54-56 Pojistná částka Konstantní pojistná částka Lineárně klesající pojistná částka Pojistná částka PRO úvěr Doba trvání připojištění 16

18 PRO sportovce Díky tomuto speciálnímu řešení lze pro vybraná připojištění sjednat rozšíření pojistného krytí i na vybrané rizikové činnosti, které jsou běžně z pojištění vyloučeny. Co je riziková činnost? ZPP6 Na co platí zvláštní sazba? Pojistné krytí lze rozšířit na (v případě dětských tarifů jen na běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni): provozování běžného sportu na nejvyšší/profesionální úrovni při přípravě, tréninku, závodech a exhibičních vystoupeních (vše s výjimkou biliardu, kuželek, golfu, šipek, sportovního rybářství, stolních a karetních her, které jsou pojišťovány v běžných sazbách); provozování motoristického sportu při účasti řidiče nebo spolucestujícího na závodech, soutěžích, tréninkových jízdách a při jízdách na okruzích a mimo pozemní komunikace (např. čtyřkolka, motocykl, skútr, motokára, osobní nebo nákladní automobil); provozování leteckého sportu jako pilot nebo spolucestující (např. ultralehký letoun, rogalo, kluzák, paragliding, balón, parašutismus, seskoky a lety padákem z výšin nebo trenažérů); nevztahuje se na leteckou akrobacii. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na tato připojištění: Tarif Pro případ NU4, NU5 pobytu v nemocnici následkem úrazu TNU6, TNU7 trvalých následků úrazu TNU8, TNU9 trvalých následků úrazu 10+ VTU4, VTU5 vyjmenovaných trvalých následků úrazu 17 Tarif Pro případ DOU6, DOU7 denního odškodného DOU8, DOU9 denního odškodného 29+ VDOU3, VDOU4 vyjmenovaného denního odškodného Pastelka Toto speciální řešení je určeno pro dospělé, kteří pojišťují dítě (1. pojištěný), ale zároveň se chtějí pojistit v jeho prospěch. Jeho účelem je v případě smrti nebo invalidity III. a vyššího stupně pojištěného dospělého zabezpečit (nejen) své dítě, které je na něj finančně odkázané. Co je pojistnou událostí? ZPP23-28 ZPP34 Co není pojistnou událostí? ZPP22 ZPP31 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP23-28 ZPP34 Pojistnou událostí je: smrt pojištěného během trvání připojištění; smrt pojištěného následkem úrazu během trvání připojištění; invalidita III. a vyššího stupně pojištěného během trvání připojištění; invalidita III. a vyššího stupně následkem úrazu během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění zproštění od placení nezanikají a pojistník je do konce připojištění zproštěn od placení pojistného za smlouvu dítěte. V připojištění v závislosti na zvolené variantě platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika (které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání), to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění; invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem připojištění; invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění. Varianta Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění Komplexní ZS2 zproštění od placení pojistného V případě smrti je pojistník zproštěn od placení pojistného. (Zproštění od placení) z důvodu smrti Zproštění ZP3 zproštění od placení pojistného od placení V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník zproštěn (Zproštění od placení) z důvodu invalidity pojistného od placení pojistného. Vyvážená Limitovaná SD2 (Stipendium) OS2 (Start do života) ZS2 (Zproštění od placení) ZP3 (Zproštění od placení) SD2 (Stipendium) ZSU1 (Zproštění od placení) ZU4 (Zproštění od placení) SUD2 (Stipendium) OSU1 (Start do života) smrti s výplatou důchodu smrti s odloženou výplatou zproštění od placení pojistného z důvodu smrti zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Důchodová Jednorázová Zproštění od placení pojistného smrti s výplatou důchodu Důchodová zproštění od placení pojistného z důvodu smrti následkem úrazu Zproštění zproštění od placení pojistného od placení z důvodu invalidity následkem pojistného úrazu smrti následkem úrazu s výplatou důchodu smrti následkem úrazu s odloženou výplatou Důchodová Jednorázová Individuální Kombinace uvedených připojištění se dá nastavit libovolně. ZS2, ZSU1, ZP3, ZU4, OS2, OSU1, SD2, SUD2 V případě smrti je vyplácen důchod v ujednané výši (každoročně navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti je vyplacena pojistná částka ujednaná v pojistné smlouvě po uplynutí pojistné doby. V případě smrti je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě smrti je vyplácen důchod v ujednané výši (navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti z důvodu úrazu je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně z důvodu úrazu je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě smrti z důvodu úrazu je vyplácen důchod v ujednané výši (navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti z důvodu úrazu je vyplacena pojistná částka ujednaná v pojistné smlouvě po uplynutí pojistné doby.

