Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050 VP 2050W cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050 VP 2050W. 0400324cz 005 0110"

Transkript

1 Příručka k obsluze Vibračn deska VP 2050 VP 2050W cz C Z

2 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláštì pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto publikaci mùže pùvodní kupující pøístroje reprodukovat na fotokopírce. Jakýkoli jiný typ reprodukce bez výslovného písemného povolení od spoleènosti Wacker Neuson Corporation je zakázán. Jakýkoli druh reprodukce nebo distribuce, který by nebyl schválen spoleèností Wacker Neuson Corporation, pøedstavuje porušení platných autorských práv a bude trestnì stíhán. Ti, kdo poruší tato práva, budou právnì stíháni. Obchodní známky Všechny obchodní známky, na které se odkazuje v této pøíruèce, jsou majetkem jejich pøíslušných vlastníkù. Výrobce Wacker Neuson Manila Incorporated Lot 2,Blk 1 Phase, PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan Dasmariñas, Cavite, Philippines Tel: +63-(0) Fax: +63-(0) Přeložené pokyny Tato pøíruèka pro obsluhu poskytuje pøeklad pùvodních pokynù. Originálním jazykem této pøíruèky pro obsluhu je americká angliètina.

3 VP 2050/W Předmluva 3 Obsah 1. Bezpečnostn informace Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker Provozn bezpečnost Bezpečnost operátora při použ ván spalovac ho motoru Bezpečnost během údržby Um stěn št tků Varovné a informačn št tky Technické údaje Motor údaje Deska údaje Podm nky pro použ ván vibračn ch desek Rozměry Provoz Doporučené palivo Použit Před nastartován m Startován Zastaven Provoz wpm_bo cztoc.fm 1

4 Obsah VP 2050/W 4. Údržba Harmonogram pravidelné údržby Sv čka Vzduchový filtr Motorový olej Nastaven otáček motoru Nastaven volnobehu S to na cišten paliva Hnac řemen Mazán budiče Čistěn stroje Zdvihán stroje Přeprava stroje Uskladněn Odstraňován závad wpm_bo cztoc.fm 2

5 Předmluva V této příručce jsou uvedeny informace a postupy pro bezpečný provoz a údržbu tohoto modelu Wacker Neuson. V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany před úrazem si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce tak, abyste jim porozuměli, a řiďte se jimi. Tuto příručku nebo její kopii uložte v blízkosti stroje. V případě její ztráty nebo potřebujete-li další kopii, obrat te se laskavě na Wacker Neuson Corporation. Tento stroj je zkonstruován z hlediska bezpečnosti uživatele; při nesprávném provozu či obsluze může ovšem vzniknout riziková situace. Postupujte důsledně podle provozních pokynů! S dotazy ohledně provozu či obsluhy tohoto vybavení se laskavě obrat te na Wacker Neuson Corporation. Informace obsažené v této příručce se týkají strojů vyráběných v době publikace. Wacker Neuson Corporation si vyhrazuje právo změnit jakoukoli část těchto informací bez předchozího upozornění. Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména práva týkající se kopírování a distribuce. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována žádnou formou ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopírování, bez výslovného souhlasu Wacker Neuson Corporation. Jakýkoli typ reprodukce či distribuce, který firma Wacker Neuson Corporation neschválila, znamená porušení platných autorských práv, a je předmětem postihu. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět technické úpravy, které slouží ke zdokonalení našich strojů či jejich bezpečnostních norem; toto právo si vyhrazujeme i bez řádného oznámení. wc_tx000001cz.fm 3

6 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1. Bezpečnostn informace Tato př ručka obsahuje zprávy označené jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ, SDĚLENÍ a POZNÁMKA, které je nutno dodržovat, aby se sn žila možnost osobn ho poraněn, poškozen vybaven nebo nesprávného servisu. Toto je symbol bezpečnostn výstrahy. Použ vá se, aby vás upozornil na možnosti rizika osobn ho poraněn. Dodržujte všechny bezpečnostn zprávy uvedené po tomto symbolu, abyste zabránili možnému poraněn nebo usmrcen. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, vedla k úmrt nebo vážnému zraněn. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, mohla vést k úmrt nebo vážnému zraněn. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ indikuje nebezpečnou situaci, která by, v př padě jej mu nezabráněn, mohla způsobit menš nebo středně závažné poraněn. SDĚLENÍ: Pou_ito bez symbolu bezpeènostní výstrahy, SDĚLENÍ upozorňuje na situaci, která by mohla vést k poškozen majetku, pokud se j nevyhnete. Poznámka: Uvád doplňkové informace důležité pro postup. 1.1 Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker Oznámen : Některé státy vyžaduj, aby v určitých m stech byly pro spalovac motory použ vány lapače jisker. Lapač jisker je zař zen, které má zabránit náhodnému vylétáván jisker nebo šlehán plamenů z výfuku motoru. Lapače jisker bývaj obvykle vyžadovány ke sn žen rizika požáru při provozován zař zen v zalesněných oblastech (United States Forest Service). Abyste dodrželi m stn zákony upravuj c použ ván lapačů jisker, spojte se s distributorem motoru nebo m stn mi orgány. wpm_si000312cz.fm 4

