Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků"

Transkript

1 Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků J. Skála, Univerzita J.E. Purkyn, Ústí nad Labem a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, M. Bárta, Max Planck Institute for Solar System Research, Katlenburg-Lindau a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, M. Varady, Univerzita J.E. Purkyn, Ústí nad Labem a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, Abstrakt Magnetická rekonexe ve slune ních erupcích zahrnuje ohromný rozsah vzájemn propojených ²kál od globálních rozm r erupce aº po ²kály, kde na úrovni kinetických d j probíhá vlastní disipace magnetické energie a urychlování ástic. Jednu z hlavních nezodpov zených otázek tohoto procesu tudíº p edstavuje fyzikální mechanismus p enosu volné magnetické energie od velkých m ítek, na nichº je energie akumulována, k disipativním ²kálám. V p ísp vku se zabýváme studiem tohoto problému za pomoci pokro ilých technik v numerickém modelování. Nejprve prezentujeme výsledky zaloºené na tradi n j²í metod kone ných diferencí Finite Dierence Method FDM) s pouºitím techniky adaptivního zjem ování výpo etní m íºe Adaptive Mesh Renement AMR). P estoºe nám tento p ístup poskytl vhled do mechanismu energetické kaskády v rekonexi, detailní analýza ukázala i n která slabá místa, kterými zmín ná metoda trpí. Jako mnohem p irozen j²í p ístup k multi²kálovému procesu magnetické rekonexe se proto jeví numerické modelování metodou kone ných prvk Finite Element Method FEM). V p ísp vku p iná²íme srovnání obou p ístup a první výsledky modelování magnetické rekonexe ve slune ní erupci získané s pomocí FEM. 1. ÚVOD Rekonexe magnetického pole je v sou asné dob povaºována za hlavní mechanismus uvoln ní energie ve slune ních erupcích. Nicmén mnoho otázek spojených s tímto procesem z stává otev ených. Nejmarkantn j²ím problémem je obrovský rozdíl mezi charakteristickými rozm ry struktur, na nichº je volná magnetická energie akumulována a ²kálami, kde podle teorie dochází k její skute né disipaci skrze neideální kinetické procesy. Zatímco typické m ítko struktur jejichº pozorování v erupci jsou interpretována jako projev proudové vrstvy je 1000 km, typická ²í ka disipativní proudové vrstvy udávaná teorií je pro parametry koronálního plazmatu pouze 10 m. Krom toho, tradi ní pojetí rekonexe s jedinou disipativní oblastí selhává v konfrontaci se zna nými toky urychlených elektron odvozených pom rn spolehliv z pozorování v tvrdém rentgenovském zá ení je totiº prakticky nemoºné urychlit poºadované mnoºství elektron v tomto pom rn velmi malém prostoru. Motivováni snahou po p eklenutí zmín ného propastného rozsahu ²kál Shibata a Tanuma 2001) navrhli schematický koncept fraktální p esn ji e eno kaskádní) rekonexe. Jejich schema p edpokládá tvorbu celé kaskády magnetických ostrov tzv. plasmoid ) mechanismem známým jako tearing instability na plném rozsahu ²kál od typických rozm r globální proudové vrstvy aº po disipativní ²kálu. Hlavní my²lenku jejich koncepce zachycuje obr. 1. V tomto p ísp vku si klademe za cíl ov it a dále rozvinout my²lenku kaskádní rekonexe pomocí numerického modelu popisujícího proces rekonexe v erupci soustavou MHD rovnic. Vzhledem k tomu, ºe se z principu jedná o dynamický systém pokrývající ²iroký rozsah ²kál, standardní metody e²ení parciálních diferenciálních rovnic zaloºené na superjemné jednoduché strukturované síti jsou z d vodu obrovského mnoºství sí ových bod pot ebných k 84

