Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E"

Transkript

1 Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních. Zaøízení DIN je modulová ABS krabice na din lištu Zaøízní pracuje bez nutnosti zapnutého PC. teplotní èidla vlhkostní èidla èidla vlhkosti - výchozí IP adresa : výchozí brána : maska : výchozí heslo : test Pøi prvním zapojení je nutná zmìna MAC adresy pøedejtete tím kolizi s jiným zaøízením. mìøení napìtí 0-30V detekce napìtí 230V digitální výstup D0 a pøevodník Rs485 pro pøipojení pøídavných ovládacích I/O modulù I/O RELÉ 2 - bo ovládací výstup pro relé RELÉ 1 -bo ovládací výstup pro relé elektromìr plynomìr pøevodník Rs232 vodomìr SDS Micro E napájení 12-24V AC/CD world wide web domácí sí SDS-MICRO DIN E forum.mereniergie.cz ESHOP PROGRAMOVÁNÍ VLASTNÍCH FUNKCÍ POMOCÍ PROGRAMU SDS-C A HTML UKLÁDÁNÍ DAT A NAMÌØENÝCH HODNOT NA EPORTAL.MERENIENERGIE.CZ

2 Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E TECHNICKÉ PARAMETRY a MODULOVÉ TYPY ZAØÍZENÍ parametry pøipojení k PC provedení napájení komunikaèní protokoly výstup pro pøipojení kabelu pamì optické vstupy pro odeèet el.ergie,vody,plynu webový teplomìr výstup pro relé integrované relé senzor vlhkosti napì ový vstup 0-30V dc IP watchg dog výstup digitální výstup pøevodník Rs485 pøevodník Rs232 vlastní sds-c program vlastní HTML stránky eportál/archivace dat výchozí IP adresa maska brána typ SDS MICRO light E ARK RJ45/Ethert 100Mbit/s Modul na din lištu,6m,abs 12 až 24V dc (max.35v dc) web,xml,txt,snmp ARK svorky dataflash 2mb /3x / 16x èidlo DS18B20 / 2x / 4x / 4x / 1x / 1x typ SDS MICRO light R1 RJ45/Ethert 100Mbit/s Modul na din lištu,6m,abs 12 až 24V dc (max.35v dc) web,xml,txt,snmp ARK svorky dataflash 2mb /3x / 16x èidlo DS18B20 / 1x / 4x / 4x / 1x / 1x typ SDS MICRO light R2 RJ45/Ethert 100Mbit/s Modul na din lištu,6m,abs 12 až 24V dc (max.35v dc) web,xml,txt,snmp ARK svorky dataflash 2mb /3x / 16x èidlo DS18B20 / 2x / 4x / 4x / 1x / 1x typ SDS MICRO light Rs485 RJ45/Ethert 100Mbit/s Modul na din lištu,6m,abs 12 až 24V dc (max.35v dc) web,xml,txt,snmp ARK svorky dataflash 2mb /3x / 16x èidlo DS18B20 / 2x / 4x / 4x / 1x / 1x typ SDS MICRO light Rs232 RJ45/Ethert 100Mbit/s Modul na din lištu,6m,abs 12 až 24V dc (max.35v dc) web,xml,txt,snmp ARK svorky dataflash 2mb / 3x / 16x èidlo DS18B20 / 2x / 4x / 4x / 1x / 1x

