Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po z pohledu změn v legislativě?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů týkajících se každého občana státu, Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích, které vstoupí v platnost dnem budeme muset i my, jako družstvo, reagovat na tyto změny, zejména přijetím nových stanov družstva. Na přípravu nových stanov byla představenstvem jmenovaná komise. Vedení družstva absolvovalo několik jednání a seminářů k novým zákonům s cílem jak tyto aplikovat do stanov družstva. Situace je komplikovaná tím, že zákony Z OBSAHU Informace z jednání představenstva BD DRUŽBA str. 2-3 Byl jsem nejmladším předsedou družstevní samosprávy str. 4-5 Moje zkušenost s členstvím ve společenství vlastníků bytů str. 5-6 Proč okenním rámům svědčí podzimní mytí a těsnění silikonová emulze str. 6 hovoří o družstvu a jeho majetku. Majetek našeho družstva jsou zejména byty, které užívají nájemci - členové družstva.tyto byty se nachází v domech, kde na základě Zákona o vlastnictví bytů č.72/94 Sb. vznikl nový typ vlastnictví, a to byty ve výhradním vlastnictví dosavadních nájemců - členů, kteří si je do vlastnictví převedli. Novela Zákona o vlastnictví bytů je další normou, kterou musíme respektovat při správě domů, kde jsou tyto byty dvojího vlastnictví, ovšem stanovy se bytů ve vlastnictví členů týkají pouze okrajově, z titulu členství v družstvu. Stanovy jsou v současné době v přípravném a schvalovacím řízení. V našem družstvu projednává a schvaluje stanovy Shromáždění delegátů, jehož termín je stanoven na den 28. listopadu 2013 za přítomnosti notáře, který schválení stanov ověří notářským zápisem. Platnost našich stanov bude stanovena současně s platnosti nových zákonů, to je od Po přijetí stanov předpokládáme svolání schůzek delegátů, předsedů a správců samospráv a dalších zájemců za účelem seznámení s novými stanovami, vysvětlením pojmů a uvedením do praxe v našem družstvu. Jsme si plně vědomi toho, že tento proces nebude jednoduchý, bohužel je nevyhnutelný. Že nebude postačovat jedno sezení a všem bude vše jasné. Je to běh na dlouhou trať, zejména, když budeme muset zajišťovat další nevyhnutelné kroky, jako zakládání nových společenství vlastníků jednotek v domech, změny stanov ve Společenství vlastníků jednotek, přechod na nový počítačový program, převody bytů do vlastnictví v zákonné lhůtě a mimo zákonnou lhůtu, zajistit převody pozemků do vlastnictví vlastníků bytů u domů, kde tvoří funkční celek s domem apod. Vedení družstva a členové orgánů budou připraveni a nápomocni v realizaci a zavádění do života těchto všech změn na domech ve spoluvlastnictví družstva a ve Společenství vlastníků jednotek, které spravujeme. JUDr. Machala Miroslav za redakci zpravodaje Družstevník Výpočet spoluvlastnických podílů při hlasování na schůzích samospráv Z předložených zápisů a ostatních dokumentů ze schůzí samospráv, které jsem obdržel ke konzultaci je zřejmé, že řadě předsedů a správců samospráv dělá výpočet procenta spoluvlastnických podílů nájemců bytů (družstva) a vlastníků bytů stále nemalé problémy. Největší problémy jsou v případech, kdy výbor, nebo správce nepoužije pro zápis schválený vzor, který dokáže navést a používá vlastní verzi, kde pak celá řada potřebných údajů chybí. V řadě zápisů se hlasování, které má být vedeno podle spoluvlastnických podílů stále počítá postaru 1 byt = jeden hlas. Tento způsob hlasování platí pouze při volbách funkcionářů družstva (členové výboru samosprávy, správce domu, kandidát na delegáta / náhradníka delegáta a kandidát na člena PD a KK). Hlasování podle spoluvlast. podílů se provádí vždy odděleně: 1. zvlášť nájemci bytů za družstvo a následně celým spoluvlastnickým podílem družstva 2. zvlášť vlastníci bytů, každý dle spoluvlastnických podílů na svůj byt Přehledně, jak se výpočet spoluvlastnických podílů provádí, je uvedeno na příkladě ve vzorovém zápise, případně lze pořádat o konzultaci obvodového správce. K tomu slouží i podpisové listiny: jedna společná pro nájemce a vlastníky, druhá samostatná pro vlastníky a záznam o hlasování vlastníků bytů, na kterých jsou uvedeny % spoluvlastnických podílů družstva i jednotlivých vlastníků. I přesto, že funkcionáři samospráv (obv. Bukov, Severní Terasa a Střekov) mají v tomto ohledu možnost požádat obvodového správce o metodickou pomoc při přípravě schůze (pozvánka, presenční listiny a záznam o hlasování) a následně o konzultaci konceptu zápisu, jak po stránce formální, tak i obsahové, není toho vždy využíváno ze strany předsedů a správců v potřebné míře. Při přípravě pozvánky, zpracování zápisu usnesení i hlasování, není brán zřetel na změny, ke kterým průběžně dochází. K tomuto účelu jsou na BD průběžně aktualizovány vzory: pozvánky, zápisu, usnesení apod., které si lze před schůzí stáhnout. Pro případ, že funkcionáři samosprávy nemají přístup na internet, lze aktualizované vzory získat na příslušné OBS. Josef Dyrynk obvodový správce

