Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región"

Transkript

1 Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy/ školského zariadenia Dátum prerokovania v rade školy/ rade školského zariadenia Platnosť výchovného programu 1. september jún 2017 Zriaďovateľ Obec Veľký Lipník Veľký Lipník pečiatka a podpis riaditeľa školy

2 ŠTRUKTÚRA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 2. Tematické oblasti výchovy 3. Výchovný plán 4. Personálne zabezpečenie 5. Materiálno-technické a priestorové podmienky 6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia 9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 10. Výchovné štandardy 11. Výchovné osnovy Charakteristika školského zariadenia ŠKD sa nachádza v budove ZŠ. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ oddychovú, relaxačnú a nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Svoju činnosť vykonáva v triede, ktorá je vybavená kobercom, televízorom, počítačom a hračkami; navštevujú ju deti ročníka; spolupracuje s rodičmi, učiteľmi, obecnou knižnicou a ZUŠ; pripravuje v spolupráci s učiteľmi ročníka kultúrne programy. 2

3 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy vytvárať pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života kvalitou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti venovať sa aktivitám v prírode výchovnú činnosť zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, na poznanie obce a regiónu Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: Kompetencie učiť sa učiť - rieši nové, neznáme úlohy a situácie - zúčastňuje sa vedomostných súťaží - prejavuje záujem o nové informácie Komunikačné kompetencie - zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor - vypočuje si opačný názor - rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT - prijíma spätnú väzbu Sociálne kompetencie - pomenuje svoje potreby, city a pocity - zvládne jednoduché stresové situácie - vlastným postupom rieši jednoduché konflikty - presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti - rešpektuje úlohy skupiny - efektívne spolupracuje v skupine - uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením - uvedomuje si potreby ostatných detí - poskytne pomoc alebo pomoc privolá 3

4 Pracovné kompetencie - prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh - plánuje a hodnotí svoje činnosti - prijíma nové informácie a poznatky - dokončí prácu - kultivuje svoju vytrvalosť - plní si svoje povinností - ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život - rozvíja manuálne zručnosti Občianske kompetencie - uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb - uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie - je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení - prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám Kultúrne kompetencie - pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu - rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie - rešpektuje iné kultúry a zvyky - prijíma kultúrne podnety - je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine - ovláda základy kultúrneho správania - kultivuje svoj talent 2. Tematické oblasti výchovy Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: - vzdelávacia - spoločensko-vedná - pracovno-technická - prírodovedno-environmentálna 4

5 - esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) - telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí. Vzdelávacia oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie - rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa - získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov - získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu - rozširovať poznatky o svojom regióne Spoločensko-vedná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - spolurozhodovať o živote v skupine - rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie - prejavovať úctu k rodičom, starším osobám - prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím - pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd - posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti - kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa - vyjadrovať svoj názor - vedieť vypočuť opačný názor - využívať všetky dostupné formy komunikácie - rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa - vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty - poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať - poznávať okolie obce, regiónu 5

6 Pracovno-technická oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele - rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu - vedieť spolupracovať so skupinou - rozvíjať základy manuálnych a technických zručností - získavať základy zručností potrebných pre praktický život - získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Prírodovedno-environmentálna oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia - rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia - pozorovať obec, región Esteticko-výchovná oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí - rozvíjať základy vzťahu k umeniu - rozvíjať talent a špecifické schopnosti - rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností - prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia - podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení - objavovať krásu v bežnom živote a v svojom okolí Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Cieľové zameranie výchovnej oblasti: - kultivovať základné hygienické návyky - rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom - pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog - pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia - pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy - poznať základné princípy zdravého životného štýlu 6