3 onli technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Funkce modulu : webový teplomìr - doporuèené teplotní èidla DS18B20 NLINE technology Teplotní èidlo : È?slicov? teplomìr Dallas DS18B20, 9-12bit, Pøesnost : +/-0,5 C, Rozsah : C Pouzdro : TO 92 Maximální poèet teplotních èidel : 16 Doporuèený kabel pro zapojení : telefonní ètyøžílový Pro správnou funkci teplotních èidel doporuèujeme použít redukci s èidlem DS18B20 èidlo DALLAS èidlo èidlo DALLAS DALLAS èidlo èidlo DALLAS DALLAS ethert Po nastavení správné pozice(umístìní) a oznaèení všech èidel, doporuèujeme jednotlivé pozice zamknout. Pøi možné chybì èidla se nové èidlo naète na pozici nahrazeného èidla. Pozici je nutné odemknout a po výmìnì opìt zamknout. èidlo èidlo DALLAS redukce 1WIRE s èidlem DALLAS DS18B20 doporuèené zapojení DALLAS UPOZORNÌNÍ!!! pøi zapojení do paprsku mùže dojít ke špatné funkci èidla èidlo DALLAS napájení 12-30V AC/DC - prùbìh zapojení teplotních èidel za použití telefonního kabelu bez redukce 1WIRE - barevné provedení kabelu musí vždy odpovídat skuteènosti èidlo DS18B20 èidlo DS18B20 èidlo DS18B20 dallas dallas dallas èidlo DS18B20 dallas Vcc DATA LOGIC SO (pouze verze E) zapojení je stejné pro všechny verze modulu : SDS MICRO DIN, SDS MICRO light, Webový teplomìr doporuèený kabel pro zapojení : 4 žílový telefonní kabel ovìøená funkce správného mìøení u posledního èidla : 80m VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

4 onli technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE technology Funkce modulu : Mìøení napì í 0-30V dc pomocí analogových vstupù 0-30V DC max. 0-30V DC max. ethert 0-30V DC max. / A 3 / napájení 12V-30V DC A 2 / 0-30V DC max. A 1 /! pøíklad využití! napájení 24V dc na napì ovém vstupu mìøíme napájecí napìtí modulu SDS MICRO analog.napì ový vstup è.3 : 0-30V dc analog.napì ový vstup è.2 : 0-30V dc analog.napì ový vstup è.1 : 0-30V dc AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost nastavení jednotlivých napì ových vstupù je v menu : 1. ADMINISTRACE 2. Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde. Vstupy A0, A1, A2, A3 mìøí stejnosmìrné napìtí vùèi svorce, maximální pøípustná velikost napìtí je 30Vdc. Chcete-li mìøit více, musíte použít sériový rezistor (sta se vnìjši souèástí vnitøního napì ového dìlièe) a zmìnit konfiguraci ve webovém rozhraní. (viz. výše) RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

5 Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE technology Funkce modulu : onli mìøení a sledování spotøeby el.ergie,vody a plynu Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (,S0-) jsou pøivedeny pøes interní omezovací rezistor na vývody optoèlenù. Pokud máte v plánu pøivést vìtší napìtí ž na kolik bude interní rezistor "staèit", bude zbytné použít navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke znièení uvnitø optoèlenu a ten bude pak potøeba vymìnit.! pøíklad využití! zapojení jednoho mìøièe ergie (eletromìr)! pøíklad využití! zapojení tøí mìøièù ergií (eletromìr,vodomìr,plynomìr) pøímé zapojení z elektromìru na optický vstup S0 (pøi tomto zapojení je nutné použít drátovou propojku mezi svorky /OPTO 3- S AC/DC IN 12-24V OPTO 3- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V ac/dc Elektromìr typ MANELER 9901M/D napájecí zdroj 12-24V ac/dc Elektromìr typ MANELER 9901M/D Vodomìr plynomìr UTP RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s UTP RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s Pro zapojení k optickým vstupùm je doporuèeno použít kroucený párový kabel se stínìním UPOZORNÌNÍ!!! Pøi prvním zapojení je nutné poèkat na aktuální zobrazení odbìru. Modul èeká na dva po sobì jdoucí impulsy z elektromìru. Stejnì tak i pøi odpojení zátìže. Modul opìt èeká na impulsy a pokud dosta impuls po dobu jako pøi zapojení, aktuální zobrazení odbìru se vynuluje. VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

