DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ"

Transkript

1 Úloha č. 14b DETEKCE IOIZAČÍHO ZÁŘEÍ ÚKOL MĚŘEÍ: 1. Změřte pozadí Geiger - Müllerova čítače 10 krát s nastavenou dobou 50 s.. Proveďte měření absorpce γ-záření pro hliník a železo s nastavenou dobou měření 50 s. Hliníkové i železné destičky přidávejte postupně po do 0. Při manipulaci s absorbátory nesmí dojít k posunutí sondy, aby se nezměnila geometrie celého uspořádání. 3. Z grafu ln I = f (x) určete absorpční koeficienty µ a polotloušťky x 1/ pro hliník a železo. 4. Ověřte statistický charakter počtu detekovaných částic: Změřte rozdělení četnosti n počtu detekovaných částic za dobu s při absorpci γ-záření 0 železnými destičkami, nakreslete histogram funkce n = f () a spočtěte střední hodnotu počtu detekovaných částic za dobu s a výběrovou směrodatnou odchylku s jednoho měření. 5. Změřte dávkový příkon na svém pracovišti osobním dozimetrem. 1. TEORETICKÝ ÚVOD 1.1 Jaderné a ionizační záření Jaderné záření je historicky vzniklý název pro částice vysílané radioaktivními atomovými jádry, či vznikající při jaderných reakcích. Ionizační záření při průchodu hmotným prostředím vyvolává ionizaci atomů prostředí. Pro rozpad radioaktivních atomových jader platí tzv. rozpadový zákon: t = 0 e λ, (1) kde 0 představuje původní počet radioaktivních atomových jader v čase t = 0 a počet dosud nerozpadlých jader v čase t, λ je rozpadová konstanta charakterizující daný radioaktivní rozpad. Místo rozpadové konstanty λ používáme často pojmu poločas rozpadu T. Je to doba, za kterou se rozpadne právě polovina původního počtu jader: = /, 0 1 ln a tedy = e λ t a T =. () λ Při radioaktivním rozpadu jader se nejčastěji uvolňují tři druhy záření: a) α-záření je proud kladně nabitých částic, z nichž každá je tvořena dvěma protony a dvěma neutrony. α-částice vznikají při radioaktivním rozpadu těžkých jader. Emisí α-částice ztrácí jádro kladné elementární náboje. Jako nabitá částice při průchodu hmotou ionizuje α- částice atomy a tím ztrácí svou energii. Dolet α-částice závisí na její počáteční kinetické energii a na vlastnostech prostředí, ve kterém se pohybuje. V pevných látkách proniká jen velmi tenkou vrstvou materiálu. b) β-záření představuje proud elektronů nebo pozitronů (pozitron se od elektronu liší pouze znaménkem náboje, proto říkáme, že je antičásticí k elektronu), vznikajících při přeměnách Pojem jaderné záření je poněkud širší než pojem ionizační, protože zahrnuje i např. neutrony, které ionizační účinky nemají. 163