2 Obr. 1. Představa kaskády v trhání proudové vrstvy v rekonexi ve sluneční erupci podle Shibaty a Tanumy, 2001 vpravo) a její zasazení do rámcového schematu navrženého Karlickým 2004) pro vysvětlení vícero simultánně pozorovaných radiových vzplanutí typu DPS vlevo). simulaci i malých ²kál technicky nepouºitelné. Tento problém se pokou²íme obejít pouºitím dvou p ístup : zavedením adaptivního zjem ování výpo etní sít do metody kone ných diferencí AMR FDM), a nov ji alternativn téº metodou kone ných prvk FEM) umoº ující p irozenou adaptaci velikosti výpo etních element charakteristickým rozm r m struktur, které pokrývají. 2. MODEL Velko²kálovou L 10 m pro typické parametry v erupci) dynamiku magnetizovaného koronálního plazmatu je moºné popsat soustavou MHD rovnic pro stla itelnou resistivní tekutinu Priest, 1982): u + u) = 0 + u )u = p + j B + g 1) B = u B) ηj) U + S = u g. Pro ú ely simulací je vhodné soustavu rovnic 1) p evést do tzv. konzervativního tvaru, kdy stav systému je dán vektorem základních stavových veli in Ψ =, u, B, U), kde, u, B, U jsou po ad hustota, makroskopická rychlost, magnetická indukce a celková energie. Jednotlivé MHD rovnice pak nabývají tvaru zákon zachování hmoty, hybnosti, magnetického toku a energie. Tok energie S, proudová hustota j a celková energie U jsou dány pomocnými vztahy B = µ 0 j U = p γ u2 + B2 ) S = U + p + B2 u B) u B + η j B 2µ 0 µ 0 µ 0 2µ 0 2) Mikroskopické kinetické) efekty vstupují do velko²kálové dynamiky p es transportní koecient zobecn né rezistivity η. Protoºe v rámci MHD modelu není moºné popsat vlivy kinetických efekt, je zobecn ná rezistivita modelována vztahem { 0 : ud u cr ηr, t) = C u Dr,t) u cr ) u 0 : u D > u cr 3) Vztah 3) vyjad uje obecn uznávaný fakt, ºe pokud relativní rychlost elektron v i iont m u D r, t) = jr, t) en e 4) p edstavující elektrický proud p esáhne danou kritickou rychlost u cr, je r znými kinetickými nestabilitami nap. Bunemanova nestabilita) generováno uktuující elektrické pole, jeº na proud-nesoucí elektrony p sobí podobn jako sráºky s ionty mechanismus je znám jako anomální rezistivita. Soustavu MHD rovnic 1) nelze krom vybraných speciálních p ípad e²it analyticky a je proto nutné se uchýlit k metodám numerické integrace. K problému numerického e²ení soustav parciálních diferenciálních rovnic existují v zásad dva p ístupy metoda kone ných diferencí FDM) a metoda kone ných prvk FEM). 3. METODA KONEƒNÝCH DIFERENCÍ Metoda kone ných diferencí je zaloºena na pravoúhlé diskretizaci e²ené oblasti. To znamená, ºe kontinuální stavové veli iny popisující MHD systém jsou reprezentovány svými vzorky na uzlech kartézské diskretiza ní sít. Prostorové parciální derivace v diferenciálních rovnicích se pak nahradí diferencemi s kone nou velikostí diferencí x. Rovn º as je diskretizován stav systému je denován pouze v nespojitých asových krocích a pro asovou derivaci se se pouºije nahrazení 1 t Existuje mnoho zp sob jak tuto diskretizaci provést konkrétní p edpisy jsou známy jako r zná numerická schémata. V na²í MHD simulaci zaloºené na FDM pouºíváme explicitní diskretiza ní schéma 85

