Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja"

Transkript

1 Príloha k výnosu č. 1055/ z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Ev. ZÁKLADNÁ SKUPINA ODBOROV VÝSKUMU A VÝVOJA Číselný kód číslo Podskupina odborov výskumu a vývoja Odbor výskumu a vývoja PRÍRODNÉ VEDY Matematické vedy Algebra a teória čísel Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy Diskrétna matematika Geometria a topológia Matematická analýza Matematická logika a základy matematik y Numerická matematika a vedecko-technické výpočty Pravdepodobnosť a matematická štatistik Štatistika Teória vyučovania matematiky Ostatné príbuzné odbory matematických vied Informatické vedy Informatika Teoretická informatika Aplikovaná informatika (aj pre technické vedy) Geoinformatika Teória vyučovania informatiky Softvérové inžinierstvo (aj pre technické vedy) Hospodárska informatika Ostatné príbuzné odbory informatických vied Fyzikálne vedy Astrofyzika Astronómia Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy) Fyzika kondenzovaných látok a akustika Fyzika plazmy Geofyzika

2 1.3.7 Chemická fyzika (aj pre chemické vedy) Jadrová a subjadrová fyzika Kvantová elektronika a optika Meteorológia a klimatológia Teória vyučovania fyziky Všeobecná fyzika a matematická fyzika Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied Chemické vedy Analytická chémia Anorganická chémia Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) Fyzikálna chémia Environmentálna chémia Bioorganická chémia Materiálová chémia Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) Jadrová chémia Makromolekulová chémia Organická chémia Teoretická a počítačová chémia Ostatné príbuzné odbory chemických vied Geologické vedy Geológia Všeobecná geológia Aplikovaná geológia Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy) Inžinierska geológia Ložisková geológia, ekonomická geológia Mineralógia Aplikovaná geofyzika Paleontológia Petrológia Tektonika Environmentálna geológia Ostatné príbuzné odbory geologických vied Geografické vedy Fyzická geografia a geoekológia Geografická kartografia Ostatné príbuzné odbory geografických vied Ekologické a environmentálne vedy Ekológia Všeobecná ekológia Ekológia jedinca a populácií Synekológia

3 1.7.5 Autoekológia Demekológia Produkčná ekológia Ochrana a využívanie krajiny Ochrana prírody Krajinná ekológia Environmentálny manažment Environmentálne inžinierstvo Ostatné príbuzné odbory ekologických a environmentálnych vied Biologické vedy Botanika (aj pre vodohospodárske vedy) Bunková biológia Entomológia Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy) Fyzická antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske a lesnícke vedy) Fyziológia rastlín Fyziológia živočíchov Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske a lesnícke vedy) Genotoxikológia Hydrobiológia (aj pre vodohospodárske vedy) Imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske vedy a lesnícke vedy) Mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) Molekulárna biológia Molekulárna cytológia Cytológia Mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy Neurovedy Onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) Pedológia (aj pre poľnohospodárske, lesnícke vedy a vodohospodárske vedy) Parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) Virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) Všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) Zoológia (aj pre vodohospodárske vedy) Ostatné príbuzné odbory biologických vied TECHNICKÉ VEDY Stavebníctvo

4 2.1.1 Architektúra a urbanizmus Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Pozemné stavby Priestorové plánovanie Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy) Ostatné príbuzné odbory technických vied Elektrotechnika Teoretická elektrotechnik Elektrická trakcia Elektrické pohony Elektrické stroje a prístroje Elektrotechnológia a materiály Elektrotepelná technika Mikroelektronika Optoelektronika Rádiolektronika Svetelná technika Technika vysokých napätí Telekomunikácie Vákuová elektronika a technika Výkonová elektronika Výroba a rozvod elektrickej energie Ostatné príbuzné odbory elektrotechniky Informačné a komunikačné technológie Počítačové inžinierstvo Umelá inteligencia Informačné systémy Vojenské komunikačné a informačné systémy Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií Chemické inžinierstvo Anorganická technológia a materiály Bioinžinierstvo a priemyselné biotechnológie (aj pre vodohospodárske vedy) Chémia a technológia požívatín (aj pre vodohospodárske vedy) Chémia a technológia životného prostredia (aj pre vodohospodárske vedy) Chemické inžinierstvo a riadenie procesov Organická technológia a technológia palív Technológia makromolekulových látok Recyklačné technológie Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam Chémia a technológia výbušnín Ostatné príbuzné odbory chemického inžinierstva Strojárstvo Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov Bezpečnosť technických systémov Časti a mechanizmy strojov