2 jednotlivých nukleonů (protonů nebo neutronů v atomovém jádře). Obě takto vzniklé nabité částice e - a e + při průchodu hmotou vyvolávají ionizaci, ovšem mnohem nižší než těžké α-částice, a také dochází k jejich rozptylu na atomech hmotného prostředí. V důsledku těchto procesů klesá intenzita svazku elektronů (pozitronů) při průchodu hmotným prostředím se vzrůstající hloubkou průniku přibližně exponenciálně a rovněž se snižuje energie elektronů (pozitronů). Absorpční zákon má tvar: I I e µ x = 0, (3) kde I 0 je intenzita svazku dopadajícího na absorbátor a I je intenzita v hloubce x absorbátoru. Absorpční koeficient µ závisí na energii absorbovaného β-záření a jen nepatrně na druhu absorbujícího materiálu. c) γ-záření je krátkovlnným elektromagnetickým zářením s vlnovými délkami řádově 10-1 až m. Můžeme se na ně dívat jako na proud fotonů o energii E, pro kterou platí: E = hν, (4) kde h je Planckova konstanta a ν je frekvence fotonu. V hmotném prostředí může γ-záření vyvolat tři druhy procesů: 1. Fotoelektrický jev K fotoelektrickému jevu dochází na vnitřních elektronových slupkách atomu. Dopadající foton je absorbován elektronem z K, L,... slupky atomového obalu, který pak opouští atom. Energie fotonu hν se spotřebuje na kinetickou energii E k elektronu a překonání vazbové energie E v elektronu v atomovém obalu: 1 hv= Ek + Ev = mv + Ev. (5) Uvolněná místa po elektronech jsou zaplňována elektrony z vnějších slupek a tak vzniká v absorbátoru kromě uvolněných elektronů ještě charakteristické rentgenové záření. Fotoelektrický jev převládá hlavně u měkkého, tj. nízkoenergetického γ-záření ( hν < 0,8 MeV).. Comptonův jev V tomto případě dochází k rozptylu fotonu na elektronu atomu. Energie rozptýleného fotonu E je nižší než energie původního fotonu hν. Za předpokladu, že E v «E γ, platí: γ γ hν = E + E, (6) k kde E k je kinetická energie rozptýleného elektronu. 3. Tvoření párů elektron pozitron V tomto procesu zaniká foton a vzniká dvojice elektron a pozitron. Může k němu dojít teprve tehdy, je-li energie fotonu hν větší než mc 1MeV, což je celková klidová energie elektron - pozitronového páru (m je klidová hmotnost elektronu i pozitronu). Pravděpodobnost všech těchto tří procesů není stejná, závisí na energii dopadajícího záření γ. Při průchodu γ-záření hmotou dochází díky uvedeným procesům k zeslabení intenzity původního svazku, tj. k absorpci γ-záření. Experimentálně bylo zjištěno, že absorpci γ-záření ve hmotě lze popsat exponenciálním vztahem Urbanová M., Hofmann J.: Fyzika II, VŠCHT Praha 000, kap. 5.. a

3 I I e µ x = 0, (7) kde I 0 je intenzita γ-záření dopadajícího na absorbátor, I je intenzita γ-záření po průchodu absorbátorem o tloušťce x a µ je absorpční koeficient, který se udává v cm -1. ěkdy se také uvádí tzv. polotloušťka absorbátoru x 1/, což je tloušťka, která sníží intenzitu záření na polovinu. To znamená, že platí: ln µ =. (8) x1/ Absorpční koeficient µ můžeme určit ze směrnice lineární závislosti lni na tloušťce x absorbátoru, neboť ze vztahu (6) logaritmováním dostaneme: ln I = ln I µ x. (9) 0 V laboratoři používáme radioaktivní zdroj 60 Co, který vysílá β-záření (je absorbováno v obalu zdroje) a γ-záření o energiích 1,17 MeV a 1,33 MeV. Poločas rozpadu je 5,7 roku. 1. Bezpečnost práce s radioaktivními látkami Práce s radioaktivními látkami je možno provádět jen za zvláštních bezpečnostních opatření a platí pro ně předpisy, které zajišťují ochranu pracovníků před působením ionizačního záření. Rozlišujeme laboratoře pro práci s tzv. otevřenými a uzavřenými zářiči. a) Otevřené zářiče jsou radioaktivní látky vystavené přímému dotyku, mohou být i v podobě kapalin a plynů. Při práci s nimi hrozí nebezpečí přímého znečištění radioaktivní látkou, její spolknutí nebo vdechnutí. V zařízeních pro práci s otevřenými zářiči proto platí velmi přísné předpisy, závislé rovněž na výši aktivity a toxicity používaných druhů zářičů. b) Uzavřenými zářiči rozumíme zářiče hermeticky zapouzdřené, u kterých nemůže dojít k přímému dotyku a kontaminaci pracovníka. Ochrana pracovníků v těchto případech spočívá pouze v odstínění nebezpečného záření pomocí absorbátoru. Dolet α-částic ve vzduchu je menší než 10 cm a do tkáně pronikají jen povrchově - do hloubky přibližně 0,0 mm. K poškození může tedy dojít jen na povrchu kůže, oka apod. K odstínění stačí dostatečná vzdálenost od zářiče. Pronikavost β-záření závisí na jeho energii (tvrdosti). Dostatečnou ochranou je poměrně tenká vrstva z lehkého materiálu. Stačí, aby tloušťka stínění d v mm byla větší než dvojnásobek maximální energie β-částic v MeV: d (mm) E max (MeV). Pro zajištění ochrany proti velmi pronikavému γ-záření se používá stínění z těžkých materiálů, zejména olova. Pro potřeby praxe se obvykle udává tloušťka olova potřebná pro desetinásobné zeslabení intenzity γ záření (3,5 cm pro γ-záření, které vysílá zdroj 60 Co). K popisu účinků ionizačního a jaderného záření na organismus se používají tyto veličiny: Dávka D je podíl střední energie de předané ionizačním (jaderným) zářením hmotnostnímu elementu dm organismu, D = de/dm jednotkou dávky je gray (1 Gy = 1 J kg -1 ). Průběh ozařování charakterizuje dávkový příkon D = dd dt, což je dávka absorbovaná v organismu za jednotku času. Jednotkou dávkového příkonu je Gy s -1 (z praktických důvodů se dávkový příkon často udává také v mgy h -1 ). Dávku a dávkový příkon měříme dozimetrem. Jednotkou aktivity radioaktivní látky v SI je becquerel (Bq), což je aktivita radioaktivní látky, ve které nastává 1 jaderný rozpad za 1 s. 165

