ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Zvláštní Zvláštní pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Přílohy Přílohy ke zvláštním ke zvláštním pojistným pojistným podmínkám strana strana Informace Informace o o podkladových aktivech aktivech fondů fondů strana strana Všeobecné Všeobecné obchodní obchodní podmínky podmínky pro pro portál portál MojeAllianz MojeAllianz strana strana T.Č. T.Č /

2 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě pojištění osob Allianz Mercury (IG5), která se řídí ZPP 6.06/ V tomto dokumentu naleznete důležité informace o životním pojištění Allianz Mercury. Dokument vznikl v souladu s platnými právními předpisy a jeho cílem je Vám, jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy, sdělit hlavní informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu doporučujeme Vám se seznámit se všemi materiály týkajícími se pojištění. Obsah 1. Informace o pojistiteli strana 2 2. Obecné informace strana 2 3. Základní vlastnosti pojištění strana 3 4. Hlavní pojištění (investiční složka) strana 5 Poplatky, náklady a bonusy strana 5 Investorské minimum strana 6 Vývoj hodnoty podílových jednotek, odkupné strana 7 Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN) strana 8 5. Pojistné události a pojistná plnění strana 9 Hlavní pojištění (pro případ dožití) strana 9 Hlavní pojištění (pro případ smrti) strana 9 Smrt strana 10 Invalidita strana 11 Pracovní neschopnost strana 12 Trvalé následky úrazu strana 13 Denní odškodné strana 14 Hospitalizace strana 14 Závažné nemoci strana 15 PRO boj s rakovinou strana 15 PRO ženy strana 16 PRO úvěr strana 16 PRO sportovce strana 17 Pastelka strana Ženy a těhotenství strana Události vyloučené z pojistného plnění strana Daňové vlastnosti pojištění osob strana Zánik, odstoupení a porušení podmínek strana Poučení o zpracování osobních údajů strana 22 1

3 Pojišťovna 1. INFORMACE O POJISTITELI Allianz pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna ) Sídlo Česká republika, Praha 8, Ke Štvanici 656/3 Informace o registraci IČO , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 Právní forma akciová společnost Předmět činnosti pojišťovací, zajišťovací a související činnosti Telefon Web Aktuální údaje (včetně zprávy o solventnosti a finanční situaci pojišťovny) naleznete na v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je dostupný na Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky 2. OBECNÉ INFORMACE Pojistná smlouva Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, který je také základem pro vytvoření vztahů před uzavřením pojistné smlouvy. Rozhodování sporů z pojištění přísluší obecným soudům České republiky. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi pojišťovnou a Vámi se použije český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojišťovnou archivována. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do pojistné smlouvy se na nás obraťte na výše uvedených kontaktech. Na požádání Vám také poskytneme další informace týkající se sjednávaného pojištění. Stížnosti Případnou stížnost nám můžete sdělit telefonicky, písemně i em na výše uvedené kontakty. Stížnost vyřídíme písemnou formou ( , dopis), pokud se společně nedohodneme jinak. Se stížností se také můžete obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Řešení sporů Spory mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a Vámi při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, pokud je k rozhodnutí takových sporů dána pravomoc českého soudu, lze také řešit prostřednictvím finančního arbitra. Řízení před arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři vydaném arbitrem (dostupný na Předsmluvní informace Součástí předsmluvní informace je Váš individuální Modelový příklad pojištění, který získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele. Modelový příklad pojištění Obsahuje konkrétní nastavení parametrů smlouvy dle Vašich potřeb, včetně ceny a doby trvání jednotlivých pojištění Pojistná smlouva Součástí pojistné smlouvy jsou zejména následující dokumenty, se kterými Vám doporučujeme se před sjednáním pojištění seznámit. Dokumenty získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo na Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, platné od (dále jen VPP") Obecné podmínky, kterými se řídí pojištění osob Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osob Allianz Mercury (IG5) verze 6.06/ (dále jen ZPP") Specifické podmínky platné jen pro investiční životní pojištění Allianz Mercury a jednotlivá připojištění Všeobecné obchodní podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz verze 1.4, platné od (dále jen Podmínky služby MojeAllianz ) Informace o podkladových aktivech fondů - Allianz Mercury (IG5/IG5J) platné od (dále jen Informace o podkladových aktivech fondů") Podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz Popis investiční strategie a rizikovosti jednotlivých fondů investičního životního pojištění Allianz Mercury Abychom Vám co nejvíce zjednodušili orientaci v pojistných podmínkách, v některých částech předsmluvní informace na ně odkazujeme, například: ZPP15. Číslo za ZPP (nebo VPP) značí číslo článku, kde naleznete podrobnější informace k danému tématu. 2

4 3. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ Vlastnosti pojištění a výluky jsou podrobně popsány ve Všeobecných a Zvláštních pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. Základní popis hlavních vlastností pojištění je součástí této předsmluvní informace. Vzhledem k omezenému rozsahu nemůže tento materiál nahradit pojistnou smlouvu nebo poskytnout její kompletní shrnutí. Pojištěné Jednou smlouvou mohou být pojištěni: osoby 1 dospělý a až 5 dalších osob (dospělých i dětí); anebo 1 dítě a až 2 dospělí v jeho prospěch. Za pojištěného dospělého se pro potřeby pojištění považuje osoba ve vstupním věku 16 a více let a za pojištěné dítě osoba ve vstupním věku 0 až 15 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba trvání navrhovaného pojištění a jednotlivých připojištění je uvedena v pojistně smlouvě a v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Struktura Hlavní pojištění Allianz Mercury (povinná složka pro případ smrti nebo dožití) Připojištění 1 Připojištění 2 Připojištění 3 Pojištění Allianz Mercury je tvořeno povinným hlavním pojištěním a dle Vašich potřeb volitelnými připojištěními. Hlavní pojištění: povinná část pojištění, která obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití vázané na investiční složku. V případě dožití se konce pojištění je vyplacena hodnota podílových jednotek platná k nejbližšímu dni následujícímu po dni dožití. V průběhu pojištění můžete hlavní pojištění upravovat (například změnit výši pojistného nebo pojistné částky pro případ smrti v rámci stanovených limitů). Připojištění: volitelné složky, které si vybíráte dle své potřeby pojistit jednotlivá rizika (úraz, nemoc, invalidita, atd.). V průběhu pojištění můžete tato připojištění nově sjednat, měnit nebo zrušit. Pojistné a platební prázdniny Pojistné (způsob placení) V pojistné smlouvě se za ujednanou pojistnou ochranu zavazujete platit pojistné. V průběhu trvání pojištění máte možnost zaplatit i mimořádné pojistné. Běžné pojistné (varianta Allianz Mercury IG5) hradí se v pravidelných intervalech (pojistná období) po celou pojistnou dobu: měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Mimořádné pojistné (varianta Allianz Mercury IG5) může být hrazeno kdykoliv v průběhu trvání pojištění. Pojistné můžete platit bezhotovostně bankovním převodem, běžné pojistné také inkasem z účtu nebo formou SIPO. Pojistné (výše) Hlavní pojištění Zaplacené běžné pojistné za hlavní pojištění snížené o počáteční poplatek a o poplatek z investovaného pojistného, je použito k nákupu běžných podílových jednotek. Pojistné za hlavní pojištění se nemění s věkem, je po celou dobu trvání pojištění konstantní. Jeho výši naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Připojištění Pojistné za připojištění je ihned po zaplacení přímo spotřebováno na krytí sjednaného rizika (není investováno do podílových jednotek). Výše pojistného za připojištění se v průběhu trvání připojištění nemění s věkem, jeho výše je konstantní. Konkrétní výši pojistného za jednotlivá připojištění naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Z běžných podílových jednotek se každý měsíc odečítá rizikové pojistné na úhradu pojištění pro případ smrti. Výše rizikového pojistného pro případ smrti se v průběhu pojištění mění (dle Vašeho aktuálního věku a pojistné částky), způsob výpočtu včetně příslušných sazeb je popsán v příloze ZPP (část I.) a jeho předpokládaná výše je uvedena v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Výše celkového běžného pojistného (za hlavní pojištění a připojištění) se v průběhu trvání pojištění nemění. Konkrétní výši celkového pojistného naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Platební prázdniny (splacený stav) ZPP21 Je-li pojistná smlouva uzavřena ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, můžete v průběhu trvání pojistné smlouvy požádat o převod pojištění do splaceného stavu se zachováním pojistného krytí v rámci hlavního pojištění a sjednaných připojištění (tzv. platební prázdniny). Vaše pojistná ochrana bude zachována a hrazena strháváním z běžných podílových jednotek, nejdéle však do doby jejich vyčerpání. Kompletní podmínky pro platební prázdniny jsou uvedeny v ZPP. Pokud má pojištění zaniknout z důvodu nezaplacení dlužného pojistného, bude automaticky převedeno do splaceného stavu bez zachování pojistného krytí. 3

