Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

2 Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického roku... 7 Kreditní systém... 8 Profil absolventa Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem...18 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Manažerská ekonomika Kurzy celoživotního vzdělávání Abecední seznam předmětů Vnitřní předpisy VŠMIE Statut VŠMIE Jednací řád akademické rady Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád

3 Úvodní slovo rektora Vážené kolegyně a kolegové, prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě pozitivního stanoviska Akreditační komise vlády ČR vydalo v lednu 2002 Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky (dále jen VŠMIE) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Tento souhlas umožňuje, aby VŠMIE začala od akademického roku 2002/2003 uskutečňovat studijní program R Ekonomika a management. Navazujeme tak na zkušenosti se vzděláváním na poli soukromého školství sahající do roku V rámci našeho akreditovaného studijního programu, který již v praxi prokázal svoji opodstatněnost a vyváženost je možné studovat obory Manažerská informatika nebo Manažerská ekonomika. I když je v prvně jmenovaném oboru kladen větší důraz na informatické předměty a ve druhém oboru na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky, lze přesto konstatovat, že znalosti absolventů z obou těchto problémových oblastí jsou zastoupeny v takové šířce, jaká není obsažena v žádném standardně nabízeném programu na jiných vysokých školách. To pro absolventy VŠMIE vytváří optimální předpoklady pro uplatnění v praxi. Cílem studia oboru Manažerská ekonomika je vybavit studenta znalostmi umožňujícími uplatnění v praxi na nižší a střední řídící úrovni ve všech oborech a činnostech vyžadujících ekonomické vzdělání v soukromých, družstevních i státních podnicích a organizacích i v organizacích nevýrobní sféry v podmínkách informační společnosti. Studijní obor Manažerská informatika má vychovávat odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy jak v podnikové sféře, tak i v ostatních sociálně-ekonomických oblastech společnosti. Jejich znalosti jim dále umožní najít uplatnění jako řídící pracovníci v malých a středních podnicích a organizacích i v nevýrobní sféře. Studium obou oborů se uskutečňuje v prezenční podobě. Počítáme však i s možností studia při zaměstnání. Tuto variantu podporuje rozvrh přednášek a cvičení i kreditní systém studia. Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné rozložit až na pět roků studia. VŠMIE nabízí rovněž kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují na základě stejných osnov a dalších studijních požadavků jako 3

4 Úvodní slovo rektora předměty v prezenčním studiu. To umožňuje, aby po případném pozdějším přijetí posluchače do řádného studia mu mohly být uznány předměty, které získal během tohoto celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří po absolvování bakalářského programu VŠMIE chtějí studovat v navazujícím magisterském studiu, je v rámci volitelných bloků připraven soubor předmětů, jejichž absolvování studenty připraví na přijímací zkoušky na toto navazující magisterské studium vedoucí k dosažení titulu Ing. Zárukou kvality výuky je zkušený pedagogický sbor, jehož profesoři, docenti i odborní asistenti mají dlouholeté zkušenosti s pedagogickým působením na takových vysokých školách, jako je VŠE, Západočeská univerzita apod. Profilu školy odpovídá i vybavení výpočetní technikou a dalšími prostředky. Doufám, že Vám tato knížka přinese dostatek informací o VŠMIE a jejím studijním programu. Pokud přesto budete mít zájem získat o některých otázkách více informací, můžete nás prosím kdykoli kontaktovat. Praha březen 2002 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Rektor VŠMIE 4

5 Organizace VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585, Praha 5, PSČ IČ: DIČ: Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7345 Registrace MŠMT vydaná pod č.j.: / Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R) Vedení VŠMIE rektor: prorektor: kvestor : Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Jan Hrabánek Orgány VŠMIE Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách Představenstvo Dozorčí rada Jan Hrabánek (předseda představenstva) Ing. Vlastimil Čejp (místopředseda představenstva) Hana Káralová Ing. Oldřich Petránek Tomáš Čejp (předseda dozorčí rady) Mgr. Dana Sobotová Radek Řechka Ing. Richard Procházka Ing. Miroslav Hübner Marie Petránková Akademická rada Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. PaedDr. Božena Květoňová, CSc. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Valentin Sigmund 5