7 - rozvíjať športový talent a schopnosti - pohybom na čerstvom vzduchu poznávať okolie obce a regiónu 3. Výchovný plán ŠKD SEPTEMBER Téma mesiaca: privítanie prvákov do ŠKD; bezpečná cesta do školy a správanie sa v škole; moja obec OKTÓBER Téma mesiaca: jeseň; úcta k starším; moja obec NOVEMBER Téma mesiaca: príprava programu k Vianociam; susedné obce DECEMBER Téma mesiaca: vianočná výzdoba; kultúrny program k Vianociam; susedné obce JANUÁR Téma mesiaca: zima; Pieninský národný park FEBRUÁR Téma mesiaca: karneval; Valentín; Pieninský národný park MAREC Téma mesiaca: jar; mesiac knihy; Červený Kláštor APRÍL Téma mesiaca: Veľká Noc; Deň zeme; príprava programu ku Dňu Matiek; Červený Kláštor MÁJ Téma mesiaca: Deň Matiek; výlety do prírody; Stará Ľubovňa JÚN Téma mesiaca: leto; Medzinárodný deň detí; výlety; Stará Ľubovňa 7

8 Tematické oblasti výchovy: Názov tematických oblastí výchovy: Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých oddeleniach ŠKD: I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 165 Spoločensko-vedná oblasť 33 Pracovno-technická oblasť 33 Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 Esteticko-výchovná oblasť 33 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Personálne zabezpečenie V školskom klube detí pracuje kvalifikovaná vychovávateľka-stredoškolské vzdelanie s maturitou. 5. Materiálno-technické a priestorové podmienky Školský klub detí využíva na svoju činnosť priestory a pomôcky školy: triedu, šatňu, školskú jedáleň, počítačovú učebňu, školský dvor, školské ihrisko, školský pozemok apod. Školský klub je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu obce. Rodičia na činnosť ŠKD prispievajú sumou 2,66 EUR mesačne. Finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu ŠKD v priebehu celého školského roka. 8

9 6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ. 2. S vnútorným poriadkom školy a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sú deti oboznamované vždy v prvý vyučujúci týždeň a priebežne pred rôznymi akciami. 3. Pre deti je vypracovaný vnútorný poriadok pre ŠKD, s ktorým sú deti oboznámené na začiatku školského roka, podľa potreby aj v priebehu školského roka. 4. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ alebo učiteľ. 5. Počas konania popoludňajších záujmových krúžkov, učitelia preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti. 6. V čase účastí detí v ZUŠ, ktorá je súčasťou ZŠ, vychovávateľ nezodpovedá. 7. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti. 8. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí. 9. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov. 10. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze. 11. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 12. Dieťa musí mať hygienické potreby a prezúvky. 13. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky...) označené pre prípad odcudzenia. 14. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 15. Z ŠKD môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného, telefonického alebo osobného súhlasu rodičov. 16. Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov. 7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Cieľom hodnotenia výsledkov detí v školskom klube je poskytnúť deťom a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. Je realizovaný formou prezentácií výrobkov detí, práce sú vystavené na nástenkách, výzdobe triedy, príprave darčekov, príprave kultúrneho programu apod. 9

10 8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Je realizovaný formou vnútroškolskej kontroly, ktorá je zameraná na triednu agendu, pozorovanie, rozhovor, tvorbu učebných pomôcok, vzájomné hodnotenie učiteľov, prípravou kultúrnych podujatí. 9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľ školy zabezpečuje pre svojich zamestnancov školenia realizované metodickým centrom v rámci celoživotného vzdelávania. 10. Výchovné štandardy Výchovné štandardy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky 10

11 Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Môj región Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Asertivita, asertívne správanie Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Poznávať okolie svojej obce Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení/záujmovom útvare Obhajovať svoje názory Vypočuť si opačný názor Prejavovať úctu k rodičom, starším Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine 11

12 Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Využívať všetky dostupné formy komunikácie Pracovno-technická oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca,výzdoba triedy Poriadok v kútiku pre hry, v triede, sebaobslužné činnosti, práca na šk. políčku Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Pracovať v skupine Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných pre praktický život Maska na karneval, návrh oddychového kútika v oddelení 12

