VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) Tažení prosté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) Tažení prosté"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava 2007

2 1 Zadání úlohy Obr. 1 Schéma prostého tažení. Proveďte simulační výpočet prostého tažení plechu. Obr. 1 ukazuje základní rozměry tažníku, tažnice, přidržovače a plechu. Tažník, tažnici a přidržovač uvažujte jako absolutně tuhé. Při řešení úlohy využijte rotační symetrii, tzv. pilotní uzly (červeně) a kontaktní elementy. Uvažujte i koeficient tření f. Pro výpočet použijte rozměry (viz Obr. 1) uvedené v Tab. 1. N Chování materiálu reprezentuje Swiftův model konstituční rovnice σ = C ( eps + ε ) s parametry C=866 [MPa], eps= [1], N=0.183 [MPa], E= [MPa], µ=mi=0.3 [1] (ocelový plech). Při výpočtu zanedbejte vliv rychlosti deformace a teploty (statická nelineární úloha). Zjistěte a popište vliv poloměru zaoblení tažnice na výsledek řešení. Tažník Průměr tažníku DT 95 [mm] Výška tažníku HT 35 [mm] Poloměr zaoblení tažníku RT 10 [mm] Tažnice Průměr tažnice DTT 100 [mm] Výška tažnice HTT 25 [mm] Poloměr zaoblení tažnice RTT 10 [mm] Přidržovač Průměr přidržovače DP 96 [mm] Výška přidržovače HP 25 [mm] Zaoblení (BETA) RP 2 [mm] Pomocné rozměry Ukončení vnější strany DE 140 [mm] Mezera (tažník plech) MT 0.1 [mm] Tab. 1 Základní rozměry modelu 2/14

3 2 Popis řešení V této úloze nás zajímá zejména vliv poloměru zaoblení tažnice RTT a budeme tedy provádět několik výpočtů s rozdílnou hodnotou vybraného parametru (RTT). Nejprve vytvoříme makro pro základní rozměry (viz Tab. 1). Vytvořené makro spustíme pro několik vybraných hodnot poloměru zaoblení tažnice. Vyhodnotíme výsledky řešení. Při změně hodnoty parametru RTT může docházet ke zhoršení konvergence úlohy. Při řešení lze využít modul optimalizace ANSYSu, v této úloze ale nebude tento postup popsán. Pokud neznáte jednotlivé příkazy, jejich definici a popis můžete zjistit pomocí HELPu (do příkazové řádky napíšete např. help,csys kde hledaný příkaz je csys). Vytvoření spustitelného makra V libovolném textovém editoru (např. Poznámkový blok ve Windows) vytvoříme nový - prázdný soubor s názvem např. A_Priklad2 s příponou.mac (v prohlížeči, např. Průzkumníku, bude při seřazení souborů dle abecedy na začátku). Uložíme jej do aktuálního pracovního adresáře (např. C:\ \priklad). V ANSYSu můžeme tento soubor (makro) přímo spustit z příkazové řádky (má-li příponu.mac). Vytvořili jsme tedy prázdný soubor A_Priklad2.mac. Tento soubor, ačkoliv je ještě prázdný, můžeme spustit v ANSYSu. A_Priklad2 Makro můžeme spustit také pomocí menu, v tomto případě nezáleží na příponě např. A_Priklad2.txt. File > Read Input from (vybereme A_Priklad2.txt) Soubor je prázdný makro prozatím nic nedělá. Do základního makra tedy přidáme následující příkazy (otevřeme v Poznámkovém bloku ve Windows soubor A_Priklad2.mac a do souboru přidáme ). Nejprve ukončíme předchozí úlohu a vyčistíme databázi (help,/clear). FINISH /clear,start V případě, že máte v počítači vícejádrový procesor můžeme jej zapnout (help,/config), jinak tento příkaz vynecháme. /config,nproc,2 Dále vypneme zobrazování chybových hlášení. Jedná se o úlohu s velkými deformacemi a ačkoliv řešení proběhne korektně během řešení se může objevit několik chyb (error) a hlášení (warning), které zbytečně přerušují úlohu (čekají na odezvu z klávesnice). Chyby a hlášení z průběhu řešení se ukládají do souboru název úlohy.err. Vypneme tedy všechna hlášení z průběhu řešení (tento příkaz lze vypustit). /NERR,0,10000, 3/14