3 Laxe-Wendroa Chung, 2002), které má v 1D geometrii tvar Ψ i = Ψ i tψ i+1 Ψ i ) + t2 Ψ i 1 Ψ i + Ψ i+1 ) 2 x 2 x 2 jehoº zobecn ní pro 2D a 3D geometrie je p ímo aré. Z principu FDM je z ejmé, ºe kartézská diskretiza- ní sí dokáºe obsáhnout pouze omezený rozsah ²kál v d sledku svého kone ného rozli²ení. Tradi ní MHD simulace proudové vrstvy viz nap. Kliem a kol., 2000; Bárta a kol., 2008a) proto zachycují pouze velkorozm rovou dynamiku studovaného systému. Chceme-li pokrýt v t²í rozsah simulovaných m ítek lze pro detailn j²í popsaní dynamiky proudové vrstvy pouºít techniku AMR. Ta v místech s velkým gradientem stavového vektoru adaptivn zmen²í diference i velikost asového kroku viz. obr. 2) a poskytne tak lokáln lep²í rozli²ení. x 1 t 1 x 2 t 2 Undefined value Obr. 2. Adaptivní sít metody konečných diferencí. Uvedeného p ístupu jsme vyuºili k vyt enému zkoumání relevance konceptu kaskádní rekonexe pro slune ní erupce: ke zodpov zení této otázky byl zkonstruován numerický kód implementující 2.5D MHD model pomocí metody FDM s pouºitím techniky AMR více detail v Bárta a kol., 2010). Výsledky modelování jsou zobrazeny na obr. 3. Simulace startuje z po áte ního stavu popsaného pom rn ²irokou Harrisovou proudovou vrstvou viz nap. Bárta a kol., 2008b). Tvorbu takovýchto proudových vrstev lze p irozen o ekávat pod vyvrºeným lamentem/cme. Obrázek ukazuje situaci v ase t = 300τ A, kde τ A je Alfén v as. V levé ásti je zobrazen globální pohled na rovinu xz kolmou na invariantní sm r). Je patrné, jak se okolo sou adnic x = 0, z = 70 a x = 0, z = 110 formují sekundární plasmoidy v trhající se proudové vrstv mezi hlavním plasmoidem a arkádou erup ních smy ek. Pravý panel zobrazuje zv t²ený pohled na oblast ve vybraném obdélníku. Mezi plasmoidem v okolí bodu x = 0, z = 70 a erup ními smy kami se pak tvo í je²t men²í plasmoidy v dále zten ené proudové vrstv. Tvorba plasmoid na men²ích prostorových ²kálách a pokra ující lamentace proudové vrstvy mezi t mito plasmoidy je zcela ve shod s p edstavou kaskádní rekonexe Shibata a Tanuma, 2001) viz obr. 1. Vedle Shibatou a Tanumou p edpokládané kaskády tearing instability ukazují na²e výsledky nov i d leºitost opa ného procesu tedy koalescence splývání) vytvo ených plasmoid. Kaºdá interakce plasmoid totiº vede k vytvo ení proudové vrstvy mezi nimi a k sekundární rekonexi v této vrstv. Lze p edpokládat, ºe tento proces pokra uje aº na úrove kinetické ²kály, kde kinetická koalescence plasmoid p edstavuje pravd podobný mechanismus disipace magnetické energie Drake a kol., 2005). Dynamická rovnováha mezi procesy trhání tearing) proudové vrstvy spojené s tvorbou plasmoid a jejich následným splýváním tak pravd podobn udrºuje mocninnou distribuci prostorových ²kál a p edstavuje hledaný proces turbulentní kaskády magnetické energie od velkých m ítek k malým. Získané výsledky ukazují, ºe metoda kone ných diferencí FDM) s pouºitím techniky zjem ování sít AMR) p edstavuje pokrok ve zkoumání multi²kálových aspekt magnetické rekonexe. Nicmén detailní analýza odhaluje i n která slabá místa této metody, která mohou mít vliv na v rohodnost výsledk. Jedná se p edev²ím o problémy spojené s vnit ní hranicí mezi sít mi s jemným a hrubým rozli²ením. Vzhledem k r zn p esným aproximacím prostorových derivací kone nými diferencemi na jedné a druhé stran této hranice m ºe docházet k mírnému poru²ení jedné z Maxwellových rovnic B = 0 na tomto rozhraní. Dále se ukazuje, ºe r zn dlouhý asový krok pro jemnou a hrubou sí vede k fale²nému odrazu p ípadn vznikajících vln na hranicích jemné a hrubé m íºe. Abychom zabránili nekontrolovatelnému r stu t chto fale²ných oscilací, je nutné do numerického schematu za adit ur itou formu zhlazování smoothing/hyperviscosity) po ítaných veli in. V²echny tyto problémy omezují pouºití zmín né metody pro dal²í úrovn zv t²ení numerického rozli²ení. Z tohoto d vodu jsme obrátili na²i pozornost sm rem k popisu pole stavových veli in soustavou kone ných prvk FEM), který umoº uje mnohem p irozen j²í realizaci multi²kálového modelování. 4. METODA KONEƒNÝCH PRVK Metoda kone ných prvk FEM) zmín nými nevýhodami FDM netrpí je totiº zaloºena na nestrukturované m íºi a proto nemá problémy na hranici jemné a hrubé oblasti sít. Základem FEM je rozd lení výpo etní oblasti do mnoha kone ných podoblastí prvk /element. Typicky pouºívanými elementy jsou trojúhelníkové ve 2D) a ty st nné ve 3D) domény. Celá výpo etní oblast nap. ve 2D simulacích je pak pokryta trojúhelníkovou nestrukturovanou sítí. Výhodou je, ºe v p ípad pot eby lze velmi jednodu²e rozd lit daný element a získat 86