6 Organizace VŠMIE Mgr. Dana Sobotová Ing. Miroslav Hübner Ing. Pavel Mikan Prof. Ing. František Kovář, CSc. Ing. Jan Vlk RNDr. Škaloud Miroslav Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. Katedry Katedra informatiky (KIT) Vedoucí: Ing. Vlastimil Čejp Katedra ekonomiky (KEK) Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Katedra doprovodných předmětů (KDP) Vedoucí: RNDr. Edita Kopincová, CSc. Knihovna a reprografické středisko Studijní oddělení Počítačové laboratoře Kontakty Adresa: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585 Praha Zelená linka: Tel.: Fax: internet: bankovní spojení: ebanka, a.s., Václavské náměstí 43, Praha 1 číslo účtu: /2400 6

7 Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2002/2003 Výuka v akademickém roce 2003/2004 trvá 26 týdnů, zkouškové období 13 týdnů a prázdniny 12 týdnů. Zimní semestr (ZS): Výuka v zimním semestru a Zkouškové období zimního semestru Zimní prázdniny Letní semestr (LS): Výuka v letním semestru Zkouškové období letního semestru a Letní prázdniny Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v zimním semestru) Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v letním semestru) Zápis do semestru lze učinit výjimečně i individuálně nejpozději první den výuky (letos ZS , LS ) Zápis předmětů příslušného semestru a registrace studijních povinností za minulý semestr nejpozději do konce prvního týdne výuky (letos ZS , LS ) 7

8 Kreditní systém Vysokoškolské studium na VŠMIE Kontrola studia (kreditní systém) Pro kontrolu průběhu prezenčního studia je použit kreditní systém. Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu kreditů a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů. Student získává kredity za: předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku, vykonanou odbornou praxi, bakalářský projekt a seminář k bakalářskému projektu, uznané studijní výsledky získané na jiné vysoké škole. Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu. Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané struktuře. Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít minimálně určitý počet kreditů. Minimální a doporučené hodnoty kreditů jsou stanoveny takto: rok studia Standardní počet kreditů při zápisu minimální počet kreditů pro zápis Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia (4. a 5. rok studia), je úspěšné vykonání minimálně tří souborných zkoušek. 1 Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné prodloužit až na 5 let 8

9 Kreditní systém Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis podle minulých odstavců a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu rektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech. Podmíněný zápis lze povolit témuž studentu nejvýše jednou během studia příslušného studijního programu. 9

10 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská informatika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti rovněž umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Absolvent má analytické schopnosti dovede identifikovat a strukturovat problémy. Má velmi dobré znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je tvůrcem aplikačního software, je schopen provádět analýzu a návrh datových bází i funkčních a datových toků a je schopen generalizovat i optimalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má vědomosti a dovednosti v oblastech obchodu, marketingu i financí. Je schopen provádět analýzu požadavků uživatelů na úpravy nebo doplnění implementovaného aplikačního software. Zvládá návrhy změn v podnikových procesech s ohledem na optimální využití funkcí software i zajišťování školení nových aplikací a produktů. Vyznačuje se kreativním myšlením a může působit jako konzultant. Je schopen vidět konzultované problémy v širokém spektru hospodářského prostředí a trendů vývoje IS/IT, tj. ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Má dobré komunikační schopnosti, není produktově orientován a naopak se umí rozhodnout, který software je za daných podmínek nejvýhodnější. Absolvent je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení, návrh algoritmů i návrh uživatelského rozhraní. Zajišťuje optimalizaci programových řešení 10

