Znalecký posudek. ZP-1099

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. ZP-1099"

Transkript

1 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres eský Krumlov, zapsáno na LV 442. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský úad Praha 9 Pod pekárnami 245/ Praha 9 Úel posudku: exekuní ízení.j. 085 EX 10747/10 Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Posudek obsahuje 11 stran textu vetn titulního listu a 7 stran píloh. Objednateli se pedává ve 3 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Provést ocenní cenou obvyklou na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres eský Krumlov, zapsáno na LV 442. Ocenní je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené 2, odst. 1 a 3 zákona. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku), ve znní pozdjších pedpis. 1) Majetek a služba se oceují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpsob oceování. Obvyklou cenou se pro úely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pi prodejích stejného popípad obdobného majetku nebo pi poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenní. Pitom se zvažují všechny okolnosti, které mají vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoádných okolností trh, osobních pomr prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimoádnými okolnostmi trhu se rozumjí napíklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, dsledky pírodních i jiných kalamit. Osobními pomry se rozumjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pikládaná majetku nebo služb vyplývající z osobního vztahu k nim. 2) Jiným zpsobem oceování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základ je a) nákladový zpsob, který vychází z náklad, které by bylo nutno vynaložit na poízení pedmtu ocenní v míst ocenní a podle jeho stavu ke dni ocenní, b) výnosový zpsob, který vychází z výnosu z pedmtu ocenní skuten dosahovaného nebo z výnosu, který lze z pedmtu ocenní za daných podmínek obvykle získat,a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací zpsob, který vychází z porovnání pedmtu ocenní se stejným nebo obdobným pedmtem a cenou sjednanou pi jeho prodeji; je jím též ocenní vci odvozením z ceny jiné funkn související vci, d) oceování podle jmenovité hodnoty, které vychází z ástky, na kterou pedmt ocenní zní nebo která je jinak zejmá, e) oceování podle úetní hodnoty, které vychází ze zpsob oceování stanovených na základ pedpis o úetnictví, f) oceování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny pedmtu ocenní zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceování sjednanou cenou, kterou je cena pedmtu ocenní sjednaná pi jeho prodeji, popípad cena odvozená ze sjednaných cen.

3 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: garáž bez p/e na pozemku st parc Vtní Region: Jihoeský Okres: eský Krumlov Katastrální území: Vtní 3. Prohlídka a zamení nemovitosti: Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne bez pítomnosti vlastníka oceované nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Podklady pedané žadatelem: Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka ustanovení znalce a objednávka znaleckého posudku. Exekuní píkaz, který vydal dne Exekutorský úad Praha 9, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, ve kterém rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného Robert Hampl, Na Vyhlídce 275, 38211, Vtní. Podklady dodané znalcem: Výpis z katastru nemovitostí. Fotodokumentace poízena pi prohlídce, zjištní skutenosti a zamení posudkem dotené nemovitosti dne Použitá literatura: Bradá, A.: Teorie oceování nemovitostí, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2008 Bradá, A., Fiala, J.: Nemovitosti - oceování a právní vztahy, LINDE, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Hoínkové a Jana Tuláka, Praha 2004 Bradá, A., Krejí, P.: Úední oceování majetku podle zákona. 151/1997 Sb., leden 2004 Bradá, A., Kledus, M., Weigel, L.: Pedpisy pro oceování nemovitostí s komentáem, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2002 Dušek, D.: Základy oceování nemovitostí, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceování majetku, Praha 2008

4 Ort, P.: Oceování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut Vysoká škola, Praha 2007 Zazvonil, Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí, Nakladatelství EKOPRESS, Praha 2006 Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemk, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceování majetku, Praha Vlastnické a evidenní údaje: Hampl Robert, Na Vyhlídce 275, Vtní. 7. Celkový popis nemovitosti: Pedmtem zjištní ceny obvyklé je adová budova bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres eský Krumlov, zapsáno na LV 442. Nemovitost se nachází v okrajové ásti obce v zástavb dalších garáží. Pedmtná garáž je adová vnitní. Vzhledem a stavem je garáž užívána k parkování motorových vozidel, stejn jako vtšina ostatních garáží v této lokalit. Pístup je z místní nezpevnné komunikace. Pozemek na kterém je pedmtná garáž postavena je svažitého charakteru, pipojena na elektro. Souhrnný technický stav nemovitosti je prmrný. 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Garáž bez p/e b) Pozemky b 1 ) Pozemek

