INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1"

Transkript

1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto termìnu efektivnì komunikaci na p ekáûku. Logik interpretujìcì formuli provádì jistï nïco jiného neû literárni kritik p edkládajìcì novou, revoluënì interpretaci Hamleta. Dokladem toho, ûe interpretace nenì jen nevinn m teoretick m podnikem nechù jsou spory o interpretaci náboûensk ch text Ëi právnì spory o interpretaci zákonn ch norem, kde se rozhoduje o lidsk ch osudech, Ëasto ûivotech. D vod, proë je p eklad Hermérenova Ëlánku nabidnut téû slovenskému a Ëeskému Ëtená i, je tedy z ejm.»lánek má mal m zlomkem p ispït k odstraúovánì rozliën ch nedorozumïnì v této z praktického hlediska závaûné oblasti, je pokusem o vyjasnïnì v znamu/ termìnu interpretace", a souëasnï - coû s eëen m p irozenï souvisì - p edstavuje pokus r zná pouûitì tohoto termìnu odhalit a pokud moûno striktnï oddïlit. I kdyû od zve ejnïnì Ëlánku uplynulo jiû témï dvacet let, jsou podnïty, které p ináöì, i problémy, na které poukazuje, stále v centru pozornosti mnoha filosof Ëi estetik. Za vöechny lze uvést Umberta Eca, nap. jeho známou knihu Limits of Interpretation (Bloomington 1990) Ëi do slovenötiny p eloûenou knìûku Interpretation and Overinterpretation (Interpretácia a nadinterpretácia, Bratislava 1995), která je záznamem spoleën ch p ednáöek Eca, Richarda Rortyho, Jonathana Cullera a Christine Brooke- Roseové. Herméren v Ëlánek tematicky navazuje na v ORGANONU F 4/2001 zve ejnïn p eklad Ëlánku Franka Sibleyho Estetické pojmy a podobnï jako tento má prokazovat plodnost metod analytické filosofie. Rostislav Niederle 1. Úvod Kaûd rok se vydává mnoûstvì knih (Ëlánk, antologiì, monografiì) v teorii a o teorii interpretace. Dosud nic nenaznaëuje, ûe by tento zájem upadal. Naopak se domnìvám, ûe m ûeme oëekávat dlouhodobá zkoumánì, zejména 1 Z originálu Flerméren, G.: Interpretation: Types and Criteria. Grazer Philosophische Studien, Vol. 19/1983, ss , p eloûil Rostislav Niederle. P eloûeno a uve ejnïno s laskav m svolenìm Grazer Philosophische Studien. ORGANON F 9 (2002), No. 2, Copyright Filozofick ústav SAV, Bratislava

2 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 177 tam, kde se st kajì hermeneutika, fenomenologie a analytická filosofie jazyka. NejnovËjöÌmi antologiemi jsou Meaning and Understanding a Text und Applikation? ObÏ tyto publikace se navzájem zásadnï liöì. Z poslednìch monografiì bych mohl zmìnit Art and Philosophy Josepha Margolise a Intepretation Petera D. Juhla, obï s bohat mi odkazy na relevantnì literaturu. 3 Tyto dvï poslednï zmìnïné knihy jsou nav sost zajìmavé tìm, ûe na mnoho fundamentálnìch problém vyjad ujì nesluëitelné názory. ObÏ se v mnohém rovnïû odliöujì od zmìnïn ch antologiì. KroniÏ tïchto nedávno probïhla zajìmavá v mïna názor na interpretaci mezi Laurentem Sternem a Nicholasem Wolterstorffem. 4 To vöe naznaëuje, ûe tento problém má do svého vy eöenì jeötï daleko; ani v základnìch bodech nebylo dosud dosaûeno shody. Je-li to, co Ìkám, správné, mïlo by nás to vést k tomu, abychom p ezkoumali nïkteré fundamentálnì problémy t kajìcì se interpretacì; a já se v tomto Ëlánku soust edìm na interpretaënì kritéria. ExistujÌ nïjaká kritéria, s jejichû pomocì je moûné odliöit správné interpretace od nesprávn ch? A co v tomto kontextu znamená,,správné"? Tyto otázky vedou k mnoha zajìmav m teoretick m problém m, které se t kajì podstaty interpretacì. Ze zjevn ch d vod jsou téû klìëovï d leûité pro badatele a kritiky, kte Ì interpretujì a kritizujì dennodennï. MÏlo by se p ipomenout, ûe jistì badatelé v hermeneutice, jako je Hans- Georg Gadamer, nechtïjì klást ûádná pravidla, ani navrhovat ûádná kritéria pro interpretaci nap. literárnìch text 5, zatìmco jinì - jako jsou Schleiermacher, Betti, Hirsch - metody a kritéria navrhujì. ZatÌmco nïkte Ì teoretici interpretace jsou relativisté a historicisté (Heidegger, Gadamer), jinì takov m ideám vehementnï oponujì (Hirsch). Na to chci upozornit proto, abych ukázal, jak se v tomto bodï odliöujì názory badatel. VÏtöina teoretik 2 Parret, H. a Bouveresse, J. (eds.): Meaning and Understanding. Berlin & New York, Walter de Gruyter, 1981; Fuhrmann, M., Jauss, H. R., a Pannenberg, W. (eds.): Text und Applikation. Miinchen, Wilhelm Fink, Margolis, J.: Art and Philosophy. Atlantic Highlands, Humanities Press, 1980; Juhl, P. D.: Interpretation. Princeton, Princeton University Press, Viz Stern, L.: On Interpreting; Wolterstorff, N.: Stern On Interpreting. Oba Ëlánky in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, XXXIX, 1980, ss , resp Ve slavném dopisu Bettimu Gadamer pìöe: Im Grunde schlage ich keine Methode vor, sondern ich beschreibe was ist.... Ich halte es allein fur wissenschaftlich, anzuerkennen was ist, statt von dem auszugehen, was eben sein solìte oder sein môchte." Tento dopis je p etiötïn in Betti. E.: Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften. Tiibingen, 1967, s. 51. poznámka 118.

3 178 Goran HERMÉREN samoz ejmï souhlasì, ûe vöechny interpretace nejsou stejnë dobré Ëi stejnï öpatné, je vöak pro nï obtìûné Ìci, co odliöuje dobrou interpretaci od öpatné. Abychom mohli racionálnï mluvit o kritériu interpretace, nestaëì jen rozliöovat mezi rozdìln mi moûn mi kritérii. StejnÏ tak je podstatné rozliöovat mezi rozdìln mi typy interpretacì a zkoumat jejich vzájemné vztahy. Mezi jin mi vïcmi musìme uvaûovat moûnost, ûe se pouûìvajì (ËásteËnÏ) rozdìlná kritéria, Ëi by se pouûìvat mïla, kdyû se navrhujì, ovï ujì a kritizujì rozdìlné typy interpretacì. Analogicky to m ûe b t tak, ûe jedno urëité kritérium má, a mïlo by mìt, r znou váhu, uvaûujì-lì se rozdìlné typy interpretacì. V následujìcìm nejprve pojednám nïkteré obecné teze o interpretaci, sloûitost pojmu interpretace a nïkteré rozdìlné typy interpretacì. Nato se pokusìm stanovit kritéria interpretace a argumenty, kter mi lze podpo it Ëi kritizovat navrûené interpretace. PokraËovat budu diskusì vztah mezi typy interpretace a kritérii (argumenty). Je moûné je kombinovat? Jak? Mohou se navzájem dostat do konfliktu? Jak by se mïly p ÌpadnÏ takové konflikty eöit? 2. NÏkteré obecné teze BÏhem poslednìch desetiletì rozöì ili filosofové a literárnì teoretici o interpretacìch mnoho obecn ch tvrzenì. P edpokládejme, ûe se obhajuje, (1) ûe interpretace majì vûdy a nutnï rys <j>, a (2) ûe lze ve skuteënosti nalézt p Ìklady interpretacì s <p. M ûe to b t nap Ìklad tvrzenì, ûe interpretace vûdy mohou (Ëi nikdy nemohou) b t pravdivé" Ëi správné", ûe vûdy obsahujì (Ëi nikdy neobsahujì) Ëi implikujì d leûité pravdy o lidském ûivotï, ûe majì vûdy za následek explikaci nïjakého v znamu", ûe se vûdy t kajì (Ëi nikdy net kajì) intencì osoby, jejìû text Ëi Ëin se interpretuje, nebo ûe interpretovan text se v interpretaci vûdy aplikuje (Ëi nikdy neaplikuje) na interpretovu vlastnì situaci. Obecné teze takové interpretace, jaká byla zmìnïna v öe, byla zpracována a rozebrána badateli jako jsou Monroe Beardsley, Hans-Georg Gadamer a James Hamilton. P inejmenöìm prima facie se zdá zcela jasné, ûe vöechny pravdivé b t nemohou. O nïkteré z nich se zdá, ûe si navzájem proti eëì. Kdyby vöak mïly (alespoú ËásteËnÏ) rozdìlné rozsahy aplikace, pak by vzájemnï kontradiktorické b t nemusely. V dalöìch odstavcìch budou rozebìrány dvï z onïch obecn ch tvrzenì o interpretaci a následnï si hodlám p ipravit cestu pro diskusi o jejich rozsahu aplikace tak, ûe rozliöìm mezi rozdìln mi typy interpretace.

