ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Zvláštní Zvláštní pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana Přílohy Přílohy ke zvláštním ke zvláštním pojistným pojistným podmínkám strana strana Informace Informace o o podkladových aktivech aktivech fondů fondů strana strana Všeobecné Všeobecné obchodní obchodní podmínky podmínky pro pro portál portál MojeAllianz MojeAllianz strana strana T.Č. T.Č /

2 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE k pojistné smlouvě pojištění osob Allianz Mercury mini (RP1), která se řídí ZPP 5.07/ V tomto dokumentu naleznete důležité informace o životním pojištění Allianz Mercury mini. Dokument vznikl v souladu s platnými právními předpisy a jeho cílem je Vám, jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy, sdělit hlavní informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu doporučujeme Vám se seznámit se všemi materiály týkajícími se pojištění. Obsah 1. Informace o pojistiteli strana 2 2. Obecné informace strana 2 3. Základní vlastnosti pojištění strana 3 4. Investiční složka strana 5 Poplatky, náklady a bonusy strana 5 Investorské minimum strana 5 5. Pojistné události a pojistná plnění strana 6 Hlavní pojištění strana 6 Smrt strana 6 Invalidita strana 7 Pracovní neschopnost strana 8 Trvalé následky úrazu strana 9 Denní odškodné strana 10 Hospitalizace strana 10 Závažné nemoci strana 11 PRO boj s rakovinou strana 11 PRO ženy strana 12 PRO úvěr strana 12 PRO sportovce strana Ženy a těhotenství strana Události vyloučené z pojistného plnění strana Daňové vlastnosti pojištění osob strana Zánik, odstoupení a porušení podmínek strana Poučení o zpracování osobních údajů strana 17 1

3 Pojišťovna 1. INFORMACE O POJISTITELI Allianz pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna ) Sídlo Česká republika, Praha 8, Ke Štvanici 656/3 Informace o registraci IČO , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 Právní forma akciová společnost Předmět činnosti pojišťovací, zajišťovací a související činnosti Telefon Web Aktuální údaje (včetně zprávy o solventnosti a finanční situaci pojišťovny) naleznete na v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který je dostupný na Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky 2. OBECNÉ INFORMACE Pojistná smlouva Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, který je také základem pro vytvoření vztahů před uzavřením pojistné smlouvy. Rozhodování sporů z pojištění přísluší obecným soudům České republiky. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi pojišťovnou a Vámi se použije český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojišťovnou archivována. V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do pojistné smlouvy se na nás obraťte na výše uvedených kontaktech. Na požádání Vám také poskytneme další informace týkající se sjednávaného pojištění. Stížnosti Případnou stížnost nám můžete sdělit telefonicky, písemně i em na výše uvedené kontakty. Stížnost vyřídíme písemnou formou ( , dopis), pokud se společně nedohodneme jinak. Se stížností se také můžete obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. Řešení sporů Spory mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a Vámi při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, pokud je k rozhodnutí takových sporů dána pravomoc českého soudu, lze také řešit prostřednictvím finančního arbitra. Řízení před arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři vydaném arbitrem (dostupný na Předsmluvní informace Součástí předsmluvní informace je Váš individuální Modelový příklad pojištění, který získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele. Modelový příklad pojištění Obsahuje konkrétní nastavení parametrů smlouvy dle Vašich potřeb, včetně ceny a doby trvání jednotlivých pojištění Pojistná smlouva Součástí pojistné smlouvy jsou zejména následující dokumenty, se kterými Vám doporučujeme se před sjednáním pojištění seznámit. Dokumenty získáte u svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo na Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, platné od (dále jen VPP") Obecné podmínky, kterými se řídí pojištění osob Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osob Allianz Mercury mini (RP1) verze 5.07/ (dále jen ZPP") Specifické podmínky platné jen pro investiční životní pojištění Allianz Mercury mini a jednotlivá připojištění Všeobecné obchodní podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz verze 1.4, platné od (dále jen Podmínky služby MojeAllianz ) Informace o podkladových aktivech fondů - Allianz Mercury mini (RP1) platné od (dále jen Informace o podkladových aktivech fondů") Podmínky pro používání klientského portálu MojeAllianz Popis investiční strategie a rizikovosti jednotlivých fondů investičního životního pojištění Allianz Mercury mini Abychom Vám co nejvíce zjednodušili orientaci v pojistných podmínkách, v některých částech předsmluvní informace na ně odkazujeme, například: ZPP15. Číslo za ZPP (nebo VPP) značí číslo článku, kde naleznete podrobnější informace k danému tématu. 2

4 3. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ Vlastnosti pojištění a výluky jsou podrobně popsány ve Všeobecných a Zvláštních pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. Základní popis hlavních vlastností pojištění je součástí této předsmluvní informace. Vzhledem k omezenému rozsahu nemůže tento materiál nahradit pojistnou smlouvu nebo poskytnout její kompletní shrnutí. Pojištěné osoby Jednou smlouvou může být pojištěn jeden dospělý a až pět dalších osob (dospělých i dětí). Za pojištěného dospělého se pro potřeby pojištění považuje osoba ve vstupním věku 16 a více let a za pojištěné dítě osoba ve vstupním věku 0 až 15 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu určitou. Doba trvání navrhovaného pojištění a jednotlivých připojištění je uvedena v pojistné smlouvě a v přiloženém Modelovém příkladu pojištění. Struktura Hlavní pojištění Allianz Mercury mini (povinná složka pro případ smrti ve výši Kč) Připojištění 1 Připojištění 2 Připojištění 3 Pojištění Allianz Mercury mini je tvořeno povinným hlavním pojištěním a dle Vašich potřeb volitelnými připojištěními. Hlavní pojištění: povinná část pojištění, která obsahuje pojištění pro případ smrti ve výši Kč. V případě dožití se konce pojistné doby pojištění zaniká. Pokud však bylo v průběhu pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí se pojistné plnění ve výši hodnoty mimořádných podílových jednotek. Připojištění: volitelné složky, které si vybíráte dle své potřeby pojistit jednotlivá rizika. V průběhu pojištění můžete tato připojištění nově sjednat, měnit nebo zrušit. Pojistné a platební prázdniny Pojistné (způsob placení) Pojistné (výše) V pojistné smlouvě se za ujednanou pojistnou ochranu zavazujete platit pojistné. V průběhu trvání pojištění máte možnost zaplatit i mimořádné pojistné. Běžné pojistné hradí se v pravidelných intervalech (pojistná období) po celou pojistnou dobu: měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Mimořádné pojistné může být hrazeno kdykoliv v průběhu trvání pojištění. Pojistné můžete platit bezhotovostně bankovním převodem, běžné pojistné také inkasem z účtu nebo formou SIPO. Hlavní pojištění Zaplacené běžné pojistné za hlavní pojištění je použito ke krytí rizika smrti. Pojistné za hlavní pojištění se nemění s věkem, je po celou dobu trvání pojištění konstantní. Jeho výši naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Připojištění Pojistné za připojištění je ihned po zaplacení přímo spotřebováno na krytí sjednaného rizika. Výše pojistného za připojištění se v průběhu trvání připojištění nemění s věkem, jeho výše je konstantní. Konkrétní výši pojistného za jednotlivá připojištění naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Výše celkového běžného pojistného (za hlavní pojištění a připojištění) se v průběhu trvání pojištění nemění. Konkrétní výši celkového pojistného naleznete v Modelovém příkladu pojištění. Platební prázdniny (splacený stav) ZPP17 Dynamika ZPP3 Je-li pojistná smlouva uzavřena ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, můžete v průběhu trvání pojistné smlouvy požádat o převod pojištění do splaceného stavu se zachováním pojistného krytí v rámci hlavního pojištění a sjednaných připojištění (tzv. platební prázdniny). Vaše pojistná ochrana bude zachována a hrazena strháváním z mimořádných podílových jednotek, nejdéle však do doby jejich vyčerpání. Kompletní podmínky pro platební prázdniny jsou uvedeny v ZPP. Pokud má pojištění zaniknout z důvodu nezaplacení dlužného pojistného, bude automaticky převedeno do splaceného stavu bez zachování pojistného krytí. Pokud si sjednáte dynamiku, zajistíte si, že Vaše pojištění bude mít zachovanou reálnou hodnotu. Je tak zohledněn růst spotřebitelských cen (inflace) v čase. Na každé výročí Vašeho pojištění dojde k navýšení sjednaných pojistných částek/ročních důchodů/denních dávek a pojistného o hodnotu odrážející inflaci, minimálně o 5 %. Při navýšení pojistného krytí v důsledku dynamiky se nezkoumá Váš zdravotní stav. Dynamika se nevztahuje na tato připojištění: smrti (S8, SU5), invalidity (I3, I4, I5, IU2, IU3), pracovní neschopnosti (PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1), PRO úvěr (SIZN1, SI1, SUIU1). Popis všech zkratek (tarifů) jednotlivých připojištění je uveden v části 5 této předsmluvní informace. 3

