Č. j.: MUCH 96279/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: MUCH 96279/2016"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu zařazuje za mat. č. 569/2016 bod Přijetí dobrovolných hasičů Cheb - Háje a materiál č. 22 se zařazuje za mat. č. 570/2016. Usnesení RM č. 517/20/2016 mat. č. 569/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu Ing. Martina Kroupu a Ing. Pavla Hojdu. Usnesení RM č. 518/20/2016 mat. č. 570/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 519/20/2016 mat. č. 593/2016 Další právní jednání a zaležitosti 1) souhlas s navýšením rozpočtu města Chebu na rok 2017, položka BUS MHD, 2) schválení tarifu MHD Cheb s účinností od , 3) schválení změny Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě dodatkem č. 20 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) s o u h l a s í s navýšením rozpočtu města Chebu na rok 2017, položka BUS MHD, na pokrytí úhrady prokazatelné ztráty společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., z částky Kč na částku Kč, Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t I. tarif MHD Cheb s platností od uvedený v příloze č. 4 důvodové zprávy, 1

2 II. změnu Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, podle 35 odst. 1 a 2 zákona č. 194/2012 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne mezi městěm Cheb a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO , se sídlem Sportovní 4, Karlovy Vary, dodatkem č. 20 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy, za podmínky, že Zastupitelstvo města Chebu schválí na svém zasedání dne rozpočet města Chebu na rok 2017, položka BUS MHD, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit materiál k projednání bodů I a II na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne , Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zapracovat do dodatku č. 20 smlouvy uvedené v bodě II tohoto usnesení možnost provádění veřejnosprávních kontrol u dopravce, upravit rozpočet na rok 2017 ve spolupráci s odborem finančním. Usnesení RM č. 520/20/2016 mat. č. 582/2016 Souhlas s podáním žádosti o dotaci a zajištěním financování projektu pod názvem Rekonstrukce hřiště TJ Lokomotiva Cheb s o u h l a s í a) s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Státní podpora sportu pro rok 2017 Program Subtitul na projekt pod názvem Rekonstrukce hřiště TJ Lokomotiva Cheb, výše celkových nákladů projektu činí ,13 Kč vč. DPH, b) se zajištěním financování výše uvedeného projektu a to dle níže uvedené struktury: - předfinancování projektu z prostředků města Chebu ve výši celkových nákladů, tj ,13 Kč vč. DPH, - finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryto z vlastních prostředků města Chebu, - výše spolufinancování projektu dle žádosti bude činit minimálně 50 % celkových výdajů projektu, Zastupitelstvu města Chebu schválit podání žádosti o dotaci a zajistit financování ve výše uvedené struktuře, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit ke schválení podání žádosti o dotaci a zajištění financování Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 521/20/2016 mat. č. 599/2016 Projednání připravovaného návrhu projektu města Cheb " Brána do nitra Země", jehož nedílnou součástí bude investiční akce s názvem Goethův naučný lesopark záměr města Chebu podat do projektovou žádost do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS , a to na projekt Brána do nitra Země, jehož nedílnou součástí bude akce "Goethův naučný lesopark", a zařazení částky ( Kč) na předfinancování projektu do rozpočtu města za podmínky přidělení dotace, 2

3 Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit ke schválení podání žádosti o dotaci a zajištění financování Zastupitelstvu města Chebu dne , Ing. Janě Krejsové, vedoucí odboru projektového managementu a rozvoje, zajistit veškeré administrativní kroky potřebné k podání žádosti do 30. ledna Usnesení RM č. 522/20/2016 mat. č. 575/2016 Kontrolní řád Městského úřadu Cheb a Městské policie Cheb s účinností od nové znění směrnice Kontrolní řád Městského úřadu Cheb a Městské policie Cheb dle příloh důvodové zprávy, Ing. Květě Balgové, vedoucí samostatného oddělení interního auditu, v termínu do zajistit zavedení směrnice s platností a účinností od do systému vnitřních předpisů. Usnesení RM č. 523/20/2016 mat. č. 578/2016 Uzavírání nájemních smluv o výpůjčce na pronájem bytů a na pronájem (výpůjčku) nebytových prostor - na dobu kratší než 30 dnů, ve vlastnictví města Chebu svěřeného příspěvkovým organizací do správy nebo výpůjčky Zastupitelstvu města Chebu a) vyhradit ZM Cheb pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv o výpůjčce na pronájem bytů a na pronájem (výpůjčku) nebytových prostor - na dobu kratší než 30 dnů, ve vlastnictví města Chebu svěřeného příspěvkovým organizacím do správy nebo výpůjčky, b) přenést výše vyhrazenou pravomoc na ředitele příspěvkových organizaci zřízených městem Cheb, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit materiál do ZM dne Usnesení RM č. 524/20/2016 mat. č. 584/2016 Zásady vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb s účinností od nové znění směrnice Zásady vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb dle příloh důvodové zprávy, a) Ing. Květě Balgové, vedoucí samostatného oddělení interního auditu, v termínu do zabezpečit zavedení směrnice s platností a účinností od do systému vnitřních předpisů, b) vedoucím odvětvových odborů, Bc. Anně Doubkové a Mgr. Martinu Chárovi, 3

