MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU. Motivation system of a company. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU. Motivation system of a company. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce:"

Transkript

1 M a s a r yk o v a u n i v e r z i t a Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Motivation system of a company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislava Kuchynková Autor: Bc. Jana Sedláčková Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: SEDLÁČKOVÁ Jana Podniková ekonomika a management MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Motivation system of a company Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Analýza motivačního systému v konkrétním podniku a návrh možných zlepšení. Postup práce a použité metody: V teoretické části autorka provede shrnutí poznatků z teorie managementu se zaměřením na motivační nástroje. V praktické části autorka na základě vlastního výzkumu ve vybraném podniku zpracuje analýzu současného stavu motivačního systému podniku a zhodnocení úrovně spokojenosti pracovníků s jeho aktuální podobou. Závěrem budou posouzeny možnosti zefektivnění motivačního systému daného podniku. Předpokládá se využití metod literární rešerše, analýzy, syntézy, dedukce, dotazování a vhodných matematicko-statistikých metod.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ADAIR, John. Efektivní motivace. Translated by Lenka Vorlíčková. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, s. ISBN ARMSTRONG, Michael Stuart. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, s. ISBN BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. 4. vyd. Brno: CP Books, viii, 100. ISBN DEIBL, Maria. Motivace jako nástroj řízení. Translated by Jiří Loudin. Praha: Linde, s. ISBN DUCHÁČEK, Ludvík. DIAGNOSTIKA PRACOVNÍ MOTIVACE V NĚKOLIKA SOUČASNÝCH ČESKÝCH FIRMÁCH: EMPIRICKÝ VÝZKUM. Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 41, 1-2, 10 s. ISSN X KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislava Kuchynková Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Jana Sedláčková Motivační systém podniku Motivation system of a company podnikového hospodářství Ing. Ladislava Kuchynková Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Motivační systém podniku je na základě teoretických východisek a vlastního empirického šetření analyzovat motivační systém společnosti Lingea s.r.o. a návrh možných zlepšení. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, teorie motivace, stimulace pracovníků a motivační systém. V praktické části práce je na základě vlastního empirického výzkumu provedena analýza současného stavu motivačního systému a zhodnocena úroveň spokojenosti zaměstnanců s jeho aktuální podobou. Závěrem jsou prezentována doporučení na změny v motivačním systému, které mají vést k jeho zlepšení. Annotation The goal of this diploma thesis Motivation system of a company is to analyse motivation system of Lingea s.r.o. and suggestion of possible improvement on the basis of theoretical resources and own empirical research. In the theoretical part of the thesis basic concepts, motivation theories, stimulation of employees and motivation system are defined. In the empirical part is performed analysis of current design of motivation system and employee s satisfaction level with current design of motivation system is rated on the basis of own empirical research. In conclusion are presented suggestions related to motivation system which should lead to its improvement. Klíčová slova Motivační systém, motivace, stimulace, odměňování, zaměstnanecké benefity. Keywords Motivation system, motivation, stimulation, rewarding system, employee benefits.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Motivační systém podniku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ladislavy Kuchynkové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Ing. Ladislavě Kuchynkové za cenné rady, které mi při vypracování práce vždy ochotně poskytla. Dále děkuji RNDr. Michaele Ševečkové, spolumajitelce Lingea s.r.o., která mi umožnila uskutečnit výzkum v tomto podniku, jakožto zaměstnancům, kteří vyplnili dotazník. Speciální díky patří Ing. Kláře Bednářové, která mi ochotně odpovídala na moje otázky k fungování podniku. V neposlední řadě děkuji svým rodičům, kteří mě podporovali po celou dobu mého studia.

10

11 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST MOTIVACE A STIMULACE STRUKTURA OSOBNOSTI A MOTIVACE MOTIVACE MOTIV STIMULACE, STIMUL ZDROJE MOTIVACE MOTIVACE A VÝKON ZAMĚSTNANCŮ TEORIE MOTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ TEORIE INSTRUMENTALITY TEORIE ZAMĚŘENÉ NA OBSAH Teorie potřeb (Abraham Maslow) ERG teorie motivačních potřeb (Clayton Alderferer) Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace (Frederick Herzberg) TEORIE ZAMĚŘENÉ NA PROCES Teorie expektance (Victor H. Vroom) Teorie spravedlnosti (John S. Adams) Teorie stanovení cílů (Edwin A. Locke, Gary P. Latham) Teorie X a Y (Douglas McGregor) SHRNUTÍ TEORIÍ PRACOVNÍ MOTIVACE STIMULACE PRACOVNÍHO VÝKONU HMOTNÁ ODMĚNA OBSAH PRÁCE POVZBUZOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NEFORMÁLNÍ HODNOCENÍ ATMOSFÉRA PRACOVNÍ SKUPINY PRACOVNÍ PODMÍNKY IDENTIFIKACE S PRACÍ, PROFESÍ A ORGANIZACÍ EXTERNÍ STIMULAČNÍ FAKTORY MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ A MOTIVACE ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A MOTIVACE Základní složka mzdy Pevná (či polopevná) složka mzdy Pohyblivá motivační (výkonová) složka mzdy Mzdové příplatky Zaměstnanecké výhody VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI PRAKTICKÁ ČÁST SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 45

12 ÚVOD V nynější dynamické době je v zájmu podniku si udržet kvalitní a vysoce motivované zaměstnance, protože právě takoví zaměstnanci dovedou podnik k vyšší výkonnosti a pomohou mu zlepšit a upevnit pozici na trhu. Z uvedeného důvodu je problematika pracovní motivace čím dál aktuálnější, s čímž souvisí snaha podniků budovat kvalitní motivační systémy. Manažeři k motivaci pracovníků v dnešní době mají k dispozici široké spektrum nástrojů, kterými mohou stimulovat motivaci zaměstnanců k práci. Nejedná se však pouze o finanční odměny, ale existují nástroje mnohdy levnější, na které není třeba vynakládat peněžní prostředky žádné, nebo minimální. Souhrn těchto nástrojů společně tvoří motivační systém podniku, zaměřím se proto v této diplomové práci na obě kategorie. Cílem diplomové práce na téma Motivační systém podniku je analyzovat stávající motivační systém konkrétního podniku a návrh možných zlepšení. Za účelem naplnění tohoto cíle budu zjišťovat, v jakém stavu současný systém je, jak jsou s ním zaměstnanci spokojeni a jaké je řešení jeho nedostatků, které musí být jak prospěšné pro zaměstnance, tak výhodné pro podnik. Práci rozdělím na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se budu zabývat nejprve definicemi základních pojmů a tomu, jaká je úloha motivace jako substruktury osobnosti. Poté přiblížím teorie motivace pracovního jednání, které jsou důležitým východiskem manažerské praxe v oblasti ovlivňování lidí. Dále se budu věnovat stimulačním nástrojům a prvkům motivačního systému, tedy konkrétním prostředkům ovlivňování zaměstnanců v podniku. V praktické části provedu na základě poznatků z části praktické empirický výzkum v podniku Lingea s.r.o. v průběhu podzimu roku Pomocí tří výzkumných metod budu analyzovat v souladu se zadáním a cílem práce nejprve stávající stav motivačního systému Lingea s.r.o. a následně, zejména pomocí dotazníkového šetření, budu zkoumat spokojenost zaměstnanců s aktuální podobou motivačního systému. Získané poznatky z vlastního empirického šetření a teoretických východisek využiji k doporučení pro podnik, jež by měla vést ke zlepšení motivačního systému Lingea. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 MOTIVACE A STIMULACE V této části práce budu definovat základní pojmy, které s tématem motivace a motivace pracovního jednání souvisí. Jedná se o základní východiska, na kterých bude spočívat celá tato diplomová práce. 1.1 Struktura osobnosti a motivace Uvést, co je to osobnost a jakou roli v ní hraje motivace, je základním východiskem celé této diplomové práce. Jak zmiňuje např. Bedrnová a kol. 1, definicí toho, co je to osobnost, je mnoho. Je ale možné vymezit obecné znaky osobnosti, ve kterých se většina teoretiků shoduje (osobnost je v tomto případě chápána jako konkrétní člověk, není zde popsána z psychologického nebo sociologického hlediska). Jsou to 2 : jedinečnost: osobnost je totiž to, co člověka od ostatních lidí odlišuje, každý člověk je jedinečný, souhrnnost a jednota: osobnost totiž zahrnuje psychologické prvky, které spolu tvoří nedělitelný celek, relativní stálost: osobnost umožňuje předpovídat chování člověka v jednotlivé situaci, je to totiž to, co je v člověku relativně stálé, přizpůsobení a vývoj: osobnost je nepřetržitý proces, který lidem umožňuje vyrovnávat se s vnitřními i vnějšími podměty. Každá osobnost se v průběhu svého života utváří. Slouží ji k tomu vnitřní a vnější faktory a sebeutvářecí aktivity. Výsledkem je osobnost, která se stále vyvíjí s určitou vnitřní strukturou (viz Schéma č. 1.): 1 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str