4 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 179 Samoz ejmï je zde vûdy pokuöenì vybìrat p Ìklady tak, ûe obecné tvrzenì, které obhajujeme, se osvïdëì jako správné. P edpokládejme nynì, ûe se tvrdì, ûe vöechny interpretace vykazujì (p, avöak ve skuteënosti lze nalézt p Ìklady interpretacì, které tento rys 0 postrádajì. Jaké závïry se z toho majì vyvodit? Moûnosti jsou tyto: (1) interpretace s 0 jsou právï jeden typ interpretacì mezi nïkolika jin mi; (2) interpretace bez <p jsou nutnï neúplné - jsou to vöak interpretace; (3) interpretace bez (p nejsou podle definice interpretace a je zavádïjìcì je tak naz vat; (4) interpretace bez 0 nejsou dobré interpretace; i kdyû to jsou interpretace. OsobnÏ se p iklánìm k moûnosti (1), a to z d vod, které struënï objasnìm. Samoz ejmï je snadnïjöì tvrdit obecnou a netriviálnì tezi ve prospïch toho, ûe interpretace vûdy a nutnï vykazujì (j), kdyû se jako na v chodisko odvoláme jen na úzk v bïr p Ìklad, nap Ìklad na souëasné interpretace avantgardnìho divadla. Protoûe jsem se zde rozhodl neomezovat se jen na interpretace literárnìch text, závïr (1) se mi zdá, alespoú zpoëátku, p irozen. Na této poëáteënì úrovni by prostï bylo p edëasné klást nïjakou striktnì definici interpretace, a následnï tuto definici pouûìvat k vyluëovánì moûn ch protip Ìklad a obhajovat závïr typu (3). Taková definice by sama musela b t obhájena, a to nelze uëinit, dokud se zde neprovedou p Ìsluöná zkoumánì. Samoz ejmï je nutné mìt nïjakou (alespoú vágnì) ideu stran toho, co mezi interpretace poëìtat, kdyû taková zkoumánì zaëìnáme. Takov m p irozen m v chozìm bodem se zdá b t to, o Ëem se bïûnï mluvì jako o interpretaci. ZákladnÌm p edpokladem pak samoz ejmï je, ûe p irozen jazyk, i kdyû nikoli neomyln, dává hrubé v chodisko, u nïhoû naöe pokusy porozumït svïtu a praxi r zn ch skupin, vëetnï badatel a kritik, musì zaëìt. Pak bychom se mïli soust edit na typické p Ìklady, uvidït to, co - jeli nïco takového - majì spoleëného, a alespoú zpoëátku se ménï zajìmat o p esná rozhranì mezi odliön mi typy a pojmy. TÌmto zp sobem bychom se mïli zamï it na ohnisko pojm, nikoli na jejich periferii. Takové zkoumánì pak m ûe ukázat, ûe právï idea obecné teorie interpretace je nemoûná prostï proto, ûe to, o Ëem se mluvì jako o interpretacìch, se natolik navzájem liöì, ûe to nenì moûné sjednotit do jedné jediné teorie - ûe je t eba moûná nïkolika rozdìln ch teoriì interpretace. Jako v chodisko

5 180 Gôran HERMÉREN tudìû nep edpokládám ûádn p esn pojem interpretace, právï proto, ûe je problematické, zda takov p esn pojem v bec existuje. MÌsto toho se zde budou poëìtat mezi interpretace r zné texty a aktivity, jako jsou Panofského interpretace gotické architektury, intcrprctace m t Indián severozápadnì Ameriky, interpretace v znamu evangeliì, skryté v znamy komplexu symbol Picassovy Minotaurornachie 1935, interpretace zlomk presókratovsk ch filosof, léka ova interpretace p Ìznak jeho pacienta, Hamletova interpretace od Laurence Oliviera, Glenna Goulda interpretace Bacha, politická interpretace nedávn ch událostì v Afghánistánu Ëi Polsku, Freudova interpretace sn atd. Abych to shrnul: mám-li na mysli p Ìklady interpretacì, je to spìöe öiroká paleta text a aktivit. Jestliûe se tyto p Ìklady navzájem v podstatn ch rysech liöì, coû myslìm ano, dal bych p ednost mluvenì o odliön ch typech interpre-tacì, spìöe neû v této poëáteënì fázi - vyvozovat závïry typu (2), (3) Ëi (4). JeötÏ neû se vöak obrátìm ke specifick m problém m stran r zn ch typ a kritériì interpretacì, krátce pojednám dvï z obecn ch tezì o interpretacìch, které byly zmìnïny na zaëátku této kapitolky. 3. Interpretace a aplikace Protoûe se Gadamerov m idejìm o interpretaci vïnovalo nedávno v EvropÏ i Americe tolik pozornosti, pojednám zde krátce to, co chápu jako jednu z v znaën ch a originálnìch otázek teorie interpretace: tvrzenì, ûe porozumïnì textu vûdy a nutnï (v jistém smyslu) vyûaduje aplikaci interpretovaného textu na osobnì situaci interpreta: dass im Verstehen so etwas wie eine Anwendung des zu verstehenden Textes auf die gegenwärtige Situation des Interpreten stattfindet"." Jin mi slovy: aplikace se chápe jako paradigmatick p Ìklad interpretace, a interpretace, které takov rys postrádajì, jsou buô neúplné, nebo chudé interpretace, nebo to nejsou v bec interpretace. ProzkoumánÌ nïkolika jednotliv ch p Ìpad vöak nepochybnï napovì, ûe vztahy mezi pojmy interpretace a aplikace jsou sloûitïjöì neû je z Gadamerova eöenì patrné. (1) Dejme tomu, ûe jste mïl velice zmaten sen. Protoûe máte pocit, ûe ten sen pro vás m ûe b t nïjak d leûit, zapìöete jej a spojìte se s odbornìkem na interpretaci sn. Ten váö text Ëte a klade mnoho otázek stran vaöì osobnì situace. Pak navrhne interpretaci toho snu. Zde se zdá zcela absurdnì tvrdit, ûe interpret aplikuje text o tom snu na svoji vlastnì situaci, nebo ûe to 6 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Metliode, Tubingen, J. C. B. Mohr, 4. vydanì, 1975, s. 291.

