Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

2 Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického roku... 7 Kreditní systém... 8 Profil absolventa Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem...18 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Manažerská ekonomika Kurzy celoživotního vzdělávání Abecední seznam předmětů Vnitřní předpisy VŠMIE Statut VŠMIE Jednací řád akademické rady Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád

3 Úvodní slovo rektora Vážené kolegyně a kolegové, prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě pozitivního stanoviska Akreditační komise vlády ČR vydalo v lednu 2002 Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky (dále jen VŠMIE) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Tento souhlas umožňuje, aby VŠMIE začala od akademického roku 2002/2003 uskutečňovat studijní program R Ekonomika a management. Navazujeme tak na zkušenosti se vzděláváním na poli soukromého školství sahající do roku V rámci našeho akreditovaného studijního programu, který již v praxi prokázal svoji opodstatněnost a vyváženost je možné studovat obory Manažerská informatika nebo Manažerská ekonomika. I když je v prvně jmenovaném oboru kladen větší důraz na informatické předměty a ve druhém oboru na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky, lze přesto konstatovat, že znalosti absolventů z obou těchto problémových oblastí jsou zastoupeny v takové šířce, jaká není obsažena v žádném standardně nabízeném programu na jiných vysokých školách. To pro absolventy VŠMIE vytváří optimální předpoklady pro uplatnění v praxi. Cílem studia oboru Manažerská ekonomika je vybavit studenta znalostmi umožňujícími uplatnění v praxi na nižší a střední řídící úrovni ve všech oborech a činnostech vyžadujících ekonomické vzdělání v soukromých, družstevních i státních podnicích a organizacích i v organizacích nevýrobní sféry v podmínkách informační společnosti. Studijní obor Manažerská informatika má vychovávat odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy jak v podnikové sféře, tak i v ostatních sociálně-ekonomických oblastech společnosti. Jejich znalosti jim dále umožní najít uplatnění jako řídící pracovníci v malých a středních podnicích a organizacích i v nevýrobní sféře. Studium obou oborů se uskutečňuje v prezenční podobě. Počítáme však i s možností studia při zaměstnání. Tuto variantu podporuje rozvrh přednášek a cvičení i kreditní systém studia. Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné rozložit až na pět roků studia. VŠMIE nabízí rovněž kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují na základě stejných osnov a dalších studijních požadavků jako 3

4 Úvodní slovo rektora předměty v prezenčním studiu. To umožňuje, aby po případném pozdějším přijetí posluchače do řádného studia mu mohly být uznány předměty, které získal během tohoto celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří po absolvování bakalářského programu VŠMIE chtějí studovat v navazujícím magisterském studiu, je v rámci volitelných bloků připraven soubor předmětů, jejichž absolvování studenty připraví na přijímací zkoušky na toto navazující magisterské studium vedoucí k dosažení titulu Ing. Zárukou kvality výuky je zkušený pedagogický sbor, jehož profesoři, docenti i odborní asistenti mají dlouholeté zkušenosti s pedagogickým působením na takových vysokých školách, jako je VŠE, Západočeská univerzita apod. Profilu školy odpovídá i vybavení výpočetní technikou a dalšími prostředky. Doufám, že Vám tato knížka přinese dostatek informací o VŠMIE a jejím studijním programu. Pokud přesto budete mít zájem získat o některých otázkách více informací, můžete nás prosím kdykoli kontaktovat. Praha březen 2002 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Rektor VŠMIE 4

5 Organizace VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585, Praha 5, PSČ IČ: DIČ: Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7345 Registrace MŠMT vydaná pod č.j.: / Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R) Vedení VŠMIE rektor: prorektor: kvestor : Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Jan Hrabánek Orgány VŠMIE Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách Představenstvo Dozorčí rada Jan Hrabánek (předseda představenstva) Ing. Vlastimil Čejp (místopředseda představenstva) Hana Káralová Ing. Oldřich Petránek Tomáš Čejp (předseda dozorčí rady) Mgr. Dana Sobotová Radek Řechka Ing. Richard Procházka Ing. Miroslav Hübner Marie Petránková Akademická rada Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. PaedDr. Božena Květoňová, CSc. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Valentin Sigmund 5