14 Schéma č. 1: Struktura osobnosti Celek (jednota) osobnosti Schopnosti Co člověk umí? Motivace, zaměřenost Co člověk chce? Temperament Jaký je ještě? Charakter, postoje Jaký člověk je? Zdroj: Bedrnová, Nový (2007), str. 52 a PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání, str. 15, upraveno. První substrukturou osobnosti člověka jsou jeho schopnosti. Schopnosti vyjadřují to co člověk umí. Je to široká škála nejrůznějších předpokladů, které jsou pro člověka nezbytné k výkonu určité činnosti. 3 Schopnost můžeme také chápat jako dosaženou úroveň některých psychických funkcí, tedy komplex znalostí a dovedností, které slouží k vykonávání určité činnosti. 4 Motivace zahrnuje volbu konkrétních cílů a také intenzitu a vytrvalost, s nimiž k nim směřuje. 5 Temperament jako další ze substruktur osobnosti určuje celkový styl prožívání a chování člověka. Temperament určuje dynamiku osobnosti, tedy dispozice člověka k tomu, aby byl schopný emocionálních reakcí. Temperament se projevuje v celkovém způsobu veškeré lidské činnosti. Poslední substrukturou, která je úzce propojena s temperamentem 6, je charakter. Vyjadřuje psychický obsah základních mravních kvalit osobnosti, je ho možné chápat jako soubor charakteristik člověka Motivace Slovo motivace je původem latinského původu a vychází z latinského slova movere, což znamená hýbat se, pohybovat. Definicí pojmu motivace se v literatuře vyskytuje nespočetně. Armstrong 8 charakterizuje motivaci jako cílově orientované chování a podotýká, že motivace řeší faktory, které ovlivňují způsob chování lidí. Motivaci můžeme také označit jako děj, kdy vyvoláváme v člověku ochotu něco udělat prostřednictvím vnitřních pohnutek 3 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BUCHTOVÁ, B. Člověk - psychosomatická bytost: k problému lidské sebereflexe, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str

15 (motivů) 9 a můžeme tedy konstatovat, že motivace je proces, který je motivem iniciován. 10 V lidské psychice totiž působí určité, někdy ne zcela uvědomované, hybné vnitřní síly motivy. Ty člověka v jistém směru aktivizují a pomáhají udržet vzbuzenou aktivitu. Projevem působení těchto motivů je motivované jednání a motivovaná činnost člověka. 11 Motivace působí současně ve třech dimenzích 12, a to v: dimenzi směru ta člověka určitým způsobem orientuje a zároveň ho odvádí od jiných možných směrů. Prakticky lze tuto dimenzi vyjádřit obraty chci toto, přál bych si to a tohle atd., dimenzi intenzity vyjadřuje sílu (intenzitu), s jakou člověk o dosažení daného cíle usiluje. Tuto dimenzi nejlépe vyjadřují fráze jako docela bych si to přál, velice po tom toužím atd., dimenzi stálosti neboli také dimenze vytrvalosti, perzistence, vyjadřuje stupeň vytrvalosti jedince při dosahování cíle. Čím je perzistence vyšší, tím vyšší je schopnost jedince držet se cesty ke stanovenému cíli i přes vyvstalé překážky. Existují dva typy (pracovní) motivace, a to intrinzická a extrinzická (také nazývány jako vnitřní a vnější). Intrinzická motivace je souhrn těch faktorů, které lidé sami produkují a jež ovlivňují jejich chování. Lidé mohou být motivovaní, pokud cítí, že jejich práce je důležitá, zajímavá a poskytuje jim dostatečný prostor k autonomii a zodpovědnosti. Jejich činnost pak není stimulována a odměňována z vnějšku. Extrinzická motivace vyjadřuje, co manažeři dělají, aby motivovali lidi. Působí na ně například odměnami, zvýšením platu, povýšením, pochvalami atd Motiv Motiv můžeme označit jako důvod pro to, abychom něco vykonali, 14 nebo také zjednodušeně jako něco, co nás uvede do pohybu 15. Lze ho pojmout jako určitou jednotlivou vnitřní 9 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali., str NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ARMSTRONG, M. Armstrong's handbook of human resource management practice, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str

16 psychickou sílu 16. Motivy jsou důvody, pohnutky, jednání. 17 Každý člověk disponuje dvěma druhy motivů. Jsou to motivy biogenní, které vychází z fyziologie organismu, a sociogenní, které vyjadřují jeho potřeby jako sociální bytosti. 18 Cílem každého motivu je dosažení finálního stavu, a to jeho nasycení. Platí, že dokud motiv není nasycen, tak trvá. 19 Motiv disponuje dvěma složkami: 20 energizující, která dodává lidem k jednání energii a sílu, řídící, jenž udává směr jednání, lidé se rozhodnou pro jednu věc a ne pro jinou. Motiv většinou v lidské psychice nepůsobí samostatně, ale v určitém souboru motivů. Z uvedeného vyplývá, že motivy můžou v kombinacích působit různě. Pokud působí ve stejném směru, zároveň se posilují a sčítají. Pokud jsou ale orientované opačným směrem, zároveň se oslabují a narušují motivovanou činnost a mohou ji dokonce v krajních podmínkách znemožňovat. 21 Stejně tak poměr mezi intrinzickou a extrinzickou motivací je u každého člověka a v každé situaci odlišný. Často se oba dva typy prolínají a mohou se zároveň posilňovat (tzn. člověk je motivován jak sám od sebe, ale také z vnějšku, například finanční odměnou a těší se z obojího), ale také oslabovat (zaměstnanec získá vnější odměnu za něco, co by byl ochoten udělat z vlastní vůle, tedy byl motivován intrinzicky). 22 Adairovo pravidlo 50:50 poukazuje na to, že 50 % motivace vychází z nitra osobnosti a 50 % vychází z vnějšího prostředí, ovšem i on sám tvrdí, že se jedná pouze o teorii, která nemůže být aplikovatelná na každou situaci. 23 Motivy jednotlivých lidí jsou rozdílné a úkolem manažerů je tyto pracovní motivy u pracovníků odhalit, aby mohli jejich pracovní výkon stimulovat vhodnými stimulačními nástroji. Hlavním motivem, o kterém se mylně řada manažerů domnívá, že je motivem jediným, jsou peníze. Pokud je u některých jedinců tento motiv silný, dá-li jim manažer 16 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BĚLOHLÁVEK F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, str NAKONEČNÝ M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BĚLOHLÁVEK F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str STEIGER, T.; LIPPMANN E. D. Psychologie pro manažery: jak ovládnout umění vést, str ADAIR, J.; THOMAS N. The concise Adair on teambuilding and motivation, str

17 peníze k dispozici, povede to k jejich maximálnímu výkonu. Lidé jsou ovšem zaměřeni i jinak, dalšími motivy pracovního jednání mohou být také například 24 : osobní postavení takový člověk je motivován touhou po svém postavení a je pro něho důležitý kariérní postup, pracovní výsledky, výkon člověk má rád svoji práci a snaží se být nejlepší, přátelství pro tyto pracovníky je důležitá atmosféra pracovní skupiny, jistota do jisté míry se podobá motivu peněz, ale je orientovaná více do budoucna, odbornost typ lidí s tímto motivem touží po profesním rozvoji, samostatnost tito lidé nad sebou těžko snáší nadřízeného a vyhovuje jim, když mohou veškerou práci odvést sami, tvořivost je potřeba vytvářet něco nového, člověk s tímto motivem má potřebu tvořit. Různorodost motivů a různorodost lidí dokazuje, jak je důležité u pracovníků odhalit, který z motivů je pro ně dominantní, a na základě zjištění jejich výkon stimulovat vhodnými stimulačními nástroji, aby jejich motivy mohly být nasyceny. 1.4 Stimulace, stimul Od pojmu motivace je třeba odlišit pojem stimulace, který s motivací úzce souvisí. Stimulace je totiž vnější působení na vnitřní motivační strukturu člověka 25, zatímco motivace vnitřním procesem člověka. 26 Stimulace je vědomé ovlivňování činnosti jiného člověka z vnějšího prostředí s úmyslem ovlivnit jeho psychické procesy, především jeho motivaci. 27 Stimul je vnější podnět, kterým je působeno na vnitřní motivační strukturu člověka s cílem dosáhnout určitého chování daného jedince 28, je to jakýkoliv podmět, který vyvolá změnu v motivaci člověka. I stimuly můžeme dělit na incentivy (endogenní) a impulsy (exogenní) KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování, str NAKONEČNÝ M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str