4 zabezpečit prokazatelné seznámnení ředitelů příspěvkových organizací s aktualizovanou směrnicí. Usnesení RM č. 525/20/2016 mat. č. 573/2016 Veřejnosprávní kontrola - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. b e r e n a v ě d o m í výsledky vykonané veřejnosprávní kontroly se zaměřením na hospodaření příspěvkové organizace, včetně nápravných opatření. Usnesení RM č. 526/20/2016 mat. č. 574/2016 Plán veřejnosprávních kontrol na rok hospodaření příspěvkových organizací r o z h o d l a o provedení veřejnosprávních kontrol pracovníky samostatného oddělení interního auditu ve vybraných příspěvkových organizacích města Chebu v roce Usnesení RM č. 527/20/2016 mat. č. 592/2016 Uzavření smíru ve věci žaloby Ing. Špendlíčka o náhradu škody, kterou mu způsobilo město Cheb tím, že omylem nechalo společností CHETES s.r.o. pokácet dva smrky stojící na pozemku jmenovaného. b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu v předmětném sporu o náhradu škody, uzavření smíru za podmínky, že bude částka 42 tis. Kč 100% kryta pojistníkem města UNIQA pojišťovna, a.s., p o v ě ř u j e JUDr. Bc. Petra Vlnu, vedoucího oddělení právního odboru kanceláře starosty, uzavřením předmětného smíru. Usnesení RM č. 528/20/2016 mat. č. 544/2016 Návrh Exekutorského úřadu Cheb, Mgr. Davida Koncze na zastavení exekučních řízení Zastupitelstvu města Chebu v y s l o v i t s o u h l a s a) se zastavením exekuce vedené proti povinnému vzniklé nedodržením podmínek kupní smlouvy ze dne , týkající se obytného domu čp v Chebu, K Nemocnici 20 na stav. parcele č. 1454, b) se zastavením exekuce vedené proti povinnému vzniklé za nájemné, služby a neoprávněné obohacení spojené s pronájmem nebytového prostoru Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 4

5 Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 529/20/2016 mat. č. 545/2016 Žádost o opravu vyúčtování příspěvku na celoroční činnost poskytnutého dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2015 Zastupitelstvu města Chebu n e v y h o v ě t žádosti spolku Fotbalový klub FC CHEB z.s., se sídlem Cheb, Boženy Němcové 1947/22, IČO o opravu vyúčtování příspěvku na celoroční činnost poskytnutého dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2015, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 530/20/2016 mat. č. 558/2016 Návrh Zásad Zastupitelstva města Chebu ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu r u š í Směrnici Rady města Chebu ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu číslo 47/2011 a Směrnici číslo 3/2013, kterou se mění směrnice č. 47/2011 ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu, Zastupitelstvu města Chebu vydat Zásady Zastupitelstva města Chebu ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu, které mimo jiné stanovují kompetence Radě města Chebu ke změnám rozpočtu města, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 531/20/2016 mat. č. 559/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo převod částky 30 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod 46,66 tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 3. převod částky 697 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 4. převod 340 tis. Kč u odboru SM z běžných výdajů na výdaje kapitálové v rámci jedné akce 5. převod částky 165 tis. Kč u odboru Inf v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 876,46 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; 7. převod částky 50 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 8. převod částky 83 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 5

6 Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 30 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod 46,66 tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 3. převod částky 697 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 4. převod 340 tis. Kč u odboru SM z běžných výdajů na výdaje kapitálové v rámci jedné akce 5. převod částky 165 tis. Kč u odboru Inf v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 876,46 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; 7. převod částky 50 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 8. převod částky 83 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 9. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, na zajištění sociálních služeb v příjmech i ve výdajích ve výši 1.154,3 tis. Kč; s c h v á l i t a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 13 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč a navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál Zastupitelstvu města Chebu dne s tím, že budou v příjmové části vyřazeny řádky 1 a 2 a ostatní řádky se přečíslují. Usnesení RM č. 532/20/2016 mat. č. 563/2016 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,5 tis. Kč a výši výdajů ,6 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,9 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 533/20/2016 mat. č. 567/2016 Organizační zabezpečení inventarizace účetní jednotky města Chebu za rok předloženou zprávu o zabezpečení inventarizace majetku města Chebu a jím zřízených organizací k , 6