6 Organizace VŠMIE Mgr. Dana Sobotová Ing. Miroslav Hübner Ing. Pavel Mikan Prof. Ing. František Kovář, CSc. Ing. Jan Vlk RNDr. Škaloud Miroslav Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. Katedry Katedra informatiky (KIT) Vedoucí: Ing. Vlastimil Čejp Katedra ekonomiky (KEK) Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Katedra doprovodných předmětů (KDP) Vedoucí: RNDr. Edita Kopincová, CSc. Knihovna a reprografické středisko Studijní oddělení Počítačové laboratoře Kontakty Adresa: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585 Praha Zelená linka: Tel.: Fax: internet: bankovní spojení: ebanka, a.s., Václavské náměstí 43, Praha 1 číslo účtu: /2400 6

7 Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2002/2003 Výuka v akademickém roce 2003/2004 trvá 26 týdnů, zkouškové období 13 týdnů a prázdniny 12 týdnů. Zimní semestr (ZS): Výuka v zimním semestru a Zkouškové období zimního semestru Zimní prázdniny Letní semestr (LS): Výuka v letním semestru Zkouškové období letního semestru a Letní prázdniny Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v zimním semestru) Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v letním semestru) Zápis do semestru lze učinit výjimečně i individuálně nejpozději první den výuky (letos ZS , LS ) Zápis předmětů příslušného semestru a registrace studijních povinností za minulý semestr nejpozději do konce prvního týdne výuky (letos ZS , LS ) 7

8 Kreditní systém Vysokoškolské studium na VŠMIE Kontrola studia (kreditní systém) Pro kontrolu průběhu prezenčního studia je použit kreditní systém. Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu kreditů a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů. Student získává kredity za: předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku, vykonanou odbornou praxi, bakalářský projekt a seminář k bakalářskému projektu, uznané studijní výsledky získané na jiné vysoké škole. Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu. Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané struktuře. Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít minimálně určitý počet kreditů. Minimální a doporučené hodnoty kreditů jsou stanoveny takto: rok studia Standardní počet kreditů při zápisu minimální počet kreditů pro zápis Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia (4. a 5. rok studia), je úspěšné vykonání minimálně tří souborných zkoušek. 1 Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné prodloužit až na 5 let 8

9 Kreditní systém Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis podle minulých odstavců a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu rektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech. Podmíněný zápis lze povolit témuž studentu nejvýše jednou během studia příslušného studijního programu. 9

10 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská informatika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti rovněž umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Absolvent má analytické schopnosti dovede identifikovat a strukturovat problémy. Má velmi dobré znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je tvůrcem aplikačního software, je schopen provádět analýzu a návrh datových bází i funkčních a datových toků a je schopen generalizovat i optimalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má vědomosti a dovednosti v oblastech obchodu, marketingu i financí. Je schopen provádět analýzu požadavků uživatelů na úpravy nebo doplnění implementovaného aplikačního software. Zvládá návrhy změn v podnikových procesech s ohledem na optimální využití funkcí software i zajišťování školení nových aplikací a produktů. Vyznačuje se kreativním myšlením a může působit jako konzultant. Je schopen vidět konzultované problémy v širokém spektru hospodářského prostředí a trendů vývoje IS/IT, tj. ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Má dobré komunikační schopnosti, není produktově orientován a naopak se umí rozhodnout, který software je za daných podmínek nejvýhodnější. Absolvent je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení, návrh algoritmů i návrh uživatelského rozhraní. Zajišťuje optimalizaci programových řešení 10