2 2 Družstevník říjen 2013 Informace z jednání představenstva BD DRUŽBA Na 8. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) zprávu o ekonomických výsledcích BD za rok 2012, b) úpravu Volebního řádu pro volby delegátů na SD. PD doporučilo SD: a) projednat a schválit výsledek hospodaření družstva za rok 2012, b) projednat a schválit upravený Volební řád pro volbu delegátů na SD. Na 9. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) vypracování základní a rozšířené cenové nabídky na správu SVJ, b) předání Volebního řádu pro volbu delegátů na SD schváleného SD dne členům PD, KK a volební komisi, c) splnění úkolů ze zápisu č. 7/2013 a 8/2013, d) předání návrhu plánu práce PD na II. pololetí 2013, e) zhodnocení průběhu jednání SD dne , f) zapracování úkolů ze SD dne do plánu práce PD, g) zprávu o průběhu plnění plánu oprav, h) možné sepsání dohody s navýšením měsíčních splátek dlužného vyúčtování topné sezony 2012 od 10/2013 pí Dany Grünerové, bytem Keplerova 714/36 ( ), i) nabídku správy domu společnosti CONTEXT CONSULT s.r.o., j) informace o výši odměn funkcionářů na HS 240, 241 a 242, Jizerská 2895/1 2903/17, k) nutnost novelizace směrnice č. 5/2010 o pronájmu NP v objektech BD DRUŽBA, l) informace ze SD o žádostech o převodech bytů do OV mimo zák. lhůtu s tím, že žádost se váže k bytu žadatele nikoliv na jméno žadatele, m) informace ved. EÚ p. Simkoviče o nutnosti změny pojmu nebytový prostor na pojem společná část domu, z důvodu souladu se soupisem inventarizace na základě požadavku auditora, n) zveřejnění Volebního řádu pro volby delegátů na SD na webových stránkách BD DRUŽBA s barevným zvýrazněním schválených změn na SD dne , o) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, p) změny v evidenci vlastníka bytu prodej, q) změny v evidenci vlastník bytu SVJ 357, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci bydlících družstevníků PD projednalo a schválilo: a) předpisy úhrad nájemného od , b) zavedení položky na úklid SP ve výši + 60,- Kč/měsíc/byt s účinností od na HS 760, Žežická 678/21 679/23, c) zavedení položky na úklid SP ve výši + 75,- Kč/měsíc/byt s účinností od na HS 804, Obvodová 749/26 750/28, d) zavedení položky na úklid SP ve výši + 75,- Kč/měsíc/byt s účinností od na HS 805, Rozcestí 753/11 754/13, e) uzavření dohody na splátky dlužného vyúčtování topné sezony 2012 ve výši 1.000,- Kč/měsíc pí Daně Grünerové, bytem Keplerova 714/36 ( ), f) doplatek odměn za I. pololetí 2013 pro PD, KK, RR a OKom KB, g) delegáta za BD DRUŽBA, pí Moniku Sobotkovou, na 24. konferenci rady BD severočeské oblasti, h) ukončení podnájmu v bytě p. Jaroslava Novotného, Keplerova 694/4 ( ) panu Lukášovi Bartoňovi k , s datem uvolnění bytu p. Lukášem Bartoněm do , i) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 21, VII. podlaží na adrese Keplerova 697/10, , Duc Tien Nguyen Keplerova 697/10, j) pronájem nebytového prostoru (máčírna) v domě Barrandova 1224/4, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, , Vinšová Ladislava, Barrandova 1224/4; k) pronájem nebytového prostoru (sklep č. 45) v domě Vinařská 741/18 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Černý Stanislav, Vinařská 741/18; l) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost č. 9) v domě U Pivovarské zahrady 421/18 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, , Hanauer Tomáš, U Piv. zahrady 421/18; m) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě U Pivovarské zahrady 419/14 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Fišer František, U Piv. zahrady 419/14; n) pronájem nebytového prostoru (mandl) v domě 17. listopadu 282/23 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , MUDr. Orlický Michal, 17. listopadu 282/23 a , Slavík František, 17. listopadu 282/23; o) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, p) podnájmy družstevních bytů. PD pojednalo a zamítlo: a) prominutí penále ve výši 275,- Kč za pozdní platby nájemného p. Jakubovi Kovaříkovi, dříve bytem Vojanova 605/56. Na 10. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) přehled krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek, b) vypracování základní a rozšířené ce- nové nabídky na správu SVJ, c) splnění úkolů ze zápisu č. 9/2013, d) zhodnocení činnosti PD za I. pololetí 2013, e) činnost OKom v Krásném Březně za I. pololetí 2013, f) činnost obvodového správce za I. pololetí 2013, g) informace o průběhu odstraňování VPV a výměnách výplní otvorů, h) zhodnocení činnosti RR za I. pololetí 2013, i) informace ved. OPÚ JUDr. Machaly o současném stavu přípravy nových Stanov BD DRUŽBA, j) požadavek JUDr. Machaly na zaslání termínů plánovaných dovolených členů komise na stanovy z důvodu operativního svolání komise na stanovy, k) informace ved. OPÚ JUDr. Machaly o tzv. překlenovacím období v případě nepřijetí nových stanov, překlenovací období trvá do , v případě sporu je nadřazený Obchodní zákoník s účinností od , l) informace ved. OBS Střekov o rozsahu a stavu po povodňových oprav na objektech BD DRUŽBA, m) požadavek P OKom v Krásném Březně Ing. Fibigra na sdílení průběhu změn znění nových Stanov BD DRUŽBA, n) požadavek člena PD Ing. Kreče na předložení metodiky výpočtu nájmu, o) informace k ceníku úhrad za služby uživatelům bytů BD DRUŽBA, k výši základu poplatku a vlivu sazby DPH a výši zaokrouhlení úhrad, p) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, q) změny v evidenci vlastníka bytu prodej, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) plán práce PD na II. pololetí 2013, b) předsedu a členy HK na II. pololetí 2013 ve složení: předseda HK Ing. Luděk Shýbal, členové HK Ing. Jiří Kreč a Ing. Pavel Dušánek, c) vydání souhlasu jako vlastníka sousedních nemovitostí na p.p.