7 2. složení ústřední inventarizační komise (ÚIK) a likvidační komise (LK) pro rok 2017 dle důvodové zprávy, 1. tajemníkovi MěÚ, vydat příkazy k inventarizaci majetku města v termínu do , 2. tajemníkovi ÚIK zajistit metodické proškolení předsedů IK v termínu do , 3. vedoucím odborů a oddělení MěÚ, řediteli městské policie a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem provést v souladu s platnou směrnicí Rady města Chebu o organizačním zabezpečení inventarizace účetní jednotky města Chebu předepsaný druh inventarizace v termínu k , 4. předsedům IK města Chebu zajistit zpracování soupisových archů a inventurních sumářů na předepsaných formulářích dle aktuální směrnice Rady města Chebu o organizačních zabezpečeních inventarizace účetní jednotky města Chebu a jejich originály včetně zápisu o inventarizaci předat na odbor Fin v termínech: fyzická inventarizace do , dokladová inventarizace do , 5. ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem předat originály soupisových archů a inventurní sumáře včetně zápisu o inventarizaci na finanční odbor v termínech: fyzická inventarizace do , dokladová inventarizace do , 6. předsedovi ÚIK zajistit souhrnné zpracování výsledků inventarizace k v termínu do , 7. tajemníkovi ÚIK zajistit projednání výsledku inventarizace majetku města Chebu k ústřední inventarizační komisí a poté předložit zprávu o výsledku inventarizace majetku města Chebu k Radě města Chebu, a to do , 8. Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, a Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, seznámit ředitele jimi řízených příspěvkových organizací s usnesením Rady města Chebu k zabezpečení inventarizace, 9. starostovi města v případě potřeby aktualizovat složení ÚIK (LK) v souvislosti se změnami v obsazení funkcí vedoucích odborů (kompetentních pracovníků). Usnesení RM č. 534/20/2016 mat. č. 577/2016 Návrh na úpravu schválených odpisových plánů příspěvkových organizací města Chebu na rok 2016 úpravy odpisových plánů příspěvkových organizací města Chebu na rok 2016: Název organizace Odpisy na rok 2016 v Kč Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace ,- 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace ,- 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace ,- 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace ,- 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace ,- 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace ,- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace ,- Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8, přísp. organizace ,- Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace ,- s tím, že Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč; 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, 7

8 příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč a 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do informovat příspěvkové organizace města Chebu o schválení úprav v odpisových plánech na rok Usnesení RM č. 535/20/2016 mat. č. 566/2016 Další právní jednání a záležitosti: Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 provozovatelce psího útulku města a uzavření smlouvy o jejím poskytnutí Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2017 paní Marii Lokingové, IČO , Bezručova 1022/24, Cheb, na provoz psího útulku města pro psy v Horní Hraničné ve výši Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2017 za podmínek uvedených v jejím návrhu, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy, za podmínky, že Zastupitelstvo města Chebu schválí na svém zasedání dne rozpočet města Chebu na rok 2017, položka Marie Lokingová - dotace na provoz útulku pro psy v navrhované výši, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit materiál k projednání na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 536/20/2016 mat. č. 600/2016 Další právní jednání a záležitosti - poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu 2017 společnosti CHETES s.r.o a spolku FK HVĚZDA CHEB, z.s. a uzavření Smluv o jejich poskytnutí Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t I. poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu pro rok 2017 společnosti CHETES s.r.o., IČO , se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1 ve výši: a) tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením údržby a provozu Zimního stadionu Cheb, b) tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením údržby a provozu Plaveckého bazénu v Chebu, c) tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením údržby a provozu Sportovně rekreačního areálu Levý břeh Ohře v Chebu, za podmínky, že Zastupitelstvo města Chebu schválí na svém zasedání dne rozpočet města Chebu na rok 2017, položky CHETES - dotace na provoz zimního stadionu, bazénu a sportoviště Levý břeh v navrhované výši 8

9 II. poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu pro rok 2017 spolku FK Hvězda Cheb, z.s., IČO , se sídlem Cheb, Šumavská 30 ve výši tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením údržby a provozu sportovního areálu Lokomotiva Cheb za podmínky, že Zastupitelstvo města Chebu schválí na svém zasedání dne rozpočet města Chebu na rok 2017, položka FK Hvězda - dotace na údržbu a správu Lokomotivy v navrhované výši III. uzavření smluv O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2017 uvedených v bodu I. a II. návrhu usnesení, za podmínek uvedených v jejich návrzích, které jsou přílohami č. 1 až 4 důvodové zprávy Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení Zastupitelstvu města Cheb Usnesení RM č. 537/20/2016 mat. č. 583/2016 Další právní jednání a záležitosti Schválení nového Ceníku za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání od Ceník za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání s účinností od , ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, - zabezpečit realizaci usnesení v termínu do , - zabezpečit vyvěšení na úřední desce MěÚ Cheb od do Usnesení RM č. 538/20/2016 mat. č. 594/2016 I.Nebytové záležitosti II.Další právní jednání a záležitosti schválení splátkového kalendáře, zastavení vymáhání a zrušení účetního předpisu pohledávek, neschválení splátkového kalendáře I. 1) změnu smluvních podmínek smluv na pronájem prostoru sloužícího podnikání: a) č. MaP 0860/2012 NP uzavřené s na pronájem prostoru č. 302 v domě v Chebu, č.p. 500, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 18, spočívající v prodloužení doby nájmu o 5 let s platností od , b) č. MaP/0271/2010-NP uzavřené s na pronájem prostoru č. 302 v domě v Chebu, č.p. 8, Šlikova č.o. 11, spočívající ve změně nájemce, převedení nájemní smlouvy na, IČO , se sídlem Jindřichovice 140, Kraslice, s platností od , 2) ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání a) č. 302 v domě v Chebu, č.p. 79, ulice Svobody, č.o. 40, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 648/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 204 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, celkem 1 místnost a zázemí o celkové výměře 43 m2, uzavřené se spol. HAIVAN spol. s r.o., IČO , se sídlem Šlikova 636/14, Cheb, dohodou ke dni , 9

