Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050 VP 2050W cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050 VP 2050W. 0400324cz 005 0110"

Transkript

1 Příručka k obsluze Vibračn deska VP 2050 VP 2050W cz C Z

2 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláštì pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto publikaci mùže pùvodní kupující pøístroje reprodukovat na fotokopírce. Jakýkoli jiný typ reprodukce bez výslovného písemného povolení od spoleènosti Wacker Neuson Corporation je zakázán. Jakýkoli druh reprodukce nebo distribuce, který by nebyl schválen spoleèností Wacker Neuson Corporation, pøedstavuje porušení platných autorských práv a bude trestnì stíhán. Ti, kdo poruší tato práva, budou právnì stíháni. Obchodní známky Všechny obchodní známky, na které se odkazuje v této pøíruèce, jsou majetkem jejich pøíslušných vlastníkù. Výrobce Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tel: +63-(0) Fax: +63-(0) Přeložené pokyny Tato pøíruèka pro obsluhu poskytuje pøeklad pùvodních pokynù. Originálním jazykem této pøíruèky pro obsluhu je americká angliètina.

3 VP 2050/W Předmluva 3 Obsah 1. Bezpečnostn informace Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker Provozn bezpečnost Bezpečnost operátora při použ ván spalovac ho motoru Bezpečnost během údržby Um stěn št tků Varovné a informačn št tky Technické údaje Motor údaje Deska údaje Podm nky pro použ ván vibračn ch desek Rozměry Provoz Doporučené palivo Použit Před nastartován m Startován Zastaven Provoz wpm_bo cztoc.fm 1

4 Obsah VP 2050/W 4. Údržba Harmonogram pravidelné údržby Sv čka Vzduchový filtr Motorový olej Nastaven otáček motoru Nastaven volnobehu S to na cišten paliva Hnac řemen Mazán budiče Čistěn stroje Zdvihán stroje Přeprava stroje Uskladněn Odstraňován závad wpm_bo cztoc.fm 2

5 Předmluva V této příručce jsou uvedeny informace a postupy pro bezpečný provoz a údržbu tohoto modelu Wacker Neuson. V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany před úrazem si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce tak, abyste jim porozuměli, a řiďte se jimi. Tuto příručku nebo její kopii uložte v blízkosti stroje. V případě její ztráty nebo potřebujete-li další kopii, obrat te se laskavě na Wacker Neuson Corporation. Tento stroj je zkonstruován z hlediska bezpečnosti uživatele; při nesprávném provozu či obsluze může ovšem vzniknout riziková situace. Postupujte důsledně podle provozních pokynů! S dotazy ohledně provozu či obsluhy tohoto vybavení se laskavě obrat te na Wacker Neuson Corporation. Informace obsažené v této příručce se týkají strojů vyráběných v době publikace. Wacker Neuson Corporation si vyhrazuje právo změnit jakoukoli část těchto informací bez předchozího upozornění. Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména práva týkající se kopírování a distribuce. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována žádnou formou ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopírování, bez výslovného souhlasu Wacker Neuson Corporation. Jakýkoli typ reprodukce či distribuce, který firma Wacker Neuson Corporation neschválila, znamená porušení platných autorských práv, a je předmětem postihu. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět technické úpravy, které slouží ke zdokonalení našich strojů či jejich bezpečnostních norem; toto právo si vyhrazujeme i bez řádného oznámení. wc_tx000001cz.fm 3