4 Zadáme název úlohy - název souboru pro řešení a titulek. /FILNAME,Priklad2,1 /TITLE,Prosté tažení plechu Dále přidáme příkazy makra obsahující další řešení vytvoření geometrického modelu, vytvoření MKP modelu atd. (popis začíná na každém řádku vykřičníkem! příkazy za vykřičníkem se neprovádějí). Vytvoření základního modelu. Obsahuje vytvoření geometrického modelu a vytvoření konečnoprvkového modelu. Základní parametry Základní rozměry modelu popíšeme pomocí několika parametrů (pro lepší orientaci je vhodné přidat do makra popis) viz Obr. 1, Tab. 1. D = 135 T = 2 DTT = 100 HTT = 25! Poloměr zaoblení tažnice RTT = 10 DT = 95 HT = 35 RT = 10 MT = 0.1 DP = 96 HP = 25 RP = 2 DE = 140 V tomto příkladu lze konvergenci ovlivnit také hustotou sítě, proto zde přidáme ještě dva parametry reprezentující počet dělení čar v řezu plechem (hustota sítě).!svislé lajny LSV = 3!Vodorovné lajny LVO = 200 Zadáme základní materiálové parametry - pro tažený plech E= mi=0.3 Materiálové parametry Swiftova modelu konstituční rovnice C=866 eps= N=0.183 Pocet_hodnot=17 4/14

5 Rozměry můžeme zadat také příkazem *SET, název proměnné, hodnota proměnné například takto:!alternativní zadávání konstant *SET,E,195000!Alternativní zadávání parametrů Zadané parametry lze zkontrolovat pomocí menu. Kliknutím do okna Items můžeme vybrat libovolný parametr a v okně Selection změnit-přepsat jeho hodnotu. (Accept potvrdíme změnu parametru, Delete vymažeme vybraný parametr, Close uzavřeme okno parametrů). Parameters > Scalar parameters Vytvoření geometrického modelu plechu Model vytvoříme v preprocessoru. /prep7 Při modelování využijeme rotační symetrie úlohy. Nejprve vytvoříme ze 4 bodů (kypoint) a čar (line) obrys a dále plochu reprezentující řez plechem. K,1,0,0,0 K,2,D/2,0,0 K,3,D/2,T,0 K,4,0,T,0 L,1,2 L,2,3 L,3,4 L,4,1 AL,1,2,3,4 Vytvoření plochy lze zjednodušit například takto: Varianta 1: Plochu můžeme vytvořit rovnou z bodů (keypoints) A,... A,1,2,3,4 Varianta2: Tvorba plochy přímo pomocí Rectng,x1,x2,y1,y2 bez keypoints, lines a areas. RECTNG,0,D/2,0,T Vytvoření geometrického modelu tažníku Tažník bude uvažován jako absolutně tuhé těleso, proto postačuje vymodelovat čáry reprezentující tažník, které budou (reprezentují kontaktní čáry) v kontaktu s plechem (spodní hranu, rádius a vnější hranu řezu tažníku). K,5,0,T+MT,0 K,6,DT/2,T+MT,0 K,7,DT/2,T+MT+HT,0 L,5,6 L,6,7 Zaoblení tažníku (help,lfillt). 5/14

6 LFILLT,5,6,RT Vytvoření geometrického modelu tažnice Tažnice bude uvažována jako absolutně tuhé těleso, stejně jako tažník. Vytvoříme ji tedy stejným způsobem. K,11,DTT/2,0,0 K,12,DE/2,0,0 K,13,DTT/2,-HTT,0 L,11,12 L,11,13 Zaobleni LFILLT,8,9,RTT Vytvoření geometrického modelu přidržovače Přidržovač bude uvažován jako absolutně tuhé těleso (viz výše tažník, tažnice). K,17,DP/2,T+2*MT,0 K,18,DE/2,T+2*MT,0 K,19,DP/2,HP+T,0 L,17,18 L,17,19!Zaoblení (BETA) LFILLT,11,12,RP Výsledek našeho snažení s popisem jednotlivých částí je zobrazen na Obr. 2. Obr. 2 Výsledný geometrický model s orientačním popisem. 6/14