10 b) č. 502 v domě v Chebu, č.p. 487, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 41, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 349, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1875 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, celkem 8 místností o celkové výměře 112,80 m2, uzavřené s, IČO , se sídlem Jungmannova 21, Cheb dohodou ke dni platnosti nové nájemní smlouvy dle odstavce 3), písm. a), 3) uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání a) č. 502 v domě v Chebu, č.p. 487, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 41, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 349, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1875 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, celkem 8 místností o celkové výměře 112,80 m2, s, IČO , se sídlem Jungmannova 21, Cheb, za roční nájemné ve výši Kč (dle aktuálně platných sazeb) bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel využití jako jídelna, s provozem pondělí až pátek od 10,00 do 15,00, s platností od , b) č. 301 v domě v Chebu, č.p. 512, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 11, 1. NP, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1137 o výměře 238 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, celkem 4 místnosti a zázemí o celkové výměře 89,60 m2, pro spolunájemce, IČO , sídlo Školní 646/4, Cheb a paní, IČO , sídlo Mariánská 128, Chlum Svaté Máří, za roční nájemné sjednané dohodou ve výši Kč (750 Kč/m2/rok) bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel využití jako prodejna čajů a zdravé výživy, 4) zpětvzetí výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání č. 301 na adrese Cheb, Provaznická 480/1, podanou nájemcem dne a převedení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 301 v domě v Chebu, č.p. 480, ulice Provaznická, č.o. 11, 1. NP, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 82 o výměře 217 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, celkem 5 místností o celkové výměře 175,10 m2, z důvodu prodeje závodu stávajícím nájemcem, IČO , na společnost LENPROM s.r.o., IČO , se sídlem Jižní 1425/1, Karlovy Vary, zastoupené, jednateli společnosti za podmínky, že ke dni uzavření dodatku k nájemní smlouvě, ve kterém bude uveden nový nájemce, budou stávajícím nájemcem vyrovnány veškeré závazky a pohledávky vyplývající z nájemní smlouvy, 5) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb, které tvoří pozemek parcelní číslo st. 2091, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 842, objekt k bydlení, v ulici Vrázova, č. o. 6, Cheb, s veškerými součástmi, příslušenstvím, včetně úplného vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventáře, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1, s Diecézní charitou Plzeň, IČO , se sídlem Plzeň, , Vnitřní Město, sady 5. května 348/8, zastoupenou Ing. Jiřím Lodrem, ředitelem, za minimální roční nájemné sjednané dohodou ve výši Kč bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel využití - poskytování sociálních služeb lidem bez domova - provozování nízkoprahového denního centra a noclehárny, II. Zastupitelstvu města Chebu schválit 1) uzavření splátkového kalendáře s bývalým nájemcem společností OPTIK ART, s.r.o. zastoupenou jednatelem, IČO , se sídlem Chebská 139, Luby u Chebu, na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání prostoru sloužícího podnikání číslo 303, Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 475/30 v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 18 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; 10

11 - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení, 2) v souladu v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinných: a) - dle Platebního rozkazu č.j. 13 C 61/ , váznoucí na bytě číslo1, Kasární náměstí 198/13, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 860,00 Kč; - dle Platebního rozkazu č.j. 21 RO 1216/2002-2, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 980,00 Kč, b) SK SQUADRRA AZZURRA, IČO , dle Rozsudku č.j. 8 C 143/ , váznoucích na nebytovém prostoru č. 304, Karlova 392/17 ve výši jistiny ,00 Kč; c) Společnosti pro trvale udržitelný život regionální pobočka Karlovy Vary, IČO , váznoucí na nebytovém prostoru číslo 308, Kostelní 505/2, Cheb, jehož byla povinná společnost nájemcem: - ve výši jistiny Kč s příslušenstvím dle Platebního rozkazu č.j. 18Co 64/ , - ve výši jistiny ,99 Kč s příslušenstvím (která nebyla na doporučení právního oddělení žalována). neschválit uzavření splátkového kalendáře s nájemcem na úhradu dluhu za užívání bytu v celkové výši Kč, z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč, který je snížen na částku Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od , v měsíčních splátkách ve výši 500 Kč, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení pod bodem II. Zastupitelstvu města Chebu Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod bodem I. Usnesení RM č. 539/20/2016 mat. č. 557/2016 Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, příspěvková organizace, o souhlas s nabytím majetku darem s o u h l a s í s nabytím majetku darem Domem dětí a mládeže Sova Cheb, příspěvková organizace, ve výši Kč od paní, Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat DDM Sova Cheb souhlas s nabytím majetku darem v termínu do

