ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13"

Transkript

1 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického plánu) v katastrálním území Trmice, obec Trmice a okres Ústí nad Labem. Objednatel : Top Credit, a.s. Na Valích Louny Úel posudku : Návrh obvyklé (tržní) hodnoty nemovitého majetku Zhotovitel : Miluše Doležalová oceování nemovitostí, Moskevská 1/14, Most Datum, k nmuž je majetek ocenn : Poet vyhotovení : 3 Poet stran textu : 10 Poet stran píloh : 5 1

2 OBSAH 1.Nález : 1.1 Podklady pro ocenní 1.2 Místopis nemovitosti Bližší údaje o nemovitosti Specifické podmínky 1.3 Obsah ocenní 1.4 Zpsob využívání nemovitosti 1.5 Vlastnictví 1.6 Popis oceovaných objekt Budova p.541/ Píslušenství Pozemky 2. Výpoet pomocných hodnot pro stanovení ceny obvyklé A. Vcná hodnota nemovitosti A.1 Stanovení vcné hodnoty staveb A.2 Stanovení vcné hodnoty pozemk A.3 Rekapitulace vcné hodnoty B. Výnosová hodnota B.1 Hrubý výnos nemovitosti B.2 Výnosová cena C. Srovnávací hodnota C.1 Údaje o trhu srovnatelných nemovitostí v míst C.2 Rekapitulace srovnávací hodnoty D. Obvyklá cena D.1 Obecn ke stanovení obvyklé ceny D.2 Závr D.3 Znalecká doložka 3. Pílohy : 3.1 Výpis z katastru nemovitostí 3.2 Kopie katastrální mapy 3.3 Lokalita mapa oblasti 3.4 Fotodokumentace 2

3 NÁLEZ Tento znalecký posudek je pedáván objednateli za úelem návrhu obvyklé ceny nemovitosti. Jedná se o návrh tržní hodnoty objektu obanské vybavenosti p.541 a 605, vetn píslušenství, venkovních úprav a pozemk.parc.517 a 518/1 (dle geometrického plánu) k.ú. Trmice, zapsaných na LV.216 pro k.ú. a obec Trmice. Návrh obvyklé ceny je vždy odhadem finanní ástky a je definován v souladu s ustanovením zákona.151/1997 Sb. (zákon o oceování majetku) jako cena, která by byla dosažena pi prodejích stejného nebo obdobného majetku v obvyklém styku v tuzemsku ke dni ocenní. Pitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoádných okolností trhu, osobních pomr prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Podklady pro ocenní : - výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým pístupem dne , list vlastnictví.216 pro k.ú. Chomutov I a obec Chomutov - geometrický plán pro rozdlení pozemku ze dne , íslo plánu /2012, vetn výkazu výmr - kopie katastrální mapy k.ú. Trmice - projektová dokumentace stavby Rekonstrukce domu 6/605 a 8/541 ul.dlnická Trmice ze srpna skutenosti a výmry zjištné bhem místního šetení provedeného dne Lexikon obcí R SÚ Znalecký standard pro zjištní obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitostí, vydaný Ústavem soudního inženýrství VUT Brno - Ukazatele prmrné orientaní ceny na mrovou a úelovou jednotku vydané Ústavem pro racionalizaci ve stavebnictví, a.s. Praha, cenová úrove 2013/1 - Cenové zprávy ÚRS Praha, a.s Metodický pokyn eské komory odhadc majetku pro tržní oceování nemovitostí - vlastní databáze znalce 3