6 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1. Bezpečnostn informace Tato př ručka obsahuje zprávy označené jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ, SDĚLENÍ a POZNÁMKA, které je nutno dodržovat, aby se sn žila možnost osobn ho poraněn, poškozen vybaven nebo nesprávného servisu. Toto je symbol bezpečnostn výstrahy. Použ vá se, aby vás upozornil na možnosti rizika osobn ho poraněn. Dodržujte všechny bezpečnostn zprávy uvedené po tomto symbolu, abyste zabránili možnému poraněn nebo usmrcen. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, vedla k úmrt nebo vážnému zraněn. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, mohla vést k úmrt nebo vážnému zraněn. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ indikuje nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, mohla způsobit menš nebo středně závažné poraněn. SDĚLENÍ: Pou_ito bez symbolu bezpeènostní výstrahy, SDĚLENÍ upozorňuje na situaci, která by mohla vést k poškozen majetku, pokud se j nevyhnete. Poznámka: Uvád doplňkové informace důležité pro postup. 1.1 Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker Oznámen : Některé státy vyžaduj, aby v určitých m stech byly pro spalovac motory použ vány lapače jisker. Lapač jisker je zař zen, které má zabránit náhodnému vylétáván jisker nebo šlehán plamenů z výfuku motoru. Lapače jisker bývaj obvykle vyžadovány ke sn žen rizika požáru při provozován zař zen v zalesněných oblastech (United States Forest Service). Abyste dodrželi m stn zákony upravuj c použ ván lapačů jisker, spojte se s distributorem motoru nebo m stn mi orgány. wpm_si000312cz.fm 4

7 VP 2050/W 1.2 Provozn bezpečnost Bezpečnostn informace Znalost a řádné školen je nutné pro bezpečné použ ván zař zen. Nesprávné použit stroje nebo použit neškoleným personálem může být nebezpečné. Přečtěte si návod k použit a seznamte se s um stěn m a řádným použit m všech ovládac ch a kontroln ch prvků. Zaškolená obsluha stroje mus poskytnout školen nezkušeným pracovn kům, než j m bude dovoleno obsluhovat pěch NIKDY nedovolte provozovat tento stroj osobě, která nen odpov daj c m způsobem vyškolena. Lidé provozuj c tento stroj si mus být vědomi rizik a nebezpeč s t m spojených NIKDY nesahajte na horký tlumič, válce motoru nebo žebra chladiče. Způsob popáleniny NIKDY nepouž vejte doplňky nebo dodatky, které nejsou doporučeny firmou Wacker Neuson. Mohlo by doj t k poškozen zař zen a poraněn uživatele NIKDY neprovozujte stroj bez krytu řemenu. Nekrytý hnac řemen a kladky představuj potenciáln nebezpeč, které může způsobit vážná zraněn NIKDY neopuštějte běž c stroj VŽDY před použ ván m stroje se přesvědčte, zda je operátor seznámen s př slušnými bezpečnostn mi opatřen mi a způsobem provozu VŽDY při provozu použ vejte ochranný oděv. Doporučujeme např klad použ ván ochranných nebo bezpečnostn ch brýl k ochraně oč před vyletuj c mi částicemi VŽDY při použ ván tohoto stroje chraňte svůj sluch VŽDY, když stroj neprovozujete, uzavřete palivový ventil motoru, pokud je j m stroj vybaven VŽDY, když zař zen nepouž váte, uložte jej odpov daj c m způsobem. Zař zen by mělo být uloženo na čistém, suchém m stě, mimo dosah dět Stroj spouštějte VŽDY se všemi nainstalovanými bezpečnostn mi prvky a chrániči a v provozuschopném stavu. NEMĚŇTE a NEVYŘAZUJTE bezpečnostn prvky. NESPOUŠTĚJTE stroj, pokud některé bezpečnostn prvky, či chrániče chyb, nebo jsou nefunkčn VŽDY přečtěte, pochopte a dodržte postupy v Př ručce provozn ch předpisů, než se pokus te o použit stroje. VAROVÁNÍ wpm_si000312cz.fm 5

8 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1.3 Bezpečnost operátora při použ ván spalovac ho motoru Spalovac motory jsou zvláště nebezpečné během použ ván a tankován paliva. Přečtěte si a dodržujte varován v př ručce majitele motoru a n že uvedené bezpečnostn pokyny. Nedodržen varován a NEBEZPEČÍ bezpečnostn ch pokynů může způsobit vážné zraněn nebo smrt NIKDY nenechte stroj běžet v m stnostech nebo v uzavřených oblastech, jako jsou hluboké př kopy, pokud nen zajištěna odpov daj c ventilace pomoc zař zen jako jsou výfukové větráky nebo hadice. Výfukový plyn z motoru obsahuje jedovatý plyn kysličn k uhelnatý a pobyt v prostřed s t mto plynem může způsobit ztrátu vědom a může vést k usmrcen Nikdy nekuřte při provozován stroje NIKDY nekuřte při doplňován motoru palivem NIKDY nenaplňujte horký nebo běž c motor palivem NIKDY nenaplňujte motor palivem v bl zkosti otevřeného ohně NIKDY nepřelejte palivo při naplňován motoru palivem NIKDY nenechte motor běžet v bl zkosti otevřeného ohně VŽDY naplňujte palivovou nádrž v dobře větraném prostoru VŽDY po ukončen tankován dobře uzavřete uzávěr nádrže! VŽDY prověřte palivové veden, um stěn uzávěru nádrže, jakož i trhliny a netěsná m sta na nádrži. Vykazuje-li př stroj taková poškozen, nesm být uveden do provozu. wpm_si000312cz.fm 6