11 Profil absolventa vzhledem k výkonu, době odezvy a nárokům na zdroje a systémové prostředky. Je schopen zajišťovat i spolehlivost provozu úloh včetně testů a kontrol a vypracovávat dokumentace programových řešení. Jako správce sítě je schopen instalovat i provozovat programové vybavení i technické prostředky počítačových sítí, provádět analýzy provozních parametrů sítě. Řeší otázky rozvoje počítačové sítě vzhledem k potřebám aplikací, uživatelů i trendů vývoje v oblasti techniky i software. Zajišťuje i výběr vhodných prostředků pro rozvoj sítě a jejich integraci do systému, dokáže řešit provozní problémy, chyby a poruchy jak software tak i hardware. V oblasti správy dat je schopen provádět návrh a dokumentaci datové základny včetně její distribuce v počítačových sítích. Navrhuje a vytváří procedury zajišťující konzistenci, integritu ale i ochranu datové základny. Dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Absolvent získá znalosti i z oblasti obchodu s informačními technologiemi a aplikacemi. Je schopen provádět analýzy daného segmentu trhu, sledovat a hodnotit konkurenci, analyzovat potenciální poptávky po aplikačním software, IT i službách. Je schopen samostatně řešit obchodní případy včetně dokumentace v podobě nabídek, smluv, faktur apod. Dokáže řešit a organizovat kompletní dodávku včetně logistického řetězce, kooperací při komplexních dodávkách, poskytování konzultací zákazníkům k nabízeným produktům i poprodejního servisu. K jeho dovednostem patří i schopnost prezentace produktů a služeb v rámci marketingových akcí ale i schopnost podílet se na přípravě a realizaci reklamních akcí a inzerce. Jako řídící pracovník má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti i znalosti z oblasti personalistiky. Je schopen rozdělovat dílčí úlohy mezi jednotlivé týmy i jednotlivce z hlediska času a kvality. Je schopen provádět ekonomické analýzy, má znalosti i z oblasti legislativy. Řeší vztahy i vzhledem k externím dodavatelům, definuje provozní pravidla, normy a konvence a provádí dohled jejich dodržování. Formuluje strategii firmy, hodnotí jednotlivé segmenty trhu a je schopen posuzovat ekonomické analýzy firmy. Absolvent má schopnosti kooperovat řízení vývoje a provozu informačních systémů včetně návrhu celkové IT infrastruktury podniku za účelem dosažení konzistence řešení celého informačního systému, tj. vzájemné provázanosti a vyváženosti jednotlivých částí. Dobré znalosti z oblasti fungování počítačových sítí a především Internetu mu umožňují navrhovat, realizovat a provozovat aplikace a systémy elektronického obchodování a e-ekonomiky včetně problematiky spolehlivosti a bezpečnosti systémů, ale i návaznosti na konvenční způsoby organizace obchodování a podnikaní. Absolvent je schopen udržovat si přehled o vývoji v oblasti informačních technologií a dle potřeb své znalosti aktualizovat. Požadované znalosti získá student v následujících předmětech: Manažerská informatika I a II, Podnikání na Internetu, Internet a marketing, 11

12 Profil absolventa Algoritmizace, Programovací jazyk C, C++ I a II, Distribuované systémy, Lokální počítačové sítě, Tvorba Internetových prezentací, Unixové operační systémy, Objektově orientované programování v jazyce JAVA, Tvorba Internetových aplikací, Programování v prostředí Windows a Bezpečnost dat v Internetu Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Absolvent má možnost získat v rámci volitelného bloku Hardware speciální znalosti v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Absolvent se též naučí používat strojově orientované jazyky, což mu umožní hlubší pochopení některých funkcí výpočetních systémů a ovládat zařízení na nejnižší hardwarové úrovni. Potřebné znalosti budou obsaženy v předmětech Elektronické systémy, Architektura počítačů a Periferní zařízení. Ve volitelném bloku Počítačová grafika mohou studenti získat znalosti z počítačové grafiky, zaměřené především na Internet. Tyto znalosti, umožňují vytvářet 3D modely i 2D kresby a optimalizovat je pro prostředí Internetu. Absolvent se též seznámí s různými technickými, ergonomickými a marketingovými požadavky na uživatelská rozhraní Internetových prezentací a aplikací. Studenti oboru Manažerská informatika si mohou volit i bloky Ekonomika průmyslového podniku a Ekonomika a finance veřejného sektoru, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská ekonomika. Volba některého z těchto oborů umožní studentům oboru Manažerská informatika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v podnikové oblasti, resp. ve veřejném sektoru. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru manažerská informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i podniku. Jako řídící pracovník na nižší a střední úrovni má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti, globální přehled o funkcích, procesech a zdrojích, má znalosti a schopnosti řídit zadaný projekt v dimenzích funkčnosti, kvalitě, času i financí. Má dobré ekonomické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie firmy a na vizi v oblasti potřeb informačního systému. Má analytické schopnosti a znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je schopen vytvářet typový aplikační software a je schopen generalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má kreativní myšlení a je schopen vidět 12