5 Možnosti pojistné ochrany Základní rizika Pro jednodušší nastavení pojistné ochrany dle Vašeho očekávání a potřeb jsme rozdělili (při)pojištění kryjící hlavní rizika do tří variant. KOMPLEXNÍ VARIANTA (nejširší pojistné krytí daného rizika, kterému odpovídá vyšší cena pojištění) VYVÁŽENÁ VARIANTA (krytí orientované zejména na závažnější dopady rizik s nižší cenou pojištění) LIMITOVANÁ VARIANTA (omezené pojistné krytí bez nutnosti vyplňovat kompletní zdravotní dotazník) Smrt z jakékoliv příčiny (hlavní pojištění, připojištění S7, S8) úrazem (hlavní pojištění, připojištění SU4) Invalidita Pracovní neschopnost Trvalé následky úrazu II. + III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I4) I. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 28 dnů (PUV5) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 14 dnů (PUV4) III. + IV. stupeň invalidity z důvodu nemoci i úrazu (I2, I6, I3) z důvodu nemoci i úrazu, odkladná doba 56 dnů (PUV6) II. + III. +IV. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU2) I. stupeň invalidity z důvodu úrazu (IU3) z důvodu vyjmenovaných úrazů, odkladná doba 28 dnů (PUVU1) od 0,1 % (TNU6, TNU7) od 10 % (TNU8, TNU9) vyjmenované trvalé následky (VTU4, VTU5) Denní odškodné od 1. dne (DOU6, DOU7) od 29. dne zpětně (DOU8, DOU9) vyjmenované úrazy (VDOU3, VDOU4) Hospitalizace z důvodu nemoci i úrazu, od 1. dne (N5, N7) z důvodu nemoci i úrazu, od 5. dne zpětně (N6, N8) z důvodu úrazu, od 1. dne (NU4, NU5) Závažné nemoci 36/17 diagnóz (ZN4, ZN2) PRO boj s rakovinou (ZNO1, ZNO2) PRO ženy (NMZ2) Zproštění od placení z důvodu invalidity (ZP3) z důvodu invalidity úrazem (ZU4) Doplňková připojištění PRO úvěr Zajištění Vaší půjčky, hypotéky, atd. PRO sportovce Profi-sporty, letectví a motorismus 4

6 Účet pojistníka, podílové jednotky w Poplatky 4. INVESTIČNÍ SLOŽKA V rámci investičního životního pojištění je k Vaší smlouvě veden individuální účet (tzv. účet pojistníka), na který a ze kterého jsou podílové jednotky: připisovány/nakupovány (např. zaplacené mimořádné pojistné); strhávány/prodávány (např. poplatky). V rámci investičního životního pojištění Allianz Mercury mini se rozlišuje jeden typ podílových jednotek: mimořádné podílové jednotky jsou nakupovány za mimořádné pojistné, které je snížené o poplatek z investovaného pojistného. Informace o všech poplatcích hrazených z pojistného, snižujících hodnotu účtu pojistníka nebo hrazených nad rámec pojistného, jsou uvedeny v ZPP. SPOTŘEBUJE SE INVESTUJE SE Běžné pojistné za hlavní pojištění a připojištění POJISTNÉ Mimořádné pojistné Poplatek z investovaného pojistného Účet pojistníka Mimořádné podílové jednotky Částečné odkupy Poplatky a bonusy Poplatky ZPP12 ZPP14 Poplatek z investovaného pojistného za mimořádné pojistné jsou nakupovány podílové jednotky Vámi vybraných investičních fondů. Před jejich nákupem se mimořádné pojistné sníží o poplatek z investovaného pojistného ve výši procenta uvedeného v ZPP. Poplatek za správu fondů udává se v % a snižuje cenu podílových jednotek fondů. Pojišťovnou zveřejňovaná cena je již o tento poplatek očištěna. Výše poplatku se vypočte na základě procenta uvedeného v ZPP. Pojišťovna má právo poplatek za správu fondů měnit. O změně poplatku Vás budeme informovat zveřejněním nové výše v Sazebníku poplatků na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před dnem, ke kterému se má poplatek změnit. V případě nesouhlasu se změnou výše poplatku máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění na internetových stránkách Investorské minimum Fondy, cena jednotky Jednotlivé investiční fondy životního pojištění se liší svou investiční strategií a rizikovostí. Vlastnosti investičních fondů jsou popsány v informacích o podkladových aktivech fondů. Rizikovost investice do jednotlivých investičních fondů je vyjádřena hodnotou mezi 1 (nejnižší riziko) a 7 (nejvyšší riziko) Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy Základní investiční pojmy Rizika související s investováním Cena podílové jednotky investičního fondu se stanoví na základě aktuální hodnoty jeho podkladových aktiv. Aktuální i historické ceny podílových jednotek naleznete na Mezi základní pojmy spojené s investičním životním pojištěním patří: alokační poměr procentuální poměr, ve kterém se alokuje (umisťuje) část mimořádného pojistného do investičních fondů; změna alokačního poměru alokační poměr můžete kdykoliv změnit a mimořádné pojistné po změně alokačního poměru se již bude investovat do investičních fondů dle nového rozložení; převod podílových jednotek odkoupení jednotek z jednoho investičního fondu a jejich nainvestování do jiného investičního fondu. Důvodem převodu může být Vaše rozhodnutí o nové investiční strategii. Převod podílových jednotek můžete provést kdykoliv; částečný odkup v průběhu pojištění můžete v případě dostatečné hodnoty podílových jednotek a v případě, že máte pojistnou smlouvu sjednánu ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015, odkoupit jejich část ( vybrat peníze z životního pojištění). Pojištění nezaniká a trvá dále. Za změnu alokačního poměru, převod podílových jednotek a částečný odkup pojišťovna účtuje poplatek dle ZPP. U pojištění spojeného s investičním fondem nesete investiční riziko Vy (pojistník), není zaručena návratnost investice a v průběhu trvání pojištění může dojít ke kolísání ceny podílových jednotek. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Vliv kolísání ceny můžete výrazně omezit vhodným nastavením investičního horizontu a pravidelným investováním. S investicí do investičních fondů jsou spojena zejména tato rizika: tržní riziko riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu; úvěrové riziko riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek; měnové riziko riziko spojené s pohybem kurzu měny v případě zahraničně měnové investice; specifická rizika riziko vypořádání, operační riziko, riziko koncentrace. 5

7 5. POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJISTNÁ PLNĚNÍ RP1 Hlavní pojištění Hlavní pojištění kombinuje povinnou ochrannou složku pro případ smrti a dobrovolnou investiční složku ve formě mimořádného pojistného. Co je pojistnou událostí? ZPP9 ZPP10 ZPP11 Jak se vypočte pojistné plnění? Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny) nebo dožití se konce pojištění. V pojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání, to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech pojištění. Smrt V případě smrti je vyplaceno pojistné plnění ve výši pojistné částky pro případ smrti a dále je případně navýšené o hodnotu mimořádných podílových jednotek. ZPP9 ZPP10 Pojistná částka Konstantní Popis Povinně sjednaná pojistná částka pro případ smrti ve výši Kč. Dožití Uplynutím sjednané pojistné doby pojištění zaniká. V případě, že v průběhu pojistné doby bylo zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí se pojistné plnění ve výši hodnoty mimořádných podílových jednotek. S7, S8, SU4 Smrt SU5 (omezeně) Účelem připojištění je v případě smrti pojištěného zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni). Co je pojistnou událostí? ZPP19-20 Varianta 1: smrt Pojistnou událostí je smrt pojištěného (z jakékoliv příčiny) během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Varianta 2: smrt následkem úrazu Pojistnou událostí je smrt pojištěného následkem úrazu, který utrpí během trvání připojištění, pokud smrt nastane během trvání připojištění, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k tomuto úrazu došlo. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Co není pojistnou událostí? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika, které je uvedeno v pojistce a které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání; to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; za sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění. ZPP18 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP19-20 Výplata pojistného plnění se liší v závislosti na sjednaném druhu připojištění. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění S7 smrti Ujednaná pojistná částka Jednorázová S8 smrti s lineárně klesající pojistnou částkou Jednorázová Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění lineárně klesá SU4 SU5 smrti následkem úrazu Jednorázová Ujednaná pojistná částka 6