6 technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE Funkce modulu : onli mìøení a sledování spotøeby el.ergie a tarifu Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (,S0-) jsou pøivedeny pøes interní omezovací rezistor na vývody optoèlenù. Pokud máte v plánu pøivést vìtší napìtí ž na kolik bude interní rezistor "staèit", bude zbytné použít navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke znièení uvnitø optoèlenu a ten bude pak potøeba vymìnit.! pøíklad využití! + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost Elektromìr MANELER 9901M/D napájecí zdroj 12-24V ac/dc RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s VS116K pomocné relé L tarifní signál HDO N Pro zapojení k optickým vstupùm je doporuèeno použít kroucený párový kabel se stínìním UPOZORNÌNÍ!!! Pøi prvním zapojení je nutné poèkat na aktuální zobrazení odbìru. Modul èeká na dva po sobì jdoucí impulsy z elektromìru. Stejnì tak i pøi odpojení zátìže. Modul opìt èeká na impulsy a pokud dosta impuls po dobu jako pøi zapojení, aktuální zobrazení odbìru se vynuluje. VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

7 technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE Funkce modulu : senzor vlhkosti! pøíklad využití! èidlo vlhkosti è.4 HIH +V AD èidlo vlhkosti è.3 HIH +V AD HIH +V AD èidlo vlhkosti è.2 HIH +V AD èidlo vlhkosti è AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V dc RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s UTP senzor vlhkosti : - typ : HONEYWELL senzor vlhkosti - max. zapojen?4 ks èidel vlhkosti - rozsah mìøení : 0-100%RH - pøesnost mìøení :3% - èas naètení zmìn :5s - supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC - pracovní teplota :-40 C to +85 C Èidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvoøených stabilizátorem na dodávaném modulu èidla vlhkosti.výstupní napìtí èidla - pro zpracování v zaøízení - je témìø liární, a je v rozmezí 0V až témìø 5V, kde by 0V mìlo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více v dokumentaci od výrobce. POZOR!!! pøi zapojení èidla vlhkosti je nutná zmìna nastavení v softwaru SDS MICRO / administrace / Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

8 technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE Funkce modulu : ovládání a zapojení dvou závislých pøídavných relé + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V ac/dc RELÉ 1 RELÉ Mbit/s UTP +12V DC 10R 1N4007 1N R +12V DC Výstupy R1 a R2 jsou spínány na svorku prostøednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA. Pokud chcete spínat izolovu zátìž, støídavý proud, bo proudy vìtší ž je limit 100mA, pak jednoduše pøipojíte externí relé (pøípadnì modul SDS RELÉ). Pozor!!! Maximální proud cívky relé je 100mA. Doporuèujeme použít relé z naší nabídky. relé - SDS MICRO - zapojení výstupu R1 a R2 na externí relé - pozor!!! - nutné dodržet polaritu diody 1N v pøípadì napájení modulu Micro zdrojem 12V AC, je nutné pøivést mínus pól externího zdroje pro napájení relé na tøetí svorku Pøi zapojení samostatných relé bez krytu bo v ochranné krabièce je z hlediska bezpeènosti uživatele zakázáno spínat jakékoliv napìtí vyšší ž 24V. Pro spínání 230 Vac použijte pomocné relé. relé Elektromagtické relé je dodáváno jako samostatná souè?stka, s v?vody pro p?jen?,pøípadnì v DIN krabièce. - Pracovn?teplota relé -20 až +80 C. - Vnìjší rozmìry relé 28 x 10 x 16 mm, krabice DIN 2 moduly - Hmotnost 50 g. - Spínané napìtí max 250 Vac : pøi této variantì zapojení je z hlediska bezpeènosti doporuèeno spínat pouze bezpeèné napìtí do 24V - Spínaný proud pro odporovou zátìž "A" je max 8A (pro indukèní zátìž max 2A). - Odpor 12V cívky je 660 ohmù (pro urèení potøebného proudu). Relé lze ovládat i programem SDS - C. VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

