RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s."

Transkript

1 RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk m aktivitám, a pokud pojìmáme umïlou inteligenci jako vïdu, pak jejì charakter j e nespornï interdisciplinárni a mnohotvárn. Jak Ìká autor v p edmluvï: Rôzne oblasti umelej inteligencie (a prìstupy k nej) sa v razne lìöia v závislosti od pouûìvanej konceptuálnej a metodologickej v bavy, od zamerania pozornosti, priorìt, optiky a cieæov. Oblasti umelej inteligencie sú tak pestro diferencované, ûe si Ëasto nemajú vzájomne Ëo povedaù. Presne ako æudia. Preto nie je moûné (domnievam sa) hovoriù o základoch umelej inteligencie ako celku. P esto b vá Ëasto charakterizován hlavnì cìl v zkumu v oblasti umïlé inteligence jako nauëit stroje myslet". Otázkou, zdali se v bec jedná o problém eöiteln, zda tedy m ûe stroj myslet, se zab valo mnoho badatel jiû od nepamïti, ovöem jejì relevance se stává obzvláötï d leûitou zejména s rozvojem poëìtaë v poslednìch padesáti letech. Pomineme-li p Ìliö zjednoduöen (sci-fi) pohled na inteligenci, kter vedl k naivnìm optimistick m p edstavám öedesát ch let o inteligentnìch robotechpoëìtaëìch, které proûijì své dïtstvì, nauëì se jazyk, zìskajì dokonalé znalosti o svïtï a zcela ovládnou doménu lidského myölenì, m ûeme snad p esnïji charakterizovat v zkum v oblasti AI jako snahu vytvo it model z ejmé, ûe tento model nebude nikdy nap. moudr m lidského myölenì. Dnes j e snad jiû psychiatrem Ëi soudcem. Proto asi nejlepöì definice umïlé inteligence pocházì od M. Minského (MÍT): UmÏlá inteligence je vïda o vytvá eni stroj vyuûìvajìcìch postupy, které provádïny ËlovÏkem by vyûadovaly jeho inteligenci. Tyto ËlovÏkem vytvo ené stroje by pak mïly mìt schopnost emulovat a simulovat lidské metody pro deduktivnì a induktivnì akvizici a aplikaci znalostì a odvozovánì. Z hlediska pouûit ch princip fungovánì m ûe b t umïlá inteligence rozdïlena na symbolicky orientované systémy a analogovï" orientované systémy (neuronové sìtï). Kniha J. äefránka se nezab vá neuronov mi sìtïmi. Text j e vïnován teoretick m základ m znalostnìho paradigmatu umïlé inteligence, tedy p Ìstupu, jehoû cìlem j e v poëtovï (komputaënï) modelovat zpracovánì poznatk, které jsou reprezentovány symbolicky vïtami nïjakého jazyka, a pochopit (p edevöìm hypotetické) usuzovánì. Z hlediska umïlé inteligence jde o studium tzv. nemonotónnìho usuzovánì, tj. usuzovánì, které j e doprovázeno revizì závïr Ëi hypotéz, p iëemû tyto hypotézy byly odvozeny na základï neúpln ch nebo i nekonzistentnìch poznatk, nebo obecnïji jde o studium hypotetického, na kontextu závislého usuzovánì a jeho dynamick ch aspekt. ORGANON F 9 (2002), No. 1, Copyright Filozofick ústav SA V, Bratislava k