č. 1204/1 a 2, k.ú. Střekov, ke stavbě přístřešku u rodinného domu Novoveská 360 p. Jaromíra Veselého, d) odložení projednání rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2013 na příští jednání PD dne z důvodu pozdního předložení rozpočtu, e) vnitrodružstevní půjčku na havarijní opravu střech na HS 810, Čechova 766/22 767/24 a na HS 811, Čechova 768/18 769/20, do výše 2 x tis. Kč se splatností do 5 let, f) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 17, V. podlaží na adrese Žežická 662/37 ( ) Ing. Průša Jaroslav, Žežická 662/37, g) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22. odst. 1, písmeno b): , Zemánek Radim, Spartakiádní 264/11; , Janotová Alena, 17.listopadu 284/27; , Mudra Zdeněk, 17.listopadu 288/35; , Žitníková Petra, Obvodová 748/9; h) podnájmy družstevních bytů. PD projednalo a zamítlo: a) vydání souhlasu k instalaci sušáku na prádlo na balkón jiného druhu, velikosti a barvy p. Vladimíru Hauškovi, bytem Duk. hrdinů 537/3 ( ), b) vydání souhlasu k zazdění okna (z tříkřídlého okna provést dvoukřídlé) pí Lucii Chramostové, bytem Bří. Čapků 659/13 ( ). Na 11. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) přehled krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k 7/2013, b) informace P RR JUDr. Machaly o připravovaném článku do Zpravodaje Družstevník č. 3/2013 o správnosti postupu výpočtu spoluvlastnických podílů na schůzích samospráv domů, c) splnění úkolů ze zápisu č. 10/2013, d) rozbor reklamací na vyúčtování zálohových plateb roku 2012, e) návrh rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2013, f) plán činnosti obvodového správce a OKom Krásné Březno na II. pololetí 2013, g) stav vyřizování převodů bytů do OV mimo zákonnou lhůtu schválených na SD dne , h) informace o aktualizaci internetových stránek, i) návrh změn ke Směrnici o nájmu společných prostor domů v objektech BD DRUŽBA, j) aktuální informace o stavu a znění stanov pro SD dne , k) zaslání návrhu nových stanov BD DRUŽBA na jednání PD dne , l) stav vyřizování stížností za období od do , m) informace ved. PTÚ p. Haška o podání výzvy 5 firmám na VŘ na provádění energetického auditu objektů BD DRUŽBA s termínem podání nabídky do , n) informaci člena PD Ing. Dušánka, že informace z jednání jednatelů ze dne již nejsou aktuální. Na jednání PD dne budou podány informace z jednání s jednateli společnosti DELMAX s.r.o., které se uskuteční v 9/2013, o) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, p) změny v evidenci vlastníka bytu prodej, q) změny v evidenci vlastník bytu prodej SVJ 542, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci družstevní byt, t) dopisy auditora z 12/2012, 5/2013 a 8/2013. PD projednalo a schválilo: a) termín uzávěrky nově podávaných žádostí o převod bytu do OV mimo zákonnou lhůtu a jejich projednání na SD dne : - podání žádosti nájemcem bytu k a projednání na samosprávách domů a zpět navrácení seznamů na BD do , b) revokaci rozhodnutí PD č. 9/2013 ze dne v bodě III.2, 8. odsek, o ukončení podnájmu v bytě č. 17, p. Jaroslava Novotného, Keplerova 694/4 ( ) p. Lukášovi Bartoňovi k s datem uvolnění bytu do , c) zřízení položky na úklid SP ve výši 66,- Kč/byt/

3 Družstevník říjen Informace z jednání představenstva BD DRUŽBA měsíc s účinností od na HS 362, Barrandova 1222/8 1225/2, d) navýšení FP o + 1,- Kč/m 2, z částky 29,- Kč/m 2 na 30,- Kč/m 2, s účinností od na HS 551, Kosmova 645/15 646/13, e) vnitrodružstevní půjčku na opravu fasády a obvodového pláště na HS 551, Kosmova 645/15 646/13 ve výši ,- Kč, s úrokovou sazbou 3,9% na 24 měsíců, f) prominutí poplatku z prodlení ve výši 370,- Kč pí Jaroslavě Pirklové, Čechova 769/20 ( ), g) prominutí poplatku z prodlení ve výši 157,- Kč pí Janě Horáčkové, Plynárenská 294/12 ( ), h) propojení dvou bytů ve 4. podlaží domu Rabasova 3180/13, byt č. 7 o vel. 1+3L ( ) a byt č. 8 o vel. 1+3L ( ), i) úpravu úhrady poštovného a balného v souvislosti s vyřizováním upomínek, výstrah a vyloučení s účinností od na tuto výši: - obyčejná listovní zásilka 20,- Kč, - doporučená listovní zásilka 35,- Kč, - doporučená listovní zásilka s dodejkou 45,- Kč, j) čtvrtletní odměny pro členy PD a KK na III. Q 2013 na základě doporučení hodnotitelské komise, k) komisi pro vyhodnocení VŘ na provádění energetického auditu objektů BD DRUŽBA ve složení: - Sobotková Monika, JUDr. Machala Miroslav, Simkovič