9 VP 2050/W 1.4 Bezpečnost během údržby Bezpečnostn informace VAROVÁNÍ Nedostatečně udržované stroje mohou být nebezpečné! Aby stroje dlouho běžely bezpečně a řádně, je nutná pravidelná údržba a občasné opravy NIKDY se nepokoušejte stroj čistit nebo provádět jeho údržbu, pokud běž. Otáčej c se části mohou způsobit vážné zraněn NIKDY nestartujte zahlcený benz nový motor s vyjmutou sv čkou. Palivo zachycené ve válci by prudce vystř klo z otvoru pro sv čku NIKDY netestujte, zda sv čka jiskř u benz nových motorů, pokud je motor zahlcen nebo c t te benz n. Náhodná jiskra by mohla vzn tit výpary NIKDY nepouž vejte benz n nebo jiné druhy paliv nebo hořlavých rozpouštědel k čistěn součástek, zvlášte ne v uzavřených prostorech. Výpary z paliv a rozpouštědel mohou být výbušné VŽDY udržujte prostor kolem výfukového tlumiče volný, jinak hroz nebezpeč náhodného ohně VŽDY vyměňte opotřebované nebo narušené součástky náhradn mi součástkami, které jsou navržené a doporučené firmou Wacker Neuson pro údržbu tohoto pěchovadla VŽDY před prováděn m údržby strojů vybavených benz novými motory rozpojte sv čku, abyste zabránili náhodnému nastartován VŽDY stroj udržujte čistý a št tky čitelné. Všechny chyběj c št tky nahra te a všechny špatně čitelné št tky vyměňte. Št tky poskytuj důležité provozn pokyny a varuj o nebezpeč ch a rizic ch. wpm_si000312cz.fm 7

10 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1.5 Um stěn št tků wpmgr wpm_si000312cz.fm 8

11 VP 2050/W 1.6 Varovné a informačn št tky Bezpečnostn informace Tento stroj Wacker Neuson použ vá podle potřeby mezinárodn obrázkové št tky. Tyto št tky jsou popsány n že: Štítek Význam VAROVÁNÍ! Horký povrch! Úroveň intenzity hlasitosti stroje v db(a). VAROVÁNÍ! Při zachycen ruky běž c m řemenem může doj t k poraněn. Kryt řemenu vždy vrat te na své m sto. UPOZORNĚNÍ! Před použit m tohoto stroje se seznamte s pokyny uvedenými v dodávané př ručce pro uživatele. Jestliže tak neučin te, zvyšujete t m riziko poraněn sebe i druhých. UPOZORNĚNÍ! M sto pro zdvihán. VAROVÁNÍ! Vždy noste ochranné pomůcky uš a oč při provozu tohoto motoru. wpm_si000312cz.fm 9

12 Bezpečnostn informace VP 2050/W Štítek Význam Páka plynu: Králík = Na plno nebo Rychle Želva = Volnoběh nebo Pomalu NEBEZPEČÍ! Motor vylučuje oxid uhelnatý; použ vejte stroj pouze v dobře větraných prostorech. Před uveden m př stroje do provozu si pročtěte návod k obsluze. NEBEZPEČÍ! Pøed tankováním vypnéte motor. Udržujte stroj z dosahu jisker, plamene èi hoøících pøedmìtù. Použ vejte pouze čerstvé, čisté palivo. Model št tek-stroj. Tento št tek označuje jméno modelu (modelové jméno) stroje. Company logo Company label wpm_si000312cz.fm 10