13 Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí regiónu, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody v okolí školy, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu, práca na šk. políčku Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v obci a regióne Hudba, výtvarné umenie, tanec Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Príprava kultúrneho podujatia Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti Byť otvorený k tvorivej činnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote 13

14 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Prechádzka, cvičenie, sánkovanie, kolektívne loptové a pohybové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Športová súťaž Výkonový štandard Ovládať základné hygienické návyky Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 11. Výchovné osnovy Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Domáce úlohy Tréning 50 14

15 Zábavné didaktické hry Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Motivačné hodnotenie 40 Modelové situácie Prezentácia Získavať nové poznatky a informácie Práca s informačným i zdrojmi, čítanie s porozumení m, práca s encyklopédio u a slovníkom, sebavzdelávani e Aktivizácia Brainstorming Riešenie nových úloh Prezentácia 35 Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 40 Spoločensko-vedná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Obhajovať si svoj názor Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky Aktivačné 2 15

16 hry Vypočuť si opačný názor Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ Tréning Aktivačné hry 3 Dramatizácia Spolurozhodovať o živote v skupine Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Aktivizácia Kooperačné hry Hry na dôveru 3 Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, Dramatizácia trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Hry na úprimnosť Hry na vciťovanie 3 Prejavovať úctu k rodičom, starším Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia Film Rozprávka Hry na vciťovanie 2 16

17 Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom Film Rozprávka Hry na vciťovane 3 Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov Výtvarná práca Tvorivá dielňa 2 Film Rozprávka Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie Tréning 3 Dramatizácia Kurz Využívať všetky dostupné formy komunikácie Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Braisntorming Tréning Vlastná práca Prezentácia 2 Riešenie úloh Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 3 17

18 v správaní sa komunikácia Tréning spolužitie bez násilia Aktivačné hry Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Hry na riešenie konfliktov Dramatizácia 2 Poznať svoju obec, región Život v mojej obci, regióne Výlety 3 Výtvarná práca Film Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Dramatizácia Sociálne hry Výtvarná práca Film Rozprávka 2 18

19 Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Aktivizácia Tréning 9 Hodnotenie Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, Rozhovor Sociálne hry Hry na sebapresadzo vanie Vychádzka Exkurzia 8 budúcnosť Vedieť spolupracovať so skupinou Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Kooperačné hry Spoločné podujatia 8 Besiedka Súťaž 19

20 Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení Brainstorming Tvorivá dielňa 8 Kooperačné hry Vlastná práca Prezentácia Prírodovedno-environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Ekologické hry 9 Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie Aktivizácia 8 20

21 odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Prezentácia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Aktivizácia Dramatizácia Film Rozprávka Súťaž 8 Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Aktivizácia Dramatizácia Film Rozprávka 8 Súťaž Esteticko-výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v obci a v regióne, ľudové tradície Aktivizácia Ukážka Film 4 21

22 Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Rozprávka Výtvarná práca Dramatizácia Výstava prác Súťaž Vychádzka Ukážka Návšteva kultúrneho podujatia Výstava prác Súťaž Aktivizácia Brainstorming Brainstorming Prezentácia Výstava prác Brainstor

23 ming Aktivizácia Tvorivá dielňa Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce 7 Aktivizácia Dramatizácia Besiedka Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť Pozorovanie Ilustrácia zážitku 4 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II. oddelenie Počet VVČ Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Film Beseda s odborníkom 11 Výtvarné stvárnenie zážitku Súťaž 23

24 Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry Aktivizácia Tréning 11 Rozvíjať športový talent a schopnosti Záujmová činnosť, futbal vybíjaná, atletické disciplíny Aktivizácia Súťaž 11 24

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Stárkov, Stárkov 167, 549 36 Platnost: od 1.září 2007 Ve Stárkově dne 30. 8. 2007 Mgr. Marie Seidlová ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR STOWARZYSZENIE GERONTOLOGÓW SPOŁECZNYCH Redakcja naukowa: Miroslav Krystoň Michal Šerák Łukasz Tomczyk NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NOWE TRENDY W EDUKACJI

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více