Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

2 Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického roku... 7 Kreditní systém... 8 Profil absolventa Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem...18 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Manažerská ekonomika Kurzy celoživotního vzdělávání Abecední seznam předmětů Vnitřní předpisy VŠMIE Statut VŠMIE Jednací řád akademické rady Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád

3 Úvodní slovo rektora Vážené kolegyně a kolegové, prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě pozitivního stanoviska Akreditační komise vlády ČR vydalo v lednu 2002 Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky (dále jen VŠMIE) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Tento souhlas umožňuje, aby VŠMIE začala od akademického roku 2002/2003 uskutečňovat studijní program R Ekonomika a management. Navazujeme tak na zkušenosti se vzděláváním na poli soukromého školství sahající do roku V rámci našeho akreditovaného studijního programu, který již v praxi prokázal svoji opodstatněnost a vyváženost je možné studovat obory Manažerská informatika nebo Manažerská ekonomika. I když je v prvně jmenovaném oboru kladen větší důraz na informatické předměty a ve druhém oboru na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky, lze přesto konstatovat, že znalosti absolventů z obou těchto problémových oblastí jsou zastoupeny v takové šířce, jaká není obsažena v žádném standardně nabízeném programu na jiných vysokých školách. To pro absolventy VŠMIE vytváří optimální předpoklady pro uplatnění v praxi. Cílem studia oboru Manažerská ekonomika je vybavit studenta znalostmi umožňujícími uplatnění v praxi na nižší a střední řídící úrovni ve všech oborech a činnostech vyžadujících ekonomické vzdělání v soukromých, družstevních i státních podnicích a organizacích i v organizacích nevýrobní sféry v podmínkách informační společnosti. Studijní obor Manažerská informatika má vychovávat odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy jak v podnikové sféře, tak i v ostatních sociálně-ekonomických oblastech společnosti. Jejich znalosti jim dále umožní najít uplatnění jako řídící pracovníci v malých a středních podnicích a organizacích i v nevýrobní sféře. Studium obou oborů se uskutečňuje v prezenční podobě. Počítáme však i s možností studia při zaměstnání. Tuto variantu podporuje rozvrh přednášek a cvičení i kreditní systém studia. Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné rozložit až na pět roků studia. VŠMIE nabízí rovněž kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují na základě stejných osnov a dalších studijních požadavků jako 3

4 Úvodní slovo rektora předměty v prezenčním studiu. To umožňuje, aby po případném pozdějším přijetí posluchače do řádného studia mu mohly být uznány předměty, které získal během tohoto celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří po absolvování bakalářského programu VŠMIE chtějí studovat v navazujícím magisterském studiu, je v rámci volitelných bloků připraven soubor předmětů, jejichž absolvování studenty připraví na přijímací zkoušky na toto navazující magisterské studium vedoucí k dosažení titulu Ing. Zárukou kvality výuky je zkušený pedagogický sbor, jehož profesoři, docenti i odborní asistenti mají dlouholeté zkušenosti s pedagogickým působením na takových vysokých školách, jako je VŠE, Západočeská univerzita apod. Profilu školy odpovídá i vybavení výpočetní technikou a dalšími prostředky. Doufám, že Vám tato knížka přinese dostatek informací o VŠMIE a jejím studijním programu. Pokud přesto budete mít zájem získat o některých otázkách více informací, můžete nás prosím kdykoli kontaktovat. Praha březen 2002 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Rektor VŠMIE 4

5 Organizace VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585, Praha 5, PSČ IČ: DIČ: Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7345 Registrace MŠMT vydaná pod č.j.: / Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R) Vedení VŠMIE rektor: prorektor: kvestor : Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Jan Hrabánek Orgány VŠMIE Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách Představenstvo Dozorčí rada Jan Hrabánek (předseda představenstva) Ing. Vlastimil Čejp (místopředseda představenstva) Hana Káralová Ing. Oldřich Petránek Tomáš Čejp (předseda dozorčí rady) Mgr. Dana Sobotová Radek Řechka Ing. Richard Procházka Ing. Miroslav Hübner Marie Petránková Akademická rada Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. PaedDr. Božena Květoňová, CSc. Doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Valentin Sigmund 5

