DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ"

Transkript

1 Úloha č. 14b DETEKCE IOIZAČÍHO ZÁŘEÍ ÚKOL MĚŘEÍ: 1. Změřte pozadí Geiger - Müllerova čítače 10 krát s nastavenou dobou 50 s.. Proveďte měření absorpce γ-záření pro hliník a železo s nastavenou dobou měření 50 s. Hliníkové i železné destičky přidávejte postupně po do 0. Při manipulaci s absorbátory nesmí dojít k posunutí sondy, aby se nezměnila geometrie celého uspořádání. 3. Z grafu ln I = f (x) určete absorpční koeficienty µ a polotloušťky x 1/ pro hliník a železo. 4. Ověřte statistický charakter počtu detekovaných částic: Změřte rozdělení četnosti n počtu detekovaných částic za dobu s při absorpci γ-záření 0 železnými destičkami, nakreslete histogram funkce n = f () a spočtěte střední hodnotu počtu detekovaných částic za dobu s a výběrovou směrodatnou odchylku s jednoho měření. 5. Změřte dávkový příkon na svém pracovišti osobním dozimetrem. 1. TEORETICKÝ ÚVOD 1.1 Jaderné a ionizační záření Jaderné záření je historicky vzniklý název pro částice vysílané radioaktivními atomovými jádry, či vznikající při jaderných reakcích. Ionizační záření při průchodu hmotným prostředím vyvolává ionizaci atomů prostředí. Pro rozpad radioaktivních atomových jader platí tzv. rozpadový zákon: t = 0 e λ, (1) kde 0 představuje původní počet radioaktivních atomových jader v čase t = 0 a počet dosud nerozpadlých jader v čase t, λ je rozpadová konstanta charakterizující daný radioaktivní rozpad. Místo rozpadové konstanty λ používáme často pojmu poločas rozpadu T. Je to doba, za kterou se rozpadne právě polovina původního počtu jader: = /, 0 1 ln a tedy = e λ t a T =. () λ Při radioaktivním rozpadu jader se nejčastěji uvolňují tři druhy záření: a) α-záření je proud kladně nabitých částic, z nichž každá je tvořena dvěma protony a dvěma neutrony. α-částice vznikají při radioaktivním rozpadu těžkých jader. Emisí α-částice ztrácí jádro kladné elementární náboje. Jako nabitá částice při průchodu hmotou ionizuje α- částice atomy a tím ztrácí svou energii. Dolet α-částice závisí na její počáteční kinetické energii a na vlastnostech prostředí, ve kterém se pohybuje. V pevných látkách proniká jen velmi tenkou vrstvou materiálu. b) β-záření představuje proud elektronů nebo pozitronů (pozitron se od elektronu liší pouze znaménkem náboje, proto říkáme, že je antičásticí k elektronu), vznikajících při přeměnách Pojem jaderné záření je poněkud širší než pojem ionizační, protože zahrnuje i např. neutrony, které ionizační účinky nemají. 163