Milan, Hašek Petr, Ing. Kreč Jiří, Ing. Dušánek Pavel, Freiport Bedřich a Bc. Chobot Jaroslav náhradník; l) přeložení jednání PD č. 12/2013 ze dne na , m) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 11, IV. podlaží, na adrese Rozcestí 756/17 ( ) Škoda Petr, Rozcestí 756/17, n) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 21, VII. podlaží, na adrese Jizerská 2895/1 ( ) Nguyen Ngoc Son, Jizerská 2895/1, o) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 24, VIII. podlaží, na adrese Poláčkova 3246/22 ( ) Schleifer Richard, Poláčkova 3246/22, p) pronájem nebytového prostoru (mandlovna) za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep v domě Žežická 666/53 ( ) Matějka Martin, Žežická 666/53, q) příjem nových členů, r) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, s) postoupení členského podílu přidělení bytu, t) podnájmy družstevních bytů. Na 12. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) přehled krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k , b) vypracování písemných materiálů členem PD Ing. Krečem k rozpočtu BD DRUŽBA, c) podání návrhu MP KK Ing. Hunčové na úpravu Směrnice o nájmu společných prostor domů v objektech BD, d) způsob rozdělení zisku z nájmu nebytových prostor v objektech BD, e) splnění úkolů ze zápisu č. 11/2013, f) zprávu KK BD DRUŽBA o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech za I. pololetí 2013, g) zprávu o kontrolní činnosti BD DRUŽBA k , h) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytu a platebních rozkazů, i) zprávu o průběžné kontrole usnesení ze SD dne , j) informace o průběžné přípravě družstevního plesu v roce 2014, k) aktuální informace o stavu a znění návrhu stanov pro SD dne , l) informace o připravovaném zaslání návrhu stanov BD DRUŽBA členům komise pro stanovy a členům PD, m) informace o uveřejněných vnitrodružstevních normách na webových stránkách BD DRUŽBA, n) informace člena PD Ing. Dušánka z jednání jednatelů společnosti DELMAX s.r.o. a zástupce zakladatele ze dne , o) informace ved. PTÚ p. Haška o nabídce společnosti Koncept FAST s.r.o., p) cenové porovnání společnosti DELMAX s.r.o. a společnosti Koncept FAST s.r.o. v jednotlivých položkách poskytovaných služeb rozúčtování zálohových služeb, q) termín školení programu INTEGRI dne a , r) setkání členů PD se školiteli RH SID dne v 16:00 hod., s) termín zahájení provádění průběžného auditu společností BVM Audit s.r.o na BD DRUŽBA, t) informace ved. OPÚ JUDr. Machaly o převodech pozemků přináležejících pod domy nově vzniklých SVJ, u) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, v) změny v evidenci vlastníka bytu prodej, w) změny v evidenci družstevní byt. PD projednalo a schválilo: a) přeložení úkolu předložení metodiky výpočtu nájmu na jednání PD dne , b) přeložení úkolu předložení detailnějšího rozkladu jednotlivých účtů a návrhu rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2013 na jednání PD dne , c) přesunutí bodu programu zpráva o ekonomické situaci v BD DRUŽBA za I. pololetí 2013, vč. případných změn rozpočtu na příští jednání PD dne , d) nákup nového nákladního skříňového automobilu Ford Transit ve výši ,- Kč ve společnosti DELMAX s.r.o., e) zrušení podnájmu v bytě č. 20 pí Kláře Dudové u Ing. Zdeňka Fišera, A. České 654/27 ( ) z důvodu nevhodného chování, odkládání věci ve společných prostorách domu, ničení majetku a porušování DŘ ke dni , f) přijímání, odesílání a evidenci datových zpráv sekretariátem BD DRUŽBA, g) navýšení plánu oprav na rok 2013 na HS 254, 255 a 256, Rabasova 3176/5 3183/19 o výši 3 x ,- Kč na výměnu radiátorů v posledních patrech dotčených domů v rámci regulace a vyvážení topné soustavy domů, h) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů, j) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22. odst. 1, písmeno b): ( ) Pazourek Pavel, Poláčkova 3243/16, ( ) Blažek Václav, Žukovova 1334/77; ( ) Ottová Renáta, Nová 1393/10; ( ) Stehno Miroslav, Plynárenská 293/10; ( ) Císařovský Petr, Plynárenská 309/5; ( ) Ryska Karel, Vojanova 596/38; ( ) Vacková Zdena, Dr. Horákové 647/4; ( ) Schejbal Roman, Žežická 666/53; ( ) Vais Bohumil, Žežická 667/55; ( ) Lapková Pavla, Žežická 667/55; ( ) Lämlein Mach M., Keplerova 698/12; ( ) Kváš Vojtěch, Keplerova 717/42. Na 13. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace ved. EÚ o metodice výpočtu předpisu zálohových plateb, b) stanovisko ved. EÚ ke zprávě auditora z 8/2013, c) informace ved. OPÚ o počtu nově podaných žádostí o převod bytů do OV MZL za období od SD konaného dne do v počtu 274 žádostí, které budou po schválení na samosprávách domů předloženy ke schválení na SD dne , d) návrh úpravy ceníku úhrad za služby uživatelům bytů BD DRUŽBA, e) informace ved. PTÚ o zdůvodnění rozdílu ceny za odečet radiově řízeného EITN a vodoměru za odečet vizuální, od společnosti DELMAX s.r.o., f) splnění úkolů ze zápisu č. 12/2013, g) detailnější rozklad jednotlivých účtů předloženého rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2013, h) ekonomickou situaci v BD DRUŽBA za I. pololetí 2013, i) zprávu o podaných a vyřízených stížnostech za období 1/2013 až 9/2013, j) informace ved. PTÚ o vyhodnocení akcí VPV, k) zprávu o průběžném plnění plánu oprav v roce 2013, l) informace P - PD o spolupráci s SČMBD a radou svč. oblasti BD, m) informace ved. OPÚ o legislativních změnách a nutnosti změn vnitrodružstevních norem až po schválení nových Stanov BD DRUŽBA na SD dne , n) aktuální informace ved. OPÚ o stavu a znění návrhu stanov pro SD dne , o) informaci ved. OPÚ o zaslání návrhu nových Stanov BD DRUŽBA členům komise pro stanovy a členům PD dne , p) informace o návrhu úpravy Prováděcího pokynu č. xx/2013 ze dne a jeho novelizaci až po schválení nových Stanov BD DRUŽBA, q) KZ č. 2/2013 KK BD DRUŽBA, r) návrh Ing. Shýbala o úpravě vzoru zápisu ze schůze samosprávy domu s předáním po schválení Nových Stanov BD DRUŽBA na SD dne , s) informace ved. OPÚ o žádosti o převedení pozemku par.č. 1224/1 a 1224/2 v katastr. území Ústí nad Labem-Střekov ve prospěch společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity Novoveská 1204/6 1206/10, t) informace člena PD Ing. Dušánka o problematice cenové nabídky služeb společnosti Koncept FAST s.r.o. a společnosti DELMAX s.r.o., u) informace P PD o připravovaném dopise společnosti Koncept FAST s.r.o. ohledně porušení ústní dohody na jednání s P PD v 7/2013, v) doporučení Ing. Dušánka na zaslání dopisu ohledně nekalé hospodářské soutěže na úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s nabídkou poskytovaných služeb společností Koncept FAST s.r.o., w) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, x) změny v evidenci vlastník bytu prodej, y) změny v evidenci vlastník bytu prodej SVJ 356, z) změny v evidenci vlastník bytu, aa) změny v evidenci družstevní byt. PD projednalo a schválilo: a) komisi pro vypracování směrnice o nájemném a výpočtu předpisu zálohových plateb ve složení: Ing. Kreč Jiří předseda, p. Simkovič Milan, pí Neumannová Ilona, pí Mitscherlingová Jiřina, p. Bc. Chobot Jaroslav, b) projednání cen za odečty a zdůvodnění rozdílu ceny za odečet radiově řízeného EITN a vodoměru za odečet vizuální, od společnosti DELMAX s.r.o. na jednání PD dne za přítomnosti jednatelů společnosti DELMAX s.r.o., c) rozpočet BD DRUŽBA na rok 2013, d) konání VŘ na průkazy energetické náročnosti budov dne v 13:00 hod., e) propojení dvou bytových jednotek č. 7 o vel L ( ) a bytu č. 8 o vel ( ) v ulici Bří. Čapků 639/59, Ing. Radaně Kubíčkové, f) prominutí poplatků z prodlení pí Alžbětě Valkové, Kosmova 646/13 ( ) ve výši 2.007,- Kč, g) ponížení tvorby FP o 10,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 na HS 146, J. Zajíce 2875/11 s účinností od , h) zavedení položky na správce domu ve výši 45,- Kč/byt/ měsíc na HS 146, J. Zajíce 2875/11 s účinností od , i) navýšení tvorby FP o + 5,- Kč/m 2, tj. na 25,- Kč/m 2 na HS 369, Novoveská 1204/6 1206/10 s účinností od , j) navýšení tvorby FP o + 10,- Kč/m 2, tj., na 27,- Kč/m 2 na SVJ Tolstého 1181/ /31 s účinností od , k) neúčtování poplatků z prodlení za neuhrazení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených za měsíce 9-10/2013 a nezasílání upomínek pí Ireně Bouškové, Maková 2818/34 ( ), l) vyčkání na vyjádření jednatelů společnosti DELMAX s.r.o. k problematice cenové nabídky společnosti Koncept FAST s.r.o., m) příjem nových členů, n) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, o) přidělení družstevního bytu, p) podnájmy družstevních bytů. Sobotková Monika předseda představenstva

4 4 Družstevník říjen 2013 František Ryba: Byl jsem nejmladším předsedou družstevní samosprávy František Ryba Stavební bytové družstvo Krušnohor je v segmentu bydlení pojmem. Z vcelku malého družstva v 70. letech minulého století se na konci tohoto časového údobí stal gigant největší bytové družstvo v republice. Vedle růstu proslul Krušnohor i mnoha inovátorskými postupy při zpracování bytové agendy a několika legislativními návrhy, které by měly slušným občanům zajistit klidné a důstojné bydlení, stejně jako svým zapojením do komunální a krajské politiky. To jsou důvody pro to, abychom zajeli do Mostu, kde družstvo sídlí, a popovídali si s místopředsedou představenstva a ředitelem FRANTIŠKEM RYBOU. Bezmála dvacet let se pohybujete ve vedení největšího družstva v kraji i republice, proto si vás dovolíme poprosit: představte se krátce našim čtenářům Vystudoval jsem stavební průmyslovku, věnoval jsem se stavařině, která mě vždycky bavila, a ta mě zavedla k péči o dům, v němž jsem bydlel na litvínovském sídlišti Janov. Dělal jsem v něm předsedu družstevní samosprávy. V té době jsem byl nejmladším předsedou samosprávy v Krušnohoru. Funkci jsem vykonával 21 roků. Postupně jsem se dostal až k tomu, že jsem byl zvolen do představenstva družstva. S jedním stejně mladým kolegou jsme zjistili nějaké nepravosti, které jsme chtěli napravit, což nakonec vedlo k tomu, že odešlo původní vedení družstva a nastoupili jsme my jako nová generace vedoucích. Tehdy jsem