6 Organizace VŠMIE Mgr. Dana Sobotová Ing. Miroslav Hübner Ing. Pavel Mikan Prof. Ing. František Kovář, CSc. Ing. Jan Vlk RNDr. Škaloud Miroslav Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. Katedry Katedra informatiky (KIT) Vedoucí: Ing. Vlastimil Čejp Katedra ekonomiky (KEK) Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Katedra doprovodných předmětů (KDP) Vedoucí: RNDr. Edita Kopincová, CSc. Knihovna a reprografické středisko Studijní oddělení Počítačové laboratoře Kontakty Adresa: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585 Praha Zelená linka: Tel.: Fax: internet: bankovní spojení: ebanka, a.s., Václavské náměstí 43, Praha 1 číslo účtu: /2400 6

7 Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2002/2003 Výuka v akademickém roce 2003/2004 trvá 26 týdnů, zkouškové období 13 týdnů a prázdniny 12 týdnů. Zimní semestr (ZS): Výuka v zimním semestru a Zkouškové období zimního semestru Zimní prázdniny Letní semestr (LS): Výuka v letním semestru Zkouškové období letního semestru a Letní prázdniny Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v zimním semestru) Organizovaný zápis pro 1. ročník (nástup v letním semestru) Zápis do semestru lze učinit výjimečně i individuálně nejpozději první den výuky (letos ZS , LS ) Zápis předmětů příslušného semestru a registrace studijních povinností za minulý semestr nejpozději do konce prvního týdne výuky (letos ZS , LS ) 7

8 Kreditní systém Vysokoškolské studium na VŠMIE Kontrola studia (kreditní systém) Pro kontrolu průběhu prezenčního studia je použit kreditní systém. Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu kreditů a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů. Student získává kredity za: předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku, vykonanou odbornou praxi, bakalářský projekt a seminář k bakalářskému projektu, uznané studijní výsledky získané na jiné vysoké škole. Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu. Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané struktuře. Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít minimálně určitý počet kreditů. Minimální a doporučené hodnoty kreditů jsou stanoveny takto: rok studia Standardní počet kreditů při zápisu minimální počet kreditů pro zápis Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia (4. a 5. rok studia), je úspěšné vykonání minimálně tří souborných zkoušek. 1 Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné prodloužit až na 5 let 8

9 Kreditní systém Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis podle minulých odstavců a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu rektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech. Podmíněný zápis lze povolit témuž studentu nejvýše jednou během studia příslušného studijního programu. 9

10 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská informatika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti rovněž umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Absolvent má analytické schopnosti dovede identifikovat a strukturovat problémy. Má velmi dobré znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je tvůrcem aplikačního software, je schopen provádět analýzu a návrh datových bází i funkčních a datových toků a je schopen generalizovat i optimalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má vědomosti a dovednosti v oblastech obchodu, marketingu i financí. Je schopen provádět analýzu požadavků uživatelů na úpravy nebo doplnění implementovaného aplikačního software. Zvládá návrhy změn v podnikových procesech s ohledem na optimální využití funkcí software i zajišťování školení nových aplikací a produktů. Vyznačuje se kreativním myšlením a může působit jako konzultant. Je schopen vidět konzultované problémy v širokém spektru hospodářského prostředí a trendů vývoje IS/IT, tj. ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Má dobré komunikační schopnosti, není produktově orientován a naopak se umí rozhodnout, který software je za daných podmínek nejvýhodnější. Absolvent je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení, návrh algoritmů i návrh uživatelského rozhraní. Zajišťuje optimalizaci programových řešení 10