5 Dynamika ZPP3 Pokud si sjednáte dynamiku, zajistíte si, že Vaše pojištění bude mít zachovanou reálnou hodnotu. Je tak zohledněn růst spotřebitelských cen (inflace) v čase. Na každé výročí Vašeho pojištění dojde k navýšení sjednaných pojistných částek/ročních důchodů/denních dávek a pojistného o hodnotu odrážející inflaci, minimálně o 5 %. Při navýšení pojistného krytí v důsledku dynamiky se nezkoumá Váš zdravotní stav. Dynamika se nevztahuje na tato připojištění: smrti (S8, SU5), invalidity (I3, I4, I5, IU2, IU3), pracovní neschopnosti (PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1), PRO úvěr (SIZN1, SI1, SUIU1). Popis všech zkratek (tarifů) jednotlivých připojištění je uveden v části 5 této předsmluvní informace. Možnosti pojistné ochrany Základní rizika Pro jednodušší nastavení pojistné ochrany dle Vašeho očekávání a potřeb jsme rozdělili (při)pojištění kryjící hlavní rizika do tří variant. Označené tarify (*) jsou určeny pro 2. až 6. pojištěného, který nemá sjednáno hlavní pojištění. KOMPLEXNÍ VARIANTA (nejširší pojistné krytí daného rizika, kterému odpovídá vyšší cena pojištění) VYVÁŽENÁ VARIANTA (krytí orientované zejména na závažnější dopady rizik s nižší cenou pojištění) LIMITOVANÁ VARIANTA (omezené pojistné krytí bez nutnosti vyplňovat kompletní zdravotní dotazník) Smrt z jakékoliv příčiny (hlavní pojištění, připojištění S7*, S8*) úrazem (hlavní pojištění, připojištění SU4*) Invalidita Pracovní neschopnost Trvalé následky úrazu II. + III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I4) I. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 28 dnů (PUV5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 14 dnů (PUV4) III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I2, I6, I3) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 56 dnů (PUV6) II. + III. +IV. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU2) I. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU3) z důvodu vyjmenovaných úrazů, odkladná doba 28 dnů (PUVU1) od 0,1 % (TNU6, TNU7) od 10 % (TNU8, TNU9) vyjmenované trvalé následky (VTU4, VTU5) Denní odškodné od 1. dne (DOU6, DOU7) od 29. dne zpětně (DOU8, DOU9) vyjmenované úrazy (VDOU3, VDOU4) Hospitalizace z důvodu nemoci i úrazu, od 1. dne (N5, N7) z důvodu nemoci i úrazu, od 5. dne zpětně (N6, N8) z důvodu úrazu, od 1. dne (NU4, NU5) Závažné nemoci 36/17 diagnóz (ZN4, ZN2) PRO boj s rakovinou (ZNO1, ZNO2) PRO ženy (NMZ2) Zproštění od placení z důvodu invalidity (ZP3) z důvodu invalidity úrazem (ZU4) Doplňková připojištění PRO úvěr Zajištění Vaší půjčky, hypotéky, atd. PRO sportovce Profi-sporty, letectví a motorismus Speciální řešení Pastelka Pojištění (nejen) rodičů pro děti 4

6 4. HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ (INVESTIČNÍ SLOŽKA) Hlavní pojištění kombinuje pojištění pro případ smrti nebo dožití (s možností volby výše pojistného plnění v jednotlivých letech dle potřeb pojištěného) navázané na investiční složku. Účet pojistníka, jednotky, bonusy w Poplatky a rizikové pojistné V rámci investičního životního pojištění je k Vaší smlouvě veden individuální účet (tzv. účet pojistníka), na který a ze kterého jsou podílové jednotky: připisovány/nakupovány (např. zaplacené pojistné nebo přiznané bonusy); strhávány/prodávány (např. poplatky nebo rizikové pojistné). V rámci investičního životního pojištění se rozlišují tři typy podílových jednotek: běžné podílové jednotky jsou nakupovány za běžné pojistné, které je snížené o počáteční poplatek a o poplatek z investovaného pojistného; mimořádné podílové jednotky jsou nakupovány za mimořádné pojistné, které je snížené o poplatek z investovaného pojistného; bonusové podílové jednotky jsou připsány v případech definovaných v pojistné smlouvě (např. měsíční bonus, atd.). Informace o všech poplatcích a počátečních nákladech hrazených z pojistného, snižujících hodnotu účtu pojistníka nebo hrazených nad rámec pojistného, jsou uvedeny v ZPP. Sazby rizikového pojistného za pojištění rizika smrti jsou součástí přílohy ZPP (část I.). POJISTNÉ Počáteční poplatek Poplatek z investovaného pojistného Běžné pojistné za hlavní pojištění INVESTUJE SE Účet pojistníka Běžné podílové jednotky Částečné odkupy Poplatek za vedení účtu Rizikové pojistné SPOTŘEBUJE SE Běžné pojistné za připojištění Mimořádné pojistné Poplatek z investovaného pojistného Mimořádné podílové jednotky Bonusové podílové jednotky Částečné odkupy Částečné odkupy Bonusy Poplatky, náklady a bonusy Poplatky, náklady ZPP12 ZPP16 Část pojistného za hlavní pojištění je spotřebována na rizikové pojistné, část na úhradu nákladů a poplatků a zbývající část tvoří prostředky k investování. Nejvyšší náklady spojené s pojištěním vznikají v prvních letech pojištění. Mezi základní poplatky a náklady investičního životního pojištění patří: Počáteční poplatek v prvních letech pojištění se do podílových jednotek investuje pouze část běžného pojistného za hlavní pojištění a zbytek je použit na úhradu počátečních nákladů. Počáteční náklady jsou náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy (včetně odměny pro zprostředkovatele), jejím vyhotovením a zavedením do informačního systému. Poplatek z investovaného pojistného za část pojistného na hlavní pojištění a mimořádné pojistné jsou nakupovány podílové jednotky Vámi vybraných investičních fondů. Před jejich nákupem se každé běžné pojistné snížené o počáteční poplatek a mimořádné pojistné sníží o poplatek za investování ve výši procenta uvedeného v ZPP. Příklad: v ZPP je uveden Počáteční poplatek pro zvolenou pojistnou dobu 75 %, 75 % a 0 % pro 1. až 3. rok. V prvním a ve druhém roce je investováno 25 % ze zaplaceného běžného pojistného za hlavní pojištění a 75 % běžného pojistného se použije na úhradu počátečních nákladů pojišťovny. Od třetího roku pojištění je již investováno celé běžné pojistné za hlavní pojištění (100 %) a žádné počáteční náklady se již nehradí. Před nákupem podílových jednotek se běžné pojistné určené k investování sníží vždy o Poplatek z investovaného pojistného. Poplatek za vedení účtu pojistníka hrazen každý měsíc z Vašeho podílového účtu ve výši uvedené v ZPP. Poplatek za správu fondů udává se v % a snižuje cenu podílových jednotek fondů. Pojišťovnou zveřejňovaná cena je již o tento poplatek očištěna. Výše poplatku se vypočte na základě procenta uvedeného v ZPP. Pojišťovna má právo poplatek za správu fondů měnit. O změně poplatku Vás budeme informovat zveřejněním nové výše v Sazebníku poplatků na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před dnem, ke kterému se má poplatek změnit. V případě nesouhlasu se změnou výše poplatku máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění na internetových stránkách 5