4 E = w H, kde sčítání probíhá přes všechny ozářené tkáně a orgány, w T je tkáňový Odezva živého organismu na záření závisí nejen na absorbované dávce, ale také na druhu záření. Tuto skutečnost zohledňuje dávkový ekvivalent H = DQ, kde D je absorbovaná dávka, Q je jakostní faktor, který závisí na druhu záření (pro γ-záření Q = 1), a je součin ostatních modifikujících faktorů, např. rozložení dávky v čase (pro vnější ozáření můžeme obvykle brát = 1). Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert (1 Sv = 1 J kg -1 ), veličiny Q a jsou bezrozměrné. Příkon dávkového ekvivalentu H = dh dt udává přírůstek dávkového ekvivalentu za jednotku času, jeho jednotkou je Sv s -1 (z praktických důvodů se často používá msv h -1 ). V praxi se často místo dávkového ekvivalentu H používá ekvivalentní dávka H T = w R D, kde w R je radiační váhový faktor zohledňující druh absorbovaného záření (w R = 1 pro β-záření a γ-záření, w R = 0 pro α-záření, pro neutrony se w R pohybuje od 5 do 0 v závislosti na jejich energii) a D je střední absorbovaná dávka v určitém orgánu či tkáni. Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv). Různá střední absorbovaná dávka může mít v určitém orgánu či tkáni stejný biologický účinek, např. střední absorbovaná dávka 100 mgy od γ-záření či 5 mgy od α-záření má za následek stejnou ekvivalentní dávku H T = 100 msv. Pro stanovení radiační zátěže pro různé skupiny obyvatelstva se používá efektivní dávka T T T váhový faktor zohledňující relativní zdravotní újmu spojenou s účinky záření v určitém orgánu či tkáni při rovnoměrném ozáření celého těla (w T nabývá hodnot od 0,01 pro kůži či povrch kostí až po 0,0 pro pohlavní žlázy). Jednotkou efektivní dávky je sievert (Sv). Vyhláška č. 184/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany stanoví tyto maximální povolené efektivní a ekvivalentní dávky (tzv. základní limity): 1. pro obyvatelstvo celková efektivní dávka 1 msv za rok, ekvivalentní dávka 15 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 50 msv za rok v 1 cm kůže;. pro učně a studenty od 16 do 18 let celková efektivní dávka 6 msv za rok, ekvivalentní dávka 50 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 150 msv za rok v 1 cm kůže, ekvivalentní dávka 150 msv za rok pro ruce od prstů po předloktí a pro nohy od chodidel po kotníky; 3. pro pracovníky se zdroji záření (mezi ně patří i studenti starší 18 let) celková efektivní dávka 50 msv za rok, ale maximálně 100 msv za 5 let, ekvivalentní dávka 150 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 500 msv za rok v 1 cm kůže, ekvivalentní dávka 500 msv za rok pro ruce od prstů po předloktí a pro nohy od chodidel po kotníky. Vyhláška dále uvádí tzv. směrné hodnoty, jejichž překročení indikuje skutečnost, že radiační ochrana (např. stíněním) není optimalizována (roční efektivní dávka 1 msv pro pracovníky se zdroji záření a 0,05 msv pro ostatní osoby). Při krátkodobé práci se zdroji jaderného záření je vhodné změřit dávkový příkon či příkon dávkového ekvivalentu. Pro nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření požaduje vyhláška příkon dávkového ekvivalentu menší než 1 µsv h -1 ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zdroje vyjma míst určených k ruční manipulaci, kde smí příkon dávkového ekvivalentu dosahovat až 0,5 msv h -1. Pro γ-záření mají obě veličiny stejné hodnoty a platí 1 Gy h -1 = 1 Sv h