7 Vytvoření sítě konečných prvků u plechu Nejprve zvolíme vhodný typ elementu. Budeme modelovat pouze plochu (plane), využijeme zde symetrii (axisymmetric) a materiálový model MISO. Tyto tři slova (plane, axisymmetric, miso) nám pomohou najít vhodný typ elementu. V dokumentaci pro ANSYS zkusíme vyhledat kapitoly obsahující tyto tři slova viz Obr. 3. Obr. 3 Nalezení vhodného elementu. Ze dvou nalezených typů elementu použijeme typ s meziuzlem (2-D 8-Node Structural Solid). Níže na stránce popisující element PLANE183 zjistíme nastavení keyopt pro axisymmetrii. ET,1,PLANE183 KEYOPT,1,3,1 Jednotlivým čarám (hrany řezu) přidělíme počty elementů (rozdělíme čáry).(hustotu sítě nastavíme v části zadávání konstant změnou příslušné proměnné LSV, LVO). LESIZE,4,,,LSV LESIZE,2,,,LSV LESIZE,1,,,LVO LESIZE,3,,,LVO Dříve, než vysíťujeme plech ještě vytvoříme pomocné nody - budou pouzději použity jako PILOT NODEs. Tyto body reprezentují absolutně tuhý tažník, tažnici a přidržovač. Poloha bodů není z hlediska řešení podstatná, ale kvůli přehlednosti je vhodné umístit body do míst, kde budou dobře vizuálně reprezentovat tuhá tělesa (přibližně do těžiště). V Obr. 1 je reprezentují červené body. Tyto uzly budou mít označení (číslo) 1, 2, 3 a později je nebudeme muset hledat. Pro tažník bod 1. N,1,0,T+MT+HT,0 Pro Tažnici bod 2. N,2,DE/2,-HTT,0 Pro přidržovač bod 3. 7/14

8 N,3,DE/2,T+HP,0 Nyní můžeme plech vysíťovat. AMESH,1 Zadání materiálu plechu Pro výpočet použijeme MISO materiálový model (Multilinear Isotropics). Tento model používá k reprezentaci konstituční rovnice (závislost napětí deformace) řadu přímek, které jsou reprezentovány řadou bodů. Tyto body uložíme do pole inapeti, deformace. *DIM,inapeti,,Pocet_hodnot *DIM,ideformace,,Pocet_hodnot První bod křivky (první přímka) musí odpovídat Hookovu zákonu pro jednoosou napjatost. První bod tedy dopočítáme pro dostatečně malou deformaci (můžeme vyjít také ze znalosti např. meze kluzu materiálu) ideformace(1)=0.001 inapeti(1)=ideformace(1)*e Nyní do polí inapeti a deformace dopočteme další hodnoty křivky. Toto můžeme provést např. v cyklu, kde začínáme bodem 2 (nultý bod 0-0 se nezadává, první bod jsme již zadali (Hookův zákon). Nejprve zvolíme vhodné hodnoty deformace (ideformace), křivka se mění nejrychleji na počátku (za bodem 1 mezí kluzu). Rozmístění bodů a jejich počet (Pocet_hodnot) je závislý na tvaru křivky. Poté dopočteme napětí (inapeti) dle zvolené rovnice (Swiftova aproximace). *do,kk,2,pocet_hodnot ideformace(kk)=0.0008*kk**3 inapeti(kk)=c*(eps+ideformace(kk))**(n) *enddo Posledním krokem této kapitoly je zadání materiálu do ANSYSu. Zadáme teplotu, Modul pružnosti v tahu, Poissonovo číslo, nastavíme zvolený materiálový model (MISO) a v cyklu hodnoty bodů konstituční rovnice, které máme již připraveny v polích inapeti, ideformace. Přidáme i koeficient tření (budeme uvažovat jednu hodnotu ve všech kontaktech). MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,mi MP,MU,1,.1 TB,MISO,1,1,Pocet_hodnot TBTEMP,0 *do,kk,1,pocet_hodnot TBPT,,ideformace(kk),inapeti(kk) *enddo 8/14

