RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s."

Transkript

1 RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk m aktivitám, a pokud pojìmáme umïlou inteligenci jako vïdu, pak jejì charakter j e nespornï interdisciplinárni a mnohotvárn. Jak Ìká autor v p edmluvï: Rôzne oblasti umelej inteligencie (a prìstupy k nej) sa v razne lìöia v závislosti od pouûìvanej konceptuálnej a metodologickej v bavy, od zamerania pozornosti, priorìt, optiky a cieæov. Oblasti umelej inteligencie sú tak pestro diferencované, ûe si Ëasto nemajú vzájomne Ëo povedaù. Presne ako æudia. Preto nie je moûné (domnievam sa) hovoriù o základoch umelej inteligencie ako celku. P esto b vá Ëasto charakterizován hlavnì cìl v zkumu v oblasti umïlé inteligence jako nauëit stroje myslet". Otázkou, zdali se v bec jedná o problém eöiteln, zda tedy m ûe stroj myslet, se zab valo mnoho badatel jiû od nepamïti, ovöem jejì relevance se stává obzvláötï d leûitou zejména s rozvojem poëìtaë v poslednìch padesáti letech. Pomineme-li p Ìliö zjednoduöen (sci-fi) pohled na inteligenci, kter vedl k naivnìm optimistick m p edstavám öedesát ch let o inteligentnìch robotechpoëìtaëìch, které proûijì své dïtstvì, nauëì se jazyk, zìskajì dokonalé znalosti o svïtï a zcela ovládnou doménu lidského myölenì, m ûeme snad p esnïji charakterizovat v zkum v oblasti AI jako snahu vytvo it model z ejmé, ûe tento model nebude nikdy nap. moudr m lidského myölenì. Dnes j e snad jiû psychiatrem Ëi soudcem. Proto asi nejlepöì definice umïlé inteligence pocházì od M. Minského (MÍT): UmÏlá inteligence je vïda o vytvá eni stroj vyuûìvajìcìch postupy, které provádïny ËlovÏkem by vyûadovaly jeho inteligenci. Tyto ËlovÏkem vytvo ené stroje by pak mïly mìt schopnost emulovat a simulovat lidské metody pro deduktivnì a induktivnì akvizici a aplikaci znalostì a odvozovánì. Z hlediska pouûit ch princip fungovánì m ûe b t umïlá inteligence rozdïlena na symbolicky orientované systémy a analogovï" orientované systémy (neuronové sìtï). Kniha J. äefránka se nezab vá neuronov mi sìtïmi. Text j e vïnován teoretick m základ m znalostnìho paradigmatu umïlé inteligence, tedy p Ìstupu, jehoû cìlem j e v poëtovï (komputaënï) modelovat zpracovánì poznatk, které jsou reprezentovány symbolicky vïtami nïjakého jazyka, a pochopit (p edevöìm hypotetické) usuzovánì. Z hlediska umïlé inteligence jde o studium tzv. nemonotónnìho usuzovánì, tj. usuzovánì, které j e doprovázeno revizì závïr Ëi hypotéz, p iëemû tyto hypotézy byly odvozeny na základï neúpln ch nebo i nekonzistentnìch poznatk, nebo obecnïji jde o studium hypotetického, na kontextu závislého usuzovánì a jeho dynamick ch aspekt. ORGANON F 9 (2002), No. 1, Copyright Filozofick ústav SA V, Bratislava k