11 Profil absolventa vzhledem k výkonu, době odezvy a nárokům na zdroje a systémové prostředky. Je schopen zajišťovat i spolehlivost provozu úloh včetně testů a kontrol a vypracovávat dokumentace programových řešení. Jako správce sítě je schopen instalovat i provozovat programové vybavení i technické prostředky počítačových sítí, provádět analýzy provozních parametrů sítě. Řeší otázky rozvoje počítačové sítě vzhledem k potřebám aplikací, uživatelů i trendů vývoje v oblasti techniky i software. Zajišťuje i výběr vhodných prostředků pro rozvoj sítě a jejich integraci do systému, dokáže řešit provozní problémy, chyby a poruchy jak software tak i hardware. V oblasti správy dat je schopen provádět návrh a dokumentaci datové základny včetně její distribuce v počítačových sítích. Navrhuje a vytváří procedury zajišťující konzistenci, integritu ale i ochranu datové základny. Dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Absolvent získá znalosti i z oblasti obchodu s informačními technologiemi a aplikacemi. Je schopen provádět analýzy daného segmentu trhu, sledovat a hodnotit konkurenci, analyzovat potenciální poptávky po aplikačním software, IT i službách. Je schopen samostatně řešit obchodní případy včetně dokumentace v podobě nabídek, smluv, faktur apod. Dokáže řešit a organizovat kompletní dodávku včetně logistického řetězce, kooperací při komplexních dodávkách, poskytování konzultací zákazníkům k nabízeným produktům i poprodejního servisu. K jeho dovednostem patří i schopnost prezentace produktů a služeb v rámci marketingových akcí ale i schopnost podílet se na přípravě a realizaci reklamních akcí a inzerce. Jako řídící pracovník má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti i znalosti z oblasti personalistiky. Je schopen rozdělovat dílčí úlohy mezi jednotlivé týmy i jednotlivce z hlediska času a kvality. Je schopen provádět ekonomické analýzy, má znalosti i z oblasti legislativy. Řeší vztahy i vzhledem k externím dodavatelům, definuje provozní pravidla, normy a konvence a provádí dohled jejich dodržování. Formuluje strategii firmy, hodnotí jednotlivé segmenty trhu a je schopen posuzovat ekonomické analýzy firmy. Absolvent má schopnosti kooperovat řízení vývoje a provozu informačních systémů včetně návrhu celkové IT infrastruktury podniku za účelem dosažení konzistence řešení celého informačního systému, tj. vzájemné provázanosti a vyváženosti jednotlivých částí. Dobré znalosti z oblasti fungování počítačových sítí a především Internetu mu umožňují navrhovat, realizovat a provozovat aplikace a systémy elektronického obchodování a e-ekonomiky včetně problematiky spolehlivosti a bezpečnosti systémů, ale i návaznosti na konvenční způsoby organizace obchodování a podnikaní. Absolvent je schopen udržovat si přehled o vývoji v oblasti informačních technologií a dle potřeb své znalosti aktualizovat. Požadované znalosti získá student v následujících předmětech: Manažerská informatika I a II, Podnikání na Internetu, Internet a marketing, 11

12 Profil absolventa Algoritmizace, Programovací jazyk C, C++ I a II, Distribuované systémy, Lokální počítačové sítě, Tvorba Internetových prezentací, Unixové operační systémy, Objektově orientované programování v jazyce JAVA, Tvorba Internetových aplikací, Programování v prostředí Windows a Bezpečnost dat v Internetu Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Absolvent má možnost získat v rámci volitelného bloku Hardware speciální znalosti v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Absolvent se též naučí používat strojově orientované jazyky, což mu umožní hlubší pochopení některých funkcí výpočetních systémů a ovládat zařízení na nejnižší hardwarové úrovni. Potřebné znalosti budou obsaženy v předmětech Elektronické systémy, Architektura počítačů a Periferní zařízení. Ve volitelném bloku Počítačová grafika mohou studenti získat znalosti z počítačové grafiky, zaměřené především na Internet. Tyto znalosti, umožňují vytvářet 3D modely i 2D kresby a optimalizovat je pro prostředí Internetu. Absolvent se též seznámí s různými technickými, ergonomickými a marketingovými požadavky na uživatelská rozhraní Internetových prezentací a aplikací. Studenti oboru Manažerská informatika si mohou volit i bloky Ekonomika průmyslového podniku a Ekonomika a finance veřejného sektoru, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská ekonomika. Volba některého z těchto oborů umožní studentům oboru Manažerská informatika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v podnikové oblasti, resp. ve veřejném sektoru. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru manažerská informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i podniku. Jako řídící pracovník na nižší a střední úrovni má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti, globální přehled o funkcích, procesech a zdrojích, má znalosti a schopnosti řídit zadaný projekt v dimenzích funkčnosti, kvalitě, času i financí. Má dobré ekonomické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie firmy a na vizi v oblasti potřeb informačního systému. Má analytické schopnosti a znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je schopen vytvářet typový aplikační software a je schopen generalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má kreativní myšlení a je schopen vidět 12

