6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena"

Transkript

1 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do nákladů výroby nebo jiných činností. Tím se opotřebení této složky majetku postupně stává součástí vlastních nákladů výrobku nebo jiného výkonu. Opotřebení nastává nejen používáním dlouhodobého majetku (fyzické opotřebení), ale i v důsledku jeho morální zastarávání (morální opotřebení). Opotřebení dlouhodobého majetku je vyjádřeno odpisy, tj. peněžní částkou připadající na účetní období. Úhrn odpisů za dobu užívání dlouhodobého majetku představuje oprávky k dlouhodobému majetku. Vytváření oprávek odpovídá požadavku uvádět hodnotu majetku a finanční situaci účetní jednotky podle skutečnosti. Odečteme-li oprávky od cen, v níž je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu, v níž je dlouhodobý majetek uveden v rozvaze. Cena, v níž je majetek oceněn v účetnictví - oprávky = zůstatková cena Zákon o účetnictví vymezuje dlouhodobý majetek odpisovaný a dlouhodobý majetek, který se neodepisuje (pozemky, umělecká díla a sbírky). Odpisuje se jak hmotný, tak i nehmotný dlouhodobý majetek. Způsoby výpočtu odpisů dlouhodobého majetku Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odepisuje na základě odpisového plánu účetní jednotky. V odpisovém plánu je stanoven způsob odpisování, doba upotřebitelnosti a odpisová sazba pro jednotlivé odpisové skupiny, do nichž jsou jednotlivé složky dlouhodobého majetku zatříďovány. Účetní odpisy by tak měly odpovídat konkrétní ekonomické realitě v dané účetní jednotce. Odpisy vypočtené podle odpisového plánu se označují jako účetní odpisy a jsou zaznamenány v účetnictví účetní jednotky. Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama, např. podle doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (u dopravních prostředků), popř. podle doby, po kterou bude moci dlouhodobý majetek používat (u patentů a licencí). Za předpokládanou dobu odpisování by měla být odepsána do nákladů celá cena, v níž je majetek oceněn v účetnictví; proto základnou pro výpočet odpisů je tato cena dlouhodobého majetku. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Při zjišťování základu pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů je možno uplatnit v nákladech účetní jednotky jen částku daňových odpisů, které se zjišťují mimo soustavu účetních zápisů. Tyto daňové odpisy vycházejí z ustanovení zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů stanoví: - zatřídění dlouhodobého majetku do šesti odpisových skupin - způsoby odpisování dlouhodobého majetku (rovnoměrný neboli lineární, zrychlený neboli degresivní) - roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování a koeficienty pro zrychlené odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny - postup výpočtu rovnoměrných odpisů a odpisů zrychlených Zvolený způsob odpisování (rovnoměrný, zrychlený) se nesmí během odpisování změnit.

2 Výpočty odpisů a) rovnoměrný způsob odpisování Vycházíme při něm z odpisových sazeb a odpisujeme v účetních obdobích stále stejnou částku odpisů po celou dobu odpisování. odpis v Kč = vstupní cena odpisová sazba v % 100 b) zrychlený způsob odpisování Zpočátku odpisujeme vyšší částku, která postupně klesá. Postupné snižování částky odpisů je dáno vyšší hodnotou koeficientu pro zrychlené odpisování. Základem pro výpočet odpisů je v 1. roce vstupní cena, v dalších letech zůstatková cena a koeficient odpisování. Odpisy se počítají podle vzorců: 1. rok = vstupní cena koeficient v 1. roce odpisování 2 (vstupní cena - oprávky) další roky = koeficient v dalších letech odpisování - n n počet let, po které byl již majetek odpisován Účtování odpisů dlouhodobého majetku Vypočítané odpisy se zapisují do přehledu odpisů, který je podkladem pro účtování odpisů dlouhodobého majetku. Přehled se vyhotovuje za jednotlivá střediska. Ve finančním účetnictví se účtuje na syntetických účtech o odpisech dlouhodobého majetku metodou nepřímou. Odpisy se účtují na příslušný účet oprávek ve prospěch účtu (D) jako nepřímé snížení ceny dlouhodobého majetku. Souvztažně se zaznamenají v nákladech. 02. DHM odpisovaný cena, v níž je DM oceněn 08. Oprávky k DHM 551 Odpisy DN a DHM odpisy vnitřní účetní doklad Účty oprávek jsou opravnými účty k příslušným účtům dlouhodobého majetku (účty rozvahové); účet odpisů dlouhodobého majetku je účtem výsledkovým!!! Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho zaúčtování Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména - likvidací - prodejem - bezúplatným převodem (darováním) - v důsledku manka nebo škody - přeřazením z podnikání do osobního užívání - vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti nebo družstva Účetním dokladem pro účtování vyřazení dlouhodobého majetku je zápis (protokol) o vyřazení, případně další účetní doklady podle způsobu vyřazení.