7 Bonusy ZPP9 ZPP16 ZPP17 Při splnění ujednaných podmínek (ZPP, pojistná smlouva) Vám vznikne nárok na bonusy. Mezi základní bonusy patří zejména: věrnostní bonus (sleva na rizikovém pojistném v hlavním pojištění); měsíční bonus (za každý měsíc trvání pojištění); koncový bonus (za dožití se sjednaného konce pojištění). Součástí Modelového příkladu pojištění je rozpad hodnoty podílových jednotek při dožití se konce pojištění ujednaného v pojistné smlouvě. Přehled poplatků Počáteční poplatek Doba (let) 1. rok 2. rok 3. rok Doba (let) 1. rok 2. rok 3. rok 1 10 % % 76 % 0 % 2 20 % 0 % % 77 % 0 % 3 30 % 0 % 0 % % 78 % 0 % 4 40 % 0 % 0 % % 79 % 0 % 5 30 % 30 % 0 % % 80 % 0 % 6 34 % 34 % 0 % % 81 % 1 % 7 38 % 38 % 0 % % 82 % 2 % 8 42 % 42 % 0 % % 83 % 3 % 9 46 % 46 % 0 % % 84 % 4 % % 50 % 0 % % 85 % 5 % % 55 % 0 % % 86 % 6 % % 60 % 0 % % 87 % 7 % % 65 % 0 % % 88 % 8 % % 70 % 0 % % 89 % 9 % % 75 % 0 % % 90 % 10 % Poplatek z investovaného pojistného Měsíční pojistné za hlavní pojištění Běžné pojistné < 500 Kč 500 Kč Kč Kč 4,5 % 3,5 % 3,0 % Mimořádné pojistné 5,0 % Poplatek za vedení účtu pojistníka Běžně placená smlouva a smlouva ve splaceném stavu (před dožitím), pokud není sjednáno zasílání korespondence poštou Běžně placená smlouva a smlouva ve splaceném stavu (před dožitím), pokud je sjednáno zasílání korespondence poštou Smlouva ve splaceném stavu (po dožití) Poplatek za správu fondů Fond Zkratka Poplatek Dluhopisový fond Jistota DF Jistota 1,10 % Smíšený fond Rovnováha SF Rovnováha 1,10 % Smíšený fond Dynamika SF Dynamika 1,10 % Akciový fond Global AF Global 1,10 % Akciový fond Evropa AF Evropa 1,10 % Akciový fond ETF World AF ETF World 0,45 % Smíšený fond Flexi-Asset 1 SF Flexi 1 1,10 % Smíšený fond Flexi-Asset 2 SF Flexi 2 1,10 % Fond Energie Fond Energie 1,10 % Fond Komodity Fond Komodity 1,10 % 60 Kč 65 Kč 30 Kč Investorské minimum Fondy, cena jednotky Jednotlivé investiční fondy životního pojištění se liší svou investiční strategií a rizikovostí. Vlastnosti investičních fondů jsou popsány v informacích o podkladových aktivech fondů. Rizikovost investice do jednotlivých investičních fondů je vyjádřena hodnotou mezi 1 (nejnižší riziko) a 7 (nejvyšší riziko) Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy Cena podílové jednotky investičního fondu se stanoví na základě aktuální hodnoty jeho podkladových aktiv. Aktuální i historické ceny podílových jednotek naleznete na Základní investiční pojmy Mezi základní pojmy spojené s investičním životním pojištěním patří: alokační poměr procentuální poměr, ve kterém se alokuje (umisťuje) část pojistného do investičních fondů. V rámci pojištění Allianz Mercury je možné stanovit odlišný poměr pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné; změna alokačního poměru alokační poměr můžete kdykoliv změnit a pojistné splatné po změně alokačního poměru se již bude investovat do investičních fondů dle nového rozložení; převod podílových jednotek odkoupení jednotek z jednoho investičního fondu a jejich nainvestování do jiného investičního fondu. Důvodem převodu může být Vaše rozhodnutí o nové investiční strategii. Převod podílových jednotek můžete provést kdykoliv; investiční autopilot volitelná vlastnost pojištění, která zajistí pasivní ochranu investice před výrazným kolísáním s blížícím se koncem pojištění. V případě jeho aktivace bude po sjednanou dobu docházet k převodu podílových jednotek (běžných a mimořádných) z rizikovějších investičních fondů do konzervativního fondu. Po uplynutí sjednané doby investičního autopilota bude alokace běžného a mimořádného pojistného změněna na 100 % do konzervativního fondu; částečný odkup v průběhu pojištění můžete v případě dostatečné hodnoty podílových jednotek a v případě, že máte pojistnou smlouvu sjednánu ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, odkoupit jejich část ( vybrat peníze z životního pojištění). Pojištění nezaniká a trvá dále. Za změnu alokačního poměru, převod podílových jednotek a částečný odkup pojišťovna účtuje poplatek dle ZPP. 6