2 RECENZIE Lil Pozornost j e zamï ena na poëìtáni" s vïtami, poznatky, tedy na v poëtové modelovánì zp sob lidské argumentace. Jelikoû j e umïnì správné argumentace snad nejvlastnïjöìrn p edmïtem logiky, j e tato teorie ovlivnïna p edevöìm v zkumem v oblasti logiky a speciálnï logického programovánì, avöak také nap. v zkumem deduktivnìch databázì, problémy vyëìslitelnosti a sloûitosti v poët, apod. UmÏlá inteligence, jakoûto interdisciplinárnì vïda, vyuûìvá a sv m zp sobem integruje v sledky práce (nap.) filosof, logik, matematik, lingvist, ale i psycholog Ëi neurofyziolog. Snad nejtïsnïjöì vazby a návaznosti j e vöak moûno nalézt v oblasti logiky (filozofické i matematické), které se v podstatï primárnï zab vajì tvorbou formálnìch model usuzovánì a poznánì. UmÏlá inteligence se od nich liöì snad pouze d razem na v poëtové aspekty. ZábÏr knihy je, tak jako celá oblast AI, velice öirok (o Ëemû svïdëì i nemal rozsah textu stran). Autorovi jde vöak p edevöìm o teoretick v klad uvedené problematiky zamï en na nejmodernïjöì, u nás doposud málo známé poznatky. Nenajdeme zde proto informace o komerënìch produktech ani návody na tvorbu takov ch aplikacì. Autor tedy (z ejmï zámïrnï) zcela opomìjì nap. problematiku expertnìch systém a plánovacìch systém, a také se kromï logick ch programovacìch jazyk nevïnuje jin m programovacìm jazyk m pouûìvan m v AI, jako jsou funkcionálnì jazyky (zejména LISP) a objektovï orientované jazyky. V prvnì kapitole V chodiská jsou formulovány základnì principy, motivace a intuice, na kter ch j e postaven text celé práce. Tyto odstavce jsou sice formulovány ponïkud vágnï, avöak jsou d leûité a relevantnì pro pochopenì problematiky, neboù vymezujì p edmït zkoumánì a zasazujì jej do öiröìch souvislostì. Za v poëtov model inteligentnìho chovánì je tedy povaûován program (nebo spìöe jeho formálnì specifikace), kter jist m zp sobem vyhovuje charakteristikám tohoto chovánì. Naöe pozornost bude p itom zamï ena pouze na znalostnì systémy, tj. programové systémy, které sestávajì ze dvou komponent: báze znalostì a inferenënìho stroje. Báze znalostì je reprezentována mnoûinou E vït nïjakého formálnìho jazyka, inferenënì stroj j e realizován operátorem odvozenì Cn, p iëemû odvozenì nemusì b t (a Ëasto nebude) pouze deduktivnì. Pozornost vöak nenì soust edïna na syntaktické problémy, n brû j e z velké Ëásti orientována na sémantiku. Zde j e d leûitá autorova poznámka 9 na str. 19, kde up esúuje, jak bude v tomto textu chápána sémantika: Sémantiku nïjakého jazyka definujeme tehdy, kdyû jazykov m v raz m p i azujeme nïjaké objekty, kter mi mohou b t nïjaké formálnì konstrukce, dokonce i jazykové v razy. D leûité je právï toto p i azenì, ne povaha p i azen ch objekt." JistÏ, takov to formalistick, Ëi interpretaënì p Ìstup k sémantice j e dnes bïûn. Nutno vöak poznamenat, ûe nenì jedin, a zejména p i logické anal ze p irozeného jazyka ne právï nejvhodnïjöì, jak ukazuje nap. Pavel Tich v mnoha sv ch ËláncÌch a ve své knize The Foundations of Frege's Logic". Kapitola 2 Databázy pojednává v prvnì Ëásti o klasick ch relaënìch databázìch, neboù relaënì databáze m ûeme vlastnï povaûovat za jednoduööì typ znalostnìch systém, kde znalosti jsou reprezentovány ve formï tabulek (ze kter ch generujeme p Ìsluöné vïty báze znalostì E) a operátor odvozenì Cn j e realizován jednotliv mi databázov mi dotazovacìmi jazyky, s vìce Ëi ménï dob e definovanou sémantikou,