2 RECENZIE Lil Pozornost j e zamï ena na poëìtáni" s vïtami, poznatky, tedy na v poëtové modelovánì zp sob lidské argumentace. Jelikoû j e umïnì správné argumentace snad nejvlastnïjöìrn p edmïtem logiky, j e tato teorie ovlivnïna p edevöìm v zkumem v oblasti logiky a speciálnï logického programovánì, avöak také nap. v zkumem deduktivnìch databázì, problémy vyëìslitelnosti a sloûitosti v poët, apod. UmÏlá inteligence, jakoûto interdisciplinárnì vïda, vyuûìvá a sv m zp sobem integruje v sledky práce (nap.) filosof, logik, matematik, lingvist, ale i psycholog Ëi neurofyziolog. Snad nejtïsnïjöì vazby a návaznosti j e vöak moûno nalézt v oblasti logiky (filozofické i matematické), které se v podstatï primárnï zab vajì tvorbou formálnìch model usuzovánì a poznánì. UmÏlá inteligence se od nich liöì snad pouze d razem na v poëtové aspekty. ZábÏr knihy je, tak jako celá oblast AI, velice öirok (o Ëemû svïdëì i nemal rozsah textu stran). Autorovi jde vöak p edevöìm o teoretick v klad uvedené problematiky zamï en na nejmodernïjöì, u nás doposud málo známé poznatky. Nenajdeme zde proto informace o komerënìch produktech ani návody na tvorbu takov ch aplikacì. Autor tedy (z ejmï zámïrnï) zcela opomìjì nap. problematiku expertnìch systém a plánovacìch systém, a také se kromï logick ch programovacìch jazyk nevïnuje jin m programovacìm jazyk m pouûìvan m v AI, jako jsou funkcionálnì jazyky (zejména LISP) a objektovï orientované jazyky. V prvnì kapitole V chodiská jsou formulovány základnì principy, motivace a intuice, na kter ch j e postaven text celé práce. Tyto odstavce jsou sice formulovány ponïkud vágnï, avöak jsou d leûité a relevantnì pro pochopenì problematiky, neboù vymezujì p edmït zkoumánì a zasazujì jej do öiröìch souvislostì. Za v poëtov model inteligentnìho chovánì je tedy povaûován program (nebo spìöe jeho formálnì specifikace), kter jist m zp sobem vyhovuje charakteristikám tohoto chovánì. Naöe pozornost bude p itom zamï ena pouze na znalostnì systémy, tj. programové systémy, které sestávajì ze dvou komponent: báze znalostì a inferenënìho stroje. Báze znalostì je reprezentována mnoûinou E vït nïjakého formálnìho jazyka, inferenënì stroj j e realizován operátorem odvozenì Cn, p iëemû odvozenì nemusì b t (a Ëasto nebude) pouze deduktivnì. Pozornost vöak nenì soust edïna na syntaktické problémy, n brû j e z velké Ëásti orientována na sémantiku. Zde j e d leûitá autorova poznámka 9 na str. 19, kde up esúuje, jak bude v tomto textu chápána sémantika: Sémantiku nïjakého jazyka definujeme tehdy, kdyû jazykov m v raz m p i azujeme nïjaké objekty, kter mi mohou b t nïjaké formálnì konstrukce, dokonce i jazykové v razy. D leûité je právï toto p i azenì, ne povaha p i azen ch objekt." JistÏ, takov to formalistick, Ëi interpretaënì p Ìstup k sémantice j e dnes bïûn. Nutno vöak poznamenat, ûe nenì jedin, a zejména p i logické anal ze p irozeného jazyka ne právï nejvhodnïjöì, jak ukazuje nap. Pavel Tich v mnoha sv ch ËláncÌch a ve své knize The Foundations of Frege's Logic". Kapitola 2 Databázy pojednává v prvnì Ëásti o klasick ch relaënìch databázìch, neboù relaënì databáze m ûeme vlastnï povaûovat za jednoduööì typ znalostnìch systém, kde znalosti jsou reprezentovány ve formï tabulek (ze kter ch generujeme p Ìsluöné vïty báze znalostì E) a operátor odvozenì Cn j e realizován jednotliv mi databázov mi dotazovacìmi jazyky, s vìce Ëi ménï dob e definovanou sémantikou,