5 . PRICIP METODY Všechny druhy jaderného záření můžeme registrovat na základě jejich ionizačních účinků. U nabitých částic α a β záření dochází k ionizaci přímo. U γ-záření jde o ionizaci způsobenou sekundárními nabitými částicemi (fotoelektrony, Comptonovy elektrony a páry elektron - pozitron) vznikajícími při interakci γ-záření s hmotou detektoru (např. hmotou silnostěnné Geiger - Müllerovy trubice)..1 Popis Geiger - Müllerova čítače Geiger-Müllerův čítač patří mezi plynové detektory ionizačního záření. Jeho účinný objem v prostoru mezi dvěma elektrodami je vyplněn plynem a na elektrody je přivedeno vysoké napětí. Vnikne-li do účinného prostoru čítače ionizující částice, ionty vzniklé podél její trajektorie se vlivem elektrického pole pohybují k elektrodám a na své cestě dalšími srážkami ionizují další molekuly, resp. atomy. a elektrody dopadá značný náboj, který se projeví v elektrickém obvodu proudovým impulzem. Tyto impulzy jsou snadno detekovatelné, ať již přímo jako proudové nebo jako úbytek napětí, je-li v obvodu vřazen velký odpor R. Impulzy se zaznamenávají v registračním zařízení REG, které je od stejnosměrného obvodu čítače odděleno kondenzátorem C (viz obr. 1). Geiger-Müllerovy čítače pracují na hranici trvalého výboje. Protože částice, které vniknou do čítače v době trvání výboje, nejsou zaregistrovány, je nutno zabránit vzniku trvalého výboje, který by vyřadil čítač z provozu. Kromě toho by trvalým výbojem došlo ke zničení čítače. Proto se Geiger-Müllerovy čítače konstruují jako trubice, kde katodu tvoří plášť trubice a anodu tenký drát uprostřed trubice. Tak vzniká výrazný gradient napětí jen v malé oblasti kolem anody a omezí se tak oblast výboje. V poslední době se nejčastěji používá tzv. samozhášecích náplní do Geiger-Müllerovy trubice. Do obvyklé náplně (vodík nebo argon) se přidávají v malém množství páry organické látky (např. etylalkoholu). Jejich molekuly se neionizují, nýbrž disociují a tím se lavinovité narůstání výboje zastaví a ten velmi rychle zhasíná. Molekuly organické přísady potom opět regenerují.. Stanovení pozadí čítače + - U Obr. 1 Obvod Geiger-Müllerova čítače Pozadí čítače je průměrný počet impulzů zaregistrovaných za jednotku času, není-li v blízkosti čítače žádný radioaktivní zářič. Pozadí je způsobeno kosmickým zářením, náhodnými elektronickými pulzy nebo přirozenou radioaktivitou v místě měření. Četnost impulzů se určí ze vztahu: I0 =, (9) t kde je počet impulzů a t je doba měření. Je-li v případě přítomnosti radioaktivního zářiče naměřená četnost impulzů I 0, četnost způsobená pozadím I p, pak je skutečná četnost impulzů I z radioaktivního zářiče: K A R C REG 167