7 VP 2050/W 1.2 Provozn bezpečnost Bezpečnostn informace Znalost a řádné školen je nutné pro bezpečné použ ván zař zen. Nesprávné použit stroje nebo použit neškoleným personálem může být nebezpečné. Přečtěte si návod k použit a seznamte se s um stěn m a řádným použit m všech ovládac ch a kontroln ch prvků. Zaškolená obsluha stroje mus poskytnout školen nezkušeným pracovn kům, než j m bude dovoleno obsluhovat pěch NIKDY nedovolte provozovat tento stroj osobě, která nen odpov daj c m způsobem vyškolena. Lidé provozuj c tento stroj si mus být vědomi rizik a nebezpeč s t m spojených NIKDY nesahajte na horký tlumič, válce motoru nebo žebra chladiče. Způsob popáleniny NIKDY nepouž vejte doplňky nebo dodatky, které nejsou doporučeny firmou Wacker Neuson. Mohlo by doj t k poškozen zař zen a poraněn uživatele NIKDY neprovozujte stroj bez krytu řemenu. Nekrytý hnac řemen a kladky představuj potenciáln nebezpeč, které může způsobit vážná zraněn NIKDY neopuštějte běž c stroj VŽDY před použ ván m stroje se přesvědčte, zda je operátor seznámen s př slušnými bezpečnostn mi opatřen mi a způsobem provozu VŽDY při provozu použ vejte ochranný oděv. Doporučujeme např klad použ ván ochranných nebo bezpečnostn ch brýl k ochraně oč před vyletuj c mi částicemi VŽDY při použ ván tohoto stroje chraňte svůj sluch VŽDY, když stroj neprovozujete, uzavřete palivový ventil motoru, pokud je j m stroj vybaven VŽDY, když zař zen nepouž váte, uložte jej odpov daj c m způsobem. Zař zen by mělo být uloženo na čistém, suchém m stě, mimo dosah dět Stroj spouštějte VŽDY se všemi nainstalovanými bezpečnostn mi prvky a chrániči a v provozuschopném stavu. NEMĚŇTE a NEVYŘAZUJTE bezpečnostn prvky. NESPOUŠTĚJTE stroj, pokud některé bezpečnostn prvky, či chrániče chyb, nebo jsou nefunkčn VŽDY přečtěte, pochopte a dodržte postupy v Př ručce provozn ch předpisů, než se pokus te o použit stroje. VAROVÁNÍ wpm_si000312cz.fm 5

8 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1.3 Bezpečnost operátora při použ ván spalovac ho motoru Spalovac motory jsou zvláště nebezpečné během použ ván a tankován paliva. Přečtěte si a dodržujte varován v př ručce majitele motoru a n že uvedené bezpečnostn pokyny. Nedodržen varován a NEBEZPEČÍ bezpečnostn ch pokynů může způsobit vážné zraněn nebo smrt NIKDY nenechte stroj běžet v m stnostech nebo v uzavřených oblastech, jako jsou hluboké př kopy, pokud nen zajištěna odpov daj c ventilace pomoc zař zen jako jsou výfukové větráky nebo hadice. Výfukový plyn z motoru obsahuje jedovatý plyn kysličn k uhelnatý a pobyt v prostřed s t mto plynem může způsobit ztrátu vědom a může vést k usmrcen Nikdy nekuřte při provozován stroje NIKDY nekuřte při doplňován motoru palivem NIKDY nenaplňujte horký nebo běž c motor palivem NIKDY nenaplňujte motor palivem v bl zkosti otevřeného ohně NIKDY nepřelejte palivo při naplňován motoru palivem NIKDY nenechte motor běžet v bl zkosti otevřeného ohně VŽDY naplňujte palivovou nádrž v dobře větraném prostoru VŽDY po ukončen tankován dobře uzavřete uzávěr nádrže! VŽDY prověřte palivové veden, um stěn uzávěru nádrže, jakož i trhliny a netěsná m sta na nádrži. Vykazuje-li př stroj taková poškozen, nesm být uveden do provozu. wpm_si000312cz.fm 6

9 VP 2050/W 1.4 Bezpečnost během údržby Bezpečnostn informace VAROVÁNÍ Nedostatečně udržované stroje mohou být nebezpečné! Aby stroje dlouho běžely bezpečně a řádně, je nutná pravidelná údržba a občasné opravy NIKDY se nepokoušejte stroj čistit nebo provádět jeho údržbu, pokud běž. Otáčej c se části mohou způsobit vážné zraněn NIKDY nestartujte zahlcený benz nový motor s vyjmutou sv čkou. Palivo zachycené ve válci by prudce vystř klo z otvoru pro sv čku NIKDY netestujte, zda sv čka jiskř u benz nových motorů, pokud je motor zahlcen nebo c t te benz n. Náhodná jiskra by mohla vzn tit výpary NIKDY nepouž vejte benz n nebo jiné druhy paliv nebo hořlavých rozpouštědel k čistěn součástek, zvlášte ne v uzavřených prostorech. Výpary z paliv a rozpouštědel mohou být výbušné VŽDY udržujte prostor kolem výfukového tlumiče volný, jinak hroz nebezpeč náhodného ohně VŽDY vyměňte opotřebované nebo narušené součástky náhradn mi součástkami, které jsou navržené a doporučené firmou Wacker Neuson pro údržbu tohoto pěchovadla VŽDY před prováděn m údržby strojů vybavených benz novými motory rozpojte sv čku, abyste zabránili náhodnému nastartován VŽDY stroj udržujte čistý a št tky čitelné. Všechny chyběj c št tky nahra te a všechny špatně čitelné št tky vyměňte. Št tky poskytuj důležité provozn pokyny a varuj o nebezpeč ch a rizic ch. wpm_si000312cz.fm 7

