ZNALECKÝ POSUDEK /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území Opatovice nad Labem dle LV a LV /2012 Objednatel posudku: JUDr. Jan Malý insolvenní správce Resslova 1253/17a Hradec Králové Úel posudku: návrh prodejní ceny Pedpis pro ocenní: Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a provádcí vyhláška MF R. 387/2011 Datum k nmuž se ocenní provádí: Datum místního šetení Datum vypracování znaleckého posudku: Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové Posudek obsahuje vetn titulního listu 11 stran textu. Objednateli se pedává ve 2 vyhotoveních. V Hradci Králové,

2 Znalecký posudek /2012 strana 2 A. Úvod 1. Základní pojmy ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištná dle cenového pedpisu (v souasné dob Zákon 151 ze dne o oceování majetku a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhláška MF R. 387/2011. TRH - Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí - interakce kupujících a prodávajících nemovitosti. Je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. TRŽNÍ HODNOTA - (dle právního názvosloví "obecná cena" vci), Tržní hodnotou rozumíme v souladu s doporuením Evropského sdružení odhadc majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets) "finanní ástku, kterou je možné získat prodejem majetku mezi dobrovoln a legáln jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Pitom ob zúastnné strany mají zájem na uskutenní transakce a nejsou ovlivnny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutže, a už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o pedmtu prodeje". VCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "asová cena vci), je reprodukní cena vci, snížená o pimené opotebení vci stejného stáí a pimené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžité užívání vci. VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno pi stanovené úrokové sazb uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako istý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto ástku Zainvestovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. CENA PO IZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno vc poídit v dob poízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v dob jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpotu opotebení. CENA REPRODUKNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou vc poídit v dob ocenní, bez odpotu opotebení. ISTÝ RONÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (píjmy) po odpotu náklad (výdaj), nebo také souet provozního, finanního zisku a zisku z mimoádných píjm (daový základ pro da z píjm), stanovený jako prmrná, nebo pravdpodobn oekávaná hodnota z asové ady. 2. Zadání Ocenní je vypracováno v souladu s platným pedpisem, tj. Zákon.151 ze dne o oceování majetku a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhláškou MF R. 387/2011. Výsledky mé práce budou použity jako jeden z podklad pro pevod vlastnických práv. Prohlídka a zamení nemovitosti bylo provedeno dne Posudek byl vytvoen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Znalecký posudek /2012 strana 3 B. Nález 3. Podklady pro ocenní: 1. Zhotovené katastrálním úadem Informace z katastru nemovitostí k.ú. Opatovice nad Labem LV , Kopie katastrální mapy 2. Dodané objednavatelem posudku Místní šetení 3. Opatené znalcem Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a provádcí vyhláška MF R.387/2011 a pedchozí platné pedpisy Stavební zákon a pedpisy související M. Hegenbart - J. Lan - B.Saka Oceování nemovitostí I. a II. Ing. A. Hallerová, Ing. Dr. Stibrek, Ing. Jindich Vrabec, Pavel Weidenhoffer Nemovitosti - oceování a právní vztahy - Doc. Ing. Bradá, Doc. JUDr Fiala Soudní inženýrství - Albert Bradá a kolektiv Teorie oceování nemovitostí 1.a 2.ást - Doc. Ing. Bradá Katastr nemovitostí po novele - Ing. Kuba, Ing. Olivová Malý lexikon obcí eské republiky - SÚ C. Identifikaní údaje a) Identifikace nemovitosti Vlastnické podíly: Katastrální území: LV.: Opatovice nad Labem Vlastnický podíl Jméno Adresa 1/1 ŠidelkováNina Šantrochova 426/5 Hradec Králové Oceované objekty: Spolené ásti domu a jeho píslušenství a) Pozemky 1) Pozemky Byt b) Byt 1) Bytová jednotka 447/506 c) Ocenní porovnávací metodou

