Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný program školského klubu detí. Názov programu"

Transkript

1 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu

2 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná slovenský štátne Platnosť výchovného programu od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2014 Zriaďovateľ Mesto Žiar nad Hronom Štefana Moysesa Žiar nad Hronom Kontakt Tel.: 045/ sekretariát 045/ školská jedáleň Webové sídlo: E- mail školy: Revidovanie výchovného programu doplnenie koncepcie rozvoja ŠKD doplnenie koncepcie rozvoja ŠKD doplnenie koncepcie rozvoja ŠKD doplnenie koncepcie rozvoja ŠKD Dátum prerokovania na Pedagogickej rade školy 30. august

3 Obsah str. 1 Ciele a poslanie ŠKD Charakteristika ŠKD Ciele ŠKD Kompetencie Formy výchovy a vzdelávania Metódy výchovy a vzdelávania 6 2 Tematické oblasti výchovy Ciele tematických oblastí 7 3 Výchovný plán 9 4 Personálne zabezpečenie 10 5 Materiálno-technické a priestorové podmienky 10 6 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 10 7 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 11 8 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD 11 9 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD 15 Príloha č. 1 Tematický výchovný plán ŠKD Príloha č. 2 Školský poriadok ŠKD 3

4 1. Ciele a poslanie školského klubu detí Charakteristika ŠKD Výchovu mimo vyučovania chápeme ako čas strávený s deťmi mimo vyučovania a mimo vlastnej rodiny, pod vedením skúsených pedagógov vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. V školskom klube detí sa okrem záujmových a odpočinkových aktivít pripravujú deti aj na vyučovanie, hlavne zábavnou formou. Činnosti sledujú osnovy jednotlivých predmetov. Táto činnosť rozhodne nie je pokračovaním riadneho vyučovania a nemení sa na doučovanie detí. Rešpektujeme vekové osobitosti, prihliadame na intenzitu zaťaženia detí po vyučovaní. Využívame spoluprácu medzi učiteľmi a vychovávateľmi. Pri vyberaní činností pamätáme na motiváciu, hlavne u detí, ktorým sa v škole nedarí, ale aj u jednotlivcov mimoriadne nadaných. Nezabúdame na pozitívne hodnotenie pri každej činnosti a aj pri najmenšom úspechu oceňujeme prácu Ciele ŠKD Cieľom našej práce je vytvárať deťom podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít, podporovať ich pri výbere voľnočasových aktivít, realizovať efektívne preventívno-výchovné programy zamerané na prevenciu a riešenie problému šikanovania, agresivity, všetkých foriem intolerancie, ohrozovania detí, prehĺbenie všeobecného poznania problematiky z oblasti toxikománie, zabezpečovať aktívnu ochranu pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní. Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce. Každé dieťa má právo cítiť sa bezpečne, má právo byť pochopené, akceptované Kompetencie Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Dieťa v ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnych osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. A/ Kompetencie učiť sa učiť 1. riešiť nové neznáme úlohy a situácie 2. zúčastňovať sa vedomostných súťaží 3. prejavuje záujem o nové informácie 4. vedieť zhodnotiť svoje výkony 5. vedieť získavať informácie z rôznych prameňov a dávať ich do súvislostí 6. skúsenosti uplatňovať v praktickom živote 4

5 B/ Komunikačné kompetencie 1. zrozumiteľne sa vyjadrovať a obhajovať svoj názor v písomnom alebo hovorovom prejave 2. rešpektovať názory druhých 3. rozvíjať si komunikačné schopnosti v oblasti moderných informačno-komunikačných technológií 4. vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúrneho prejavu a správania 5. prijímať spätnú väzbu C/ Sociálne kompetencie 1. vedieť pomenovať svoje potreby, city a pocity 2. zvládať jednoduché stresové situácie 3. vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty a prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov 4. presadzovať autonómiu a práva svojej osobnosti 5. rešpektovať úlohy skupiny 6. efektívne spolupracovať v skupine 7. uvedomovať si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením a ostatných detí 8. vzdelávať sa a starať sa o svoje duševné a fyzické zdravie D/ Pracovné kompetencie 1. prejavovať samostatnosť 2. vedieť plánovať a hodnotiť svoju činnosť 3. prijímať nové informácie a poznatky 4. ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život 5. podieľať sa na zachovávaní prírodného životného prostredia E/ Občianske kompetencie 1. uvedomovať si potrebu rešpektovať práva a slobodu iných osôb 2. prijímať zodpovednosť za svoje správanie 3. prejavovať úctu k rodičom a starším osobám 4. poznať svoje práva a povinnosti F/ Kultúrne kompetencie 1. vážiť si tradície a kultúrne dedičstvo a ďalej ho rozvíja 2. poznať kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 3. vedieť rozlíšiť kultúrne a nekultúrne správanie 4. rešpektovať iné kultúry a zvyky 5. podieľať sa na kultúrnych podujatiach 6. ovládať základy kultúrneho správania 7. kultivovať svoj talent G/ Kompetencie k tráveniu voľného času 1. vedieť zmysluplne tráviť svoj voľný čas 5

6 2. vedieť si vybrať záujmovú činnosť podľa svojich dispozícií 3. rozvíjať svoje záujmy v organizovaných aj individuálnych činnostiach 4. vedieť odmietnuť nevhodné návrhy pre trávenie voľného času Formy výchovy a vzdelávania Výchova v ŠKD sa uskutočňuje poldennou formou týždenného, zvyčajne 4 ročného výchovného pôsobenia. ŠKD navštevujú aj deti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami mimoriadne nadané deti. S deťmi sa aktívne podieľame na príprave kultúrnych programov usporadúvaných školou, príp. mestom. Deti sa zapájajú do výzdoby priestorov školy a Mestského úradu v Žiari nad Hronom. V rámci vnútroklubových projektov a príležitostných aktivít organizujeme: a. Imatrikuláciu prvákov b. Mikulášska diskotéku spojenú so súťaživými hrami c. Vianočné posedenie pri stromčeku d. Fašiangový karneval e. Bláznivú aprílovú noc f. MDD v ŠKD g. Celodenné turistické výlety pre rodičov a deti ŠKD h. Zbery druhotných surovín i. Návštevu dopravného ihriska j. Návštevy planetária, galérií a divadla Metódy výchovy a vzdelávania: Individuálny prístup (1), vysvetľovanie (2), motivácia (3), tréning (4), hodnotenie (5), povzbudenie (6), rozhovor (7), vychádzka (8), exkurzia (9), dramatizácia (10), vlastná práca (11), prezentácia (12), riešenie úloh (13), riešenie konfliktov (14), hranie rolí (15), ekologické hry (16), spoločné podujatie (17), tvorivé dielne (18), besiedka (19), rozprávka (20), súťaž (21), film (22), ukážka (23), kultúrne podujatie (24), ilustrácia (25), kooperačná hra (26), hra na vciťovanie (27), hra na sebapresadzovanie (28), hra na riešenie konfliktov (29), hra na úprimnosť (30), modelová situácia (31), sociálne hry (32). Za tieto akcie zodpovedajú vychovávateľky a sú financované príspevkami od rodičov, sponzorov, príp. z rozpočtu RZ školy. 6