8 Rizika související s investováním U pojištění spojeného s investičním fondem nesete investiční riziko Vy (pojistník), není zaručena návratnost investice a v průběhu trvání pojištění může dojít ke kolísání ceny podílových jednotek. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Vliv kolísání ceny můžete výrazně omezit vhodným nastavením investičního horizontu a pravidelným investováním. S investicí do investičních fondů jsou spojena zejména tato rizika: tržní riziko riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu; úvěrové riziko riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek; měnové riziko riziko spojené s pohybem kurzu měny v případě zahraničně měnové investice; specifická rizika riziko vypořádání, operační riziko, riziko koncentrace. Vývoj hodnoty podílových jednotek, odkupné Účet pojistníka je tvořen podílovými jednotkami investičních fondů. Protože cena podílových jednotek není garantována, může hodnota investice kolísat, a proto není možno zaručit plnou návratnost investované částky. Modelový investiční vývoj Součástí Modelového příkladu pojištění je simulace vývoje hodnoty podílových jednotek za předpokladu tří různých zhodnocení (modelované zhodnocení 0 %, 3 % a 5 %). Cílem grafu je ukázat závislost výsledné hodnoty podílových jednotek na jejich dosaženém průměrném zhodnocení. Rovnoměrné zhodnocení po celou dobu trvání pojištění je ilustrativní a není garantováno. Reálně cena podílových jednotek kolísá (nahoru i dolů), a tedy kolísá i hodnota podílových jednotek (a z ní odvozená výše odkupného). Příklad modelace se třemi různými scénáři vývoje. (30letý klient, konstantní pojistná částka pro případ smrti Kč, pojistná doba 35 let, riziková skupina 1, nekuřák, BMI 27, měsíční běžné pojistné za hlavní pojištění Kč) Hodnota podílových jednotek Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0% 3% 5% 0 Kč Pojistná doba (v letech) Odkupné ZPP7 V případě, že nedodržíte sjednanou pojistnou dobu a budete požadovat ukončení pojištění dříve, bude Vám vyplaceno tzv. odkupné. Výše odkupného odpovídá aktuální hodnotě podílových jednotek snížené o poplatek za předčasný zánik pojištění, který je minimálně 500 Kč. Výše poplatku se rovná: 1. a 2. rok trvání pojištění: 100 % hodnoty běžných podílových jednotek; 3. rok trvání pojištění: 25 % hodnoty běžných podílových jednotek; 4. a další roky trvání pojištění: 2 % hodnoty běžných podílových jednotek, maximálně Kč. Při předčasném ukončení pojištění přijdete také o tu část bonusových podílových jednotek, u které dosud nevznikl nárok na výplatu. Na Vaši žádost Vám kdykoliv v průběhu pojištění sdělíme aktuální výši odkupného. Odkupné neodpovídá celkovému zaplacenému pojistnému. Z připojištění právo na odkupné nevzniká. Modelový vývoj odkupného v čase je uveden v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Příklad vývoje hodnoty odkupného se zohledněním poplatku za předčasné ukončení pojištění. V prvních letech pojištění je výše odkupného nulová. (30letý klient, konstantní pojistná částka pro případ smrti Kč, pojistná doba 35 let, riziková skupina 1, nekuřák, BMI 27, měsíční běžné pojistné za hlavní pojištění Kč, modelované zhodnocení 0 %) Rok pojištění Odkupné Rok pojištění Odkupné 1 0 Kč Kč 2 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7

9 Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN) Ukazatel SUN Standardizovaný ukazatel nákladovosti (dále jen SUN ) prezentuje rozpad celkového pojistného na tři složky (vůči celkovému zaplacenému pojistnému za celou dobu trvání pojistné smlouvy): náklady a poplatky (účtované klientům); rizikové pojistné (rizikové pojistné za hlavní pojištění z hodnoty podílových jednotek a pojistné za připojištění); investované pojistné. Metodika SUN Zobrazení SUN Do výpočtu SUN nevstupuje mimořádné pojistné, bonusy (měsíční bonus, koncový bonus) a poplatky za mimořádné úkony (např. za změnu alokačního poměru více než 3-krát ročně). V rizikovém pojistném je zohledněn věrnostní bonus (automatická sleva dle aktuálního pojistného roku). Výpočet SUN je založený na předpokladu zhodnocení 0 % a toto modelované zhodnocení se týká i fondů s garantovaným výnosem. Poplatek za vedení účtu pojistníka se může v čase měnit. Ukazatel SUN je na výstupu zobrazen formou výsečového grafu, na kterém je možné vidět rozdělení celkového zaplaceného pojistného na jednotlivé složky. náklady a poplatky rizikové pojistné investované pojistné V případě, že by byla pojistná smlouva nastavena rizikově (tj. s maximalizovanou pojistnou částkou pro případ smrti v hlavním pojištění a minimalizovaným pojistným na investici), složka SUN prezentující investované pojistné by za výše uvedených předpokladů (modelované zhodnocení 0 %) mohla být nulová. Veškeré zaplacené pojistné by bylo spotřebováno na úhradu rizikového pojistného, nákladů a poplatků. Vyplacená částka při dožití by byla 0 Kč. náklady a poplatky rizikové pojistné investované pojistné Konkrétní výši ukazatele SUN naleznete v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Důležité Uvedené hodnoty ukazatele nákladovosti uvedené v Modelovém příkladu pojištění jsou vypočteny na základě metodiky stanovené Českou asociací pojišťoven. Hodnoty se vztahují k okamžiku sjednání smlouvy a v souvislosti se změnou poplatků a parametrů smlouvy v průběhu pojištění může dojít k jejich změně. Kalkulace je zpracována na celou dobu trvání pojistné smlouvy a nezohledňuje situace, kdy dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. V tomto případě bude nákladovost zpravidla vyšší než uváděná při sjednání pojištění. Více informací o metodice výpočtu ukazatele nákladovosti investičního pojištění naleznete na 8

10 5. POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÁ PLNĚNÍ IG5 Hlavní pojištění (pro případ dožití) IG5 (omezeně) Účelem investiční složky hlavního pojištění je kumulace prostředků v průběhu trvání pojištění. Na konci pojistné doby je vyplacena aktuální hodnota podílových jednotek. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je dožití se ujednaného konce pojištění. ZPP9 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP9 Koncový bonus V případě dožití je vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek včetně bonusů. Předpokládaný vývoj hodnoty podílových jednotek v průběhu pojištění a jejich hodnota na konci pojištění na základě modelovaného zhodnocení jsou uvedeny v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. V případě dožití můžete požádat o: výplatu aktuální hodnoty podílových jednotek; nebo převedení pojištění do splaceného stavu, ve kterém se hodnota podílových jednotek bude dále vyvíjet po Vámi určenou dobu a zanikne veškerá pojistná ochrana. V případě dožití zahrnuje hodnota podílových jednotek také koncový bonus (za podmínky minimální pojistné doby 10 let a minimálního měsíčního pojistného za hlavní pojištění 500 Kč). Podrobné informace naleznete v ZPP. ZPP9 IG5 Hlavní pojištění (pro případ smrti) IG5 (omezeně) Účelem ochranné složky je v případě smrti pojištěného v průběhu pojistné doby zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni). Co je pojistnou událostí? ZPP10 ZPP11 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP10 Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny). V pojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání, to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech pojištění. V případě smrti je vyplaceno pojistné plnění: jednorázově: pojistná částka pro případ smrti ve výši platné k datu pojistné události nebo hodnota běžných podílových jednotek k datu oznámení pojistné události, pokud je vyšší. V obou případech je pojistné plnění navýšeno o hodnotu mimořádných a bonusových podílových jednotek; důchodem: opakovaně ve výši ujednaného ročního důchodu pro případ smrti (každoročně navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). Navýšení plnění v případě smrti následkem úrazu Pokud bylo toto navýšení sjednáno, je v případě smrti následkem úrazu navýšeno pojistné plnění pro případ smrti: jednorázově: pojistná částka pro případ smrti úrazem ve výši platné k datu pojistné události; důchodem: pojistné plnění opakovaně ve výši ujednaného ročního důchodu pro případ smrti úrazem (každoročně navyšovaného o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). Modelovaný vývoj hodnoty podílových jednotek v průběhu pojištění a jejich hodnota na konci pojištění jsou uvedeny v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Vývoj jednorázové pojistné částky v průběhu pojištění si můžete zvolit dle svých potřeb. Pojistná částka Konstantní Lineárně klesající Individuální Popis Pojistná částka pro případ smrti/smrti úrazem v neměnné výši po ujednanou dobu. Pojistná částka pro případ smrti/smrti úrazem v průběhu trvání pojištění lineárně klesá, každý rok je snížena o 1/n, kde n je ujednaná doba. Individuálně zvolený průběh pojistné částky pro případ smrti pro jednotlivé ujednané roky. 9