9 Tvorba kontaktních ploch Kontakty můžeme vytvořit pomocí kontakt wizardu, nebo přímo pomocí příkazů. V tomto příkladu vytvoříme kontakty pomocí příkazů. Nejprve vybereme typ elementů. V dokumentaci ANSYSu zadáme contact a projdeme nalezené typy elementů. Naší úloze bude vyhovovat typ CONTA172 s meziuzlem. Dále musíme najít odpovídající target cíl. Nalezený typ elementu je TARGE169 (keyopt). Kontakt mezi tažníkem a plechem: Definujeme typ elementu a u kontaktních elementů vytvoříme real constants. ET,2, TARGE169 ET,3, CONTA172 R,3 REAL,3 Vybereme čáry reprezentující absolutně tuhé těleso tažníku. LSEL,S,,,5 LSEL,A,,,6 LSEL,A,,,7 Tažník budou reprezentovat elementy typu TARGE. Vytvoříme tedy síť u vybraných čár (line) odpovídajících tažníku. TYPE,2 LMESH,ALL allsel Přidáme tzv. pilotní uzel, který bude reprezentovat tažník. Tento uzel jsme si již připravili a u tažníku má číslo 1. TSHAP,PILO E,1 Nyní vytvoříme kontaktní elementy na plechu. Tyto budou odpovídat již vytvořené síti, nebudeme tedy znovu síťovat, ale pouze vytvoříme odpovídající typ elementů (CONTA) na vybrané čáře. LSEL,S,,,3 TYPE,3 Vybereme již vytvořené uzly a elementy, podle vybraných vytvoříme nové kontaktní elementy (ESURF). NSLL,S,1 ESLN,S,0 ESURF allsel Tímto jsme vytvořili kontakt mezi tažníkem a plechem. Stejným způsobem vytvoříme ostatní kontakty. Kontakt mezi plechem a přidržovačem Budeme postupovat stejným způsobem jako v předchozím případu. U každého kontaktu musíme vytvořit nové kontaktní elementy. Další postup je shodný (kromě čísel čar) ET,4, TARGE169 9/14

10 ET,5,CONTA172 R,5 REAL,5! Generate the target surface LSEL,S,,,11 LSEL,A,,,13 TYPE,4 LMESH,ALL! Create a pilot node TSHAP,PILO E,3 allsel! Generate the contact surface LSEL,S,,,3 TYPE,5 NSLL,S,1 ESLN,S,0 ESURF ALLSEL Kontakt Tažnice a Plechu ET,6, TARGE169 ET,7,CONTA172 R,7 REAL,7! Generate the target surface LSEL,S,,,8 LSEL,A,,,9 LSEL,A,,,10 TYPE,6 LMESH,ALL! Create a pilot node TSHAP,PILO E,2 allsel! Generate the contact surface LSEL,S,,,1 TYPE,7 NSLL,S,1 ESLN,S,0 ESURF ALLSEL 10/14

11 Definice základních okrajových podmínek a zatížení Okrajové podmínky budou zadány pouze do pilotních uzlů tažnice, tažníku a přidržovače. Nejprve pevně uchytíme tažnici. D,2,ALL Stejným způsobem uchytíme přidržovač. V tomto případě je možné použít i přítlačnou sílu. D,3,ALL Naposledy zadáme posuvy do pilotního uzlu reprezentujícího tažník. D,1,ALL D,1,UY,-40 Ukončíme preprocesor Finish Nastavení řešiče a vlastní řešení Přejdeme do solution. /solu Budeme řešit statickou úlohu (kvazistatickou). ANTYPE,STATIC V úloze budeme uvažovat velké deformace. NLGEOM,on Budeme ukládat všechny výsledky. OUTRES,ERASE OUTRES,all,all Počáteční, maximální a minimální počet substepů řešení. NSUBST,300,600,200 Nastavíme konečný čas řešení. TIME,4 Spustíme řešení úlohy a výsledky uložíme. SOLVE save FINISH 3 Výsledky řešení Po skončení výpočtu můžeme výsledky řešení prohlížet a dále zpracovávat. Můžeme využít General postproc pro zjištění např. průběhů napětí (intenzita napětí, hlavní napětí atd.) ve zvoleném okamžiku, případně Timehist postpro pro výpis/zobrazení hodnot veličin na zvoleném elementu či uzlu ve zvoleném časovém úseku. Nejprve zkusíme animovat výsledky v General postproc. 11/14