13 VP 2050/W Štítek Význam Bezpečnostn informace Typovy št tek s označen m typu, č slem výrobku, verz a č slem stroje je um stěn na každém př stroji. Poznamenejte si pros m údaje z tohoto št tku, aby byly k dispozici i při ztrátě nebo poškozen tohoto št tku. Označen typu, č slo vyrobku, č slo verze a č slo stroje jsou vždy nezbytně nutné při objednávce náhradn ch d lů nebo při dotdzech týkaj c ch se servisn ch informac. Tento př stroj je chráněn jedn m nebo v ce následuj c m patenty. wpm_si000312cz.fm 11

14 Technické údaje VP 2050/W 1. Technické údaje 1.1 Motor údaje Jmenovitý výkon motoru Čistý jmenovitý výkon podle SAE J1349. Skutečný výkon se může lišit vzhledem k podm nkám konkrétn ho použit. VP VP 2050W Motor Značka motoru Model motoru Max. jmenovitý výkon pi jmenovitých otákách Wacker WM170 kw 4000 rpm Provozn otáky ot./min Sepnut spojky ot./min Sv čka typ NGK BR6HS Champion RL86C Vzdálenost elektrod mm 0,6-0,7 Vzduchový filtr typ Dvousložkový Mazadlo motoru stupeň oleje tř da provozu SAE 10W30 SE nebo kvalitnějš Obsah oleje v motoru ml 600 Palivo typ Běžný bezolovnatý benz n Obsah palivové nádrže l 3,6 Vůle ventilů (za studena) Vstup: Výstup: mm 0,07-0,13 0,17-0,23 wpm_td000321cz.fm 12

15 VP 2050/W 1.2 Deska údaje Technické údaje VP VP 2050W Deska Provozn hmotnost kg 103 Kapacita vodn nádrže liter 7,6 Otáčky budiče ot./řemen 5800 ± 100 Mazadlo budiče ml 240 Tekutina do automatických pøevodovek Dexron III / Mercon nebo obdobná Rozměry mm 588 x 500 x Podm nky pro použ ván vibračn ch desek při práci se strojem budou pracovn ci použ vat osobn ochranné pracovn prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku A 108 db práce se strojem mus být pravidelně přerušována přestávkami o trván nejméně 10 min a celková doba této práce nesm u jednoho pracovn ka přesáhnout úhrnnou dobu 30 min za směnu. Pracovn postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedouc k přerušován expozice v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotn ho hlediska, nesm být pracovn k vystaven působen nadměrného hluku a vibrac při profesionáln m použ ván (anebo při překročen uvedené maximáln doby expozice podle bodu 2.) mus být m stně př slusnému orgánu hygienické služby podán návrh na určen práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrac v bl zkosti obytných budouv sm být stroj provozován pouze v době mezi 6.00 a h a ne déle než 120 minut denně. wpm_td000321cz.fm 13

16 Technické údaje VP 2050/W 1.4 Rozměry mm (palec) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000321cz.fm 14

17 VP 2050/W 1. Provoz Provoz 1.1 Doporučené palivo 1.2 Použit Do tohoto motoru použ vejte běžný bezolovnatý benz n. Použ vejte pouze čerstvé, čisté palivo. Palivo obsahuj c vodu nebo šp nu poškod palivový systém. Podrobné technické údaje o palivu naleznete v př ručce výrobce motoru. Tato vibračn deska je určena k zhutňován sypkých zrnitých půd, štěrku a dlažebn ch kamenů. Je vhodná k použit v uzavřených prostorech a oblastech pobl ž konstrukc jako jsou zdi, obrubn ky a základy. Tento stroj nen doporučen k zhutňován soudržných půd s vysokým obsahem j lu. 1.3 Před nastartován m Přečtěte si bezpečnostn a provozn pokyny na začátku této př ručky, abyste jim porozuměli Zkontrolujte: hladinu oleje v motoru. hladinu paliva. stav vzduchového filtru. dotaženost vnějš ch úchytů. stav palivových linek. wpm_tx001101cz.fm 15