7 2. Tematické oblasti výchovy školského klubu detí Pri organizovaní práce s deťmi rešpektujeme individuálne vlastnosti detí, ich záujmy a poznanie vekových osobitostí. Výchova a činnosť ŠKD sa delí na: odpočinkovú činnosť rekreačná činnosť záujmovú činnosť prípravu na vyučovanie formou didaktických hier Odpočinková činnosť Táto činnosť je významnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti. Pomáha odstraňovať únavu detí po vyučovaní, kompenzuje jednostranné zaťaženie školskej činnosti. Realizuje sa ako veľmi pokojná, pohybovo a duševne nenáročná činnosť. Zaraďujú sa sem rôzne námetové a stolové hry, kreslenie, prezeranie kníh, časopisov, venuje sa čítaniu, zberateľským aktivitám, počúvaniu rozprávok, sledovaniu videofilmov, hrám a odpočinku na koberci, neformálnym rozhovorom s deťmi. Rekreačná činnosť Je to výdatná pohybová aktivita, ktorú deti vykonávajú podľa možnosti vonku na školskom dvore, ihrisku. Činnosť sa zaraďuje už pri prejave strednej únavy, pomáha deťom odreagovať sa a odstrániť únavu. Vyrovnáva jednostranné zaťaženie organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame tieto formy: pohybové hry vonku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični. Záujmová činnosť Základom je činnosť založená na záujme dieťaťa a plní výchovnú aj vzdelávaciu funkciu. Rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rozširovať priestor a rast detí, vzhľadom na ich individuálne psycho - motorické osobitosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou zdravého vývoja. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa realizuje v týchto tematických oblastiach: a) vzdelávacia b) spoločensko-vedná c) pracovno-technická d) prírodovedná a environmentálna e) esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) f) telovýchovná (športová, turistická) Ciele tematických oblastí A) Vzdelávacia oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. rozvíjať samostatnosť v príprave na vyučovanie 2. rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 7

8 3. získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 4. získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 5. rozvíjať schopnosť sebahodnotenia 6. uplatňovať vedomosti v praktickom živote B) Spoločensko-vedná oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. spolurozhodovať o živote v skupine 2. rozvíjať základy sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie 3. prejavovať úctu k rodičom, starším osobám a zdravotne znevýhodneným osobám 4. pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 5. posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 6. kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 7. vyjadrovať svoj názor a tolerovať opačný názor 8. využívať všetky dostupné formy komunikácie 9. rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa 10. starostlivosť o duševné a fyzické zdravie C) pracovno-technická oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 2. rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 3. vedieť spolupracovať so skupinou 4. rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 5. získavať základy zručností potrebných pre praktický život 6. získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 7. získať nové poznatky a vedomosti 8. podieľať sa na ochrane životného prostredia D) Prírodovedná a environmentálna oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 2. rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 3. rešpektovať a dodržiavať pravidlá životného prostredia 4. vedieť vhodne tráviť voľný čas E) Esteticko-výchovná oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 2. rozvíjať základy vzťahu k umeniu 3. rozvíjať talent a špecifické schopnosti 8

9 4. rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 5. prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 6. podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddeleniach 7. objavovať krásu v bežnom živote 8. vedieť rešpektovať iné kultúry a zvyky F) Telovýchovná (športová, turistická) oblasť Cieľové zameranie tejto oblasti: 1. kultivovať základné hygienické návyky 2. rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 3. pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog 4. pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 5. pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 6. poznať základné princípy zdravého životného štýlu 7. rozvíjať športový talent a schopnosti 8. rozvíjať poznatky a schopnosti o pravidlách cestnej premávky 9. prehlbovať vedomosti o poskytovaní prvej pomoci 3. Výchovný plán ŠKD Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním, či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. Činnosti sa projektujú tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. To znamená, že počet hodín záujmovej činnosti a počet výchovno-vzdelávacích činností môže byť vyšší ako je minimálny počet stanovený vo výchovnom pláne. Tabuľka s vymedzením najnižšieho počtu výchovných činností Názov tematických oblastí výchovy Počet výchovno-vzdelávacích činností v jednotlivých výchovných oddeleniach ŠKD: I. vých. odd. II. vých. odd. III. vých. odd. Vzdelávacia oblasť Spoločensko-vedná oblasť Pracovno-technická oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Esteticko-výchovná oblasť Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

10 4. Personálne zabezpečenie V školskom klube detí pracujú kvalifikované vychovávateľky, ktoré vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie, pripravujú pestrý výchovný program, podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky. Vychovávateľky udržiavajú kontakt s rodičmi a spolupracujú aj s inými inštitúciami. Skladba výchovných oddelení: Výchovné oddelenie Ročník 1. výchovné oddelenie I. A, II.A 2. výchovné oddelenie II. A/B, III. A, V. roč. 3. výchovné oddelenie III. B, IV.A/B 5. Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD je súčasťou základnej školy a využíva pre svoju činnosť priestory tried, v ktorých sa v dopoludňajších hodinách vyučuje. Každé výchovné oddelenie je vybavené skrinkami na hračky a ostatný materiál, kobercom. Výchovné oddelenia pre svoju činnosť môžu využívať všetky odborné učebne školy (kuchynka, telocvične, počítačové učebne, drevodielňa). Oddelenia ŠKD sa nachádzajú v triedach nad školskou jedálňou. V jednej triede prebieha tiež dopoludňajšie vyučovanie. Školský areál je veľmi veľký a pre našu činnosť využívame tiež priestory detského ihriska Vetrík, futbalového ihriska s umelým trávnikom a ostatné športové ihriská. V škole sa nachádzajú triedy s mimoriadne nadanými žiakmi, ktorí sú začlenení do jednotlivých oddelení ŠKD. ŠKD je financovaný z rozpočtu mesta. Výšku príspevku na činnosť ŠKD určuje VZN č. 8/2011 mesta Žiar nad Hronom čo mesačne činí 4,-. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie materiálu a vybavenia ŠKD. Podmienky prihlasovania a odhlasovania žiakov, ako aj spôsob platieb za ŠKD sú uvedené vo vnútornom poriadku ŠKD (príloha č. 1). 6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove ŠKD zodpovedá za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube. Pri výchovných oddeleniach sa nachádzajú hygienické zariadenia, miestnosti sú svetlé a vetrateľné s tečúcou vodou. Rodičia zabezpečujú oddelenie toaletným papierom, mydlom a každé dieťa má svoj uterák. Pitný režim je zabezpečený vlastným zdrojom dieťaťa, školskou jedálňou (počas obeda) a nápojovým automatom. S pravidlami BOZ sú deti oboznamované vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie. Pre deti ŠKD je vypracovaný vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je 10