9 technology Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E NLINE Funkce modulu : ovládání dvou integrovaných relé pøíklad zapojení ovládání dvou Led páskù 12-24V pøíklad zapojení spínání vyšších napìtí(230v AC) pøes pomocné relé 24V AC/DC + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost A1 A3 A2 napájecí zdroj 12-24V dc napájecí zdroj 12-24V dc RELÉ 1 RELÉ Mbit/s RELÉ 1 RELÉ Mbit/s VS116K pomocné relé výstupy jsou nakreslené v klidovém stavu Elektromagtické relé s DC cívkou v modulu SDS MICRO R1(R2) Parametry cívky: U12 V R 1028 Ohm P 0,14 W Kontakt: Typ kontaktu: 1 x pøepínací Max. proud kontaktem2 A Èas pøítahu/odpadu6/4 ms 230V AC VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU EPORTAL.MERENIENERIE.CZ více info na

10 Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Funkce modulu : detekce výpadku napìtí 230V AC nutné umístit drátovou propojku + AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V dc VS116K pomocné relé pøítomnost 230V RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s A1 A3 A2 230 V AC výpadek 230V ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

11 Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Funkce modulu : použití výstupu a D0 Zapojení výstupu DO (on/off) s ovládání ledkového pásu. Výstup je spínaný pøes BSS138 na. + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V dc RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s Zapojení výstupu s plynulým ovládáním jasu ledkového pásu. Výstup je spínaný pøes BSS138 na. + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost napájecí zdroj 12-24V dc RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

12 Uživatelský návod SDS-MICRO Funkce modulu : pøipojení modulu 10 s regulovaným výstupem 0-10V + SSR relé ~ Uli R + - AC/DC IN 12-24V OPTO 3- OPTO 3+ S0- OPTO 1- S0 impuls OPTO 1+ OPTO 2- OPTO 2+ optovstupy DO A 3 A 2 A 1 mìøení napìtí 30V DC/vlhkost KR K A AR + - output 0-10V L1 T1 470R 470R 1000R napájecí zdroj 24V dc RELÉ 1 RELÉ 2 TX B RX A 1000Mbit/s SDS 10 SSR Relé 24V dc A3 A2 A R 430ohm napájecí zdroj 24V dc Na obrázku vidìt použití dvou oddìlených zdrojù (dva zdroje 24V). To ukazuje další vhodnou vlastnost výrobku SDS-10, a tou je kompletní galvanické oddìlení digitální (pwm) a analogové (0V až 10V) strany, což zabraòuje napø. žádoucím zemním smyèkám, a napøíklad to potlaèuje to rušení vzniklé prací SSR relé. Samozøejmì pokud ní pro vaši konkrétní aplikaci galvanické oddìlení potøebné, pak lze bez problému použít jeden zdroj. Propojením èárkovaných lik lze dosáhnout využití zapojení jednoho zdroje. frekvence gerátoru : 7000 pomìr : 1100 = 10V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 2000 = 8,5V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 3200 = 6,5V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 4100 = 5V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 5200 = 3V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 6100 = 1,5V dc na výstupu modulu SDS 10 pomìr : 7000 = 0V dc na výstupu modulu SDS 10 Vhodný kmitocet a napìtí odpovídající jednotlivým nastavením støídy, se liší pro každý konkrétní pøípad - musíte si provést úvodní zmìøení a nastavení pro du konkrétní použitou zátìž ve vašem pøípadì. ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

13 Uživatelský návod SDS-MICRO popis vstupu/výstpù modulu SDS-MICRO E SDS MICRO DIN - další technické info : napájení 12-24V AC/DC max.35v O 3 - O 3 + / SO- optický vstup SO + O 1- optický vstup O 1 + O 2 - optický vstup O 2 + pulsnì šíøková modulace digitální výstup D0 analog.napì ový vstup è.4 : 0-30V dc senzor vlhkosti AD 4 analog.napì ový vstup è.3 : 0-30V dc senzor vlhkosti AD 3 analog.napì ový vstup è.2 : 0-30V dc senzor vlhkosti AD 2 analog.napì ový vstup è.1 : 0-30V dc senzor vlhkosti AD AC/DC... napájení 12-24V DC... napájení 12-24V DC OPTO 3 +, OPTO 3- (,S0-)... optický vstup OPTO 2 +, OPTO optický vstup OPTO 1 +, OPTO optický vstup A4 /... napì ový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti A3 /... napì ový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti A2 /... napì ový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti A1 /... napì ový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti... spínaný výstup pro ovládání externích relé... spínaný výstup pro ovládání externích relé NC,,NO... výstup relé NC,,NO... výstup relé TXD/B / RXD/A... pøevodní Rs232 bo Rs485 1WIRE RJ4... webový teplomìr /LOGICS0 vstup (Ibutton) - napájení : AC/DC (po úpravì max.35v) - (pøi použítí optických vstupu doporuèujeme max. napájení 24V) - rozmìr DIN : 108x85x55mm - typ boxu DIN : ABS - výstupy na PCB : ARK svorkovnice - teplotní èidla DS18B20 - senzor vlhkosti HONYEWELL - 100Mbit/s NC NO NC NO TX B RX A 100Mbit/s kontrolné led relé 1 kontrolné led relé 2 relé1 relé2 pøevodník Rs232 bo Rs485 ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