10 Bezpečnostn informace VP 2050/W 1.5 Um stěn št tků wpmgr wpm_si000312cz.fm 8

11 VP 2050/W 1.6 Varovné a informačn št tky Bezpečnostn informace Tento stroj Wacker Neuson použ vá podle potřeby mezinárodn obrázkové št tky. Tyto št tky jsou popsány n že: Štítek Význam VAROVÁNÍ! Horký povrch! Úroveň intenzity hlasitosti stroje v db(a). VAROVÁNÍ! Při zachycen ruky běž c m řemenem může doj t k poraněn. Kryt řemenu vždy vrat te na své m sto. UPOZORNĚNÍ! Před použit m tohoto stroje se seznamte s pokyny uvedenými v dodávané př ručce pro uživatele. Jestliže tak neučin te, zvyšujete t m riziko poraněn sebe i druhých. UPOZORNĚNÍ! M sto pro zdvihán. VAROVÁNÍ! Vždy noste ochranné pomůcky uš a oč při provozu tohoto motoru. wpm_si000312cz.fm 9

12 Bezpečnostn informace VP 2050/W Štítek Význam Páka plynu: Králík = Na plno nebo Rychle Želva = Volnoběh nebo Pomalu NEBEZPEČÍ! Motor vylučuje oxid uhelnatý; použ vejte stroj pouze v dobře větraných prostorech. Před uveden m př stroje do provozu si pročtěte návod k obsluze. NEBEZPEČÍ! Pøed tankováním vypnéte motor. Udržujte stroj z dosahu jisker, plamene èi hoøících pøedmìtù. Použ vejte pouze čerstvé, čisté palivo. Model št tek-stroj. Tento št tek označuje jméno modelu (modelové jméno) stroje. Company logo Company label wpm_si000312cz.fm 10

13 VP 2050/W Štítek Význam Bezpečnostn informace Typovy št tek s označen m typu, č slem výrobku, verz a č slem stroje je um stěn na každém př stroji. Poznamenejte si pros m údaje z tohoto št tku, aby byly k dispozici i při ztrátě nebo poškozen tohoto št tku. Označen typu, č slo vyrobku, č slo verze a č slo stroje jsou vždy nezbytně nutné při objednávce náhradn ch d lů nebo při dotdzech týkaj c ch se servisn ch informac. Tento př stroj je chráněn jedn m nebo v ce následuj c m patenty. wpm_si000312cz.fm 11

14 Technické údaje VP 2050/W 1. Technické údaje 1.1 Motor údaje Jmenovitý výkon motoru Čistý jmenovitý výkon podle SAE J1349. Skutečný výkon se může lišit vzhledem k podm nkám konkrétn ho použit. VP VP 2050W Motor Značka motoru Model motoru Max. jmenovitý výkon pi jmenovitých otákách Wacker WM170 kw 4000 rpm Provozn otáky ot./min Sepnut spojky ot./min Sv čka typ NGK BR6HS Champion RL86C Vzdálenost elektrod mm 0,6-0,7 Vzduchový filtr typ Dvousložkový Mazadlo motoru stupeň oleje tř da provozu SAE 10W30 SE nebo kvalitnějš Obsah oleje v motoru ml 600 Palivo typ Běžný bezolovnatý benz n Obsah palivové nádrže l 3,6 Vůle ventilů (za studena) Vstup: Výstup: mm 0,07-0,13 0,17-0,23 wpm_td000321cz.fm 12

15 VP 2050/W 1.2 Deska údaje Technické údaje VP VP 2050W Deska Provozn hmotnost kg 103 Kapacita vodn nádrže liter 7,6 Otáčky budiče ot./řemen 5800 ± 100 Mazadlo budiče ml 240 Tekutina do automatických pøevodovek Dexron III / Mercon nebo obdobná Rozměry mm 588 x 500 x Podm nky pro použ ván vibračn ch desek při práci se strojem budou pracovn ci použ vat osobn ochranné pracovn prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku A 108 db práce se strojem mus být pravidelně přerušována přestávkami o trván nejméně 10 min a celková doba této práce nesm u jednoho pracovn ka přesáhnout úhrnnou dobu 30 min za směnu. Pracovn postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedouc k přerušován expozice v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotn ho hlediska, nesm být pracovn k vystaven působen nadměrného hluku a vibrac při profesionáln m použ ván (anebo při překročen uvedené maximáln doby expozice podle bodu 2.) mus být m stně př slusnému orgánu hygienické služby podán návrh na určen práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrac v bl zkosti obytných budouv sm být stroj provozován pouze v době mezi 6.00 a h a ne déle než 120 minut denně. wpm_td000321cz.fm 13