18 Provoz VP 2050/W 1.4 Startován Viz obrázek: wc_gr Otevřete palivový kohout pohybem páky dolů (a1). Poznámka: Pokud je motor studený, posuňte páku sytiče do uzavřené polohy (d2). Pokud je motor horký, posuňte páku sytiče do otevřené polohy (d1) Posuňte sp nač motoru do polohy ON (ZAPNUTO) (b2) Páku sytiče posuňte m rně doleva (c2) Zatáhněte za lanko startéru (e). Poznámka: Je-li hladina oleje v motoru n zká, motor nenaskoč. Jestli se to stane, přidejte olej do motoru Při zahř ván motoru otevřte sytič (d1) Otevřte plně př věru, abyste mohli stroj provozovat (c1). a2 b2 a1 b1 c1 c2 c3 d2 d1 e wc_gr Zastaven Viz obrázek: wc_gr Otočen m páky př věry do pravé krajn polohy snižte otáčky motoru na volnoběh (c3) Posuňte sp nač motoru do polohy OFF (VYPNUTO) (b1) Uzavřete palivový kohout (a2). wpm_tx001101cz.fm 16

19 VP 2050/W 1.6 Provoz Provoz Nechte motor běžet na plně otevřenou př věru a nechte desku postupovat svou normáln rychlost. Při provozován směrem nahoru může být nutné lehce desku přistrčit směrem dopředu. Při provozován směrem z kopce je nutno desku lehce přidržet, protože začne nab rat rychlost. V závislosti na zhutňovaném materiálu doporučujeme tři až čtyři průchody, abyste doc lili optimáln zhutněn. Určité množstv vlhkosti je v půdě nezbytné, ovšem nadbytečná vlhkost může způsobit ulp ván částic půdy k sobě a zabránit dobrému zhutněn. Pokud je půda extrémně vlhká, nechte ji před zhutňován m částečně vyschnout. Pokud je půda tak suchá, že se při použ ván desky tvoř oblaky prachu, půdu zvlhčete, abyste zlepšili jej zhutňován. Také t m prodlouž te dobu použ ván vzduchového filtru bez údržby. Pro zhutňován asfaltu použ vejte vodn nádrž pro zvlhčen asfaltu a spodn části desky. Zabrán te t m ulp ván asfaltu. Dobré zhutněn obyčejně doc l te dvěma průchody. Při použ ván desky na dlažebn kostky ji ve spodn části osa te krytem, který zabrán rozštěpován nebo om lán povrchu kostek. Zvláštn polyuretanový kryt zkonstruovaný pro tyto účely je k dispozici jako doplňkové vybaven. SDĚLENÍ: NIKDY nepouž vejte desku na beton nebo extrémně tvrdé, suché, hutné povrchy. Deska nebude vibrovat, ale skákat a může doj t jak k jej mu poškozen, tak k poškozen motoru. wpm_tx001101cz.fm 17

20 Údržba VP 2050/W 1. Údržba 1.1 Harmonogram pravidelné údržby V n že uvedené tabulce uvád me základn údržbu mechanického hlad tka a motoru. Dalš informace o údržbě motoru najdete v Př ručce pro provoz výrobce motoru. Denně před nastartován m Po prvn c h 20 hodinách Každé dva týdny nebo 50 hodin Každý měs c nebo 100 hodin Každý rok nebo 300 hodin Kontrola hladiny paliva. Kontrola hladiny oleje v motoru. Kontrola palivových linek. Kontrola vzduchového filtru; výměna podle potřeby. Zkontrolujte vnějš technické vybaven. Kontrola a seř zen hnac ho řemenu. Vyčistěn součástek vzduchového filtru. Kontrola nepoškozenosti tlumičů nárazů Zkontrolujte hladinu oleje k mazání budiče. Výměna oleje v motoru. Vyčistěn chladic ho systému. Kontrola a vyčistěn sv čky. Vyčistěn nádobky na usazeniny. Kontrola a nastaven vůle ventilů. Výměna tekutiny budiče. wpm_tx001102cz.fm 18