18 Stimulace se v organizaci provádí pomocí nejrůznějších manažerských technik a systémů, které budou více přiblíženy v kapitole Zdroje motivace Zdroje motivace můžeme rozdělit do několika skupin na potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a ideály. 30 Potřeby chápeme jako základní zdroj motivace. V prostředí psychologie (na rozdíl od ekonomie) charakterizuje potřebu prožívaný nedostatek něčeho, co je pro jedince významné, důležité nebo potřebné 31, znamená stav nedostatku. 32 Potřeby můžeme také definovat 33 jako síly, které řídí vnímání, porozumění, vůli a činnost takovým způsobem, aby přetransformovaly v určitém směru stávající neuspokojivou situaci. Potřeba, jakožto stav určité nelibosti, přirozeně vyvolává tendence k odstranění napětí, které je nedostatkem způsobeno. Tato tendence by měla vést k saturaci nedostatku za předpokladu nalezení cíle, kterého chce osoba dosáhnout. Vztah nedostatku, potřeby, motivace a činnosti nabízí následující Schéma č. 2: Schéma č. 2: Znázornění vztahu nedostatek potřeba motivace činnost Nedostatek (nadbytek) Potřeba Motivace Na cíl zaměřená činnost Odstranění nedostatku (nadbytku) Zdroj: BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str. 366, upraveno. Potřeby lze dělit na primární (biologické, fyziologické ) a sekundární (získané - potřeba lásky, seberealizace ). 34 Teorií potřeb se zaobíralo několik známých teoretiků, jedním z nich byl i Abraham Maslow, jehož koncept hierarchie potřeb patří mezi nejuznávanější v této oblasti a bude o něm dále pojednáno v pododdílu BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, str PINDER, C. Work motivation in organizational behavior, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str

19 Návyky jsou opakované zafixované způsoby chování člověka v různých situacích, které se objevují ve všech oblastech lidské činnosti, včetně té pracovní. Člověk je tak pod vlivem návyku motivován k určité činnosti v konkrétní situaci. Zájmy vyjadřují u člověka trvalejší soustředění na jednu oblast. 35 Hodnoty jsou věci, jevy, kterým člověk přisuzuje určitý význam a následně ovlivňují lidskou motivaci tak, že je stimulován vlastním hodnotovým žebříčkem či systémem. Konečně ideály jsou chápány jako soubor názorů a idejí člověka, kterými se během svého jednání řídí a k nimž směřuje Motivace a výkon zaměstnanců Výkon zaměstnance determinují jeho motivace a schopnosti 37, které můžeme označit jako subjektivní činitele výkonu. Objektivním činitelem, který vstupuje do determinace pracovní motivace, jsou pracovní podmínky. Vztah vyjadřuje následující vzorec 38 : V= f (M*S*M ž ) V M S M ž úroveň výkonu úroveň motivace úroveň schopností možnosti (podmínky, technologie) Z výše uvedeného lze vyvodit, že pokud zaměstnanec disponuje požadovanými schopnostmi, nedosáhne dané úrovně výkonu, jestliže mu bude chybět potřebná motivace dosáhnout kýženého výsledku. Naopak pokud bude zaměstnanec vysoce motivovaný, ale jeho schopnosti nejsou dostatečné, je jeho snaha k dosažení výkonu neúčinná. 39 Do uvedeného vztahu také vstupují vnější možnosti (podmínky, technologie). Pokud budou pro zaměstnance nulové, kýženého výkonu nebude dosaženo. Vztah motivace a výkonu nelze ovšem, jak je výše definován, chápat jako dokonalý. Je třeba zohlednit prvek nadměrné motivace, která u člověka může nastat v situaci, že se jedná o extrémně důležitý úkol. To, že je úkol vysoce důležitý, může u člověka vyvolat vnitřní psychické napětí, což celkově ovlivní lidské chování a oslabuje tak subjektivní předpoklady 35 BUCHTOVÁ, B. Člověk - psychosomatická bytost: k problému lidské sebereflexe, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str DUBRIN, Andrew J. Management essentials, str

20 výkonu. 40 Tento jev vysvětluje Graf č. 1, zvaný Yerkesův-Dodsonův zákon, někdy označovaný jako obrácená U-křivka: Graf č. 1: Yerkesův-Dodsonův zákon Zdroj: BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ E., NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str. 237 Pokud chce vedoucí pracovník zvyšovat výkon zaměstnanců, musí upravit míru jejich motivace a schopností, které ve vzájemném souladu působí na pracovní výkon. Pokud jsou schopnosti a motivace zaměstnance vysoké, zaměstnanec podává vyšší výkon. Jestli jsou ale výkony pod úrovní standardu, je potřeba jednu z těchto oblastí vylepšit. 41 Zároveň je třeba věnovat pozornost výše zmíněnému fenoménu přemotivování, které ale vyplývá spíše z důležitosti zadaného úkolu, nicméně je důležité se mu snažit vyhnout. Velký důraz je kladen na vedoucího pracovníka, jehož cílem je zajistit motivující vedení pracovníka a také průběžně k jeho pracovnímu výkonu poskytovat zpětnou vazbu. 42 V této kapitole bylo podstatné zmínit hlavně rozdíl mezi pojmy stimulace a motivace, tedy mezi dvěma klíčovými pojmy této diplomové práce. Dále jsem nastínila co je zdrojem motivace pro člověka co ho bude motivovat k vyšším pracovním výkonům. 40 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str NOE, R. A.; HOLLENBECK, J. R.; GERHART B.; WRIGHT, P. M.. Fundamentals of human resource management, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str

21 2 TEORIE MOTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ Teorie motivace pracovního jednání vycházejí z obecných teorií lidského chování, zkoumají utváření motivace a proces motivování, zjišťují, proč se lidé v práci chovají určitým způsobem tedy ukazují přístupy k motivaci. Naznačují, jak by měly podniky na lidi působit, aby povzbudily své pracovníky k efektivnímu uplatnění jejich schopností a vyvinutí takového úsilí, které povede k naplnění cílů organizace a v neposlední řadě také k seberealizaci pracovníků Teorie instrumentality Zastánci teorie instrumentality staví svoje výzkumy na tom tvrzení: instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné. Již od 19. století se teoretici pracovní motivace snažili podpořit myšlenku toho, že lidé pracují pouze pro peníze. 44 Teorii instrumentality podpořil svojí myšlenkou podmiňování B. F. Sinner, který se snažil formovat lidské chování prostřednictvím používání nástrojů (instrumentů) k jeho usměrnění. Věřil v používání odměn ( cukru mzdy) a trestů ( biče např. pokárání od nadřízeného). 45 Adair k vysvětlení metody dokonce používá příklad osla, kterého k pohybu můžeme donutit buď bičem, nebo nalákáním na cukr. 46 Teorie cukru a biče se zdá být omezená v tom, že k vysvětlení motivace využívá pouze vnější stimuly a nikoliv stimuly vnitřní. Teorie staví na myšlence, že pokud budou odměny a tresty provázány s výkonem člověka, bude pak motivován k práci Teorie zaměřené na obsah Teoriemi zaměřenými na obsah se zabýval jako první Abraham Maslow, který vytvořil model hierarchie potřeb, na který následně navázal (mimo jiné) Clayton Alderfer se svým modelem ERG teorií motivačních potřeb. Obsahové teorii se věnoval i Frederick Herzberg a vytvořil hygienickou teorii potřeb. 43 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str

22 2.2.1 Teorie potřeb (Abraham Maslow) Tato teorie je často autory odborných publikací zařazována mezi obecné teorie motivace lidského chování, ale bývá často využívána právě ve vztahu k pracovní motivaci člověka, proto je v této části práce zařazena. Maslowova hierarchie potřeb staví potřeby na pozici nejdůležitějšího zdroje lidské motivace. 48 Jsou to právě lidské potřeby, které tvoří obsah motivace a pokud potřeby nejsou dostatečně uspokojovány, dochází k vytváření nerovnováhy. Každá neuspokojená potřeba tak motivuje lidské chování. 49 Sám Maslow považoval teorii potřeb za zásadní a důležitý princip pochopení zdravého vývoje člověka. 50 Maslow definoval pět lidských potřeb: 51 potřeby fyziologické jsou naprosto bazální a vyjadřují potřebu člověka přežít, jedná se o potravu, spánek, potřeby bezpečí vyjadřují touhu žít a být zdravý, potřebu jistoty, potřeby sounáležitosti a lásky vyjadřují touhu být akceptován ostatními, někam patřit, milovat a být milován, potřeby uznání a úcty postavení, funkce ve společnosti, potřeby seberealizace (v originále self-actualization, některými autory 52 označovaná jako sebeaktulizace) a osobního rozvoje zahrnuje sebeuplatnění, nalezení sebeuspokojení v životních aktivitách. Výše uvedené potřeby Maslow seřadil do pyramidy (Schéma č. 3), která symbolizuje důležitost jednotlivých potřeb. Jakmile jsou uspokojeny potřeby na spodních příčkách pyramidy, může dojít k uspokojení potřeb dalších, respektive výše postavené potřeby se projeví až ve chvíli, kdy dojde k saturaci potřeb nižších, přičemž potřeba seberealizace není plně uspokojena nikdy. 53 Zároveň již uspokojená potřeba přestane člověka motivovat, naopak vyšší potřeby jsou silným motivem BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání, str MIKULÁŠTÍK, M.; Nový I. Manažerské psychologie, str Např. ARNOLD, John. Psychologie práce: pro manažery a personalisty, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str