11 S7, S8, SU4 Smrt SU5 (omezeně) Účelem připojištění je v případě smrti pojištěného zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni). Co je pojistnou událostí? ZPP23-24 Varianta 1: smrt Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny) během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Varianta 2: smrt následkem úrazu Pojistnou událostí je smrt pojištěného následkem úrazu, který utrpí během trvání připojištění, pokud smrt nastane během trvání připojištění, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k tomuto úrazu došlo. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Co není pojistnou událostí? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání; to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; za sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění. ZPP22 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP23-24 Výplata pojistného plnění se liší v závislosti na sjednaném druhu připojištění. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění S7 smrti Ujednaná pojistná částka Jednorázová S8 smrti s lineárně klesající pojistnou částkou Jednorázová Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění lineárně klesá SU4 SU5 smrti následkem úrazu Jednorázová Ujednaná pojistná částka 10

12 Invalidita I2, I3, I4, I5, IU2, IU3, ZP3, ZU4 I6 Připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmu v případě invalidity pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Co je pojistnou událostí? ZPP32-34 V připojištění pro případ invalidity je pojistnou událostí: invalidita I. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 35 % až 49 %; invalidita II. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 50 % až 69 %; invalidita III. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 %; invalidita IV. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % s takovým zdravotním stavem pojištěného, kvůli němuž byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III. Jednotlivá připojištění zahrnují krytí uvedených stupňů invalidity. Tarif Pro případ I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň I2, I6 invalidity Ne Ne Ano Ano I3 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ne Ano Ano I4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano I5 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne IU2 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano IU3 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne ZP3 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Ne Ne Ano Ano ZU4 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity následkem úrazu Ne Ne Ano Ano Co není pojistnou událostí? ZPP31 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP32-34 V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem pojištění; za invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; za invaliditu II. nebo nižšího stupně z důvodu duševní poruchy a za invaliditu III. a vyššího stupně z důvodu duševní poruchy v případě pojištěných dětí, pokud nenastala organickým poškozením centrální nervové soustavy po úrazu během trvání připojištění; za invaliditu v důsledku vrozené vady a/nebo nemoci v případě pojištěných dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění I2 invalidity Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I6 Jednorázová III. stupeň: 100 % pojistné částky IV. stupeň: 200 % pojistné částky U připojištění I6 vzniká nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění při pojistné události (nejdříve však po dosažení 15 let věku) a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Pojistník je po dobu, kdy je zdravotní stav pojištěného hodnocen nejméně stupněm závisnosti III., zproštěn od placení pojistného za toto připojištění. I3 invalidity s lineárně klesající Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: pojistnou částkou Jednorázová III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. I4 IU2 I5 IU3 ZP3 ZU4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Jednorázová Jednorázová Zproštění od placení pojistného Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: II. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník po dobu trvání invalidity zproštěn od placení pojistného. Pojistné plnění z připojištění pro případ invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou může být na žádost pojištěného vypláceno ve formě důchodu. Tarify kryjící invaliditu I. stupně nelze sjednat samostatně. Jak souvisí příjem a pojistná částka? Pokud je u připojištění I5 a IU3 ujednaná lineárně klesající pojistná částka vyšší než maximální možná počáteční pojistná částka (tj. maximální možná pojistná částka ke dni sjednání připojištění), která je odvozena od čistého příjmu pojištěného a uvedena v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit výši pojistné částky a pojistného na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. ZPP33 11

13 Pracovní neschopnost Účelem připojištění je zajištění výpadku příjmu v případě pracovní neschopnosti pojištěného, která trvá déle než stanovený počet týdnů (2, 4 nebo 8 týdnů). Co je pojistnou událostí? ZPP35 Co není pojistnou událostí? ZPP36 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP37-38 Jak souvisí příjem a denní dávka? ZPP36 Varianta 1: pracovní neschopnost (PN) Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu nemoci, úrazu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1 Varianta 2: pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaného úrazu během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. Pojistnou událostí není: PN v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma PN z důvodu úrazu; PN mimo Českou republiku, vyjma doby nezbytně nutné hospitalizace na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za: dny, kdy jste jako zaměstnanec nebyl zaměstnán a proto neměl pravidelné příjmy nebo pokud jste jako OSVČ nebyl registrován pro daň z příjmu fyzických osob; dny, kdy je Vám ze zákona dorovnán příjem na plnou mzdu (policisté, vojáci z povolání atd.), nejedná-li se o pracovní úraz nebo nemoc z povolání; PN v souvislosti s dříve prodělanými nemocemi a úrazy, pro které jste byl v posledních 5 letech před počátkem připojištění léčen a PN související s těhotenstvím, pokud těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění (tedy i kdykoli před počátkem připojištění); PN z důvodu duševní poruchy (vyjma duševní poruchy nastalé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem) a z důvodu léčení jakékoliv závislosti nebo léčení nemoci v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu a návykových látek. Za každý den pracovní neschopnosti se po uplynutí doby ujednané v pojistné smlouvě (tzv. odkladná doba) vyplatí denní dávka ve sjednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 dnů za jednu pojistnou událost. Za dny spadající do odkladné doby se pojistné plnění nevyplácí. Denní dávka ve sjednané výši se vyplatí i za dny PN spadající do odkladné doby v případě úrazu, který si vyžádal hospitalizaci do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto úrazu došlo, nejméně po dobu 24 hodin nebo z důvodu závažného onemocnění, lékařského zákroku nebo operace (neplatí pro PUVU1) uvedené v příloze ZPP (část VIII.). Podmínkou je však, že PN je zároveň delší než odkladná doba. Tarif Pro případ Odkladná doba PUV4 14 dnů (2 týdny) PUV5 pracovní neschopnosti 28 dnů (4 týdny) PUV6 56 dnů (8 týdnů) PUVU1 pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů 28 dnů (4 týdny) V případě pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů se musí jednat výlučně o takový úraz, který zanechal následek uvedený v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) v příslušném sloupci pro připojištění VDOU3 s tabulkovou dobou léčení větší než nula. K oceňovací tabulce OTDO se nepřihlíží, pokud k úrazu došlo při dopravní nehodě. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. Výši denní dávky lze ujednat maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění snížené o případné denní dávky v případě pojištění pracovní neschopnosti sjednané u komerčních pojišťoven (jiné komerční nemocenské dávky). Pokud výše denní dávky kdykoliv v průběhu trvání připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.) sníženou o případné jiné komerční nemocenské dávky, je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Důležité Nejpozději 3 dny po uplynutí odkladné doby nám oznamte (pokud to Váš zdravotní stav umožňuje) informaci o vzniku pracovní neschopnosti. Při pozdějším oznámení jsme oprávněni snížit pojistné plnění. ZPP36 12