3 K likvidaci dlouhodobého majetku dochází v důsledku jeho úplného opotřebení nebo z přílišné technické zaostalosti. Jednoduché je účtování likvidace zcela odepsaného dlouhodobého majetku. V tom případě dosáhly oprávky ceny, v níž byl evidován na příslušném majetkovém účtu. Vyřazení se provede jediným zápisem, jímž se převedou oprávky ve prospěch (D) majetkového účtu. cena DM 02. DHM odpisovaný převod oprávek vnitřní účetní doklad 08. Oprávky k DHM oprávky Vyřazení odpisovaného dlouhodobého majetku, který ke dni vyřazení není plně odepsán, se uskuteční ve dvou fázích: a) doúčtování zůstatkové ceny (rozdílu mezi cenou, v níž byl majetek oceněn v účetnictví a dosavadními oprávkami) na souvztažný účet odpovídající účelu vyřazení b) úbytek na majetkovém účtu 02. DHM odepisovaný cena, v níž je DM oceněn 2. Vnitřní účetní doklad na převod oprávek 08. Oprávky k DHM 5.. Náklady oprávky ke dni vyřazení 1. Vnitřní účetní doklad na zůstatkovou cenu Druhým účetním zápisem dochází k účetnímu vyřazení dlouhodobého majetku. Podle způsobu vyřazení je zůstatková cena zaúčtována zejména na příslušný výsledkový účet v účtové třídě 5.. Náklady, což je patrné z následující tabulky: Likvidace Prodej Způsob vyřazení Bezúplatný převod, darování Manka a škody Přeřazení do osobního užívání podnikatele Nepeněžitý vklad do obchodní spol. nebo družstva Zaúčtování na vrub účtu (MD) 551 Odpisy DN a DHM 541 Zůstatková cena prodaného DN a DHM 543 Dary 549 Manka a škody 582 Škody 491 Účet individuálního podnikatele 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku vznikají často další náklady (např. demontáž) a výnosy (použitelný materiál převzatý do skladu, tržby za vyřazený dlouhodobý majetek předaný do sběru). Náklady se účtují podle své povahy na vrub (MD) příslušných účtů účtové třídy 5.. Náklady a výnosy ve prospěch (D) příslušných účtů účtové třídy 6.. Výnosy.

4 Příklad. 1) Došlá faktura, VPD, výpis z účtu na přepravné nebo demontáž celkem: a) cena přepravného (demontáže) b) DPH 2) Příjemka na materiál převzatý na sklad 3) PPD, vydaná faktura na tržbu za vyřazený majetek celkem a) cena majetku b) DPH 548 Ostatní provozní náklady 211, 221, Ostatní mimořádné náklady 1 1a 343 DPH 1b 3b 621, 641, Materiál na skladě Pokladna, 311 Odběratelé 3a 3 Do výnosů se zaúčtuje též náhrada škody stanovená pojišťovnou ve prospěch (D) účtu 648 Ostatní provozní výnosy a 688 Ostatní mimořádné výnosy. Shrneme-li všechny uvedené poznatky, účtuje se zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku a náklady spojené s vyřazením do provozních nákladů, v případě škody do mimořádných nákladů, při přeřazení do osobního užívání jako snížení vkladu podnikatele a při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti jako snížení závazku. Vzniklé výnosy při vyřazení jsou buď provozním výnosem, nebo výnosem mimořádným. Vyřazení dlouhodobého majetku, který se neodepisuje, se účtuje jen z majetkového účtu na příslušný účet odpovídající účelu vyřazení. Opravné položky k dlouhodobému majetku Užitná hodnota dlouhodobého majetku se běžně snižuje opotřebením prostřednictvím odpisů, které se kumulují za jednotlivá účetní období v oprávkách. Opravné položky u dlouhodobého majetku se tvoří jen v těch případech, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně nižší než jeho zůstatková cena a toto snížení hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru. Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomocí opravného účtu a souvztažně zvyšuje náklady účetní jednotky. Snížení nebo zrušení opravné položky v případě, kdy inventarizace v následujícím účetním období neprokáže opodstatněnost jejich výše, se zaúčtuje ve prospěch (D) nákladů nebo na vrub (MD) nákladů minusem. Opravné položky k majetku se chovají obdobně jako oprávky a účty opravných položek nesmějí mít aktivní zůstatek. Bylo by v rozporu se zásadou opatrnosti vytvářet opravné položky na dočasné zvýšení hodnoty majetku; tedy na zvýšení hodnoty majetku nelze tvořit opravnou položku.

5 Příklad: 1) Vnitřní účetní doklad na tvorbu opravné položky 2) Vnitřní účetní doklad na snížení nebo zrušení opravné položky 09. Opravné položky k dlouhod. majetku 559 Tvorba a zúčtování opravných položek 1 2 Inventarizace dlouhodobého majetku Inventarizaci dlouhodobého majetku je nutno provést nejméně 1x za účetní období. Inventarizace začíná fyzickou inventurou, na kterou navazuje porovnání skutečného stavu majetku se stavem účetním, zjištění případných inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání v účetním období, za něž byla inventarizace prováděna. Fyzickou inventuru dlouhodobého majetku, kterou nelze provést k okamžiku účetní závěrky, lze provádět v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popř. v prvním měsíci následujícího účetního období. V tom případě se musí prokázat stav hmotného majetku k okamžiku účetní závěrky fyzickou inventurou opravenou o přírůstky a úbytky majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury. Součástí inventarizace dlouhodobého majetku je též posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k jeho možné prodejní ceně. Je-li tržní hodnota majetku nižší než cena, za kterou je majetek veden v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, je třeba respektovat zásadu opatrnosti a vytvořit opravnou položku.

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová.

Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý majetek Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pospíšilová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha duben,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depriciation of fixed asset from accounting and taxation perspective Veronika

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK)

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Základy účetnictví Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Náklady a výnosy Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování výnosů

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Jakub Krajc Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town Bakalářská

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012

PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012 Věra Rubáková PRAKTICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY 2012 PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ NA VŠECH ÚČTECH zahrnuje novelu zákona o DPH k 1. 1. 2012 účetní případy jsou seřazeny podle jednotlivých účtových tříd jednoduché i složité

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více