2 jednotlivých nukleonů (protonů nebo neutronů v atomovém jádře). Obě takto vzniklé nabité částice e - a e + při průchodu hmotou vyvolávají ionizaci, ovšem mnohem nižší než těžké α-částice, a také dochází k jejich rozptylu na atomech hmotného prostředí. V důsledku těchto procesů klesá intenzita svazku elektronů (pozitronů) při průchodu hmotným prostředím se vzrůstající hloubkou průniku přibližně exponenciálně a rovněž se snižuje energie elektronů (pozitronů). Absorpční zákon má tvar: I I e µ x = 0, (3) kde I 0 je intenzita svazku dopadajícího na absorbátor a I je intenzita v hloubce x absorbátoru. Absorpční koeficient µ závisí na energii absorbovaného β-záření a jen nepatrně na druhu absorbujícího materiálu. c) γ-záření je krátkovlnným elektromagnetickým zářením s vlnovými délkami řádově 10-1 až m. Můžeme se na ně dívat jako na proud fotonů o energii E, pro kterou platí: E = hν, (4) kde h je Planckova konstanta a ν je frekvence fotonu. V hmotném prostředí může γ-záření vyvolat tři druhy procesů: 1. Fotoelektrický jev K fotoelektrickému jevu dochází na vnitřních elektronových slupkách atomu. Dopadající foton je absorbován elektronem z K, L,... slupky atomového obalu, který pak opouští atom. Energie fotonu hν se spotřebuje na kinetickou energii E k elektronu a překonání vazbové energie E v elektronu v atomovém obalu: 1 hv= Ek + Ev = mv + Ev. (5) Uvolněná místa po elektronech jsou zaplňována elektrony z vnějších slupek a tak vzniká v absorbátoru kromě uvolněných elektronů ještě charakteristické rentgenové záření. Fotoelektrický jev převládá hlavně u měkkého, tj. nízkoenergetického γ-záření ( hν < 0,8 MeV).. Comptonův jev V tomto případě dochází k rozptylu fotonu na elektronu atomu. Energie rozptýleného fotonu E je nižší než energie původního fotonu hν. Za předpokladu, že E v «E γ, platí: γ γ hν = E + E, (6) k kde E k je kinetická energie rozptýleného elektronu. 3. Tvoření párů elektron pozitron V tomto procesu zaniká foton a vzniká dvojice elektron a pozitron. Může k němu dojít teprve tehdy, je-li energie fotonu hν větší než mc 1MeV, což je celková klidová energie elektron - pozitronového páru (m je klidová hmotnost elektronu i pozitronu). Pravděpodobnost všech těchto tří procesů není stejná, závisí na energii dopadajícího záření γ. Při průchodu γ-záření hmotou dochází díky uvedeným procesům k zeslabení intenzity původního svazku, tj. k absorpci γ-záření. Experimentálně bylo zjištěno, že absorpci γ-záření ve hmotě lze popsat exponenciálním vztahem Urbanová M., Hofmann J.: Fyzika II, VŠCHT Praha 000, kap. 5.. a

3 I I e µ x = 0, (7) kde I 0 je intenzita γ-záření dopadajícího na absorbátor, I je intenzita γ-záření po průchodu absorbátorem o tloušťce x a µ je absorpční koeficient, který se udává v cm -1. ěkdy se také uvádí tzv. polotloušťka absorbátoru x 1/, což je tloušťka, která sníží intenzitu záření na polovinu. To znamená, že platí: ln µ =. (8) x1/ Absorpční koeficient µ můžeme určit ze směrnice lineární závislosti lni na tloušťce x absorbátoru, neboť ze vztahu (6) logaritmováním dostaneme: ln I = ln I µ x. (9) 0 V laboratoři používáme radioaktivní zdroj 60 Co, který vysílá β-záření (je absorbováno v obalu zdroje) a γ-záření o energiích 1,17 MeV a 1,33 MeV. Poločas rozpadu je 5,7 roku. 1. Bezpečnost práce s radioaktivními látkami Práce s radioaktivními látkami je možno provádět jen za zvláštních bezpečnostních opatření a platí pro ně předpisy, které zajišťují ochranu pracovníků před působením ionizačního záření. Rozlišujeme laboratoře pro práci s tzv. otevřenými a uzavřenými zářiči. a) Otevřené zářiče jsou radioaktivní látky vystavené přímému dotyku, mohou být i v podobě kapalin a plynů. Při práci s nimi hrozí nebezpečí přímého znečištění radioaktivní látkou, její spolknutí nebo vdechnutí. V zařízeních pro práci s otevřenými zářiči proto platí velmi přísné předpisy, závislé rovněž na výši aktivity a toxicity používaných druhů zářičů. b) Uzavřenými zářiči rozumíme zářiče hermeticky zapouzdřené, u kterých nemůže dojít k přímému dotyku a kontaminaci pracovníka. Ochrana pracovníků v těchto případech spočívá pouze v odstínění nebezpečného záření pomocí absorbátoru. Dolet α-částic ve vzduchu je menší než 10 cm a do tkáně pronikají jen povrchově - do hloubky přibližně 0,0 mm. K poškození může tedy dojít jen na povrchu kůže, oka apod. K odstínění stačí dostatečná vzdálenost od zářiče. Pronikavost β-záření závisí na jeho energii (tvrdosti). Dostatečnou ochranou je poměrně tenká vrstva z lehkého materiálu. Stačí, aby tloušťka stínění d v mm byla větší než dvojnásobek maximální energie β-částic v MeV: d (mm) E max (MeV). Pro zajištění ochrany proti velmi pronikavému γ-záření se používá stínění z těžkých materiálů, zejména olova. Pro potřeby praxe se obvykle udává tloušťka olova potřebná pro desetinásobné zeslabení intenzity γ záření (3,5 cm pro γ-záření, které vysílá zdroj 60 Co). K popisu účinků ionizačního a jaderného záření na organismus se používají tyto veličiny: Dávka D je podíl střední energie de předané ionizačním (jaderným) zářením hmotnostnímu elementu dm organismu, D = de/dm jednotkou dávky je gray (1 Gy = 1 J kg -1 ). Průběh ozařování charakterizuje dávkový příkon D = dd dt, což je dávka absorbovaná v organismu za jednotku času. Jednotkou dávkového příkonu je Gy s -1 (z praktických důvodů se dávkový příkon často udává také v mgy h -1 ). Dávku a dávkový příkon měříme dozimetrem. Jednotkou aktivity radioaktivní látky v SI je becquerel (Bq), což je aktivita radioaktivní látky, ve které nastává 1 jaderný rozpad za 1 s. 165