8 Invalidita I2, I3, I4, I5, IU2, IU3, ZP3, ZU4 I6 Připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmu v případě invalidity pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Co je pojistnou událostí? ZPP28-30 V připojištění pro případ invalidity je pojistnou událostí: invalidita I. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 35 % až 49 %; invalidita II. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného o 50 % až 69 %; invalidita III. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 %; invalidita IV. stupně pokles pracovní schopnosti pojištěného nejméně o 70 % s takovým zdravotním stavem pojištěného, kvůli němuž byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III. Jednotlivá připojištění zahrnují krytí uvedených stupňů invalidity. Tarif Pro případ I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň I2, I6 invalidity Ne Ne Ano Ano I3 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ne Ano Ano I4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano I5 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne IU2 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ne Ano Ano Ano IU3 invalidity z důvodu úrazu s lineárně klesající pojistnou částkou Ano Ne Ne Ne ZP3 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Ne Ne Ano Ano ZU4 zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity následkem úrazu Ne Ne Ano Ano Co není pojistnou událostí? ZPP27 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP28-30 V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit: za invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem pojištění; za invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; za invaliditu II. nebo nižšího stupně z důvodu duševní poruchy a za invaliditu III. a vyššího stupně z důvodu duševní poruchy v případě pojištěných dětí, pokud nenastala organickým poškozením centrální nervové soustavy po úrazu během trvání připojištění; za invaliditu v důsledku vrozené vady a/nebo nemoci v případě pojištěných dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění I2 invalidity Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I6 Jednorázová III. stupeň: 100 % pojistné částky IV. stupeň: 200 % pojistné částky U připojištění I6 vzniká nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění při pojistné události (nejdříve však po dosažení 15 let věku) a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Pojistník je po dobu, kdy je zdravotní stav pojištěného hodnocen nejméně stupněm závisnosti III., zproštěn od placení pojistného za toto připojištění. I3 invalidity s lineárně klesající Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: pojistnou částkou Jednorázová III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. I4 IU2 I5 IU3 ZP3 ZU4 invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity Jednorázová Jednorázová Zproštění od placení pojistného Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: II. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky III. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky IV. stupeň: 200 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. Výše plnění je stanovená stupněm invalidity: I. stupeň: 100 % lineárně klesající pojistné částky Nárok na výplatu 50 % stanovené výše plnění vzniká při pojistné události a na zbývajících 50 % stanovené výše plnění uplynutím 18 měsíců od pojistné události za podmínky, že invalidita příslušného stupně stále trvá. V případě invalidity III. nebo vyššího stupně je pojistník po dobu trvání invalidity zproštěn od placení pojistného. Pojistné plnění z připojištění pro případ invalidity s lineárně klesající pojistnou částkou může být na žádost pojištěného vypláceno ve formě důchodu. Tarify kryjící invaliditu I. stupně nelze sjednat samostatně. Jak souvisí příjem a pojistná částka? Pokud je u připojištění I5 a IU3 ujednaná lineárně klesající pojistná částka vyšší než maximální možná počáteční pojistná částka (tj. maximální možná pojistná částka ke dni sjednání připojištění), která je odvozena od čistého příjmu pojištěného a uvedena v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit výši pojistné částky a pojistného na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. ZPP29 7

9 Pracovní neschopnost Účelem připojištění je zajištění výpadku příjmu v případě pracovní neschopnosti pojištěného, která trvá déle než stanovený počet týdnů (2, 4 nebo 8 týdnů). Co je pojistnou událostí? ZPP31 Co není pojistnou událostí? ZPP32 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP33-34 Jak souvisí příjem a denní dávka? ZPP32 Varianta 1: pracovní neschopnost (PN) Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu nemoci, úrazu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. PUV4, PUV5, PUV6, PUVU1 Varianta 2: pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaných úrazů Pojistnou událostí je pracovní neschopnost (PN) z důvodu vyjmenovaného úrazu během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. Pojistnou událostí není: PN v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma PN z důvodu úrazu; PN mimo Českou republiku, vyjma doby nezbytně nutné hospitalizace na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za: dny, kdy jste jako zaměstnanec nebyl zaměstnán a proto neměl pravidelné příjmy nebo pokud jste jako OSVČ nebyl registrován pro daň z příjmu fyzických osob; dny, kdy je Vám ze zákona dorovnán příjem na plnou mzdu (policisté, vojáci z povolání atd.), nejedná-li se o pracovní úraz nebo nemoc z povolání; PN v souvislosti s dříve prodělanými nemocemi a úrazy, pro které jste byl v posledních 5 letech před počátkem připojištění léčen a PN související s těhotenstvím, pokud těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění (tedy i kdykoli před počátkem připojištění); PN z důvodu duševní poruchy (vyjma duševní poruchy nastalé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem) a z důvodu léčení jakékoliv závislosti nebo léčení nemoci v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu a návykových látek. Za každý den pracovní neschopnosti se po uplynutí doby ujednané v pojistné smlouvě (tzv. odkladná doba) vyplatí denní dávka ve sjednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 dnů za jednu pojistnou událost. Za dny spadající do odkladné doby se pojistné plnění nevyplácí. Denní dávka ve sjednané výši se vyplatí i za dny PN spadající do odkladné doby v případě úrazu, který si vyžádal hospitalizaci do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto úrazu došlo, nejméně po dobu 24 hodin nebo z důvodu závažného onemocnění, lékařského zákroku nebo operace (neplatí pro PUVU1) uvedené v příloze ZPP (část VIII.). Podmínkou je však, že PN je zároveň delší než odkladná doba. Tarif Pro případ Odkladná doba PUV4 14 dnů (2 týdny) PUV5 pracovní neschopnosti 28 dnů (4 týdny) PUV6 56 dnů (8 týdnů) PUVU1 pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů 28 dnů (4 týdny) V případě pracovní neschopnosti z důvodu vyjmenovaných úrazů se musí jednat výlučně o takový úraz, který zanechal následek uvedený v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) v příslušném sloupci pro připojištění VDOU3 s koeficientem ohodnocení větším než nula. K oceňovací tabulce OTDO se nepřihlíží, pokud k úrazu došlo při dopravní nehodě. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. Výši denní dávky lze ujednat maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění snížené o případné denní dávky v případě pojištění pracovní neschopnosti sjednané u komerčních pojišťoven (jiné komerční nemocenské dávky). Pokud výše denní dávky kdykoliv v průběhu trvání připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.) sníženou o případné jiné komerční nemocenské dávky, je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Důležité Nejpozději 3 dny po uplynutí odkladné doby nám oznamte (pokud to Váš zdravotní stav umožňuje) informaci o vzniku pracovní neschopnosti. Při pozdějším oznámení jsme oprávněni snížit pojistné plnění. ZPP32 8

10 Trvalé následky úrazu Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu, který zanechá trvalé následky. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou životního stylu z důvodu trvalých následků. Co je pojistnou událostí? TNU6, TNU8, VTU4 TNU7, TNU9, VTU5 Pojistnou událostí jsou trvalé následky (TN) v důsledku úrazu, který utrpí pojištěný během trvání připojištění, pokud bude naživu nejméně 30 dní po úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. ZPP37-39 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP35 ZPP37-39 Rozsah TN se stanovuje dle oceňovací tabulky (OTTN), která je přílohou ZPP (část III.). Tarif Pro případ Ohodnocení trvalých Typ výplaty Výše pojistného plnění následků TNU6 trvalých od 0,1 % Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky. TNU7 následků Jednorázová V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky úrazu progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). TNU8 TNU9 VTU4 VTU5 trvalých následků úrazu 10+ vyjmenovaných trvalých následků úrazu od 10 % Pouze trvalé následky uvedené v příslušném sloupci oceňovací tabulky. Jednorázová Jednorázová Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu trvalých následků z pojistné částky, pokud tento rozsah dosáhne alespoň 10 %. Pokud rozsah trvalých následků nedosáhne alespoň 10 %, při další pojistné události dojde k postupnému načítání rozsahů trvalých následků takovýchto pojistných událostí, viz graf níže. V případě, že rozsah TN, na základě kterého se vyplácí pojistné plnění přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Plnění ve výši procenta odpovídajícího rozsahu vyjmenovaných trvalých následků. V případě, že rozsah TN přesáhne 25 %, zvyšuje se pojistné plnění dle tabulky progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část IV.). Pojistné plnění v případě připojištění trvalých následků úrazu % Rozsah: 25 % Rozsah trvalých následků 25 % 20 % 15 % 10 % Rozsah: 3 % Rozsah: 3 % + 5 % = 8 % Pojistné plnění za 0 % Pojistné plnění za 25 % 25 % Rozsah: 3 % + 5 % + 7 % = 15 % Pojistné plnění za 15 % - 10 % = 5 % Rozsah: 6 % Pojistné plnění za 6 % 6 % 7 % 7 % 5 % Pojistné plnění za 0 % 5 % 5 % 5 % 0 % 5 % 3 % 3 % 3 % 1. PU 2. PU 3. PU 4. PU 5. PU Pořadí pojistné události (PU) V případě, že pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude menší než 10 %, pojistné plnění se nevyplácí. Dále budeme tuto pojistnou událost evidovat a v případě další pojistné události (s rozsahem do 10 %) k ní tento rozsah připočítáme. Pokud součet rozsahů TN v rámci jednotlivých pojistných událostí (s rozsahem do 10 %) poprvé přesáhne 10 %, bude vyplaceno pojistné plnění ve výši součtu rozsahů TN pojistných událostí mínus 10 %. V případě, že součet trvalých následků s rozsahem do 10 % jednou přesáhne hranici 10 %, je v případě následných pojistných událostí s rozsahem do 10 % vypláceno pojistné plnění bez přihlédnutí na tuto hranici, tj. ve výši součinu rozsahu trvalého následku úrazu a pojistné částky. Pokud pojištěný utrpí TN v důsledku úrazu, jejichž rozsah bude vyšší než 10 %, vyplácí se pojistné plnění ve výši součinu rozsahu TN úrazu a pojistné částky. 9