16 Technické údaje VP 2050/W 1.4 Rozměry mm (palec) 919 (36) 500 (20) 588 (23) wpmgr wpm_td000321cz.fm 14

17 VP 2050/W 1. Provoz Provoz 1.1 Doporučené palivo 1.2 Použit Do tohoto motoru použ vejte běžný bezolovnatý benz n. Použ vejte pouze čerstvé, čisté palivo. Palivo obsahuj c vodu nebo šp nu poškod palivový systém. Podrobné technické údaje o palivu naleznete v př ručce výrobce motoru. Tato vibračn deska je určena k zhutňován sypkých zrnitých půd, štěrku a dlažebn ch kamenů. Je vhodná k použit v uzavřených prostorech a oblastech pobl ž konstrukc jako jsou zdi, obrubn ky a základy. Tento stroj nen doporučen k zhutňován soudržných půd s vysokým obsahem j lu. 1.3 Před nastartován m Přečtěte si bezpečnostn a provozn pokyny na začátku této př ručky, abyste jim porozuměli Zkontrolujte: hladinu oleje v motoru. hladinu paliva. stav vzduchového filtru. dotaženost vnějš ch úchytů. stav palivových linek. wpm_tx001101cz.fm 15

18 Provoz VP 2050/W 1.4 Startován Viz obrázek: wc_gr Otevřete palivový kohout pohybem páky dolů (a1). Poznámka: Pokud je motor studený, posuňte páku sytiče do uzavřené polohy (d2). Pokud je motor horký, posuňte páku sytiče do otevřené polohy (d1) Posuňte sp nač motoru do polohy ON (ZAPNUTO) (b2) Páku sytiče posuňte m rně doleva (c2) Zatáhněte za lanko startéru (e). Poznámka: Je-li hladina oleje v motoru n zká, motor nenaskoč. Jestli se to stane, přidejte olej do motoru Při zahř ván motoru otevřte sytič (d1) Otevřte plně př věru, abyste mohli stroj provozovat (c1). a2 b2 a1 b1 c1 c2 c3 d2 d1 e wc_gr Zastaven Viz obrázek: wc_gr Otočen m páky př věry do pravé krajn polohy snižte otáčky motoru na volnoběh (c3) Posuňte sp nač motoru do polohy OFF (VYPNUTO) (b1) Uzavřete palivový kohout (a2). wpm_tx001101cz.fm 16

19 VP 2050/W 1.6 Provoz Provoz Nechte motor běžet na plně otevřenou př věru a nechte desku postupovat svou normáln rychlost. Při provozován směrem nahoru může být nutné lehce desku přistrčit směrem dopředu. Při provozován směrem z kopce je nutno desku lehce přidržet, protože začne nab rat rychlost. V závislosti na zhutňovaném materiálu doporučujeme tři až čtyři průchody, abyste doc lili optimáln zhutněn. Určité množstv vlhkosti je v půdě nezbytné, ovšem nadbytečná vlhkost může způsobit ulp ván částic půdy k sobě a zabránit dobrému zhutněn. Pokud je půda extrémně vlhká, nechte ji před zhutňován m částečně vyschnout. Pokud je půda tak suchá, že se při použ ván desky tvoř oblaky prachu, půdu zvlhčete, abyste zlepšili jej zhutňován. Také t m prodlouž te dobu použ ván vzduchového filtru bez údržby. Pro zhutňován asfaltu použ vejte vodn nádrž pro zvlhčen asfaltu a spodn části desky. Zabrán te t m ulp ván asfaltu. Dobré zhutněn obyčejně doc l te dvěma průchody. Při použ ván desky na dlažebn kostky ji ve spodn části osa te krytem, který zabrán rozštěpován nebo om lán povrchu kostek. Zvláštn polyuretanový kryt zkonstruovaný pro tyto účely je k dispozici jako doplňkové vybaven. SDĚLENÍ: NIKDY nepouž vejte desku na beton nebo extrémně tvrdé, suché, hutné povrchy. Deska nebude vibrovat, ale skákat a může doj t jak k jej mu poškozen, tak k poškozen motoru. wpm_tx001101cz.fm 17

20 Údržba VP 2050/W 1. Údržba 1.1 Harmonogram pravidelné údržby V n že uvedené tabulce uvád me základn údržbu mechanického hlad tka a motoru. Dalš informace o údržbě motoru najdete v Př ručce pro provoz výrobce motoru. Denně před nastartován m Po prvn c h 20 hodinách Každé dva týdny nebo 50 hodin Každý měs c nebo 100 hodin Každý rok nebo 300 hodin Kontrola hladiny paliva. Kontrola hladiny oleje v motoru. Kontrola palivových linek. Kontrola vzduchového filtru; výměna podle potřeby. Zkontrolujte vnějš technické vybaven. Kontrola a seř zen hnac ho řemenu. Vyčistěn součástek vzduchového filtru. Kontrola nepoškozenosti tlumičů nárazů Zkontrolujte hladinu oleje k mazání budiče. Výměna oleje v motoru. Vyčistěn chladic ho systému. Kontrola a vyčistěn sv čky. Vyčistěn nádobky na usazeniny. Kontrola a nastaven vůle ventilů. Výměna tekutiny budiče. wpm_tx001102cz.fm 18

21 VP 2050/W 1.2 Sv čka Údržba Viz obrázek: wc_gr Sv čku vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby, abyste zajistili správný chod. Postupujte podle př ručky výrobce motoru. Tlumič se během provozu velmi rozpál a zůstane horký i určitou dobu po zastaven motoru. Tlumiče se nedotýkejte, pokud je horký. VAROVÁNÍ Poznámka: Technické údaje obsahuj množstv a doporučený typ, Nastavte vzdálenost elektrod Vyjměte sv čku a zkontrolujte ji Sv čku vyměňte, pokud je izolace prasklá nebo odšt plá. Elektrody sv čky vyčistěte drátěným kartáčem Nastavte vzdálenost elektrod (a) Sv čku důkladně dotáhněte. SDĚLENÍ: Volná sv čka se může velmi rozžhavit a může způsobit poškozen motoru. wpm_tx001102cz.fm 19