4 E = w H, kde sčítání probíhá přes všechny ozářené tkáně a orgány, w T je tkáňový Odezva živého organismu na záření závisí nejen na absorbované dávce, ale také na druhu záření. Tuto skutečnost zohledňuje dávkový ekvivalent H = DQ, kde D je absorbovaná dávka, Q je jakostní faktor, který závisí na druhu záření (pro γ-záření Q = 1), a je součin ostatních modifikujících faktorů, např. rozložení dávky v čase (pro vnější ozáření můžeme obvykle brát = 1). Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert (1 Sv = 1 J kg -1 ), veličiny Q a jsou bezrozměrné. Příkon dávkového ekvivalentu H = dh dt udává přírůstek dávkového ekvivalentu za jednotku času, jeho jednotkou je Sv s -1 (z praktických důvodů se často používá msv h -1 ). V praxi se často místo dávkového ekvivalentu H používá ekvivalentní dávka H T = w R D, kde w R je radiační váhový faktor zohledňující druh absorbovaného záření (w R = 1 pro β-záření a γ-záření, w R = 0 pro α-záření, pro neutrony se w R pohybuje od 5 do 0 v závislosti na jejich energii) a D je střední absorbovaná dávka v určitém orgánu či tkáni. Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv). Různá střední absorbovaná dávka může mít v určitém orgánu či tkáni stejný biologický účinek, např. střední absorbovaná dávka 100 mgy od γ-záření či 5 mgy od α-záření má za následek stejnou ekvivalentní dávku H T = 100 msv. Pro stanovení radiační zátěže pro různé skupiny obyvatelstva se používá efektivní dávka T T T váhový faktor zohledňující relativní zdravotní újmu spojenou s účinky záření v určitém orgánu či tkáni při rovnoměrném ozáření celého těla (w T nabývá hodnot od 0,01 pro kůži či povrch kostí až po 0,0 pro pohlavní žlázy). Jednotkou efektivní dávky je sievert (Sv). Vyhláška č. 184/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany stanoví tyto maximální povolené efektivní a ekvivalentní dávky (tzv. základní limity): 1. pro obyvatelstvo celková efektivní dávka 1 msv za rok, ekvivalentní dávka 15 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 50 msv za rok v 1 cm kůže;. pro učně a studenty od 16 do 18 let celková efektivní dávka 6 msv za rok, ekvivalentní dávka 50 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 150 msv za rok v 1 cm kůže, ekvivalentní dávka 150 msv za rok pro ruce od prstů po předloktí a pro nohy od chodidel po kotníky; 3. pro pracovníky se zdroji záření (mezi ně patří i studenti starší 18 let) celková efektivní dávka 50 msv za rok, ale maximálně 100 msv za 5 let, ekvivalentní dávka 150 msv za rok v oční čočce, průměrná ekvivalentní dávka 500 msv za rok v 1 cm kůže, ekvivalentní dávka 500 msv za rok pro ruce od prstů po předloktí a pro nohy od chodidel po kotníky. Vyhláška dále uvádí tzv. směrné hodnoty, jejichž překročení indikuje skutečnost, že radiační ochrana (např. stíněním) není optimalizována (roční efektivní dávka 1 msv pro pracovníky se zdroji záření a 0,05 msv pro ostatní osoby). Při krátkodobé práci se zdroji jaderného záření je vhodné změřit dávkový příkon či příkon dávkového ekvivalentu. Pro nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření požaduje vyhláška příkon dávkového ekvivalentu menší než 1 µsv h -1 ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zdroje vyjma míst určených k ruční manipulaci, kde smí příkon dávkového ekvivalentu dosahovat až 0,5 msv h -1. Pro γ-záření mají obě veličiny stejné hodnoty a platí 1 Gy h -1 = 1 Sv h