11 Denní odškodné Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek nebo rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je úraz, který pojištěný utrpí během trvání připojištění. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace. DOU6, DOU8, VDOU3 DOU7, DOU9, VDOU4 ZPP41-42 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP41-42 Jak souvisí příjem a denní dávka? Dle závažnosti tělesného poranění se vyplatí za každý den tabulkové doby léčení úrazu uvedené v oceňovací tabulce denního odškodného (dále jen OTDO ) sjednaná denní dávka (a to zpětně od prvého dne). V případě, že je doba léčení kratší než doba uvedená v OTDO, pojistné plnění se nesnižuje a vyplatí se v plné výši. Oceňovací tabulka OTDO je přílohou ZPP (část V.). Tarif Připojištění Plnění za tabulkovou dobu Progresivní plnění Vyšší plnění při komplikacích DOU6 DOU7 DOU8 DOU9 VDOU3 VDOU4 denního odškodného 1 den a více Ano, nad 90 dnů se zvyšuje pojistné plnění dle tabulky denního odškodného dnů a více progresivního plnění, která je přílohou ZPP (část VI.). vyjmenovaného denního odškodného Pouze poranění uvedené v příslušném sloupci OTDO Ne Ano. Pokud doba léčby přesáhla hodnotu v OTDO a příčinou je komplikace uvedená v ZPP. V případě úrazu pojištěného, ke kterému došlo při dopravní nehodě nebo při trestném činu spáchaném na pojištěném, se pojistné plnění z připojištění VDOU3 a VDOU4 odvozuje od tabulkové doby léčení uvedené v tabulce OTDO pro připojištění DOU6, která je přílohou ZPP (část V.). I bez ohledu na příjem pojištěného lze sjednat denní odškodné, ovšem jen do výše denní dávky, která je uvedena v příloze ZPP (část II.). Vyšší denní dávka musí být maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného ke dni sjednání připojištění. Pokud výše denní dávky kdykoli v průběhu připojištění překročí částku uvedenou v příloze ZPP (část II.), je pojišťovna oprávněna upravit denní dávku a pojistné na zbývající pojistnou dobu nebo v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Ne ZPP40 Hospitalizace Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě hospitalizace pojištěného. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na nadstandardní péči, zajištění provozu domácnosti během pobytu v nemocnici atd. Co je pojistnou událostí? ZPP44 Co není pojistnou událostí? ZPP43 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP44 Varianta 1: pobyt v nemocnici Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu, porodu, případně doporučeného preventivního chirurgického zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. 10 Varianta 2: pobyt v nemocnici následkem úrazu Pojistnou událostí je lékařsky nutná hospitalizace pojištěného v nemocnici výlučně z důvodu úrazu. Pojistnou událostí připojištění nezaniká, dále platíte pojistné za toto připojištění. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména za hospitalizaci: v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu, zubních a ortopedických náhrad (tzv. čekací doba), vyjma hospitalizace z důvodu úrazu; kdekoliv mimo členské státy Evropské unie nebo státy Evropského hospodářského prostoru (vyjma nutné hospitalizace); v souvislosti s nemocemi nebo úrazy, které se projevily nebo byly léčeny během 5 let před počátkem připojištění; z důvodu odkázanosti na cizí péči včetně důvodů sociálních (léčebny dlouhodobě nemocných apod.), za hospitalizaci v ústavech, které provádějí kúry, sanatorní léčení nebo přijímají rekonvalescenty (pokud pojistitel předem s plněním za tento pobyt písemně nesouhlasila); v důsledku duševní poruchy (vyjma duševní poruchy vzniklé organickým poškozením centrální nervové soustavy úrazem); u dětí do 3 měsíců věku a z důvodu vrozené vady či nemoci. Za každou půlnoc strávenou v nemocnici se vyplatí denní dávka v ujednané výši. Maximálně se vyplácí za 730 půlnocí z jedné pojistné události. Tarif Pro případ Minimální délka hospitalizace Výše pojistného plnění N5 N7 N6 N8 NU4 NU5 pobytu v nemocnici pobytu v nemocnici 5+ pobytu v nemocnici následkem úrazu N5, N6, NU4 N7, N8, NU5 24 hodin (nepřetržitě) V případě, že počet půlnocí strávených v nemocnici přesáhne 90 dnů, zvyšuje se pojistné plnění podle tabulky progresivního plnění hospitalizace, která je přílohou ZPP (část VII.). V případě hospitalizace na ARO/JIP se za každou půlnoc vyplatí 5 půlnocí (nepřetržitě) dvojnásobná denní dávka ujednaná v pojistné smlouvě (maximálně za prvních 90 dnů). Pokud je pobyt pojištěného na ARO/JIP delší, je pojistné plnění za půlnoci 24 hodin (nepřetržitě) přesahující 90 odvozeno od jednonásobku denní dávky. U připojištění N5 a N6 vzniká pojištěnému navíc právo na pojistné plnění v případě doprovodu jeho hospitalizovaného dítěte mladšího 7 let, u kterého je hospitalizace lékařsky nutná. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace.

12 Závažné nemoci Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace pojištěného. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? Pojistnou událostí je v pojistné smlouvě ujednané stanovení diagnózy jednoho ze závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku nebo operace během trvání připojištění (po uplynutí čekací doby). Pojistnou událostí připojištění zaniká. ZN4 ZN2 ZPP47 Co není pojistnou událostí? ZPP46 Jak se vypočte pojistné plnění? V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití); za vrozené závažné onemocnění v případě pojištění dětí. Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění ZN4 závažných onemocnění Vyplatí se jednorázově 100 % ujednané pojistné částky. V případě souběžného ZN2 Jednorázová výskytu několika závažných nemocí se pojistné plnění nekumuluje. ZPP47 Kde naleznu seznam definic? Seznam definic závažných onemocnění nebo provedení lékařského zákroku je přílohou ZPP (část VIII. a IX.) a je platný po celou dobu trvání smlouvy. Seznam definic závažných onemocnění zahrnuje například: u pojištěného dospělého celkem 36 diagnóz: rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, Alzheimerova choroba, encefalitida,... u pojištěného dítěte celkem 17 diagnóz: rakovina, dětská obrna, diabetes melitus I. typu, meningitída, encefalitida,... PRO boj s rakovinou ZNO2 (pro něho i pro ni ) Účelem připojištění je zajištění prostředků pro pojištěného v případě diagnostikování a léčby rakoviny. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady spojené se změnou životního stylu vynucenou tímto závažným onemocněním. Co je pojistnou událostí? ZPP48 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy rakoviny in situ nebo rakoviny. V případě stanovení diagnózy rakoviny in situ definované v příloze ZPP (část X.) připojištění nezaniká a dále platíte pojistné za toto připojištění. V případě stanovení diagnózy rakoviny definované v příloze ZPP (část X.) připojištění zaniká a dále máte právo na navýšení pojistného plnění v případě následných událostí. Zhoubné nádorové onemocnění Procento z pojistné částky Objeveno včas (rakovina in situ) 10 % Diagnóza (rakovina) 40 % ZNO1 Co není pojistnou událostí? ZPP46 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP48 Důležité V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit zejména: za stanovení diagnózy v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy (tzv. doba přežití). Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné diagnózy/následné události uvedené v příloze ZPP (část X.) z ujednané pojistné částky. Za každou z následných událostí lze pojistné plnění navýšit pouze jednou. Etapy boje s rakovinou (následné události) Procento z pojistné částky Operace (chirurgická léčba) 25 % Pomoc dárce (transplantace) 15 % Léky (chemoterapie/bioterapie/imunoterapie/hormonální terapie) 25 % Ozařování (radioterapie) 25 % Zotavování (rekonvalescence) 10 % Další nepřítel (multiplicitní nádor) 40 % Vyhraný boj s nemocí (dožití) 10 % V případě zahájení paliativní léčby bude vyplaceno 100 % z pojistné částky mínus součet hodnot, na které již vzniklo právo. Definice zhoubných nádorových onemocnění, definice následných událostí a příslušné hodnoty jsou přílohou ZPP (část X.). Pojišťovna má právo tyto definice a hodnoty měnit či doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. O doplnění definic a příslušných hodnot Vás budeme informovat na internetových stránkách nejméně 2 měsíce před účinností příslušné změny nebo doplnění. Aktuální definice a hodnoty jsou k dispozici na V případě nesouhlasu s výše popsanými úpravami a změnami máte právo vypovědět pojištění s měsíční výpovědní dobou do 1 měsíce ode dne zveřejnění definic. 11