11 umiestnený na viditeľnom mieste a je k dispozícii rodičom aj deťom. V prípade úrazu je deťom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný lekár a rodič dieťaťa. V areáli školy platí prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholu, ako aj iných návykových látok. 7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Cieľom hodnotenia výsledkov detí v ŠKD je poskytnúť mu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami detí. Pri hodnotení detí využívame SWOT analýzu, sociometrické merania s deťmi, ankety s rodičmi, individuálne rozhovory s rodičmi v rámci oficiálne vyčlenených konzultačných hodín, rodičovské združenia, nástenky, portfóliá prác detí a vlastné sebahodnotenie. Kontrola a hodnotenie detí prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí nielen včasné riešenie vzniknutých problémov, ale najmä možnosť predchádzať im a pochvalou usmerňovať na ceste k vytýčeným cieľom. 8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD Vychovávateľ ŠKD zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovnovzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. V zmysle platnej legislatívy kontrolu v ŠKD môžu vykonať: Štátna školská inšpekcia, riaditeľ ZŠ, poverený zástupca riaditeľa ZŠ, poverení zamestnanci zriaďovateľa v presne vymedzených oblastiach. Kontrola zo strany ŠŠI a zriaďovateľa sa koná na základe písomného poverenia a oznamuje sa zamestnancom vopred. V prípade kontrolného systému riaditeľa ZŠ ide o hospitácie. Hospitácie riaditeľa ZŠ sa takisto oznamujú vychovávateľom niekoľko dní vopred. Hodnotenie zamestnancov robí riaditeľ v stanovenej forme. Hodnotí sa napĺňanie stanovených výchovných cieľov, prístup k deťom, tvorivosť a originalita, výsledky v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolská činnosť a pedagogické a odborné schopnosti. Zásady hodnotenia sú presne rozpracované v hodnotení pedagogických zamestnancov školy, v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy. 9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký význam na celkovú úroveň kvality výchovného procesu. Podrobný a konkrétny plán je súčasťou ročného plánu školy, ktorý vydáva riaditeľ školy po vyjadrení zriaďovateľa. Kontinuálne vzdelávanie sa bude zabezpečovať v súlade s potrebami školy so zameraním napr.: 11

12 - na prípravu vychovávateliek pre prácu s IKT, - na rozvoj špecifických zručností, nevyhnutných pre uspokojovanie záujmov detí, - za účelom spôsobilosti pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych vzťahov, motivačného hodnotenia detí, riešenia konfliktov pri činnostiach v ŠKD, - na zvyšovanie inovácie v metodike jednotlivých tematických oblastí výchovy. 10. Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, hlavolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry, Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky a vedieť ich využiť Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Emócie, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, zvládnutie hnevu, pozitívne myslenie, pochopenie iných a sebaúcta Vzťah a predsudok k handicapovaným osobám Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe a vo svete, úspechy športovcov, umelcov, mládeže Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR 12

13 Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Konflikt Asertivita Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení Obhajovať svoj názor Diskusia, dialóg, monológ Rodina, domov, vlastné zážitky, úcta k ľuďom, tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Vypočuť si opačný názor Prejavovať úctu k rodičom a starším osobám Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine, usilovať sa pomáhať pri domácich prácach Využívať všetky dostupné formy komunikácie Pracovno-technická oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, povinnosti Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta k povolaniu, dodržiavanie denného režimu, vývoj ľudského života, minulosť, prítomnosť, budúcnosť Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Varenie, pečenie, studené jedlá, poriadok v triede, sebaobslužné činnosti Tvorenie návrhov interiéru a exteriéru, vedieť si rozvrhnúť činnosť v oddelení Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine, pracovať v skupine Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, vážiť si akúkoľvek prácu Rozumieť významu zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručnosti potrebných pre praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov 13

14 Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami Izbové rastliny, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Zodpovednosť za svoje zdravie, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v meste, múzeá, galérie, ľudové zvyky a tradície, povesti, názvy ulíc, mestské noviny, história a dnešok, Hudba, výtvarné umenie, tanec Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, literárno-dramatické činnosti Úprava oddelenia a zovňajšku Významné dni a sviatky Tematické vychádzky, pozorovanie zmien v prírode, audio nahrávky, rozprávky Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine, úcta k tradíciám Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Hygienické návyky, vetranie Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne športové hry, Fajčenie, alkohol, zdravie a civilizačné choroby Výkonový štandard Ovládať základné hygienické návyky Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných návykových látok, zdravý životný štýl 14

15 Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny Branné a dopravné činnosti a športové loptové hry Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Rozvíjať športový talent a vedomosti z dopravnej výchovy 11. Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia oblasť Vých. - vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. odd. počet VVČ II. odd. počet VVČ III. odd. počet VVČ Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Domáce úlohy Individuálny prístup, tréning, motivácia, vysvetlenie, zábavné didaktické hry Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Individ. prístup, motivácia, povzbudenie, motivačné hodnotenie, modelové situácie, prezentácia Získavať nové poznatky a informácie Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiami a slovníkom, sebavzdelávanie Individuálny prístup, aktivizácia, brainstorming, riešenie nových úloh, prezentácia Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Individuálny prístup