5 2.5.4 Fyzikálne inžinierstvo Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava Priemyselné inžinierstvo Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov Procesná technika Spaľovacie motory Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil) Technická kybernetika Tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo) Výrobné stroje a zariadenia Vojenské zbraňové systémy a ich časti Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia Ostatné príbuzné odbory strojárstva Baníctvo Baníctvo Banské meračstvo a geodézia Geotechnika Banská geológia a geologický prieskum Mineralurgia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Ostatné príbuzné odbory baníctva Hutníctvo Hutníctvo kovov Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) Chemická metalurgia Ostatné príbuzné odbory hutníctva Drevárske vedy Technológia spracovania dreva Štruktúra a vlastnosti dreva Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Ostatné príbuzné odbory drevárskych vied Automatizácia a riadenie Riadenie procesov Robotika Senzorika Kybernetika Ostatné príbuzné odbory automatizácie a riadenia Doprava a spoje Spojové technológie Dopravné a spojové systémy Dopravné technológie

6 Ostatné príbuzné odbory dopravy a spojov Vodohospodárske vedy Hydrológia Hydromeliorácie Hydrotechnika Úprava tokov a bystrín Protipovodňová ochrana Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží Integrovaný manažment povodia Vodné plánovanie Ochrana vodných zdrojov Ostatné príbuzné odbory vodohospodárskych vied Ostatné technické vedy Aplikovaná mechanika Mechanika tuhých a poddajných telies Mechanika tekutín Termomechanika Materiálové inžinierstvo Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách Jadrová energetika Geodézia a kartografia Mechatronika Bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy) Biomedicínske inžinierstvo Meracia technika Metrológia Kvalita produkcie Súdne inžinierstvo Ostatné príbuzné odbory ostatných technických vied LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied Anatómia, histológia a embryológia Farmaceutická chémia Farmakognózia Farmakológia Galenická farmácia Klinická biochémia Klinická farmácia Klinická farmakológia Normálna a patologická fyziológia Toxikológia Klinické odbory lekárskych vied Anesteziológia a resuscitácia Dermatovenerológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

7 3.2.4 Gynekológia a pôrodníctvo Chirurgia Neurológia Nukleárna medicína Oftalmológia Ortopédia Otorinolaryngológia Pediatria Psychiatria Röntgenológia a rádiológia Urológia Vnútorné choroby Medicína katastrôf Zubné lekárstvo Zdravotníctvo a sociálne služby Epidemiológia Hygiena Ošetrovateľstvo Sociálna farmácia - lekárenstvo Sociálne služby a poradenstvo Telovýchovné lekárstvo Verejné zdravotníctvo Letecké a kozmické lekárstvo Vojenské zdravotníctvo Ostatné príbuzné odbory zdravotníctva a sociálnych služieb PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY Poľnohospodárske vedy Všeobecná rastlinná produkcia Špeciálna rastlinná produkcia Agrochémia a výživa rastlín Všeobecná živočíšna produkcia Špeciálna živočíšna produkcia Fyziológia plodín a drevín Záhradníctvo Krajinné inžinierstvo Krajinná a záhradná architektúra Mechanizácia poľnohospodárskej výroby Ochrana pôdy Ochrana rastlín Ostatné príbuzné odbory pôdohospodárskych vied Lesnícke vedy Lesnícka fytológia Pestovanie lesa Hospodárska úprava lesov

8 4.2.4 Ochrana lesa Poľovníctvo Technika a technológia lesníckej výroby Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied Veterinárske vedy Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Hygiena potravín Infekčné a parazitárne choroby zvierat Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinárna morfológia Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Vnútorné choroby zvierat Výživa zvierat a dietetika Ostatné príbuzné odbory veterinárnych vied SPOLOČENSKÉ VEDY Psychologické vedy Forenzná psychológia Klinická psychológia Pedagogická poradenská a školská psychológia Psychológia osobnosti Psychológia práce Sociálna psychológia Všeobecná psychológia Vývinová psychológia Ekonomické vedy a manažment Dejiny národného hospodárstva Ekonometria a operačný výskum Ekonomická teória Ekonomika a manažment obranných zdrojov Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a riadenie podnikov Financie Finančný manažment Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné podnikanie Obchod a marketing Odvetvové a prierezové ekonomiky Odvetvové ekonomiky a manažment Podnikový manažment Poisťovníctvo Svetová ekonomika Účtovníctvo Verejná ekonomika a služby Verejná správa a regionálny rozvoj