6 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 181 musì udïlat, aby mu porozumïl - vtip celého podniku je v aplikaci toho snu na vaöi situaci. (2) Dejme tomu, ûe se zpravodajsk d stojnìk bïhem války náhodou zmocnì kódované zprávy z nep átelské frontové linie do hlavnìho stanu nep Ìtele. Po hodinách marné snahy je kód náhle rozluötïn: zpráva obsahuje hláöenì o obïtech a ûádá vìce muû, st eliva a jìdla. V jakém smyslu je správné a vysvïtlujìcì Ìci, ûe onen zpravodajsk d stojnìk, aby porozumïl tomu, co Ëte, to musì aplikovat na svoji vlastnì situaci - neboli popsat cel proces dekódovánì pomocì aplikace auf die gegenwärtige Situation des Interpreted'? (3) Analogicky m ûe právnì zástupce, interpretovat nïjak zákon, aby ho aplikoval na dìlëì problém - nikoli na jeho vlastnì osobnì situaci, n brû na situaci jeho klienta, neboù je ûádán, aby p edem urëil, co se stane, kdyû si jeho klient vybere ten Ëi onen postup. Jak zd raznil Ekelóf, 7 existuje mnoho p Ìpad, kdy soudce interpretuje právnì text a pak, na základï nap. úvah o uûiteënosti pravidel, rozhodne, zda na jednotliv p Ìpad tento text aplikovat. Zde se interpretace a aplikace pojmovï liöì; operace aplikace p edpokládá, ûe se textu uû porozumïlo. (4) Nakonec porovnejme nïkolik interpretacì filosofick ch zlomk Ëi tezì nap. Herakleita, Descarta Ëi Hcgela. Kdyû filosofové navrhujì nïjakou novou interpretaci, vyuûìvajì Ëasto souëasného chápánì a povïsti interpretovan ch, aby tak o tyto fragmenty Ëi teze maximalizovali zájem. PouËn m (a diskutovan m) p Ìkladem je Hintikkova známá interpretace Descartova Cogito, ergo sum", která jako v chodiska pouûìvá souëasnou teorii mluvnìch akt. Jen stïûì je správné tvrdit, ûe kdyû tuto interpretaci navrhuje, aplikuje Hintikka Descartovu tezi na svoji vlastnì situaci. Takûe existuje nïkolik p Ìklad, které naznaëujì, ûe se musìme vzdát obecné teze, podle nìû porozumïnì textu vûdy a nutnï vyûaduje aplikaci na situaci interpreta. Na tomto mìstï by se mohlo namìtnout, ûe ony Ëty i v öe uvedené p Ìpady se od interpretacì umïleck ch dïl hluboce liöì, a navrhnout, ûe Gadamerovu teorii lze zachránit tìm, ûe ji doprovodìme takov mi omezenìmi, ûe nebude aplikovatelná na Ëty i v öe zmìnïné druhy p Ìpad. Aù uû vöak budou v sledné vztahy mezi interpretacemi literárnìch dïl a Ëty mi v öe zmìnïn mi p Ìpady jakékoliv, sám Gadamer bohuûel explicitnï tvrdil, ûe jeho teorie je aplikovatelná rovnïû na nap. interpretace právnìch text. s ZávÏr této diskuse je z ejmï ten, ûe je hluboce pochybné, slabï 7 Ekelof, P. O.: En essay om tolkning och mening. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala arsbok 20/1976, zejm. ss Wahrheit und Methode, s. 311.

7 182 Goran HERMÉREN eëeno, zda obecná teorie interpretace, která by obsahovala vöechny druhy interpretacì, je moûná a ûádoucì. Je-li hledánì takové obecné teorie zavádïjìcì, mïlo by to mìt zajìmavé d sledky pro problémy stran toho, jaká kritéria a argumenty jsou p i pojednávánì zvláötnìch navrhovan ch interpretaci relevantnì. Jestliûe existujì odliöné (a snad se i zëásti se p ekr vajìcì) pojmy interpretace, m ûeme oëekávat, ûe nalezneme r znost kritériì a argument - a relevance takov ch kritériì a argument se m ûe p Ìpad od p Ìpadu s pouûit m typem interpretace r znit. 4. Interpretace a pravdy o lidském ûivotï NÏkdy se tvrdì, ûe poûadujeme kritické interpretace, které nám pomáhajì porozumït dìlu tak, ûe vidìme, jak se dìlo snoubì, Ëi nesnoubì, s naöimi ûivoty". 9 Jde z ejmï o tu ideu, ûe interpretace, nebo alespoú dobré kritické interpretace, tvrdì Ëi naznaëujì nïkteré d leûité pravdy o lidském ûivotï, Je vöak otázka, zda to platì pro vöechny interpretace nebo jen pro urëité typy interpretacì. Sám se p iklánìm k tomu druhému z d vod, které budou uvedeny dále. Tezi, kterou zde pojednáváme, lze klást rovnïû takto: existuje vìce neû náhodné spojenì mezì tìm, kdyû ekneme, ûe nïjaká interpretace je vïrohodná", správná", objasúujìcì", esteticky hodnotná", p Ìpustná" atd., a tìm, kdyû mluvìme o vïcech lidského ûivota, které jsou pravdivé. Abychom nahlédli, jaké to jsou problémy, m ûeme si pomoci tìm, ûe uvedenému tvrzenì dáme následujìcì formálnì podobu: (1) A-ova (nap. Stollova) interpretace X textu Y (nap. Hamletova otálenì) je vïrohodná", esteticky hodnotná" atd. (2) TvrzenÌ p je pravdivé o lidském ûivotï, obecnï nebo v naöì nynïjöi situaci. (3) SpojenÌ mezi v roky (1) a (2) nenì ËistÏ náhodné Ëi empirické - je v nïjakém smyslu nutné. Problém je nynì tento: jak stanovit platnost (3)? V rok (2) jistï nevypl vá z v roku (1). Pak by to mohlo svádït k tomu, abychom p idali zvláötnì premisy, nebo zavedli omezenì rozsahu promïnn ch X, Y a p, nebo interpretovali nutnost" normativnï Ëi se pokouöeli tyto strategie nïjak kombinovat. Jaké pravdy o lidském ûivotï? ée zaëìná a 9 Tento citát jsem si vyp jëil z psaného komentá e Jamese Hamiltona k rané verzi tohoto Ëlánku.

8 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 183 konëì? Zde b y se mïlo zpozorovat nebezpeëì, û e b y urëitá omezenì uvalená na p nebo na X (nebo na oboje) mohla (3) trivializovat n eboje vyprázdnit. Dejme tomu nap Ìklad, ûe definiënìm oborem p nejsou ûádné pravdy o lidském ûivotï, n brû je omezena na ty pravdy, které mohou slouûit jako v chodisko, kdyû chceme rozliöit mezi hodnovïrn mi" a non-hodnovïrn mi" (atd.) interpretacemi. Pak mezi (1) a (2) skuteënï existuje spojenì, ale cena za stanovenì takového spojenì je vysoká: (3) p estává b t kontroverznì a vzruöujìcì. Analogicky p edpokládejme, ûe definiënìm oborem X nenì ûádná speciálnì interpretace, ale ûe jeho rozsah je omezen právï na ty interpretace, které reflektujì záleûitosti lidského ûivota, záleûitosti, které vyjad ujeme v tvrzenìch - nebo bychom je v tvrzenìch vyjad ovat mohli -, a které povaûujeme za pravdivé Ëi pravdu tvrdìcì. Pak se nïjaké spojenì skuteënï zakládá, cena za to je vöak z ejmï stejnï vysoká jako v p edchozìm p ÌpadÏ. Pravdaûe, j e zde vûdy moûnost reinterpretovat nutnost" normativnï. Tato teze se pak rovná implicitnìmu doporuëenì kritice Ëi skrytému kritériu, podle nïhoû lze odliöit dobré interpretace od öpatn ch. A le právï tak j ako m ûeme mluvit o öpatn ch umïleck ch dìlech, aniû bychom se dopouötïli kontradikce, musì b t moûné mluvit o öpatn ch interpretacìch, aniû bychom se dopouötïli logick ch kiks. Je tedy podstatné rozliöovat mezi kritérii, jejichû pomocì m ûeme Ìci, zda X je Ëi nenì interpretacì, a kritérii, jejichû pomocì rozhodneme, zda X je Ëi nenì dobrá interpretace. 10 Z toho, jak se mi zdá, plyne závïr, ûe existujì typy interpretacì, které nám pomáhajì porozumït dìlu tak, ûe vidìme, jak se dìlo snoubì, Ëi nesnoubì, s naöimi ûivoty", nebo které obsahujì Ëi naznaëujì d leûité pravdy o lidském ûivotë. RovnÏû se ale zdá jasné, ûe toto ne platì pro vöechny druhy interpretacì. OmezenÌ Ëi p Ìdavné premisy, jichû je t eba pro stanovenì (3), nemohou b t zaloûeny na jazykov ch základech (to znamená jak jsou slova v argumentu údajnï pouûìvána Ëi jak jsou definována ve slovnìcìch). Nelze je zaloûit ani na základech sociologick ch (tento argument se uchyluje k popisu kritické praxe), ani na základech normativnìch (kdyby byl tento argument p ijat, zlepöilo b y to souëasnou kritiku). Ovöem, bylo b y moûné transformovat v öe nastìnïn argument na následujìcì normativnì tezi: " J Srovnej diskusi o p Ìsluöném problému, totiû zda öpatná umïlecká dìla jsou umïlecká dìla, v mém Ëlánku Aspects of Aesthetics. Lund, Gleerup, 1983, kapitola 2 (Acta. Royal Society of Letters at Lund, LXXVII).