12 Usnesení RM č. 540/20/2016 mat. č. 561/2016 Žádost o dotaci z rozpočtu města Chebu 2016 na výdaje spojené s účastí na MS v terénním triatlonu v Austrálii v listopadu 2016 n e poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu 2016 na výdaje spojené s jeho účastí na MS v terénním triatlonu v Austrálii v listopadu 2016, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatele o usnesení RM do Usnesení RM č. 541/20/2016 mat. č. 564/2016 Žádost o dotaci z rozpočtu města Chebu 2016 ve výši Kč na výdaje spojené s přípravou v roce 2016 na mezinárodní soutěž ve Fitness v roce 2017 n e poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu 2016 ve výši Kč, na výdaje spojené s přípravou na mezinárodní soutěž ve fitness, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatelku o usnesení RM do Usnesení RM č. 542/20/2016 mat. č. 547/2016 Porušení rozpočtové kázně - MŠ Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace r o z h o d l a na základě ustanovení 28 odst. 7 písmene d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Cheb, 26. dubna 39, Cheb, IČO: o udělení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Města Chebu ve výši Kč, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, neprodleně předložit Mateřské škole Cheb, 26. dubna 39 rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení RM č. 543/20/2016 mat. č. 581/2016 MŠ Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace Žádost o posílení fondu investic z rezervního fondu v y h o v u j e žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, IČO , o souhlas s posílením fondu investic z rezervního fondu ve výši Kč z důvodu provedení opravy zaúčtování nákupu pítek, 12

13 Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět ředitelku příspěvkové organizace o usnesení Rady města Chebu v termínu do Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb mat. č. 598/2016 Usnesení RM č. 544/20/2016 odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb:, Usnesení RM č. 545/20/2016 odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb: Usnesení RM č. 546/20/2016 odměnu ředitelce příspěvkové organizace zřizované městem Cheb: Usnesení RM č. 547/20/

14 Mgr Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Cheb písemné doklady o stanovení odměn včetně zdůvodnění v souladu s ustanovením 134 zákoníku práce v termínu do Usnesení RM č. 548/20/2016 mat. č. 580/2016 Smlouva o technickém zajištění akce "Chebské vánoční trhy 2016" uzavření smlouvy o technickém zajištění akce Chebské vánoční trhy 2016 mezi objednatelem: město Cheb se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Cheb č. ú /0100 zastoupený: Ing. Petrem Navrátilem, starostou města a zhotovitelem: CHETES s.r.o. se sídlem: Pelhřimovská 2268/1, Cheb. IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Cheb č. ú /0100 zastoupený: Iljou Mlátilíkem, jednatelem s tím, že se mluvní strany dohodly na předpokládané hodnotě zakázky za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši: Cena za provedení díla bez DPH ,00 Kč DPH 21% ,50 Kč Cena celkem ,50 Kč, p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu, podpisem smlouvy; Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, zajistit uzavření smlouvy. Usnesení RM č. 549/20/2016 mat. č. 601/2016 Informace k rozpočtu FIJO b e r e n a v ě d o m í informaci o rozpočtu FIJO. Usnesení RM č. 550/20/2016 mat. č. 586/2016 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb na rok 2017 žadatele Diecézní charita Plzeň, sady 5. května 8, , Plzeň a na rok 2016 žadatele KOMPAKT spol. s.r.o., Opletalova 683, , Poděbrady Zastupitelstvu města Chebu v y h o v ě t žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb Diecézní charitě Plzeň, se sídlem sady 5. května 8, , Plzeň, IČO: na provoz Střediska sociální rehabilitace na rok 2017 ve výši Kč, s c h v á l i t 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 2. udělení výjimky ze vzorové smlouvy s tím, že prostředky z dotace je možné použít na osobní náklady, 14