23 Dle některých autorů 55 jsou ale nevýhody tohoto grafického znázornění kritizovány. Vyšší potřeby na špičce pyramidy vypadají jako menší, zatímco podle Maslowa je tomu naopak. Kapacita pro fyziologické potřeby má své hranice, zatímco potřeba seberealizace je neomezená. Protože se ale jedná o notoricky známý model, tvar pyramidy jsem použila. Je ale třeba mít paměti to, že nemusí správně vystihovat podstatu celé myšlenky. Schéma č. 3: Maslowova hierarchie potřeb Potřeby seberealizace a osobního rozvoje Potřeby uznání a úcty Potřeby sounáležitosti a lásky Potřeby bezpečí Potřeby fyziologické Zdroj: Podle MIKULÁŠTÍK, M.; NOVÝ I. Manažerská psychologie, str. 139, upraveno. Pro znázornění toho, jak se může Maslowova teorie promítnout do pracovní oblasti, můžeme jmenovat tyto potřeby: 56 mzda, a to ta část, která je vynaložena na zabezpečení fyziologických potřeb (další část mzdy slouží k saturaci vyšších potřeb), jistota v práci, sociální a důchodové zabezpečení, odbory, vztahy v pracovní skupině, přijetí kolegy v rámci formálních a neformálních vztahů, povýšení, tituly, respekt, pocit úspěšnosti, pracovní seberealizace, osobní růst, plné využití schopností. Model A. Maslowa ukazuje, že motivace pracovníků nemusí být jen otázkou financí. Z teorie vyplývá, že lidé mají rozličné spektrum potřeb (motivů), které mohou manažeři využít bez vynaložení peněz Např. ADAIR, J. Efektivní motivace, str WAGNEROVÁ, I.; NOVÝ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, str BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, str

24 2.2.2 ERG teorie motivačních potřeb (Clayton Alderferer) Do určité míry na Maslowovu teorii hierarchie potřeb navázal C. Alderfer se svojí ERG (Existence - Relatedness - Growth) teorií motivačních potřeb. Alderfer je kritikem hierarchického uspořádání a redukuje potřeby na následující kategorie: existeční potřeby (Existence) vztahové potřeby (Relatedness) růstové potřeby (Growth) Alderfer kritizuje Maslowův model zejména proto, že je dle jeho názoru možno usilovat o saturaci více potřeb najednou, tedy že i při neuspokojení základních potřeb je možno usilovat o uspokojení potřeb růstu. Vztahy v ERG modelu vykazují určitou závislost, jež Alderferer označil jako frustrační regresi. Ve dvou druzích cyklů ukazuje, že může dojít ke zpětnému procesu, tedy ke zvýšení existenčních potřeb, pokud nejsou uspokojeny potřeby vztahové, v jiném druhu cyklu ale určitým způsobem potvrzuje Maslowovu teorii tedy náznak Maslowova hierarchického působení Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace (Frederick Herzberg) Teorie, která bývá také označována jako motivačně hygienická teorie, je založena na předpokladu, že každý člověk disponuje dvěma skupinami potřeb, které jsou vzájemně protikladné. 59 Herzberg a jeho tým provedli v Pittsburghu v 50. letech 20. století zkoumání spokojenosti a nespokojenosti s prací převážně u techniků a účetních. 60 Na základě tohoto výzkumu zjistili, že pokud byli zaměstnanci v práci spokojeni, uváděli podmínky, které souvisely s jejich pracovním výkonem, a když byli nespokojeni, mluvili o podmínkách, které jim znesnadňovaly práci. Herzberg a jeho tým tak definovali dva protikladné pracovní faktory 61, a to faktory motivační (motivátory), které způsobují pracovní spokojenost na jedné straně, a faktory hygienické (frustrátory), tedy ty faktory, které způsobují pracovní nespokojenost na straně druhé. 62 Faktory sice lze pro znázornění jednotlivě klasifikovat na 58 MIKULÁŠTÍK M.; NOVÝ, I. Manažerská psychologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str Autoři různých publikací používají odlišné pojmenování faktorů stejného významu. V dalším výkladu budeme používat vždy výrazy motivátor a frustrátor. 62 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení, str

25 motivační a hygienické (viz Tabulka č. 1), nicméně jejich rozdělení není striktně dané. Například mzda je klasifikována jako frustrátor, ale může působit také jako motivátor. 63 Tabulka č. 1: Klasifikace faktorů Motivátory Frustrátory výkon pracovní řády uznání směrnice samotná práce pracovní podmínky míra odpovědnosti vztahy k nadřízeným služební postup vztahy ke spolupracovníkům obohacování práce osobní život mzda Zdroj: BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ E., NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str. 141, upraveno. Herzberg ve svojí teorii poukázal zejména to, že pracovní motivace souvisí s pracovní spokojeností. Tvrdí, že pokud je pracovník dlouhodobě nespokojen, je třeba ho pro zvýšení motivovat, ale také, že některé frustrátory mají vliv pouze na pracovní spokojenost (pokud je jejich působení pozitivní, spokojenost nenavodí, ale zamezí výskytu nespokojenosti), zatímco motivátory (při jejich pozitivním působení navodí spokojenost) mají vliv i na úroveň a zaměření motivace, tedy za předpokladu, že pracovník není v práci dlouhodobě nespokojen Teorie zaměřené na proces V teoriích, které se zaměřují na proces, je kladen důraz na psychologické procesy nebo také síly, jež ovlivňují motivaci. Tyto teorie jsou často označovány jako kognitivní teorie 65, tedy takové teorie, u kterých je kladen důraz na skutečnost, že poznávací procesy mají motivační účinky BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str STEIGER, T.; LIPPMANN E. D. Psychologie pro manažery: jak ovládnout umění vést, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str

26 2.3.1 Teorie expektance (Victor H. Vroom) Teorii expektance lze také označit jako teorii očekávání. Hlavní myšlenkou této teorie je, že práce je vnímaná jako určitý nástroj k dosažení jiné důležité hodnoty pro člověka. Podstatnou roli v této teorii hrají pojmy expektance (očekávání) a valence (hodnota). Pojem expektance vyjadřuje subjektivní pravděpodobnost, že jisté pracovní jednání povede k určitému (očekávanému výsledku). Valence vystihuje subjektivní uspokojení, ke kterému určité pracovní jednání povede. 67 Expektační teorii motivace pracovního jednání můžeme vyjádřit rovnicí, kterou Vroom nazval rovnice očekávání 68 : M = (V x E) M.. úroveň motivace V.. valence E.. expektance Rovnice ukazuje, že valence a expektance se vzájemně násobí. Z rovnice lze také jasně vyčíst, že pokud například nějakému výsledku přikládáme vysokou valenci, ale zároveň se domníváme, že pravděpodobnost dosažení cíle je nulová (E=0), bude i naše motivace dosáhnout cíle nulová. Stejně tak, pokud víme, že určité chování by jistě vedlo ke kýženému výsledku, který pro nás nemá žádnou hodnotu (V=0), motivace dosažení výsledku nebude žádná. Abychom tedy vůbec mohli o motivaci hovořit, expektance i valence musí být větší jak 0 (E V>0). Adair upozorňuje na skutečnost, že Vroomova rovnice očekávání musí brát v úvahu všechny možné výsledky, tedy že ve většině situací vyvolá určitá situace několik různých následků. Upravuje tedy rovnici očekávání do následující podoby 69 : M = (V x E) Rovnice slouží jako znázornění, jak se člověk chová v určitých situacích. Předpokládá se, že si s každým rozhodnutím tyto propočty neprovádí, nicméně v nevědomé vůli lidská mysl tyto analýzy schopna provádět je NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str ADAIR, J. Efektivní motivace, str

27 2.3.2 Teorie spravedlnosti (John S. Adams) Stejně jako teorie expektance, i teorie spravedlnosti vychází z kognitivních motivačních teorií. 71 Podstatou teorie spravedlnosti, podle jejího autora J. S. Adamse, je skutečnost, že se pracovníci srovnávají s ostatními pracovníky v jejich týmu. 72 Objeví-li se v tomto srovnání nějaká nerovnost, vznikne zaměstnanci motiv pro její odstranění. 73 Podle teorie pracovníci očekávají (a budou motivováni v případě), že odměna za jejich vklad do práce bude stejná v porovnání se stejnými charakteristikami jejich kolegů, pokud se s nimi bude zacházet nespravedlivě, budou demotivování. 74 Je tedy potřeba nastavit spravedlivý systém odměňování a spravedlivé postupy zacházení s lidmi v podniku. 75 Pokud ale nastane u některých pracovníků pocit, že je s nimi ve srovnání s ostatními pracovníky zacházeno nespravedlivě, je na místě, aby do situace zasáhl manažer, který by měl situaci operativně vyhodnotit a vyřešit. Pokud bude nastalou situaci ignorovat a řešení se vyhýbat, dojde k zásadním problémům s motivací pracovníků, respektive s jejich výkonností Teorie stanovení cílů (Edwin A. Locke, Gary P. Latham) E. A. Lock, G. P. Latham a jejich kolektiv zpracovali teorii, kde tvrdí, že pokud jsou jednotlivým pracovníkům stanoveny určité cíle, je jejich motivace a výkon vyšší. 76 Nastavení jednotlivých cílů (které by měly být náročné, ale ne nesplnitelné) je specifické pro jednotlivé pracovníky a může se tak jevit jako složité (ne však nemožné). Pracovník by se měl na tvoření cílů podílet a pociťovat při jejich plnění závazek. O průběžném plnění cíle by měl být informován pomocí zpětné vazby, stejně tak nutnost zpětné vazby platí pro splnění cíle. 77 Tato teorie je hojně podporovaná výzkumy. Na výzkumu asi pracovníků ve Spojených státech amerických se ukázalo, že nastavení individuálních a náročných úkolů zvýšilo jejich výkon. 78 Teorie stanovení cílů je univerzální pro pracovní úkoly jakéhokoliv typu. Nesoustředí se totiž na jejich obsah, ale na splnění formy. 79 Zároveň působí prakticky a návodně a pro manažery je jednoduché její principy pochopit a aplikovat. 71 ARNOLD, J.; RANDALL, R. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace, str S TIKAR, Jir í. Psychologie ve svete práce. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2003, 461 p. ISBN Str Nakonečný 1992, str ARNOLD, J.; RANDALL, R. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, str LOCKE, Edwin A. Handbook of principles of organizational behavior, str ARNOLD, J.; RANDALL, R. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace, str LOCKE, E.; SHAW, K.; SAARI, L.; LATHAM G. Organizational Effectiveness Research Programs, str