12 /POST1 Pro vytvoření nejjednodušší animace použijeme cyklu. Umístíme plech do vhodné polohy, tak aby během animace zůstal celý na monitoru. eplot /auto,1 /VIEW,1,,,-1 /ANG,1 /FOC,1,auto,auto,auto,2 /rep /FOC,1,,-0.3,,1 /rep Budeme vykreslovat změnu tvaru v průběhu řešení, načteme tedy první krok řešení. SET,first PLDISP,0 V cyklu pak načítáme a vykreslujeme na monitor další kroky řešení jak následují po sobě. *do,i,1,500 SET,next PLDISP,0 /WAIT,0.05 *enddo Tuto animaci jsme vytvořili sami. ANSYS nabízí několik možností jak jednoduše vytvořit animaci, kterou můžeme spustit i bez spuštěného ANSYSu. Vyzkoušejte příkaz andata (help,andata). SET,first PLNSOL, S,EQV, 0,1.0 ANDATA,0.1,,2,0,0,1,0,1 Animaci musíme v tomto případě ukončit pomocí myši (close). Jelikož chceme porovnat výsledky několika řešení s různými poloměry zaoblení tažnice, uložíme výsledek prvního řešení do textového souboru. Budeme porovnávat posunutí a síly v tažníku. Uložení výsledku řešení do textového souboru můžeme provést např. následujícím postupem. Spustíme Time History Variable Viewer. Přičteme data (+ add data) do variable list. Načteme posun (Nodal solution, DOF solution, y Component of displacement) v ose y u bodu 1 (tažník) a reakce (Reaction Forces, Structural Forces, y Component of force) v ose y také v bodu 1 (tažník). Vybereme požadované výsledky (např. sílu v uzlu 1 a v ose y) a klikneme na List Data viz Obr. 4. FINISH /POST26 12/14

13 Obr. 4 Vytvoření textového souboru z výsledků řešení. Otevře se okno PRVAR Command ze kterého již standardním způsobem (File, SaveAs ) vytvoříme textový soubor. Při dalším zpracování takto uložených dat je vhodné ještě zvýšit počet řádků na stránku (help,lines). Vyzkoušejte malý počet řádků např. (LINES,5). Pro zpracování je vhodnější nastavit naopak velký počet řádků. Lines,2000 Textový soubor můžeme zpracovat např. v Excelu a vypočtené hodnoty porovnat v grafu. Nyní k načtení a uložení dat využijeme příkazy makra. Nejprve znovu načteme požadované výsledky (posunutí a sílu v uzlu 1 tažníku v ose y). NSOL,2,1,U,Y,UY_2 RFORCE,3,1,F,Y,FY_3 Okno PRVAR Command vyvoláme následujícím příkazem. PRVAR,2,3 V souboru jsou tentokrát všechny výsledky (řádky 2 a 3 viz Obr. 4). Makro je hotové. Nyní je zpustíme s několika různými poloměry zaoblení tažnice RTT např. první výpočet RTT=10, druhý výpočet RTT=15, třetí výpočet RTT=5. Výsledky pak porovnáme v grafu viz Obr. 5. Obr. 5 Porovnání výsledků výpočtu MKP se třemi různými poloměry zaoblení tažnice RTT. 13/14

14 4 Náměty na samostatnou práci Celý program (makro) můžete snadno modifikovat: Vyzkoušejte jiný materiál, konstituční rovnici (např. Ramberg-Osgoodovu rovnici). Modifikujte rozměry tažníku nebo plechu (viz kap. Geometrický model vzorku). Zkuste zadat do přítlačnému síly. Tato modifikace je složitější je nutné také ošetřit polohu přítlačníku v krajní konečné poloze, kdy již přítlačník netlačí na plech. Otestujte vliv hustoty sítě, a počtu dělení při výpočtu (substeps). 14/14

Simulace ustáleného stavu při válcování hliníku

Simulace ustáleného stavu při válcování hliníku VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

4. bodový ohyb - řešení pomocí elementu typu PIPE

4. bodový ohyb - řešení pomocí elementu typu PIPE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) (Úlohy pro samostatnou práci studentů) 4. bodový ohyb - řešení pomocí elementu typu PIPE Autoři: Martin Fusek, Radim

Více

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Více

PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL

PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků (Návody do cvičení) PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL Autoři: Martin Fusek, Radim Halama,

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 20 Zadání: Proveďte

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu součásti s kruhovým vrubem v místě

Více

PŮLKULOVÁ TENKOSTĚNNÁ NÁDOBA - AXISYMETRIE

PŮLKULOVÁ TENKOSTĚNNÁ NÁDOBA - AXISYMETRIE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) PŮLKULOVÁ TENKOSTĚNNÁ NÁDOBA - AXISYMETRIE Autoři: Martin Fusek, Radim