13 PRO ženy Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace, které rozšiřují pojistné krytí připojištění pro případ závažných nemocí. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně, náklady na změnu životního stylu vynucené závažným onemocněním/zákrokem. Co je pojistnou událostí? ZPP49 Co není pojistnou událostí? ZPP46 Jak se vypočte pojistné plnění? ZPP49 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy, provedení lékařského zákroku nebo provedení operace, jejichž přesné definice jsou uvedeny v příloze ZPP (část XI.). Pojistnou událostí připojištění zaniká. Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Zdravotní událost (přesná definice položky uvedena v příloze ZPP) Procento Mimoděložní těhotenství 100 % Revmatoidní artritida 50 % Operace obličeje nebo transplantace kůže v obličeji 50 % Smrt rodičky v důsledku porodu 500 % Osteoporotická zlomenina 100 % Vulvektomie 100 % Rakovina in situ 50 % Vyjmenované těhotenské, porodní a poporodní komplikace 300 % Rekonstrukce prsu po mastektomii 50 % Wertheimova operace 200 % V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: stanovení diagnózy (nebo provedení lékařského zákroku či operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění, resp. v prvních 8 měsících od počátku připojištění v případě porodu (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; zdravotní událost, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití), toto neplatí pro úmrtí rodičky; zdravotní událost, pokud souvisí s těhotenstvím, které začalo před uplynutím 6 měsíců ode dne počátku připojištění. Pojistné plnění se vypočte ve výši procenta uvedeného u příslušné zdravotní události v příloze ZPP (část XI.) z ujednané pojistné částky ke dni pojistné události. V případě souběžného výskytu několika zdravotních událostí se pojistné plnění nekumuluje a je stanoveno ve výši pojistného plnění za tu zdravotní událost, které odpovídá nejvyšší pojistné plnění. Informace o pojistném plnění u specifických rizik souvisejících s těhotenstvím naleznete v části 6 této předsmluvní informace. NMZ2 PRO úvěr Připojištění je určeno k zajištění schopnosti splácet finanční závazky (hypotéka, půjčky atd.) v případě smrti, invalidity nebo závažné nemoci pojištěného. Co je pojistnou událostí? ZPP50-52 Co není pojistnou událostí? ZPP50-52 Jak se vypočte pojistné plnění? Pojistnou událostí je: SIZN1, SI1, SUIU1 Varianta Smrt Invalidita III. a vyššího stupně Závažná nemoc * * Diagnóza závažného onemocnění nebo Komplexní (SIZN1) Ano Ano Ano provedení lékařského zákroku nebo operace Vyvážená (SI1) Ano Ano Ne během trvání připojištění, které jsou Limitovaná (SUIU1) Ano (pouze úraz) Ano (pouze úraz) Ne uvedeny v příloze ZPP (část VIII.). První pojistnou událostí připojištění zaniká. V připojištění platí příslušné výluky uvedené v části 7 této předsmluvní informace a dále pojistitel není povinen plnit za: smrt v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika (které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání), to neplatí, pokud příčinou smrti byl úraz; sebevraždu v prvních 2 letech trvání připojištění; invaliditu v důsledku úrazu, ke kterému došlo před počátkem připojištění; invaliditu v důsledku nemoci, která vznikla před uplynutím 1 roku od počátku připojištění; stanovení diagnózy závažného onemocnění (resp. provedení lékařského zákroku nebo operace) v prvních 3 měsících od počátku připojištění (tzv. čekací doba), v takovém případě připojištění zaniká a vrátíme Vám pojistné zaplacené za toto připojištění; závažné onemocnění, pokud pojištěný nebude naživu nejméně 30 dní po stanovení diagnózy, resp. provedení lékařského zákroku nebo operace (tzv. doba přežití). Tarif Pro případ Typ výplaty Výše pojistného plnění SIZN1 smrti, invalidity, závažné nemoci Ujednaná pojistná částka, jejíž výše v průběhu trvání připojištění SI1 smrti, invalidity Jednorázová klesá dle teoretické křivky poklesu jistiny úvěru. Výše pojistné částky SUIU1 smrti následkem úrazu, invalidity následkem úrazu v jednotlivých letech pojištění je uvedena v příslušné doložce (PČ1). ZPP50-52 Pojistná částka Konstantní pojistná částka Lineárně klesající pojistná částka Pojistná částka PRO úvěr Doba trvání připojištění 12

14 PRO sportovce Díky tomuto speciálnímu řešení lze pro vybraná připojištění sjednat rozšíření pojistného krytí i na vybrané rizikové činnosti, které jsou běžně z pojištění vyloučeny. Co je riziková činnost? ZPP6 Pojistné krytí lze rozšířit na (v případě dětských tarifů jen na běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni): provozování běžného sportu na nejvyšší/profesionální úrovni při přípravě, tréninku, závodech a exhibičních vystoupeních (vše s výjimkou biliardu, kuželek, golfu, šipek, sportovního rybářství, stolních a karetních her, které jsou pojišťovány v běžných sazbách); provozování motoristického sportu při účasti řidiče nebo spolucestujícího na závodech, soutěžích, tréninkových jízdách a při jízdách na okruzích a mimo pozemní komunikace (např. čtyřkolka, motocykl, skútr, motokára, osobní nebo nákladní automobil); provozování leteckého sportu jako pilot nebo spolucestující (např. ultralehký letoun, rogalo, kluzák, paragliding, balón, parašutismus, seskoky a lety padákem z výšin nebo trenažérů; na rizikovou činnost se nedá pojistit letecká akrobacie). Na co platí zvláštní sazba? Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na tato připojištění: Tarif Pro případ NU4, NU5 pobytu v nemocnici následkem úrazu TNU6, TNU7 trvalých následků úrazu TNU8, TNU9 trvalých následků úrazu 10+ VTU4, VTU5 vyjmenovaných trvalých následků úrazu Tarif Pro případ DOU6, DOU7 denního odškodného DOU8, DOU9 denního odškodného 29+ VDOU3, VDOU4 vyjmenovaného denního odškodného 6. ŽENY A TĚHOTENSTVÍ Specifická rizika v souvislosti s těhotenstvím jsou kryta v několika připojištěních. To, zda při konkrétní události vzniká nebo nevzniká právo na pojistné plnění, stanoví smluvní podmínky. Pro snadnější orientaci, na co jste nebo nejste pojištěna, uvádíme několik nejčastějších příkladů. Hospitalizace ANO plní se Lékařsky nutná hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím, pokud pobyt v nemocnici trval nepřetržitě 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6) nebo déle; a zároveň již uplynula čekací doba. NE neplní se Pobyt v nemocnici trval méně než 24 hodin (resp. 5 půlnocí pro připojištění N6). Hospitalizace nastala v čekací době (3 měsíce pro těhotenství, 8 měsíců pro porod). Pracovní neschopnost ANO plní se Pracovní neschopnost v těhotenství z důvodu nemoci objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod, například: mimoděložní těhotenství; zamlklý nebo samovolný potrat; úporné zvracení s hrozbou dehydratace a hospitalizace alespoň 3 půlnoci; krvácení s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; poruchy placenty; preeklampsie, eklampsie; závažné zvýšení tlaku s hospitalizací alespoň 3 půlnoci; atd. NE neplní se Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku připojištění. Trvání pracovní neschopnosti nepřekročí délku sjednané odkladné doby. Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zvýšeného rizika vzniku komplikací v těhotenství (například rizikové pracovní prostředí nebo povolání, atd.). Pracovní neschopnost byla vystavena lékařem z důvodu zdravotních obtíží, které nejsou objektivně doložené výsledky laboratorních či zobrazovacích vyšetřovacích metod a/nebo jde o pracovní neschopnost vystavenou z důvodu stavů obvyklých v těhotenství, například: zvracení; otoky nohou; nevolnost; dorzopatie (vč. bolesti zad); atd. PRO ženy ANO plní se NE neplní se Daný stav je uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými komplikacemi, například: připojištění. Těhotenství začalo před uplynutím 6 měsíců od počátku embolie; Daný stav není uveden v ZPP mezi vyjmenovanými těhotenskými hluboká žilní trombóza; komplikacemi. mimoděložní těhotenství; atd. Máme právo odmítnout pojistné plnění, pokud škodní událost souvisí se skutečností, kterou jste nám při sjednávání pojištění ve zdravotním dotazníku neuvedla, uvedla nepravdivě či neúplně (například léčba neplodnosti, předchozí rizikové těhotenství, potrat, atd.). Výše uvedené příklady jsou ilustrativní, obecné výluky pro jednotlivá připojištění tím nejsou dotčeny. 13