28 2.3.4 Teorie X a Y (Douglas McGregor) Poněkud mimo skupiny teorií stojí teorie X a Y D. McGregora. X a Y vyjadřují chování dvou skupin lidí, které jeví odlišný přístup k práci a pracovnímu chování, z čehož vyplývá, že i ovlivňování jejich pracovního úsilí je odlišné. 80 První skupina lidí věří v teorii X tedy v to, že lidé prakticky nejeví žádný zájem o organizaci, pro kterou pracují, a jejich hlavním motivem v ní pracovat jsou vydělané peníze, popřípadě strach z potrestání (metoda cukru a biče). Další skupina lidí ti kteří věří v teorii Y předpokládají určitou vazbu mezi jedincem a organizací, větší angažovanost v cílech organizace a celkově větší propojení jedince a úkolu. Obě strany tak v ideálním případě pracují společně a snaží se dosáhnout společného zájmu tedy té oblasti zájmů, které se překrývají u jedince i společnosti Shrnutí teorií pracovní motivace Z motivačních teorií je možné si také odnést mnoho poznatků pro manažerskou praxi, také z teorií budu vycházet při vyhodnocování dotazníkové šetření a doporučení pro společnost. Například Maslowova hierarchie potřeb ukazuje, že zaměstnanci mají i jiné potřeby, než potřebu peněz a lze je motivovat i jinak, než finančními odměnami. Herzberg prostřednictvím svého výzkumu poukázal na motivační vliv mzdy. Ve své teorii ji sice řadí mezi frustrátory, ale nedá se říci, že by byla frustrátorem v každé situaci. Pokud je mzda vázána na pracovní výkon, působí také jaké motivátor tedy motivační vliv faktoru nelze vymezit absolutně. Navíc si můžeme odvodit, že frustrátory sice nedokážou samy zaměstnance navést k vyššímu pracovnímu výkonu, ale slouží jako určitý základ, na kterém lze postavit motivátory, které ale už zaměstnance k vyššímu výkonu povedou. Frustrátory lze také označit jako ty nástroje, jaké má k dispozici podnik a slouží k nastolení pracovní spokojenosti. Motivátory ale může ovládat pouze bezprostřední nadřízený a tak vede pracovníka k vyššímu pracovnímu výkonu. Teorie zaměřené na proces, zdůrazňují roli pocitů a chování zaměstnanců, co se týče spravedlnosti, očekávání. Teorie stanovení cílů naznačila, jakým způsobem mají být nastaveny cíle, aby měly pozitivní vliv na motivaci. 80 ŠTIKAR J. Psychologie ve světě práce, str ADAIR J. Efektivní motivace, str

29 3 STIMULACE PRACOVNÍHO VÝKONU V této kapitole bude pojednáno o stimulaci pracovního výkonu, která slouží k ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti zaměstnanců. Jak je uvedeno již v oddílu 1.4, stimulace je vnější působení na vnitřní motivační strukturu člověka. Účinek stimulačních prostředků závisí na motivační struktuře člověka, je-li připraven přijmout podnět (stimul). Stimulační prostředky (takové, které mohou mít stimulační význam) podle jejich důležitosti v podnikovém prostředí dělíme do několika kategorií: 82 hmotná odměna, obsah práce, povzbuzování pracovníků neformální hodnocení, atmosféra pracovní skupiny, pracovní podmínky, identifikace s prací, profesí a podnikem, externí stimulační faktory. 3.1 Hmotná odměna Hmotná odměna je hlavní stimulační prostředek, který může nabývat různých podob. Jedná se o různé peněžní i nepeněžní odměny, tedy i mzdu, prémie, poukazy na služby a další. Každá z nich musí být přidělována podle striktně stanovených pravidel, aby byla zvýšena jejich stimulační účinnost. Nezbytné je, aby odměna měla přímý vztah na výkon zaměstnance a byla udělována až po dokončení úkolu, nikoliv předtím. Také je podstatné, aby bylo předem vymezeno, jaké jsou pravidla vztahu mezi výkonem a odměnou a mělo by být jasné, za jaký výkon ji zaměstnanec obdrží. Samozřejmostí je, že odměny musí být v pracovních skupinách přidělovány spravedlivě, což má vliv nejen na stimulaci, ale také na mezilidské vztahy v dané pracovní skupině. 83 Peníze jsou totiž klíčovým stimulem pro většinu lidí 84, avšak přináší s sebou mnoho komplikací. 85 Pracovníci budou často srovnávat svoje odměny s ostatními zaměstnanci, přičemž zjištění toho, že jsou odměny přidělovány dle jejich názoru nespravedlivě ve srovnání s jejich kolegy, vede k nedostatku motivace a snížení morálky ve 82 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str. 260, upraveno. 83 BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str ADAIR, J.; THOMAS N. The concise Adair on teambuilding and motivation, str WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, str

30 skupině. 86 Často vyvstává také problém v tom, že zaměstnanci ve své práci vidí vyšší hodnotu, než jaká je pro zaměstnavatele, což znovu může probouzet problém ve skupině, kde budou zaměstnanci bojovat o to, kdo z nich má odměnu vyšší. 87 Proto platí to, co již bylo zmíněno výše hmotné odměny musí být přidělovány s maximální spravedlností a musí být vázané na výkon zaměstnance, jinak jsou spíše zdrojem demotivace. 88 Navíc je třeba nastavení systému odměňování efektivně tak, aby pracovníci nezískali dojem, že odměna je něco, co jim právem náleží a nemůže jim být nikdy odebrána. 3.2 Obsah práce Jen práce, která je pro zaměstnance zajímavá, rozmanitá, přináší mu uspokojení, je relativně nezávislá a nechybí k ní zpětná vazba, působí stimulačně. 89 Existují zaměstnanci, pro které je velice důležité uplatňovat jejich vzdělání k prováděné práci nebo tvořivé myšlení, či pečovat o druhé lidi atd. Tito zaměstnanci tak mohou být stimulování právě obsahem vykonávané práce Povzbuzování pracovníků neformální hodnocení Neformální hodnocení pracovníků je způsob stimulace výkonu zaměstnanců, na kterou management společnosti nemusí vynakládat žádné finance. 91 Jedná se o takové hodnocení pracovníka, ve kterém by mělo převládat pozitivní hodnocení a může být i ve formě zpětné vazby. 92 Pracovníci by neměli být takto povzbuzování jako pracovní skupina, ale individuálně, aby nedocházelo k demotivaci zaměstnanců tím, že nejsou pro společnost rozeznatelní jako jedinci Atmosféra pracovní skupiny Pokud je v pracovní skupině pozitivní atmosféra, má taková atmosféra kladný vliv na motivaci zaměstnanců a naopak. Přestože každá skupina má svoji vnitřní autonomii, pravidla a normy, manažer může dění ve skupině ovlivnit pomocí svého formálního i neformálního 86 ADAIR, J.; THOMAS N. The concise Adair on teambuilding and motivation, str DUBRIN, Andrew J. Management essentials, str KOWALEWSKI, S. J.; PHILLIPS, S. L. Preferences for performance based employee rewards: evidence from small business environments, str WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str DUBRIN, Andrew J. Management essentials, str PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání, str DUBRIN, Andrew J. Management essentials, str