4 Obr. 3. Výsledek kaskádní rekonexe získaný pomocí 2.5D AMR MHD kódu. V zúžené proudové vrstvě se tvoří další menší magnetické ostrovy plasmoidy Bárta a kol., 2010). Srovnej s představou kaskádní rekonexe na obr. 1. tak lokáln v t²í rozli²ení, p i emº kvalitativn nedochází ke zm n sít element ani po této operaci neexistuje kvalitativní hranice mezi hrubými a jemnými oblastmi. FEM byla p vodn navrºena pro numerické výpo ty nap tí a deformací ve statice nap. výpo ty nosník apod.) z ehoº plyne i její vlastní terminologie a matematický formalismus. Formáln jde o hledání e²ení úlohy typu Au = f na Ω 5) Bu = g na Γ kde Ω je e²ená oblast, Γ = Ω je hranice oblasti Ω, A je lineární parciální diferenciální operátor, B je hrani ní operátor, f je zdrojový vektor a g je hrani ní podmínka. Operátor A je obecn dán v tomto tvaru A = A 0 + A i 6) x i i e²ení úlohy 5) se na celé oblasti hledá varia ní metodou t.j. snaºíme se nalézt extrém ur itého funkcionálu spojeného se soustavou 5). P íslu²ných funkcionál, jejichº minimalizace vede k soustav 5) existuje ov²em mnoho a podle nej ast ji pouºívaných se metoda kone ných prvk rozd luje do t í hlavních skupin: Rayleighova-Ritzova metoda, Galerkinova metoda a metoda nejmen²ích tverc least-squares FEM/LSFEM). Pro e²ení soustavy rovnic MHD pouºíváme práv metodu nejmen²ích tverc z d vod její univerzality dá se pouºít na parabolické, hyperbolické, eliptické i mixované rovnice), robustnosti a p esnosti. Základní podstata LSFEM viz Jiang, 1998) je v minimalizování kvadratického residua v celé oblasti e²ení hledáme tedy minimum funkcionálu Iu) = Ω Au f) 2 dω 7) Abychom mohli numericky uchopit tento problém jsou stavové veli iny reprezentované vektorem u v kaºdém elementu aproximovány rozvojem do vhodných bázových funkcí, nej ast ji polynom nízkých ád. Problém minimalizace funkcionálu 7) se tak po n kolika matematických úpravách p evede na soustavu lineárních algebraických rovnic SU = R 8) Kde S je ídká matice tuhosti, R je vektor pravé strany v terminologii FEM zvaný vektor zatíºení) a U je diskrétní reprezentace stavového vektoru u ve form hodnot stavových veli in v uzlových bodech sít. Tuto soustavu e²íme pomocí metody vhodné pro e²ení soustav s ídkou maticí. V na²em kódu pouºíváme metodu sdruºených gradient. Výhodou FEM jsou moºnosti jiº zmín ného snadného zjem ování sít d lením element a také atraktivní moºnost zvy²ování ádu bázových funkcí k p esn j²ímu popisu e²ení v rámci jednoho elementu. Jak lze p evést soustavu MHD rovnic 1) do tvaru 5) vhodného pro pouºití FEM? Abychom mohli ur it prvky matice tuhosti a vektoru zatíºení, nejprve musíme nalézt lineární operátor odpovídající rovnicím MHD. Nejprve p evedeme rovnice 1) do semi-konzervativního tvaru Ψ 1 + Ψ 2 + F i = 0 9) kde Ψ 1 =, π 1, π 2, B 1, B 2, U, 0), π i = u i, Ψ 2 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, J 3 ), Ψ = Ψ 1 +Ψ 2 a F i je tok ve sm ru i-té sloºky i {x, y}): F i = π 1π i π i B 1 B i δ 1i p + U m ) π 2 π i B 2 B i δ 2i p + U m ) π i B 1 π 1 B i + ηε 1ij J j π i B 2 π 2 B i π i γ + ηε 2ij J ) j + γ 1 p + U k +2ηε ijk J j B k + 2 ε ijkπ k B i π i B k )B k ε 3ik B k Komponenta proudové hustoty J 3 je zde vy len na, protoºe její rovnice neobsahuje asovou derivaci, ale po ítá se p ímo z magnetického pole. Protoºe p vodní formulace problému FEM 5) je zaloºena na e²ení stacionární asov nezávislé) a lineární úlohy, je t eba i pro ná² MHD systém provést nejprve asovou diskretizaci a linearizaci. Pro asovou diskretizaci pouºíváme známé numerické schéma Cranka-Nicholsonové viz nap. Chung, 2002), které je semi-implicitní a druhého ádu p esnosti. Linearizace je implementována pomocí iterativního hledání e²ení úplného t.j. nelineárního) 87