3 112 RECENZIE nap. relaënìm kalkulem Ëi relaënì algebrou. P itom relaënì algebra j e povaûována za sémantiku relaënìho kalkulu. V e druhé Ëásti této kapitoly jsou naznaëeny moûnosti zesilnïnì a zevöeobecnïnì databázového jazyka pro databáze s neúpln mi nebo nejist mi hodnotami. Jde v podstatï o zavedenì nulov ch hodnot, které reprezentujì stav databáze, kdy hodnota urëitého atributu neexistuje nebo j e neznámá. Zde se setkává Ëtená s d leûitou sémantickou strukturou. Jde o speciálnì p Ìpad Kripkeho struktury, která j e zde definována jako trojice (W, r, p), kde W (mnoûina moûn ch svït ) je mnoûina moûn ch interpretacì (relacì bez nulov ch hodnot) jistého databázového predikátu p, r j e relace s nulov mi hodnotami, která rovnïû interpretuje predikát p, a p j e relace dostupnosti mezi prvky W definovaná tak, ûe z relace r jsou dostupné vöechny relace, které jsou zúplnïnìm relace r (tj. nulové hodnoty jsou nahrazeny jist mi moûn mi hodnotami p Ìsluöného typu). Autor dále naznaëuje moûnosti, jak vyhodnocovat selekci relaënì algebry. Tyto moûnosti v podstatï odpovìdajì dvïma extrém m ( nutnï - ve vöech moûn ch svïtech" dostupn ch z relace r, a moûná - v nïkter ch moûn ch svïtech" dostupn ch z relace r). Kripkeho struktury jsou v knize pojednány znovu v kap. 7.3, avöak zde jiû autor v podstatï p edpokládá obeznámenost s tìmto pojmem. RovnÏû zmìnka o moûn ch svïtech v takto zúûeném pohledu j e z ejmï spìöe zavádïjìcì neû informativnì. Proto by moûná bylo ûádoucì, kdyby autor o tïchto strukturách pojednal obecnïji a öì eji, nap. v nïkterém dodatku, a to zejména v souvislosti se sémantikou modálnìch logik. T etì Ëást této kapitoly se zab vá deduktivnìmi databázemi, kde j e specifikace databázového jazyka zaloûena na jazyku logického programovánì. Autor zde charakterizuje datalogovské databáze. Ve t etì kapitole - Databáze s hypotézami - se Ëtená v podstatï poprvé v textu setkává s nemonotónnìm usuzovánìm. Databáze s hypotézami totiû obsahuje tvrzenì (pravidla), která jsou vïtöinou pravdivá, aû na nïjaké v jimky". InferenËnÌ stroj j e zde generátor hypotéz a odvozenì jiû nemusì b t deduktivnì a monotónnì. ZávÏry, tj. hypotézy p ijìmáme, dokud nedojde p i asimilaci nov ch poznatk k nekonzistenci. NÏkteré závïry jsou tedy za azeny do báze poznatk natrvalo", jiné j e moûno po Ëase odmìtnout, kdyû p ijmeme poznatky, kter m d vï ujeme vìce a které jsou s d ÌvÏjöÌmi hypotézami v rozporu. Problému revize odvozen ch závïr Ëi d Ìve zìskan ch poznatk j e vlastnï vïnován cel zbytek knihy. Klasick m p Ìkladem nemonotónnìho (nekorektnìho) operátoru odvozenì j e tzv. p edpoklad uzav eného svïta", neboli (v logickém programovánì) negace jako koneëné selhánì". D leûitá j e zde základnì charakteristika hypotetického usuzovánì: Operátor Cn, kter j e reflexivnì (tj. X c Cn(X) pro kaûdou mnoûinu vït X) a nenì logicky korektnì, p iëemû zachovává konzistenci, je nemonotónnì. Klasick m p Ìkladem je odvozovánì generalizacì. MÏjme bázi poznatk E, která obsahuje tisìc vït: labut'i je bìlá", labuù 2 je bìlá",..., labuùiooo je bìlá", tedy Cn(E) obsahuje E plus zobecnïnì vöechny labutï jsou bìlé". TisÌcÌ prvnì poznatek (p vöak je tato labuù je Ëerná". Kdyby byl operátor Cn monotónnì, tedy kdyby bylo Cn(E) c Cn(E u (p), byla by naöe mnoûina Cn(E u hypotéz nekonzistentnì. Tedy odmìtneme monotónnost a provedeme revizi: ImplicitnÌ poznatek vöechny labutï jsou bìlé" jiû nebude prvkem Cn(E u cp). P itom nás vlastnï cp)