16 Príloha č. 1 Tematický výchovný plán pre ŠKD na rok 2013/2014

17 Tematický výchovný plán pre ŠKD na rok 2013/2014 Zložky: Spoločensko-vedná oblasť SVO Prírodovedno-environmentálna oblasť PEO Esteticko-výchovná oblasť EVO Pracovno-technická oblasť PTO Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) oblasť TŠO Mes iac IX. Zlož ka SVO PEO 1. Školský poriadok, BPOZ Téma Cieľ Metódy a formy 2. Svetový deň prvej pomoci (2.sept.) 3. Medzinárodný deň mieru (21.9.) 4. Svetový deň mlieka v školách (28.9.) 1. Rastliny a živočíchy lúk (zber liečivých rastlín, pozorovanie drobných živočíchov) 2. Kolobeh vody v prírode 3. Svetový deň srdca (posledná sept. nedeľa) Spoznať a rešpektovať zásady správania sa v škole, spolurozhodovať o živote v skupine, dodržiavať zásady BOZ Starostlivosť o fyzické zdravie, význam prvej pomoci, dodržiavanie ľudských práv Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, odsúdiť militarizmus Pochopiť význam zdravej výživy, kultivovať kultúrne návyky, zdravý životný štýl Spoznať význam liečivých rastlín, objavovať a spoznať ekosystém lúk Pochopiť význam vody pre človeka Starostlivosť o duševné a fyzické zdravie Správna životospráva Vysvetľovanie, rozhovor Rozhovor, film, hodnotenie Motivácia, rozhovor, Rozhovor, prezentácia, motivácia, ukážka Vysvetľovanie, ukážka, vychádzka, rozhovor, motivácia Motivácia, vysvetľovanie, ukážka, film Vysvetľovanie, motivácia, rozhovor, film EVO 1. VV: Zážitky z prázdnin Rozvíjať talent a výtvarné schopnosti, rozvíjať vzťah k prírode a k vhodnému tráveniu voľného času, 1

18 EVO 2. HV: Pesničky, ktoré poznám 3. LV: Dramatizácia rozprávky 4. VV: Jesenná lúka so zvieratkami kresba /maľba Zisťovanie speváckych schopností detí, rozvíjať základy vzťahu k hudobnému umeniu, Vzbudzovať záujem o knihy Vyjadriť estetické cítenie k prírode, rozvíjať talent a výtvarné zručnosti Motivácia, prezentácia, hra Motivácia, dramatizácia, ukážka, ilustrácia IX. PTO 1. Naša škola stavebnice 2. Práca s papierom 3. Práca s plastelínou a modelovacou hmotou 4. Práca s papierom Rozvoj manuálnej zručnosti detí, rozvoj priestorového videnia Rozvíjať fantáziu a predstavivosť, rozvoj zručnosti, presnosti, estetického cítenia Rozvíjať fantáziu a predstavivosť, rozvoj zručnosti, presnosti, estetického cítenia, využívať netradičný materiál Rozvíjať fantáziu a predstavivosť, rozvoj zručnosti, presnosti, estetického cítenia Motivácia, povzbudenie, hodnotenie, vlastná práca, prezentácia Ukážka, vysvetlenie, vlastná práca, 1. Orientácia v teréne 2. Kolektívne hry Rozvíjať schopnosť pohybovať sa v prírode, pochopiť význam pravidelného pohybu Rozvíjať zmysel pre kolektív, obratnosť Rozhovor, vychádzka, Vysvetľovanie, tréning TŠO 3. Loptové hry Rozvíjať športový talent, obratnosť a pohyblivosť Vysvetľovanie, tréning 4. Prekonávanie prírodných prekážok celodenná turistická vychádzka Rozvíjať schopnosť pohybovať sa v prírode, ochraňovať prírodu Motivácia, vychádzka, hodnotenie 1. Mesiac úcty k starším Posilniť úctu k starším Rozhovor, rozprávka, SVO 2. Svetový deň pošty (9.10) 3. Svetový deň výživy (16.10.) 4. Medzinárodný deň školských knižníc (24.10.) Pochopiť význam pôšt a telekomunikácií, využívať dostupné formy komunikácie Rozvíjať poznatky a význam ochrany zdravia a správnej výživy, kultivovať kultúrne prejavy správania sa Podporovať čitateľskú gramotnosť, záujem o knihu Rozhovor, exkurzia Rozhovor Rozhovor, ukážky, súťaž, hodnotenie X. PEO 1. Pozorovanie zmien v prírode 2. Stromy spoznávanie 3. Lesné plody Pochopiť prírodné zmeny, pozitívny vzťah k prírode Spoznávať a pochopiť význam stromov Spoznávať lesné plody a ich význam pre človeka Rozhovor, vychádzka, pozorovanie Rozhovor, motivácia, vychádzka Motivácia, rozhovor, ukážka, vychádzka, zber 2

19 1. LV: Ukážka z lit. tvorby úcta k starším Rozvíjať úctu k starším, objavovať krásu v bežnom živote Motivácia, kniha, rozhovor X. EVO PTO TŠO 2. VV: Poštová známka 3. VV: Prázdniny so starými rodičmi 4. HV: Pohybové hudobné hry 1. Darčeky pre starých rodičov 2. Šarkan - práca s papierom 3. Práca s prírodninami 4. Halloween kombinované práce 1. Netradičné športy 2. Skok z miesta 3. Pohybové hry 4. Turistická vychádzka 1. Moja rodina, pamiatka zosnulých Rozvíjať základy vzťahu k umeniu, Rozvíjať vzťah k výtvarnému umeniu, úcta k starším Rozvíjať základy vzťahu k hudobnému umeniu, vyjadriť hudbu pohybom Posilňovať úctu k starším, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Rozvíjať manuálne zručnosti a objavovať krásu v bežnom živote, Rozvíjať základy manuálnych zručností a fantázie, spoznávať kultúru a zvyky národov, Rozvíjať schopnosť relaxovať cvičením a pohybom Rozvíjať telesnú zdatnosť Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Získať kladný vzťah k prírode a vhodnému tráveniu voľného času Posilňovať úctu k svojim blízkym Motivácia, spoločný spev, tanec Motivácia, rozhovor, vlastná práca Motivácia, ukážka, vlastná práca, hodnotenie Motivácia, rozhovor, ukážka, vlastná práca, Vysvetľovanie, ukážka, tréning Vysvetľovanie, ukážka, tréning Vysvetľovanie, ukážka, pohybová hra Motivácia, povzbudenie, vychádzka Rozhovor XI. SVO PEO 2. Medzinárodný deň nevidiacich (13.11.) 3. Európsky týždeň boja proti drogám 4. Moje mesto 1. Zvieratá našich lesov práva zvierat 2. Životné prostredie separovanie odpadu 3. Vtáky našich lesov 4. Pozorovanie prírody hry v prírode Prejavovať úctu k zdravotne znevýhodneným osobám Starostlivosť o fyzické a duševné zdravie, pochopiť škodlivosť drog, rozvíjať zručnosti sebariadenia, sebamotivácie Posilniť základy hrdosti k svojmu rodisku a jeho histórii Rešpektovať práva zvierat a upevňovať úctu k prírode Rozvíjať kladný vzťah k životnému prostrediu a poznať význam separácie odpadu Spoznávať a rešpektovať vtáctvo v našom okolí Rozvíjať a rešpektovať životné prostredie Rozhovor, hra na vciťovanie, modelové situácie Komunikácia v kruhu, Motivácia, vychádzka, návšteva múzea Motivácia, encyklopédie, hra Rozhovor, motivácia, vychádzka Motivácia, ukážky, encyklopédie, Vychádzka, motivácia, rozhovor, hry 3