5 B. Posudek Výmry, hodnocení a ocenní objekt: Vcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Garáž bez p/e Zastavné plochy a výšky podlaží: Název podlaží Zastavná plocha Konstrukní výška 1 NP: 18,00 m 2 2,20 m Jednotkové množství: Jednotka: 1 NP: (18)*(2,20) = 39,60 Jednotkové množství celkem: = 39,60 Stanovení jednotkové ceny: Ke stanovení jednotkové ceny stavby bylo použito ukazatel THU firmy ÚRS Praha. Seznam porovnávaných objekt: Poadové Název objektu Katalogová Upravená Váha íslo cena [K] cena [K] garáží 4 306, ,90 1, Garáže 5 750, ,46 1, Garáže Valašské Meziíí 4 609, ,05 1,000 Minimální jednotková cena: Prmrná jednotková cena: Maximální jednotková cena: 4 306,90 K/ 4 888,81 K/ 5 750,46 K/ Ocenní: Základní cena: 4 888,81 K/ 39,60 * 4 888,81 K/ = ,75 K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 30 rok Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 10 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 rok Opotebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,56 K

6 Garáž bez p/e - výsledná cena = ,19 K Rekapitulace ocenní objekt vetn opotebení a) Garáž bez p/e = ,- K Cena objektiní celkem ,- K Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemek Stavební pozemek ocenný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Výmra [m 2 ] Jedn. cena [K/m 2 ] Cena [K] zastavná plocha a nádvoí ,00 146, ,92 Souet 2 635,92 Koeficient prodejnosti K p (píl dle obce a úelu užití): * 1,1980 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocenný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem 6 849,34 Pozemek - zjištná cena = 6 849,34 K Rekapitulace ocenní pozemk a) Pozemek = 6 850,- K Cena pozemkiní celkem 6 850,- K Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemek Seznam porovnávaných pozemk: Název Realiz. cena [K] Výmra [m 2 ] Jedn.cena [K/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [K/m 2 ]

7 st pozemek Vtní , ,79 1,00 1,00 423,79 st pozemek Vtní , ,00 1,00 1,00 160,00 583,79 / 2,000 Prmrná jednotková cena: 291,90 K/m 2 Minimální jednotková cena: 160,00 K/m 2 Maximální jednotková cena: 423,79 K/m 2 Oceovaný pozemek: zastavná plocha a nádvoí p m 2 Výmra oceovaných pozemk: 18 m 2 18,00 m 2 á 291,90 K/m 2 = 5 254,20 K Pozemek ocenný porovnávací metodou - celkem = 5 254,20 K Pozemek - výsledná cena = 5 254,20 K Rekapitulace ocenní pozemk a) Pozemek = 5 250,- K Cena pozemkiní celkem 5 250,- K Porovnávací metoda Popis oceované stavby Název: garáž bez p/e Adresa Vtní Popis: Druh nemovitosti Garáže adové Poloha adový vnitní Stáí objektu 30 rok Stav objektu dobrý Poet nadz. podlaží 1 Poet podzemních podlaží 0 Výmra pozemku 18 m 2 Zastavná plocha 18 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ne Svislé konstrukce zdné Pípojky elektro Píslušenství Jednotkové množství oceované nemovitosti Jednotka Zkratka Výmra Obestavný prostor OP m 3 Zastavná plocha podlaží celkem ZP m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP m 2 Hrubá užitná plocha PUH m 2 istá užitná plocha PU m 2 Seznam koeficient pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: realizovatelná cena v míst a ase * 1,00 Index odlišnosti objektu oproti standardu I O : 1,00