9 Vojenská logistika Ostatné príbuzné odbory ekonomických vied a manažmentu Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo Andragogika Liečebná pedagogika Logopédia Odborová didaktika Pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Špeciálna pedagogika Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva Sociálne vedy Sociológia Teória a metodológia sociológie Odvetvové sociológie Teória politiky Porovnávacia politológia Prognostika Sociálna antropológia (aj pre historické vedy) Sociálna práca Kulturológia Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied Právne vedy Teória dejín štátu a práva Ústavné právo Správne právo Hospodárske a finančné právo Pracovné právo Trestné právo Európske právo Rímske právo Obchodné a finančné právo Občianske právo Ostatné príbuzné odbory právnych vied Masová komunikácia, knižničná a informačná veda Teória žurnalistiky Dejiny žurnalistiky Masmediálna veda Knižničná a informačná veda Ostatné príbuzné odbory masovej komunikácie, knižničnej a informačnej vedy Vedy o športe

10 5.7.1 Športová edukológia Športová humanistika Športová kinantropológia Ostatné príbuzné odbory vied o športe Dopravné a poštové služby Dopravné služby Poštové služby Ostatné príbuzné odbory dopravných a poštových služieb Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo Ochrana osôb a majetku Bezpečnostné verejno-správne služby Teória policajných vied Kriminológia a kriminalistika Aplikované policajné vedy Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Záchranné služby Bojové použitie a výcvik ozbrojených síl Operačný výskum vo vojenstve Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služieb, obrany a vojenstva Ostatné spoločenské vedy Humánna geografia Regionálna geografia Politická geografia Demogeografia a demografia Cestovný ruch Manažment Manažment vojenských systémov Medzinárodné vzťahy Národná a medzinárodná bezpečnosť Ostatné príbuzné odbory ostatných spoločenských vied HUMANITNÉ VEDY Historické vedy História Archeológia Klasická archeológia Muzeológia Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy) Dejiny vied a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické Slovenské dejiny Všeobecné dejiny Ostatné príbuzné odbory historických vied Filologické vedy Cudzie jazyky a kultúry

11 6.2.2 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Klasické jazyky Neslovanské jazyky Orientálne jazyky Prekladateľstvo a tlmočníctvo Slovanské jazyky Slovenský jazyk Všeobecná jazykoveda Ostatné príbuzné odbory filologických vied Filozofické vedy Systematická filozofia Dejiny filozofie Logika a metodológia vedy Etika Ostatné príbuzné odbory filozofických vied Teologické vedy Teológia Katolícka teológia Evanjelická teológia Pravoslávna teológia Ostatné príbuzné odbory teologických vied Vedy o kultúre Teória a dejiny kultúry Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy) Kultúrna antropológia a etnológia Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre Vedy o umení Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy) Literárna veda Teória a dejiny slovenskej literatúry Slavistika - slovanské literatúry Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr Teória a dejiny výtvarných umení Dizajn (aj pre technické vedy) Teória a dejiny hudby Teória a dejiny divadla Teória a dejiny umenia Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie Architektonická tvorba Teória a technológia reštaurovania Ostatné príbuzné odbory vied o umení

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov

Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov Číslo oblasti výskumu Príloha č. 2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov Názov oblasti výskumu Číslo študijného odboru Názov študijného

Více

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách)

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) pod 1. výchova a vzdelávanie 1.1. 2. humanitné vedy a umenie Sústava študijných Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) učiteľstvo,

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Gestorský útvar: Sekcia vedy a techniky, tel.:

Více

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R Číselník odborov vedy a techniky Číselný kód SKUPINA ODBOROV VEDY A TECHNIKY Podskupina odborov vedy a techniky Odbor vedy a techniky 1 2 010000 PRÍRODNÉ VEDY 010100

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

VEDNÉ ODBORY A UMELECKÉ ODBORY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

VEDNÉ ODBORY A UMELECKÉ ODBORY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Strana 928 Zbierka zákonov č. 131/1997 Čiastka 61 Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/1997 Z. z. VEDNÉ ODBORY A UMELECKÉ ODBORY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA A ICH ŠPECIALIZÁCIE 1 PRÍRODNÉ VEDY 11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ

Více

Metóda Konspektu SlPK

Metóda Konspektu SlPK Metóda Konspektu SlPK 1. skupina Antropológia, etnografia MDT Skupina Konspektu Znak 39 Etnografia. Etnológia. Folklór 39 572 Antropológia 572 2. skupina Biologické vedy 502 Životné prostredie, ochrana

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Príloha k Štatútu VEGA. Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky

Príloha k Štatútu VEGA. Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky Príloha k Štatútu VEGA Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky Zameranie komisií VEGA umožňuje lepšiu orientáciu žiadateľov o grant pri podávaní žiadostí do konkrétnych komisií. Toto zameranie

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

dizajn výrobkov dizajn 2. denná CD 2004/ :sekr.