22 Údržba VP 2050/W 1.3 Vzduchový filtr Viz obrázek: wc_gr NIKDY k čistěn vzduchového filtru nepouž vejte benz n nebo jiná rozpouštědla s n zkým bodem zážehu. Mohlo by doj t k požáru nebo výbuchu. VAROVÁNÍ SDĚLENÍ: NIKDY motor neprovozujte bez vzduchového filtru. Došlo by k vážnému poškozen motoru. Motor je vybaveno dvoud lným vzduchovým filtru. Součásti je potřeba čistit za normáln ch podm nek jednou týdně. V př padě nepř znivých, suchých a prašných podm nek, je třeba provádět údržbu součást denně. Součásti, znečištěné tak, že nen možno je vyčistit, je třeba nahradit novými Odstraňte kryt (a) čističe vzduchu. Vytáhněte sestavu čističe nahoru. Zkontrolujte oba d ly, zda nevykazuj trhliny či opotřeben. Poškozené d ly vyměňte Pěnovou vložku (b) umyjte ve slabém saponátu a v teplé vodě. Propláchněte důkladně čistou vodou. Nechejte vložku dobře oschnout Z pap rové vložky (c) setřeste lehkým oklepán m nečistoty nebo ji profoukněte z vnitřku ven stlačeným vzduchem. Zdá-li se vám pap rová vložka značně znečištěná, vyměňte ji. a b c wc_gr wpm_tx001102cz.fm 20

23 VP 2050/W 1.4 Motorový olej Údržba Viz obrázek: wc_gr Vypust te olej, dokud je motor teplý. Poznámka: Z důvodu ochrany životn ho prostřed postavte pod motor plastikovou podložku a j mku, do n ž se zachyt vypouštěná kapalina. S kapalinou zacházejte podle zákona o ochraně životn ho prostřed Odstraňte výtokovou zátku (a) Nechejte olej vytéci Namontujte výtokovou zátku Plnic m otvorem (b) naplňte klikovou skř ň motoru až po horn rysku měřic tyčky (c). Výšku hladiny nekontrolujte vnořen m měřic tyčky. Množstv a druh oleje - viz Technické informace Jakmile je kliková skř ň naplněna, namontujte měřic tyčku zpět. c a b a wc_gr wc_gr wpm_tx001102cz.fm 21

24 Údržba VP 2050/W 1.5 Nastaven otáček motoru Viz obrázek: wc_gr Nastavte motor na 3600 ± 100 otáček za minutu (rpm) při plném zat žen. Regulace otáček motoru: Um stěte stroj na pryžovou zkušebn podložku, abyste zabránili jeho pohybu Nastartujte motor a nechejte jej zahřát po dobu jedné minuty Utažen m zarážkového šroubu škrtic klapky (a) rychlost zvýš te, povolen m ji sn ž te. Před měřen m otáček zkontrolujte, zda se páčka škrtic klapky dotýká zarážkového šroubu. SDĚLENÍ: Použit desky při rychlosti přesahuj c rychlost uvedenou v Technických Podm nkách můžete způsobit poškozen desky i motoru. 1.6 S to na cišten paliva Viz obrázek: wc_gr Abyste odstranili vodu a nečistoty, uzavřete palivový kohout a vyjměte palivovou j mku Prohlédněte palivovou (a) j mku, zda neobsahuje vodu a nečistoty Po té, co odstran te vodu a nečistoty, umyjte palivovou j mku keros nem nebo benz nem Znovu ji namontujte správně, abyste zabránili prosakován. wpm_tx001102cz.fm 22

25 VP 2050/W 1.7 Hnac řemen Údržba Viz obrázek: wpmgr U nového stroje, nebo když je vyměněn řemen, je potřeba zkontrolovat našponován řemenu po prvn ch 20 hodinách provozu. Potom je potřeba kontrolovat a seř dit řemen po každých 50 hodinách provozu. Seř zen hnac ho řemenu: Uvolněte oba šrouby (a) z chrániče řemenu, potom odstraňte chránič řemenu tak, aby šrouby zůstaly na chrániči řemenu Uvolněte čtyři matice (b), kterými je motor připevněn ke konzole a šroub (c), kterým je připevněn zadn d l chrániče řemenu ke konzole K napnut řenemu je třeba posunout motor dozadu (ve směru páky), k uvolněn řemenu posuňte dopředu Řemen seři te tak, aby prohnut (d) při tlaku na řemen bylo na polovičn cestě mezi disky řemenu mm Ujistěte se, že řemenice spojky (f) a budiče (e) jsou navzájem seř zeny. Položte rovný okraj na řemenici budiče (e) a posuňte motor tak, aby oba disky řemenu byly paraleln Šrouby a matice při opětovné montáži stroje utahovat na 20,5 Nm. a b c d wpmgr wpm_tx001102cz.fm 23