21 VP 2050/W 1.2 Sv čka Údržba Viz obrázek: wc_gr Sv čku vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby, abyste zajistili správný chod. Postupujte podle př ručky výrobce motoru. Tlumič se během provozu velmi rozpál a zůstane horký i určitou dobu po zastaven motoru. Tlumiče se nedotýkejte, pokud je horký. VAROVÁNÍ Poznámka: Technické údaje obsahuj množstv a doporučený typ, Nastavte vzdálenost elektrod Vyjměte sv čku a zkontrolujte ji Sv čku vyměňte, pokud je izolace prasklá nebo odšt plá. Elektrody sv čky vyčistěte drátěným kartáčem Nastavte vzdálenost elektrod (a) Sv čku důkladně dotáhněte. SDĚLENÍ: Volná sv čka se může velmi rozžhavit a může způsobit poškozen motoru. wpm_tx001102cz.fm 19

22 Údržba VP 2050/W 1.3 Vzduchový filtr Viz obrázek: wc_gr NIKDY k čistěn vzduchového filtru nepouž vejte benz n nebo jiná rozpouštědla s n zkým bodem zážehu. Mohlo by doj t k požáru nebo výbuchu. VAROVÁNÍ SDĚLENÍ: NIKDY motor neprovozujte bez vzduchového filtru. Došlo by k vážnému poškozen motoru. Motor je vybaveno dvoud lným vzduchovým filtru. Součásti je potřeba čistit za normáln ch podm nek jednou týdně. V př padě nepř znivých, suchých a prašných podm nek, je třeba provádět údržbu součást denně. Součásti, znečištěné tak, že nen možno je vyčistit, je třeba nahradit novými Odstraňte kryt (a) čističe vzduchu. Vytáhněte sestavu čističe nahoru. Zkontrolujte oba d ly, zda nevykazuj trhliny či opotřeben. Poškozené d ly vyměňte Pěnovou vložku (b) umyjte ve slabém saponátu a v teplé vodě. Propláchněte důkladně čistou vodou. Nechejte vložku dobře oschnout Z pap rové vložky (c) setřeste lehkým oklepán m nečistoty nebo ji profoukněte z vnitřku ven stlačeným vzduchem. Zdá-li se vám pap rová vložka značně znečištěná, vyměňte ji. a b c wc_gr wpm_tx001102cz.fm 20

23 VP 2050/W 1.4 Motorový olej Údržba Viz obrázek: wc_gr Vypust te olej, dokud je motor teplý. Poznámka: Z důvodu ochrany životn ho prostřed postavte pod motor plastikovou podložku a j mku, do n ž se zachyt vypouštěná kapalina. S kapalinou zacházejte podle zákona o ochraně životn ho prostřed Odstraňte výtokovou zátku (a) Nechejte olej vytéci Namontujte výtokovou zátku Plnic m otvorem (b) naplňte klikovou skř ň motoru až po horn rysku měřic tyčky (c). Výšku hladiny nekontrolujte vnořen m měřic tyčky. Množstv a druh oleje - viz Technické informace Jakmile je kliková skř ň naplněna, namontujte měřic tyčku zpět. c a b a wc_gr wc_gr wpm_tx001102cz.fm 21

24 Údržba VP 2050/W 1.5 Nastaven otáček motoru Viz obrázek: wc_gr Nastavte motor na 3600 ± 100 otáček za minutu (rpm) při plném zat žen. Regulace otáček motoru: Um stěte stroj na pryžovou zkušebn podložku, abyste zabránili jeho pohybu Nastartujte motor a nechejte jej zahřát po dobu jedné minuty Utažen m zarážkového šroubu škrtic klapky (a) rychlost zvýš te, povolen m ji sn ž te. Před měřen m otáček zkontrolujte, zda se páčka škrtic klapky dotýká zarážkového šroubu. SDĚLENÍ: Použit desky při rychlosti přesahuj c rychlost uvedenou v Technických Podm nkách můžete způsobit poškozen desky i motoru. 1.6 S to na cišten paliva Viz obrázek: wc_gr Abyste odstranili vodu a nečistoty, uzavřete palivový kohout a vyjměte palivovou j mku Prohlédněte palivovou (a) j mku, zda neobsahuje vodu a nečistoty Po té, co odstran te vodu a nečistoty, umyjte palivovou j mku keros nem nebo benz nem Znovu ji namontujte správně, abyste zabránili prosakován. wpm_tx001102cz.fm 22