6 I = I 0 - I p. (10).3 Popis měřicí aparatury Hlavní částí Geiger-Müllerova čítače je detektor, který registruje dopadající částice. Detektor je připojen ke zdroji vysokého stejnosměrného napětí (600 V). Impulzy zaregistrované detektorem se přivádějí na lineární zesilovač napětí, který je vhodně zesílí a upraví pro další zpracování. Ze zesilovače se impulzy vedou do čítače impulzů, kde je jejich počet číselně zaznamenán. Rovněž je možné měřit, resp. nastavit dobu, po kterou se záření aparaturou registruje. 3. EJISTOTY MĚŘEÍ Rozpad radioaktivní látky má náhodný charakter a to je nutno si uvědomit při vyhodnocování naměřených výsledků. Pro nejistotu typu A jednotlivých měření platí: u =, (11) kde je naměřený počet impulzů. Relativní nejistota u r, je potom: ur, 1/ =. (1) Pro větší přesnost měření je tedy zapotřebí volit dostatečně velký časový interval měření, abychom dosáhli dostatečně velkých četností. 4. POSTUP MĚŘEÍ A VYHODOCEÍ 1. Měření pozadí čítače: a) Zapněte vypínač detekční jednotky s Geiger - Müllerovým čítačem. b) Opakovaným stisknutím tlačítka FUCTIO nastavte volbu měření IMP (měření počtu impulsů za stanovenou dobu). c) Poté opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY nastavte dobu měření v sekundách (50 s). d) Vlastní měření proveďte stisknutím tlačítka START. Po ukončení měření zhasne indikátor měření a na displeji odečtete naměřenou hodnotu. ásledující měření proveďte opětovným stisknutím tlačítka START. ulování displeje není třeba provádět. e) Změřte 10 krát pozadí čítače za dobu 50 s a spočtěte průměrnou hodnotu pozadí I p.. Měření absorpce gama záření pro hliník a železo: a) Ponechte nastavenou dobu měření 50 s. b) Změřte nejprve četnost impulzů bez absorbátoru, potom vkládejte hliníkové nebo železné destičky do připravených drážek mezi zdroj a detektor Geiger-Müllerova čítače postupně po do 0 a změřte četnosti impulzů v závislosti na tloušťce absorbátoru. Při manipulaci s destičkami nesmí dojít k posunutí sondy, aby se nezměnila geometrie celého uspořádání. c) Tloušťky destiček změřte mikrometrem a spočtěte průměrnou tloušťku x jedné destičky a její nejistotu u x pro hliníkové a železné destičky. 3. Sestrojení grafu ln I = f (x) a určení absorpčních koeficientů a polotlouštěk: 168