4 RECENZIE 113 nic, kromï zdravého selského rozumu", nenutì k nemonotónnosti. Problém, jak oöet it nekonzistenci, m ûe b t eöen také jin m zp sobem neû revizì (coû j e vïtöinou velmi drahá operace"). Nekonzistence nám v podstatï vadì proto, ûe operátor Cn j e triviálnì, tj. zachovává princip, ûe ze sporu j e moûno odvodit cokoli". Tedy je-li A nekonzistentnì mnoûina, pak Cn(A) j e mnoûina vöech vït daného jazyka. Proto druh m moûn m p Ìstupem, jak oöet it nekonzistence, je vzdát se triviálnostì operátoru Cn (neboù operátor Cn, kter j e triviálnì a nezachovává konzistenci, se jiû chová naprosto defektnï: i z konzistentnì mnoûiny odvodì vöe) a pokraëovat v rozumném" netriviálnìm odvozovánì. Z praktického hlediska jde o opatrnou inferenci i za p Ìtomnosti nekonzistencì kombinovanou s tìm, ûe revize odloûìme na pozdïji (nap. aû budeme mìt vìce informacì-podklad pro rozhodnutì, co vlastnï revidovat, ökrtnout"). Autor tedy v odstavci 3.2. velice pïkn m zp sobem p edkládá motivace a intuice, které stojì v pozadì vyuûitì tzv. parakonzistentnìch logik ve znalostnìch systémech a struënï charakterizuje netradiënì principy parakonzistentnìch logik (Ëty hodnotová interpretace a kvazi-vypl vánì), p iëemû také upozorúuje na d sledky.které jsou nep Ìjemné z logického hlediska (nap. neplatì modus ponens). V závïreëném odstavci této kapitoly stojì za zmìnku autorovo ponïkud neopatrné tvrzenì, ûe V poëiatkoch umelej inteligencie sa veæká pozornosù venovala klasickej logike a automatickému dokazovaniu teorém.»asom sa vöak zistilo, ûe to nie sú adekvátne nástroje na modelovanie inteligencie. Takováto tvrzenì vedou Ëasto k ukvapen m závïr m, ûe klasická logika se sv mi pojmy logického vypl vanì, teorému apod. nenì v praxi vyuûitelná, coû autor jistï nechtïl Ìct. Vûdyù bez tïchto klasick ch pojm bychom v bec nebyli schopni formulovat ûádnou rozumnou teorii umïlé inteligence a jsou tedy základnìm stavebnìm kamenem umïlé inteligence. ée nejsou jedin m a ûe jejich implementace" nenì vûdy nej efektivnïjöì, j e snad samoz ejmé. OstatnÏ problém efektivnosti hypotetického usuzovánì zde bude p ed námi stát z ejmï vûdy, neboù usuzovánì j e nároëná Ëinnost a jejì modelovánì bude vûdy v poëtovï nároëné. Jelikoû jsou prvnì t i kapitoly knihy sv m obsahem fundamentálnì pro pochopenì mnoha aspekt umïlé inteligence a celého obsahu knihy, vïnovala jsem jim znaënou pozornost. DalöÌ kapitoly, tj. 4 Typické prìpady a hierarchie, 5 Generalizácie a vysvetlenia, 6 Sémantika falzifikácie, 7 Dynamika poznania a usudzovania a 8 Proti bariére nezvládnuteìnosti jiû nebudu tolik komentovat, jen struënï zrekapituluji jejich obsah. TÌm ovöem nechci naznaëit, ûe by byly jakkoli ménï d leûité. Naopak, je to jádro knihy, jejì cenn p Ìnos, avöak rozsah této recenze je limitovan. Kapitola 4 nás uvádì do problematiky Defaultov ch teorii"' (s pravidly, která neplatì vûdy, a proto obsahujì stráûe proti zavleëenì nekonzistence) a Hierarchick ch sìtì". Zde je velice zajìmavá ukázka toho, jak je moûno zefektivnit klasické rezoluënì dokazovánì zavedenìm hierarchicky uspo ádan ch typ. Autor rovnïû vyvracì jeden z m t umïlé inteligence, ûe v jazyce logiky nenì moûno reprezentovat to, co v hierarchick ch sìtìch. K této Ëásti snad jeötï jedna poznámka. Vztah ISA mezi t Ìdami je klasicky v teorii databázì definován jako nutn vztah, v AI tomu vöak tak nenì, zde ISA znamená obvykle, coû pak má samoz ejmï jisté nep Ìjemné d sledky,