25 VP 2050/W 1.7 Hnac řemen Údržba Viz obrázek: wpmgr U nového stroje, nebo když je vyměněn řemen, je potřeba zkontrolovat našponován řemenu po prvn ch 20 hodinách provozu. Potom je potřeba kontrolovat a seř dit řemen po každých 50 hodinách provozu. Seř zen hnac ho řemenu: Uvolněte oba šrouby (a) z chrániče řemenu, potom odstraňte chránič řemenu tak, aby šrouby zůstaly na chrániči řemenu Uvolněte čtyři matice (b), kterými je motor připevněn ke konzole a šroub (c), kterým je připevněn zadn d l chrániče řemenu ke konzole K napnut řenemu je třeba posunout motor dozadu (ve směru páky), k uvolněn řemenu posuňte dopředu Řemen seři te tak, aby prohnut (d) při tlaku na řemen bylo na polovičn cestě mezi disky řemenu mm Ujistěte se, že řemenice spojky (f) a budiče (e) jsou navzájem seř zeny. Položte rovný okraj na řemenici budiče (e) a posuňte motor tak, aby oba disky řemenu byly paraleln Šrouby a matice při opětovné montáži stroje utahovat na 20,5 Nm. a b c d wpmgr wpm_tx001102cz.fm 23

26 Údržba VP 2050/W 1.8 Mazán budiče Viz obrázek: wpmgr Ložiska v budiči jsou naolejovaná a toč se vemi velkou rychlost. Je velmi důležité udržovat správnou hladinu oleje v budiči a olej pravidelne měnit. Olej v budiči je potřeba kontrolovat po každých 50 hodinách provozu. Při kontrolován oleje je potřeba položit desku pěchu na rovinu. Odstraňte výtokovou zátku (a) s těsn c m kroužkem (b). Olej by měl dosahovat až po závit výtokové zátky. Doplň olej, je-li potřeba. Olej v budiči je potřeba vyměnit po každých 300 hodinách provozu. Vypuštěn oleje: Sejmout zátku (a) z budiče a překlopit pěchovadlo. Poznámka: Aby byly zachovány zasady ochrany životn ho prostřed, je potřeba položit pod motor plastovou fólii a nádobu, aby se veškeré vytékaj c tekutiny daly zachytit. Tyto tekutiny zlikvidovat podle předpisů o životn m prostřed. Položit desku pěchu na rovinu a dol t do výpustného otvoru cca. 296 ml oleje až po závit výtokové zátky. SDĚLENÍ: NEPŘELÍT. Přiliš mnoho oleje v budiči může zmenšit výkon a poškodit řemen pohonu. wpmgr Čistěn stroje Po použit stroj vyčistěte; odstraňte z něj prach, kam nky a bláto zachycené pod konzolou motoru. Pokud stroj použ váte v prašném prostřed, zkontrolujte, zda se na chladic ch žebrech válce motoru neusazuje velké množstv prachu. Žebra válce motoru očistěte, abyste zabránili přehř ván motoru. wpm_tx001102cz.fm 24

27 VP 2050/W 1.10 Zdvihán stroje Údržba Viz obrázek: wpmgr Hmotnost stroje viz část Technické údaje. Manuáln zdvihán stroje: Zastavte motor Vyžádejte si pomoc partnera a zdvihán si promyslete. Před přepravou stroje nebo jeho uskladněn m v m stnostech nechte motor vychladnout, abyste zabránili popáleninám nebo nebezpeč požáru. Palivový ventil přepněte do vypnuté polohy a motor nechte v rovině, abyste zabránili rozlit paliva Uchopte stroj za zvedac rukojeti (a) Stroj zdvihněte podle obrázku. Riziko zraněn zad při zdvihán sn ž te, pokud budete stát naplocho a rozkročeni na š řku ramen. Mějte hlavu vzpř menou a záda narovnaná. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ Mechanické zdvihán stroje: SDĚLENÍ: Před zdvihán m si ověřte, že zdvihac zař zen může bezpečně zvládnout hmotnost stroje. Hmotnost stroje viz část Technické informace Ke stroji připevněte hák, popruh nebo kabel (viz obrázek) a zdvihněte jej, jak potřebujete. SDĚLENÍ: NEZDVIHEJTE vibračn desku za rukoje vodiče. Může doj t k posunut vibračn desky a jej mu následnému pádu. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001102cz.fm 25