26 Údržba VP 2050/W 1.8 Mazán budiče Viz obrázek: wpmgr Ložiska v budiči jsou naolejovaná a toč se vemi velkou rychlost. Je velmi důležité udržovat správnou hladinu oleje v budiči a olej pravidelne měnit. Olej v budiči je potřeba kontrolovat po každých 50 hodinách provozu. Při kontrolován oleje je potřeba položit desku pěchu na rovinu. Odstraňte výtokovou zátku (a) s těsn c m kroužkem (b). Olej by měl dosahovat až po závit výtokové zátky. Doplň olej, je-li potřeba. Olej v budiči je potřeba vyměnit po každých 300 hodinách provozu. Vypuštěn oleje: Sejmout zátku (a) z budiče a překlopit pěchovadlo. Poznámka: Aby byly zachovány zasady ochrany životn ho prostřed, je potřeba položit pod motor plastovou fólii a nádobu, aby se veškeré vytékaj c tekutiny daly zachytit. Tyto tekutiny zlikvidovat podle předpisů o životn m prostřed. Položit desku pěchu na rovinu a dol t do výpustného otvoru cca. 296 ml oleje až po závit výtokové zátky. SDĚLENÍ: NEPŘELÍT. Přiliš mnoho oleje v budiči může zmenšit výkon a poškodit řemen pohonu. wpmgr Čistěn stroje Po použit stroj vyčistěte; odstraňte z něj prach, kam nky a bláto zachycené pod konzolou motoru. Pokud stroj použ váte v prašném prostřed, zkontrolujte, zda se na chladic ch žebrech válce motoru neusazuje velké množstv prachu. Žebra válce motoru očistěte, abyste zabránili přehř ván motoru. wpm_tx001102cz.fm 24

27 VP 2050/W 1.10 Zdvihán stroje Údržba Viz obrázek: wpmgr Hmotnost stroje viz část Technické údaje. Manuáln zdvihán stroje: Zastavte motor Vyžádejte si pomoc partnera a zdvihán si promyslete. Před přepravou stroje nebo jeho uskladněn m v m stnostech nechte motor vychladnout, abyste zabránili popáleninám nebo nebezpeč požáru. Palivový ventil přepněte do vypnuté polohy a motor nechte v rovině, abyste zabránili rozlit paliva Uchopte stroj za zvedac rukojeti (a) Stroj zdvihněte podle obrázku. Riziko zraněn zad při zdvihán sn ž te, pokud budete stát naplocho a rozkročeni na š řku ramen. Mějte hlavu vzpř menou a záda narovnaná. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ Mechanické zdvihán stroje: SDĚLENÍ: Před zdvihán m si ověřte, že zdvihac zař zen může bezpečně zvládnout hmotnost stroje. Hmotnost stroje viz část Technické informace Ke stroji připevněte hák, popruh nebo kabel (viz obrázek) a zdvihněte jej, jak potřebujete. SDĚLENÍ: NEZDVIHEJTE vibračn desku za rukoje vodiče. Může doj t k posunut vibračn desky a jej mu následnému pádu. c CAUTION VORSICHT PRECAUTION PRECAUCION a b wpmgr wpm_tx001102cz.fm 25

28 Údržba VP 2050/W 1.11 Přeprava stroje Viz obrázek: wpmgr Před přepravou stroje nebo jeho uskladněn m v m stnostech nechte motor vychladnout, abyste zabránili popáleninám nebo nebezpeč požáru. VAROVÁNÍ Palivový ventil přepněte do vypnuté polohy a motor nechte v rovině, abyste zabránili rozlit paliva Připevněte stroj na podvozek, aby nesklouzl nebo se nepřekotil. Připevněte stroj na podvozek v bodech znázorněných na obrázku. wpmgr Uskladněn Pokud desku budete uskladňovat po dobu delš než 30 dn : Uvolněte z n kameny a nánosy Vyčistěte chladic žebra válců motoru Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr Vyměňte olej v budiči Vyměňte olej v motoru a postupujte podle instrukc pro uložen motoru v přiručce k motoru Desku a motor zakryjte a uložte na čistém, suchém m stě. wpm_tx001102cz.fm 26

29 VP 2050/W 1.13 Odstraňován závad Údržba Závada / Symptom Stroj nepostupuje plnou rychlost. Špatné zhutňován. Důvod / Řešen Ř zen př věry motoru nen plně otevřené. Ř zen př věry nen správně nastavené. Zemina je př liš vlhká, deska se k n lep. Půdu nechte před zhutňován m vyschnout. Hnac řemen je volný nebo opotřebený, prokluzuje na kladkách. Řemen seři te nebo vyměňte. Zkontrolujte dotažen úchytných šroubů motoru. Ložiska budiče se dřou. Zkontrolujte stav a hladinu oleje v budiči. Doplňte nebo vyměňte olej. Vzduchový filtr je ucpaný prachem, č mž se snižuje výkonnost motoru. Vzduchový filtr vyčistěte nebo vyměňte. Př liš n zké otáčky motoru. Otáčky motoru zkontrolujte otáčkoměrem. Motor seři te nebo opravte, aby měl správné otáčky. Postupujte podle př ručky pro motor. Motor běž, stroj nevibruje. Př věra motoru nen otevřená. Hnac řemen je volný nebo rozbitý. Seři te jej nebo vyměňte. Poškozená spojka. Zkontrolujte a vyměňte spojku. Př liš n zké otáčky motoru. Zkontrolujte otáčky motoru. Př liš mnoho oleje v budiči. Naplňte olej na správnou hladinu. Deska skáče nebo zhutňuje nerovnoměrně. Povrch země je př liš tvrdý. Tlumiče jsou volné nebo poškozené. wpm_tx001102cz.fm 27