20 1. VV: Moja rodina Prejavovať úctu k rodičom, poznať členov rodiny Motivácia, rozhovor, vlastná práca, hodnotenie EVO 2. LV: Život nevidiacich 3. HV: Počúvanie hudby rôzne hud. štýly Prejavovať úctu k zdravotne znevýhodneným osobám Prejavovať estetické cítenie, poznávať rôzne hudobné štýly Motivácia, hranie rolí, hra na vciťovanie Motivácia, vysvetľovanie, počúvanie, XI. PTO TŠO 1. Kašírovanie 2. Kašírovanie 3. Práca s prírodným materiálom 1. Stopovacie hry (napr. Hon na líšku) 2. Futbalový turnaj 3. Stolný tenis 4. Pohybové hry 1. Svetový deň boja proti AIDS (1.12.) Medzinárodný deň zdravotne postihnutých (3.12.) Rozvíjať základy manuálnej zručnosti Rozvíjať základy manuálnej zručnosti Vedieť využiť prírodniny, rozvíjať manuálnu zručnosť, estetické cítenie Rozvíjať športový talent a schopnosti, pochopiť význam pravidelného pohybu Rozvíjať pohybové schopnosti a upevňovať vzťahy v kolektíve Rozvíjať športový talent a schopnosti, rozvoj základných hygienických návykov Rozvíjať pohybové schopnosti a upevňovať vzťahy v kolektíve, upevňovať hygienické návyky Poznať základné princípy zdravého životného štýlu a rozvíjať zručnosti sebahodnotenia a sebamotivácie Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia, Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia, hodnotenie Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia, hodnotenie Vychádzka, hra Motivácia, hra, hodnotenie Vysvetľovanie, hra, tréning Motivácia, vysvetľovanie, hra Rozhovor XII. SVO 2. Vianočné zvyky a tradície 3. Posedenie pri vianočnom stromčeku Spoznávať kultúrne zvyky nášho národa, život v skupine Spoznávať kultúrne zvyky nášho národa, kultivovať kultúrne správanie sa a prejavy Rozhovor, ukážky z literatúry, CD, film Besiedka, CD 1. Starostlivosť o kvety Vedieť sa postarať o izbové kvetiny Vysvetľovanie, rozhovor, vlastná práca PEO 2. Zvieratá v zime súčasť prírody Pochopiť základné princípy ochrany a starostlivosti o zvieratá Motivácia, rozhovor, práca v zime s knihou, omaľovánky, 3. Malý vedec Vzduch Pochopiť základné princípy životného prostredia Motivácia, vysvetľovanie, pokus vychádzka EVO 1. VV: Zimné radovánky Rozvíjať základy vzťahu k umeniu 4

21 2. VV: Vianočné pečivo zdobenie 3. HV: Vianočné koledy 4. LV: Rozprávky so zimnou tematikou Prehlbovanie estetického cítenia Zachovávať zvyky a tradície Upevňovať vzťah k literatúre Ukážka, vlastná práca, hodnotenie Motivácia, rozhovor, povzbudenie, spev Kniha, rozhovor, ilustrácia XII. PTO 1. Vianočné pečivo pečenie 2. Práca so sadrou 3. Vianočné ozdoby práca s papierom 4. Vianočné pozdravy + ozdoby kombinované práce 5. Darčeky pre blízkych Rozvíjať manuálnu zručnosť a získať základy zručnosti pre praktický život Rozvíjať manuálnu zručnosť, prehlbovanie estetického cítenia Rozvíjať manuálnu zručnosť, prehlbovanie estetického cítenia, vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať manuálnu zručnosť, prehlbovanie estetického cítenia, vedieť spolupracovať so skupinou, vedieť potešiť svojich najbližších Rozvoj estetického cítenia a úcty k svojim najbližším Motivácia, súťaž, hra, hodnotenie Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia Motivácia, ukážka, vlastná práca, prezentácia TŠO 1. Korčuľovanie, kĺzanie 2. Sánkovanie a lopárovanie 3. Zimné hry 4. Štafetové hry Rozvíjať schopnosť relaxovať pohybom, upevňovať pozitívny vzťah k zimným športom Rozvíjať schopnosť relaxovať pohybom, upevňovať pozitívny vzťah k zimným športom Vedieť vhodne tráviť voľný čas, rozvíjať športový talent a schopnosti Rozvoj obratnosti a pohyblivosti, zmysel pre kolektív Motivácia, tréning Motivácia, tréning Motivácia, tréning Motivácia, vysvetľovanie, hra 1. Deň vzniku SR (1.1.), štátne znaky Posilňovať základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Motivácia, rozhovor, I. SVO PEO 2. Ľudské práva, práva dieťaťa 3. Deň komplimentov (24.1.) 1. Zima charakteristické znaky 2. Cyklus ľudského tela 3. Malý vedec voda Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Kultivovať kultúrne vyjadrovanie sa, vedieť tolerovať život v skupine Objavovať a vnímať krásy prírody Rozvíjať vedomosti o ľudskom tele, vedieť si vážiť ľudský život Pochopiť základné princípy životného prostredia Motivácia, rozhovor Motivácia, rozhovor, modelová situácia Motivácia, rozhovor, vychádzka Motivácia, rozhovor, kniha, film Motivácia, vysvetľovanie, pokus 5