28 Údržba VP 2050/W 1.11 Přeprava stroje Viz obrázek: wpmgr Před přepravou stroje nebo jeho uskladněn m v m stnostech nechte motor vychladnout, abyste zabránili popáleninám nebo nebezpeč požáru. VAROVÁNÍ Palivový ventil přepněte do vypnuté polohy a motor nechte v rovině, abyste zabránili rozlit paliva Připevněte stroj na podvozek, aby nesklouzl nebo se nepřekotil. Připevněte stroj na podvozek v bodech znázorněných na obrázku. wpmgr Uskladněn Pokud desku budete uskladňovat po dobu delš než 30 dn : Uvolněte z n kameny a nánosy Vyčistěte chladic žebra válců motoru Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr Vyměňte olej v budiči Vyměňte olej v motoru a postupujte podle instrukc pro uložen motoru v přiručce k motoru Desku a motor zakryjte a uložte na čistém, suchém m stě. wpm_tx001102cz.fm 26

29 VP 2050/W 1.13 Odstraňován závad Údržba Závada / Symptom Stroj nepostupuje plnou rychlost. Špatné zhutňován. Důvod / Řešen Ř zen př věry motoru nen plně otevřené. Ř zen př věry nen správně nastavené. Zemina je př liš vlhká, deska se k n lep. Půdu nechte před zhutňován m vyschnout. Hnac řemen je volný nebo opotřebený, prokluzuje na kladkách. Řemen seři te nebo vyměňte. Zkontrolujte dotažen úchytných šroubů motoru. Ložiska budiče se dřou. Zkontrolujte stav a hladinu oleje v budiči. Doplňte nebo vyměňte olej. Vzduchový filtr je ucpaný prachem, č mž se snižuje výkonnost motoru. Vzduchový filtr vyčistěte nebo vyměňte. Př liš n zké otáčky motoru. Otáčky motoru zkontrolujte otáčkoměrem. Motor seři te nebo opravte, aby měl správné otáčky. Postupujte podle př ručky pro motor. Motor běž, stroj nevibruje. Př věra motoru nen otevřená. Hnac řemen je volný nebo rozbitý. Seři te jej nebo vyměňte. Poškozená spojka. Zkontrolujte a vyměňte spojku. Př liš n zké otáčky motoru. Zkontrolujte otáčky motoru. Př liš mnoho oleje v budiči. Naplňte olej na správnou hladinu. Deska skáče nebo zhutňuje nerovnoměrně. Povrch země je př liš tvrdý. Tlumiče jsou volné nebo poškozené. wpm_tx001102cz.fm 27

30

31 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI V ZEMÍCH EVROPSKÉ ÝUNIE Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München tímto stvrzuje, že níže uvedené stavební zařízení: 1. Kategorie: Vibračn desky 2. Funkce stroje: Tato vibračn deska je určena k zhutňován sypkých zrnitých půd, štěrku a dlažebn ch kamenů. Je vhodná k použit v uzavřených prostorech a oblastech pobl ž konstrukc jako jsou zdi, obrubn ky a základy. Desky s vodn mi nádržemi je možno použ t k zhutňován asfaltu. 3. Typ / model: VP 2050, VP 2050W 4. Číslo položky zařízení: , Čistý instalovaný výkon: VP 2050, VP 2050W 4,2kW Byla provedena zvuková zkouška podle Směrnice 2000/14/EC: Postup stanovení shody Název a adresa zkušebny Naměřená hladina akustického tlaku Zaručená hladina akustického tlaku Dodatek VI BSI, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL United Kingdom VP db(a) VP 2050W 91 db(a) VP db(a) VP 2050W 108 db(a) 6. Toto strojní zaøízení splòuje pøíslušná ustanovení Smìrnice o strojních zaøízeních è. 2006/42/EU a vyrábí se také v souladu s tìmito normami: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050-cz_2010_WN.fm Datum Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION Toto prohlášení osplnění norem EU je překladem původního osvědčení.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax:

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 2000 Vítejte v zahradě GARDENA! Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG 01/2011 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) 1 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) Tento dodatek

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více