řekl, že budu dělat na chvíli ředitele družstva a to jen na vedlejší pracovní poměr. Opravdu jsem si tehdy naivně myslel, že to tak půjde. Pochopitelně jsem po několika dnech, že je to nesmysl, takže z vedlejšího se stal hlavní pracovní poměr. V té době jsem ještě podnikal, takže jsem ještě musel utlumit svoje podnikání a šel jsem dělat ředitele družstva na plný pracovní úvazek. Funkci vykonávám od ledna Protože jsem zvyklý dělat všechnu práci pořádně a na sto procent, tak jsem se pořádně pustil do družstva. V ten rok, kdy jsem usedl do ředitelského křesla, začala privatizace bytového fondu v Mostě. S novým představenstvem jsme si řekli, jakým způsobem chceme dál rozvíjet naši organizaci. Konstatovali jsme, že její rozvoj formou výstavby bytů je v našem okrese nereálný, protože je v něm nadbytek stabilizačních bytů z předchozího období komplexní bytové výstavby. Jiná varianta našeho rozvoje spočívala ve vstupu do privatizace bytového fondu měst Mostu, Litvínova a Meziboří. To se nám povedlo. Privatizací jsme se rozrostli z původních 6,5 tisíce na dnešních necelých 22 tisíc bytů. Představte nám vaše družstvo, kolik bytů původně družstvo vlastnilo, jak se projevila privatizace bytů, kolik spravujete SVJ z privatizovaných bytů družstva a kolik SVJ tzv. cizích? Kolik bytů v současné době spravujete, v kolika SVJ jste jako pověřený vlastník? Družstvo v současné době spravuje 319 objektů z byty a 321 nebytovými jednotkami. Dále spravujeme 6 areálů s garážemi. Máme 86 družstevních samospráv, 6 samospráv garáží a 233 společenství vlastníků, z nichž jsme u 220 pověřeným vlastníkem. Všichni vlastníci bytů jsou členy družstva. Družstevních bytů máme a vlastnických asi 14 tisíc. Pro čtrnáct cizích subjektů zajišťujeme správu. Jaký funkcionářský systém máte zavedený v domech-samosprávách? Každý dům je samostatně hospodařícím střediskem, nebo je zapojen do větších ekonomických celků? Jaký máte způsob odměňování funkcionářů? A jaký systém je u správců nebo pověřených vlastníků? Každý dům je samosprávou, která je v pod- statě samostatná, je to vlastně hospodářské středisko. Družstevní samosprávy mají svoje výbory, společenství vlastníků kopírují organizační systém družstevních samospráv, ve společenstvích vlastníků máme domovní výbory to je něco, co zákon o vlastnictví bytů vůbec nezná. To jsme si přidali do stanov sami. Domovní výbory jsou postaveny na úroveň samospráv v družstevních domech. Funkcionáři jsou odměňováni podle směrnice družstva, která jim přesně stanovuje, kolik mohou dostat odměn a jak vysoké jsou. Směrnice o odměnách funkcionářů visí na webových stránkách pro informaci všech členů družstva. Odměňujeme tak, že předseda výboru samosprávy či předseda domovního výboru může dostat 20 tisíc korun funkcionářské odměny za rok, člen výboru samosprávy 15 tisíc za rok. K tomu předsedové samospráv a domovních výborů dostávají 10 korun z bytu, což je tzv. tužkovné to je částka určená na nákup gátů z kdysi původních asi 350 rozvášněných emocemi a nevědoucích o co vůbec jde. Delegáti volí představenstvo, které je sedmičlenné, a kontrolní komisi, ta je rovněž sedmičlenná. Na správě družstva máme 56 zaměstnanců. Náš správní poplatek pro družstevníky a družstevníky-vlastníky je stanoven ve výši 129 korun za měsíc. Předpokládám, že toho čeho jste dosáhli ve správě bytů a jejich počtu v rámci měst Mostu, Litvínova a Meziboří, kde Krušnohor působí, je i díky tomu, že jste jedním z duchovních otců založení Sdružení Mostečané Mostu a následně hnutí Severočeši.cz. Seznamte nás stručně s důvodem založení a posláním občanského sdružení a hnutí. A ještě jedna doplňující otázka: Jaký máte názor na možnost zapojení bydlení do ovlivňování bytové politiky v této oblasti ve městech a vůbec ve společnosti? Má to několik rovin hlavní jsou dvě. První je ta, že jsme bojovali v Mostě a Litvínově s dodavateli tepla a teplé vody. Hlavně v Mostě se s námi dodavatelé trvale odmítali bavit, chovali se velmi arogantně a to i v případě nutnosti řešit některé triviální problémy, které trápily obyvatele domů. Pokoušeli jsme se postupovat prostřednictvím magistrátu, tam jsme ale narazili, zjistili jsme, že existuje úzký komplot mezi městem a dodavatelem tepla a že je tento vztah neprůstřelný. My, jako Krušnohor, jsme postupně začali růst a rostli jsme pořád V SBD Krušnohor probíhají velké rekonstrukce domů. Jejich výsledkem je nejen zvýšení kvality bydlení, ale také likvidace panelové šedi, kterou nahrazují pestrobarevné fasády. různých papírů do tiskáren, špendlíků a dalších drobných věcí potřebných k výkonu funkce. Kolik delegátů má vrcholný orgán družstva, kolik členů představenstvo? Kolik je zaměstnanců na správě družstva a jaká je výše správního (správních) poplatků? Podle volebního řádu pořádáme dvoukolové volby. V prvním kole volí družstevníci a vlastníci bytů na svých schůzích v domech volitele reprezentující jednotlivé volební okrsky. Tito volitelé ve druhém kole voleb dávají hlasy jednotlivým delegátům budoucího shromáždění delegátů. Dvoukolovým způsobem voleb docilujeme toho, že máme 80 racionálně pracujících dele- dál, stávali jsme se důležitějšími a důležitějšími odběrateli, až jsme se nakonec stali zcela dominantním odběratelem tepla. Proto jsme si ani nemohli dovolit neřešit problémy s dodávkami tepla a teplé vody. Celé to vedlo až k tomu, že jsme vymysleli a založili Sdružení Mostečané Mostu, což je občanské nepolitické sdružení. Řekli jsme si, že ho nebudeme tlačit doprava ani doleva, prostě kamkoli politicky ne, že nám jde o to dělat dobrou a poctivou komunální politiku, starat se o město tak, aby to vyhovovalo jeho obyvatelům. Proto jsme založili Sdružení Mostečané Mostu a těšili se na první účast ve volbách. Kandidátka byla složena z 99 pro-