5 114 RECENZIE nap. dïdïnì konfliktnìch vlastnostì z vìce zdroj. Autor se bohuûel o tomto rozdìlu v chápánì ISA nezmiúuje. Kapitola 5 se vïnuje indukci a abdukci, tedy zp sob m generalizace a vysvïtlenì. Indukce (generalizace) je jist m zp sobem inverznì ke klasické dedukci, abdukce je pak v poëtov m modelovánìm vysvïtlovánì, coû m ûe pomoci eöit problémy jako stanovenì diagnózy poruchy, problém plánovánì, avöak rovnïû nap. problém porozumïnì p irozenému jazyku (jak je moûn v znam vïty p i jejìm uûitì v daném kontextu). PrávÏ tento poslednì velice zajìmav problém je vöak pouze zmìnïn a autor se mu nijak dále nevïnuje. Kapitola 6 je v podstatï v kladem teorie logického programovánì. Odstavec 6.1 pojednává o metodách stratifikace (rozvrstvenì) - strati fi kovan program má standardnì model a rozumnou sémantiku. V odstavci 6.2 jsou definovány stabilnì a dob e fundované modely logického programu, odstavec 6.3 eöì problém sloûitosti a implementace, v odstavci 6.4 autor ukazuje, jak je moûno vyuûìt sémantiky negace p i reprezentaci znalostì a koneënï odstavec 6.5 struënï shrnuje v sledky Przymusinkého, které se dajì formulovat asi takto: Pro stratifikované logické programy je sémantika perfektnìch model ekvivalentnì se vöemi Ëty mi formalizmy nemonotónnìho usuzovánì, tj. s defaultovou teoriì, p edpokladem uzav eného svïta, cirkumskripcì a autoepistemickou logikou. Kapitola 7 se nejprve v odstavci 7.1. podrobnïji zab vá problémem revize, tedy dynamiky poznánì a usuzovánì. Dále je v odstavci 7.2. pojednáno o problému sjednocujìcìch pohled na r zné p Ìstupy, které byly aû dosud popsány. Nakonec je v odst p edstaven podrobnïji jeden takov to sjednocujìcì pohled, kter je zaloûen na dynamick ch Kripkeho strukturách (DKS). Zde autor popisuje velice zajìmavou teorii AELKB (autoepistemická logika poznánì a vìry, tj. teorie postoj ideálnï introspektivnìho agenta) a vyuûìvá DKS k sémantické charakterizaci této teorie. Jak jsem jiû zmìnila na zaëátku této recenze, Kripkeho struktury a zejména DKS by si zaslouûily" dalöì dodatek, také proto, ûe se zde autor dopouötì jist ch nep esn ch formulacì. Tak nap. na str. 286 definuje úpln S5-rámec" jako Kripkeho strukturu (W, p), kde W je mnoûina moûn ch svït a p = W x W. VzápÏtÌ vöak Ìká, ûe moûn mi svïty budou úplné S5-rámce. Dále na str. 287 definuje zobrazenì m, které kaûdému moûnému svïtu w p i adì nïjakou interpretaci m w. Avöak na zaëátku odstavce charakterizoval mnoûinu moûn ch svït právï jako mnoûinu mnoh ch (vöech) moûn ch (naprosto formálnìch") interpretacì jazyka (coû je mimochodem neobvyklé pojetì, za zmìnku by jistï stálo alespoú klasické Leibnizovo pojetì nebo modernì Tichého pojetì). Na str Ìká, ûe je rozumné oëekávat, ûe agent pokládá Ktp (Bip) za pravdivé tehdy, kdyû vì, ûe <p (nebo vï Ì, ûe cp) nezávisle na tom, zda cp je pravdivé nebo nepravdivé. TÌm ovöem zcela opomìjì zásadnì rozdìl mezi vïdït a vï it, kter spoëìvá v tom, ûe vïdït, na rozdìl od vï it, je faktivum (tedy z KÌp vypl vá pravdivost cp). Poznámka 14 pod Ëarou celou vïc spìöe jeötï vìce zatemnì. V závïreëné kapitole 8 pak autor nastiúuje nïkteré moûnosti, jak konstruovat v poëtovï p ijatelné modely, které nebudou naráûet na bariéru v poëtové nezvládnutelnosti. Text j e zpracován p Ìmo uëebnicovï peëlivï. Autor se neutápì ve formalismech, které by byly bez p Ìsluöného v kladu základnìch intuicì a motivacì vedoucìch k formulaci p Ìsluön ch nároën ch teoriì Ëasto (nejen pro AI laika") nesrozumitelné.