3 112 RECENZIE nap. relaënìm kalkulem Ëi relaënì algebrou. P itom relaënì algebra j e povaûována za sémantiku relaënìho kalkulu. V e druhé Ëásti této kapitoly jsou naznaëeny moûnosti zesilnïnì a zevöeobecnïnì databázového jazyka pro databáze s neúpln mi nebo nejist mi hodnotami. Jde v podstatï o zavedenì nulov ch hodnot, které reprezentujì stav databáze, kdy hodnota urëitého atributu neexistuje nebo j e neznámá. Zde se setkává Ëtená s d leûitou sémantickou strukturou. Jde o speciálnì p Ìpad Kripkeho struktury, která j e zde definována jako trojice (W, r, p), kde W (mnoûina moûn ch svït ) je mnoûina moûn ch interpretacì (relacì bez nulov ch hodnot) jistého databázového predikátu p, r j e relace s nulov mi hodnotami, která rovnïû interpretuje predikát p, a p j e relace dostupnosti mezi prvky W definovaná tak, ûe z relace r jsou dostupné vöechny relace, které jsou zúplnïnìm relace r (tj. nulové hodnoty jsou nahrazeny jist mi moûn mi hodnotami p Ìsluöného typu). Autor dále naznaëuje moûnosti, jak vyhodnocovat selekci relaënì algebry. Tyto moûnosti v podstatï odpovìdajì dvïma extrém m ( nutnï - ve vöech moûn ch svïtech" dostupn ch z relace r, a moûná - v nïkter ch moûn ch svïtech" dostupn ch z relace r). Kripkeho struktury jsou v knize pojednány znovu v kap. 7.3, avöak zde jiû autor v podstatï p edpokládá obeznámenost s tìmto pojmem. RovnÏû zmìnka o moûn ch svïtech v takto zúûeném pohledu j e z ejmï spìöe zavádïjìcì neû informativnì. Proto by moûná bylo ûádoucì, kdyby autor o tïchto strukturách pojednal obecnïji a öì eji, nap. v nïkterém dodatku, a to zejména v souvislosti se sémantikou modálnìch logik. T etì Ëást této kapitoly se zab vá deduktivnìmi databázemi, kde j e specifikace databázového jazyka zaloûena na jazyku logického programovánì. Autor zde charakterizuje datalogovské databáze. Ve t etì kapitole - Databáze s hypotézami - se Ëtená v podstatï poprvé v textu setkává s nemonotónnìm usuzovánìm. Databáze s hypotézami totiû obsahuje tvrzenì (pravidla), která jsou vïtöinou pravdivá, aû na nïjaké v jimky". InferenËnÌ stroj j e zde generátor hypotéz a odvozenì jiû nemusì b t deduktivnì a monotónnì. ZávÏry, tj. hypotézy p ijìmáme, dokud nedojde p i asimilaci nov ch poznatk k nekonzistenci. NÏkteré závïry jsou tedy za azeny do báze poznatk natrvalo", jiné j e moûno po Ëase odmìtnout, kdyû p ijmeme poznatky, kter m d vï ujeme vìce a které jsou s d ÌvÏjöÌmi hypotézami v rozporu. Problému revize odvozen ch závïr Ëi d Ìve zìskan ch poznatk j e vlastnï vïnován cel zbytek knihy. Klasick m p Ìkladem nemonotónnìho (nekorektnìho) operátoru odvozenì j e tzv. p edpoklad uzav eného svïta", neboli (v logickém programovánì) negace jako koneëné selhánì". D leûitá j e zde základnì charakteristika hypotetického usuzovánì: Operátor Cn, kter j e reflexivnì (tj. X c Cn(X) pro kaûdou mnoûinu vït X) a nenì logicky korektnì, p iëemû zachovává konzistenci, je nemonotónnì. Klasick m p Ìkladem je odvozovánì generalizacì. MÏjme bázi poznatk E, která obsahuje tisìc vït: labut'i je bìlá", labuù 2 je bìlá",..., labuùiooo je bìlá", tedy Cn(E) obsahuje E plus zobecnïnì vöechny labutï jsou bìlé". TisÌcÌ prvnì poznatek (p vöak je tato labuù je Ëerná". Kdyby byl operátor Cn monotónnì, tedy kdyby bylo Cn(E) c Cn(E u (p), byla by naöe mnoûina Cn(E u hypotéz nekonzistentnì. Tedy odmìtneme monotónnost a provedeme revizi: ImplicitnÌ poznatek vöechny labutï jsou bìlé" jiû nebude prvkem Cn(E u cp). P itom nás vlastnï cp)