31 vlivu a může tak na chování skupiny působit. 94 Sociální faktory ve skupině vykazují tedy silný stimulační účinek na zaměstnance a ovlivňují výkon celé pracovní skupiny. 3.5 Pracovní podmínky Pokud management věnuje pozornost pracovním podmínkám a snaží se je zlepšovat, nastanou dva efekty. Vylepšení pracovních podmínek se projeví zejména ve zvýšení výkonu zaměstnanců, kteří jsou více motivovaní a také to posilní vztah mezi zaměstnanci a managementem podniku, který tak vůči zaměstnancům prokazuje zájem o jejich pohodlí při práci. 95 Může se jednat například o zlepšení osvětlení na pracovišti, zajištění pravidelného úklidu, designové doplňky atd. 3.6 Identifikace s prací, profesí a organizací Identifikace s prací znamená, že člověk práci přijal jako nedílnou část svého života. 96 Člověk, který se identifikoval s prací, považuje cíle společnosti za svoje vlastní a celkově je vysoce motivovaný, což vede k jeho dlouhodobě zvýšenému výkonu. Studie potvrzují 97, že pracovníci, kteří vykazují vysokou soudržnost s cíli podniku, vykazují vysokou pracovní motivaci. 3.7 Externí stimulační faktory Tyto stimulační faktory jsou dvojího charakteru. Může se jednat o celkovou image organizace, která může stimulovat výkon zaměstnanců, pokud je podnik společensky uznáván. Za další externí stimulační faktor lze označit vliv vývoje makroekonomické situace, do kterého podnik nemůže zasáhnout. 98 Jak je patrné z výše uvedeného, stimulačních nástrojů je mnoho. Právě podle jejich úrovně bude zkoumán motivační systém konkrétního podniku v praktické části této práce. 94 PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str POKORNY, M. Getting to Know Your Employees and What Motivates Them, str V této části práce sice uvádím externí stimulační faktory, aby byl výklad kompletní, ale v další části práce je v souvislosti s motivačním systémem podniku nebudu brát v úvahu a budu se zaobírat pouze ostatními stimulačními prostředky, které jsou interní a podnik je může ovlivnit. 31

32 4 MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Motivační systém podniku je nástroj, který slouží manažerům pro práci se zaměstnanci v oblasti jejich ovlivňování k vyššímu pracovnímu výkonu, 99 má dvě funkce integrační a diferenciační. 100 Funkce integrace plní úlohu začleňování pracovníků do organizace a jejich soudržnost s cíli podniku. Jako motivační nástroje, které plní integrační funkce, je možno jmenovat zejména zaměstnanecké výhody, upevňování přátelských vztahů na pracovišti na firemních večírcích atp. Pro funkci diferenciace je zásadní rozlišit výkon jednotlivých zaměstnanců. Aby byla diferenciační funkce naplněna, je důležité, aby podnik disponoval vysoce promyšleným systémem vzdělávání, kterým dokáže rozdíly v odměňování zaměstnanců spravedlivě ohodnotit. 101 Za prvky motivačního systému označujeme 102 : hodnocení, odměňování, rozvoj a vzdělávání pracovníků. Dále také za prvky motivačního systému podniku můžeme označit nástroje stimulace, které byly uvedeny v kapitole 6 této práce 103 a v literatuře jsou často zahrnovány pod oblast odměňování jako nehmotné odměny. Jsou to: pracovní podmínky, obsah práce, atmosféra pracovní skupiny (zařazováno často jako pracovní společenské podmínky). 99 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str. 17, BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str DUCHÁČEK, L. Diagnostika pracovní motivace v několika současných českých firmách: Empirický výzkum, str DUCHÁČEK, L. Diagnostika pracovní motivace v několika současných českých firmách: Empirický výzkum, str HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str Tyto nástroje stimulace již byly v uvedené kapitole č. 6 této práce důkladně představeny další definice by pouze uměle navyšovaly celkový rozsah této práce. 32

33 Jednotlivé složky motivačního systému jsou spolu provázané. Hodnocení je často nástrojem pro odměňování pracovníků a zároveň pro rozvoj a vzdělávání pracovníků. Zastává tak v motivačním systému centrální pozici, od které se odvíjí charakter jeho dalších složek Hodnocení pracovníků a motivace Hodnocení pracovníků je zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování cílů týkajících se pracovního výkonu. Jedná se o nástroj nejen motivace pracovníků, ale také jejich kontroly a usměrňování. Hodnocení pracovníků může nabývat dvou podob, a to neformálního a formálního hodnocení. 105 Neformální hodnocení funguje na denní bázi vztahu nadřízeného a pracovníka, jedná se spíše o průběžné hodnocení pracovních úkolů a chování. Oproti tomu formální hodnocení je systematické, periodické a plánované. Z formálního hodnocení je sepsán zápis, který je následně založen do personálního spisu každého pracovníka a probíhá pomocí speciálních metod. Hodnocení je důležitou činností v každém podniku. Na základě výsledků hodnocení je totiž postaven nejen systém odměňování a rozvoje pracovníků, ale také jejich rozmisťování na pracovišti, kariérní postup a zejména stimulace ke zlepšení pracovního výkonu a motivování. Oblastmi hodnocení pracovníků jsou výstupy, vstupy a procesy, přičemž hodnocení musí být zaměřeno na všechny tři z nich. 106 Pokud by se vedoucí pracovník zaměřil pouze na jednu oblast, například na hodnocení výstupu, bylo by toto hodnocení neefektivní a i pro zaměstnance nespravedlivé. Mezi vstupy zařazujeme kompetence a zkušenosti zaměstnance, které využívá při práci. Za výstup jsou považovány výkony a výsledky, kterých zaměstnanec při práci dosahuje a které lze velmi dobře měřit. Konečně procesem se rozumí hodnocení přístupu pracovníka k práci, jedná se o mezičlánek mezi vstupy a výstupy. K efektivnosti měření kromě hodnocení všech oblastí přispívají také další zásady, které je nutné dodržovat: 107 do přípravy hodnocení se musí zapojit jak vedoucí pracovník, tak zaměstnanec, 104 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str. 211 a ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty, str

34 obsah i kritéria hodnocení jsou založeny na kvalitní analýze úkolů a pracovních míst, pracovní cíle, jejichž plnění je hodnoceno, musí být nastaveny podle metody SMART (specifické, měřitelné, akceptované, realizovatelné, termínované) 108, musí být zachována objektivita a vyváženost měření, hodnotitelé musí být speciálně vyškoleni, výsledky musí být předloženy pracovníkům, kteří mají mít možnost argumentovat k předloženému hodnocení, systém musí působit periodicky a nepřerušovaně a je nutné, aby byl průběžně aktualizován. Jak už bylo naznačeno výše, je v procesu hodnocení důležitá zpětná vazba. 109 V moderním hodnocení pracovníků se stále více zvyšuje participace pracovníků na hodnotícím procesu a jeho účast na přípravě, průběhu a vyhodnocení se považuje dokonce za nezbytnou a žádoucí. 110 Zpětná vazba představuje reakci na přijatou zprávu, 111 nebo obecněji informaci druhé strany o tom, jak vnímala čin prvního jedince 112. Manažer by si tedy měl vždy ověřit, zda pracovník správně pochopil jeho sdělení a zpětnou vazbu si od něj vyžádat. Pracovníkovi průběžné hodnocení a také poskytování zpětné vazby k jeho výkonu pomáhá zjistit, jakým směrem se jeho pracovní výkon ubírá. Hodnotící pracovník by se měl vyvarovat chyb, které mohou při hodnocení pracovníků nastat, a tak validitu hodnocení poškodit. 113 Za rušivý efekt lze označit například špatnou náladu hodnotitele, pracovníkům se špatným pracovním výkonem není dána možnost se zlepšit, nadržování atp. Vhodnou metodou pro hodnocení administrativních a specializovaných pracovníků je metoda hodnocení pomocí cílů (Management by Objectives MBO), která má určité fáze: BLAŽEK L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování, str HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str BEDRNOVÁ, E.; JAROŠOVÁ E.; NOVÝ I. Manažerská psychologie a sociologie, str WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, str WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, str HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, str

35 1. stanovení cílů, kde je důraz kladen především na měřitelnost. Cíle by měly být v souladu s metodou SMART (viz výše), 2. plánování úkolů, tedy jak bude cílů dosaženo, 3. sebeřízení, ve kterém se vyžaduje kvalitní motivace pracovníka, 4. průběžná pravidelná kontrola, koučování, to znamená zpětná vazba k plnění dílčích cílů, povzbuzování, konzultace a usměrňování. Výhoda metody hodnocení pomocí cílů spočívá v tom, že zaměstnanci mají možnost se do stanovení cílů v určité míře zapojit, což napomáhá zvyšovat jejich motivaci k vyššímu výkonu Odměňování pracovníků a motivace Důležitost odměňování byla již zmíněna v oddílu 3.1. Jedná se o motivační nástroj, který je pro většinu zaměstnanců dominantní. Manažeři mají ale také k dispozici další nástroje, jako je povýšení, pochvaly, zaměstnanecké výhody, příjemné pracovní prostředí atd., tedy nehmotné odměny. 116 Jako zásady odměňování pracovníků je možno uvést distribuční a procedurální spravedlnost, slušnost, rovnost, nestrannost, důslednost, průhlednost (chápání procesů odměňování), strategická provázanost, přiměřenost souvislostem, a účelu, vytváření kultury vysokého výkonu. 117 Tyto zásady lze shrnout do třech cílů systém odměňování by měl být motivační, spravedlivý a transparentní. 118 Bohužel pracovní výkon bývá často špatně měřitelný a tak je pro manažery náročné pracovní výkon spravedlivě ohodnotit. Proto mezinárodní úřad práce vytvořil seznam faktorů, který by manažeři při vytváření systému odměňování měli využívat. Jedná se například o faktory jako analýza a úsudek, hospodaření se zdroji, fyzické požadavky, řízení a kontrola lidí, plnění úkolů a další Metody a nástroje hodnocení. WOLTERS KLUWER ČR, a. s. Účetní kavárna [online] [cit ]. Dostupné z: Dále budu v tomto oddílu pojednávat pouze o hmotných odměnách. 117 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků, str HORVÁTHOVÁ, P.; ČOPÍKOVÁ, A. Systémy odměňování v organizacích, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str