19 6. ŽENY A TĚHOTENSTVÍ Specifická rizika v souvislosti s těhotenstvím jsou kryta v několika připojištěních. To, zda při konkrétní události vzniká nebo nevzniká právo na pojistné plnění, stanoví smluvní podmínky. Pro snadnější orientaci, na co jste nebo nejste pojištěna, uvádíme několik nejčastějších příkladů. Hospitalizace ANO plní se Lékařsky nutná hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím, pokud pobyt v nemocnici trval nepřetržitě 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6) nebo déle; a zároveň již uplynula čekací doba. NE neplní se Pobyt v nemocnici trval méně než 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6). Hospitalizace nastala v čekací době (3 měsíce pro těhotenství, 8 měsíců pro porod). Pracovní neschopnost ANO plní se Pracovní neschopnost v těhotenství z důvodu nemoci objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod, například: mimoděložní těhotenství; zamlklý nebo samovolný potrat; úporné zvracení s hrozbou dehydratace a hospitalizace alespoň 3 půlnoci; krvácení s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; poruchy placenty; preeklampsie, eklampsie; závažné zvýšení tlaku s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; atd. NE neplní se Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění. Trvání pracovní neschopnosti nepřekročí délku sjednané odkladné doby. Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zvýšeného rizika vzniku komplikací v těhotenství (například rizikové pracovní prostředí nebo povolání, atd.). Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zdravotních obtíží, které nejsou objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod a/nebo jde o pracovní neschopnost vystavenou z důvodu stavů obvyklých v těhotenství, například: zvracení; otoky nohou; nevolnost; dorzopatie (vč. bolesti zad); atd. PRO ženy ANO plní se NE neplní se Daný stav je uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými komplikacemi, například: připojištění. Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku embolie; Daný stav není uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými hluboká žilní trombóza; komplikacemi. mimoděložní těhotenství; atd. Máme právo odmítnout pojistné plnění, pokud škodní událost souvisí se skutečností, kterou jste nám při sjednávání pojištění ve zdravotním dotazníku neuvedla, uvedla nepravdivě či neúplně (například léčba neplodnosti, předchozí rizikové těhotenství, potrat, atd.). Výše uvedené příklady jsou ilustrativní, obecné výluky pro jednotlivá připojištění tím nejsou dotčeny. 18