5 operátoru Newtonovou-Raphsonovou metodou. Linearizovaná a asov diskretizovaná soustava je pak dána v tomto tvaru 1 + t 2 A k i = Ψ 1 t 2 )) + A k i Ψ k+1 = ) F i Ak i Ψ k Zde leny s pruhem zna í starý asový krok, index k je lineariza ní iterace a A je Jakobiho matice A k i = F i Ψ k 10) V p ípad proudové hustoty je rovnice dána jednodu²²ím tvarem, protoºe neobsahuje asovou derivaci 1 + Ak i ) + A k i Ψ k+1 = Ak i Ψ k 11) Kód metody kone ných prvk je stále ve vývoji a proto jsou zde prezentovány pouze výsledky z testování této metody. Na obrázku 5 jsou zobrazeny po áte ní hustoty hybností, které spou²t jí rekonexi magnetického pole. Vtoková rychlost do difúzní oblasti je p ibliºn 10 men²í neº rychlost výtoková. Po áte ní magnetické pole a rozloºení hustoty a teploty plazmatu odpovídá Harrisov konguraci proudové vrstvy viz. obr. 6), pouºité i v p ípad simulací FDM. Obrázky 6 a 7 ukazují proudovou hustotu a silo áry magnetického pole v asech t = 0.0τ A, t = 1.2τ A, t = 1.7τ A a t = 2.2τ A. Pro prostorovou diskretizaci byla pouºita trojúhelníková sí viz. obr. 4) s aproxima ními polynomy druhého ádu t.j. 6 bod na trojúhelník). Z obrázku 7 je vid t, jak po áte ní proud ní vede ke kompresi proudové vrstvy a k zaºehnutí magnetické rekonexe jsou patrné jak nov vytvo ené magnetické silo áry tak charakteristické rekonexní výtrysky. Jiº první výsledky tak ukazují pouºitelnost LSFEM na e²ení rovnic magnetohydrodynamiky a tedy i na studium procesu kaskádní rekonexe. Od dal²ího vývoje kódu si slibujeme moºnost adaptivního zjem ování rozli²ení kombinovaným p ístupem zaloºeným jak na d lení element, tak na zvy²ování ádu bázových funkcí. Jak jiº bylo uvedeno, lze tyto vlastnosti numerického e²ení které jsou p itom klí ové pro studium multi²kálových proces do FEM kódu implementovat zcela nenásiln a p irozen. Vzhledem k výpo etní náro nosti bude dal²í rozvoj algoritmu sm ovat rovn º k zakomponování paraleliza ních technik do tohoto programu. 5. ZÁV R Rekonexe magnetického pole ve slune ní erupci je svou podstatou multi²kálový proces vyºadující Obr. 4. Diskretizace oblasti do trojúhelníkové sítě. Obr. 5. Počáteční nastavení hustoty hybnosti. V levé části je zobrazena hustota hybnosti ve směru osy x, což je vtok do difúzní oblasti. V pravé části je výtok z difúzní oblasti ve směru osy y. Obr. 6. Časový vývoj rekonexe magnetického pole. Levá část zobrazuje proudovou hustotu a magnetické pole bílé čáry zobrazují siločáry magnetického pole) na začátku simulace. Pravá část ukazuje proudovou hustotu a magnetické pole v čase t = 1.2τ A. pro své studium nasazení pokro ilých technik numerického modelování. V p ísp vku jsme se v novali srovnání dvou moºných p ístup k danému problému: pouºití adaptivního zjem ování výpo etní m íºe AMR) v metod kone ných diferencí a alternativnímu popisu MHD systému pomocí metody kone ných prvk FEM). S pouºitím 2.5D AMR MHD kódu jsme studovali koncept fraktální kaskádní) rekonexe zaloºený na p edstav kaskády tearing instability vedoucí k tvorb plasmoid separovaných stále ten ími proudovými vrstvami postupn na men²ích a men²ích ²kálách Shibata a Tanuma, 2001). Výsledky 88