11 Profil absolventa vzhledem k výkonu, době odezvy a nárokům na zdroje a systémové prostředky. Je schopen zajišťovat i spolehlivost provozu úloh včetně testů a kontrol a vypracovávat dokumentace programových řešení. Jako správce sítě je schopen instalovat i provozovat programové vybavení i technické prostředky počítačových sítí, provádět analýzy provozních parametrů sítě. Řeší otázky rozvoje počítačové sítě vzhledem k potřebám aplikací, uživatelů i trendů vývoje v oblasti techniky i software. Zajišťuje i výběr vhodných prostředků pro rozvoj sítě a jejich integraci do systému, dokáže řešit provozní problémy, chyby a poruchy jak software tak i hardware. V oblasti správy dat je schopen provádět návrh a dokumentaci datové základny včetně její distribuce v počítačových sítích. Navrhuje a vytváří procedury zajišťující konzistenci, integritu ale i ochranu datové základny. Dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Absolvent získá znalosti i z oblasti obchodu s informačními technologiemi a aplikacemi. Je schopen provádět analýzy daného segmentu trhu, sledovat a hodnotit konkurenci, analyzovat potenciální poptávky po aplikačním software, IT i službách. Je schopen samostatně řešit obchodní případy včetně dokumentace v podobě nabídek, smluv, faktur apod. Dokáže řešit a organizovat kompletní dodávku včetně logistického řetězce, kooperací při komplexních dodávkách, poskytování konzultací zákazníkům k nabízeným produktům i poprodejního servisu. K jeho dovednostem patří i schopnost prezentace produktů a služeb v rámci marketingových akcí ale i schopnost podílet se na přípravě a realizaci reklamních akcí a inzerce. Jako řídící pracovník má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti i znalosti z oblasti personalistiky. Je schopen rozdělovat dílčí úlohy mezi jednotlivé týmy i jednotlivce z hlediska času a kvality. Je schopen provádět ekonomické analýzy, má znalosti i z oblasti legislativy. Řeší vztahy i vzhledem k externím dodavatelům, definuje provozní pravidla, normy a konvence a provádí dohled jejich dodržování. Formuluje strategii firmy, hodnotí jednotlivé segmenty trhu a je schopen posuzovat ekonomické analýzy firmy. Absolvent má schopnosti kooperovat řízení vývoje a provozu informačních systémů včetně návrhu celkové IT infrastruktury podniku za účelem dosažení konzistence řešení celého informačního systému, tj. vzájemné provázanosti a vyváženosti jednotlivých částí. Dobré znalosti z oblasti fungování počítačových sítí a především Internetu mu umožňují navrhovat, realizovat a provozovat aplikace a systémy elektronického obchodování a e-ekonomiky včetně problematiky spolehlivosti a bezpečnosti systémů, ale i návaznosti na konvenční způsoby organizace obchodování a podnikaní. Absolvent je schopen udržovat si přehled o vývoji v oblasti informačních technologií a dle potřeb své znalosti aktualizovat. Požadované znalosti získá student v následujících předmětech: Manažerská informatika I a II, Podnikání na Internetu, Internet a marketing, 11

12 Profil absolventa Algoritmizace, Programovací jazyk C, C++ I a II, Distribuované systémy, Lokální počítačové sítě, Tvorba Internetových prezentací, Unixové operační systémy, Objektově orientované programování v jazyce JAVA, Tvorba Internetových aplikací, Programování v prostředí Windows a Bezpečnost dat v Internetu Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Absolvent má možnost získat v rámci volitelného bloku Hardware speciální znalosti v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Absolvent se též naučí používat strojově orientované jazyky, což mu umožní hlubší pochopení některých funkcí výpočetních systémů a ovládat zařízení na nejnižší hardwarové úrovni. Potřebné znalosti budou obsaženy v předmětech Elektronické systémy, Architektura počítačů a Periferní zařízení. Ve volitelném bloku Počítačová grafika mohou studenti získat znalosti z počítačové grafiky, zaměřené především na Internet. Tyto znalosti, umožňují vytvářet 3D modely i 2D kresby a optimalizovat je pro prostředí Internetu. Absolvent se též seznámí s různými technickými, ergonomickými a marketingovými požadavky na uživatelská rozhraní Internetových prezentací a aplikací. Studenti oboru Manažerská informatika si mohou volit i bloky Ekonomika průmyslového podniku a Ekonomika a finance veřejného sektoru, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská ekonomika. Volba některého z těchto oborů umožní studentům oboru Manažerská informatika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v podnikové oblasti, resp. ve veřejném sektoru. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru manažerská informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i podniku. Jako řídící pracovník na nižší a střední úrovni má schopnost řídit pracovní týmy, má dobré komunikační schopnosti, globální přehled o funkcích, procesech a zdrojích, má znalosti a schopnosti řídit zadaný projekt v dimenzích funkčnosti, kvalitě, času i financí. Má dobré ekonomické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie firmy a na vizi v oblasti potřeb informačního systému. Má analytické schopnosti a znalosti projekčních metod, technik a nástrojů pro analýzy podnikových procesů. Je schopen vytvářet typový aplikační software a je schopen generalizovat řešení v různých aplikačních podmínkách. Má kreativní myšlení a je schopen vidět 12