6 RECENZIE 115 Takov to p Ìstup by vöak snadno mohl b t na úkor p esnosti a vést aû k populistickému zp sobu v kladu. MyslÌm, ûe autorovi knihy se poda ilo tomuto nebezpeëì zcela vyhnout a nalézt opravdu vyváûen zp sob, jak podat v klad srozumitelnï a p itom teoreticky p esnï. Je pochopitelné, ûe rozsah a öì ka zábïru zp sobily, ûe nïkteré partie nebylo moûné dotáhnout do vöech pot ebn ch detail, mnohá tvrzenì jsou uvádïna bez d kazu nebo j e d kaz pouze naznaëen. Na konci kaûdé kapitoly najde Ëtená komentá a shrnutì uvedené problematiky a zájemce o hluböì studium se m ûe op Ìt o bohatou bibliografii. Text j e v maximálnì mì e sobïstaën a neklade velké nároky na p edpokládané vïdomosti. Za velice öùastné vöak povaûuji za azenì tzv. dodatk (A - J) na konci knihy. Tyto dodatky plnì vìce funkcì. Jednak pomohou správnï pochopit hlavnì text i Ëtená i, kter má jisté mezery v pot ebn ch znalostech z oblasti logiky, teorie relaënìch databázì, logického programovánì, algebry a teorie mnoûin, teorie vyëìslitelnosti a sloûitosti, p ÌpadnÏ teorie algoritm obecnï. Tedy tyto pasáûe nejsou v pravém slova smyslu dodatky, obsahujì v klad nevyhnuteln ch p edpoklad nutn ch k pochopenì hlavnìho textu, a Ëtená, kter uvedenou problematiku neovládá, by j e mïl prostudovat spìöe na zaëátku. NavÌc j e vöak moûno v dodatcìch nalézt formálnïjöì v klad s p esn mi definicemi, tyto Ëásti textu slouûì jako formálnì doplnïk urëit ch ménï technick ch partii z jádra knihy. Kniha m ûe slouûit jako podklad pro minimálnï semestrálnì p ednáöku o reprezentaci znalostì a metodách inference z hlediska AI na katedrách informatiky, tedy jako uëebnice pro r zné univerzitnì kurzy umïlé inteligence. Bude vöak jistï zajìmavá pro vöechny Ëtená e, kte Ì touûì zìskat nejnovïjöì poznatky o studiu poznánì a intelektu, tedy i pro ty, kte Ì se povaûujì (stejnï jako autorka této recenze) za laiky" v oblasti AI. Práci J. äefránka lze povaûovat za velk p Ìnos na slovenském a Ëeském trhu". Podává srozumiteln a ucelen, p itom vöak teoreticky velice p esn sjednocujìcì pohled na problematiku reprezentace znalostì, poznánì a usuzovánì z perspektivy v poëtového modelu inteligence. Marie DuûÌ

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

Marie Duží

Marie Duží Marie Duží marie.duzi@vsb.cz Učební texty: http://www.cs.vsb.cz/duzi Tabulka Courses, odkaz Mathematical Učební texty, Presentace přednášek kursu Matematická logika, Příklady na cvičení + doplňkové texty.

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Logika pro sémantický web

Logika pro sémantický web ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Logika pro sémantický web Martin Žáček PROČ BALÍČEK? 1. balíček Formální logické systémy

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Výroková logika. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek

Výroková logika. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek Výroková logika Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz Teoretická informatika strana 2 Opakování z minulé přednášky Co je to formalismus a co je jeho cílem? Formulujte Russelův paradox

Více

RUSSELŮV PARADOX RUSSELLŮV PARADOX

RUSSELŮV PARADOX RUSSELLŮV PARADOX RUSSELLŮV PARADOX Tím, kdo v podstatě sám založil celou teorii množin, byl německý matematik Georg Cantor. Rychle se ukázalo, že množiny, respektive třídy (pro naše účely nejsou rozdíly mezi oběma pojmy

Více

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD PROKOP SOUSEDÕK Logika Prokop Sousedík pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD 2008 VÏnuji svè ûenï AlenÏ Prokop SousedÌk, 2008 ISBN 978-80-7021-970-6 OBSAH P edmluva ñ ñ 9 P edmluva k druhèmu

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

OBSAH Gödelova nezapomenutelná práce 15 0 ÚVOD 16 0.1 Základní pojmy... 18 0.1.1 Formální systémy... 18 0.1.2 Jazyk a metajazyk... 20 0.1.3 Bezesporné aneb konzistentní teorie... 21 0.1.4 Neúplné teorie...

Více

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506 3.5.8 Otočení Předpoklady: 3506 efinice úhlu ze základní školy: Úhel je část roviny ohraničená dvojicí polopřímek se společným počátečním bodem (konvexní a nekonvexní úhel). Nevýhody této definice: Nevíme,

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Formálnílogickésystémy pro aplikaci v informatice Martin Žáček

Formálnílogickésystémy pro aplikaci v informatice Martin Žáček ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Formálnílogickésystémy pro aplikaci v informatice Martin Žáček PŘEDMĚTY NA OU Logické základy

Více

Z klady fuzzy modelov n Vil m Nov k Kniha seznamuje ten e se z klady fuzzy logiky a fuzzy regulace. Srozumitelnou formou s minim ln mi n roky na p edchoz matematick znalosti jsou vysv tleny z klady teorie

Více

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s.