30

31 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI V ZEMÍCH EVROPSKÉ ÝUNIE Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München tímto stvrzuje, že níže uvedené stavební zařízení: 1. Kategorie: Vibračn desky 2. Funkce stroje: Tato vibračn deska je určena k zhutňován sypkých zrnitých půd, štěrku a dlažebn ch kamenů. Je vhodná k použit v uzavřených prostorech a oblastech pobl ž konstrukc jako jsou zdi, obrubn ky a základy. Desky s vodn mi nádržemi je možno použ t k zhutňován asfaltu. 3. Typ / model: VP 2050, VP 2050W 4. Číslo položky zařízení: , Čistý instalovaný výkon: VP 2050, VP 2050W 4,2kW Byla provedena zvuková zkouška podle Směrnice 2000/14/EC: Postup stanovení shody Název a adresa zkušebny Naměřená hladina akustického tlaku Zaručená hladina akustického tlaku Dodatek VI BSI, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL United Kingdom VP db(a) VP 2050W 91 db(a) VP db(a) VP 2050W 108 db(a) 6. Toto strojní zaøízení splòuje pøíslušná ustanovení Smìrnice o strojních zaøízeních è. 2006/42/EU a vyrábí se také v souladu s tìmito normami: 2000/14/EC 2004/108/EC EN EN VP 2050-cz_2010_WN.fm Datum Heinz Gengnagel President & CEO WACKER NEUSON CORPORATION Toto prohlášení osplnění norem EU je překladem původního osvědčení.

32 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Skyline Tower, Suite 2303, 23/F 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel Fax:

Příručka k obsluze. Vibračn deska. WPP 1550W WPP 1550Ww. 0402357cz 003 1010

Příručka k obsluze. Vibračn deska. WPP 1550W WPP 1550Ww. 0402357cz 003 1010 Příručka k obsluze Vibračn deska WPP 1550W WPP 1550Ww 0402357cz 003 1010 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Vљechna prбva, obzvlбљtм pak prбva kopнrovбnн a distribuce,

Více

Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050R VP 2050RW cz

Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 2050R VP 2050RW cz Příručka k obsluze Vibračn deska VP 2050R VP 2050RW 0154571cz 009 0110 0 1 5 4 5 7 1 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláštì pak práva kopírování

Více

Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 1135A VP 1135AW cz

Příručka k obsluze. Vibračn deska VP 1135A VP 1135AW cz Příručka k obsluze Vibračn deska VP 1135A VP 1135AW 0154566cz 010 0110 0 1 5 4 5 6 6 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláštì pak práva kopírování

Více

cz Vibračn deska VP 2050A PŘÍRUČKA OPERÁTORA

cz Vibračn deska VP 2050A PŘÍRUČKA OPERÁTORA www.wackergroup.com 0154570cz 006 0606 Vibračn deska PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 5 4 5 7 0 C Z 1. Předmluva 3 Obsah 2. Bezpečnostn informace 4 2.1 Nař zen reguluj c použ ván lapačů jisker... 4 2.2 Provozn

Více

Přiručka k obsluze. Čerpadla PT 2 PT 2A. 0151719cz 009 0810

Přiručka k obsluze. Čerpadla PT 2 PT 2A. 0151719cz 009 0810 Přiručka k obsluze Čerpadla PT 2 PT 2A 0151719cz 009 0810 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.

Více

cz Vibračn lišta na beton P 31A P 35 PŘÍRUČKA OPERÁTORA

cz Vibračn lišta na beton P 31A P 35 PŘÍRUČKA OPERÁTORA www.wackergroup.com 0156646cz 004 0407 Vibračn lišta na beton P 31A P 35 PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 5 6 6 4 6 C Z P 31A/35 1. Předmluva 5 Obsah 2. Bezpečnostn informace 6 2.1 Provozn bezpečnost... 7 2.2 Bezpečnost

Více

Př ručka k obsluze. Pěch. BS 60-4 BS 60-4s cz

Př ručka k obsluze. Pěch. BS 60-4 BS 60-4s cz Př ručka k obsluze Pěch BS 60-4 BS 60-4s 0158432cz 012 0110 0 1 5 8 4 3 2 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce,

Více

PDT 2A PDI 2A PDT 3A PDI 3A

PDT 2A PDI 2A PDT 3A PDI 3A www.wackergroup.com 0160360cz 001 0307 Čerpadla PDT 2A PDI 2A PDT 3A PDI 3A PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 6 0 3 6 0 C Z PD 2/3 1. Předmluva 3 Obsah 2. Bezpečnostn informace 4 2.1 Nař zen reguluj c použ ván lapačů

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

Př ručka k obsluze. Pěch DS 70. 0158438cz 009 0410

Př ručka k obsluze. Pěch DS 70. 0158438cz 009 0410 Př ručka k obsluze Pěch DS 70 0158438cz 009 0410 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

www.wackergroup.com 0157612cz 001 1003 Generátor GS 12Ai PŘÍRUČKA OPERÁTORA

www.wackergroup.com 0157612cz 001 1003 Generátor GS 12Ai PŘÍRUČKA OPERÁTORA www.wackergroup.com 0157612cz 001 1003 Generátor PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 5 7 6 1 2 C Z 1. Předmluva 3 Obsah 2. Bezpečnostn informace 4 2.1 Provozn bezpečnost... 5 2.2 Bezpečnost operátora při použ ván