4 POPIS A OCENNÍ MAJETKU Bližší údaje o nemovitosti Oceovaná budova s uvedenými pozemky je umístna na okraji souvislé zástavby msta Trmice, v Dlnické ulici. Budova má dv ísla popisná a pvodn byla urena k rodinnému bydlení, tomu odpovídá zápis v katastru nemovitostí i dispoziní ešení stavby pvodn rodinný dvojdomek, ve kterém byly ve vnitní dlící stn probourány dvení otvory, byly provedeny drobné dispoziní zmny a všechny vnitní instalace byly provedeny jako spolené (elektroinstalace, ústední vytápní, datová sí, píprava teplé užitkové vody), z pvodního vybavení bylo zachováno pouze oddlené mení spoteby vody pro každou polovinu domku. Dlnická ulice je prmyslovou zónou msta v míst jsou pevážn výrobní a skladové objekty s potebným administrativním a skladovým zázemím, v bezprostední blízkosti oceované budovy je velká teplárna, sklad posypových materiál pro správu a údržbu silnic, oceovaná budova je umístna pod tlesem rychlostní komunikace (dálnice D8). Pvodní rodinné domky v ulici byly vesms rekolaudovány a slouží jako administrativní budovy soukromých firem. Specifické podmínky lokality Msto Trmice má podle údaj eského statistického úadu cca 3200 trvale žijících obyvatel, infrastruktura je na dobré úrovni v míst je mstský úad, pošta, základní škola, stední škola, zdravotnický obvod, úadovna policie. K dispozici je základní sí obchod a služeb, restaurace, sportovišt, zámek. Inženýrské sít v obci zahrnují rozvod elektiny, vody, kanalizace a plynu. Msto je prakticky stavebn srostlé s krajským a statutárním mstem Ústí nad Labem, do Trmic zajíždí mstská hromadná doprava (autobusy). Zpsob užívání Budova byla postavena kolem roku 1930, pvodn jako dvojdomek urený pro rodinné bydlení. V nezjištné dob (pravdpodobn kolem roku 1950) došlo ke zmn užívání stavba byla užívána jako zaízení staveništ pi výstavb mstské teplárny, pozdji jako administrativní a sociální zázemí (dispeink, šatny, umývárny) správy a údržby silnic. V souasné dob je stavba bez využití, asi dva roky je zcela prázdná. S ohledem na umístní stavby se pvodní zpsob užívání (bydlení) jeví jako málo vhodný, rušivé vlivy z okolní zástavby i rychlostní komunikace jsou znané. Vlastnictví Podle pedloženého výpisu z katastru nemovitostí je majetek (stavby a pozemky) ve výhradním vlastnictví Ústeckého kraje (IO ), správa nemovitostí byla svena píspvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (IO ). ást C výpisu z katastru nemovitostí je bez záznamu vlastnické právo není omezeno. Pístup a píjezd k oceované stavb a parcelám vede z Dlnické ulice (z pozemkové parcely.499/1), pozemek je ve vlastnictví msta Trmice. Popis jednotlivých oceovaných objekt Budova p.541/605 Hlavním oceovaným objektem je budova zapsaná v katastru nemovitostí jako dva rodinné domky. Stavebními úpravami byly oba pvodní domky komunikan i technologicky zcela propojeny, celá stavba sloužila pro administrativu. Protože skutenost je v rozporu se zápisem, je ocenní provedeno podle skuteného zpsobu užívání (viz 3, odst.2 zákona.151/1997 Sb. zákon o oceování 4