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 P edstavení firmy P vodní logo a d vody zmïny Úvod do manuálu Základní grafické teze loga Varianty

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

1. Predikátová logika jako prostedek reprezentace znalostí

1. Predikátová logika jako prostedek reprezentace znalostí 1. Predikátová logika jako prostedek reprezentace znalostí 1.1 Historie výrokové logiky Problém explicitních znalostí a údaj, kterých je obrovské množství, vedl ke vzniku výrokové logiky. lovk si obecn

Více

BUDOUCNOST FILOSOFIE. Moritz SCHLICK

BUDOUCNOST FILOSOFIE. Moritz SCHLICK P R E K L A D Y BUDOUCNOST FILOSOFIE Moritz SCHLICK Studium historie filosofie snad nejvìc zaujme toho, kdo chce porozumït civilizaci a kultu e lidstva. Kaûdá sloûka lidské p irozenosti, která nïjak m

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy Praha, Práh 2001, s. 205 Meditace o základech vïdy (dále jen Meditace) korunujì dosavadnì dìlo filosofa a matematika Petra VopÏnky. NabÌzejÌ nov vhled do zp sobu,

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Matematická logika. Miroslav Kolařík

Matematická logika. Miroslav Kolařík Matematická logika přednáška první Miroslav Kolařík Zpracováno dle textu R. Bělohlávka: Matematická logika poznámky k přednáškám, 2004. a dle učebního textu R. Bělohlávka a V. Vychodila: Diskrétní matematika

Více

Logika a logické programování

Logika a logické programování Logika a logické programování témata ke zkoušce Poslední aktualizace: 16. prosince 2009 Zkouška je písemná, skládá se obvykle ze sedmi otázek (může být více nebo méně, podle náročnosti otázek), z toho

Více

Logika 5. Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1. Logika je věda o...

Logika 5. Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1. Logika je věda o... Logika 5 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených tezích doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1 Logika je věda o.... slovech správném myšlení myšlení Otázka číslo: 2 Základy

Více

Metody odvozování. matematická východiska: logika, Prolog

Metody odvozování. matematická východiska: logika, Prolog Metody odvozování matematická východiska: logika, Prolog psychologická východiska: rámce biologická východiska: konekcionismus, neuronové sítě statistická východiska: kauzální (bayesovské) sítě ekonomická

Více

S T A r E INDEXICKÉ VÝRAZY (III) Rostislav NIEDERLE

S T A r E INDEXICKÉ VÝRAZY (III) Rostislav NIEDERLE S T A r E INDEXICKÉ VÝRAZY (III) Rostislav NIEDERLE The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side, and a consideration of "semantization"

Více

teorie logických spojek chápaných jako pravdivostní funkce

teorie logických spojek chápaných jako pravdivostní funkce Výroková logika teorie logických spojek chápaných jako pravdivostní funkce zabývá se způsoby tvoření výroků pomocí spojek a vztahy mezi pravdivostí různých výroků používá specifický jazyk složený z výrokových

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Řešení úloh Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení vybraných pojmů z oblasti řešení úloh. Tématický celek je rozdělen do

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Negativní informace. Petr Štěpánek. S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze. Logické programování 15 1

Negativní informace. Petr Štěpánek. S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze. Logické programování 15 1 Negativní informace Petr Štěpánek S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze 2009 Logické programování 15 1 Negace jako neúspěch Motivace: Tvrzení p (atomická formule) neplatí, jestliže nelze odvodit

Více

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ MATEMATICKÁ metodický list č. 1 Řešení úloh Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení vybraných pojmů z oblasti řešení úloh. Tématický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1. Řešení úloh ve stavovém

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Reprezentace znalostí. Katedra kybernetiky, ČVUT v Praze.