5 Družstevník říjen cent lidí pracujících na správě družstva nebo vykonávajících funkce v družstvu. Míním tím především funkcionáře představenstva a lidi ze samospráv hlavně předsedy domů. V prvním volebním období jsme dostali od voličů tolik hlasů, že to stačilo na zisk 5 křesel v zastupitelstvu, ve druhém volebním období to bylo již 18 mandátů. Stali jsme se dominantní volební stranou ve městě Most, vytvořili koalici s KSČM a vládli městu po čtyři roky. Zřejmě jsme nevládli špatně, protože v následujícím volebním období jsme získali již 26 mandátů, což je ve 45členném zastupitelstvu výrazně nad polovinou. My si opravdu myslíme, že lidé kvitovali to, co pro ně děláme a že provádíme komunální politiku tak, jak si to občané představují. Během našich dvou vlád v Mostě se bohužel ukázalo, že je to stále málo a že potřebujeme větší sílu. K tomuto poznatku nás přiměli krajští politici. Zvláště ti, kteří vzešli z Mostu, především Jiří Šulc, který namísto toho, aby Mostu pomáhal, tak mu škodil prohlásil, že pokud budou v Mostě vládnout ti družstevníci, tak že sem (do Mostu) nepůjde ani koruna. A taky to dodržel. Za dvě volební období, co Sdružení Mostečané Mostu městu vládne, opravdu nepřišla do Mostu ani koruna z kraje. Město nedostalo nic ani z dotačních titulů. S humornou nadsázkou nyní proto mohu říci, že jsme jedním z mála měst, kde hospodářská kriminálka nešetří podezření ze spáchání trestných činů souvisejících s čerpáním peněz z Regionálního operačního programu Severozápad. Do Mostu jsme tedy nedostali ani korunu a museli jsme se starat sami. Věděli jsme, že takto to dál jít nemůže a že musíme z kraje aspoň něco dostat. Proto jsme založili politické hnutí Severočeši.cz, které působí na území celého Ústeckého kraje. Toto hnutí opět není vyhraněno doleva ani doprava. Jeho ideologií je řádně zpracovaný volební program, jenž vychází z požadavků občanů Ústeckého kraje. V prvním volebním období jsme v krajském zastupitelstvu měli osm volebních mandátů, ve druhém devět. V prvním volebním období byly v krajském zastupitelstvu čtyři volební strany, Severočeši.cz byli jednou z nich, ve druhém volebním období pět stran, jednou z nich opět Severočeši.cz. Je to rozhodně zajímavý volební výsledek, který využijeme ve prospěch obyvatel. Druhá rovina vzniku Severočechů.cz se vztahuje k bytovému družstevnictví. Od začátku, co jsem začal vykonávat funkci ředitele družstva, jsem jezdil do ústředí Svazu českých a moravských bytových družstev a do Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj). Mockrát jsem byl svědkem toho, jak se tam omílaly věci kolem podpory té či oné politické straně. Šlo to od mantinelu k mantinelu. Jednou jsme podporovali ODS, protože v tu chvíli to byla ta jediná a správná strana, než se z ní stalo stádo blbců, kteří pro družstva nedělali nic. A tak jsme začali podporovat ČSSD, protože ta jediná byla správná a nejlepší. A pochopitelně to dopadlo tak, že když se ředitelé vrátili na svá družstva a řekli, na jaké podpoře jsme se dohodli, tak se představenstva vzbouřila a řekla, že v žádném případě takové rozhodnutí nebudou akceptovat. Pochopitelně. V každém představenstvu sedělo pár členů ODS a pár členů ČSSD, také několik zelených a dalších straníků. Kvůli tomuto hašteření nikdy nemohlo dojít k dohodě. Tak jsem navrhl, abychom nechali politické strany stát mimo, založili něco svého a družstevní problematiku si zajišťovali tím jiným sami. A to družstva těžko mohou říci, že nebudou podporovat jejich politickou platformu. Když vznikli Severočeši.cz, oslovil jsem bytová družstva v regionu a nabídl jsem jim účast v tomto hnutí; chtěl jsem, aby družstva Severočechy.cz víc podpořila. Kupodivu jsem opět narazil, protože představenstva řekla, že ona nic takového podporovat nebudou, protože družstva jsou apolitická. Takový výrok je směšný, možná až trestuhodně směšný. Výsledkem takového komického postoje je potom to, že apolitická bytová družstva jenom slintají, když jim vyprávím o tom, jak úzce spolupracujeme s městem Most, jak v Mostě vládne naše družstvo, protože téměř všichni členové představenstva družstva jsou zastupiteli a někteří z nich i radními, primátor že je členem představenstva družstva a podle toho pak vypadá úroveň spolupráce. To se vám to spolupracuje, když tam vládnete