4 RECENZIE 113 nic, kromï zdravého selského rozumu", nenutì k nemonotónnosti. Problém, jak oöet it nekonzistenci, m ûe b t eöen také jin m zp sobem neû revizì (coû j e vïtöinou velmi drahá operace"). Nekonzistence nám v podstatï vadì proto, ûe operátor Cn j e triviálnì, tj. zachovává princip, ûe ze sporu j e moûno odvodit cokoli". Tedy je-li A nekonzistentnì mnoûina, pak Cn(A) j e mnoûina vöech vït daného jazyka. Proto druh m moûn m p Ìstupem, jak oöet it nekonzistence, je vzdát se triviálnostì operátoru Cn (neboù operátor Cn, kter j e triviálnì a nezachovává konzistenci, se jiû chová naprosto defektnï: i z konzistentnì mnoûiny odvodì vöe) a pokraëovat v rozumném" netriviálnìm odvozovánì. Z praktického hlediska jde o opatrnou inferenci i za p Ìtomnosti nekonzistencì kombinovanou s tìm, ûe revize odloûìme na pozdïji (nap. aû budeme mìt vìce informacì-podklad pro rozhodnutì, co vlastnï revidovat, ökrtnout"). Autor tedy v odstavci 3.2. velice pïkn m zp sobem p edkládá motivace a intuice, které stojì v pozadì vyuûitì tzv. parakonzistentnìch logik ve znalostnìch systémech a struënï charakterizuje netradiënì principy parakonzistentnìch logik (Ëty hodnotová interpretace a kvazi-vypl vánì), p iëemû také upozorúuje na d sledky.které jsou nep Ìjemné z logického hlediska (nap. neplatì modus ponens). V závïreëném odstavci této kapitoly stojì za zmìnku autorovo ponïkud neopatrné tvrzenì, ûe V poëiatkoch umelej inteligencie sa veæká pozornosù venovala klasickej logike a automatickému dokazovaniu teorém.»asom sa vöak zistilo, ûe to nie sú adekvátne nástroje na modelovanie inteligencie. Takováto tvrzenì vedou Ëasto k ukvapen m závïr m, ûe klasická logika se sv mi pojmy logického vypl vanì, teorému apod. nenì v praxi vyuûitelná, coû autor jistï nechtïl Ìct. Vûdyù bez tïchto klasick ch pojm bychom v bec nebyli schopni formulovat ûádnou rozumnou teorii umïlé inteligence a jsou tedy základnìm stavebnìm kamenem umïlé inteligence. ée nejsou jedin m a ûe jejich implementace" nenì vûdy nej efektivnïjöì, j e snad samoz ejmé. OstatnÏ problém efektivnosti hypotetického usuzovánì zde bude p ed námi stát z ejmï vûdy, neboù usuzovánì j e nároëná Ëinnost a jejì modelovánì bude vûdy v poëtovï nároëné. Jelikoû jsou prvnì t i kapitoly knihy sv m obsahem fundamentálnì pro pochopenì mnoha aspekt umïlé inteligence a celého obsahu knihy, vïnovala jsem jim znaënou pozornost. DalöÌ kapitoly, tj. 4 Typické prìpady a hierarchie, 5 Generalizácie a vysvetlenia, 6 Sémantika falzifikácie, 7 Dynamika poznania a usudzovania a 8 Proti bariére nezvládnuteìnosti jiû nebudu tolik komentovat, jen struënï zrekapituluji jejich obsah. TÌm ovöem nechci naznaëit, ûe by byly jakkoli ménï d leûité. Naopak, je to jádro knihy, jejì cenn p Ìnos, avöak rozsah této recenze je limitovan. Kapitola 4 nás uvádì do problematiky Defaultov ch teorii"' (s pravidly, která neplatì vûdy, a proto obsahujì stráûe proti zavleëenì nekonzistence) a Hierarchick ch sìtì". Zde je velice zajìmavá ukázka toho, jak je moûno zefektivnit klasické rezoluënì dokazovánì zavedenìm hierarchicky uspo ádan ch typ. Autor rovnïû vyvracì jeden z m t umïlé inteligence, ûe v jazyce logiky nenì moûno reprezentovat to, co v hierarchick ch sìtìch. K této Ëásti snad jeötï jedna poznámka. Vztah ISA mezi t Ìdami je klasicky v teorii databázì definován jako nutn vztah, v AI tomu vöak tak nenì, zde ISA znamená obvykle, coû pak má samoz ejmï jisté nep Ìjemné d sledky,