14 Uživatelský návod SDS-micro popis ovládacího prostøedí Úvodní obrazovka pro vstup do programu modulu SDS-micro. Heslo test ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

15 Uživatelský návod SDS-micro popis ovládacího prostøedí Úvodní stránka webového rozhraní modulu SDS micro s informací o datumu posledního firmwaru. Úvodní obrazovka SDS Micro s datumem verze firmwaru info nový firmware : technické info : forum.mereniergie.cz eshop :

16 Uživatelský návod SDS-micro popis ovládacího prostøedí - aktuální stav modulu... doba bìhu od zapnutí napájení modulu... relé 1 aktuální stav zapnuto.... relé 2 aktuální stav zapnuto... stav zaøízení... univerzální digitální výstup (výstup umístìn na desce plošného spoje u obou verzí) 1= zapnuto... optický vstup (2PLUS,2MINUS) - poèet impulsù... optický vstup (1PLUS,1MINUS) - poèet impulsù... optický vstup (,S0-) - poèet impulsù... teplota procesoru modulu... aktuální teplota pøipojeného teplotních èidel webový teplomìr... mìøení napì ového vstupu A1 (max. 0-30V) }... mìøení napì ového vstupu A2 (max. 0-30V)... mìøení napì ového vstupu A3 (max. 0-30V)... mìøení napì ového vstupu A4 (max. 0-30V)... stav IP watchdogu ( aktuální stav )... synchronizovaný èas a datum Pøi možném zapojení èidel vlhkosti do napì ových vstupù je potøeba zmìnit jejich nastavení. 1. stránka administrace 2. Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde. 3. zmìna napì ového vstupu Ad3 ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

17 Uživatelský návod SDS-micro LOG LISTING - výpis historie èinnosti ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

18 Uživatelský návod SDS-micro Outputs ctrl - VÝSTUPY - lze napøíklad použít pro nastavení svitu led svìtel. Kde horní hodnota (FREKVENCE)znamená max. sílu svícení a spodní hodnotou ( pomìr) nastavujeme plynulost svícení. Ovládání výstupu bo integrovaných dvou relé. Ovládání probíhá ve tøech øežimech. - ruèní spínání pøes webové rozhraní - IP watchdog - programem SDS-C (vyžaduje nahraný ovládací program pro modul micro) Výstupy a jsou spínány na svorku prostøednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA. Toto se týká modulu verze SDS MICRO LIGHT E a SDS MICRO DIN E. DO pin control -univerzální digitální výstup Log 0 - vypnuto () Log 1 - zapnuto (3,3V) NAPÌTÍ JE PØÍMO ZAPOJENO NA PROCESOR MODULU. max. PROUD 4mA pøíklad použití : ovládání Led diody spínání relé pøes transistor ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