14 Trvalé následky úrazu Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu, který zanechá trvalé následky. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou životního stylu z důvodu trvalých následků. Co je pojistnou událostí? TNU6, TNU8, VTU4 TNU7, TNU9, VTU5 Pojistnou událostí jsou trvalé následky (TN) v důsledku úrazu, který utrpí pojištěný během trvání připojištění, pokud bude naživu nejméně 30 dní po úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. ZPP41-43 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP39 ZPP41-43 Rozsah TN se stanovuje dle oceňovací tabulky (OTTN), která je přílohou ZPP (část III.). Tarif Pro případ Ohodnocení trvalých Typ výplaty Výše pojistného plnění následků TNU6 trvalých od 0,1 % Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky. TNU7 následků Jednorázová V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky úrazu progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). TNU8 TNU9 VTU4 VTU5 trvalých následků úrazu 10+ vyjmenovaných trvalých následků úrazu od 10 % Pouze trvalé následky uvedené v příslušném sloupci oceňovací tabulky. Jednorázová Jednorázová Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky, pokud tento rozsah dosáhne alespoň 10 %. Pokud rozsah trvalých následků nedosáhne alespoň 10 %, při další pojistné události dojde k postupnému načítání rozsahů trvalých následků takovýchto pojistných událostí, viz graf níže. V případě, že rozsah TN, na základě kterého se vyplácí pojistné plnění přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu vyjmenovaných trvalých následků. V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Pojistné plnění v případě připojištění trvalých následků úrazu % Rozsah: 25 % Rozsah trvalých následků 25 % 20 % 15 % 10 % Rozsah: 3 % Rozsah: 3 % + 5 % = 8 % Pojistné plnění za 0 % Pojistné plnění za 25 % 25 % Rozsah: 3 % + 5 % + 7 % = 15 % Pojistné plnění za 15 % - 10 % = 5 % Rozsah: 6 % Pojistné plnění za 6 % 6 % 7 % 7 % 5 % Pojistné plnění za 0 % 5 % 5 % 5 % 0 % 5 % 3 % 3 % 3 % 1. PU 2. PU 3. PU 4. PU 5. PU Pořadí pojistné události (PU) V případě, že pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude menší než 10 %, pojistné plnění se nevyplácí. Dále budeme tuto pojistnou událost evidovat a v případě další pojistné události (s rozsahem do 10 %) k ní tento rozsah připočítáme. Pokud součet rozsahů TN v rámci jednotlivých pojistných událostí (s rozsahem do 10 %) poprvé přesáhne 10 %, bude vyplaceno pojistné plnění ve výši součtu rozsahů TN pojistných událostí mínus 10 %. V případě, že součet trvalých následků s rozsahem do 10 % jednou přesáhne hranici 10 %, je v případě následných pojistných událostí s rozsahem do 10 % vypláceno pojistné plnění bez přihlédnutí na tuto hranici, tj. ve výši součinu rozsahu trvalého následku úrazu a pojistné částky. Pokud pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude vyšší než 10 %, vyplácí se pojistné plnění ve výši součinu rozsahu TN úrazu a pojistné částky. 13

15 Denní odškodné Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek nebo rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je úraz, který pojištěný utrpí během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace. DOU6, DOU8, VDOU3 DOU7, DOU9, VDOU4 ZPP45-46 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP45-46 Jak souvisí příjem a denní dávka? Dle závažnosti tělesného poranění se vyplatí za každý den tabulkové doby léčení úrazu uvedené v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) sjednaná denní dávka (a to zpětně od prvého dne). V případě, že je doba léčení kratší než doba uvedená v OTDO, pojistné plnění se nesnižuje a vyplatí se v plné výši. Oceňovací tabulka OTDO je přílohou ZPP (část V.). Tarif Připojištění Plnění za tabulkovou dobu Progresivní plnění Vyšší plnění při komplikacích DOU6 DOU7 DOU8 DOU9 VDOU3 VDOU4 denního odškodného 1 den a více Ano, nad 90 dnů se zvyšuje pojistné plnění dle tabulky denního odškodného dnů a více progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část VI.). vyjmenovaného denního odškodného Pouze poranění uvedené v příslušném sloupci OTDO Ne Ano. Pokud doba léčby přesáhla hodnotu v OTDO a příčinou je komplikace uvedená v ZPP. V případě úrazu pojištěného, ke kterému došlo při dopravní nehodě nebo při trestném činu spáchaném na pojištěném, se pojistné plnění z připojištění VDOU3 a VDOU4 odvozuje od tabulkové doby léčení uvedené v tabulce OTDO pro připojištění DOU6, která je přílohou ZPP (část V.). I bez ohledu na příjem pojištěného lze sjednat denní odškodné, ovšem jen do výše denní dávky, která je uvedena v příloze ZPP (část II.). Vyšší denní dávka musí být maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění. Pokud výše denní dávky kdykoli v průběhu připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Ne ZPP44 Hospitalizace Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě hospitalizace pojištěného. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na nadstandardní péči, zajištění provozu domácnosti během pobytu v nemocnici atd. Co je pojistnou událostí? ZPP48 Co není pojistnou událostí? ZPP47 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP48 Varianta 1: pobyt v nemocnici Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu, porodu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. 14 Varianta 2: pobyt v nemocnici následkem úrazu Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici výlučně z důvodu úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za hospitalizaci: v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma hospitalizace z důvodu úrazu; kdekoliv mimo členské státy Evropské unie nebo státy Evropského hospodářského prostoru (vyjma nutné hospitalizace); v souvislosti s nemocemi nebo úrazy, které se projevily nebo byly léčeny během 5 let před počátkem připojištění; z důvodu odkázanosti na cizí péči včetně důvodů sociálních (léčebny dlouhodobě nemocných apod.), za hospitalizaci v ústavech, které provádějí kúry, sanatorní léčení nebo přijímají rekonvalescenty (pokud pojistitel předem s plněním za tento pobyt písemně nesouhlasila); v důsledku duševní poruchy (vyjma duševní poruchy vzniklé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem); u dětí do 3 měsíců věku a z důvodu vrozené vady či nemoci. Za každou půlnoc strávenou v nemocnici se vyplatí denní dávka v ujednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 půlnocí z jedné pojistné události. Tarif Pro případ Minimální délka hospitalizace Výše pojistného plnění N5 N7 N6 N8 NU4 NU5 pobytu v nemocnici pobytu v nemocnici 5+ pobytu v nemocnici následkem úrazu N5, N6, NU4 N7, N8, NU5 24 hodin (nepřetržitě) V případě, že počet půlnocí strávených v nemocnici přesáhne 90 dnů, zvyšuje se pojistné plnění podle tabulky progresivního plnění hospitalizace, která je přílohou ZPP (část VII.). V případě hospitalizace na ARO/JIP se za každou půlnoc vyplatí 5 půlnocí (nepřetržitě) dvojnásobná denní dávka ujednaná v pojistné smlouvě (maximálně za prvních 90 dnů). Pokud je pobyt pojištěného na ARO/JIP delší, je pojistné plnění za půlnoci 24 hodin (nepřetržitě) přesahující 90 odvozeno od jednonásobku denní dávky. U připojištění N5 a N6 vzniká pojištěnému navíc právo na pojistné plnění v případě doprovodu jeho hospitalizovaného dítěte mladšího 7 let, u kterého je hospitalizace lékařsky nutná. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace.