5 114 RECENZIE nap. dïdïnì konfliktnìch vlastnostì z vìce zdroj. Autor se bohuûel o tomto rozdìlu v chápánì ISA nezmiúuje. Kapitola 5 se vïnuje indukci a abdukci, tedy zp sob m generalizace a vysvïtlenì. Indukce (generalizace) je jist m zp sobem inverznì ke klasické dedukci, abdukce je pak v poëtov m modelovánìm vysvïtlovánì, coû m ûe pomoci eöit problémy jako stanovenì diagnózy poruchy, problém plánovánì, avöak rovnïû nap. problém porozumïnì p irozenému jazyku (jak je moûn v znam vïty p i jejìm uûitì v daném kontextu). PrávÏ tento poslednì velice zajìmav problém je vöak pouze zmìnïn a autor se mu nijak dále nevïnuje. Kapitola 6 je v podstatï v kladem teorie logického programovánì. Odstavec 6.1 pojednává o metodách stratifikace (rozvrstvenì) - strati fi kovan program má standardnì model a rozumnou sémantiku. V odstavci 6.2 jsou definovány stabilnì a dob e fundované modely logického programu, odstavec 6.3 eöì problém sloûitosti a implementace, v odstavci 6.4 autor ukazuje, jak je moûno vyuûìt sémantiky negace p i reprezentaci znalostì a koneënï odstavec 6.5 struënï shrnuje v sledky Przymusinkého, které se dajì formulovat asi takto: Pro stratifikované logické programy je sémantika perfektnìch model ekvivalentnì se vöemi Ëty mi formalizmy nemonotónnìho usuzovánì, tj. s defaultovou teoriì, p edpokladem uzav eného svïta, cirkumskripcì a autoepistemickou logikou. Kapitola 7 se nejprve v odstavci 7.1. podrobnïji zab vá problémem revize, tedy dynamiky poznánì a usuzovánì. Dále je v odstavci 7.2. pojednáno o problému sjednocujìcìch pohled na r zné p Ìstupy, které byly aû dosud popsány. Nakonec je v odst p edstaven podrobnïji jeden takov to sjednocujìcì pohled, kter je zaloûen na dynamick ch Kripkeho strukturách (DKS). Zde autor popisuje velice zajìmavou teorii AELKB (autoepistemická logika poznánì a vìry, tj. teorie postoj ideálnï introspektivnìho agenta) a vyuûìvá DKS k sémantické charakterizaci této teorie. Jak jsem jiû zmìnila na zaëátku této recenze, Kripkeho struktury a zejména DKS by si zaslouûily" dalöì dodatek, také proto, ûe se zde autor dopouötì jist ch nep esn ch formulacì. Tak nap. na str. 286 definuje úpln S5-rámec" jako Kripkeho strukturu (W, p), kde W je mnoûina moûn ch svït a p = W x W. VzápÏtÌ vöak Ìká, ûe moûn mi svïty budou úplné S5-rámce. Dále na str. 287 definuje zobrazenì m, které kaûdému moûnému svïtu w p i adì nïjakou interpretaci m w. Avöak na zaëátku odstavce charakterizoval mnoûinu moûn ch svït právï jako mnoûinu mnoh ch (vöech) moûn ch (naprosto formálnìch") interpretacì jazyka (coû je mimochodem neobvyklé pojetì, za zmìnku by jistï stálo alespoú klasické Leibnizovo pojetì nebo modernì Tichého pojetì). Na str Ìká, ûe je rozumné oëekávat, ûe agent pokládá Ktp (Bip) za pravdivé tehdy, kdyû vì, ûe <p (nebo vï Ì, ûe cp) nezávisle na tom, zda cp je pravdivé nebo nepravdivé. TÌm ovöem zcela opomìjì zásadnì rozdìl mezi vïdït a vï it, kter spoëìvá v tom, ûe vïdït, na rozdìl od vï it, je faktivum (tedy z KÌp vypl vá pravdivost cp). Poznámka 14 pod Ëarou celou vïc spìöe jeötï vìce zatemnì. V závïreëné kapitole 8 pak autor nastiúuje nïkteré moûnosti, jak konstruovat v poëtovï p ijatelné modely, které nebudou naráûet na bariéru v poëtové nezvládnutelnosti. Text j e zpracován p Ìmo uëebnicovï peëlivï. Autor se neutápì ve formalismech, které by byly bez p Ìsluöného v kladu základnìch intuicì a motivacì vedoucìch k formulaci p Ìsluön ch nároën ch teoriì Ëasto (nejen pro AI laika") nesrozumitelné.