9 184 Gôran HERMÉREN mïlo b y tomu b t tak, û e Ìká-li nïkdo, û e jednotlivá interpretace j e pravdivá" Ëi esteticky hodnotná", Ìká tìm, û e tato interpretace obsahuje Ëi naznaëuje d leûité pravdy o lidském ûivotï. Zde bychom si mïli povöimnout dvou vïcì. Za prvé j e to teze o tvrzenìch o kritick ch interpretacìch, nikoli o kritick ch interpretacìch samotn ch. Za druhé, kdyû uvaûuji Panofského slavnou interpretaci Poussinova obrazu Et in Arcadia Ego, u pak kdyû se táûi, jaké d leûité pravdy t kajìcì se lidského ûivota obsahuje Ëi naznaëuje, jsem v koncìch. Na závïr, i kdybych mïl pro v öe zmìnïnou normativnì tezi ve zvláötnìch p Ìpadech velké pochopenì a dokonce j sem byl ochoten tvrdit, û e tato definuje d leûit typ kritiky, nezobecnil bych j i tak, û e b y se aplikovala na vöechny druhy interpretacì. Nechci Ìkat ani naznaëovat, ûe je nemoûné, ûe by nemohla existovat jiná interpretace nutnosti", nebo ûe by nïkdo jin v budoucnu nebyl schopen navrhnout takovou interpretaci nutnosti", která by pomohla stanovit (3) bez toho, ûe by ji uëinila triviálnì Ëi prázdnou. Kdyby se to udïlalo, 12 mïlo b y to zajìmavé d sledky pro logiku kritiky. Dokud tohoto nebude dosaûeno, j e patrnï v öe uveden prozatìmnì závïr od vodnïn. StruËné pojednánì dvou obecn ch tvrzenì, které byly o interpretacìch nedávno uëinïny, naznaëuje, û e b y mohlo stát z a to podìvat s e blìû na distinkci mezi deskripcemi a interpretacemi, a zejména rozliöovat mezi nïkter mi odliön mi typy interpretacì. 5. Deskripce, anal za a interpretace: p edbïûné poznámky Na úvod krátce uvaûujme schematické tvrzenì X interpretuje y j ako Z, které budu pouûìvat a dále rozvìjet v následujìcì kapitolce. C o j e zde Y1 Kdyby nebylo moûné stanovit nïjak rozdìl mezi deskripcì a interpretacì, vedlo b y zmìnïné schematické tvrzenì k nekoneënému regresu: museli bychom p edpokládat, û e existuje nïjaké Y*, které X interpretuje j ako Y a û e existuje Y**, které X interpretuje j ako Y* a tak dále. Je zjevnï obtìûné stanovit p esnou hranici mezi deskripcì, anal zou a interpretacì, a p esná hranice naötïstì nenì ani moûná, ani ûádoucì. P esto " Tato Panofského interpretace v Ëeském p ekladu viz Panofski, E: V znam ve v tvarném umïni. Odeon, Praha 1981, ss V jednom rozhovoru J. Hamilton navrhoval, ûe by se toho dalo dosáhnout reinterpretaci termìn pravda", nepravda" a,,pravdiv ".

10 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 185 ale budu p edpokládat, û e jakousi hranici zde lze stanovit. A bych s e vöak vyhnul potìûìm s logick mi pozitivisty p i uvádïnì jasn ch, nekontroverznìch p Ìklad observaënìch tvrzenì Ëi protokolárnìch vït, j e nutné urëitá bliûöì urëenì uvést hned na tomto mìstï. Tato hranice j e nap Ìklad pragmatická a relativnì k e kontextu; nenì ostrá a daná jednou provûdy. RovnÏû j e relativnì k lidské bytosti s urëit m perceptuálnìm ústrojìm. Co je v jednom kulturnìm a obrazovém kontextu deskripce, m ûe b t v jiném kontextu interpretace a naopak. P edevöìm bych rád zd raznil, ûe nep edpokládám, ûe interpretace jsou zaloûeny na presupozicìch a obeznámenosti s vìce Ëi ménï obsaûn mi systémy pravidel, zatìmco deskripce na presupozicìch a takovém poznánì zaloûeny nejsou. K popisu vzájemn ch vztah deskripcì a interpretacì lze pouûìt pojem vidïnì-jako ( seeing-as), kter j sem dosti oböìrnï pojednal jinde. 1 Z pragmatického pohledu je ûádoucì interpretace, kdy ne zcela rozumìme tomu, co vidìme Ëi Ëteme, kdy j e nïjaká Ëinnost, text Ëi obraz, p Ìliö sloûit na to, aby byly pochopeny, kdy to vypadá, ûe jsou nekoherentnì, û e jsou v nich trhliny Ëi Unbestimmtheitsstellen", û e jsou vìceznaëné, û e musì b t tak Ëi onak doplnïny, aby dávaly smysl. UmÏlecká dìla vyûadujì interpretaci z toho prostého d vodu, û e jsou (ontologick ) otev ená v tom smyslu, û e jejich kvality a vlastnosti nejsou jednou provûdy fixovány. To j e z ejmé zejména v performativnìm umïnì. StejnÏ j ako nem ûeme nakreslit trojúhelnìk obecnï, nem ûeme zahrát Mozarta Ëi Chopina obecnï - partitura pro v konného umïlce obnáöì urëitou svobodu, kterou musì, lépe Ëi h e, v kaûdém provedenì vyuûìt. M ûe b t zajìmavé prozkoumat, zda a nakolik se umïlecká dìla v tomto ohledu odliöujì od jin ch druh ËinnostÌ, text a obraz. Uvaûujme nynì notoricky znám obrázek kachna-králìk. Reknete-li TeÔ ho vidìm jako kachnu", sotva ho interpretujete; spìöe popisujete, co vidìte, i kdyû mnohé vïci, v tom c o Ìkáte, pokládáte z a samoz ejmé. Deskripce p edpokládajì, mimo jin ch vïcì, selekci: úplná deskripce neexistuje. Jestliûe vöak ty Ëáry p edstavujì nïjak problém a my musìme Ëáry na papì e doplnit o p Ìdavnou informaci Ëi vytvo it urëitou konstrukci, abychom j e byli schopni uvidït jako kachnu, pak by bylo p irozenïjöì mluvit o interpretaci. Kdyû tedy pojednáváme, co ta kachna znamená" nebo zastupuje", j e to jistï spjato s problémy interpretace Viz m j Ëlánek Aspects of Aesthetics (viz zde poznámka 9), kap ObsáhlejöÌ pojednánì tohoto rozdìlu viz Margolis, J.: Art and Philosophy, (viz zde poznámka pod Ëarou3), kap. 6, zejména s. 111 a nás.