15 7. UDÁLOSTI VYLOUČENÉ Z POJISTNÉHO PLNĚNÍ Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tak stanoveny podmínky, za kterých pojišťovně nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění. Výluky a omezení pojistného plnění (např. čekací a odkladné doby) jsou stanovené zejména ve VPP a ZPP, případně v pojistné smlouvě (například individuální výluky stanovené dle zdravotního stavu pojištěného). Pojišťovna nemá povinnost poskytnout plnění zejména v níže uvedených případech: Výluky: obecné z pojištění osob ZPP6 Výluky: úraz, invalidita, nemoc ZPP6 Výluky: úraz Omezení plnění na počátku při úrazu ZPP6 válečných událostí, bojových akcí, povstání, teroristických činů, použití biologických, chemických a/nebo jaderných zbraní; páchání úmyslného trestného činu pojištěným; požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky, odůvodňují-li to okolnosti škodné události; pojistné události vzniklé v důsledku úrazu, pokud v okamžiku pojistné události ještě nebylo na účet pojistitele připsáno první pojistné; úmyslně způsobené škodné události buď osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí; úraz z důvodu závažného porušení právních předpisů vydaných zaměstnavatelem (tzv. BOZP); sebevraždy nebo jiného úmyslného sebepoškození; úrazu při neoprávněném výkonu činnosti, ke které je vyžadována zvláštní způsobilost (např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění); úrazu při provozování nepojistitelné činnosti (např. letecká akrobacie, vysokohorská turistika nad m n. m., přístrojové potápění, speleologie, krotitelství, adrenalinové, freestylové a freeridové disciplíny); úrazu při provozování rizikové činnosti (letecký sport, motoristický sport, běžný sport na nejvyšší/profesionální úrovni); vzniku a/nebo zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, aseptických zánětů kloubů, šlach a šlachových pochev, svalových úponů, tíhových váčků a epikondylitid, výhřezu meziobratlové ploténky a/nebo v případech jiné dorzopatie, která nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle; zhoršení nebo projevení se nemoci v důsledku úrazu (např. nádor); úrazu, k němuž došlo v důsledku duševní poruchy, epileptického záchvatu nebo jiného záchvatu křečí; patologických zlomenin (včetně zlomenin v důsledku osteoporózy), porušení nebo přerušení (úplné nebo částečné) patologicky změněných svalů, šlach, vazů nebo pouzder způsobené vyvinutím vnitřní svalové síly. U jednotlivých úrazových tarifů nemusí být uplatněny všechny výše popsané úrazové výluky. Přesné znění výluk naleznete ve VPP, ZPP, případně v pojistné smlouvě. Maximální pojistné plnění za pojistné události vzniklé v období od data sjednání pojištění do tzv. data přijetí rizika uvedeného na pojistce, které nastává nejpozději do 2 měsíců od data sjednání: Smrt: plnění max Kč jednorázově a Kč ročního důchodu Invalidita: plnění max Kč jednorázově Pracovní neschopnost: plnění se odvozuje od denní dávky max. 300 Kč Trvalé následky: plnění se odvozuje od pojistné částky max Kč Denní odškodné: plnění se odvozuje od denního odškodného max. 300 Kč Hospitalizace: plnění se odvozuje od denní dávky max. 500 Kč 14

16 8. DAŇOVÉ VLASTNOSTI POJIŠTĚNÍ OSOB Na toto pojištění se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulka níže uvádí základní vlastnosti, nemůže však nahradit přesné znění uvedeného zákona. V případě nejasností ohledně daňových otázek prosím kontaktujte svého daňového poradce. UPOZORNĚNÍ: níže uvedené vlastnosti jsou platné od a v budoucnu může dojít k jejich změně, například k úpravě sazby srážkové daně. Daňové odpočty Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené mimořádné pojistné ve zdaňovacím období na Vaše pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však Kč za zdaňovací období), pokud: jste pojistníkem a zároveň pojištěným; výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let; pojistná smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (smlouva je sjednána ve variantě PRO daňové výhody od roku 2015 ). Při předčasném zániku pojištění, zkrácení doby pojištění na méně než 60 měsíců od uzavření smlouvy, nebo dodatečném sjednání výplaty pojistného plnění na dřívější rok, než rok v němž poplatník dosáhne 60 let věku, nebo změně varianty na BEZ daňových výhod od roku 2015, nárok na uplatnění odpočtu zaniká. V případě výplaty částečného odkupu, nebo výplaty pojistného plnění dříve než po 60 měsících od uzavření smlouvy nebo před rokem, v němž pojistník dosáhne 60 let věku, nebo v případě předčasného ukončení pojistné smlouvy jste dále povinen dříve uplatněné daňové odpočty uvést jako příjem v daňovém přiznání. (Neplatí, pokud je odkupné převedeno na jinou pojistnou smlouvu soukromého pojištění osob splňující podmínky pro odečet pojistného stanoveného zákonem o daních z příjmů). Konkrétně: částky, o které jste si jako pojistník v předchozích letech z důvodu zaplaceného mimořádného pojistného snížil základ daně, jsou Vaším příjmem ve zdaňovacím období, ve kterém k výplatě/předčasnému zániku pojištění došlo. Povinnost zpětného dodanění dříve uplatněného odpočtu se uplatní nanejvýš za 10 let nazpět. Při uzavření smlouvy životního pojištění si můžete vybrat mezi variantami: PRO daňové výhody od roku 2015 Není umožněná výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (rozumí se částečný odkup a platební prázdniny). Pojistné plnění BEZ daňových výhod od roku 2015 Je umožněná výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, (rozumí se zejména částečný odkup) a to v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy. Pří sjednání této varianty není možné odečítat zaplacené mimořádné pojistné od základu daně. Pojistné plnění při dožití: pojistné plnění snížené o zaplacené mimořádné pojistné na pojištění pro případ smrti nebo dožití, které nesnížilo základ daně při předchozích částečných odkupech, se daní srážkovou daní 15 %. Pojistné plnění v ostatních případech (připojištění pro případ smrti, úrazu, nemoci, invalidity) je od daně osvobozeno. Zdanění částečných odkupů Předčasné ukončení Částečné odkupy: základem daně je hodnota částečného odkupu snížená o zaplacené mimořádné pojistné na pojištění pro případ smrti nebo dožití, které nesnížilo základ daně při předchozím částečném odkupu. Ke snížení základu daně nelze použít mimořádné pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance, hrazené v období od do Sazba srážkové daně je15 %. Předčasné ukončení s výplatou odkupného: základem daně je hodnota odkupného snížená o zaplacené mimořádné pojistné na pojištění pro případ smrti nebo dožití. Ke snížení základu daně nelze použít mimořádné pojistné, které již snížilo základ daně při částečném odkupu. Ke snížení základu daně lze od použít mimořádné pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance v období posledních 10 let trvání pojistné smlouvy. Sazba srážkové daně je 15 %. 15

17 9. ZÁNIK, ODSTOUPENÍ A PORUŠENÍ PODMÍNEK Způsoby zániku pojistné smlouvy Vaše pojištění může zaniknout v níže uvedených případech: 1. uplynutím doby pojištění; 2. nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v min. délce 1 měsíc) stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi; 3. dohodou; 4. výpovědí pojistitele nebo pojistníka do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; 5. výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období (týká se pouze pojištění s běžným pojistným); pojistitel nemůže takto vypovědět životní pojištění; 6. jinou výpovědí podmínky a výpovědní doby pro další možnosti výpovědí jsou stanovené ve VPP a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 7. odstoupením od pojistné smlouvy (uvedeno na následující stránce); 8. odmítnutím plnění při porušení povinností pojistníka stanovených ve smlouvě nebo pojistných podmínkách (např. při vědomém uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů týkajících se pojistné události nebo jejich zamlčení nebo pokud se pojistná událost týká části těla nebo orgánu, který byl poškozen již v minulosti, a tato skutečnost nebyla pojistiteli známa v důsledku zatajení nebo nepravdivého sdělení pojistníka či pojištěného); 9. z dalších důvodů uvedených v právních předpisech nebo pojistných podmínkách. Porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy V případě, že jako pojistník, pojištěný či jiná osoba mající právo na pojistné plnění porušíte své zákonné a/nebo smluvní povinnosti (například uvedení nepravdivých informací při uzavření pojistné smlouvy), může dle okolností a smluvních ujednání dojít: ke snížení či odmítnutí pojistného plnění; k ukončení pojištění výpovědí nebo odstoupením. Změna pojistných faktorů Jako pojištěný jste povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně změnu pojistných faktorů (ZPP5). Zejména se jedná o: změnu rizikovosti zaměstnání/povolání; změnu statusu kouření (z nekuřáka na kuřáka). Odstoupení od pojistné smlouvy V níže uvedených případech má pojišťovna nebo Vy právo odstoupit od pojistné smlouvy. Pojišťovna má právo odstoupit jak od celé pojistné smlouvy zahrnující veškerá pojištění a připojištění, tak od jednotlivých pojištění a/nebo připojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy lze uplatnit i po pojistné události v případě, že chybí příčinná souvislost mezi touto pojistnou událostí a zatajenou podstatnou skutečností. Kdo Vy (jako pojistník) Pojišťovna Důvod Bez udání důvodu. Pokud pojišťovna poruší povinnost pravdivě a úplně zodpovědět Vaše písemné dotazy při jednání o uzavření nebo o změně smlouvy. Lhůta Vypořádání 30 dní ode dne uzavření smlouvy, ode dne, kdy jste obdržel sdělení o uzavření smlouvy, nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna Vám vrátí zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Může též požadovat vrácení částky zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. Pokud pojišťovna poruší povinnost upozornit Vás na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a Vašimi požadavky (pokud si jich musí být při uzavírání smlouvy vědoma). 2 měsíce ode dne, kdy jste zjistil nebo musel zjistit porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět Vaše písemné dotazy nebo upozornit Vás na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a Vašimi požadavky. Pojišťovna Vám vrátí zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila. Pokud Vy jako pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti porušíte povinnost pravdivě odpovědět na písemné dotazy pojišťovny týkající se skutečností, které mají podstatný význam. 2 měsíce ode dne, kdy pojistitel zjistil nebo musel zjistit porušení povinnosti pravdivě odpovědět na písemné dotazy pojišťovny týkající se skutečností, které mají podstatný význam. Pojišťovna Vám vrátí pojistné snížené o to, co již z pojištění plnila, a dále o náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Může též požadovat vrácení částky zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. V případě neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy je pojistná smlouva platnou a účinnou a zavazuje strany k plnění závazků v ní obsažených. Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno podat písemně a zaslat je do sídla pojistitele. Vzor odstoupení je přístupný na 16