13 Profil absolventa problémy v širokém kontextu hospodářského prostředí a trendu informačních technologií ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení a algoritmů. Má znalosti vývojových nástrojů, integrovaných systémů vývoje a programových jazyků. Má dobré grafické schopnosti a při řešení a testování jednotlivých částí programového systému má cit pro detail. Velmi dobré znalosti funkčních a technologických charakteristik, informačních technologií na úrovni technických prostředků mu umožňují instalovat a spravovat technické prostředky, provádět analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně distribuovat datové základny na počítače v síti a dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce a schopnost prezentovat vlastní firmu umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními partnery. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven na působení ve výrobní i nevýrobní sféře, např. v počítačových firmách, bankách, pojišťovnách, hospodářských organizacích, veřejné správě, a to jak ve funkcích samostatných referentů, tak i ve funkcích řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu. Absolvent získá hluboké znalosti z oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Dále nalezne uplatnění jako analytik, implementační specialista, konzultant, programátor, správce sítě a databáze, obchodník v oblasti IT a aplikací, vedoucí projektu a provozu, marketinkový specialista, manager IT firmy, systémový integrátor a informační manager či specialista v oblasti CRM a e-ekonomiky. 13

14 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská ekonomika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Odborné znalosti zahrnují poznatky z několika oblastí. Především musí absolventům umožnit zvládat problematiku, dotýkající se všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytovou, inovační, investiční, nákupní a kontrolní) tak, aby byli schopni zvládat takové úkoly v podmínkách individuálního podnikatele a v podnikovém prostředí jako je založení podniku včetně sestavení zakladatelského rozpočtu, zjišťování jeho efektivnosti jak s použitím základních ukazatelů finanční analýzy tak i propočtů, vycházejících ze zjišťování ekonomické přidané hodnoty (EVA), propočty optimální kapitálové skladby, přípravu a zdůvodnění investic, řízení cash flow, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, optimalizaci zásob a nákupních operací, realizaci jednotlivých operací v rámci tournerandu včetně crash programu při sanaci podniku, stanovení ceny při kalkulaci s úplnými, resp. neúplnými náklady, likvidace podniku apod. Potřebné poznatky jsou obsaženy v předmětech: Podniková ekonomika I a II, Základy účetnictví, Účetnictví podniku, Nákladové účetnictví, Manažerské účetnictví, Využití počítačů v účetnictví a Personalistika. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků na absolventy bude umožněno fundovanou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod provozování e-bankovnictví a e-businessu. Absolventi by měli být schopni formulovat a 14