11 186 Gôran HERMÉRÉN V dalöì kapitolce uëinìm prvnì krok k anal ze interpretacì, a následnï se nebudu omezovat na interpretace umïleck ch dïl. 6. Sloûitost pojmu interpretace Interpretace mohou b t vìce Ëi ménï sloûitï, vìce Ëi ménï abstraktnì, vìce Ëi ménï obsaûné, vìce Ëi ménï urëité, mohou b t o r zn ch vïcech. P edevöìm je d leûité si uvïdomit, ûc samotn termìn interpretace" je vágnì a vìceznaën ; interpretace" se öpatnï interpretuje. Nejprve bychom mïli samoz ejmï rozliöit mezi interpretacemi jako procesem a interpretacemi j ako v sledkem tohoto procesu. V prvnìm p ÌpadÏ se termìn interpretace" pouûìvá, aby referoval k nïjaké aktivitï v urëitém Ëase na urëitém mìstï. V druhém p ÌpadÏ se vöak pouûìvá, a by referoval nap. k nïjakému eseji Ëi literárnì kritice. Poûadavek otev enosti, trvánì na d leûitosti Vor- VerstËindniss a takzvaného hermeneutického kruhu (kter podle mého názoru v bec ûádn m kruhem nenì), to v öe se t ká procesu interpretace. V následujìcìm se pokusìm navrhnout anal zu interpretace". Bude uûiteëné zaëìt následujìcìm schématem: X interpretuje Y jako Z pro U za úëelem V. Toto schéma nasvïdëuje tomu, ûe pojem interpretace j e velmi sloûit. NaznaËuje, ûe b y mohly b t dobré d vody rozliöovat mezi autorem interpretace (promïnná X), p edmïtem interpretace (promïnná Y), hlediskem interpretace (promïnná Z), adresátem interpretace (promïnná U) a zámïrem interpretace (promïnná V). V e zb vajìcì Ëásti této kapitolky tyto promïnné struënï charakterizuji. 1. Autor interpretace. Kdo interpretuje? Mohou to b t r znì lidé, nap Ìklad (a) filologové, (b) psychoanalytici, (c) politiëtì komentáto i, (d) literárnì kritici, (e) filmovì reûisé i, (f) hudebnìci, (g) léka i, (h) zpravodajötì d stojnìci, (i) historici, (j) právnìci, (k) teologové, (1) kazatelé, (m) historici umïnì atd. Uveden seznam jistï nenì úpln. NenÌ nikterak z ejmé, û e vöechny tyto skupiny interpret provádïjì podobné aktivity navzdory tomu, û e k referenci na to, co dïlajì, pouûìváme stejné slovo ( interpretace"). Naopak, jsou dobré d vody se domnìvat, û e v interpretaënìch aktivitách onïch osob jsou podstatné rozdìly. Tyto rozdìly jsou takové, û e m ûe b t nejen jeden, ale hned nïkolik odliön ch, i kdyû vìce Ëi ménï úzce p Ìbuzn ch, pojm interpretace.

12 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA P edmït interpretace. Co se interpretuje? RovnÏû na tuto otázku j e mnoho odpovïdi. Mohou to b t nap Ìklad (a) sny, (b) události, (c) vzorce, (d) m ty, (e) vïci, ( 0 schémata, (g) obrazy, (h) zámïry, (i) formule, (j) slova, (k) vïty, (1) promluvy, (m) texty... nebo Ëásti Ëehokoliv z uveden ch skupin. Tak jako p edchozì seznam si ani tento neëinì nárok na úplnost. Odliöné p edmïty interpretace lze nïkolika zp soby systematizovat, nap Ìklad s pouûitìm nïjaké klasifikace r zn ch znaku jako v chodiska. Krom toho lze vöechny zmìnïné skupiny dále vyjasnit tak, ûe uvedeme dalöì rozdìly. ExistujÌ rozliëné vzorce, texty a Ëinnosti - abych zmìnil jen ty nejv znaënïjöì p Ìpady, které lze popsat a klasifikovat mnoha zp soby; kritérium identity pro nï nenì ani zdaleka jasné. PrávÏ pojem textu, j ak zd raznili Paul Ricoeur, Stanley Fish a jinì, je rovnïû v mnoha ohledech problematick a totéû platì i pro pojem Ëinnosti. 1 Badatelé, kte Ì interpretujì t û text (Ëinnost, událost), se mohou zamï ovat na rozdìlné aspekty p edmïtu interpretace. Interpretaci ËinÌ moûnou, ûádoucì Ëi nutnou mnohé odliöné rysy takového p edmïtu: v skyt nesrozumiteln ch Ëi mnohoznaën ch prvk, mnohoznaën ch struktur (postava-pozadì, kachna-králìk atd.), mezer a vynechávek a tak dále. 3. Aspekt interpretace. P edmït interpretace j e interpretován jako co? Jin mi slovy, jak j e v uvedeném schématu vztah mezi promïnn mi Y a Z? P edmït interpretace lze z ejmï nahlédnout a popsat z mnoha rozdìln ch hledisek. OdpovÏÔ na uvedené otázky, pakliûe j e moûné j i podat, je obtìûnïjöì neû odpovïdi na otázky po p edmïtu a autorech interpretace. Mimo jiné lze rozliöovat mezi následujìcìmi aspekty: (a) p eklad: K je interpretováno jako synonymnì se Z, (b) Strukturace: K je interpretováno jako organizované podle principu Z, (c) kontextualizace. Y je interpretováno jako souëást öiröìho celku Z, (d) vysvïtlenì. Y je interpretováno jako znak Z Ëi jako nïco, co dìky Z vzniklo, (e) obsah. > je interpretováno jako analogické se Z, (f) redukce: Y je interpretováno jako odliöné od Z, (g) konkretizace Ëi rekonstruováno: æ je vysvïtleno na p Ìkladu Z, (h) demytologizace: Y j e interpretováno tak, û e obsahuje Ëi implikuje non-mytologickou zprávu Z, (i) aplikace: Y s e aplikuje na situaci Ëi p Ìpad Z, (j) provedenì: Y j e ztvárnïno Ëi provedeno j ako Z, (k) doplnïnì: Y j e interpretováno jako Z na základï doplúujìcì informace (která nenì obsaûena v æ) osoby X, (1) korektura: Y j e interpretováno tak, 15 K pojednánì tohoto tématu viz napr. Persson. I.: Reasons and Reason-governed Actions. Lund, 1981.

13 188 Gôran HERMÉREN ûe obsahuje slova Z, (m) dedukce: Z ËinÌ explicitnìm to, co logicky vypl vá z Y... Tento seznam aspektu lze r znï doplúovat a systematizovat, avöak úplnost nenì sama o dobï cìlem; d leûité je uvïdomit si, jak sloûit je pojem interpretace a jak rozmanité jsou aktivity, kter m se Ìká interpretace". 4. Adresát interpretace. Pro koho se interpretuje? NenÌ nutné s e domnìvat, û e kaûd interpret má svoji zvláötnì skupinu lidì, pro nïû interpretuje nebo ûe taková skupina je mimo ádnï homogennì. Takové skupiny mohou zahrnovat (a) Ëleny porot, (b) návötïvnìky chrám, (c) advokáty, (d) pacienty, (e) Ëtená e literatury, (f) studenty choreografie, (g) filmové diváky, (h) hudebnìky, (i) hudebnì posluchaëe, (j) r zné badatele, (k) knïze, (1) státnì ú ednìky, (m) politiky,... atd. Kdyû ËlovÏk ihned neporozumì, j e t eba interpretovat. C o j e vöak pochopitelné pro jednu osobu Ëi skupinu, nenì vûdy pochopitelné pro druhé. Adresáti majì rozdìlné sumy znalostì, zájm, pot eb, norem a hodnot. A by nap. porozumïly nïjakému obskurnìmu textu Ëi obrazu, budou r zné osoby a skupiny vyûadovat r zné informace. Kdyû s e zkoumá navrhovaná interpretace, j e tedy podstatné v slovnï urëit, kdo jsou oni adresáti. 5. ZámÏr interpretace. Jak je zámïr navrhované interpretace? Zde je moûné vyjmenovat zámïry, které lze v mnoha p Ìpadech navzájem kombinovat - v nïkter ch p Ìpadech jsou vöak nesluëitelné. ZámÏrem interpretace m ûe b t nap Ìklad (a) rekonstruovat p vodnì podobu partitury, textu Ëi malby, (b) uëinit text (obraz atd.) srozumiteln m, (c) rekonstruovat historick proces, (d) vysvïtlit minulé dïje, (e) p edvìdat budoucì dïje a události, (f) upozornit na struktury a procesy v pozadì, (g) zap sobit na soudy a hodnocenì adresáta, (h) presentovat základnu pro rozhodnutì, které má b t uëinïno, nap. soudem, (i) osvïtlit souëasn osobnì, morálnì Ëi sociálnì problém, (j) objasnit ideje a hodnoty panujìcì ve spoleënosti autora textu (obrazu atd.), kter j e interpretován, (1) stanovit bezespornost a souvislosti, (m) osvobodit a emancipovat adresáta, (n) ukázat, proë j e p edmït interpretace (správnï) povaûován z a velké umïlecké dìlo,... atd. Ti, kdoû si rádi pohrávajì s kombinacemi, mohou uvedená rozliöenì snadno kombinovat v e schématu tohoto typu:

14 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA a b c a následnï pomocì k Ìû, kruh nebo Ëtverc (Ëi r znobarevn ch teëek) jednotné kombinace zaznamenat. Z toho by se mïlo ukázat, ûe existuje velmi mnoho zëásti se p ekr vajìcìch pojm interpretace. Zde vöak toto schéma kompletovat nebudu - z nedostatku mìsta to musìm ponechat na Ëtená i. MÌsto toho upozornìm na nëkteré bïûné kombinace, nïkteré bïûné typy interpretacì. 7. NÏkteré typy interpretacì Za p edpokladu, ûe A a /i jsou dvï interpretace, za jak ch podmìnek bychom mïli b t schopni ici, ûe A a B p edstavujì odliöné typy interpretacì? Jin mi slovy, jaká jsou kritéria identity typ interpretacì v tomto kontextu? Moje intuitivnì p edstava je prostï ta, ûe A a B pat Ì do rozdìln ch typ, jestliûe majì rozdìlné v znamy a ovï ujì se rozdìln mi metodami.»ili interpretace autorova zámïru pat Ì jasnï do zcela odliöné kategorie neû, eknïme, interpretace jazykového v znamu anonymnìho textu. Toto kritérium nenì p esné, coû se ukáûe, kdyû budeme uvaûovat obtìû p i specifikaci preciznìho kritéria stejnosti v znamu. Doufám vöak, ûe pro moje omezené cìle je dostateënï jasné. Abychom se vyhnuli nedorozumïnì, mïlo by se téû zd raznit, ûe m j v klad si neëinì nárok na úplnost. Je docela dob e moûné klasifikovat na základï rozdìl nap Ìklad mezi odliön mi umïleck mi ûánry, mezi interpretacemi filmu, dramatu, architektury, poezie atd. Tyto rozdìly se vöak k ÌûÌ s rozdìly mezi odliön mi typy, které nìûe nastìnìm; a moje obecná hypotéza je, ûe uvnit nap. interpretacì filmu Ëi dramatu je moûné nalézt p Ìklady mnoha typ interpretace, kterou pojednám nìûe. Takûe v této kapitolce prostï sepìöu a okomentuji nïkolik metodologicky zajìmav ch typ interpretacì. Kdyû Nová kritika (New Critics) tvrdila, ûe literárnì kritika by se mïla soust edit na d kladné ËtenÌ (close

15 190 Gôran HERMÉREN reading) textu a vzdát se biografick ch informacì, pak to, co navrhovala, by se mohlo popsat takto: tvrdili, ûe jeden typ interpretace (v mém smyslu) by mïl b t nahrazen jin m. Po tïchto p edbïûn ch poznámkách navrhuji rozliöeni nïkter ch typ interpretace, neboù mám za to, ûe ve chvili, kdy se táûeme po kritériu interpretace, je zásadné takové rozliöenì uvést a dál je mìt na pamïti. Znovu chci zd raznit, ûe tento seznam a nìûe uvedené komentá e si neëinì nárok na úplnost. Abych uöet il mìsto, soust edìm se na interpretace text. 1. Korektura. Interpretace poruöeného Ëi kryptického textu za úëelem rekonstrukce textu p vodnìho. Úkolem m ûe b t nap Ìklad rekonstruovat úpln a koherentnì text z váûnï poökozen ch fragment, doplnit star hebrejsk text samohláskami a interpunkcì, rekonstruovat originálnì text rozhlasového vysìlánì, kter byl p eruöován hlukem, Ëi obecnï rekonstruovat originál na základï dostupn ch filologick ch a archeologick ch doklad. Pokud se interpretace text t Ëe, znì základnì otázka takto: Jaká slova a vïty obsahoval originál? 2. Jazyková (sémantická) interpretace. Kdyû uû byl eventuálnï poruöen Ëi kryptick text rekonstruován, je na interpretovi, aby zjistil, co znamená. Z logického hlediska jsou korektury a sémantické interpretace dva odliöné úkoly. Prakticky vöak jsou ve vzájemném vztahu; navrûená korektura je odmìtnuta, jestliûe nep ispìvá smyslu textu. Abychom vöak byli schopni takovou praxi analyzovat, musìme rozliöit mezi korekturami v öe popsaného typu a interpretacemi slov a vït podle syntaktick ch a sémantick ch pravidel (gramatiky, slovnìku, frazeologie). StandardnÌ procedurou je zde p eklad Ëi parafráze toho, co má b t p eloûeno.»ili základnì otázkou je: co znamenajì slova a vïty, které konstituujì originálnì text? 3. Interpretace autorského v znamu. Zde je úkolem interpretovat, co autor textem vyjád il v jedineëné situaci, Ëi co mìnil umïlec obrazem, kter namaloval.»ili tento model nenì interpretacì slov a vït, n brû promluv. Mohli bychom se nap Ìklad tázat, zda byl autor ironick Ëi nikoli. K jak m souëasn m politick m a sociálnìm pomïr m referuje Swift v Gulliverov ch cestách a Sluöné nabìdce...? OdpovÏÔ musì b t do znaëné mìry dána zkoumánìm jazykov ch, rétorick ch a literárnìch konvencì a kód (tradic), které byly pouûìvány, Ëi které byly v dobï, kdy dané dìlo vznikalo, povaûovány za samoz ejmé. Interpret pak samoz ejmï p edpokládá, ûe autor se sv mi Ëtená i komunikoval tak, ûe pouûìval kódy a konvence, s nimiû byli obeznámeni. RelevantnÌ vöak mohou b t