18 10. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pojistitel za účelem uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z ní vyplývajících a za účelem a v rozsahu stanoveném zákonem, zvláštním právním předpisem nebo vyplývajícím z mezinárodních právních závazků, především v oblasti opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu a mezinárodní spolupráce při správě daní (např. výměna informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými) zjišťuje a zpracovává Vaše osobní údaje, případně údaje dalších účastníků pojištění. Jiné údaje, rozsahem a účelem překračující výše uvedené zpracování, je pojistitel oprávněn zpracovávat na základě souhlasu, který je obsažen v pojistné smlouvě. Takový souhlas je možné neudělit, resp. je možné jej kdykoliv písemně odvolat. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy je podmínkou vzniku smluvního vztahu. Za osobní údaj se pro účely tohoto poučení a souhlasů, k nimž se poučení vztahuje, považují: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, údaj o zdravotním stavu (je-li nezbytný pro plnění smlouvy), kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů, státní příslušnost, údaj o státech daňového rezidentství a další pojistiteli ve smlouvě nebo jiném souvisejícím dokumentu sdělené osobní údaje, včetně údajů, které pojistitel vytvořil zpracováním údajů takto získaných. Osobní údaje bude zpracovávat Allianz pojišťovna, a. s., a její smluvní zpracovatelé (zejména poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti, zajistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé), a to jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci služby MojeAllianz bude osobní údaje zpracovávat též Allianz penzijní společnost, a.s. Zpracování se provádí automatizovaně i manuálně pro účely pojišťovacích a finančních služeb, dalších souvisejících činností, a v případě souhlasu též pro účely marketingové a pro zvyšování kvality služeb, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, minimálně však na dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, není-li uvedeno jinak. Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu Souhlas k využití osobních údajů pro marketingové účely Souhlas k předávání osobních údajů pro marketingové účely Souhlas se zpracováním pro účely zvyšování kvality služeb Služby klientského portálu MojeAllianz Další informace o zpracování osobních údajů Zásady práce s osobními údaji Souhlas se dává k tomu, aby pojistitel, případně jeho smluvní společnosti (například asistenční společnosti), jsou-li pro to důvody související se stanovením pojistného rizika a rozsahu pojistného krytí, výše pojistného nebo se šetřením pojistné události, prostřednictvím pověřeného zdravotnického zařízení zjišťoval a přezkoumával fyzický i psychický zdravotní stav u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se pojištěný léčil, léčí nebo bude léčit, a to na základě vyžádání zpráv, výpisů či kopií zdravotnické dokumentace, a v případě potřeby rovněž na základě jeho prohlídky nebo vyšetření provedeného pověřeným zdravotnickým zařízením. Zároveň se uděluje pojistiteli souhlas se zpracováním těchto údajů. Tento souhlas platí i na dobu po smrti pojištěného. Zároveň se tímto souhlasem zprošťuje povinnost mlčenlivosti lékařů a pracovníků zdravotnických zařízení dotazovaných pojistitelem. Souhlas se dává k tomu, abychom Vás mohli v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabídek pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných marketingových sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz (zejména Allianz penzijní společnosti, a. s., IČO , Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ ) a spolupracujících obchodních partnerů, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách pojistitele, kontaktovat písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů uvedených výše (vyjma citlivých údajů). Zároveň sdělením elektronického kontaktu udělujete jako pojistník, případně pojištěný, souhlas, abyste byl kontaktován elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy. Souhlas se dává k předání osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Allianz (zejména Allianz penzijní společnosti, a. s., IČO , Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ ) a spolupracujícím obchodním partnerům, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách pojistitele, pro účely poskytování jejich finančních služeb, nabízení obchodu a služeb nebo další marketingové účely, a to na dobu trvání závazků ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení. Souhlas se dává k tomu, abychom v případě telefonických hovorů mohli tyto hovory nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli Vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s Vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni. V rámci souvisejících služeb poskytujeme klientům možnost využívat klientský portál MojeAllianz, k čemuž je nezbytné zpracovávat po dobu poskytování této služby údaje obsažené ve smlouvách s Allianz pojišťovnou, a.s., a Allianz penzijní společností, a.s., a dále též elektronické kontakty sloužící k přihlášení a autorizaci klientů ( a mobilní telefon). Portál MojeAllianz může mimo jiné sloužit i k zasílání a ukládání obchodních sdělení. 1. Každý klient může požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů. Pojistitel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu. 2. V případě, že klient zjistí nebo se domnívá, že pojistitel nebo jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může: a) požádat pojistitele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby pojistitel nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména může požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pojistitel vždy bez zbytečného odkladu informuje klienta o vyřízení jeho žádosti. 3. Klient má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Detailní informace o zpracování osobních údajů našich klientů, případně dalších osob naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je veřejně dostupný na internetových stránkách pojistitele 17

19 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob platnost od Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojištění osob sjednávané společností Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO , Česká republika, (dále též pojistitel ) na základě pojistné smlouvy je soukromým pojištěním, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též Zákoník ) a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále též VPP ), případně příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále též ZPP ), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále též DPP ) a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává. Pojistitel je podle zákona o pojišťovnictví v platném znění oprávněn provozovat pojišťovací činnost. 2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPP, případně i příslušné ZPP, DPP, písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění (včetně dotazů týkajících se zdravotního stavu pojištěného) a další ustanovení a informace, se kterými musí být pojistník před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen. Bylo-li v konkrétní pojistné smlouvě ujednáno jinak, použijí se přednostně ustanovení konkrétní pojistné smlouvy před ustanoveními DPP, ustanovení DPP se použijí přednostně před ustanoveními ZPP, ustanovení ZPP se použijí přednostně před ustanoveními VPP a ustanovení VPP se použijí přednostně před ustanoveními Zákoníku. To se nevztahuje na ta ustanovení obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit. 3. Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VPP, se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky. 4. Pojištění osob se sjednává jako pojištění obnosové, není-li ujednáno jinak. 5. Tyto VPP nabývají platnosti dne Článek 2 Vymezení pojmů Pro účely pojištění, které se řídí těmito VPP, jsou rozhodující následující pojmy. Není-li ujednáno jinak, rozumí se: 1. čekací dobou - ujednaná doba, během níž nastalé škodní události, které by jinak byly pojistnými událostmi, se za pojistné události nepovažují; 2. dynamikou - úprava pojistného, případně pojistné částky a/nebo jiné ujednané formy pojistného plnění tak, aby zůstala zachována reálná hodnota pojištění; 3. měsíčním výročím - den v každém měsíci, který je číselně shodný se dnem počátku pojištění; není-li takový den v příslušném měsíci, je měsíčním výročím nejbližší předcházející den v měsíci; 4. mimořádným pojistným - pojistné hrazené nad rámec pojistného ujednaného v pojistné smlouvě (nemá vliv na povinnost pojistníka platit ujednané pojistné); 5. odkladnou dobou - ujednaná doba, která začíná běžet dnem vzniku pojistné události a po jejímž uplynutí může oprávněné osobě vzniknout právo na pojistné plnění; 6. odkupným - částka stanovená pojistně-matematickými metodami, která je vyplacena při předčasném zániku pojištění (nikoli z důvodu pojistné události); 7. pojistným rokem - rok začínající běžet v den počátku pojištění nebo na výročí; 8. pojištěním ve splaceném stavu - pojištění bez dalšího placení běžného pojistného; 9. Sazebníkem poplatků - dokument zveřejněný na internetových stránkách pojistitele, kde je uvedena aktuální výše těch poplatků, které je pojistitel oprávněn v průběhu pojistné doby upravovat; o které konkrétní poplatky se jedná a podmínky jejich úpravy, jsou uvedeny v těchto VPP, ZPP, DPP, případně v ustanoveních konkrétní pojistné smlouvy; 10. škodní událostí - skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění; 11. vstupním věkem pojištěného - rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného; 12. výročím - den, který je číselně shodný se dnem a měsícem dne počátku pojištění; není-li takový den v příslušném roce, je výročím nejbližší předcházející den v měsíci. Článek 3 Hlavní pojištění a připojištění 1. V jedné pojistné smlouvě lze sjednat i více pojištění. Je-li jedno pojištění označeno jako hlavní pojištění, mají ostatní povahu připojištění. 2. Připojištění při zániku hlavního pojištění zanikají. Zánikem připojištění hlavní pojištění nezaniká. 3. Pojistné období je pro všechna sjednaná připojištění shodné s pojistným obdobím hlavního pojištění. Článek 4 Počátek a konec pojištění 1. Počátek pojištění nastává prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, neníli v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 2. Je-li v pojistné smlouvě ujednána pojistná doba v letech, nastává konec pojištění na výročí v roce, který je součtem roku počátku pojištění a ujednané pojistné doby. 3. Je-li v pojistné smlouvě ujednána pojistná doba do věku pojištěného, nastává konec pojištění na výročí v roce, ve kterém se pojištěný dožije ujednaného věku. Článek 5 Zániky pojištění 1. Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li celé dlužné pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě uvedené v upomínce, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty. 2. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. Dohoda o zániku pojištění musí vždy obsahovat ujednání o vzájemném vypořádání závazků. Není-li v dohodě uveden okamžik zániku pojištění, zaniká pojištění ke dni, kdy dohoda nabyla účinnosti. 3. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než 6 týdnů přede dnem, kdy uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel podle tohoto odstavce životní pojištění, k výpovědi se nepřihlíží. 4. Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. 5. Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Vypoví-li však pojistitel podle tohoto odstavce životní pojištění, k výpovědi se nepřihlíží. 6. Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění jako hledisko národnost, rasový nebo etnický původ, těhotenství nebo mateřství nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení podle platných právních předpisů. 7. Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem odmítnutí pojistného plnění či z dalších důvodů uvedených v Zákoníku nebo v pojistné smlouvě. Zanikne-li pojištění z důvodu zániku pojistného zájmu, má pojistitel právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 8. Umožňuje-li to pojistná smlouva, může se zánik pojištění podle tohoto článku týkat jak celé pojistné smlouvy zahrnující veškerá pojištění a připojištění, tak jednotlivých pojištění a/nebo připojištění. Ostatní pojištění a připojištění pak zůstávají nedotčena. 9. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi, není-li ujednáno nebo v Zákoníku stanoveno jinak. 18