dizajn výrobkov dizajn 2. denná CD 2004/ :sekr. 1. 2. 3. 4. priestorové plánovanie a manažment dĺžka 5.1.2. priestorové plánovanie 1. denná 3 12.1.2004 CD 2004/486-2:sekr. dizajn výrobkov 2.2.6. dizajn 2. denná 2 31.5.2004 67:sekr. interiérový dizajn

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 24. novembra 2008,

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 24. novembra 2008, Strana 4670 Zbierka zákonov č. 559/2008 Čiastka 197 559 VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 24. novembra 2008, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania Štatistický úrad

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 15. 4. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 5.2011 do: 31. 8.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 114 VYHLÁŠKA Štatistického

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů:

Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů: Předměty státní rigorózní zkoušky jednotlivých programů: Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování Povinné předměty Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z org.materiálů

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010,

VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010, Strana 1194 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka 66 161 VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. marca 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania Štatistický úrad Slovenskej

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 LDAP-obory Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 1101R014 Matematická analýza 02011900 1101R016 Matematika 02011900 1101R018 Matematika a

Více

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol jmenovaným s účinností od 1. května 2003 Velká aula Karolina čtvrtek dne 5. června 2003 v 9:00 a

Více

ZOZNAM ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ

ZOZNAM ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ ZOZNAM ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ Číslo Názov odboru, respektíve odvetvia 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 01 01 00 Baníctvo 01 02 00 Doprava 01 03 00 Elektrotechnika 01 04 00 Energetika

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr Richter,

Více

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs I. rok Biofyzika 6 2 2zs Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2zs Biológia 7 2 2zs Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4zs Farmaceutická propedeutika 5 0 2zs Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs Jazyk

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 1 Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 442P102 Aplikovaná chémia 2 2 s 5 345E102 Manažment podniku 2 1 s 4 422A204 Ochrana a tvorba životného prostredia 1 2 s 4 523M118 Základy informatiky 0

Více

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY seznam všech oborů najdete na https://uvi.lf1.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/05/uk-obory-prehled.pdf VĚDNÍ OBOR NÁZEV Aplikovaná geologie Biochemie Biomechanika Dějiny

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia.

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia. Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2018/2019 - stav k 31. 5. 2018 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu

Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu Jmenování nových profesorů vysokých škol v pražském Karolinu V pražském Karolinu dnes proběhne slavnostní jmenování šedesáti pedagogů vysokých

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE SMERNICA č. 9 / 2008-N určujúca výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2014/2015 - stav k 31. 5. 2014 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014

SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014 ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014 1. Učebnicu Mikrobiológia I pre chemické študijné odbory so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods.

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods. 382_16 (28.16) 383_16 (28.16) a tretí), ) 5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. záchranné služby 8.6. záchranné služby 1. záchranné služby 8.6. záchranné služby 2.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

SKUPINA OBORŮ. Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků. SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY SHVa. Jrec BC D.

SKUPINA OBORŮ. Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků. SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY SHVa. Jrec BC D. SKUPINA OBORŮ Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků Pilíř III [bodů] Celkový limit [bodů] Jsc Jneimp Jrec BC D 1 2 3 SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY SHVa Jsc Jneimp Jrec BC

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Seznam hodnocených předmětů podle názvů

Seznam hodnocených předmětů podle názvů Seznam hodnocených předmětů podle názvů název kód katedra Afrika MZ340P59 31-340 Aktuální otázky ve výuce biologie MB180C33 31-180 Analytická chemie I + II (b) MC230P31A 31-230 Analytická chemie II (a)

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Seznam hodnocených předmětů podle čísla katedry/ústavu

Seznam hodnocených předmětů podle čísla katedry/ústavu Seznam hodnocených předmětů podle čísla katedry/ústavu katedra název kód 31-100 Mikroskopická technika - Blok 1 MB160C451 31-100 Mikroskopická technika - Blok 2 MB160C452 31-100 Mikroskopická technika

Více

Seznam hodnocených předmětů podle kódu

Seznam hodnocených předmětů podle kódu Seznam hodnocených předmětů podle kódu kód název katedra MB110C50 Biologie dítěte 31-110 MB110P04A Anatomie člověka I 31-110 MB110P07 Ekologie člověka 31-110 MB110P10 Antropologie 31-110 MB110P52 Základy

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK

STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK STUDIJNÍ NABÍDKA NA UK Studijní nabídka na Univerzitě Karlově zahrnuje jak akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, tak programy celoživotního vzdělávání. V této publikaci naleznete

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek dne 24. června 2011 ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol osmdesát nových profesorů. Seznam nově jmenovaných profesorů:

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více