13 Profil absolventa problémy v širokém kontextu hospodářského prostředí a trendu informačních technologií ve vazbách na ostatní aplikace a komponenty. Je schopen provádět analýzu a návrh softwarové architektury informačního systému, analýzu a návrh programových řešení a algoritmů. Má znalosti vývojových nástrojů, integrovaných systémů vývoje a programových jazyků. Má dobré grafické schopnosti a při řešení a testování jednotlivých částí programového systému má cit pro detail. Velmi dobré znalosti funkčních a technologických charakteristik, informačních technologií na úrovni technických prostředků mu umožňují instalovat a spravovat technické prostředky, provádět analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně distribuovat datové základny na počítače v síti a dokáže analyzovat nároky aplikací na rozvoj databází. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce a schopnost prezentovat vlastní firmu umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními partnery. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven na působení ve výrobní i nevýrobní sféře, např. v počítačových firmách, bankách, pojišťovnách, hospodářských organizacích, veřejné správě, a to jak ve funkcích samostatných referentů, tak i ve funkcích řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu. Absolvent získá hluboké znalosti z oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Dále nalezne uplatnění jako analytik, implementační specialista, konzultant, programátor, správce sítě a databáze, obchodník v oblasti IT a aplikací, vedoucí projektu a provozu, marketinkový specialista, manager IT firmy, systémový integrátor a informační manager či specialista v oblasti CRM a e-ekonomiky. 13

14 Profil absolventa Profil absolventa oboru manažerská ekonomika: Všeobecné znalosti a dovednosti Všeobecné znalosti umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, aby se seznámil s podnikatelským prostředím a faktory, které ho vytvářejí. Jejich součástí je i zvládnutí základní problematiky právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek analýzy podniku, realizaci marketingových činností a podnikového financování. Součástí všeobecných znalostí je i získání znalosti podstaty, způsobu budování a využívání informačních systémů a technologií a zvládnutí základních počítačových programů a schopnost využívat informační technologie a systémy v ekonomických analýzách a rozhodovacích procesech, včetně vytváření databází a využívání internetu. Ke všeobecným znalostem patří i prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků. Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: Ekonomie, Operační výzkum, Statistika, Právo, Veřejné finance a finanční trhy, Průmyslová politika a inovace, Angličtina I-IV, Druhý jazyk I-III, Úvod do informatiky a Administrativní a prezentační systémy. Odborné znalosti a dovednosti Odborné znalosti zahrnují poznatky z několika oblastí. Především musí absolventům umožnit zvládat problematiku, dotýkající se všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytovou, inovační, investiční, nákupní a kontrolní) tak, aby byli schopni zvládat takové úkoly v podmínkách individuálního podnikatele a v podnikovém prostředí jako je založení podniku včetně sestavení zakladatelského rozpočtu, zjišťování jeho efektivnosti jak s použitím základních ukazatelů finanční analýzy tak i propočtů, vycházejících ze zjišťování ekonomické přidané hodnoty (EVA), propočty optimální kapitálové skladby, přípravu a zdůvodnění investic, řízení cash flow, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, optimalizaci zásob a nákupních operací, realizaci jednotlivých operací v rámci tournerandu včetně crash programu při sanaci podniku, stanovení ceny při kalkulaci s úplnými, resp. neúplnými náklady, likvidace podniku apod. Potřebné poznatky jsou obsaženy v předmětech: Podniková ekonomika I a II, Základy účetnictví, Účetnictví podniku, Nákladové účetnictví, Manažerské účetnictví, Využití počítačů v účetnictví a Personalistika. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků na absolventy bude umožněno fundovanou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod provozování e-bankovnictví a e-businessu. Absolventi by měli být schopni formulovat a 14