15 3. poskytnutí dotace ve čtyřech splátkách k , , a , n e v y h o v u j e žádosti o dotaci ve výši Kč na rok 2016 společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., IČO: , se sídlem Poděbrady, Opletalova 683, na pořízení Sociálního vozu postiženým pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit žádost Diecézní charity Plzeň na jednání ZM dne , Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, vyrozumět KOMPAKT spol. s.r.o. o usnesení RM v termínu do Usnesení RM č. 551/20/2016 mat. č. 591/2016 Návrh na předkládání zpráv o činnosti terénních pracovnic odboru SvZ předkládat zprávy o činnosti terénních pracovnic dle stanovených termínů Úřadu vlády ČR, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, předkládat RM zprávy o činnosti terénních pracovnic dle stanovených termínů Úřadu vlády ČR za období od do na nejbližší schůzi RM a za období od do na nejbližší schůzi RM. Usnesení RM č. 552/20/2016 mat. č. 548/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej pozemku parcelní číslo 992/4 v katastrálním území Cheb Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, za cenu prodej pozemku parcelní číslo 2579/23 v katastrálním území Cheb povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, za cenu Kč, s 3. prodej pozemku parcelní číslo 2579/24 v katastrálním území Cheb, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej pozemku parcelní číslo 2579/25 v katastrálním území Cheb uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, za cenu Kč, s povinností 15

16 5. prodej pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb, za cenu Kč plus DPH ve výši 2.047,50 Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej pozemku parcelní číslo 627/6 v katastrálním území Cheb Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, za cenu prodej dílu a o výměře 291 m2 pozemku parcelní číslo 166/1 v katastrálním území Podhrad, odděleného geometrickým plánem číslo /2016, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej pozemku parcelní číslo 330/9 v katastrálním území Cetnov panu za cenu Kč plus DPH ve výši 630 Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 9. prodej pozemku parcelní číslo st. 205 a pozemku parcelní číslo 24/15 v katastrálním území Podhoří u Chebu za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 10. prodej pozemku parcelní číslo 69/42 v katastrálním území Podhoří u Chebu za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 11. prodej pozemku parcelní číslo 69/43 v katastrálním území Podhoří u Chebu s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč,, za cenu Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 553/20/2016 mat. č. 549/2016 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitosti projednávané na poradě vedoucího odboru majetkoprávního dne pod číslem V MaP 89379/2016, na základě doručené žádosti o pronájem části hmotné nemovité věci: pronájem pozemku o velikosti 150 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 69/1 ostatní plocha o celkové výměře m2 v k. ú. Podhoří u Chebu, na dobu neurčitou, za účelem užívání jako zahrada; kdy z důvodu zamítavého rozhodnutí vedoucího odboru majetkoprávního, nebylo dále pokračováno v projednávání žádosti orgány města Chebu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, vyrozumět žadatele o přijatém usnesení. 16

17 Usnesení RM č. 554/20/2016 mat. č. 550/2016 Další právní jednání a záležitosti částečná změna usnesení ZM Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t částečnou změnu usnesení ZM č. 146/19/2016 v bodě II/1. ze dne spočívající ve změně označení předmětu bezúplatného nabytí, kdy text usnesení v původním znění viz příloha číslo 1 důvodové zprávy, se nahrazuje textem: bezúplatné nabytí 1. pozemku parcelní číslo 2688/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 45 m2, pozemku parcelní číslo 2688/20 ostatní plocha, komunikace o výměře 1505 m2, pozemku parcelní číslo 2688/21 ostatní plocha, komunikace o výměře 296 m2, pozemku parcelní číslo 2688/22 ostatní plocha, komunikace o výměře 45 m2, pozemku parcelní číslo 3003/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 137 m2, pozemku parcelní číslo 3003/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, pozemku parcelní číslo 3052/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 223 m2, vše v katastrálním území Cheb, z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 555/20/2016 mat. č. 551/2016 Úplatné nabytí hmotné nemovité věci pozemku Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t úplatné nabytí hmotné nemovité věci - pozemku parcelní číslo 977/44, ostatní plocha o výměře 312 m2, v k. ú. Cheb, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č , do vlastnictví města Cheb, za cenu Kč s tím, že město Cheb uhradí správní poplatek ve výši Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 556/20/2016 mat. č. 552/2016 Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků Zastupitelstvu města Chebu 17

18 s c h v á l i t bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, 1. pozemek parcelní číslo 242/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, 2. pozemek parcelní číslo 242/25 ostatní plocha, komunikace o výměře 15 m2, 3. pozemek parcelní číslo 242/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2, 4. pozemek parcelní číslo 242/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 178 m2, 5. pozemek parcelní číslo 242/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, 6. pozemek parcelní číslo 242/29 ostatní plocha, komunikace o výměře 8 m2, 7. pozemek parcelní číslo 242/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2, 8. pozemek parcelní číslo 2358/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2, 9. pozemek parcelní číslo 2358/20 ostatní plocha, komunikace o výměře 8 m2, 10. pozemek parcelní číslo 2358/21 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2, 11. pozemek parcelní číslo 2367/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2, 12. část o výměře 1103 m2 pozemku parcelní číslo 1402/4 ostatní plocha, silnice, označená geometrickým plánem č /2016 jako pozemek parcelní číslo 1402/20, 13. část o výměře 282 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/30, 14. část o výměře 37 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/31, 15. část o výměře 218 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/33, 16. část o výměře 256 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/34, 17. část o výměře 213 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/36, 18. část o výměře 466 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/37, 19. část o výměře 1288 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/38, 20. část o výměře 8 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/39, 21. část o výměře 394 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/40, 22. část o výměře 245 m2 pozemku parcelní číslo 2299/1 ostatní plocha, označená geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2299/41, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 557/20/2016 mat. č. 553/2016 Další právní jednání a záležitosti úplatné nabytí hmotné nemovité věci na základě zákonného předkupního práva stavby 18