4 Znalecký posudek /2012 strana 4 b) Poloha a charakteristika Oceované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice. Jedná se o bytovou jednotku. 447/506 o velikosti 1+kk, která se nachází v 5. NP ve zdném bytovém dom v Smetanov ulici p. 447 vetn podílu na spolených ástech budovy a podílu na pozemku 367/ Pozemek je rovinatý, vstup do domu je z chodníku. Ped domem je parkovišt pro osobní automobily. Jedná se o lokalitu urenou pro bydlení oban. Okolní zástavbu tvoí bytové domy. c) Popis a stav objekt Bytová jednotka. 447/506 Bytová jednotka o velikosti 1+kk je situována v 5. NP zdného bytového domu p. 447 ve Smetanov ulici. Stecha je sedlová s vikýi pokrytá taškovou krytinou Bramac. Klempíské konstrukce jsou provedené z titanzinku. Schodišt je betonové, v dom je instalován výtah. Jedná se o bytovou jednotku 1+kk sestávající z pedsín, WC s koupelnou, obývacího pokoje s kk a balkonu. Podlahy jsou betonové pokryté PVC a s keramickou dlažbou v koupeln s WC. Vnitní omítky jsou vápenné štukové a v koupeln s WC a kuchyni je ástený keramický obklad stn. Okna jsou plastová s izolaním sklem. Vnitní dvee jsou náplové v obložkových zárubních, vstupní dvee do bytu jsou protipožární. Byt je napojený na elektroinstalaci 220 V, na veejný vodovod a kanalizaci. Vytápní a ohev teplé vody je dálkové, radiátory deskové. V kuchyni je kuchyská linka bez spotebi. d) Pozemky Katastrální území: Opatovice nad Labem LV.: Spoluvlastnický podíl: 367/17213 Druh pozemku íslo pozemku Výmra (m 2 ) Zastavná plocha st. 732/1 516 Ostatní plochy Zahrada

5 Znalecký posudek /2012 strana 5 D. Posudek Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní Ocenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 387/2011 Sb. o oceování staveb, pozemk a trvalých porost. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Pardubice Poet obyvatel: obyvatel Ocenní Spolené ásti domu a jeho píslušenství a) Pozemky a.1) Vyhláška 387/2011 Sb. a.1.1) Pozemky 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 iní 141,30 K. Cena je urena podle písm. f): ZC = C p 3,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dv desetinná místa), kde je poet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavné plochy a nádvoí Urení koeficient pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Koeficient zmny cen staveb K i : 2,139 Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) 1,949 Jednotková cena [K/m 2 ] Název Parc.. Výmra [m 2 ] základní upravená Cena [K] Zastavná plocha a 732/ ,30 589, ,62 nádvoí Pozemky zjištná cena: ,62 K

6 Znalecký posudek /2012 strana 6 Byt b) Byt b.1) Vyhláška 387/2011 Sb. b.1.1) Bytová jednotka 447/ Podlahové plochy bytu (PP): Plocha [m 2 ] Název celková koef. zapoítaná kuchyský kout 4,35 1,00 4,35 pokoj 22,56 1,00 22,56 chodba 2,90 1,00 2,90 koupelna s WC 5,39 1,00 5,39 balkón 4,78 0,17 0,81 39,98 36,01 Urení základní ceny za m 2 dle pílohy. 19, tabulky. 1: Kraj: Pardubický Obec: Opatovice nad Labem Poet obyvatel: Indexovaná prm. cena (IPC): , K/m 2 Trh s nemovitostmi: píloha. 18a, tabulka. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztah na prodejnost (nap. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 1,000 i=1 Poloha nemovitosti: píloha. 18a, tabulka. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez vtšího významu 0,00 2 Úady v obci II. Obecní úad, pop. mstský úad se 0,02 stavebním úadem nebo banka nebo policie nebo pošta 3 Poloha nemovitosti v obci III. Vnitní území obce 0,00 4 Okolní zástavba a životní III. Pevažující objekty pro bydlení 0,00 prostedí v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí II. Základní sí obchod a služeb, 0,00 nemovitosti pohostinské a popípad kulturní zaízení 6 Školství a sport v okolí nemovitosti III. Základní škola a sportovní zaízení 0,04