6 Obr. 7. Vývoj magnetické rekonexe v časech t = 1.7τ A a t = 2.2τ A. na²eho modelování tuto p edstavu podporují. Krom toho ale nov ukazují i d leºitost faktu, ºe vzniklé plasmoidy spolu vzájemn siln interagují, coº vede k vytvá ení proudových vrstev kolmých k rovin p vodní silné proudové vrstvy a sekundárním rekonexím v t chto proudových vrstvách. Tento jev vede k dal²í fragmentaci proudové hustoty, napomáhá ke zvý²ení celkové efektivity rekonexe a potenciáln p ispívá k e²ení problému urychlování mohutných tok ástic pozorovaných v erupcích. Protoºe podrobná analýza výsledk AMR FDM ukazuje i n která omezení této metody, nap eli jsme svou pozornost ke slibnému alternativnímu popisu MHD systému pomocí metody kone ných prvk FEM). Vyvíjíme numerický kód implementující FEM model magnetohydrodynamických rovnic v jeho variant pouºívající metody nejmen²ích tverc LSFEM) a v p ísp vku jsme prezentovali jeho první výsledky. Ty nazna ují, ºe LSFEM p edstavuje pouºitelný a perspektivní p ístup k modelování multi²kálových aspekt rekonexe a p edev²ím ke studiu mechanismu turbulentní kaskády p enosu magnetické energie od velkých k malým m ítk m. K dosaºení tohoto cíle chceme pokra ovat ve vývoji FEM algoritmu tak, aby zahrnul p irozenou implementaci adaptivního lokálního zlep²ování rozli²ení. Následujícím cílem tedy je vytvo it adaptivní nestrukturovanou sí, která dokáºe mapovat i malé ²kály. LITERATURA Bárta M., Vr²nak B. a Karlický M. 2008a): Astronomy and Astrophysics, 477, Bárta M., Karlický M. a šemli ka R. 2008b): Solar Physics 253, Bárta M., Büchner J. a Karlický M. 2010): Advances in Space Research 45, Drake J.F., Shay M.A., Thongthai W. a Swisdak M. 2005): Phys. Rev. Letters 94 9), Chung T.J. 2002): Computational Fluid Dynamics, Cambridge University Press Jiang B. 1998): The Least-Squares Finite Element Method Springer-Verlag Berlin Heidelberg Karlický M. 2004): Astronomy and Astrophysics 417, 325 Kliem B., Karlický M. a A.O. Benz 2000): Astronomy and Astrophysics, 360, Priest E.R. 1982): Solar Magnetohydrodynamics, D. Reidel Publishing Company, Shibata K. a Tanuma S. 2001): Earth, Planets, and Space 53, pp Poděkování Tato práce vznikla za podpory grant : 205/08/H005, 205/06/P135, 205/07/1100 Grantové Agentury ƒeské republiky, IGA UJEP a výzkumného projektu AV0Z Astronomický ústav AV ƒr, v.v.i). Výpo ty byly provád ny na po íta ovém clusteru OCAS Ond ejov Cluster for Astrophysical Simulations; 89

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE

MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE MONITOROVÁNÍ ÚROVN HLADIN AKUMULOVANÝCH VOD V DOLE JERONÝM MONITORING OF MINING BACKWATER LEVELS IN THE JERONÝM MINE Markéta Lednická 1, Zden k Kaláb 2, Jaromír Knejzlík 3 Abstrakt Tento p ísp vek popisuje

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu 2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu V té to kapitole se zabývám procesem vytváření prostorové ho modelu ve formátu DXF. Pro lepší porozumě ní se nejprve pokusím nastínit, jak formát DXF obecně pracuje.

Více