22 EVO 1. VV: Hry na snehu, zimné športy 2. LV: Ľudové rozprávky 3. HV: Pesničky so zimnou tematikou Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám, ľudovým tradíciám a zvykom nášho národa Rozvíjať talent a objavovať krásu a prehlbovať radosť zo spevu Motivácia, kniha, ilustrácia Motivácia, počúvanie I. PTO 1. Darčeky pre budúcich prvákov 2. Práca s textilom 3. Práca s papierom - zima Rozvíjať manuálnu zručnosť, vedieť urobiť radosť iným Rozvíjať manuálnu zručnosť a estetické cítenie, získať základy zručnosti pre praktický život, úcta k povolaniam Rozvíjať manuálnu zručnosť a estetické cítenie, kultivovať sebaobslužné a hygienické návyky ukážka ukážka, hodnotenie ukážka, hodnotenie 1. Prekonávanie prekážok v zimnom teréne Rozvíjať pohybovú schopnosť a radosť z pobytu v prírode Vychádzka TŠO 2. Súťaživé hry na snehu Upevňovať radosť z pohybu Súťaž, hodnotenie 3. Sánkovanie a lopárovanie Rozvíjať pohybovú schopnosť a radosť z pobytu v prírode Vychádzka, SVO 1. Správanie v školskej jedálni 2. Deň sv. Valentína (14.2.) 3. Fašiangy na škole Kultivovať základné princípy slušného správania a dodržiavať základné hygienické návyky Prejavovať kladný vzťah k svojim priateľom, prejavovať a obhajovať svoj názor Rozvíjať kultúrne zvyky a tradície Motivácia, rozhovor, modelové situácie Rozhovor Besiedka II. PEO EVO 1. Zmysly 2. Tisíc prekvapení oblohy 3. Malý vedec teplo 4. Pozorovanie zmien v prírode 1. LV: Bájky 2. VV: Vesmír 3. HV: Pesničky so zimnou tematikou 4. VV: Fašiangový karneval Získavať vedomosti o ľudskom tele Rozvíjať nové poznatky o vesmíre Pochopiť základné princípy životného prostredia Rozvíjať a rešpektovať vzťahy k prírode Upevňovať kladný vzťah k literárnej tvorbe, Rozvíjať nové poznatky o vesmíre, rozvíjať talent a fantáziu Rozvíjať kladný vzťah k hudobnému umeniu Rozvíjať fantáziu a estetické cítenie Motivácia, rozhovor, kniha, film Rozhovor, encyklopédia, film Motivácia, vysvetľovanie, pokus Motivácia, rozhovor, vychádzka Motivácia, kniha, ilustrácia Motivácia, kniha, vlastná tvorba, hodnotenie Motivácia, spev, povzbudenie Motivácia, vlastná tvorba, 6

23 II. PTO TŠO 1. Ako vzniká tkanina 2. Valentínsky pozdrav 3. Základy šitia priestorové práce 4. Výroba masiek 1. Branné hry 2. Preteky na snehu 3. Vybíjaná 4. Štafetové hry 1. Medzinárodný deň žien (8.3.) Rozvíjať poznatky o materiáloch, rozvíjať manuálnu zručnosť, úcta k povolaniu a základy zručnosti pre praktický život Rozvíjať manuálnu zručnosť a estetické cítenie Rozvíjať poznatky o materiáloch, rozvíjať manuálnu zručnosť, poznávanie profesií, základy pre praktický život Rozvíjať vlastnú fantáziu a manuálnu zručnosť, zodpovednosť za vykonanú prácu Rozvíjať schopnosť orientácie v prírode a schopnosť pohybu a obratnosti Rozvíjať vytrvalosť a pohybové zdatnosti a športový talent Rozvíjať športový talent Rozvíjať pohybové schopnosti a zmysel pre kolektív Prejavovať úctu k ženám Motivácia, ukážka, vysvetľovanie, vlastná práca, hodnotenie Motivácia, vlastná práca Vysvetľovanie, vlastná práca Vysvetľovanie, vlastná práca, hodnotenie Motivácia, vychádzka Súťaženie, vychádzka, hodnotenie Vysvetľovanie, hra, hodnotenie Vysvetľovanie, hra, hodnotenie Rozhovor, knihy SVO 2. Medzinárodný deň planetárií (18.3.), Medzinárodný deň astronómie (19.3.) 3. Svetový deň vody 4. Deň učiteľov (28.3.) 1. Vodné živočíchy Rozvíjať nové poznatky o vesmíre, využívať dostupné formy komunikácie Pochopiť základné princípy prírodného kolobehu, rozvíjať zdravý životný štýl, ochranu prírody Rozvíjať úctu k učiteľskému povolaniu Rozvíjať vedomosti o prírode Vysvetľovanie, exkurzia, film Vysvetľovanie, encyklopédia, Rozhovor Rozhovor, modelové sit. Rozhovor, encyklopédie III. PEO 2. Slnečná sústava 3. Jar zmeny v prírode 4. Jarné kvety 1. VV: Moja mama moja učiteľka 2. LV: Čitateľská štafeta Rozvíjať vedomosti o prírode Vedieť rešpektovať a vážiť si prírodu Rozvíjať vedomosti o prírode Upevňovať estetické cítenie a úctu k ženám Upevňovať vzťah k literatúre, posilňovať čitateľnú gramotnosť Rozhovor, encyklopédie Rozhovor, encyklopédie, vychádzka Rozhovor, ilustrácie, kniha Súťaž, kniha, hodnotenie EVO 3. HV: Piesne o jari 4. VV: Veľká noc Upevňovať vzťah k hudobnej tvorbe, vnímať a objavovať krásu v bežnom živote Upevňovať a rozvíjať estetické cítenie, fantáziu a vážiť si tradície Motivácia, spev, počúvanie Motivácia, vlastná práca 7

24 PTO 1. Darčeky a pozdravy k MDŽ 2. Sviatky jari jarné ozdoby 3. Veľkonočné pečivá - pečenie 4. Jarné ozdoby Rozvíjať úctu k ženám a rozvíjať manuálnu zručnosť Rozvíjať manuálnu zručnosť, zodpovednosť za vykonanú prácu Rozvíjať manuálnu zručnosť, zručnosť pre praktický život Rozvíjať manuálnu zručnosť, kultivovať základné sebaobslužné návyky Motivácia, ukážka, vlastná práca Motivácia, ukážka, vlastná práca Motivácia, vysvetľovanie, vlastná práca Motivácia, ukážka, vlastná práca III. TŠO 1. Základy prvej pomoci 2. Orientačný branný pretek 3. Loptové hry 4. Štafetové hry Prehlbovať vedomosti o poskytovaní prvej pomoci Prehlbovať schopnosti orientácie v prírode Rozvíjať schopnosť relaxovať cvičením a pohybom Rozvíjať schopnosť relaxovať cvičením a pohybom, upevňovať zmysel pre kolektív Vysvetľovanie, film, rozhovor Motivácia, vychádzka, hodnotenie Vysvetľovanie, hra Vysvetľovanie, hra, hodnotenie SVO 1. Apríl mesiac lesov, Medzinárodný deň vtáctva 2. Deň narcisov (7.4.) 3. Deň Zeme (22.4.) Rozvíjať pozitívny vzťah k živej prírode, kultivovať kultúrne správanie sa Rozvíjať starostlivosť o duševné a fyzické zdravie, prejavovať ohľaduplnosť k zdravotne postihnutým Prehlbovať úctu k prírode, vedieť ako ju chrániť Vychádzka, pozorovanie, rozhovor Rozhovor Rozhovor, časopisy, film IV. PEO 1. Objavovanie lesa 2. Čo do lesa nepatrí 3. Úrazy v prírode Rozvíjať a prehlbovať pozitívny vzťah k živej prírode Rozvíjať a prehlbovať pozitívny vzťah k živej prírode, vedieť ako ju chrániť Prehlbovať vedomosti o poskytovaní prvej pomoci Rozhovor, modelové situácie, pozorovanie, vychádzka Rozhovor, vychádzka Vysvetľovanie, ukážky, modelové situácie EVO 1. VV: Rozprávkový les 2. LV: Príbehy z lesa 3. VV: Miesto, kde žijeme Rozvíjať fantáziu a estetické cítenie Upevňovať kladný vzťah k literárnej tvorbe a k živej prírode a objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Upevňovať kladný vzťah k svojmu mestu, rozvíjať talent a schopnosti Motivácia, kniha, ilustrácia 8