5 . PRICIP METODY Všechny druhy jaderného záření můžeme registrovat na základě jejich ionizačních účinků. U nabitých částic α a β záření dochází k ionizaci přímo. U γ-záření jde o ionizaci způsobenou sekundárními nabitými částicemi (fotoelektrony, Comptonovy elektrony a páry elektron - pozitron) vznikajícími při interakci γ-záření s hmotou detektoru (např. hmotou silnostěnné Geiger - Müllerovy trubice)..1 Popis Geiger - Müllerova čítače Geiger-Müllerův čítač patří mezi plynové detektory ionizačního záření. Jeho účinný objem v prostoru mezi dvěma elektrodami je vyplněn plynem a na elektrody je přivedeno vysoké napětí. Vnikne-li do účinného prostoru čítače ionizující částice, ionty vzniklé podél její trajektorie se vlivem elektrického pole pohybují k elektrodám a na své cestě dalšími srážkami ionizují další molekuly, resp. atomy. a elektrody dopadá značný náboj, který se projeví v elektrickém obvodu proudovým impulzem. Tyto impulzy jsou snadno detekovatelné, ať již přímo jako proudové nebo jako úbytek napětí, je-li v obvodu vřazen velký odpor R. Impulzy se zaznamenávají v registračním zařízení REG, které je od stejnosměrného obvodu čítače odděleno kondenzátorem C (viz obr. 1). Geiger-Müllerovy čítače pracují na hranici trvalého výboje. Protože částice, které vniknou do čítače v době trvání výboje, nejsou zaregistrovány, je nutno zabránit vzniku trvalého výboje, který by vyřadil čítač z provozu. Kromě toho by trvalým výbojem došlo ke zničení čítače. Proto se Geiger-Müllerovy čítače konstruují jako trubice, kde katodu tvoří plášť trubice a anodu tenký drát uprostřed trubice. Tak vzniká výrazný gradient napětí jen v malé oblasti kolem anody a omezí se tak oblast výboje. V poslední době se nejčastěji používá tzv. samozhášecích náplní do Geiger-Müllerovy trubice. Do obvyklé náplně (vodík nebo argon) se přidávají v malém množství páry organické látky (např. etylalkoholu). Jejich molekuly se neionizují, nýbrž disociují a tím se lavinovité narůstání výboje zastaví a ten velmi rychle zhasíná. Molekuly organické přísady potom opět regenerují.. Stanovení pozadí čítače + - U Obr. 1 Obvod Geiger-Müllerova čítače Pozadí čítače je průměrný počet impulzů zaregistrovaných za jednotku času, není-li v blízkosti čítače žádný radioaktivní zářič. Pozadí je způsobeno kosmickým zářením, náhodnými elektronickými pulzy nebo přirozenou radioaktivitou v místě měření. Četnost impulzů se určí ze vztahu: I0 =, (9) t kde je počet impulzů a t je doba měření. Je-li v případě přítomnosti radioaktivního zářiče naměřená četnost impulzů I 0, četnost způsobená pozadím I p, pak je skutečná četnost impulzů I z radioaktivního zářiče: K A R C REG 167