5 majetku). Budova má jedno podzemní a dv nadzemní podlaží, sedlovou stechu s polovalbami na obou štítových stnách. Nosné konstrukce jsou vyzdívané, v suterénu z kamene, v nadzemní ásti z cihel, tlouška nosného zdiva cm. Základy jsou betonové, bez izolace proti zemní vlhkosti, krov je pokrytý osinkocementovými šablonami na plném bednní, klempíské konstrukce z pozinkovaného plechu úplné, bleskosvod je osazen. Fasáda hladká s akrylátovým nátrem, bez venkovních obklad, okna plastová, dvee vstupní palubkové, vnitní hladké plné do ocelových zárubní. Stropy rovné, v suterénu bez podhledu, v nadzemních podlažích podhledy omítané nebo zavšené (sádrokarton). Vnitní omítky vápenné štukové, v prostorách kuchyní a na hygienickém vybavení keramické obklady stn. Podlahy suterénu betonové a cihelné, v pízemí a v I.pate v prostorách kanceláí a kuchyní lepené textilie (zátžový koberec), ve skladu a v archivu PVC, v prostorách hygienického vybavení keramické dlažby. Schodišt v obou pvodních ástech stavby, do suterénu betonová, do I.patra teracové schody, do podkrovního prostoru rovnž schody betonové. Vytápní centrální teplovodní, zdrojem tepla je protiproudý výmník umístný v suterénu budovy, napojený na zdroj vysokotlaké páry mimo objekt, píprava teplé užitkové vody elektrickým bojlerem umístným rovnž v suterénu. Celá otopná soustava byla pvodn propojena s budovou p.537, umístnou na protjší stran ulice, pomocí topného kanálu, propojení je údajn funkní, ale není užíváno. V budov je proveden rozvod motorového a svtelného proudu, studené a teplé vody, datové sít, kanalizace je zaústna do nepropustné jímky (napojení na veejnou kanalizaci je v míst možné, rozvod plynu v Dlnické ulici není). Koupelna v pízemí vybavena sprchovým koutem, záchod v pízemí splachovací, s umyvadlem, v I.pate záchod stejný, na stn v pedsíni patra osazeno umyvadlo. Rozvodna slaboproudu v I.pate je vybavena rozvodnou skíní Knurr Server Rack (typ 41U). Kuchyn v obou podlažích jsou bez vybavení, jsou provedeny jen keramické obklady a koncové body pro napojení spotebi (voda, elektina). V suterénu budovy jsou sklady, výmník tepla s rozvodnou a místnost s bojlerem. V pízemí je u východního štítu pistavné zádveí, koupelna, dva samostatné záchody, dv kanceláe, zasedací místnost, hala (kuchyka) a spisovna (archiv). V I.pate je chodba, záchod, kuchyka, tyi kanceláe a ústedna (rozvodna slaboproudu). V podkrovním prostoru je jen pda, rozdlená pín požární zdí. Pvodní rodinný domek (dvojdomek) byl postaven kolem roku 1930, stáí je odhadováno na 80 let. V prbhu let byla provedena celková rekonstrukce stavby, spojená s výmnou a modernizací vnitního vybavení. Byly vymnny všechny vnitní instalace (voda, kanalizace, elektina, vytápní), nov byl poízen rozvod poítaové sít, byly odstranny vnjší i vnitní omítky a stropní podhledy, byly vybourány všechny dvee i okna vetn zárubní. Podlahy byly v obytných místnostech (kanceláích) vyrovnány položením OSB desek na stávající prkna, v ostatních místnostech betonovou mazaninou, v pedsíních byly ponechány pvodní vrstvy litého teraca. Vnitní povrchy byly opateny novými omítkami a keramickými obklady, stropní podhledy byly sníženy sádrokartonem. Na podlahy byly položeny nové nášlapné vrstvy (zátžový koberec, PVC, keramické dlažby). Koupelny a WC byly vybaveny novými zaizovacími pedmty, byly osazeny nové dvee vstupní i vnitní a nová plastová okna. Stavebn-technický stav objektu je s ohledem na stáí dobrý, na stavb nejsou závady, které by omezovaly její užívání, pouze v suterénu je viditelná vlhkost omítek a stn svislá izolace suterénního zdiva pravdpodobn nebyla provedena nebo je neúinná. Píslušenství Píslušenství hlavního stavebního objektu tvoí venkovní schody, žumpa, oplocení, pípojky sítí. Píslušenství není rozsáhlé, není samostatn obchodovatelné, na celkový návrh ceny nemá podstatný vliv. Pozemky 5

6 K oceované budov patí stavební parcely.517 a.518/1 (podle geometrického plánu). Pozemky ohraniují stavbu, jejich výmra a konfigurace neumožuje další rozvoj nemovitosti. Pozemky jsou mírn svažité k jihu, pístupné ze zpevnné veejné komunikace, je provedeno napojení na vodovod, elektinu a pívod páry, napojení na veejnou kanalizaci je v míst možné. Okolní zástavba má silné rušivé vlivy (teplárna, rychlostní komunikace), docházkové vzdálenosti za službami a obchody jsou píznivé, zastávka mstské hromadné dopravy (autobus) je asi 300 m od budovy. VÝPOET POMOCNÝCH HODNOT PRO NÁVRH CENY OBVYKLÉ Vcná hodnota Vcná hodnota nemovitosti je zjištna jako reprodukní hodnota stavby, tj. stanovením náklad na poízení stejné nebo porovnatelné stavby v míst a ase ocenní, snížené o pimené opotebení. Stanovení vcné hodnoty budovy p.541/605 Obestavný prostor: m 3 Zastavná plocha (pízemí): 133 m 2 Podlahová plocha (pronajímatelná): 168 m 2 Výpoet reprodukní ceny : JKSO Budovy pro ízení a administrativu CZ-CC Budovy administrativní ostatní Základní hodnota : K/m 3 obestavného prostoru Hodnota po mat. charakteristice: K/m 3 obestavného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : 0,8645 Výchozí hodnota jednotková : Výchozí hodnota celková : Reprodukní cena celková : Opotebení : Stáí : K/m 3 obestavného prostoru K K analytické pvodní konstrukce cca 80 let, nové 7-8 let Míra opotebení : 40,68 % Vcná hodnota jednotková : K/m 3 obestavného prostoru Výpoet : * = Vcná hodnota : K Stanovení vcné hodnoty pozemk Pozemky tvoí funkní celek obdélníkového pdorysu (viz kopii geometrického plánu v píloze), jsou mírn, napojené na inženýrské sít (vodovod, elektina, pára) a pístupné z místní komunikace se zpevnným povrchem, ohraniené ploty. Msto Trmice nemá zpracovánu cenovou mapu stavebních pozemk, nabídka pozemk pro bytovou a komerní zástavbu je velmi omezená, pozemky pipravené pro výstavbu (v dosahu inženýrských sítí) jsou nabízeny zcela ojedinle, nabídková cena u pozemk malých (do 1000 m2) se pohybuje ve 6