25 IV. PTO 1. Priestorové práce z papiera (živočíchy) 2. Práca s papierom - kvety 3. Priestorové práce (vysnívané mesto, ihrisko, domov a pod.) 4. Strašidlá aprílovej noci 1. Prekonávanie prírodných prekážok (hry v prírode) 2. Základy prvej pomoci Rozvíjať manuálnu zručnosť Rozvíjať manuálnu zručnosť Rozvíjať manuálnu zručnosť a zmysel pre architektúru, poznávanie profesií Rozvíjať manuálnu zručnosť a fantáziu, základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť vhodne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosť pohybu Prehlbovať vedomosti o poskytovaní prvej pomoci Motivácia, vychádzka Rozhovor, film TŠO 3. Súťaživé športové hry 4. Volejbal, futbal 5. Bláznivá aprílová noc Vedieť vhodne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosť pohybu Rozvíjať športový talent a schopnosť pravidelného pohybu Vedieť vhodne tráviť voľný čas a rozvíjať schopnosť pohybu a odvahy Motivácia, hra, hodnotenie Vysvetľovanie, hra, hodnotenie Motivácia, hry a súťaže, pobyt v prírode V. SVO PEO 1. Deň Slnka (3.5.) 2. Deň víťazstva nad fašizmom (8.5.) 3. Deň matiek (2. májová nedeľa) 4. Svetový deň mlieka (23.5.) 5. Svetový deň bez tabaku (31.5.) 1. Herbár lieč2. ivé rastliny 2. Domáce zvieratá 3. Potravinový reťazec 4. Ochrana zdravia 5. Táborenie národné parky, otváranie studničiek Pochopiť základné princípy života na Zemi, ochrana životného prostredia Vedieť si uctiť pamiatku padlých hrdinov, posilňovať základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Vedieť si uctiť a prejaviť lásku k mamičkám, vedieť pomenovať znaky harmonickej rodiny Pochopiť význam zdravej výživy, využiť dostupné formy komunikácie Pochopiť škodlivosť fajčenia, vedieť riešiť jednoduché konflikty a obhajovať si svoj názor Prehlbovať poznatky z prírodovedy, spoznávať a rozoznávať druhy rastlín Rozvíjať poznatky a vedomosti o domácich zvieratách, vedieť ako sa o ne starať Rozvíjať poznatky o zákonitostiach prírody Prehlbovať vedomosti starostlivosti o duševné a fyzické zdravie, uvedomovať si nebezpečenstvo používania návykových látok Rozvíjať vzťah k prírode a jej ochrane, dodržiavať pravidlá pohybu v prírode Film, rozhovor Rozhovor, sociálne hry Rozhovor, ilustrácie Motivácia, rozhovor, ilustrácia Rozhovor, ukážky, ilustrácie Rozhovor, encyklopédia, vlastná práca Rozhovor, kniha, ilustrácia, ukážky Rozhovor, kniha, didaktické pomôcky Rozhovor, vlastná práca, prezentácia Rozhovor, vychádzka 9

26 V. EVO PTO 1. VV: Slnko - kombinovaná práca 2. LV: Knihy s vojnovou tematikou 3. VV: Môj domáci miláčik 4. VV: Zdravá výživa, zdravý životný štýl plagát 5. HV: moderná hudba 1. Darček pre mamičku 2. Práca so stavebnicou dopravné prostriedky 3. Práca s textilom 4. Práca s textilom 5. Priestorové práce (papier, stavebnice a pod.) Vedieť využívať rôzne techniky, fantáziu, estetické cítenie Prehlbovať vedomosti z histórie a vedieť si uctiť pamiatku padlých hrdinov Rozvíjať estetické cítenie a talent Rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti, upevniť vedomosti o zdravom životnom štýle Rozvíjať vedomosti o rôznych štýloch hudby Rozvíjať manuálnu zručnosť a vedieť vyjadriť vďaku a vzťah k svojej mame Rozvíjať manuálnu a technickú zručnosť, poznávanie profesií Rozvíjať manuálnu zručnosť a estetické cítenie, poznávanie profesií Rozvíjať manuálnu zručnosť a estetické cítenie, zodpovednosť za vykonanú prácu Rozvíjať manuálnu zručnosť, fantáziu, presnosť hodnotenie Rozhovor, kniha, ilustrácia Počúvanie, pohybové hry, CD Motivácia, ukážka, vlastná práca Vysvetľovanie, vlastná práca, hodnotenie Motivácia, individuálna práca, hodnotenie Motivácia, individuálna práca, hodnotenie Motivácia, individuálna práca, hodnotenie 1. Dopravné ihrisko 2. Tenis, badmington Rozvíjať vedomosti o bezpečnosti na cestách Rozvíjať športový a pohybový talent Exkurzia, modelové situácie Vysvetľovanie, hra, TŠO 3. Kolektívne loptové hry Rozvíjať športový a pohybový talent Vysvetľovanie, hra, 4. Pohybové hry + tanec Rozvíjať športový a pohybový talent Vysvetľovanie, hra 5. Súťaživé hry medzi oddeleniami ŠKD Rozvíjať športový a pohybový talent Vysvetľovanie, hra 1. Medzinárodný deň detí (1.6.) Rešpektovať právo detí na život a prežívať radostné detstvo Motivácia, hra, súťaže 2. Svetový deň životného prostredie (5.6.) Prehlbovať vedomosti o ochrane prírody Motivácia, rozhovor, film VI. SVO 3. Priateľstvo 4. Letný slnovrat (21.6.), Deň kvetov Pochopiť dôležitosť priateľstva, rozvíjať základy sebahodnotenia a empatie, spolurozhodovanie o živote v skupine Upevňovať vedomosti o prírode a kultúrnym zvykom Rozhovor, hry na presadzovanie a riešenie konfliktov Rozhovor, kniha 10