Reprezentace znalostí. Katedra kybernetiky, ČVUT v Praze. Reprezentace znalostí Vladimír Mařík Katedra kybernetiky, ČVUT v Praze http://cyber.felk.cvut.cz/ preprezentace znalostí V paměti počítače požadavky na modularitu (M) asociativnost (A) Čtyři základní formalizmy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Mapa Brna (Hic sunt leones)

Mapa Brna (Hic sunt leones) Vysoké učení technické v Brně Brno University of Technology Fakulta výtvarných umění Faculty of Fine Arts Ateliér Grafického designu I. Studio Graphic Design I. Mapa Brna (Hic sunt leones) Map of Brno

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Věznice soběstačné město. Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013

Věznice soběstačné město. Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013 Věznice soběstačné město Atelier Jana épky a Mirky T mové, VUT FA zimní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana épky a Mirky T mové vedoucí atelieru kontakt Ing. akad. arch. Jan épka Ing. arch. Mirka T mová Internet:

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra ze dne 17. prosince 2015 1. Jaký zákon upravuje číslování stavebních objektů? Označování/číslování budov upravuje 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2014/15 Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU TROJFÁZOVÝ OBVOD E POT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU Návod do m ení Ing. Vít zslav týskala, Ing. Václav Kolá Únor 2000 poslední úprava leden 2014 1 M ení v trojázových obvodech Cíl m ení:

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík Úvod do informatiky přednáška první Miroslav Kolařík Zpracováno dle učebního textu prof. Bělohlávka: Úvod do informatiky, KMI UPOL, Olomouc 2008. Obsah 1 Co a k čemu je logika? 2 Výroky a logické spojky

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TIME-MANAGEMENT. Distanční studijní opora. Milan Bumbálek.

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TIME-MANAGEMENT. Distanční studijní opora. Milan Bumbálek. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TIME-MANAGEMENT Distanční studijní opora Milan Bumbálek Opava 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí managementu

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

6. Matice. Algebraické vlastnosti

6. Matice. Algebraické vlastnosti Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA I, zimní semestr 2000/2001 Michal Marvan 6 Matice Algebraické vlastnosti 1 Algebraické operace s maticemi Definice Bud te A,

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) Závěrečná zpráva

Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) Závěrečná zpráva Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) 21.12.2007 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE O PROJEKTU... 3 INFORMACE O OBJEDNATELI A

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Aps 10/2012 20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Matematika I Ètvercové matice - determinanty

Matematika I Ètvercové matice - determinanty Matematika I Ètvercové matice - determinanty RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Co u¾ známe? vektory - základní operace

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

Spojení OntoUML a GLIKREM ve znalostním rozhodování

Spojení OntoUML a GLIKREM ve znalostním rozhodování 1 Formalizace biomedicínských znalostí Spojení OntoUML a GLIKREM ve znalostním rozhodování Ing. David Buchtela, Ph.D. 16. června 2014, Faustův dům, Praha Skupina mezioborových dovedností Fakulta informačních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Predikátová logika. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek

Predikátová logika. Teoretická informatika Tomáš Foltýnek Predikátová logika Teoretická informatika Tomáš Foltýnek foltynek@pef.mendelu.cz strana 2 Opakování z minulé přednášky Z čeho se skládá jazyk výrokové logiky? Jaká jsou schémata pro axiomy VL? Formulujte

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky. Bakalářské studium

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky. Bakalářské studium Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bakalářské studium Informatika se zaměřením na vzdělávání Bc. Matematika: Funkce, její průběh a vlastnosti. Popisná

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

ZÁKLADY LOGIKY A METODOLOGIE

ZÁKLADY LOGIKY A METODOLOGIE ZÁKLADY LOGIKY A METODOLOGIE Metodický list č. 1 Téma: Předmět logiky a metodologie, základy logiky a formalizace. Toto téma lze rozdělit do tří základních tématických oblastí: 1) Předmět logiky a metodologie

Více

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext sledovaného období... 3 3 Zastoupení reprezentantů české politiky... 4 4 Zastoupení

Více

Predikátová logika dokončení

Predikátová logika dokončení Predikátová logika dokončení Jiří Velebil: X01DML 1. října 2010: Predikátová logika dokončení 1/18 Syntaktická analýza Jako ve výrokové logice (syntaktické stromy). Každý list úspěšného stromu je obsazen

Více

M - Výroková logika VARIACE

M - Výroková logika VARIACE M - Výroková logika Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a další šíření povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika 1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1. Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Více

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem 1 2 PhDr. Ing. Jiří Kruliš JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem Linde Praha akciová

Více

Metodika OntoClean. Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (s částečným využitím podkladů Mgr. Ing. M. Vacury, Ph.D.)

Metodika OntoClean. Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (s částečným využitím podkladů Mgr. Ing. M. Vacury, Ph.D.) Metodika OntoClean Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (s částečným využitím podkladů Mgr. Ing. M. Vacury, Ph.D.) Zimní semestr 2013 http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html OntoClean Specializovaná metodika, jejímž

Více