20 Článek 6 Odstoupení od pojištění 1. Zatají-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti při zodpovídání písemných dotazů pojistitele v rámci uzavírání nebo změny pojistné smlouvy skutečnosti významné pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek, a to zejména za podmínky sjednání výluky či jiného obdobného omezení pojistného plnění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy zaniká, nevyužije-li je pojistitel do 2 měsíců ode dne, kdy zatajení významných skutečností zjistil nebo musel zjistit. 2. Právo odstoupit od pojistné smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku se může týkat jak celé pojistné smlouvy zahrnující veškerá pojištění a připojištění, tak jednotlivých pojištění a/nebo připojištění. Ostatní pojištění a připojištění pak zůstávají nedotčena. 3. Právo odstoupit od pojistné smlouvy lze uplatnit i po pojistné události v případě, že chybí příčinná souvislost mezi touto pojistnou událostí a zatajenou skutečností uvedenou v odstavci 1 tohoto článku. Při odstoupení od pojistné smlouvy podle tohoto odstavce vrátí pojistitel pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stalo účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo oprávněná osoba, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. 4. Při odstoupení od pojistné smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku nahradí pojistitel pojistníkovi do 1 měsíce ode dne, kdy se odstoupení stalo účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil, a o náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Poskytl-li již pojistitel pojistníkovi, pojištěnému nebo jiné osobě pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné snížené o náklady spojené se vznikem a správou pojištění. 5. Je-li si pojistitel při uzavírání pojistné smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky a neupozorní-li ho na ně, nebo odpoví-li pojistitel nepravdivě nebo neúplně na písemné dotazy zájemce při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně pojistné smlouvy, má pojistník právo od pojistné smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od pojistné smlouvy zaniká, nevyužijeli je pojistník do 2 měsíců ode dne, kdy porušení uvedených povinností pojistitele zjistil nebo musel zjistit. 6. Při odstoupení od pojistné smlouvy podle odstavce 5 tohoto článku nahradí pojistitel pojistníkovi do 1 měsíce ode dne, kdy se odstoupení stalo účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil. 7. Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření (v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku ode dne, kdy obdržel sdělení o jejím uzavření) nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. 8. Při odstoupení od pojistné smlouvy podle odstavce 7 tohoto článku vrátí pojistitel pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stalo účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo oprávněná osoba, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. 9. Obecná úprava odstoupení dle 2002 a násl. Zákoníku se pro pojištění řídící se těmito VPP nepoužije; následky porušení smluvních povinností jsou stanoveny výše v tomto článku, v oddílu pojištění Zákoníku a/nebo v pojistné smlouvě. Článek 7 Pojistné plnění 1. Forma poskytování pojistného plnění je ujednána v pojistné smlouvě. Pojistné plnění může být poskytováno zejména ve formě: a) jednorázové výplaty pojistného plnění odvozeného od pojistné částky; b) jednorázové výplaty pojistného plnění odvozeného od denní dávky; c) opakované výplaty pojistného plnění v ujednané frekvenci odvozeného od důchodu; d) zproštění pojistníka od placení pojistného. Pojistnou částkou, denní dávkou, důchodem a pojistnou dobou se pro účely stanovení výše pojistného plnění a/nebo podmínek jeho výplaty rozumí hodnota tohoto parametru ujednaná pro dané pojištění v pojistné smlouvě ke dni vzniku pojistné události, není-li ujednáno jinak. 2. Důchod se vyplácí ročně předem po ujednanou dobu. Právo na výplatu prvního důchodu vzniká k výročí, které předcházelo vzniku pojistné události. První důchod je splatný po vzniku pojistné události, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení šetření. 3. Zproštění od placení pojistného se vztahuje pouze na ujednanou část pojistného. Právo na zproštění od placení pojistného vzniká k nejbližší splatnosti pojistného následující po vzniku pojistné události. Pojistník je zproštěn od placení pojistného po ujednanou dobu, nejdéle však do zániku pojištění. 4. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění anebo odkupného splatné pohledávky pojistného a/nebo jiné pohledávky z pojištění. 5. V případě změny pojištění platí ustanovení o výlukách a/nebo omezeních pojistného plnění pro dosjednanou/navýšenou část pojistného krytí obdobně. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na navýšení z důvodu dynamiky. Článek 8 Odmítnutí pojistného plnění 1. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost: a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zatajení (při zodpovídání písemných dotazů pojistitele pojistníkem nebo pojištěným v rámci uzavírání nebo změny pojistné smlouvy) skutečností významných pro pojistitelovo ohodnocení pojistného rizika a c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek. 2. Pojistitel je dále oprávněn pojistné plnění odmítnout v případě, že oprávněná osoba, pojistník nebo pojištěný uvedou při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se pojistné události zamlčí. 3. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění odmítnout v souladu s odstavcem 1 /nebo 2 tohoto článku i tehdy, týká-li se pojistná událost části těla nebo orgánu (funkčního celku těla), který byl poškozen již v minulosti, a nebylali tato skutečnost v důsledku zatajení nebo nepravdivého či neúplného sdělení (při zodpovídání písemných dotazů pojistitele pojistníkem nebo pojištěným v rámci uzavírání nebo změny pojistné smlouvy) pojistiteli známa. Článek 9 Pojistné 1. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala (jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé). 2. Právo pojistitele na běžné pojistné za první pojistné období a na jednorázové pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy a pojistné je k tomuto dni splatné. 3. Právo pojistitele na běžné pojistné za následující pojistná období vzniká prvním dnem pojistného období a pojistné je k tomuto dni splatné. 4. Pojistitel má právo upravit výši pojistného z důvodu změny podmínek rozhodných pro stanovení jeho výše. Těmito změnami jsou zejména změny právních předpisů nebo změny rozhodovací praxe soudů, které přímo nebo nepřímo ukládají pojistiteli nové povinnosti, které mají vliv na stanovení výše pojistného a/nebo pojistného plnění (zejména daně, poplatky apod.). Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději 2 měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 5. Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 4 tohoto článku, může nesouhlas projevit do 1 měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornil-li však pojistitel na tento následek pojistníka, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nemění. 6. Pojištění se pro neplacení pojistného ani z jiných důvodů nepřerušuje. 19

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní Zvláštní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 23 23 Zvláštní Zvláštní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Allianz Mercury mini. Životní pojištění. Smlouva Pojistné podmínky 4.0. S vámi od A do Z

Allianz Mercury mini. Životní pojištění. Smlouva Pojistné podmínky 4.0. S vámi od A do Z Allianz Mercury mini Životní pojištění Smlouva Pojistné podmínky 4.0 S vámi od A do Z 1 INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI (RP1) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 01/01.01.2010, verze 02/01.06.2010, verze 03/01.04.2011,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 )

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

Informace pro klienta NOVIS Wealth Insuring

Informace pro klienta NOVIS Wealth Insuring Informace pro klienta obsahují klíčové informace o produktu. Jejich účelem je vysvětlit charakteristiky produktu tak, aby klient snadněji pochopil podmínky, výhody, způsob investování ale i rizika s tím

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZJ 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více