19 Uživatelský návod SDS-micro Externí teplotní èidla - webový teplomìr webový teplomìr Doporuèené teplotn?èidla: DS18B20 Max. poèet èidel na sbìrnici: omezen celkovou délkou sbìrnice, doporuèeno je jvíce 16 kusù Pøesnost mìøení: pøedevším záleží na použitých èidlech. Èidla DS18B20 pracují v 12 bitovém režimu (tj. mìøí s krokem 1/16 C), ovšem vzhledem k chybì mìøení (uvnitø èidla) lze oèekávat pøesnost na pùl stupnì Celsia. PROHAT - použít pro zjištìní hodnot pouze nových èidel POZICE ROM code SEZNAM ZAMKNOUT POZICI TEPLOTA - poøadové èíslo zapojení teplotních èidel - vnitøní adresa teplotního èidla (mìnná) - napø:popis umístìní místa teplotního èidla - zamknutí pozice teplotního èidla (viz níže) - aktuální hodnota ve stupních Celsia - aktualizace hodnot pouze pøi naètení stránky - aktuální hodnoty na stránce AKTUALNÍ STAV Pøi instalaci více èidel doporuèujeme po naètení všech èidel,oznaèení a správném rozmístìní všechny pozice zamknout. I ty které jsou využité. Pøi možné chybì èidla a jeho výmìnì je tak zajištìno že se nové èidlo dosta na stejnou pozici kde bylo èidlo pùvodní. - u chybové ho èidla se pozice odemk, - probìh výmìna - dáme prohledat pro naètení nového èidla - pozici opìt zamkme obchodní oddìlení : technické oddìlení : ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

20 Uživatelský návod SDS-micro IP watchdog IP WATCHDOG automatické hlídání ethertového zaøízení WIFI AP, v okamžiku zaseknutí zaøízení a dojde k ativaci rélé, které pøi vhodném zapojení resetuje napájení hlídaného zaøízení Watchdog setting - nastavení Watchdog zapnutý : Sledovaná IP adresa : Pauza po zapnutí watchdogu : Doba za kterou bude prohlášen ping za ztracený: zaškrtnutí pole =aktivace WATCHDOG IP adresa zaøízení které je monitorované èas v sekundách, po kterou je IP watchdog vyøazen z èinnosti po zapnutí SDS modulu pokud do urèeného èasu pøijde odpovìï na konkrétní ping request, je považována za ztracenou Opakovací doba posílání G REQUEST: èas od posledního pøijetí odpovìdi (ping reply), po jejímž uplynutí je odeslán nový požadavek (ping request). Ignorovat kolik následných ztracených ping požadavkù : Doba blokace watchdogu po aktivaci relé: Celá doba aktivace relé: poèet povolen?ch ztr?t odpovìdí. Nìkterá hlídaná zaøízení pøi vìtším zatížení mohou odpovìdìt na ping request pozdìji, ž je nastavená tolerance, a pøesto jsou provozní. Proto je nìkdy potøeba zavést toleranci na urèitý poèet pøijatých odpovìdí. èas jak dlouho je èinnost watchdogu zablokov?na po aktivaci relé, dùležité pokud aktivace relé zpùsobí reset hlídaného zaøízení,pak je potøeba tomuto zaøízení poskytnout dostatek èasu na nabìhnutí. dojde-li k pøekroèení poètu pøijatých (ztracených) odpovìdí, je aktivováno relé,èas aktivace relé je urèena tímto parametrem. Relé se obvykle zapojuje tak, že pøi své aktivaci (tj. pøep kontakty) resetuje hlídané zaøízení. On li Control - aktuální stav WATCHDOGU Relay status: default (no action, off) : Actual IP: Actual RTT: Lost reply packets since last activation: aktuální stav relé (zapnuto, vypnuto) IP adresa zaøízení které je monitorované doba odpovìdí monitorovaného zaøízení v ms poèet ztracen?ch opovìdí