16 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 191 téû historická a biografická fakta. Jsou-li brány v potaz pouze jazyková fakta, m ûe b t text vìceznaën, p iëemû odliöného v znamu m ûe nab t, kdyû ho zasadìme do historického a biografického kontextu Interpretace zámïr. NËkdo m ûe chtìt nïco Ìci, avöak z mnoha d vod se mu to nemusì poda it. NÏkdo téû m ûe Ìci nïco, co p vodnï nebylo jeho zámïrem. Krom toho m ûe nïkdo mìt urëité zámïry aniû by si byl vïdom, ûe je má. Kv li tïmto a jin m d vod m je d leûité rozliöovat mezi tìm, co autor urëit m textem ekl, to jest, co ekl v tomto textu a tìmto textem, a tìm, co zam ölel Ìci v tomto textu a tìmto textem. Kdyû zde mluvìm o autorovi, mám na mysli historického autora v Ëase, kdy dìlo publikoval; oë jde, jsou jeho zámïry. Jestliûe se to, co jsem uû nazval jazykovou interpretacì" blìûì k tomu, Ëemu se v právnìch kontextech Ìká objektivnì interpretace", pak typ interpretace, pojednávan v tomto odstavci p ipomìná spìöe to, Ëemu se v právnìch kontextech Ìká subjektivnì interpretace". 5. Psychologická extrapolace. Kdyû se interpretuje nïjak text, musì interpret Ëasto ËÌst tak ÌkajÌc mezi ádky a text doplúovat rozliën mi druhy informacì p evzat ch z psychologick ch teoriì, z psychologie zdravého rozumu, z jin ch dïl téhoû autora nebo z dïl zab vajìcìch se osobami Ëi událostmi, o nichû je dan text. Úkolem m ûe b t vyplnit urëité mezery v textu a nap. vysvïtlit, proë se postavy v literárnìm dìle chovajì tak, jak se chovajì, podat úplnïjöì p edstavu o jejich Ëinech a motivech neû je ta, o které se v textu explicitnï mluvì. Jak vysvïtlit Hamletovu váhavost? To je klasická otázka badatelsk ch a kritick ch spis o Hamletovi. 17 A. C. Beardsley, Ernest Jones a E. E. StolÌ na tuto otázku mezi jin mi odpovïdïli r znï, tak ÌkajÌc vyplnïnìm mezer (Leerstellen) textu, pouûitìm informacì z pozadì a rozliën ch p edpoklad jako v chodiskem (psychologie zdravého rozumu, freudovská psychoanal za a konvence dramatu). NabÌdli nám r zné psychologické extrapolace. 18 Viz nap. m j Ëlánek Intention and Interpretation in Literary Criticism, New History, , zejména pojednánì o ironii. Literary 17 Pro p ehled tohoto viz Weitz, M.: Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism, London, Faber, Tato idea vede aû k Husscrlovi. Nedávné pojednánì interpretace tohoto druhu viz Wolterstorff, N.: Works and Worlds of Art. Oxford: Clarendon Press, 1980.

17 192 Goran HERMÉREN 6. Aplikace (demonstrace v znamnosti). Úkolem tohoto druhu interpretace je aplikovat text na nïjak souëasn problém Ëi situaci, a tak jej objasnit. Ve h e zde je, abych citoval Eugena Nidu, interpretace nïjaké pasáûe pomocì jeho v znamnosti pro souëasn svït". 1 ' Paradigmatick m p Ìkladem je kazatelova interpretace nïkter ch pasáûì z Bible na nïkter souëasn problém Ëi interpretace nïkter ch Ëlánk zákona pro specifick souëasn p Ìpad, aby soud dospïl k rozsudku. MnozÌ badatelé v hermeneutice, vëetnï Gadamera, se z ejmï domnìvajì, ûe aplikace na situaci interpreta je zásadnì sloûkou vöech druh interpretace. O tom jsem vöak uû vyjád il pochybnosti v kapitolce 3. ExistujÌ zajìmavé rozdìly mezi situacì soudce, kter musì dospït k rozhodnutì, a situacì kazatele, kter hodlá ovlivnit náboûenské a morálnì p esvïdëenì svého shromáûdïnì, avöak nemusì dospït k rozhodnutì. AplikacÌ je hned nïkolik. ObecnÏ eëeno vöak tato idea znamená aplikaci interpretace textu na nïjak osobnì Ëi spoleëensk problém, aby ho vy eöila Ëi alespoú poskytla vodìtko tïm, kte Ì musì rozhodnout, jak problém vy eöit. 7. Teoretická (Ëi alegorická) reinterpretace. V tomto typu interpretace je hlavnìm úkolem reinterpretovat dan text (Ëi dìlo) pomocì nïjaké teorie, politické ideologie Ëi náboûenské doktrìny. NamÌsto toho, abychom dan text aplikovali na interpretovu situaci Ëi na nïjak praktick problém, abychom ho tak objasnili, je zde ideou aplikace jisté teorie (ideologie Ëi doktrìny) na text, jehoû v znam se má pojednat. ÚËelem této reinterpretace m ûe b t samoz ejmï objasnit text Ëi vdechnout mu nov ûivot nebo ho prostï uëinit snadnïji pochopiteln m. Úkolem m ûe b t ale také ochrana daného textu p ed cenzorskou kletbou a jeho záchrana p ed zákazem. P Ìkladem zde m ûe b t alegorická reinterpretace Vergiliovy Aeneidy ve st edovïku. Obecná idea je, ûe interpret se pokouöì ukázat, ûe teorii, ideologii Ëi doktrìnu, se kterou pracuje, lze nalézt v textu Ëi do nïj vloûit", nebo dokonce, jako v p ÌpadÏ Vergilia, ûe text p edpovìdá Ëi p edjìmá události popsané v pozdnìch dìlech k esùanského náboûenstvì. 8. Interpretace p Ìznak. Zde lze rozliöit nïkolik variacì. Podle jedné z nich je úkolem interpreta ukázat, ûe konflikty a tenze v dìle jsou náznaky (p Ìznaky, p ÌËiny) konflikt a tenzì v historickém autorovi textu. Jeho duöevnì klid m ûe b t naruöen neurózami, nep Ìjemn mi, 19 Nida, E.: Exploring Semantic Structures. Miinchen, Fink, 1975, citováno podle Halldén, S.: Nyfikenhetens redskap. Lund, Studentlitteratur, 1980, s. 45.

18 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 193 byù potlaëen mi vzpomìnkami z dïtstvì, podvïdomou agresivitou, pocity viny Ëi úzkosti. StejnÏ jako (v zásadï) jsou rudé teëky p Ìznakem spalniëek, jsou jisté rysy dìla p Ìznaky, ûe autor trpïl tïmito neurózami, vzpomìnkami, agresivitou atd. Podle varianty, jeû je vìce sociálnì a ideologická, jc úkolem interpreta ukázat, ûe konflikty a tenze v dìle jsou p Ìznaky nap. t ÌdnÌch konflikt a konflikt zájm v autorovï spoleënosti. Jestliûe prvnì varianta reprezentuje p Ìstup spjat s Freudem a psychoanal zou, reprezentuje ta druhá p Ìstup spjat s Marxem a kritikou ideologie. 9. Historická rekonstrukce. Historici politiky a ekonomie se samoz ejmï zab vajì problémy interpretace tehdy, kdyû se pokouöejì rekonstruovat, co se stalo v minulosti, na základï rozmanit ch psan ch dokument a jin ch poz statk. ZákladnÌ otázkou zde je: co se p ihodilo, kdy a proë? Kdo udïlal co, kdy, a proë? Analogicky m ûe b t úëelem historické interpretace zmapovat kulturnì a sociálnì pomïry, v nichû byl vytvo- en urëit literárnì text, b t schopen rozhodnout, kdy a proë se urëitì akté i v umïleckém svïtï dopustili urëit ch Ëin atd. Dosaûitelné psané dokumenty a poz statky se interpretujì (zde jsou relevantnì nïkteré z v öe uveden ch typ interpretace) a obecnou strategie je pak zhruba tato: tyto dokumenty a jejich rysy se vysvïtlujì pomocì hypotéz interpretujìcìch motivy a Ëiny v textu obsaûen ch osob, jakoû i hypotéz, jeû navrhujì, kdy a kde se tyto Ëiny udály. 10. ZvÏtöeni hodnoty (estetická interpretace). Existuje rovnïû druh interpretace, kde je hlavnìm úkolem interpreta pozvednout estetickou hodnotu dìla zd raznïnìm toho, co je v dìle ûivotaschopné a p vodnì, poukazem na moûnosti bohat ch záûitk, demonstrovánìm bezespornosti a hloubky v tom, co se na povrchu jevì jako chaos. Úkolem interpreta je zkrátka pokusit se maximalizovat hodnotu dìla, uëinit je natolik, nakolik je moûné, z estetického (umïleckého...) hlediska pro Ëtená e zajìmav m nap Ìklad tìm, ûe formu a obsah dìla uvede do vztahu k ûivotnìmu názoru nebo k tomu, co je v ûivotï d leûité (podle interpretova názoru). Je-li v tomto interpret úspïön, zvïtöì Ëtená m poûitek z dìla, které pro nïj interpretuje: pom ûe jim povöimnout si vïcì, kter ch by si jinak sami vöimnout nemuseli, r zn mi zp soby jim pom ûe dostat z dìla vìc. 11. ProvedenÌ. HlavnÌm úkolem tohoto druhu interpretace je p edvést, provést Ëi p edat nïco na základï partitury Ëi rukopisu. Nej oëividnïjöìmi p Ìpady zahrnujì hercovu interpretaci jeho role, hudebnìkovu interpretaci