7 a) Intenzitu gama záření (resp. skutečnou četnost impulzů z radioaktivního zářiče) I vypočtěte podle vztahu (10) z četností impulzů I 0 získaných v úkolu, od kterých je odečtena průměrná hodnota pozadí I p určená v úkolu 1. b) Tloušťky destiček považujte za rovné průměrné tloušťce x jedné destičky. c) Sestrojte graf ln I = f (x) pro hliník a železo. Absorpční koeficienty µ pro hliník a železo určete lineární regresí podle očekávané závislosti ln I na x (vztah (8)), nejistoty u µ určete postupem popsaným v kapitole III, str.. d) Polotloušťky x 1/ určete ze vztahu (7), spočtěte rovněž jejich nejistoty u x 1 /. 4. Ověření statistického charakteru počtu detekovaných částic (impulzů): a) Postupem podle bodu 1. nastavte dobu měření s. b) Mezi zdroj γ-záření a detektor Geiger - Müllerova čítače vložte 0 železných destiček. c) Měřte počet detekovaných částic (impulzů) a zaznamenejte četnosti n jednotlivých naměřených hodnot (tj. počet, kolikrát naměříte určitý počet impulzů). Měření provádějte tak dlouho, až četnost n některé hodnoty dosáhne alespoň 0. d) akreslete histogram funkce n = f (). e) Spočtěte střední hodnotu počtu detekovaných částic (impulzů) ze vztahu: = max = n min max = n min, kde min je minimální a max maximální počet detekovaných impulzů, n je četnost, s jakou bylo detekováno impulzů. f) Spočtěte výběrovou směrodatnou odchylku s jednoho měření počtu detekovaných částic (impulzů) ze vztahu: 1/ max max n n = min = min s = max n 1 = min Výsledek srovnejte se vztahem (11), kde za dosadíte. 5. Měření dávkového příkonu osobním dozimetrem: a) Osobní dozimetr se po zapnutí automaticky nastaví do režimu měření dávkového příkonu v mgy h -1. b) Změřte dávkový příkon na pracovišti za olověným stíněním, ve vzdálenosti 10 cm od zdroje a v těsné blízkosti zdroje. Výsledky měření zaznamenejte do protokolu. 169

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Senzory ionizujícího záření

Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+: Pracovní úkol 1. Změřte charakteristiku Geigerova-Müllerova detektoru pro záření gamma a u jednotlivých měření stanovte chybu a vyznačte ji do grafu. Určete délku a sklon plata v charakteristice detektoru

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf

Více

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů Při převážné většině jaderných pokusů je jaderné záření registrováno jako proud nabitých částic respektive kvant γ, které vznikají v důsledku rozpadu atomových

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA 12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA Měřicí potřeby: 1) přístroj pro měření radioaktivního záření ROBOTRON 20 046 2) Geigerův-Müllerův počítač pro záření gama 3) dva zářiče ( 60 Co)

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

kde E 0 amplituda vlny t čas x souřadnice ve směru šíření vlny c rychlost šíření vlny ν - frekvence vlnění.

kde E 0 amplituda vlny t čas x souřadnice ve směru šíření vlny c rychlost šíření vlny ν - frekvence vlnění. IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ A RADIOAKTIVITA ZÁŘENÍ Obecně pod pojmem záření rozumíme takové šíření energie prostorem, které se může uskutečnit i ve vakuu. To je záření elektromagnetické. Podle Maxwellovy teorie

Více

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky 1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Ověřte měřením, že směry výletu anihilačních fotonů vznikajících po β + rozpadu jader 22 Na svírají úhel 180. 2. Určete pološířku úhlového rozdělení. 3. Vysvětlete tvar

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1. Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem

Více

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha Mlžnákomora PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha Historie vývoje mlžné komory Jelikož není možné částice hmoty pozorovat pouhým okem, bylo vyvinutozařízení,ježzviditelňujedráhytěchtočásticvytvářenímmlžné

Více

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka 10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.

Více

Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300 kbq

Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300 kbq Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300 kbq PETER ŽILAVÝ Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha Příspěvek představuje nový demonstrační zdroj gama záření DZZ GAMA 300 kbq určený pro provádění

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Příklady Kosmické záření

Příklady Kosmické záření Příklady Kosmické záření Kosmické částice 1. Jakou kinetickou energii získá proton při pádu z nekonečné výšky na Zem? Poloměr Zeměje R Z =637810 3 maklidováenergieprotonuje m p c 2 =938.3MeV. 2. Kosmickékvantum

Více

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta 9. Jaderná energie Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedělitelné. Postupem času se zjistilo, že mají jádro složené z protonů a z neutronů a elektronový obal tvořený elektrony. Jaderná fyzika

Více

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu). P9: NDT metody 2/5 - Princip průmyslové radiografie spočívá v umístění zkoušeného předmětu mezi zdroj vyzařující RTG nebo gama záření a detektor, na který dopadá záření prošlé daným předmětem. - Uvedeným

Více

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními doc.ing. Jozef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT vpraze Nám. Sítná 3105

Více

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 10 1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření K přírodním zdrojům náleží kosmické záření a přírodní radionuklidy vyskytující se v přírodě,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