6 I = I 0 - I p. (10).3 Popis měřicí aparatury Hlavní částí Geiger-Müllerova čítače je detektor, který registruje dopadající částice. Detektor je připojen ke zdroji vysokého stejnosměrného napětí (600 V). Impulzy zaregistrované detektorem se přivádějí na lineární zesilovač napětí, který je vhodně zesílí a upraví pro další zpracování. Ze zesilovače se impulzy vedou do čítače impulzů, kde je jejich počet číselně zaznamenán. Rovněž je možné měřit, resp. nastavit dobu, po kterou se záření aparaturou registruje. 3. EJISTOTY MĚŘEÍ Rozpad radioaktivní látky má náhodný charakter a to je nutno si uvědomit při vyhodnocování naměřených výsledků. Pro nejistotu typu A jednotlivých měření platí: u =, (11) kde je naměřený počet impulzů. Relativní nejistota u r, je potom: ur, 1/ =. (1) Pro větší přesnost měření je tedy zapotřebí volit dostatečně velký časový interval měření, abychom dosáhli dostatečně velkých četností. 4. POSTUP MĚŘEÍ A VYHODOCEÍ 1. Měření pozadí čítače: a) Zapněte vypínač detekční jednotky s Geiger - Müllerovým čítačem. b) Opakovaným stisknutím tlačítka FUCTIO nastavte volbu měření IMP (měření počtu impulsů za stanovenou dobu). c) Poté opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY nastavte dobu měření v sekundách (50 s). d) Vlastní měření proveďte stisknutím tlačítka START. Po ukončení měření zhasne indikátor měření a na displeji odečtete naměřenou hodnotu. ásledující měření proveďte opětovným stisknutím tlačítka START. ulování displeje není třeba provádět. e) Změřte 10 krát pozadí čítače za dobu 50 s a spočtěte průměrnou hodnotu pozadí I p.. Měření absorpce gama záření pro hliník a železo: a) Ponechte nastavenou dobu měření 50 s. b) Změřte nejprve četnost impulzů bez absorbátoru, potom vkládejte hliníkové nebo železné destičky do připravených drážek mezi zdroj a detektor Geiger-Müllerova čítače postupně po do 0 a změřte četnosti impulzů v závislosti na tloušťce absorbátoru. Při manipulaci s destičkami nesmí dojít k posunutí sondy, aby se nezměnila geometrie celého uspořádání. c) Tloušťky destiček změřte mikrometrem a spočtěte průměrnou tloušťku x jedné destičky a její nejistotu u x pro hliníkové a železné destičky. 3. Sestrojení grafu ln I = f (x) a určení absorpčních koeficientů a polotlouštěk: 168