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

URČENÍ NAPĚTÍ V KRUHOVÉM DISKU POMOCÍ MKP A MHP

URČENÍ NAPĚTÍ V KRUHOVÉM DISKU POMOCÍ MKP A MHP VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) URČENÍ NAPĚTÍ V KRUHOVÉM DISKU POMOCÍ MKP A MHP Autoři: Martin Fusek,

Více

NOSNÍK ŘEŠENÝ JAKO ROVINNÁ ÚLOHA POMOCÍ MKP A MHP

NOSNÍK ŘEŠENÝ JAKO ROVINNÁ ÚLOHA POMOCÍ MKP A MHP VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) NOSNÍK ŘEŠENÝ JAKO ROVINNÁ ÚLOHA POMOCÍ MKP A MHP Autoři: Martin Fusek,

Více

ÚLOHA VEDENÍ TEPLA ŘEŠENÁ POMOCÍ MKP A MHP

ÚLOHA VEDENÍ TEPLA ŘEŠENÁ POMOCÍ MKP A MHP VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) MKP a MHP (Úlohy pro samostatnou práci studentů) ÚLOHA VEDENÍ TEPLA ŘEŠENÁ POMOCÍ MKP A MHP Autoři: Martin Fusek, Radim

Více

Výpočet sedání kruhového základu sila

Výpočet sedání kruhového základu sila Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody

Více

STATICKY NEURČITÝ NOSNÍK

STATICKY NEURČITÝ NOSNÍK VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) STATICKY NEURČITÝ NOSNÍK Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav

Více

Výpočet sedání osamělé piloty

Výpočet sedání osamělé piloty Inženýrský manuál č. 14 Aktualizace: 06/2018 Výpočet sedání osamělé piloty Program: Pilota Soubor: Demo_manual_14.gpi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA pro výpočet

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) SPOJKA

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) SPOJKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 1 Ostrava

Více

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návo do cvičení) Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) Autor: Jaroslav Rojíček Verze:

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

Tutoriál programu ADINA

Tutoriál programu ADINA Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Tutoriál programu ADINA Petr Kabele petr.kabele@fsv.cvut.cz people.fsv.cvut.cz/~pkabele Petr Kabele, 2007-2010 1 Výstupy programu ADINA: Preprocesor

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

WDLS (BUILDINGDESIGN)

WDLS (BUILDINGDESIGN) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební METODICKÝ POSTUP PRO PRÁCI S PROGRAMEM WDLS (BUILDINGDESIGN) Vypracoval: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Ing. Marcela Černíková Ing.

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench)

Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench)

Více

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP Obsah přednášky Lineární a nelineární úlohy Typy nelinearit (geometrická, materiálová, kontakt,..) Příklady nelineárních problémů Teorie kontaktu,

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 5. Aplikace tahová úloha CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah cvičení: Zadání

Více

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy

Více

Návrh kotvené pažící stěny

Návrh kotvené pažící stěny Inženýrský manuál č. 6 Aktualizace: 03/2018 Návrh kotvené pažící stěny Program: Pažení posudek Soubor: Demo_manual_06.gp2 V tomto inženýrském manuálu je provedeno ověření návrhu kotvené pažící konstrukce

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) MATICOVÝ KLÍČ

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) MATICOVÝ KLÍČ VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) MATICOVÝ KLÍČ Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze:

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Návrh nekotvené pažící stěny

Návrh nekotvené pažící stěny Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 1. Autor: Robert Zemčík

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 1. Autor: Robert Zemčík MSC.Marc 2005r3 Tutorial Autor: Robert Zemčík ZČU Plzeň Březen 2008 Tento dokument obsahuje návod na MKP výpočet jednoduchého rovinného tělesa pomocí verze programu MSC.Marc 2005r3. Zadání úlohy Tenké

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu Jan Hynouš Abstrakt Tato práce se zabývá řešením kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu. Na její realizaci se spolupracovalo

Více

Analýza prutové konstrukce

Analýza prutové konstrukce Zpracoval: Ing. Martin KONEČNÝ, Ph.D. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA

PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA Schéma řešeného problému: PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA d5 zdivo tep. izolace h3 interiér h2 h4 vzduch kov exteriér h1 d1 d2 d3 d4 Postup zadání a výpočtu: a) volba modelu: 2D + Heat transfer in solids +

Více

Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench)

Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Úvod do MKP (Návody do cvičení) Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench) Autor: Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení Inženýrský manuál č. 21 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání terénu od pásového přitížení Program: Soubor: MKP Demo_manual_21.gmk V tomto příkladu je řešeno sednutí terénu pod přitížením pomocí metody konečných