7 Znalecký posudek /2012 strana 7 7 Zdravotnické zaízení v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické pée 0,05 nemovitosti 8 Veejná doprava III. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0, m s více jak tymi pravidelnými denními spoji 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezamstnanost v obci a okolí II. Prmrná nezamstnanost 0,00 11 Zmny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vliv 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,110 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: píloha. 19, tabulka. 2 Bez vybavení kuchyské linky. Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby IV. Budova - zdná nebo monolitická 0,10 konstrukce vyzdívaná 2 Spolené ásti domu I. Žádné z dále uvedených 0,01 3 Píslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístní bytu v dom II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní svtové strany - ástený výhled 0,00 svtovým stranám 6 Základní píslušenství bytu III. Píslušenství úplné - standardní provedení 0,00 7 Další vybavení bytu a prostory III. Standardní vybavení - balkon nebo 0,00 užívané spolu s bytem lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8 Vytápní bytu III. Dálkové, ústední, etážové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené II. Mírn snižující cenu 0,05 10 Stavebn-technický stav II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 1,05 * údržbou * Kategorie stavby: A - stáí do 20 let vetn (nebo po celkové rekonstrukci) Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 9 1,0 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): i=1 1,092 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 1,000 1,110 1,092 = 1,212 Cena upravená (CU = IPC I): , 1,212 = ,26 K/m 2 Urení porovnávací hodnoty (PP CU): 36, ,26 = ,31 K Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na spolených ástech domu a píslušenství: Cena spolených ástí domu a jeho píslušenství = ,62 K Spoluvlastnický podíl: 367 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = 6 480,73 K ,73 K Cena po pitení spoluvlastnického podílu: = ,04 K Bytová jednotka 447/506 zjištná cena: ,04 K

8 Znalecký posudek /2012 strana 8 c) Ocenní porovnávací metodou Bytová jednotka 1+1, Opatovice nad Labem, Smetanova Jedná se o podkrovní byt 1+1 v OV ve 4.NP cihlového domu v klidné ásti obce Opatovice nad Labem. K bytu náleží velký sklep. Komora je souástí bytu a dále pdní prostor, pístupný rovnž pímo z bytu. V byt jsou nová plastová okna, podlahy a koupelna. WC je samostatné. Vytápní a ohev teplé užitkové vody je vlastním plynovým kotlem. V dom i v byt je zaveden Internet a kabelová televize. Bytová jednotka 2+1, Opatovice nad Labem, Smetanova Jedná se o zdný byt 2+1 v v Opatovicích nad Labem. Podlahová plocha bytu je 62 m 2 a je umístn v 1. NP cihlového domu. Byt má vymnná okna a nové jsou také rozvody elektiny. Jádro bytu je zdné. Byt má dva samostatné pokoje, kuchy s jídelnou, koupelnu, samostatné WC a prostornou chodbu. K bytu náleží dva zdné sklepní prostory. Vytápní je plynové lokální. V dom, kde se byt nachází jsou vymnné stoupaky, a provedena nová stecha vetn pdních byt a zateplená fasáda. Bytová jednotka 2+1, Opatovice nad Labem, Smetanova Jedná se o zdný byt 1+1 s balkonem v druhém nadzemním podlaží z típatrového zdného domu v klidné ásti obce Opatovice nad Labem. Byt je o rozloze 45 m 2 po celkové rekonstrukci, která byla dokonena ped rokem. Provedeno je nové vytápní - ústední s plynovým kotlem. Je zrekonstruováno bytové jádro a zmodernizována kuchy. V dom, kde se byt nachází jsou vymnné stoupaky, a provedena nová stecha vetn pdních byt a zateplená fasáda. Seznam porovnávaných objekt: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K místa K asový K vybav. K pozemky Jednotková cena Váha (V) (JC) Byt 1+1, Smetanova , K 45,00 m 2 1,00 1,00 1,00 1, ,44 K 1,0 Byt 2+1, Smeanova , K 62,00 m 2 1,00 1,00 1,00 1, ,39 K 1,0 Byt 1+1, Smetanova , K 45,00 m 2 1,00 1,00 1,05 1, ,70 K 1,0 Minimální jednotková cena za m 2 : Prmrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : ,70 K ,51 K ,39 K Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , K Množství: 39,98 m 2 Porovnávací hodnota: = , K