7 znaném rozptylu od 300 do 800 korun za 1 m2, piemž vyšší ceny jsou dosahovány u pozemk pro zástavbu bytovou (rodinné domy). Kvalita oceovaných pozemk je nízká, okolní zástavba omezuje variabilitu užívání, rušivé vlivy jsou velmi výrazné. Reálnou cenu pozemk odhaduji vzhledem k jejich výme, zastavnosti a intenzit využití na 500 K/m2 (za celkovou výmru danou geometrickým plánem funkním celku). Výpoet íslo Popis Plocha dle GP Cena 517 Zastavná plocha a nádvoí /1 Zastavná plocha a nádvoí Celkem Plocha pozemk celkem : Celková hodnota : 338 m K Pozemky v k.ú. Trmice - celkem : Jednotková cena : Celková hodnota : 500 K/m K Rekapitulace vcné hodnoty : Vcná hodnota je stanovena jako reprodukní cena stavby, snížená o pimené opotebení. Pro stanovení reprodukní hodnoty byla zvolena metoda ukazatelová na základ prmrných orientaních cen na mrovou a úelovou jednotku stavebních objekt, vydávaných Ústavem racionalizace stavebnictví, a.s. Praha. Hodnota nespecifikovaného píslušenství (venkovních úprav) je stanovena v souladu s metodikou eské komory odhadc majetku ve výši 4 % hodnoty hlavního stavebního objektu. Stavba Píslušenství Pozemky Vcná hodnota celkem K K K K Výnosová hodnota objektu V dob ocenní není popsaná nemovitost pronajímána, ale s ohledem na charakter a umístní nemovitosti je pronájem reáln možný. Obvyklá výše nájmu za komerní (administrativní) prostory se pohybuje v Trmicích od 550 do 1100 korun za 1 m2 a rok. S ohledem na specifika oceované nemovitosti a kvalitu pronajímatelných prostor je dosažitelné nájemné stanoveno v úrovni orní hranice rozmezí, tedy na 1100 K/m2 a rok. Název Plocha K/rok Koef. Nájemné /m2/ K/rok Kanceláe ,

8 Celkem Výpoet výnosové hodnoty : % Ze základu Píjmy [K] Výdaje [K] Nájemné 0, Da z nemovitosti 0, Pojistné budov 0, Odpisy stádací - 0, amortizace Náklady na údržbu 0, Náklady provozní 0, Pronájem pozemku 0, Míra kapitalizace : 10,00 % Stabilizovaný roní výnos Výpoet : 100 * / 10,00 = Výnosová hodnota : K Výnosová hodnota K Porovnávací hodnota objektu : Prodeje objekt pro administrativu jsou v Trmicích zcela ojedinlé. V databázi zpracovatele je aktuáln nabídka srovnatelného objektu v Dlnické ulici. Jedná se o pvodní rodinný dm, rekonstruovaný na administrativní zázemí stavební firmy. Objekt má jedno podzemní a dv nadzemní podlaží, v podkroví je vestavna bytová jednotka s úplným píslušenstvím. Budova má vtší podlahovou plochu (285 m2) i plochu pozemk (774 m2), v píslušenství je garáž a sklady, technický stav srovnatelný. V blízkém okolí, zejména v prmyslové a komerní zón Ústí nad Labem a Pedlic jsou nabízeny k prodeji objekty vesms podstatn vtší, s komerními plochami od tí set až do nkolika tisíc metr tvereních. Pepoet nabídkových cen na užitnou plochu staveb se pohybuje v širokém rozmezí od 7000 do korun za 1 m2 podlahové plochy stavby, piemž u staveb menších (s menší komerní plochou) je pomr ceny k ploše výrazn píznivjší. S ohledem na zápis v katastru i na velikost stavby bylo porovnání vztaženo i na nabídku rodinných dom (objekt bydlení), nabízené objekty jsou v lepší poloze, ale mají vesms horší technický stav, nabídky za domy srovnatelných rozmr se pohybují kolem ástky 1,5 miliónu korun, to je pibližn korun za 1 m2 užitné plochy. Porovnatelnou hodnotu odhaduji s ohledem na specifika oceovaného majetku (umístní, velikost, vzhled, vybavení, technický stav) blíže horní hranici zjištného rozmezí, konkrétn na K za 1 m2. Výpoet : 168 m2 * K/m2 = Obvyklá cena Porovnávací hodnota K Obecn ke stanovení obvyklé ceny 8