16 Závažné nemoci Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace pojištěného. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je v pojistné smlouvě ujednané stanovení diagnózy jednoho ze závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku nebo operace během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění zaniká. ZN4 ZN2 ZPP51 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití); za vrozené závažné onemocnění v případě pojištění dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění ZN4 závažných onemocnění Vyplatí se jednorázově 100 % ujednané pojistné částky. V případě souběžného ZN2 Jednorázová výskytu několika závažných nemocí se pojistné plnění nekumuluje. ZPP51 Kde naleznu seznam definic? Seznam definic závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku je přílohou ZPP (část VIII. a IX.) a je platný po celou dobu trvání smlouvy. Seznam definic závažných onemocnění zahrnuje například: u pojištěného dospělého celkem 36 diagnóz: rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, Alzheimerova choroba, encefalitida,... u pojištěného dítěte celkem 17 diagnóz: rakovina, dětská obrna, diabetes melitus I. typu, meningitida, encefalitida,... PRO boj s rakovinou ZNO2 (pro něho i pro ni ) Účelem připojištění je zajištění prostředků pro pojištěného v případě diagnostikování a léčby rakoviny. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou tímto závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? ZPP52 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy rakoviny in situ nebo rakoviny. V případě stanovení diagnózy rakoviny in situ definované v příloze ZPP (část X.) připojištění nezaniká a dále platíte pojistné za toto připojištění. V případě stanovení diagnózy rakoviny definované v příloze ZPP (část X.) připojištění zaniká a dále máte právo na navýšení pojistného plnění v případě následných událostí. Zhoubné nádorové onemocnění Procento z pojistné částky Objeveno včas (rakovina in situ) 10 % Diagnóza (rakovina) 40 % ZNO1 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP52 Důležité V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy (tzv. doba přežití). Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné diagnózy/následné události uvedené v příloze ZPP (část X.) z ujednané pojistné částky. Za každou z následných událostí lze pojistné plnění navýšit pouze jednou. Etapy boje s rakovinou (následné události) Procento z pojistné částky Operace (chirurgická léčba) 25 % Pomoc dárce (transplantace) 15 % Léky (chemoterapie/bioterapie/imunoterapie/hormonální terapie) 25 % Ozařování (radioterapie) 25 % Zotavování (rekonvalescence) 10 % Další nepřítel (multiplicitní nádor) 40 % Vyhraný boj s nemocí (dožití) 10 % V případě zahájení paliativní léčby bude vyplaceno 100 % z pojistné částky mínus součet hodnot, na které již vzniklo právo. Definice zhoubných nádorových onemocnění, definice následných událostí a příslušné hodnoty jsou přílohou ZPP (část X.). Pojišťovna má právo tyto definice a hodnoty měnit či doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. O doplnění definic a příslušných hodnot Vás budeme informovat na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před účinností příslušné změny nebo doplnění. Aktuální definice a hodnoty jsou k dispozici na V případě nesouhlasu s výše popsanými úpravami a změnami máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění definic. 15

17 PRO ženy Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace, které rozšiřují pojistné krytí připojištění pro případ závažných nemocí. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady na změnu životního stylu vynucené závažným onemocněním/zákrokem. Co je pojistnou událostí? ZPP53 Co není pojistnou událostí? ZPP50 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP53 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy, provedení lékařského zákroku nebo provedení operace, jejichž přesné definice jsou uvedeny v příloze ZPP (část XI.). Pojistnou událostí připojištění zaniká. Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Mimoděložní těhotenství 100 % Revmatoidní artritida 50 % Operace obličeje nebo transplantace kůže v obličeji 50 % Smrt rodičky v důsledku porodu 500 % Osteoporotická zlomenina 100 % Vulvektomie 100 % Rakovina in situ 50 % Vyjmenované těhotenské, porodní a poporodní komplikace 300 % Rekonstrukce prsu po mastektomii 50 % Wertheimova operace 200 % V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: stanovení diagnózy (nebo provedení lékařského zákroku či operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; zdravotní událost, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití), toto neplatí pro úmrtí rodičky; zdravotní událost, pokud souvisí s těhotenstvím, které začalo před uplynutím 6 měsíců ode dne počátku připojištění. Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné zdravotní události v příloze ZPP (část XI.) z ujednané pojistné částky ke dni pojistné události. V případě souběžného výskytu několika zdravotních událostí se pojistné plnění nekumuluje a je stanoveno ve výši pojistného plnění za tu zdravotní událost, které odpovídá nejvyšší pojistné plnění. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. NMZ2 PRO úvěr Připojištění je určeno k zajištění schopnosti splácet finanční závazky (hypotéka, půjčky atd.) v případě smrti, invalidity nebo závažné nemoci pojištěného. Co je pojistnou událostí? ZPP54-56 Co není pojistnou událostí? ZPP54-56 Jak se vypočte pojistné plnění? Pojistnou událostí je: SIZN1, SI1, SUIU1 Varianta Smrt Invalidita III. a vyššího stupně Závažná nemoc * * Diagnóza závažného onemocnění nebo Komplexní (SIZN1) Ano Ano Ano provedení lékařského zákroku nebo operace Vyvážená (SI1) Ano Ano Ne během trvání připojištění, které jsou Limitovaná (SUIU1) Ano (pouze úraz) Ano (pouze úraz) Ne uvedeny v příloze ZPP (část VIII.). První pojistnou událostí připojištění zaniká. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika (které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání), to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění; invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem připojištění; invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; stanovení diagnózy závažného onemocnění (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; závažné onemocnění, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití). Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění SIZN1 smrti, invalidity, závažné nemoci Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění SI1 smrti, invalidity Jednorázová klesá dle teoretické křivky poklesu jistiny úvěru. Výše pojistné částky SUIU1 smrti následkem úrazu, invalidity následkem úrazu v jednotlivých letech pojištění je uvedena v příslušné doložce (PČ1). ZPP54-56 Pojistná částka Konstantní pojistná částka Lineárně klesající pojistná částka Pojistná částka PRO úvěr Doba trvání připojištění 16

18 PRO sportovce Díky tomuto speciálnímu řešení lze pro vybraná připojištění sjednat rozšíření pojistného krytí i na vybrané rizikové činnosti, které jsou běžně z pojištění vyloučeny. Co je riziková činnost? ZPP6 Na co platí zvláštní sazba? Pojistné krytí lze rozšířit na (v případě dětských tarifů jen na běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni): provozování běžného sportu na nejvyšší/profesionální úrovni při přípravě, tréninku, závodech a exhibičních vystoupeních (vše s výjimkou biliardu, kuželek, golfu, šipek, sportovního rybářství, stolních a karetních her, které jsou pojišťovány v běžných sazbách); provozování motoristického sportu při účasti řidiče nebo spolucestujícího na závodech, soutěžích, tréninkových jízdách a při jízdách na okruzích a mimo pozemní komunikace (např. čtyřkolka, motocykl, skútr, motokára, osobní nebo nákladní automobil); provozování leteckého sportu jako pilot nebo spolucestující (např. ultralehký letoun, rogalo, kluzák, paragliding, balón, parašutismus, seskoky a lety padákem z výšin nebo trenažérů); nevztahuje se na leteckou akrobacii. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na tato připojištění: Tarif Pro případ NU4, NU5 pobytu v nemocnici následkem úrazu TNU6, TNU7 trvalých následků úrazu TNU8, TNU9 trvalých následků úrazu 10+ VTU4, VTU5 vyjmenovaných trvalých následků úrazu 17 Tarif Pro případ DOU6, DOU7 denního odškodného DOU8, DOU9 denního odškodného 29+ VDOU3, VDOU4 vyjmenovaného denního odškodného Pastelka Toto speciální řešení je určeno pro dospělé, kteří pojišťují dítě (1. pojištěný), ale zároveň se chtějí pojistit v jeho prospěch. Jeho účelem je v případě smrti nebo invalidity III. a vyššího stupně pojištěného dospělého zabezpečit (nejen) své dítě, které je na něj finančně odkázané. Co je pojistnou událostí? ZPP23-28 ZPP34 Co není pojistnou událostí? ZPP22 ZPP31 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP23-28 ZPP34 Pojistnou událostí je: smrt pojištěného během trvání připojištění; smrt pojištěného následkem úrazu během trvání připojištění; invalidita III. a vyššího stupně pojištěného během trvání připojištění; invalidita III. a vyššího stupně následkem úrazu během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění zproštění od placení nezanikají a pojistník je do konce připojištění zproštěn od placení pojistného za smlouvu dítěte. V připojištění v závislosti na zvolené variantě platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika (které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání), to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění; invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem připojištění; invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění. Varianta Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění Komplexní ZS2 zproštění od placení pojistného V případě smrti je pojistník zproštěn od placení pojistného. (Zproštění od placení) z důvodu smrti Zproštění ZP3 zproštění od placení pojistného od placení V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník zproštěn (Zproštění od placení) z důvodu invalidity pojistného od placení pojistného. Vyvážená Limitovaná SD2 (Stipendium) OS2 (Start do života) ZS2 (Zproštění od placení) ZP3 (Zproštění od placení) SD2 (Stipendium) ZSU1 (Zproštění od placení) ZU4 (Zproštění od placení) SUD2 (Stipendium) OSU1 (Start do života) smrti s výplatou důchodu smrti s odloženou výplatou zproštění od placení pojistného z důvodu smrti zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Důchodová Jednorázová Zproštění od placení pojistného smrti s výplatou důchodu Důchodová zproštění od placení pojistného z důvodu smrti následkem úrazu Zproštění zproštění od placení pojistného od placení z důvodu invalidity následkem pojistného úrazu smrti následkem úrazu s výplatou důchodu smrti následkem úrazu s odloženou výplatou Důchodová Jednorázová Individuální Kombinace uvedených připojištění se dá nastavit libovolně. ZS2, ZSU1, ZP3, ZU4, OS2, OSU1, SD2, SUD2 V případě smrti je vyplácen důchod v ujednané výši (každoročně navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti je vyplacena pojistná částka ujednaná v pojistné smlouvě po uplynutí pojistné doby. V případě smrti je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě smrti je vyplácen důchod v ujednané výši (navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti z důvodu úrazu je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně z důvodu úrazu je pojistník zproštěn od placení pojistného. V případě smrti z důvodu úrazu je vyplácen důchod v ujednané výši (navyšovaný o 3 % z ujednané výše ročního důchodu). V případě smrti z důvodu úrazu je vyplacena pojistná částka ujednaná v pojistné smlouvě po uplynutí pojistné doby.