13 Profil absolventa problémy v širokém kontextu hospodářského prostředí a trendu informačních technologií ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení a algoritmů. Má znalosti vývojových nástrojů, integrovaných systémů vývoje a programových jazyků. Má dobré grafické schopnosti a při řešení a testování jednotlivých částí programového systému má cit pro detail. Velmi dobré znalosti funkčních a technologických charakteristik, informačních technologií na úrovni technických prostředků mu umožňují instalovat a spravovat technické prostředky, provádět analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně distribuovat datové základny na počítače v síti a dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce a schopnost prezentovat vlastní firmu umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními partnery. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven na působení ve výrobní i nevýrobní sféře, např. v počítačových firmách, bankách, pojišťovnách, hospodářských organizacích, veřejné správě, a to jak ve funkcích samostatných referentů, tak i ve funkcích řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu. Absolvent získá hluboké znalosti z oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Dále nalezne uplatnění jako analytik, implementační specialista, konzultant, programátor, správce sítě a databáze, obchodník v oblasti IT a aplikací, vedoucí projektu a provozu, marketinkový specialista, manager IT firmy, systémový integrátor a informační manager či specialista v oblasti CRM a e-ekonomiky. 13

14 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská ekonomika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Odborné znalosti zahrnují poznatky z několika oblastí. Především musí absolventům umožnit zvládat problematiku, dotýkající se všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytovou, inovační, investiční, nákupní a kontrolní) tak, aby byli schopni zvládat takové úkoly v podmínkách individuálního podnikatele a v podnikovém prostředí jako je založení podniku včetně sestavení zakladatelského rozpočtu, zjišťování jeho efektivnosti jak s použitím základních ukazatelů finanční analýzy tak i propočtů, vycházejících ze zjišťování ekonomické přidané hodnoty (EVA), propočty optimální kapitálové skladby, přípravu a zdůvodnění investic, řízení cash flow, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, optimalizaci zásob a nákupních operací, realizaci jednotlivých operací v rámci tournerandu včetně crash programu při sanaci podniku, stanovení ceny při kalkulaci s úplnými, resp. neúplnými náklady, likvidace podniku apod. Potřebné poznatky jsou obsaženy v předmětech: Podniková ekonomika I a II, Základy účetnictví, Účetnictví podniku, Nákladové účetnictví, Manažerské účetnictví, Využití počítačů v účetnictví a Personalistika. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků na absolventy bude umožněno fundovanou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod provozování e-bankovnictví a e-businessu. Absolventi by měli být schopni formulovat a 14