8 Pehled porovnatelných nemovitostí Objekt.: 1 Název: garáž Vtní Adresa Vtní Popis: garáž ve Vtní o výme 20 m2, suchá, bez elektiny. V garáži je zízena montážní jáma se sklepem o výme cca 3 m2. Dobrý stav. Druh nemovitosti Garáže adové Poloha adový vnitní Stáí objektu rok Stav objektu dobrý Poet nadz. podlaží 1 Poet podzemních podlaží 0 Výmra pozemku 0 m 2 Zastavná plocha 20 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ne Svislé konstrukce zdné Pípojky Píslušenství Požadovaná nebo kupní cena ,- K Seznam koeficient pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: realizovatelná cena v míst a ase * 1,20 Celkový koeficient: / 1,20 Pepotená standardní cena: ,67 K Výmry a jednotkové ceny Výmry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Pepotené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavný prostor: m 3 0,- K/m 3 0,- K/m 3 Zastavná plocha podlaží celkem: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 istá užitná plocha: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Objekt.: 2 Název: garáž eský Krumlov Adresa eský Krumlov Popis: Garáž v eském Krumlov v lokalit Vyšný. Garáž je souástí zástavby garáží. Garáž je ve velmi dobrém stavu - pívod elektiny 230 V, stropní svtla i pírodní svtlo z okna na zadní stran garáže. Druh nemovitosti Garáže adové Poloha adový vnitní Stáí objektu rok Stav objektu dobrý Poet nadz. podlaží 1 Poet podzemních podlaží 0 Výmra pozemku 16 m 2 Zastavná plocha 16 m 2 Garáž v objektu Výtah ne Podkroví ne Svislé konstrukce zdné Pípojky elektro Píslušenství Požadovaná nebo kupní cena ,- K Seznam koeficient pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: realizovatelná cena v míst a ase * 1,30 Celkový koeficient: / 1,30 Pepotená standardní cena: ,62 K

9 Výmry a jednotkové ceny Výmry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Pepotené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavný prostor: m 3 0,- K/m 3 0,- K/m 3 Zastavná plocha podlaží celkem: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 istá užitná plocha: m 2 0,- K/m 2 0,- K/m 2 Zjištní jednotkových cen porovnatelných objekt Objekt íslo Pepotené jednotkové ceny SJP porovnatelných objekt OP ZP PP PUH PU 1. garáž Vtní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. garáž eský Krumlov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SJC prmr JCO = SJC * I O Výmry oceované stavby CO: Cena objektu zjištná porovnávací metodou: C p = CO prmrná ,64 K Garáž bez p/e - výsledná cena = ,64 K

10 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena pozemk: Administrativní cena celkem: 6 850,- K 6 850,- K Vcná hodnota: Vcná hodnota objekt: Stanovená vcná hodnota celkem: ,- K ,- K Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemk: Porovnávací cena celkem: 5 250,- K ,- K Obvyklá cena: ,- K slovy: devadesátšesttisíc K Pi zjištní ceny obvyklé klademe draz na srovnání s nemovitostmi nabízených k obchodování v daném míst a místním šetením. Pi stanovování porovnávací hodnoty jsme vycházeli z údaj uvedených v informaních zdrojích realitních kanceláí, zejména internetových stránek. Pro srovnání byly vzaty nabídky srovnatelných nabízených nemovitostí v dané lokalit. Ve stanovení ceny obvyklé je vzata v úvahu rovnž obtížná prodejnost nemovitostí na souasném realitním trhu. Na základ výše zjištných skuteností stanovujeme pro úely pedmtného exekuního ízení cenu obvyklou na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres eský Krumlov, zapsáno na LV 442 v objektivní zaokrouhlené výši ,- K. V Praze, E. Seznam píloh: Kopie výpisu z KN

11 Fotodokumentace Kopie snímku katastrální mapy Kopie mapy okolí

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Mgr. Eva Uherková 2. OBECNĚ K OCEŇOVÁNÍ NA NOVÉM ZÉLANDĚ 1. ÚVOD

Mgr. Eva Uherková 2. OBECNĚ K OCEŇOVÁNÍ NA NOVÉM ZÉLANDĚ 1. ÚVOD Mgr. Eva Uherková ZNALECKÁ ČINNOST A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ NOVÝ ZÉLAND Závěrečná práce studia technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. 1. ÚVOD Zadání závěrečné práce

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více