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

cz Čerpadla PT 3 /... PŘÍRUČKA OPERÁTORA

cz Čerpadla PT 3 /... PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0155951cz 005 0307 Čerpadla PT 3 /... PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 5 5 9 5 1 C Z PT 3 /... 1. Předmluva 5 Obsah 2. Poznámky o bezpečnosti 6 2.1 Provozn bezpečnost... 7 2.2 Bezpečnost operátora při použ ván

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

2 roky záruky W 3400 CZ

2 roky záruky W 3400 CZ 2 roky záruky W 3400 1 2 A A B C C B 3 4 5 6 A B B A 7 8 9 10 C A B 11 12 Barvic váleček W 3400 Bezpečnostn pokyny Předt m, než je př stroj připojen k s ti, zkontrolujte, zda napět s tě souhlas s údajem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

0211674cz 10.2006. Elektrické topidlo HE... Návod k obsluze

0211674cz 10.2006. Elektrické topidlo HE... Návod k obsluze 0211674cz 001 10.2006 Elektrické topidlo HE... Návod k obsluze 1. Předmluva 5 2. Bezpečnostní pokyny 6 3. Kontrolní panel 7 4. Popis 8 5. Provoz 9 5.1 Instalace...9 5.2 Použití zařízení...9 6. Údržba

Více

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90

Version 1.2 česky. Vibrační deska HRP90. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Version 1.2 česky Vibrační deska HRP90 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 152 19 Art.-Bez.: HRP90 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

cz 001. Generátor. GS 12Ai PŘÍRUČKA OPERÁTORA

cz 001. Generátor. GS 12Ai PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0170874cz 001 0309 Generátor PŘÍRUČKA OPERÁTORA 0 1 7 0 8 7 4 C Z NEBEZPEČÍ OXID UHELNATÝ Použití generátoru v interiéru VÁS MŮŽE ZABÍT ZA NĚKOLIK MINUT. Výfukové plyny z motoru obsahují oxid uhelnatý

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Návod k použití Hladička betonu ZI-BG100 EAN:912003923799 2 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 4. března 2010 revize

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL

MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL MOTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE AG1 BL PŘÍRUČKA VLASTNÍKA UŽIVATELE Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste ji zcela pochopili. POZOR Při používání tohoto přístroje

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Přiručka k obsluze. Pěch. BS 60-2i BS 70-2i. 0175280cz 005 0910

Přiručka k obsluze. Pěch. BS 60-2i BS 70-2i. 0175280cz 005 0910 Přiručka k obsluze Pěch BS 60-2i BS 70-2i 0175280cz 005 0910 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY vibracemi během práce. 13. Včas zařazujte přestávky. POZOR - Delší používání motorového přístroje může vést k poruchám prokrvení na prstech, rukách nebo zápěstí, které je způsobeno

Více

Přiručka k obsluze. Vibrační latě P 35A. 0171878cz 004 0710

Přiručka k obsluze. Vibrační latě P 35A. 0171878cz 004 0710 Přiručka k obsluze Vibrační latě 0171878cz 004 0710 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB MITSUBISHI MOTORY TYPOVÁ ŘADA: GM a GB NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka AME600 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka 1 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu AME600 Obsah ÚVOD... 4 O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍCH

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. BENZÍNOVÝ GENERÁTOR (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Návod uschovejte. CZ 2 VÝSTRAHA: Vždy dodržujte

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Přiručka k obsluze. Čerpadla PG 3A cz

Přiručka k obsluze. Čerpadla PG 3A cz Přiručka k obsluze Čerpadla PG 3A 0154617cz 007 0710 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.

Více

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY CS 1 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Bezpečnostní pokyny... 1 3. Součásti a ovládání... 2 4. Co je vhodné znát... 3 5. Pokyny k použití... 4 6. Údržba... 5 7. Poruchy a řešení... 7 8. Technické údaje...

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

RP-90F. L.V.G. Hartham GmbH. Art. No.: RP-90F. Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn

RP-90F. L.V.G. Hartham GmbH. Art. No.: RP-90F. Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn RP-90F L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Art. No.: RP-90F Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k provozu Vibrační deska www.lumag-maschinen.de

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

zametací stroj Limpar 67 4 F

zametací stroj Limpar 67 4 F Návod k obsluze pro zametací stroj Limpar 67 4KM-KW01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah Batňovice 269, 542 32 Úpice, Tel: 498 100 050 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce,

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Přiručka k obsluze. Válec RD 16. 0178395cz 005 0610

Přiručka k obsluze. Válec RD 16. 0178395cz 005 0610 Přiručka k obsluze Válec RD 16 0178395cz 005 0610 Oznámení o autorských právech Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena. Tuto

Více

Zážehový motor. Provozní pokyny

Zážehový motor. Provozní pokyny Zážehový motor CZ Provozní pokyny OBSAH 1. BEZPEČNOST MOTORU 5 2. UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 6 3. OVLÁDACÍ PRVKY 7 4. KONTROLY PŘED SPUŠTĚNÍM 9 5. PROVOZ 10 6. ÚDRŽBA 14 7. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR

NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÝ KOMPRESOR TYPOVÁ ŘADA: EC600 UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více