21 Uživatelský návod SDS-micro Mìøení odbìru na optických vstupech Tento vstup je zapojen pro S0: Použ?t tarifn?rozdìlení: Název mìøièe: Název jednotky (pøepoèet impulsù): Název mìny (pøepoèet na peníze): Impulsù na jednu jednotku: Cena za jednu jednotku: Pøepoèet prùbìžného odbìru, na : Jednotka prùbìžného pøepoètu: Heslo pro uživatele: políèko zatrhme pokud vstup OPTO1 chceme použ?t políèko zatrhme pokud chceme vstup OPTO1 rozdìlit na denní a noèní proud použijem název mìøièe napø. ELEKTROMÌR kwh CZK (napø imp./kwh) ( získáme z návodu elektromìru) 3,40 ((napø.: 3.40 CZK/1kWh) kw Okamzity vykon: (Pro pøístup k výpisu údajù pro tento mìøiè. Lze také pochat prázdné.) tlaèítkem "nastav" uložíme zmìny v nastavení Nastavte nový poèet impulsù (T0): Nastavte nový poèet impulsù (T1): (pro vypnutý tarif) (bude ihd pøepoèteno na jednotky) (pro zapnutý tarif) (bude ihd pøepoèteno na jednotky) tlaèítkem "nastav" uložíme zmìny v nastavení

22 Uživatelský návod SDS-micro Administrace Ethert Network settings -výrobní nastavení (zmìnit dle potøeby uživatele a stavu poèítaèové sítì) : nastavení pøepoèítavcích konstat pro pøepoèet napìtí (platí pøi zmìnì hodnoty odporu) Item MAC: 02:00:be:ef:02:10 CHANGE OSI7: CONFIG DNS, SMTP WWW port: 80 Host IP: Net mask: Gateway: Update twork settings.. STORE. Entrance password - zmìna pøístupového hesla Password Actual: vypíšeme aktuální heslo New: vypíšeme nové hoslo Set the w password...store - potvrdíme tlaè?tkem STORE Simple Network Management Protocol Item community: sdsxpublic SNMP port: 161 syslocation: zde mùžeme zadat napø.:místo umístìní modulu SDS MICRO

23 Uživatelský návod SDS-micro Administrace NTP synchronizace - automatická synchronizece èasu a datumu z intertu Item NTP server IP: GMT offset: 1 Update NTP settings... STORE Update firmware Item Device-firmware pair code: Enter password: Enter the bootloader: d test START (update nového firmwaru - verzi nahraného firmwaru najdete na stránce welcome )

24 Uživatelský návod SDS-micro Zapojení DC zálohy pro velké výkony více informací na

25 Uživatelský návod SDS-MICRO Zapojení s možností vzdáleného sledování napø.: typ MANELER 9901M 21 - aktivní POE vzdálenost 500m nutná pøímá viditelnost UTP Elektromìr 20 + S0- UTP Nstatio M5 Nstatio M5 UTP UTP aktivní POE 12V/24Dc Modul SDS MICRO DIN jakékoliv PC ESHOP : TECHNICKÉ INFO :

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45

IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45 IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45 zásuvka s automatickým a manuálním nastavováním. Popis zařízení IP WATCHDOG je zařízení pro automatické hlídání funkce a restartování zařízení připojených do výstupu 230VAC,

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232)

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Převodník CWIZ10xSR (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Verze modulu: 1.0.0.x Revize: 6.6.2014 Dokument: MAP_Prevodnik_CWIZ10xSR_v1.0.odt Právo změn vyhrazeno. Copyright 2014 CORAL s.r.o. Všechna

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet SAUTER EY-modulo 2 PDS 96.015 cz Katalogový list EY-BU292 : Rozhraní - Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTER EY-modulo 2 integrováno do známé IP technologie Oblast použití Parametrování

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box Společnost Plantyst dodává Plantyst box formou pronájmu specializované HW zařízení, určené pro sběr dat přímo ze strojů zákazníka. Plantyst box je průmyslový mikropočítač

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Vladimír Hrachovina SW SIMS

Vladimír Hrachovina SW SIMS VBIP IP komunikátor Tento komunikátor umožňuje posílání poplachových správ po WAN (Internetu), anebo po lokální síti LAN na PCO. Má dva binární vstupy/výstupy, které jsou volně programovatelné a je možné

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 Platnost od 27.4.2010 Vypracoval: Daniel Stryja Přístupový systém BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone Montážní návod Obsah 1. Popis modulu přístupového systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232. TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední aktualizace: 19.2.2008 10:26 Počet stran:

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více