19 194 Goran HERMÉREN skladby, a choreografovu interpretaci baletu. ZákladnÌm rysem vöech tïchto interpretacì je, ûe partitura Ëi rukopis umoûúujì urëitou svobodu: Bacha lze hrát r zn mi zp soby, stejnï tak Hamleta. Samoz ejmï jsou zde omezeni. Tato omezenì lze vöak stïûì p esnï fixovat, neboù ani rukopis nenì vûdy nïëìm posvátn m; po ruce máme p Ìklady, kdy filmovì reûisé i a divadelnì skupiny p epsali Ëi zmïnili epizody v textu. V konnì umïlci musì Ëelit mnoûstvì voleb, a tyto volby jsou vposledku zaloûeny na normativnìch úvahách: jak je (esteticky, morálnï a/nebo politicky) prav Ëi nejlepöì zp sob provedenì partitury Ëi rukopisu? Tyto normy a hodnoty v pozadì se mohou navzájem popìrat, zejména pokud jde o divadlo, avöak takové konflikty neodliöujì v konná umïnì od umïnì, která nejsou v konná. Tyto typy interpretace lze s pouûitìm pïti rozdìln ch promïnn ch z p edchozì kapitolky jako v chodiskem analyzovat a systematizovat. Je samoz ejmï moûno je téû r znï kombinovat. NÏkteré z nich p edpokládajì jiné. Nap Ìklad hercova interpretace jeho role je zaloûena na jazykov ch interpretacìch dramatického textu a moûná na korekcìch. Jazykové interpretace se p edpokládajì rovnïû p i demonstraci d leûitosti (aplikaci) a teoretické re-interpretaci. NÏkteré ze zde uveden ch typ interpretacì se mohou zjevnï podporovat navzájem a jejich v sledky se v praxi mohou Ëasto sbìhat. PlatÌ to nap Ìklad pro jazykovou interpretaci autorov ch zámïr (jestliûe autor chce komunikovat, a tudìû pouûìvá slova a vïty v jejich konvenënìm smyslu) stejnï jako pro demonstrace d leûitosti a zvïtöenì hodnoty (jestliûe interpret demonstruje aplikaci a osvïtlenì daného textu na problému, kter je pro Ëtená e d leûit, coû m ûe b t zp sob, jak pro Ëtená e zv öit hodnotu textu). Jde samoz ejmï o empirickou otázku, nakolik lze interpretaci básnì, odstavc zákona, historick ch poz statk Ëi biblick ch úryvk atd. charakterizovat pomocì v öe nastìnïn ch typ interpretace. Generalizace musì mìt oporu v empirick ch zkoumánìch a anal zách (representativnìch) p Ìklad takov ch interpretacì. Je nïco spoleëného, co se pouûìvá p i vöech interpretacìch básnì? Mohou b t vöechny takové interpretace chápány jako interpretace toho, co mìnil autor? Takové otázky se mohou t kat souëasné praxe literárnì kritiky (která je stïûì jednolitá), mohou se vöak t kat téû ideálnìho stavu vïcì, tj. toho, jaká by ta praxe mïla b t. Protoûe cìl tohoto Ëlánkuje omezen, nenì moûné zde tyto empirické otázky dále zkoumat.

20 INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA Kritéria a argumenty KlÌËová slova kritéria" a argumenty" by se mïla struënï vysvïtlit. ÿìci, ûe A je kritérium B znamená Ìci Ëi implikovat, ûe chceme-li vïdït, zda 5, pokouöìme se zjistit, zda platì A. To znamená, ûe A musì b t alespoú postaëujìcì ne-li postaëujìcì a nutnou - podmìnkou B. Avöak Ìci, ûe A je argument pro B znamená Ìci nïco jiného a slaböìho: znamená to Ìci, ûe A nïjak podporuje B (Je-li A relevantnì a obhajitelné), avöak ûe A samo i kdyû je relevantnì - nemusi b t postaëujìcì Ëi nutné pro B. ExistujÌ kritéria správn ch interpretacì, pouûìváme-li v raz kritéria" ve v öe uvedeném smyslu? DomnÌvám se, ûe existujì taková kritéria pro urëité typy interpretacì: historické, interpretace, které hledajì pravdu. Je-li úkolem interpreta interpretovat autorovy zámïry, pak musì b t kritériem správnosti to, ûe navrhovaná interpretace je sluëitelná se znám mi skuteënostmi a dob e stanoven mi hypotézami o tom, co autor chtïl Ìci. (Ony zámïry mohou b t vìceznaëné, a v tom p ÌpadÏ m ûe b t nïkolik správn ch interpretacì.) Je-li úkolem interpretovat jazykovï v znam textu, je kritériem správnosti to, ûe navrhovaná interpretace je sluëitelná se sémantick mi a syntaktick mi pravidly pouûìvan mi v dobï, kdy byl text napsán. I zde m ûe b t nïkolik správn ch interpretacì, jestliûe je text vìceznaën. ObecnÏ eëeno mohou b t, a mëla by b t, v interpretacìch hledajìcìch historickou pravdu pouûity kritéria tohoto typu: 1) navrhovaná interpretace by mïla b t sluëitelná se vöemi (podstatn mi) znám mi okolnostmi a dob e stanoven mi hypotézami; a moûná by mïla b t p Ìpustná 2) navrhovaná interpretace pouze taková, která je sluëitelná s tïmito okolnostmi a hypotézami. KromÏ tïchto kritériì korespondence se pouûitá téû následujìcì kritérium koherence: 3) navrhovaná interpretace by mïla b t bezesporná (vnit nï koherentnì) a mïla by pomoci ukázat, jak souvisì události, Ëiny a strukturnì zmïny. Pro druhy interpretaci vöak nenì snadné stanovit jasná a p esná kritéria správnosti; v následujìcìm se na nï zamï Ìm. Na mysli mám p Ìpady, kdy m ûeme poukázat na argumenty, které, kdyby byly pravdivé, by tyto interpretace podpo ily. ÿìci, ûe takové argumenty existujì zjevnï znamená Ëinit mnohem slaböì tvrzeni neûli Ìci, ûe pro tyto interpretace existujì kritéria správnosti. U nïkter ch v öe rozliöen ch typ interpretacì, jakoû i u nïkter ch jejich kombinacì, se mi zdá, ûe toto slaböì tvrzenì lze obhájit, ale ûe silnïjöì tvrzenì, podle kterého existujì kritéria správnosti, obhájit nelze.

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy Praha, Práh 2001, s. 205 Meditace o základech vïdy (dále jen Meditace) korunujì dosavadnì dìlo filosofa a matematika Petra VopÏnky. NabÌzejÌ nov vhled do zp sobu,

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Výroková logika dokazatelnost

Výroková logika dokazatelnost Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy?

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Kapitola 4 Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Přestože jsme se v minulé kapitole zabývali subjekty a predikáty, existuje ještě jeden typ výrazů, který může vystupovat jako podmět oznamovací

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

umel-r.qxp 26.11.2009 17:14 Page 1 garamond

umel-r.qxp 26.11.2009 17:14 Page 1 garamond garamond Charles Baudelaire Umělé ráje P eloûil Petr Himmel Garamond, 2009 Translation Petr Himmel, 2001, 2009 ISBN 978-80-7407-065-5 5 Drah p ÌtelkynÏ, VÏnov no J. G. F. zdrav rozum n m Ìk, ûe pozemskè

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více