19 Zastupitelstvu města Chebu neschválit úplatné nabytí hmotné nemovité věci - stavby pro rodinnou rekreaci s číslem evidenčním 205, způsob využití zahrádkářská chata, realizované na pozemku města parcelní číslo st. 386, v katastrálním území Podhrad, obec Cheb, na základě uplatnění zákonného předkupního práva od současného vlastníka za nabídkovou kupní cenu ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 558/20/2016 mat. č. 554/2016 Další právní jednání a záležitosti schválení dohody o zániku členství v družstvu Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t zánik členství města Cheb v Bytovém družstvu města Chebu a text Dohody o zániku členství v družstvu mezi městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu, viz příloha důvodové zprávy, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 559/20/2016 mat. č. 555/2016 Další právní jednání a záležitosti povolení vstupu na pozemky ve vlastnictví města Cheb, za účelem realizace průzkumných geologických vrtů n e vstup na pozemek parcelní číslo 1212/1 v katastrálním území Dřenice u Chebu a pozemek parcelní číslo 123/1 v katastrálním území Dolní Dvory pro společnost České štěrkopísky spol. s r. o., IČO: , se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 Čakovice, za účelem realizace čtyř až sedmi průzkumných geologických vrtů na předmětných pozemcích, za podmínek viz žádost, která je přílohou důvodové zprávy, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního informovat žadatele ve smyslu přijatého usnesení do Usnesení RM č. 560/20/2016 mat. č. 556/2016 Další právní jednání a záležitosti ukončení pronájmu hmotných nemovitých věci částí pozemků 19

20 ukončení stávajících nájemních smluv a odstranění plechových garáží v lokalitě Vrázova ulice z pozemku parcelní číslo st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 35 m2, pozemku parcelní číslo 1393/4 zahrada o celkové výměře 312 m2, pozemku parcelní číslo 1393/5 trvalý travní porost o celkové výměře m2, pozemku parcelní číslo 1399/1 ostatní plocha o celkové výměře m2 a pozemku parcelní číslo 1404/4 trvalý travní porost o celkové výměře 446 m2, vše v katastrálním území Cheb, označených v plánku viz příloha důvodové zprávy, ke dni , za podmínek, dle aktuálně uzavřených nájemních smluv, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit zpracování a doručení informačního dopisu o ukončení všech nájemních vztahů na pozemcích, jak uvedeno v usnesení, ke dni všem stávajícím nájemcům, do Usnesení RM č. 561/20/2016 mat. č. 560/2016 Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1) bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v katastrálním území Dolní Dvory, na nichž je realizována stavba komunikace, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov, do vlastnictví města Cheb, pozemek parcelní číslo 203/12 ostatní plocha, silnice o výměře 1989 m2, pozemek parcelní číslo 203/14 ostatní plocha, silnice o výměře 388 m2, pozemek parcelní číslo 203/29 ostatní plocha, silnice o výměře 807 m2, pozemek parcelní číslo 203/36 ostatní plocha, silnice o výměře 439 m2, pozemek parcelní číslo 219/32 ostatní plocha, silnice o výměře 4415 m2, pozemek parcelní číslo 219/47 ostatní plocha, komunikace o výměře 82 m2, 2) bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v katastrálním území Dolní Dvory, které slouží jako pomocné silniční pozemky, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov, do vlastnictví města Cheb, pozemek parcelní číslo 203/30 ostatní plocha, silnice o výměře 206 m2, pozemek parcelní číslo 203/31 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, pozemek parcelní číslo 219/9 orná půda o výměře 112 m2, pozemek parcelní číslo 219/12 ostatní plocha, komunikace o výměře 1009 m2, pozemek parcelní číslo 219/13 orná půda o výměře 39 m2, pozemek parcelní číslo 219/33 orná půda o výměře 3 m2, pozemek parcelní číslo 219/40 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, pozemek parcelní číslo 219/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, pozemek parcelní číslo 219/45 ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2, pozemek parcelní číslo 219/46 ostatní plocha, komunikace o výměře 46 m2, pozemek parcelní číslo 219/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 193 m2, pozemek parcelní číslo 335 ostatní plocha, zeleň o výměře 382 m2, 20