ZKUŠEBNICTVÍ A TECHNOLOGIE

ZKUŠEBNICTVÍ A TECHNOLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. ZKUŠEBNICTVÍ A TECHNOLOGIE MODUL BI02-M03 RADIAČNÍ DEFEKTOSKOPIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Spektrometrie záření gama

Spektrometrie záření gama Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C Základy pyrometrie - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C výhody: zanedbatelný vliv měřící techniky na objekt možnost měření rotujících nebo pohybujících se těles

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů e-learningový kurz Tento e-learningový kurz byl vypracován v rámci projektu Efektivní přenos poznatků v rámci energetického

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ Modely atomu Pojem atom byl zaveden již antickými filozofy (atomos = nedělitelný), v moderní fyzice vyslovili první teorii o stavbě hmoty Lomonosov, Lavoisier, Dalton (poč. 19 stol.): tomy různých prvků

Více

13. RADIAČNÍ METODY MĚŘENÍ

13. RADIAČNÍ METODY MĚŘENÍ 13. RADIAČNÍ METODY MĚŘENÍ Úkol měření 1. Pomocí měřiče IRA s GM trubicí změřte radiační pozadí. Toto měření proveďte i s dozimetrem Voltcraft. Pro měření zvolte nejcitlivější rozsah (100 s; 0,001 µsv/h-mess-ein).

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

ČSN , doplněno dle ČSN ISO 31-9 a Ing. Oldřich Ott. Přehled témat: detektory záření

ČSN , doplněno dle ČSN ISO 31-9 a Ing. Oldřich Ott. Přehled témat: detektory záření Ing. Oldřich Ott Přehled témat: detektory záření 1. názvosloví dle ČSN a ISO 2. jednotky ionizačního záření 3. detekce úvodní list 4. primární účinky IZ 5. princip a použití ionizační komory 6. princip

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

POPIS VYNALEZU 155088

POPIS VYNALEZU 155088 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU 155088 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ MPT G 011 1/18 ( l É Š Přihlášeno 19. XII. 1972 (PV 8749-72] PT 21 g 18/01 Zveřejněno 17. IX. 1973 ÚRAD PRO VYNÁLEZY

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření 1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření Cíle kapitoly: Laboratorní úloha je zaměřena na problematiku radioaktivního záření a studentům umožňuje prověřit znalosti, resp. prakticky si vyzkoušet práci

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

Transportní vlastnosti polovodičů 2

Transportní vlastnosti polovodičů 2 Transportní vlastnosti polovodičů 2 doc. Eduard Belas belas@karlov.mff.cuni.cz, http://semiconductors.mff.cuni.cz/people/downloads/ 29.10.2015 Při studiu transportních jevů v pevných látkách vycházíme

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5.1 Před čím chceme člověka ochránit Živé organismy na Zemi vznikly a vyvíjely se v podmínkách stálého působení přírodnino radioaktivního pozadí. Zdroje záření můžeme

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření ionizujícího záření a bezpečnostní náležitosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 6. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

Česká republika. Abstrakt

Česká republika. Abstrakt Kvantifikace ozáření osob pro účely radiační ochrany Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., Ing. Jana Hudzietzová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Česká republika

Více

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Základní info technické zařízení, které dodává kinetickou energii částicím, které je potřeba urychlit nabité částice jsou v urychlovači urychleny

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí ionizujícího záření I. Charakteristika

Více

1. Zadání Pracovní úkol

1. Zadání Pracovní úkol 1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t 1, t 2. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

Dualismus vln a částic

Dualismus vln a částic Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz

Více

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT pro transport částic Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT Obsah Princip metody 1 Princip metody Náhodná procházka 2 3 Kódy pro MC Příklady použití Princip metody Náhodná procházka Příroda má náhodný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY Návod k obsluze 2001 Obsah: 1. Návod k obsluze... 3 1.1. Popis monitoru... 3 1.2. Technické parametry... 3 1.3. Popis funkce... 3 1.4. Popis nastavovacích

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více