15 Profil absolventa částečně i řešit své představy o formě a obsahu internetových stránek podniku, popř. soukromé firmy, o propagaci na internetu, resp. o dalších činnostech v prostředí elektronického obchodu. Klasický manažer by se tímto způsobem měl měnit v e-manažera. Potřené znalosti získají absolventi v návaznosti na Úvod do informatiky v předmětech Elektronické zpracování dokumentů, Řízení podniku v informační společnosti, Zpracovávání dat a Podnikání a publikování na Internetu. Pro úspěšné působení moderně vzdělaného manažera jsou nezastupitelné jeho znalosti v oblasti managementu a marketingu, které mu musí umožnit rozhodovat flexibilně, efektivně a se znalostí potřeb trhu. Tuto součást profilu absolventa obsahují předměty Základy managementu a marketingu, Marketing II a Management II. Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Volitelný blok Ekonomika průmyslového podniku umožňuje hlubší poznání problematiky průmyslové výroby a jejího řízení, základů logistiky a využívání logistických informačních systémů. Tyto znalosti umožní uplatnit se v oblasti řízení výroby a provozu průmyslových podniků, na úseku zásobování, marketingu, zásobování, přípravě a realizaci inovačních a investičních akcí, řízení jakosti apod. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace pro oblast průmyslové výroby a logistických činností, zajišťovat implementaci a údržbu programových systémů, používaných v soukromé firmě, popř. v podniku. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Řízení výroby a Logistika. Volitelný blok Ekonomika a finance veřejného sektoru má umožnit získat základní znalosti o systému územní správy a samosprávy, o zásadách získávání finančních zdrojů a efektivním hospodařením s nimi, o základních oblastech rozvoje obcí, měst a regionů a přípravě podkladů z finanční oblasti pro přípravu projektů jejich dalšího rozvoje. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace výpočetní techniky pro oblast veřejné správy na úrovni jak vyšších územních celků, tak i na úrovni obecních a městských úřadů i v dalších orgánech a institucích, zabývajících se finančními otázkami a ekonomikou veřejného sektoru. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Hospodaření a finance územní správy a samosprávy a Ekonomika veřejného sektoru. 15

16 Profil absolventa Studenti oboru Manažerská ekonomika si mohou volit i bloky Hardware a Počítačová grafika, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská informatika. Volba některého z těchto bloků umožní studentům oboru Manažerská ekonomika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v oblasti jejich působení. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i všech velikostních druhů podniků. Je schopen řešit operativní problémy krátkodobého charakteru a připravovat podklady pro strategická rozhodnutí. Je připraven zvládnout nároky samostatného řízení vlastní firmy a podniku z hlediska znalostí věcného obsahu, základních činností firmy a z hlediska efektivního uplatnění řídících schopností. Je vybaven znalostmi, umožňujícími připravovat a realizovat opatření k růstu produktivity firmy a jejímu úspěšnému uplatnění na domácích i zahraničních trzích. Je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na referentských místech a nižších a středních řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví, e-commerce atd. Je vybaven odpovídajícími znalostmi a dovednostmi pro samostatnou přípravu, realizaci a hodnocení projektů komplexnějšího charakteru, je schopen řídit práci týmů. Při všech těchto činnostech umí využívat důkladné znalosti informačních technologií, a to jak při získávání informací ze specializovaných databází a Internetu, tak i při realizaci praktických činností v oblasti řízení výroby, logistiky, marketingu, personalistiky, účetnictví včetně přípravy prezentačních a propagačních internetových aplikací, při provádění analytické, rozborové a kontrolní činnosti atd. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: V souhrnu je absolvent připravován na působení ve funkci samostatných referentů, odborných specialistů, ve funkcích řídících pracovníků především nižší a střední úrovně managementu jak v soukromé firmě, tak i v podnicích ve výrobní i nevýrobní sféře, včetně veřejného sektoru. Lze očekávat, že profesní náplň pracovníka bude do značné míry ovlivněna velikostí firmy a jejím organizačním uspořádáním. S růstem velikosti firmy bude docházet k zužování profesní náplně, naopak u soukromých firem a malých a středních podniků lze očekávat poměrně široký záběr vykonávaných činností a funkcí. 16

17 Profil absolventa U jednotlivých profesí je možné kromě zastávání řídící, popř. asistentské funkce očekávat angažovanost v oblasti analytických činností, finančního řízení, marketingového a produktového managementu. Absolvent rovněž může zastávat funkci specialisty pro zákaznické služby, marketingové informační zdroje, marketingový výzkum, analýzu komplexních procesů podniku, ekonoma podniku, finančního konzultanta, specialisty pro podnikatelský plán, manažera řízení cash-flow apod. 17