36 Systém odměňování má určité úkoly, které je třeba naplnit, aby se jednalo o systém efektivní a účelný. Z hlediska motivace pracovníků je to zejména stabilizace a odměňování žádoucích pracovníků za jejich úsilí, musí být nastaven tak, aby motivačně vedl pracovníky k jejich nejlepšímu pracovnímu výkonu a měl by stimulovat proces zvyšování jejich osobních schopností a kvalifikace. Mimo to by měl být akceptován i samotnými pracovníky a být v souladu s právními normami. 120 Odměňování v České republice musí podléhat příslušnému legislativnímu rámci. Odměňování se řídí zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a zákonem č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání. Základní způsoby odměňování, které v součtu tvoří celkovou odměnu zaměstnance, jsou 121 : základní složka mzdy, pevná (polopevná) složka mzdy, pohyblivá motivační (výkonová) složka mzdy, mzdové příplatky, zaměstnanecké výhody Základní složka mzdy Je nejpoužívanější mzdovou formou, zaručenou částí celkové mzdy a vychází z kvalifikačních nároků na zaměstnance, odpovědnosti, namáhavosti a významu pracovního místa, neméně také z tržního hodnocení prací. 122 Tato součást celkové mzdy zaměstnance může být určena hodinovou, týdenní, měsíční, nebo roční sazbou, 123 v České republice je nejčastějším typem výpočtu sazba měsíční. Důležitou funkcí systému pevných mezd je nastavit strukturu pro srovnatelné a spravedlivé odměňování pracovníků, které závisí na jejich pracovních úkolech a pracovním výkonu. 124 Jak už bylo několikrát zdůrazněno, mzda je sice motivačním faktorem, ale motivačně působí pouze krátkodobě. 125 K dlouhodobému motivování 120 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str Meritum Personalistika, str Meritum Personalistika, str ARMSTRONG, M. Armstrong's handbook of human resource management practice, str. 740, KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str Také např. Meritum Personalistika, str

37 zaměstnanců, které povede k dlouhodobě zvýšenému pracovnímu výkonu, je lepší se přiklonit k variabilním složkám mzdy, které se mohou (a měly by) vztahovat právě k pracovnímu výkonu Pevná (či polopevná) složka mzdy Tato část mzdy má návaznost na hodnocení osobních schopností zaměstnance, přičemž slouží zejména ke zvýšení osobních schopností pracovníka a také k jeho dlouhodobě kvalitně odváděné práci. Často tak vychází z ohodnocení pracovních výsledků za delší časové období. 126 Efektivní udělování této složky mzdy se může stát velice vhodným nástrojem k udržení dlouhodobé motivace zaměstnanců. Důležitým pravidlem, kterým by se měl vedoucí pracovník řídit, je její udělování vázané na konstantně vysoký pracovní výkon a také spravedlivé přidělování této složky mzdy podle zásady kdo si více zaslouží, získá více peněz. 127 Pokud bude tento typ odměny udělován plošně všem zaměstnancům bez zahrnutí výše uvedených zásad, ztrácí tento typ odměny motivační efekt a pevná (či polopevná) složka mzdy tak může být automaticky zařazena pod základní část mzdy. Aby mohl vedoucí pracovník vyhodnotit, kterému pracovníkovi (a v jaké výši) měla tato součást mzdy náležet, musí mít vybudovaný systém pravidelného systematického a spravedlivého hodnocení, na základě které se k udělení této složky mzdy může uchýlit Pohyblivá motivační (výkonová) složka mzdy Výkonová složka mzdy je buď vázána na individuální výkon konkrétního zaměstnance, anebo na výkon jeho pracovní skupiny. K individuálnímu motivačnímu hodnocení se může přistoupit, pokud existují spolehlivé metody měření individuální výkonnosti (např. objem prodeje) a pokud je důsledně a vhodně stanoveno, jaký podíl mzdy je fixní a jaký variabilní. 128 Odměňovat malé skupin lze například za kvalitu a úroveň služeb zákazníkům, nebo také projektové týmy za splnění projektu v část a v mezích rozpočtu. Mezi nástroje výkonového odměňování patří úkolová mzda, provize, prémie nebo bonusy, podíly na zisku, 126 Meritum Personalistika, str ARMSTRONG, M. Armstrong's handbook of human resource management practice, str Meritum Personalistika, str

38 zaměstnanecké akcie a další. 129 S touto formou mzdy se setkáváme u pracovníků jako jsou obchodní zástupci atp Mzdové příplatky Tato součást mzdy odráží některé zvýšené nároky na pracovní místo. Jedná se o například o práci přesčas či příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendech, nebo ve zdraví škodlivých podmínkách. Minimální výše těchto mzdových příplatků je stanovena zákoníkem práce Zaměstnanecké výhody Zaměstnanecké výhody (dále i jako benefity ) jsou typem odměny, které zaměstnavatel poskytuje svým pracovníkům za to, že pro něj pracují 131, neplynou tedy přímo z práce samotné. Benefity vyjadřují zaměstnanecký vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel totiž prostřednictvím udělování benefitů dává najevo zaměstnancům, jak jsou pro něj důležití a jak si jich váží. 132 Správně nastavený systém benefitního odměňování tak může sloužit k udržení kvalitních zaměstnanců, jejich vysoké motivaci k práci, nebo k přilákání zaměstnanců nových a ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku na trhu práce. Benefity lze poskytovat ve dvou formách, a to buď fixním, nebo flexibilním způsobem. Fixní způsob spočívá ve stanovení zaměstnaneckých benefitů kolektivní smlouvou, nebo vnitřním předpisem. Je potom na rozhodnutí zaměstnance, zda tyto benefity využije, nebo ne. Flexibilní způsob představuje cafeteria systém. Zaměstnanec získá (například ročně) určitý počet bodů, které čerpá za zaměstnanecké výhody. 133 Výhodou cafeteria systému je, že zaměstnanec může zvolit ty výhody, jaké mu nejvíce vyhovují, čímž dochází k efektivnějšímu rozdělení částky, jež podnik na benefit program určí. Nemělo by se tedy stát, že podnik bude zbytečně investovat do zaměstnaneckých výhod, o něž pracovníci nemají zájem. Existují různé typy benefitů. Nabízí se rozdělení na finanční a nefinanční benefity, které souvisí s tím, zda zaměstnavatel musí na jejich poskytování vynakládat finanční prostředky (příspěvek na dovolenou) či nikoliv (poskytnutí služebního motorového vozidla pro soukromé účely). Naopak rozdělení na peněžní a nepeněžní benefity ukazuje, zda zaměstnanec obdrží či 129 Meritum Personalistika, str zákona č. 262/2006, zákoník práce. 131 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, str KWON, J.; HEIN, P. Employee benefits in a total rewards Framework, str MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení, str

39 neobdrží prostřednictvím benefitu peněžní částku (příspěvek na rekreaci vs. možnost využít podnikové rekreační zařízení). Další dělení je podle míry uplatnění daňového zvýhodnění 134 a také existuje dělení, které je využíváno v malých firmách 135, na zaměstnanecké výhody: sociální povahy a zkvalitňující využívání volného času (příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na soukromé životní pojištění, zvýhodněné půjčky zaměstnancům, příspěvky na rekreaci, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití atp.), související s prací (příspěvky na stravování a nápoje na pracovišti, příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců, firemní parkoviště, zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání, případně dočasného ubytování atp.), spojené s postavením v organizaci (poskytování firemních automobilů pro osobní účely, přidělení mobilního telefonu, nárok na společenský oděv atp.). Benefity poskytované zaměstnavatelem jsou často předmětem daňového zvýhodnění. Zaměstnanecké výhody jako například stravování zaměstnanců, příspěvky na vybrané druhy pojištění a vzdělávání jsou daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a zároveň nevstupují do základu daně zaměstnance, a také ani do vyměřovacího základu pro odvod jeho pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Dále jsou některé benefity takové povahy, že buď jsou zvýhodněné na straně zaměstnavatele, nebo na straně zaměstnance. Je to například poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely (u zaměstnavatele), nebo různá nepeněžní plnění možnost použití podnikových rekreačních zařízení (u zaměstnance). 136 Pokud má zaměstnavatel taková zvýhodnění na paměti, při správném zpracování může podstatně uspořit. Společnost Sodexo provedla v roce 2012 studii benefitů na vzorku přibližně 1000 zaměstnavatelů v České republice. Zjišťovala, jaké jsou trendy v benefitním odměňování a porovnávala výsledky let 2011 a Jaké benefity dotázané společnosti nejčastěji nabízejí zaměstnancům, lze sledovat na Grafu č. 2, v porovnání obou zmiňovaných let. Studie ukázala, že čeští zaměstnavatelé jsou v oblasti benefitů konzervativní a využívají stávajících nástrojů. 134 PELC, V. Zaměstnanecké benefity v roce 2011, str KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách, str. 186 a MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení, str. 1-2 a ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty, str HRŮZOVÁ, K. Benefity z pohledu daňové výhodnosti. Human Resources Management, str