21 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 562/20/2016 mat. č. 562/2016 Další právní jednání a záležitosti prodloužení lhůty k realizaci stavebního záměru Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t částečnou změnou smluvních podmínek, sjednaných v kupní smlouvě číslo MaP/08646/2010-PP, uzavřené mezi městem Cheb a společnost Playmobil CZ spol. s r. o., IČO , se sídlem Průmyslový park 31/18, Cheb, PSČ 35002, spočívající ve změně termínu pro realizaci záměru výstavby skladové, případně montážní či výrobní haly, a to do , namísto , Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 563/20/2016 mat. č. 565/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2016, k. ú. Podhrad, obec Cheb, č /2016, k. ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, č /2016, k. ú. Dolní Dvory, obec Cheb, č /2016 a č /2016, k. ú. Háje u Chebu, obec Cheb, spočívající v právu umístění a provozování plynárenských zařízení staveb STL plynovodů a přípojek v celkové délce 3.237,1 běžných metrů na částech služebných pozemků: v katastrálním území Podhrad, obec Cheb: P. č. p. p. č. druh délka (bm) ost. plocha 3, /1 ost. plocha 124, /12 ost. plocha 1,06 v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb: P. č. p. p. č. druh délka (bm) ost. plocha 827, ost. plocha 6, ost. plocha 14, ost. plocha 5, ost. plocha 6, ost. plocha 8, ost. plocha 31, ost. plocha 2,06 21

22 v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb: P. č. p. p. č. druh délka (bm) 1 219/49 ost. plocha 53, /21 ost. plocha 3, ost. plocha ost. plocha 20, ost. plocha 48, ost. plocha 17, ost. plocha 364, ost. plocha 65, ost. plocha 71, ost. plocha 34,34 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb: P. č. p. p. č. druh délka (bm) 1 150/1 ost. plocha 9, /21 ost. plocha 10, /58 ost. plocha 32, /59 ost. plocha 21, /60 ost. plocha 7, /193 ost. plocha 21, /199 ost. plocha 2, /200 ost. plocha 7, /201 ost. plocha 34, /202 ost. plocha 275, /203 ost. plocha 25, /251 ost. plocha 21, /1 ost. plocha 160, /39 ost. plocha 11, /43 ost. plocha 20, /9 ost. plocha 67, /10 ost. plocha 36, /12 ost. plocha 25, /58 ost. plocha 14, /202 ost. plocha 2, /250 ost. plocha 14, /252 ost. plocha 13, /257 ost. plocha 3, /1 ost. plocha 25, /4 ost. plocha 3, /5 ost. plocha 229, /6 ost. plocha 96, /7 ost. plocha 126, /9 ost. plocha 163, /1 ost. plocha 19,72 22

23 /2 ost. plocha 1, /3 ost. plocha 14, travní plocha 3,59 pro oprávněného ze služebnosti společnost GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, PSČ Oprávněný ze služebnosti uhradí na základě vystavené faktury jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.000 Kč bez DPH). Správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí uhradí strana povinná. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis smluv do Usnesení RM č. 564/20/2016 mat. č. 579/2016 Žádost o souhlas s prodejem části pozemku v Průmyslovém parku Zastupitelstvu města Chebu v y d a t vlastníku pozemku parcelní číslo 176/14 v k.ú. Hradiště u Chebu,., na základě ustanovení článku VII, odst. 3 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. MaP/07787/2009-PP uzavřené dne , a na základě podané žádosti, 1. s o u h l a s k prodeji části uvedeného pozemku, oddělené geometrickým plánem č /2016 označené jako pozemek parcelní číslo 176/88 o výměře 416 m2, do vlastnictví společnosti PRACANT s.r.o., se sídlem Cheb Hradiště, Podnikatelská 155/1, IČO , a dále 2. s o u h l a s k prodeji části uvedeného pozemku, oddělené geometrickým plánem č /2016 označené jako pozemek parcelní číslo 176/89 o výměře 1898 m2, do vlastnictví společnosti Inko KV s.r.o., se sídlem Husova 864/10, Stará Role, Karlovy Vary, IČO , Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 565/20/2016 mat. č. 585/2016 I. Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Chebu III. Výmaz věcného břemena I. 1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu 23

24 č /2016, spočívající v umístění a provozování vodovodního řadu v délce 11,4 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 85/2 a pozemku parcelní č. 97/1, v katastrálním území Podhoří u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cheb I, IČO , se sídlem Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.400 Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodního řadu v délce cca 73 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 7/16, pozemku parcelní č. 368/2, pozemku parcelní č. 7/17 a pozemku parcelní č. 7/13, v katastrálním území Dolní Pelhřimov, obec Cheb, ve prospěch žadatele a oprávněného Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 291/155, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 291/147, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 291/155, k. ú. Háje u Chebu, o celkové výměře cca 18 m2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v délce cca 3,3 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 280/12, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 234, jehož součástí je budova s č. e. 57, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; II. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 273/10/2013 ze dne , bod č. 1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 61,1 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2879, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností SUPTel a.s., IČO , se sídlem Plzeň, Hřbitovní 1322/15, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; III. 24

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 č. 123 u p r a v e n á v e r z e zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 86465/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 21. schůze

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 č. 69 u p r a v e n á v e r z e vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku v celkové výši XXX z majetku Základní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více