15 Profil absolventa částečně i řešit své představy o formě a obsahu internetových stránek podniku, popř. soukromé firmy, o propagaci na internetu, resp. o dalších činnostech v prostředí elektronického obchodu. Klasický manažer by se tímto způsobem měl měnit v e-manažera. Potřené znalosti získají absolventi v návaznosti na Úvod do informatiky v předmětech Elektronické zpracování dokumentů, Řízení podniku v informační společnosti, Zpracovávání dat a Podnikání a publikování na Internetu. Pro úspěšné působení moderně vzdělaného manažera jsou nezastupitelné jeho znalosti v oblasti managementu a marketingu, které mu musí umožnit rozhodovat flexibilně, efektivně a se znalostí potřeb trhu. Tuto součást profilu absolventa obsahují předměty Základy managementu a marketingu, Marketing II a Management II. Speciální znalosti a dovednosti Tyto znalosti budou studenti získávat prostřednictvím volitelných bloků. Volitelný blok Ekonomika průmyslového podniku umožňuje hlubší poznání problematiky průmyslové výroby a jejího řízení, základů logistiky a využívání logistických informačních systémů. Tyto znalosti umožní uplatnit se v oblasti řízení výroby a provozu průmyslových podniků, na úseku zásobování, marketingu, zásobování, přípravě a realizaci inovačních a investičních akcí, řízení jakosti apod. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace pro oblast průmyslové výroby a logistických činností, zajišťovat implementaci a údržbu programových systémů, používaných v soukromé firmě, popř. v podniku. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Řízení výroby a Logistika. Volitelný blok Ekonomika a finance veřejného sektoru má umožnit získat základní znalosti o systému územní správy a samosprávy, o zásadách získávání finančních zdrojů a efektivním hospodařením s nimi, o základních oblastech rozvoje obcí, měst a regionů a přípravě podkladů z finanční oblasti pro přípravu projektů jejich dalšího rozvoje. Studentům oboru Manažerská informatika umožní absolvování tohoto bloku připravovat programy a aplikace výpočetní techniky pro oblast veřejné správy na úrovni jak vyšších územních celků, tak i na úrovni obecních a městských úřadů i v dalších orgánech a institucích, zabývajících se finančními otázkami a ekonomikou veřejného sektoru. Potřebné znalosti budou náplní předmětů Hospodaření a finance územní správy a samosprávy a Ekonomika veřejného sektoru. 15

16 Profil absolventa Studenti oboru Manažerská ekonomika si mohou volit i bloky Hardware a Počítačová grafika, jejichž charakteristika je uvedena u popisu oboru Manažerská informatika. Volba některého z těchto bloků umožní studentům oboru Manažerská ekonomika fundovanější aplikaci prostředků informačních technologií v oblasti jejich působení. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech fungování soukromé firmy i všech velikostních druhů podniků. Je schopen řešit operativní problémy krátkodobého charakteru a připravovat podklady pro strategická rozhodnutí. Je připraven zvládnout nároky samostatného řízení vlastní firmy a podniku z hlediska znalostí věcného obsahu, základních činností firmy a z hlediska efektivního uplatnění řídících schopností. Je vybaven znalostmi, umožňujícími připravovat a realizovat opatření k růstu produktivity firmy a jejímu úspěšnému uplatnění na domácích i zahraničních trzích. Je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na referentských místech a nižších a středních řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví, e-commerce atd. Je vybaven odpovídajícími znalostmi a dovednostmi pro samostatnou přípravu, realizaci a hodnocení projektů komplexnějšího charakteru, je schopen řídit práci týmů. Při všech těchto činnostech umí využívat důkladné znalosti informačních technologií, a to jak při získávání informací ze specializovaných databází a Internetu, tak i při realizaci praktických činností v oblasti řízení výroby, logistiky, marketingu, personalistiky, účetnictví včetně přípravy prezentačních a propagačních internetových aplikací, při provádění analytické, rozborové a kontrolní činnosti atd. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: V souhrnu je absolvent připravován na působení ve funkci samostatných referentů, odborných specialistů, ve funkcích řídících pracovníků především nižší a střední úrovně managementu jak v soukromé firmě, tak i v podnicích ve výrobní i nevýrobní sféře, včetně veřejného sektoru. Lze očekávat, že profesní náplň pracovníka bude do značné míry ovlivněna velikostí firmy a jejím organizačním uspořádáním. S růstem velikosti firmy bude docházet k zužování profesní náplně, naopak u soukromých firem a malých a středních podniků lze očekávat poměrně široký záběr vykonávaných činností a funkcí. 16

17 Profil absolventa U jednotlivých profesí je možné kromě zastávání řídící, popř. asistentské funkce očekávat angažovanost v oblasti analytických činností, finančního řízení, marketingového a produktového managementu. Absolvent rovněž může zastávat funkci specialisty pro zákaznické služby, marketingové informační zdroje, marketingový výzkum, analýzu komplexních procesů podniku, ekonoma podniku, finančního konzultanta, specialisty pro podnikatelský plán, manažera řízení cash-flow apod. 17