15 Profil absolventa částečně i řešit své představy o formě a obsahu internetových stránek podniku, popř. soukromé firmy, o propagaci na internetu, resp. o dalších činnostech v prostředí elektronického obchodu. Klasický manažer by se tímto způsobem měl měnit v e-manažera. Potřené znalosti získají absolventi v návaznosti na Úvod do informatiky v předmětech Elektronické zpracování dokumentů, Řízení podniku v informační společnosti, Zpracovávání dat a Podnikání a publikování na Internetu. Pro úspěšné působení moderně vzdělaného manažera jsou nezastupitelné jeho znalosti v oblasti managementu a marketingu, které mu musí umožnit rozhodovat flexibilně, efektivně a se znalostí potřeb trhu. Tuto součást profilu absolventa obsahují předměty Základy managementu a marketingu, Marketing II a Management II. Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Volitelný blok Ekonomika průmyslového podniku umožňuje hlubší poznání problematiky průmyslové výroby a jejího řízení, základů logistiky a využívání logistických informačních systémů. Tyto znalosti umožní uplatnit se v oblasti řízení výroby a provozu průmyslových podniků, na úseku zásobování, marketingu, zásobování, přípravě a realizaci inovačních a investičních akcí, řízení jakosti apod. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace pro oblast průmyslové výroby a logistických činností, zajišťovat implementaci a údržbu programových systémů, používaných v soukromé firmě, popř. v podniku. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Řízení výroby a Logistika. Volitelný blok Ekonomika a finance veřejného sektoru má umožnit získat základní znalosti o systému územní správy a samosprávy, o zásadách získávání finančních zdrojů a efektivním hospodařením s nimi, o základních oblastech rozvoje obcí, měst a regionů a přípravě podkladů z finanční oblasti pro přípravu projektů jejich dalšího rozvoje. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace výpočetní techniky pro oblast veřejné správy na úrovni jak vyšších územních celků, tak i na úrovni obecních a městských úřadů i v dalších orgánech a institucích, zabývajících se finančními otázkami a ekonomikou veřejného sektoru. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Hospodaření a finance územní správy a samosprávy a Ekonomika veřejného sektoru. 15

16 Profil absolventa Studenti oboru Manažerská ekonomika si mohou volit i bloky Hardware a Počítačová grafika, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská informatika. Volba některého z těchto bloků umožní studentům oboru Manažerská ekonomika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v oblasti jejich působení. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i všech velikostních druhů podniků. Je schopen řešit operativní problémy krátkodobého charakteru a připravovat podklady pro strategická rozhodnutí. Je připraven zvládnout nároky samostatného řízení vlastní firmy a podniku z hlediska znalostí věcného obsahu, základních činností firmy a z hlediska efektivního uplatnění řídících schopností. Je vybaven znalostmi, umožňujícími připravovat a realizovat opatření k růstu produktivity firmy a jejímu úspěšnému uplatnění na domácích i zahraničních trzích. Je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na referentských místech a nižších a středních řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví, e-commerce atd. Je vybaven odpovídajícími znalostmi a dovednostmi pro samostatnou přípravu, realizaci a hodnocení projektů komplexnějšího charakteru, je schopen řídit práci týmů. Při všech těchto činnostech umí využívat důkladné znalosti informačních technologií, a to jak při získávání informací ze specializovaných databází a Internetu, tak i při realizaci praktických činností v oblasti řízení výroby, logistiky, marketingu, personalistiky, účetnictví včetně přípravy prezentačních a propagačních internetových aplikací, při provádění analytické, rozborové a kontrolní činnosti atd. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: V souhrnu je absolvent připravován na působení ve funkci samostatných referentů, odborných specialistů, ve funkcích řídících pracovníků především nižší a střední úrovně managementu jak v soukromé firmě, tak i v podnicích ve výrobní i nevýrobní sféře, včetně veřejného sektoru. Lze očekávat, že profesní náplň pracovníka bude do značné míry ovlivněna velikostí firmy a jejím organizačním uspořádáním. S růstem velikosti firmy bude docházet k zužování profesní náplně, naopak u soukromých firem a malých a středních podniků lze očekávat poměrně široký záběr vykonávaných činností a funkcí. 16

17 Profil absolventa U jednotlivých profesí je možné kromě zastávání řídící, popř. asistentské funkce očekávat angažovanost v oblasti analytických činností, finančního řízení, marketingového a produktového managementu. Absolvent rovněž může zastávat funkci specialisty pro zákaznické služby, marketingové informační zdroje, marketingový výzkum, analýzu komplexních procesů podniku, ekonoma podniku, finančního konzultanta, specialisty pro podnikatelský plán, manažera řízení cash-flow apod. 17