27 1. Leto zmeny v prírode Rozvíjať vedomosti o prírode, pozorovať zmeny v prírode Motivácia, vychádzka PEO 2. Liečivé rastliny 3. Malý vedec elektrina, prírodné úkazy 4. Turistická vychádzka Spoznávať rastlinstvo našich lúk a rozvíjať vedomosti o ich liečivých účinkoch Rozvíjať vedomosti o prírode, pozorovať zmeny v prírode Rozvíjať vzťah k prírode, prekonávať prírodné prekážky Rozhovor, encyklopédia Rozhovor, kniha, pokus, pozorovanie Motivácia, vychádzka, VI. EVO PTO 1. VV: Pestrá lúka 2. HV: Piesne s letnou tematikou 3. LV: Rozprávky s prázdninovou tematikou 4. VV: Hurá na prázdniny 1. Deti Zeme 2. Herbár lisovanie rastlín 3. Práca so stavebnicami plavidlá 4. Triednické práce, starostlivosť o hračky 1. Súťaživé hry a štafety Objavovať krásu prírody, rozvíjať talent a schopnosti, objavovať krásu v bežnom živote Upevňovať vzťah k hudobnej tvorbe Upevňovať vzťah k literatúre, vnímať krásu bežného života Rozvíjať predstavivosť a výtvarné schopnosti detí Rozvíjanie manuálnej zručnosti a rešpektovanie rôznych rás Rozvíjanie poznatkov a vedomostí o rastlinách, poznávanie profesií Rozvíjanie manuálnej a technickej zručnosti, poznávanie profesií, vedieť spolupracovať v skupine Rozvíjať zmysel pre poriadok a starostlivosť o svoje okolie Rozvíjať športový a pohybový talent Motivácia, spev Motivácia, kniha, ilustrácia hodnotenie prezentácia Motivácia, herbár Rozhovor, vlastná práca, prezentácia Vlastná práca, hodnotenie, motivácia Motivácia, súťaže, hry TŠO 2. Turnaj vo vybíjanej 3. Pobyt na detskom ihrisku Rozvíjať športový a pohybový talent Rozvíjať pohybovú aktivitu detí Motivácia, súťaž, hodnotenie Rozhovor, hry 4. Záver školského roka, zábavné popoludnie Vyhodnotenie celoročnej činnosti, prehlbovať radosť z pohybu a hry Rozhovor, hry, diskotéka 11

28 Príloha č. 2 Školský poriadok ŠKD

29 Školský poriadok ŠKD Školský poriadok ŠKD je súhrn pravidiel spolužitia celého kolektívu detí navštevujúcich ŠKD a rodičov (zákonných zástupcov). Definuje práva a pravidlá pre správanie sa v ŠKD i mimo neho. Dôsledné dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad je základnou povinnosťou každého dieťaťa. Hlavnou úlohou ŠKD je priaznivo ovplyvňovať vývoj jedinca, podporovať zdravý, telesný a duševný vývoj. Naučiť deti aktívne tráviť svoj voľný čas a socializovať ich v kolektíve a v spoločnosti. Riadenie a organizácia ŠKD ŠKD je súčasťou základnej školy a nachádza sa priamo v jej priestoroch. Niektoré triedy ŠKD sa v dopoludňajších hodinách využívajú na vyučovanie. Škola disponuje odbornými učebňami, telocvičňami, športovým a detským ihriskom, ktoré školský klub v popoludňajších hodinách využíva pre svoju činnosť. 1. Školský klub riadi zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú a vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky ŠKD v súlade s plánom činnosti ŠKD 3. Riaditeľ školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku do klubu. 4. Vo výchovných oddeleniach ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 detí. V prípade zmeny trvalého pobytu žiakov je možné navýšiť počet zapísaných detí v oddelení o 3. Prevádzka ŠKD 1. ŠKD je v prevádzke počas celého školského roka okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.00 do hod. 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD ak sa prihlási najmenej 12 detí. 3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD. 1

30 Režim dňa Príchod do ranného ŠKD odpočinková činnosť (spoločenské stolové hry, čítanie kníh, počúvanie rozprávok, voľné kreslenie...) Odvádzanie detí z ŠKD Obed (deti končiace 4. vyuč. hodinou) Obed (deti končiace 5. vyuč. hodinou) Relaxačná a odpočinková činnosť Záujmová činnosť podľa plánu výchovných oblastí Rekreačná činnosť, pobyt vonku Príprava na vyučovanie (didaktické hry) Rekreačná činnosť a odchod detí z ŠKD Zaraďovanie detí do ŠKD 1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami riaditeľovi školy, zvyčajne podanej do 15. júna predchádzajúceho školského roku. Rodičia detí 1. ročníka podávajú písomné žiadosti vždy do 15. septembra príslušného školského roku, predbežne pri zápise do 1. ročníka. 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca, ktorý vydá aj písomné rozhodnutie o prijatí. Súčasťou prijatia je aj vyplnenie zápisného lístku. 3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. Umiestnenie dieťaťa do ŠKD nie je nárokové. 4. Deti sa do výchovných oddelení zaraďujú spravidla podľa veku. Prihlásiť sa môžu aj deti II. stupňa. 5. Prihlásiť odhlásiť deti z ŠKD je možné 5 dní pred začiatkom nového mesiaca a to písomnou formou. Poplatky za ŠKD V zmysle VZN č. 5/ o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom zo dňa zákonný zástupca bude od 1. septembra 2013 prispievať na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sumou 6,- mesačne. 2

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3.

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3. Školský klub detí Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky - ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Školský rok 2015// 2016 Nové Zámky, 3. september 2015 1. Všeobecné ustanovenia - Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ UČIŤ SLOVAMI, VYCHOVÁVAŤ PRÍKLADOM Forma výchovy a vzdelávania celodenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí CELOROČNÝ PLÁN výchovnej činnosti v školskom roku 2016/2017 Plán práce výchovnej činnosti ŠKD je v súlade s plánom práce školy v školskom roku 2016/2017

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH Centrum voľného času Slniečko Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH ( Také sú budúce roky, ako sú vychovaní budúci občania. ) J.A. Komenský Forma výchovy a vzdelávania:

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Oblasť platnosti : Školský poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD, všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD. Obsah školského poriadku

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009 306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej

Více