7 a) Intenzitu gama záření (resp. skutečnou četnost impulzů z radioaktivního zářiče) I vypočtěte podle vztahu (10) z četností impulzů I 0 získaných v úkolu, od kterých je odečtena průměrná hodnota pozadí I p určená v úkolu 1. b) Tloušťky destiček považujte za rovné průměrné tloušťce x jedné destičky. c) Sestrojte graf ln I = f (x) pro hliník a železo. Absorpční koeficienty µ pro hliník a železo určete lineární regresí podle očekávané závislosti ln I na x (vztah (8)), nejistoty u µ určete postupem popsaným v kapitole III, str.. d) Polotloušťky x 1/ určete ze vztahu (7), spočtěte rovněž jejich nejistoty u x 1 /. 4. Ověření statistického charakteru počtu detekovaných částic (impulzů): a) Postupem podle bodu 1. nastavte dobu měření s. b) Mezi zdroj γ-záření a detektor Geiger - Müllerova čítače vložte 0 železných destiček. c) Měřte počet detekovaných částic (impulzů) a zaznamenejte četnosti n jednotlivých naměřených hodnot (tj. počet, kolikrát naměříte určitý počet impulzů). Měření provádějte tak dlouho, až četnost n některé hodnoty dosáhne alespoň 0. d) akreslete histogram funkce n = f (). e) Spočtěte střední hodnotu počtu detekovaných částic (impulzů) ze vztahu: = max = n min max = n min, kde min je minimální a max maximální počet detekovaných impulzů, n je četnost, s jakou bylo detekováno impulzů. f) Spočtěte výběrovou směrodatnou odchylku s jednoho měření počtu detekovaných částic (impulzů) ze vztahu: 1/ max max n n = min = min s = max n 1 = min Výsledek srovnejte se vztahem (11), kde za dosadíte. 5. Měření dávkového příkonu osobním dozimetrem: a) Osobní dozimetr se po zapnutí automaticky nastaví do režimu měření dávkového příkonu v mgy h -1. b) Změřte dávkový příkon na pracovišti za olověným stíněním, ve vzdálenosti 10 cm od zdroje a v těsné blízkosti zdroje. Výsledky měření zaznamenejte do protokolu. 169

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf

Více

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA 12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA Měřicí potřeby: 1) přístroj pro měření radioaktivního záření ROBOTRON 20 046 2) Geigerův-Müllerův počítač pro záření gama 3) dva zářiče ( 60 Co)

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů e-learningový kurz Tento e-learningový kurz byl vypracován v rámci projektu Efektivní přenos poznatků v rámci energetického

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C Základy pyrometrie - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C výhody: zanedbatelný vliv měřící techniky na objekt možnost měření rotujících nebo pohybujících se těles

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

POPIS VYNALEZU 155088

POPIS VYNALEZU 155088 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU 155088 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ MPT G 011 1/18 ( l É Š Přihlášeno 19. XII. 1972 (PV 8749-72] PT 21 g 18/01 Zveřejněno 17. IX. 1973 ÚRAD PRO VYNÁLEZY

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření 1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření Cíle kapitoly: Laboratorní úloha je zaměřena na problematiku radioaktivního záření a studentům umožňuje prověřit znalosti, resp. prakticky si vyzkoušet práci

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5.1 Před čím chceme člověka ochránit Živé organismy na Zemi vznikly a vyvíjely se v podmínkách stálého působení přírodnino radioaktivního pozadí. Zdroje záření můžeme

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Česká republika. Abstrakt

Česká republika. Abstrakt Kvantifikace ozáření osob pro účely radiační ochrany Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., Ing. Jana Hudzietzová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Česká republika

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí ionizujícího záření I. Charakteristika

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY Návod k obsluze 2001 Obsah: 1. Návod k obsluze... 3 1.1. Popis monitoru... 3 1.2. Technické parametry... 3 1.3. Popis funkce... 3 1.4. Popis nastavovacích

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Ochrana proti účinkům ionizujícího záření Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze 1 Atom Nejmenší jednotka chemického prvku Skládá se jádra a elektronového obalu

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Úloha : Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Všechny zadané prvky mají krystalovou strukturu kub. diamantu. (http://en.wikipedia.org/wiki/diamond_cubic),

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 1 Pracovní úkol 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop Vít Kanclíř, G. Turnov Kristína Nešporová, G. Boskovice Tomáš Pikálek, G. Boskovice Abstrakt Práce se zabývá těžkými