18 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky VŠMIE. Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na pro zimní semestr a pro letní semestr. Přihlášku si můžete stáhnout na internetových stránkách školy nebo můžete použít standardní formulář SEVT. Přihlášku je nutné vyplnit a poslat poštou. Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Přihlásit se k nám můžete také elektronickou formou (http://www.vsmie.cz/eprihlaska), v tomto případě přihlášku vyplňte formulář přímo na našich internetových stránkách. Formulář Vám vygeneruje zkrácenou přihlášku, vyplňte ji prosím a potom vytiskněte a pošlete poštou nebo přineste s sebou na přijímací zkoušku. Poplatek za elektronické poslání přihlášky je snížen na 400,- Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: VŠMIE, Vltavská 14, Praha 5, Poplatek za přijímací zkoušky můžete zaplatit převodem na účet: ebanka, a.s. číslo účtu /2400, variabilní symbol 1, konstantní symbol 308, specifický symbol: rodné číslo, 9ti nebo 10ti místní bez lomítka, u cizinců číslo pasu, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. K přijímacím zkouškám si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Přijímací zkoušky se konají 25.4., 26.5., 2.6., 5.6., 9.6., 13.6., vždy od 9 hodin v budově školy, náhradní termín je pak stanoven na Přijímací zkouška má písemnou a ústní část: Písemná zkouška se skládá z jazyka a odborného předmětu (dle volby z angličtiny nebo němčiny a z matematiky, ekonomie nebo informatiky). Písemnou část přijímací zkoušky lze prominout uchazečům, kteří: úspěšně ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek na pololetním vysvědčení v závěrečném ročníku nepřevyšuje 2 nebo požádají o prominutí a doloží jiné srovnatelné výsledky, např. státní zkouška z cizího jazyka, absolvování vyšší odborné školy a podobně; doložené žádosti individuálně posuzuje rektor VŠMIE. Obsahem přijímacího pohovoru je seznámení výsledkem přijímacího řízení, vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případě projednání uzavírané smlouvy o studiu. Pokud budete přijati ke studiu a chtěli byste se zapsat ke studiu, tak byste do sedmi dnů měli uzavřít smlouvu a uhradit poplatky spojené se studiem 18

19 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem za první semestr. Všechny formality včetně platby je možné vyřídit najednou v den konání přijímací zkoušky. V odůvodněných případech a za předpokladu kapacitních možností školy může být vypsán další náhradní termín přijímacích zkoušek. Přijímací pohovory se uskutečňují dvakrát ročně, zpravidla v červnu a v únoru. Tento systém Vám umožní uspořit čas při zaměstnání apod. Zápis do studia Studentem se osoba stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu uchazeče do studia je přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný akademický rok, příp. podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je povinen uchazeč se dostavit osobně a to v termínu stanoveném VŠMIE. Je samozřejmé, že studenti VŠMIE mají statut studenta jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát, muži mají odklad od vojny atd.) Studenti navíc bezplatně obdrží kartu ISIC. Poplatky spojené se studiem Poplatky spojené se studium jsou sjednané ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia Kč za každý semestr studia, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad-fakturu V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na 1100Kč za jeden zapsaný kredit. Studium cizinců Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu, v Praze na Magistrátu. Sídlo pražského úřadu: Novodvorská 1010, Praha 4, tel.:

20 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Cílem studia tohoto oboru je připravit odborníky, kteří budou vybaveni kvalitními znalostmi v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu. Získané poznatky umožní absolventům najít uplatnění nejen v obchodních, provozních, odbytových, organizačních a finančních oblastech, ale zejména ve specializovaných činnostech s profesionálním využitím znalostí z oblasti IT, a to jak ve výrobní, tak i v nevýrobní sféře. Získané informace a dostatečný přehled o základních principech fungování podniků by měly budoucím absolventům umožnit shromažďovat informace, třídit je a analyzovat, efektivně plánovat, předvídat a činit pokud možno přesná rozhodnutí v dynamickém prostředí stále se rozvíjejících informačních technologií. Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky. 20

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2006/2007 Obsah Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...3 Organizace VŠMIE...5 Informace o VŠMIE...7 e-teaching... 12 Harmonogram

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz p. Jana

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více