Více

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0)

Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0) Autor: Jaroslav

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Teplotní pole v programu ANSYS

Teplotní pole v programu ANSYS Teplotní pole v programu ANSYS Předmluva Tato příručka je chápána jako úvod do řešení teplotních polí v programu ANSYS. Předpokladem pro její využití jsou již základní znalosti programu orientace v Menu

Více

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Obecný princip 3D numerického modelování výrubu Modelovaná situace Svislé zatížení nadloží se přenáší horninovým masivem na bok tunelu Soustava lineárních rovnic Soustavou lineárních rovnic popíšeme určované

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík Vetknutý nosník zatížený momentem Robert Zemčík Západočeská univerzita v Plzni 2014 1 Vetknutý nosník zatížený momentem (s uvažováním velkých posuvů a rotací) Úkol: Určit velikost momentu, který zdeformuje

Více

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Vytvoření a úpravy geologického modelu Inženýrský manuál č. 39 Aktualizace 11/2018 Vytvoření a úpravy geologického modelu Program: Stratigrafie Soubor: Demo_manual_39.gsg Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel) Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel) Plaxis 2D Program Plaxis 2D je program vhodný pro deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh. a je založen na

Více

GeoGebra známá i neznámá

GeoGebra známá i neznámá GeoGebra známá i neznámá MODAM 2018 Z. Morávková, P. Schreiberová, J. Volná, P. Volný MODAM 2018 GeoGebra známá i neznámá Příklad 1: Nejmenší společný násobek Zadání: Vytvoříme aplikaci, ve které se vygenerují

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky

Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky Vytvořil Ing. Jan Bořkovec v rámci grantu FRVŠ 2842/2006/G1 Ostřihování hlav šroubů Zadání Proveďte výpočtovou simulaci

Více

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Zpráva pevnostní analýzy

Zpráva pevnostní analýzy 1 z 26 18.6.2015 10:01 Analyzovaný soubor: MKP_vidlička3.iam Verze aplikace Autodesk Inventor: 2015 SP1 (Build 190203100, 203) Datum vyhotovení: 18.6.2015, 10:01 Autor simulace: Souhrn: Václav Široký MKP

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí HYDRATION SIMULATOR Program k diplomové práci Simulace vývinu hydratačního tepla s vlivem teploty pomocí fuzzy

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Příloha č. 3 Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Podklady SIGMA.1000.07.A.S.TR Date Revision Author 24.5.2013 IR Jakub Fišer 29.10.2013 1 Jakub Fišer 2 1 Obsah

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

Zpráva pevnostní analýzy

Zpráva pevnostní analýzy 1 z 26 18.6.2015 9:52 Analyzovaný soubor: MKP_vidlička1.iam Verze aplikace Autodesk Inventor: 2015 SP1 (Build 190203100, 203) Datum vyhotovení: 18.6.2015, 9:51 Autor simulace: Souhrn: Václav Široký MKP

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Numerické řešení pažící konstrukce

Numerické řešení pažící konstrukce Inženýrský manuál č. 24 Aktualizace 06/2016 Numerické řešení pažící konstrukce Program: MKP Soubor: Demo_manual_24.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a

Více

Tvorba digitálního modelu terénu

Tvorba digitálního modelu terénu Tvorba digitálního modelu terénu V závěrečné fázi našeho projektu využijeme programu k vizualizaci těchto dat DMT a také k jejich porovnání Spojení druhu bodů Z důvodu exportu bodů je nutné spojit druhy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] 1 CÍL KAPITOLY Naučit uživatele pracovat s alternativními výstupy, umožňujícími zjednodušené zadávání

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Analýza modelu kelímku

Analýza modelu kelímku Zpracoval: Ing. Martin KONEČNÝ, Ph.D. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Pevnostní analýza plastového držáku

Pevnostní analýza plastového držáku Pevnostní analýza plastového držáku Zpracoval: Petr Žabka Jaroslav Beran Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a

Více

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU Vypracoval Roman Drnec Datum vypracování 17. 8. 2009... Obsah Předmluva... 3 1. Příprava pracovní plochy... 4 1.1 Rozdělení obrazovky 1.2 Pohled na model

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův

Více

DUM 02 téma: Corel - křivky

DUM 02 téma: Corel - křivky DUM 02 téma: Corel - křivky ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více