9 Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena pi prodejích stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenní. Pitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoádných okolností trhu, osobních pomr prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimoádnými okolnostmi se rozumí napíklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, dsledky pírodních i jiných kalamit. Osobními pomry se rozumjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo osobní mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pikládaná majetku a vyplývající z osobního vztahu k nmu. Závr S nemovitostmi daného typu se neobchoduje výrazn asto. Nabídka srovnatelných objekt v míst a blízkém okolí je omezená, ceny jsou zcela individuální. Pi respektování uvedených obecných zásad, zvážení všech specifik trhu s nemovitostmi v dané lokalit i specifik oceovaného majetku jsem dospla k názoru, že obvyklou cenu nejspíše vyjaduje hodnota stanovená metodou porovnávací, pestože porovnání je do znané míry nepímé. Vcná hodnota je píliš vysoká a nebude pípadným zájemcem respektována, výnosová hodnota nevychází z reálných ísel, ceny pronájmu jsou korigovány adou obtížn kvantifikovatelných faktor. Celkové postavení nemovitosti na trhu je problematické. Stavební objekt je pomrn malý, variabilita jeho využití je omezená dispozicí i umístním. Pístup a píjezd je bezproblémový, ale rušivé vlivy provozu okolní zástavby jsou významné. Technický stav budovy je pomrn dobrý, vnitní vybavení bylo modernizováno a je na dobré úrovni. Silné stránky nemovitosti : - dobrý technický stav objektu - píznivý vnjší vzhled (pro reprezentaci firmy) - dobrý pístup z veejné komunikace - možnost napojení na kanalizaci Slabé stránky nemovitosti : - pomrn malé vnitní prostory, bez skladového zázemí - omezené využití podzemních prostor znaná vlhkost - velmi malý pozemek neumožující rozvoj - zdrojem vytápní vysokotlaká pára z teplárny Rekapitulace pomocných hodnot Název majetku Vcná hodnota [K] Výnosová hodnota [K] Porovnávací hodnota [K] Tržní hodnota [K] Budova p.541/ VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 9

10 Cílem pedložené expertízy bylo vypracovat návrh tržní hodnoty nemovitosti budovy p.541/605 s píslušenstvím a pozemky v k.ú. Trmice. Na základ provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenní pro návrh tržní hodnoty (obvyklé ceny) k uvedenému datu, je tato navržena ve výši Slovy: Jedenmiliónsedmsetpadesáttisíc korun eských ,-- K V Most dne 17.ledna 2013 Miluše Doležalová, soudní znalec a odborný odhadce pro ceny nemovitostí Moskevská 1/14, Most Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalkyn jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , j.spr.1476/79 pro základní obor ekonomika, odvtví ceny a odhady se zvláštní specializací pro ceny nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poadovým íslem 7566/006/13 znaleckého deníku. Znalené a náhradu náklad útuji podle piložené likvidace. 10

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV. 11018 2606-56/2012 Objednatel posudku: Profiwork,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6 NEMOVITOST:./ / +/ +1 $ Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6! "!"##$!%##&&'(')*+,-' 01$23 #4 56"789(::---;$/1$1(

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.7668/108/13. Číslo vyhotovení:

ZNALECKÝ POSUDEK. č.7668/108/13. Číslo vyhotovení: Číslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK č.7668/108/13 O ceně objektu bydlení čp.2767 se stavební parcelou č.2465/1 (dle geometrického plánu), garáže bez čísla popisného nebo evidenčního se stavební parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více