19 6. ŽENY A TĚHOTENSTVÍ Specifická rizika v souvislosti s těhotenstvím jsou kryta v několika připojištěních. To, zda při konkrétní události vzniká nebo nevzniká právo na pojistné plnění, stanoví smluvní podmínky. Pro snadnější orientaci, na co jste nebo nejste pojištěna, uvádíme několik nejčastějších příkladů. Hospitalizace ANO plní se Lékařsky nutná hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím, pokud pobyt v nemocnici trval nepřetržitě 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6) nebo déle; a zároveň již uplynula čekací doba. NE neplní se Pobyt v nemocnici trval méně než 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6). Hospitalizace nastala v čekací době (3 měsíce pro těhotenství, 8 měsíců pro porod). Pracovní neschopnost ANO plní se Pracovní neschopnost v těhotenství z důvodu nemoci objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod, například: mimoděložní těhotenství; zamlklý nebo samovolný potrat; úporné zvracení s hrozbou dehydratace a hospitalizace alespoň 3 půlnoci; krvácení s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; poruchy placenty; preeklampsie, eklampsie; závažné zvýšení tlaku s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; atd. NE neplní se Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění. Trvání pracovní neschopnosti nepřekročí délku sjednané odkladné doby. Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zvýšeného rizika vzniku komplikací v těhotenství (například rizikové pracovní prostředí nebo povolání, atd.). Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zdravotních obtíží, které nejsou objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod a/nebo jde o pracovní neschopnost vystavenou z důvodu stavů obvyklých v těhotenství, například: zvracení; otoky nohou; nevolnost; dorzopatie (vč. bolesti zad); atd. PRO ženy ANO plní se NE neplní se Daný stav je uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými komplikacemi, například: připojištění. Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku embolie; Daný stav není uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými hluboká žilní trombóza; komplikacemi. mimoděložní těhotenství; atd. Máme právo odmítnout pojistné plnění, pokud škodní událost souvisí se skutečností, kterou jste nám při sjednávání pojištění ve zdravotním dotazníku neuvedla, uvedla nepravdivě či neúplně (například léčba neplodnosti, předchozí rizikové těhotenství, potrat, atd.). Výše uvedené příklady jsou ilustrativní, obecné výluky pro jednotlivá připojištění tím nejsou dotčeny. 18

20 7. UDÁLOSTI VYLOUČENÉ Z POJISTNÉHO PLNĚNÍ Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tak stanoveny podmínky, za kterých pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění. Výluky a omezení pojistného plnění (např. čekací a odkladné doby) jsou stanovené zejména ve VPP a ZPP, případně v pojistné smlouvě (například individuální výluky stanovené dle zdravotního stavu pojištěného). Pojišťovna nemá povinnost poskytnout plnění zejména v níže uvedených případech: Výluky: obecné z pojištění osob ZPP6 Výluky: úraz, invalidita, nemoc ZPP6 Výluky: úraz Omezení plnění na počátku při úrazu ZPP6 válečných událostí, bojových akcí, povstání, teroristických činů, použití biologických, chemických a/nebo jaderných zbraní; páchání úmyslného trestného činu pojištěným; požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky, odůvodňují-li to okolnosti škodné události; pojistné události vzniklé v důsledku úrazu, pokud v okamžiku pojistné události ještě nebylo na účet pojistitele připsáno první pojistné; úmyslně způsobené škodné události buď osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí; úraz z důvodu závažného porušení právních předpisů vydaných zaměstnavatelem (tzv. BOZP); sebevraždy nebo jiného úmyslného sebepoškození; úrazu při neoprávněném výkonu činnosti, ke které je vyžadována zvláštní způsobilost (např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění); úrazu při provozování nepojistitelné činnosti (např. letecká akrobacie, vysokohorská turistika nad m n. m., přístrojové potápění, speleologie, krotitelství, adrenalinové, freestylové a freeridové disciplíny); úrazu při provozování rizikové činnosti (letecký sport, motoristický sport, běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni); vzniku a/nebo zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, aseptických zánětů kloubů, šlach a šlachových pochev, svalových úponů, tíhových váčků a epikondylitid, výhřezu meziobratlové ploténky a/nebo v případech jiné dorzopatie, která nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle; zhoršení nebo projevení se nemoci v důsledku úrazu (např. nádor); úrazu, k němuž došlo v důsledku duševní poruchy, epileptického záchvatu nebo jiného záchvatu křečí; patologických zlomenin (včetně zlomenin v důsledku osteoporózy), porušení nebo přerušení (úplné nebo částečné) patologicky změněných svalů, šlach, vazů nebo pouzder způsobené vyvinutím vnitřní svalové síly. U jednotlivých úrazových tarifů nemusí být uplatněny všechny výše popsané úrazové výluky. Přesné znění výluk naleznete ve VPP, ZPP, případně v pojistné smlouvě. Maximální pojistné plnění za pojistné události vzniklé v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika uvedeného na pojistce, které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání: Smrt: plnění max Kč jednorázově a Kč ročního důchodu Invalidita: plnění max Kč jednorázově Pracovní neschopnost: plnění se odvozuje od denní dávky max. 300 Kč Trvalé následky: plnění se odvozuje od pojistné částky max Kč Denní odškodné: plnění se odvozuje od denního odškodného max. 300 Kč Hospitalizace: plnění se odvozuje od denní dávky max. 500 Kč 19

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní Zvláštní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0002.................................................................................................................

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně i

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 07/2015 platnost od 16. 7. 2015 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 05/01.04.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ3C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 12. 2009 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna) akciová společnost

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna) akciová společnost www.koop.cz Informace pro zájemce o pojištění osob platné od 1. prosince 2014 1. INFORMACE O NÁS OBCHODNÍ FIRMA PRÁVNÍ FORMA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna)

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH... 1 1. Co je to konverze?... 2 2. Od kdy a jak lze o změnu pojistných podmínek na Vision 5.1 požádat a jaká je platnost žádosti o

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více