18 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky VŠMIE. Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na pro zimní semestr a pro letní semestr. Přihlášku si můžete stáhnout na internetových stránkách školy nebo můžete použít standardní formulář SEVT. Přihlášku je nutné vyplnit a poslat poštou. Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Přihlásit se k nám můžete také elektronickou formou (http://www.vsmie.cz/eprihlaska), v tomto případě přihlášku vyplňte formulář přímo na našich internetových stránkách. Formulář Vám vygeneruje zkrácenou přihlášku, vyplňte ji prosím a potom vytiskněte a pošlete poštou nebo přineste s sebou na přijímací zkoušku. Poplatek za elektronické poslání přihlášky je snížen na 400,- Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: VŠMIE, Vltavská 14, Praha 5, Poplatek za přijímací zkoušky můžete zaplatit převodem na účet: ebanka, a.s. číslo účtu /2400, variabilní symbol 1, konstantní symbol 308, specifický symbol: rodné číslo, 9ti nebo 10ti místní bez lomítka, u cizinců číslo pasu, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. K přijímacím zkouškám si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Přijímací zkoušky se konají 25.4., 26.5., 2.6., 5.6., 9.6., 13.6., vždy od 9 hodin v budově školy, náhradní termín je pak stanoven na Přijímací zkouška má písemnou a ústní část: Písemná zkouška se skládá z jazyka a odborného předmětu (dle volby z angličtiny nebo němčiny a z matematiky, ekonomie nebo informatiky). Písemnou část přijímací zkoušky lze prominout uchazečům, kteří: úspěšně ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek na pololetním vysvědčení v závěrečném ročníku nepřevyšuje 2 nebo požádají o prominutí a doloží jiné srovnatelné výsledky, např. státní zkouška z cizího jazyka, absolvování vyšší odborné školy a podobně; doložené žádosti individuálně posuzuje rektor VŠMIE. Obsahem přijímacího pohovoru je seznámení výsledkem přijímacího řízení, vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případě projednání uzavírané smlouvy o studiu. Pokud budete přijati ke studiu a chtěli byste se zapsat ke studiu, tak byste do sedmi dnů měli uzavřít smlouvu a uhradit poplatky spojené se studiem 18

19 Registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem za první semestr. Všechny formality včetně platby je možné vyřídit najednou v den konání přijímací zkoušky. V odůvodněných případech a za předpokladu kapacitních možností školy může být vypsán další náhradní termín přijímacích zkoušek. Přijímací pohovory se uskutečňují dvakrát ročně, zpravidla v červnu a v únoru. Tento systém Vám umožní uspořit čas při zaměstnání apod. Zápis do studia Studentem se osoba stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu uchazeče do studia je přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný akademický rok, příp. podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je povinen uchazeč se dostavit osobně a to v termínu stanoveném VŠMIE. Je samozřejmé, že studenti VŠMIE mají statut studenta jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát, muži mají odklad od vojny atd.) Studenti navíc bezplatně obdrží kartu ISIC. Poplatky spojené se studiem Poplatky spojené se studium jsou sjednané ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia Kč za každý semestr studia, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad-fakturu V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na 1100Kč za jeden zapsaný kredit. Studium cizinců Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu, v Praze na Magistrátu. Sídlo pražského úřadu: Novodvorská 1010, Praha 4, tel.:

20 Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Přehled oborů v bakalářském studijním programu Manažerská informatika Cílem studia tohoto oboru je připravit odborníky, kteří budou vybaveni kvalitními znalostmi v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu. Získané poznatky umožní absolventům najít uplatnění nejen v obchodních, provozních, odbytových, organizačních a finančních oblastech, ale zejména ve specializovaných činnostech s profesionálním využitím znalostí z oblasti IT, a to jak ve výrobní, tak i v nevýrobní sféře. Získané informace a dostatečný přehled o základních principech fungování podniků by měly budoucím absolventům umožnit shromažďovat informace, třídit je a analyzovat, efektivně plánovat, předvídat a činit pokud možno přesná rozhodnutí v dynamickém prostředí stále se rozvíjejících informačních technologií. Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky. 20

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více