6 RECENZIE 115 Takov to p Ìstup by vöak snadno mohl b t na úkor p esnosti a vést aû k populistickému zp sobu v kladu. MyslÌm, ûe autorovi knihy se poda ilo tomuto nebezpeëì zcela vyhnout a nalézt opravdu vyváûen zp sob, jak podat v klad srozumitelnï a p itom teoreticky p esnï. Je pochopitelné, ûe rozsah a öì ka zábïru zp sobily, ûe nïkteré partie nebylo moûné dotáhnout do vöech pot ebn ch detail, mnohá tvrzenì jsou uvádïna bez d kazu nebo j e d kaz pouze naznaëen. Na konci kaûdé kapitoly najde Ëtená komentá a shrnutì uvedené problematiky a zájemce o hluböì studium se m ûe op Ìt o bohatou bibliografii. Text j e v maximálnì mì e sobïstaën a neklade velké nároky na p edpokládané vïdomosti. Za velice öùastné vöak povaûuji za azenì tzv. dodatk (A - J) na konci knihy. Tyto dodatky plnì vìce funkcì. Jednak pomohou správnï pochopit hlavnì text i Ëtená i, kter má jisté mezery v pot ebn ch znalostech z oblasti logiky, teorie relaënìch databázì, logického programovánì, algebry a teorie mnoûin, teorie vyëìslitelnosti a sloûitosti, p ÌpadnÏ teorie algoritm obecnï. Tedy tyto pasáûe nejsou v pravém slova smyslu dodatky, obsahujì v klad nevyhnuteln ch p edpoklad nutn ch k pochopenì hlavnìho textu, a Ëtená, kter uvedenou problematiku neovládá, by j e mïl prostudovat spìöe na zaëátku. NavÌc j e vöak moûno v dodatcìch nalézt formálnïjöì v klad s p esn mi definicemi, tyto Ëásti textu slouûì jako formálnì doplnïk urëit ch ménï technick ch partii z jádra knihy. Kniha m ûe slouûit jako podklad pro minimálnï semestrálnì p ednáöku o reprezentaci znalostì a metodách inference z hlediska AI na katedrách informatiky, tedy jako uëebnice pro r zné univerzitnì kurzy umïlé inteligence. Bude vöak jistï zajìmavá pro vöechny Ëtená e, kte Ì touûì zìskat nejnovïjöì poznatky o studiu poznánì a intelektu, tedy i pro ty, kte Ì se povaûujì (stejnï jako autorka této recenze) za laiky" v oblasti AI. Práci J. äefránka lze povaûovat za velk p Ìnos na slovenském a Ëeském trhu". Podává srozumiteln a ucelen, p itom vöak teoreticky velice p esn sjednocujìcì pohled na problematiku reprezentace znalostì, poznánì a usuzovánì z perspektivy v poëtového modelu inteligence. Marie DuûÌ

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy Praha, Práh 2001, s. 205 Meditace o základech vïdy (dále jen Meditace) korunujì dosavadnì dìlo filosofa a matematika Petra VopÏnky. NabÌzejÌ nov vhled do zp sobu,

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu

Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK) Úvod do logiky (VL): 13. Axiomatické systémy VL a pojem důkazu

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Výroková logika dokazatelnost

Výroková logika dokazatelnost Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Paul Verlaine. Elegie

Paul Verlaine. Elegie Vyöehrad Paul Verlaine Elegie Paul Verlaine Elegie VYäEHRAD PÿELOéIL GUSTAV FRANCL Translation, Epilogue PhDr. Gustav Francl, 2004 ISBN 80-7021-748-0 [I] V mèm vïku, dob e vìm, mïl bych dny v klidu tr

Více

Um lá inteligence II

Um lá inteligence II Um lá inteligence II 13 http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak Roman Barták, KTIML roman.bartak@mff.cuni.cz Motivace! Uvažujme agenta, který se u í hrát šachy.! P i u ení s u itelem je pot eba pro každou pozici

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.1 7.3 12/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Umělá inteligence Umělá inteligence (UI) vlastně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic)

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic) od vodnïní ÚP Lhotka - Ëistopis (SRPEN 2012) ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic) TEXTOVÁ»ÁST ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (Ëistopis) PAFF - architekti SRPEN 2012 1 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Ho ovice

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

ě š Ř é žď ě ř ř ě ž ň ě é ě ě š ř ů ě ě ě ě š ů ě š š é Žď ě ř ř ě Ž ň é ú Ř ě é š š é ú é š ě š é ú ú Ž ž ě é ú ř š ě é ů ř ž ř Ž ě ř ě ě é ě ů ú ú ř š ú ř ů ě é Ž ř ě ř ě ř Ž ň Ž ů é ř ď ů ž ř ů ě é

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ú é ů ú ť ů ú š ň é ň é é é ž é Ý é Ý Ý é ú ů ú ů Ý ú é é ú ú Ú ů ů š é é ž é ú Ú Í ů ů é é é ú ú ó é é é é ú é ž é é ž ž ň é é é é é é É Š é ů é Š Š ú é ž ú ú é ú é é Ú ú ú Ý ů ó Š ú ú ň ů ň š ň š é é

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12

Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12 Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze c Kateřina Trlifajová, 2010 BI-MLO, ZS 2011/12 Evropský sociální

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

SOS LUBENEC únor 2015

SOS LUBENEC únor 2015 únor 2015 Úvodník Váûení ètenáøi, ve chvíli, kdy jste dostali náö minul obèasník, jsme èekali, zda Ministerstvo ûivotního prostøedí stanoví prùzkumné území a otevøe tak jedny z prvních pomysln ch dveøí

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více