40 Určitou změnu lze však pozorovat v benefitech, jenž zajišťují rovnováhu mezi prací a soukromým životem (tzv. work-life balance) a podporují zdravý životní styl. Benefity tohoto druhu se stávají žádanějšími. Graf č. 2: Benefity poskytované zaměstnancům v letech 2011 a 2012 Zdroj: ROLNÁ, L.; POŘÍZKOVÁ M. Trendy v benefitech. Human Resources Management, str. 30. Ze studie vyplynulo, že již tradičně nejvíce zaměstnavatelům poskytuje pracovníkům příspěvky na stravování (v roce 2012 celkem 93%). Následují finanční odměny a vzdělávání. Konkrétně vzdělávání se stává jedním z nejoblíbenějších benefitů mezi zaměstnanci, který sice zažil útlum v době hospodářské krize, nyní ale jeho popularita znovu roste. 137 Protože jsou benefity odměnou zaměstnavatele pro zaměstnance jen z toho titulu, že pro něj pracují, způsobují tak zvýšenou loajalitu k zaměstnavateli a jejich udělování stimuluje pracovní výkon zaměstnance. Neméně důležité je také zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na pracovním trhu. 137 JAROŇOVÁ K.; BABIEL, J. Benefity v Polsku a v ČR, Human Resources Management, str

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková Motivace Ing. Ladislava Kuchynková O v l i v ň o v á n í 1. Motivace 2. Styl vedení 3. Jednání a vyjednávání O v l i v ň o v á n í 1. Osobní mezilidské působení - tzv. měkké (soft) faktory řízení - jejich

Více

Motivace a vedení lidí. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Motivace a vedení lidí. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Motivace a vedení lidí Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Řízení lidských zdrojů Konkurenci nelze porážet velikostí, předstihnout se musí myšlením. R. Solow Ovlivňování - proces vzájemného působení

Více

7 Motivace. Studijní cíle. Klíčová slova. Požadované vstupní znalosti

7 Motivace. Studijní cíle. Klíčová slova. Požadované vstupní znalosti 7 Motivace Studijní cíle Student získá představu o pojmech motivace a stimulace, dokáže rozlišit dva základní směry v oblasti motivace, chápe podstatu motivačních teorií zaměřených na obsah, seznámí se

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Vypracoval: Bc. Milan Rychtář Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství Motivace a vedení lidí

Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství Motivace a vedení lidí Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství 62740@mail.muni.cz Motivace a vedení lidí Motivace a vedení lidí Konkurenci nelze porážet velikostí, předstihnout se musí myšlením. R. Solow

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Projekt diplomové práce. Kalandrová Tereza,

Projekt diplomové práce. Kalandrová Tereza, Projekt diplomové práce Kalandrová Tereza, 174 936 Téma DP: Odměňování zaměstnanců jako motivační faktor Předmět DP: Systém odměňování Finanční odměna Zaměstnanecké výhody Teorie pracovní motivace Stimulace

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Projekt k diplomové práci

Projekt k diplomové práci Projekt k diplomové práci Analýza stylu vedení v podniku 1 Zpracování diplomové práce Mgr. Bc. Michaela Emrová učo: 210558 Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: Ing. Ladislava Kuchynková 2 Téma

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO

Více

Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the company AUTO JAROV, s.r.o.

Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the company AUTO JAROV, s.r.o. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek Diplomová práce 2010 2 3 4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesní motivace příslušníků bezpečnostního sboru DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

4. MOTIVACE DIMENZE SMĚRU DIMENZE MOTIVACE

4. MOTIVACE DIMENZE SMĚRU DIMENZE MOTIVACE 4. MOTIVACE Motivace pracovníků je další nezbytnou činností, kterou musí vyvíjet vedoucí pracovník, aby došlo k naplnění vize. Termín motivace je všeobecně znám, ale jeho vymezení se často omezuje pouze

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EMOS SPOL. S R.O. CONCEPT FOR MOTIVATION SYSTÉM CHANGE IN THE EMOS LTD. COMPANY

NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EMOS SPOL. S R.O. CONCEPT FOR MOTIVATION SYSTÉM CHANGE IN THE EMOS LTD. COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU A MARKETINGU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU

Více

Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání

Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ X ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání Školní psychologie

Více

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Hodnocení pracovníků. Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/

Hodnocení pracovníků. Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/ Hodnocení pracovníků Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/ Hodnocení? Důležitá personální činnost Zabývající se zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly Systematické posuzování výkonu

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Motivace a spokojenost pracovníků v podniku. Motivation and satisfaction of employees in a company

Motivace a spokojenost pracovníků v podniku. Motivation and satisfaction of employees in a company ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Motivace a spokojenost pracovníků v podniku Motivation and satisfaction of employees in a company Bakalářská

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MANAGEMENT FIREM NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE 360 stupňová zpětná vazba v hodnocení zaměstnanců TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola

Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Základy managementu Ing. Eva Karpissová ESF MU Katedra podnikového hospodářství Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Vymezení managementu

Více

Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci

Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci Zuzana Posoldová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2014 Děkuji

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Vymezení managementu Management, manažer Úrovně managementu Prostředí managementu Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení - vztah

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE

PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE A JEJÍ DŮLEŽITOST V PROCESU UČENÍ Hana Vykoupilová E-mail: hana.vykoupilova@inspirro.cz Tel: 777 157 479 www.inspirro.cz MOTIVACE Ochota vynaložit vlastní úsilí k dosažení cíle,

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Adaptace a stabilizace zaměstnanců. Mgr. Andrea Drdáková

Adaptace a stabilizace zaměstnanců. Mgr. Andrea Drdáková Adaptace a stabilizace zaměstnanců Mgr. Andrea Drdáková Co je adaptace? Adaptace- proces aktivního přizpůsobování člověka životním podmínkám a jejich změnám. Ve společenském procesu práce je procesem vyrovnávání

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Bc.

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

- Soubor poznatků, názorů, zkušeností, metod a doporučení nezbytných k dosažení cíle

- Soubor poznatků, názorů, zkušeností, metod a doporučení nezbytných k dosažení cíle Otázka: Management Předmět: Ekonomie Přidal(a): 01anca - Soubor poznatků, názorů, zkušeností, metod a doporučení nezbytných k dosažení cíle - Proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování,

Více

Organizační chování. Dynamika organizačních vztahů a konflikty

Organizační chování. Dynamika organizačních vztahů a konflikty Organizační chování Dynamika organizačních vztahů a konflikty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců firmy XY a.s. Bc. Dagmar Závrbská

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců firmy XY a.s. Bc. Dagmar Závrbská Hodnocení spokojenosti zaměstnanců firmy XY a.s. Bc. Dagmar Závrbská Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvoření projektu, který by byl prostředkem pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT ÚSTAV MANAGEMENTU INSTITUTE OF MANAGEMENT MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉM

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Monika Trávníčková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Vedení porad a projektů úvod

Vedení porad a projektů úvod Vedení porad a projektů úvod Přednáška Hany Zítkové Vedení lidí je jedním z nejpopulárnějších a nejdiskutovanějších témat v rámci podnikání. Není tedy divu, že se touto problematikou zaobírají lidé z různých

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem. The relationship among motivation, job satisfaction and performance

Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem. The relationship among motivation, job satisfaction and performance ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem The relationship among motivation, job satisfaction

Více

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů.

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. VEDENÍ Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. 1. Motivace Motivace jsou obecně hmotné i nehmotné pobídky pracovníků. 1.1 Základní pojmy teorie

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Metody personální práce. 1. setkání

Metody personální práce. 1. setkání Metody personální práce 1. setkání 1 Základní informace Základní požadavky (viz sylabus): četba povinné literatury absolvování jednoho testu napsání případové studie (bonusový úkol): 3 členné týmy 2 Informační

Více

Motivace a odměňování zaměstnanců v malém podniku

Motivace a odměňování zaměstnanců v malém podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace a odměňování zaměstnanců v malém podniku Vypracovala: Zuzana Sturzová Vedoucí práce: Ing. Dagmar

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná správa (Administration publique) SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Public Employees Job Satisfaction and Motivation

Více

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Struktura přednášky Vedení Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Úvod do managementu (UMA*M, UMN) přednáška 4 Pavel Štrach 4-2 Likertovy manažerské styly Manažerská mřížka Rensis Likert (1903-1981)

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Management. Vedení lidí

Management. Vedení lidí Management Vedení lidí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Didaktické metody Metodou

Didaktické metody Metodou Didaktické metody Metodou rozumíme záměrné, plánovité uspořádání úkolů a činností sportovce tak, aby vzhledem k spolupůsobícím podmínkám byl co nejefektivněji dosažen tréninkový cíl. Z aspektu trenéra

Více