20 7. UDÁLOSTI VYLOUČENÉ Z POJISTNÉHO PLNĚNÍ Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tak stanoveny podmínky, za kterých pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění. Výluky a omezení pojistného plnění (např. čekací a odkladné doby) jsou stanovené zejména ve VPP a ZPP, případně v pojistné smlouvě (například individuální výluky stanovené dle zdravotního stavu pojištěného). Pojišťovna nemá povinnost poskytnout plnění zejména v níže uvedených případech: Výluky: obecné z pojištění osob ZPP6 Výluky: úraz, invalidita, nemoc ZPP6 Výluky: úraz Omezení plnění na počátku při úrazu ZPP6 válečných událostí, bojových akcí, povstání, teroristických činů, použití biologických, chemických a/nebo jaderných zbraní; páchání úmyslného trestného činu pojištěným; požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky, odůvodňují-li to okolnosti škodné události; pojistné události vzniklé v důsledku úrazu, pokud v okamžiku pojistné události ještě nebylo na účet pojistitele připsáno první pojistné; úmyslně způsobené škodné události buď osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí; úraz z důvodu závažného porušení právních předpisů vydaných zaměstnavatelem (tzv. BOZP); sebevraždy nebo jiného úmyslného sebepoškození; úrazu při neoprávněném výkonu činnosti, ke které je vyžadována zvláštní způsobilost (např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění); úrazu při provozování nepojistitelné činnosti (např. letecká akrobacie, vysokohorská turistika nad m n. m., přístrojové potápění, speleologie, krotitelství, adrenalinové, freestylové a freeridové disciplíny); úrazu při provozování rizikové činnosti (letecký sport, motoristický sport, běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni); vzniku a/nebo zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, aseptických zánětů kloubů, šlach a šlachových pochev, svalových úponů, tíhových váčků a epikondylitid, výhřezu meziobratlové ploténky a/nebo v případech jiné dorzopatie, která nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle; zhoršení nebo projevení se nemoci v důsledku úrazu (např. nádor); úrazu, k němuž došlo v důsledku duševní poruchy, epileptického záchvatu nebo jiného záchvatu křečí; patologických zlomenin (včetně zlomenin v důsledku osteoporózy), porušení nebo přerušení (úplné nebo částečné) patologicky změněných svalů, šlach, vazů nebo pouzder způsobené vyvinutím vnitřní svalové síly. U jednotlivých úrazových tarifů nemusí být uplatněny všechny výše popsané úrazové výluky. Přesné znění výluk naleznete ve VPP, ZPP, případně v pojistné smlouvě. Maximální pojistné plnění za pojistné události vzniklé v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika uvedeného na pojistce, které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání: Smrt: plnění max Kč jednorázově a Kč ročního důchodu Invalidita: plnění max Kč jednorázově Pracovní neschopnost: plnění se odvozuje od denní dávky max. 300 Kč Trvalé následky: plnění se odvozuje od pojistné částky max Kč Denní odškodné: plnění se odvozuje od denního odškodného max. 300 Kč Hospitalizace: plnění se odvozuje od denní dávky max. 500 Kč 19

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní Zvláštní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně;

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 8 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 01/01.01.2010, verze 02/01.06.2010, verze 03/01.04.2011,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Allianz Mercury mini. Životní pojištění. Smlouva Pojistné podmínky 4.0. S vámi od A do Z

Allianz Mercury mini. Životní pojištění. Smlouva Pojistné podmínky 4.0. S vámi od A do Z Allianz Mercury mini Životní pojištění Smlouva Pojistné podmínky 4.0 S vámi od A do Z 1 INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI (RP1) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění ZFP ŽIVOT + Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTE Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění FORTÍK Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění BEZ OBAV Sdělení klíčových informací Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Účel Tento dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál.

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) verze 01/01.02.2011, verze 02/01.04.2012,, verze 4.04/01.01.2014

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne číslo nabídky 18.1.217 1. pojištěný Příjmení a jméno: Hokejista Karel Datum narození / RČ: 23.7.1978 Pohlaví: Muž

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly)

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly) INFOLIST PRODUKTU Informace o pojistiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002

Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 16 Sdělení klíčových informací Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 12/2017 ŽP-KID-MJP-0002 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem.

Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investičním fondem. Sdělení klíčových informací 1 Sdělení klíčových informací pro Generali Prémiový konzervativní fond (jednorázové pojistné) 10/2018 ŽP-KID-MJP-0003 Účel dokumentu Tento dokument Vám poskytne klíčové informace

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné)

Sdělení klíčových informací pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) pro Dynamické portfolio Conseq Generali (běžné pojistné) Účel dokumentu Tento dokument vám poskytne klíčové informace o pojistném produktu spojeném s investiční složkou. Nejedná se o propagační nebo marketingový

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly)

Programy investování (specifika pojištění vázaného na investiční podíly) INFOLIST PRODUKTU Informace o pojistiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více