211, 221, , , 02., 03. 1a 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2"

Transkript

1 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka, nově zjištěným majetkem při inventarizaci) Proces pořízení veškerého dlouhodobého majetku je zobrazen na kalkulačních účtech v účtové skupině 04 s cílem zjištění skutečné pořizovací ceny daného aktiva. Po ukončení procesu pořízení, zařadí účetní jednotka majetek do užívání a zúčtuje tuto skutečnost na příslušné účty do skupin 01, 02, 03, resp. 06. POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU NÁKUPEM V případě, že účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek nákupem, vstupuje dané aktivum do účetní jednotky z vnějšího prostředí. V účetním systému se promítají veškeré operace, které souvisí s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem tj. pořízení (operace 1a, 1b) a jejich zařazení do užívání (operace 2). 211, 221, , , 02., 03. 1a 2 1b 343 Obr. 1 Účtování o pořízení dlouhodobého majetku nákupem

2 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU VLASTNÍ ČINNOSTÍ Další možností, kterou může účetní jednotka pořídit dlouhodobý majetek, je vlastní činnost. Účetní jednotka nejprve zaúčtuje veškeré náklady, které souvisí s pořízením daného majetku do nákladů na příslušné nákladové účty. Po zaúčtování veškerých nákladů aktivuje účetní jednotka příslušný majetek přes příslušný výnosový účet 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku, resp Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku. Různé rozvahové účty , , , 02., Obr. 2 Účtování o pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU BEZÚPLATNÝM NABYTÍM DAREM Další možností pořízení dlouhodobého majetku je možnost pořídit majetek bezúplatným nabytím darem. Vlastní obdržení daru zobrazuje operace č. 1. Následně účetní jednotka zařadí majetek do užívání operace č , , 02., Obr. 3 Účtování o pořízení dlouhodobého majetku bezúplatným nabytím darem

3 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU PŘEVZETÍM DLOUHODOBÉHO MAJETKU Z OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ DO PODNIKÁNÍ U INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Účetní jednotka může pořídit majetek také převzetím dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání u individuálního podnikatele (jedná se pouze o osobu samostatně výdělečně činnou - OSVČ. Přeřazení majetku do podnikání zobrazuje operace č , 02., Obr. 4 Účtování o pořízení dlouhodobého majetku převzetím z osobního užívání do podnikání u individuálního podnikatele NOVĚ ZJIŠTĚNÝ DM - PŘEBYTEK PŘI INVENTARIZACI V případě, že po provedené inventarizaci nalezne účetní jednotka majetek, který ještě nemá zahrnutý v účetnictví, zaúčtuje tuto skutečnost na základě operace č. 1 pokud se jedná o majetek odepisovaný, resp. na základě operace č. 2 pokud se jedná o majetek neodepisovaný. 07., , Obr. 5 Nově zjištěný DM přebytek při inventarizaci

4 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy zobrazují opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Výše odpisu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zároveň celková suma odpisů nesmí přesáhnout výši pořizovací ceny daného majetku. Odpisy se člení na: Odpisy účetní Účetní jednotka stanovuje účetní odpisy na základě skutečného opotřebení majetku. Je možné konstatovat, že z tohoto důvodu účetní odpisy věrněji zobrazují opotřebení majetku, než je tomu v případě daňových odpisů. Odpisy se stanovují ročně, čtvrtletně, měsíčně dle rozhodnutí účetní jednotky následujícími způsoby: dle doby životnosti majetku Roční odpis = Pořizovací cena / doba životnosti procentem z pořizovací ceny Roční odpis = Pořizovací cena * zvolené procento/100 dle výkonů Odpisy daňové Odpisy daňové jsou daňově uznatelné náklady, které slouží ke zjištění základu daně z příjmů dané účetní jednotky. Účetní jednotka je stanovuje ročně. Člení se na lineární (rovnoměrné) a degresivní (zrychlené) Při stanovení výše odpisu postupuje účetní jednotka následujícím způsobem. Nejprve musí účetní jednotka zařadit příslušný majetek do odpisové skupiny. Dle zákona o daních z příjmů existuje celkem 6 skupin s dobou odepisování majetku od 3 (např. PC, nářadí apod.) do 50 roků (obchodní domy, muzea, knihovny apod.). Dále je třeba zvolit způsob odepisování majetku (lineárně či degresivně). Je důležité poznamenat, že nelze měnit způsob odepisování v průběhu životnosti daného aktiva! V prvním roce odepisování se výše odpisů vypočítá dle následujících vzorců: Pro lineární odepisování: ODPIS = POŘIZOVACÍ CENA * SAZBA PRO PRVNÍ ROK ODEPISOVÁNÍ 100