Více

Radiační zátěž na palubách letadel

Radiační zátěž na palubách letadel Radiační zátěž na palubách letadel M. Flusser 1, L. Folwarczny 2, D. Kalasová 3, L. Lachman 4, V. Větrovec 5 1 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha, martin.flusser@atlas.cz 2 Gymnázium Komenského,

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK Jana Nováková MFF UK Proč jet do CERNu? Plán přednášky 4 krát částice kolem nás intermediální bosony mediální hvězdy hon na Higgsův boson - hit současné fyziky urychlovač není projímadlo detektor není

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ Úloha č. 7a STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ ASEROVÉHO ZÁŘENÍ ÚKO MĚŘENÍ: 1. Na stínítku vytvořte difrakční obrazec difrakční mřížky, štěrbiny a vlasu. Pro všechny studované objekty zaznamenejte pomocí souřadnicového

Více

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Radiační onkologie- radioterapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Historie radioterapie Ionizující záření základní léčebný prostředek (často se však používá v kombinaci

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí Tomáš Fukátko DETEKCE A MERENí o, o RUZNYCH DRUHU ZÁRENí Praha 2007 "'(ECHNICI(4 I (/1"ERATUf\P- It I~~ @ ~~č~~ nékolietody rem béako ucekapitoly "zárení". odrobné pak preo vznik ní nabit hledat mi na

Více

Měření teploty v budovách

Měření teploty v budovách Měření teploty v budovách Zadání 1. Seznamte se s fyzikálními principy a funkčností předložených senzorů: odporový teploměr Pt100, termistor NCT, termočlánek typu K a bezdotykový úhrnný pyrometr 2. Proveďte

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako SEZIT PLUS s.r.o. Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako radioaktivní rozpad nebo přeměna a látky, které

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Vypracoval: Michal Bareš dne 3.1.2008

Vypracoval: Michal Bareš dne 3.1.2008 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTKUM Úloha č.: Název: tudium ionizačních komor ypracoval: Michal Bareš dne 3.1.28 Pracovní úkol 1) Proveďte graduaci stupnice elektrometru

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ RNDr. Karel Uvíra 2012 Opava Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Přírodní radioaktivita a stavebnictví

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Koronové a jiskrové detektory

Koronové a jiskrové detektory Koronové a jiskrové detektory Charakteristika elektrického výboje v plynech Jestliže chceme použít ionizační účinky na detekci jaderného záření, je třeba poznat jednotlivé fáze ionizace plynu a zjistit

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

Podmínky poskytování služby osobní dozimetrie

Podmínky poskytování služby osobní dozimetrie Osobní OSL dozimetrie Tato služba je určena pro osobní monitorování radiačních pracovníků vystavených riziku ozáření fotony a elektrony v jednoměsíčním nebo tříměsíčním monitorovacím období. U pracovníků

Více

Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření. Bc. Miloš Řehák

Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření. Bc. Miloš Řehák Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření Bc. Miloš Řehák Diplomová práce 2009 OCHRANA OBYVATELSTVA PŘED ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována zejména možnostem

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6.1. Rizika při práci v laboratoři I když je fyzikální měření pro studenty koncipováno tak, že možná rizika jsou podle platných předpisů snížena na minimum,

Více

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron MODELY ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU Na základě experimentálních výsledků byly vytvořeny různé teorie o struktuře atomu, tzv. modely atomu. Thomsonův model: Roku 1897 se jako první pokusil o popis stavby

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI

OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI ÔS r X ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII DŮM TECHNIKY ČSVTS OSTRAVA KOLEKTIV AUTORŮ OCHRANA PŘI PRÁCI SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SBORNÍK UČEBNÍCH TEXTŮ ÚSTftEDNf INFORMAČNÍ

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A Kde se nacházíme? ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A 29 Èásticové vlastnosti elektromagnetických vln 30 Vlnové vlastnosti èástic 31 Schrödingerova formulace kvantové mechaniky Kolem roku 1900-1915

Více