9 Znalecký posudek /2012 strana 9 E. Rekapitulace Cílem pedložené expertízy bylo provést návrh tržní (obvyklé) hodnoty bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území Opatovice nad Labem dle LV a LV pro stanovení prodejní ceny ke dni Oceovaný byt se nachází v bytové zón v okrajové ásti Opatovic nad Labem. V míst je autobusová i železniní hromadná doprava. Okolní zástavbu tvoí zrekonstruované pvodní zdné bytové domy. Pístupová komunikace je zpevnná. Z pohledu oceované stavby se jedná o polohu velmi dobrou. Jedná se o klidnou lokalitu v klidové zón bydlení na okraji bytové zástavby bez pímých prmyslových exhalací. Z místa je snadná dostupnost do Hradce Králové i do Pardubic. Snadno dostupná je i dálnice D11 propojení s Opatovicemi rychlostní komunikací. Jedná se o ásten rekonstruovaný byt v 5.NP nového zdného bytovém domu se standardním vybavením. Na základ provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenní pro návrh tržní hodnoty k uvedenému datu, je navržena obvyklá hodnota nemovitosti: Pro návrh obvyklé hodnoty byla použita srovnávací metoda založená na znalosti realizovaných cen obdobných nemovitostí v dané lokalit s pihlédnutím k místním podmínkám a specifikm oceované nemovitosti. Ceny obdobných byt v dané lokalit se pohybují v rozmezí ,- K. Vzhledem k poloze a stavu bytu navrhuji hodnotu bytu v souladu s porovnávací metodou pibližn v polovin cenového rozptí rozptí, tj ,- K Píslušenství byt a nebytových prostor Cena pozemk podle cenového pedpisu Byty a nebytové prostory Cena byt podle cenového pedpisu Cena zjištná porovnávacím zpsobem ,62 K , K , K Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , K Cena slovy: Sedmsetpadesáttisíc K

10 Znalecký posudek /2012 strana 10 F. Závr Cílem znaleckého posudku /2012 je zjištní ceny tržní hodnoty bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území Opatovice nad Labem dle LV a LV dle platného cenového pedpisu pro pevod nemovitosti. Administrativní cena zjištná dle platného cenového pedpisu, tj. Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku ze dne a o zmn nkterých zákon a provádcí Vyhlášky MF. 387/2011 iní ke dni : , K Cena slovy: Osmsettyicetjedentisícsedmsettyicet K Tržní hodnota navržená na základ výše uvedeného rozboru tržních cen v souladu s platným cenovým pedpisem tj. Zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku ze dne a o zmn nkterých zákon iní ke dni : , K Cena slovy: Sedmsetpadesáttisíc K V Hradci Králové, Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové

11 Znalecký posudek /2012 strana 11 G. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný pedsedou Krajského soudu Hradec Králové dne ,.j. Spr. 3951/96 pro základní obor ekonomika, odvtví ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady podnik a vklady majetku do spolenosti a pro základní obor stavebnictví, odvtví stavby obytné, prmyslové a zemdlské. Znalecký posudek byl zapsán pod po /2012 znaleckého deníku. V Hradci Králové, Ing. Miloslav Kalous Hradecká Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2606-56/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o obvyklé hodnot provozního areálu p. 908 vetn vybraného píslušenství a pozemk v katastrálním území Pouchov, obec Hradec Králové dle LV. 11018 2606-56/2012 Objednatel posudku: Profiwork,

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 65-108/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1349 Milevsko zapsaném na LV č. 3623 k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU è. 4075 / 83 / 2013 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI bytová jednotka č.1121/62 včetně spoluvlastnického podílu 546/100000 na budově č.p. 1120, 1121 a pozemcích p.č. St.1723/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více