5 Pro degresivní odepisování:. POŘIZOVACÍ CENA. ODPIS = KOEFICIENT V PRVNÍM ROCE ODEPISOVÁNÍ V následujících letech odepisování se výše odpisů vypočítá dle následujících vzorců: Pro lineární odepisování: ODPIS = POŘ. CENA * SAZBA PRO ODEPISOVÁNÍ V DALŠÍCH LETECH 100 Pro degresivní odepisování:. 2 * (POŘIZOVACÍ CENA OPRÁVKY). ODPIS = KOEFICIENT V DALŠÍCH LETECH ODEPISOVÁNÍ N N doba odepisování v letech lineární Rovnoměrné (lineární) odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování Roční odpisová sazba (od r. 2008) V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2

6 degresivní Odpisová skupina odpisové skupiny Odpisová skupina Zrychlené (degresivní) odpisování Koeficient pro zrychlené odpisování (od r. 2008) V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU dle zákona o daních z příjmů ( 26-33) Doba odepisování (v letech) Příklady 1 3 nástroje, nářadí, PC, přístroje, faxy, kanc.potř. 2 5 text.výr., labor.zař., stroje, el.zař., nábytek,auta 3 10 kov.konstr., trezory, jeřáby,výtahy,klimatizace 4 20 budovy ze dřeva a plastů, oplocení,věže,sila 5 30 budovy ostatní, silnice, mosty, vodní díla, byty 6 50 hotely,obch.domy,admin.bud.,muzea,knihovny

7 VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka vyřazuje dlouhodobý majetek z evidence z následujících důvodů: v důsledku likvidace dlouhodobého majetku v důsledku prodeje dlouhodobého majetku v důsledku škody nebo manka v důsledku darování v důsledku přeřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání podnikatele. VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU V DŮSLEDKU PRODEJE Při vyřazení majetku musí účetní jednotka nejprve zaúčtovat řádný odpis za poměrnou část účetního období, po kterou byl daný majetek ještě používán operace č. 1. Následně zaúčtuje zůstatkovou hodnotu majetku na účet 541 operace č. 2. Dále majetek vyřadí z evidence operace č. 3. Po vyřazení majetku zaúčtuje účetní jednotka samotný prodej v hotovosti či na fakturu operace č. 4a. Pokud je účetní jednotka plátce DPH a zároveň u daného majetku uplatnila DPH na vstupu, musí zaúčtovat vznik daňové povinnosti operace č. 4b. 01, 02 07, , a b

8 VYŘAZENÍ DM V DŮSLEDKU FYZICKÉ LIKVIDACE / MANK A ŠKOD / PŘEVODU DO OSOB. VLASTNICTVÍ / DAROVÁNÍ Při vyřazení majetku v důsledku fyzické likvidace, mank a škod, převodu do osobního vlastnictví či darování musí účetní jednotka nejprve zaúčtovat řádný odpis za poměrnou část účetního období, po kterou byl daný majetek ještě používán operace č. 1. V případě: Likvidace následně zaúčtuje zůstatkovou hodnotu majetku na účet 551 operace č. 2a. Mank a škod zaúčtuje zůstatkovou hodnotu majetku na účet 549, 581 operace č. 2b. Převodu do osobního vlastnictví zaúčtuje zůstatkovou hodnotu majetku na účet 491 operace č. 2c. Darování zaúčtuje zůstatkovou hodnotu majetku na účet 491 operace č. 2d. Pokud je účetní jednotka plátce DPH a zároveň u daného majetku uplatnila DPH na vstupu, musí zaúčtovat vznik daňové povinnosti operace č. 3. Dále majetek vyřadí z evidence operace č. 4.

9 01, 02 07, a 549,582 2b 2c 491 2d

10 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU 211, a b 02, 03 1c

11 PRODEJ DLOUHODOBÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Při prodeji cenný papírů musí účetní jednotka nejprve zaúčtovat jejich úbytek z evidence v pořizovací ceně operace č. 1. Následně zaúčtuje přijatou úhradu za prodané cenné papíry operace č , 221 2

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více