18 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky VŠMIE. Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na pro zimní semestr a pro letní semestr. Přihlášku si můžete stáhnout na internetových stránkách školy nebo můžete použít standardní formulář SEVT. Přihlášku je nutné vyplnit a poslat poštou. Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Přihlásit se k nám můžete také elektronickou formou (http://www.vsmie.cz/eprihlaska), v tomto případě přihlášku vyplňte formulář přímo na našich internetových stránkách. Formulář Vám vygeneruje zkrácenou přihlášku, vyplňte ji prosím a potom vytiskněte a pošlete poštou nebo přineste s sebou na přijímací zkoušku. Poplatek za elektronické poslání přihlášky je snížen na 400,- Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: VŠMIE, Vltavská 14, Praha 5, Poplatek za přijímací zkoušky můžete zaplatit převodem na účet: ebanka, a.s. číslo účtu /2400, variabilní symbol 1, konstantní symbol 308, specifický symbol: rodné číslo, 9ti nebo 10ti místní bez lomítka, u cizinců číslo pasu, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. K přijímacím zkouškám si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Přijímací zkoušky se konají 25.4., 26.5., 2.6., 5.6., 9.6., 13.6., vždy od 9 hodin v budově školy, náhradní termín je pak stanoven na Přijímací zkouška má písemnou a ústní část: Písemná zkouška se skládá z jazyka a odborného předmětu (dle volby z angličtiny nebo němčiny a z matematiky, ekonomie nebo informatiky). Písemnou část přijímací zkoušky lze prominout uchazečům, kteří: úspěšně ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek na pololetním vysvědčení v závěrečném ročníku nepřevyšuje 2 nebo požádají o prominutí a doloží jiné srovnatelné výsledky, např. státní zkouška z cizího jazyka, absolvování vyšší odborné školy a podobně; doložené žádosti individuálně posuzuje rektor VŠMIE. Obsahem přijímacího pohovoru je seznámení výsledkem přijímacího řízení, vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případě projednání uzavírané smlouvy o studiu. Pokud budete přijati ke studiu a chtěli byste se zapsat ke studiu, tak byste do sedmi dnů měli uzavřít smlouvu a uhradit poplatky spojené se studiem 18

19 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem za první semestr. Všechny formality včetně platby je možné vyřídit najednou v den konání přijímací zkoušky. V odůvodněných případech a za předpokladu kapacitních možností školy může být vypsán další náhradní termín přijímacích zkoušek. Přijímací pohovory se uskutečňují dvakrát ročně, zpravidla v červnu a v únoru. Tento systém Vám umožní uspořit čas při zaměstnání apod. Zápis do studia Studentem se osoba stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu uchazeče do studia je přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný akademický rok, příp. podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je povinen uchazeč se dostavit osobně a to v termínu stanoveném VŠMIE. Je samozřejmé, že studenti VŠMIE mají statut studenta jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát, muži mají odklad od vojny atd.) Studenti navíc bezplatně obdrží kartu ISIC. Poplatky spojené se studiem Poplatky spojené se studium jsou sjednané ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia Kč za každý semestr studia, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad-fakturu V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na 1100Kč za jeden zapsaný kredit. Studium cizinců Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu, v Praze na Magistrátu. Sídlo pražského úřadu: Novodvorská 1010, Praha 4, tel.:

20 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Cílem studia tohoto oboru je připravit odborníky, kteří budou vybaveni kvalitními znalostmi v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu. Získané poznatky umožní absolventům najít uplatnění nejen v obchodních, provozních, odbytových, organizačních a finančních oblastech, ale zejména ve specializovaných činnostech s profesionálním využitím znalostí z oblasti IT, a to jak ve výrobní, tak i v nevýrobní sféře. Získané informace a dostatečný přehled o základních principech fungování podniků by měly budoucím absolventům umožnit shromažďovat informace, třídit je a analyzovat, efektivně plánovat, předvídat a činit pokud možno přesná rozhodnutí v dynamickém prostředí stále se rozvíjejících informačních technologií. Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky. 20

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2006/2007 Obsah Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...3 Organizace VŠMIE...5 Informace o VŠMIE...7 e-teaching... 12 Harmonogram

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více