říkají apolitická družstva a viditelně závidějí. Jenže my jsme si to museli všechno odpracovat, nic nám nespadlo samo do klína. Založili jsme Severočechy.cz tak proč ti ostatní se nepřidají? Asi proto, že lidé v apolitických družstvech by museli začít něco navíc dělat?!? Jaký je váš názor na ovlivňování politiky bydlení přes organizace typu Sdružení bytových družstev a SVJ, Sdružení nájemníků ČR, Občanské sdružení majitelů domů, SČMBD apod.? Kacířská myšlenka: Jak se díváte na možnost sjednocení těchto subjektů v politice bydlení? Vidím to nereálně. Vždycky si nějací funkcionáři hřejí polívčičku. Jsou to lidé, kteří nejsou ochotni komunikovat s těmi ostatními. Na druhou stranu to vidím jako vysoce potřebné spojení. To, že tyto subjekty by se měly spojit v jakousi asociaci či ve svaz prostě v jeden táhnoucí provaz je jednoznačné. Spojit by se měly, protože by dostaly sílu na to, aby mohly ovlivňovat celou politickou scénu v této republice. Jelikož ale v těchto záležitostech víc převládají osobní zájmy funkcionářů nad tím, co by měli dělat pro své členy a klienty, tak případnému sjednocujícímu procesu nedávám vůbec žádnou naději. Jak město Most dosáhlo toho, že nevybírá poplatek za odvoz komunálního odpadu a jakou roli v tom sehrálo vaše družstvo? To je docela jednoduché. Vyhráli jsme volby a ve volebním programu jsme měli bod týkající se bezplatného svozu odpadu. Volební program byl vytvořen na přání občanů. Přání jsme zjišťovali prostřednictvím námi pořádaných anket mezi lidmi. Občané velmi často v anketách zmiňovali svoz odpadu zdarma. Proto se také stal součástí volebního programu. A když jsme volby vyhráli, tak jsme předvolební slib splnili. A jakou roli v tom sehrálo družstvo? Jednoduchou. Družstvo rovná se vedení města. Pane řediteli, jak vidíte budoucnost bytového družstevnictví v souvislosti se změnami zákonů, které budou účinné od 1. ledna následujícího roku? Bytové družstevnictví je od roku 1990 v našem státě soustavně zadupáváno do země. Je zvláštní, že za těch 23 let ho naši politici do země ještě zcela nezadupali. Z toho mi plyne, že je to platforma, která je více než životaschopná, když se ho blbům politikům nepodařilo zlikvidovat. Zadupávání mají na svědomí různé lobbistické skupiny, které chtěly rozkrást celý bytový fond. To byla lobby advokátů, notářů, realitních kanceláří a různých agentur. Tyto organizace zlobbovaly politiky. Bylo až neuvěřitelné, co naši politici dokážou. Bylo to, jako když mluví tupouni nejhrubšího zrna. Cosi mleli o tom, že bytové družstevnictví je přežitek komunismu, přitom družstva tady existují let, s komunisty tedy neměla nic společného. Naopak bych si dovolil připomenout, že řada bytových družstev skrývala ve svých funkcionářských útrobách lidi nemilé komunistům. Bytová družstva byla jedinými organizacemi tohoto druhu plně soběstačnými, která se obešla bez příspěvků státu, ten jim nic nemusel dávat, a ona fungovala a žila. Bytová družstva opravovala domy a zvelebovala tento stát. Přečkala i dobu komunismu. Ukázalo se, že garnitura politiků nezná ani situaci v zahraničí, kde je bytové družstevnictví v rozmachu a leckde je i podporováno vládní politikou. Bytové družstevnictví existuje po celém světě. Vyplňuje segment bydlení, který státy potřebují zajistit pro občany. A je tomu tak i u nás, přestože bytová družstva pořád někdo zašlapává do země. Bohužel, nově přijaté zákony vedou k tomu, že budoucnost bytového družstevnictví bude u nás jiná, bude v jiné podobě, než jakou známe nyní. Z bytových družstev se podle mne stanou správcovské organizace bytového fondu. Ty nebudou mít konkurenci, protože zajišťují správu širokého typu od věcí technických přes věci ekonomické, členské, právní, až po vztahy s institucemi. Bytová družstva se již nyní starají o domy naprosto komplexně, což pseudosprávci, kteří se různě objevují, nedělají. Ve své činnosti tito pseudosprávci zajišťují pouze jeden segment například jen ekonomiku a víc je nezajímá. Družstva jsou v tomto opravdu bezkonkurenční. Jsou naprosto univerzální a členy družstev a klienty všeobjímající. Rozmlouval: JUDr. Miroslav MACHALA Foto: Luboš DVOŘÁK a Petr PROKEŠ Moje zkušenost s členstvím ve společenství vlastníků bytů Na základě schválení nových stanov BD jsme s manželkou podali žádost o převod bytu do osobního vlastnictví tzv. mimo zákonnou lhůtu. Přesto jsme se rozhodli, že žádost nebudeme aktivovat a zůstaneme i nadále řadovými členy družstva. V posledním období jsme diskutovali o závažném rozhodnutí zůstat členy družstva nebo aktivovat žádost o získání bytu do osobního vlastnictví. Osobní vlastnictví bytu je velmi lákavé k získání bytu do osobního vlastnictví, ale tato stránka má i některá úskalí. Zejména se jedná o to z jakého náhledu se zkušeností člena družstva, budu očekávat výhody z vlastnictví bytu a vzniku SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek), když nemám mimo zprostředkovaných informací žádné osobní zkušenosti a těžko si dopředu umím představit, jaké také nevýhody mě čekají. Při zamyšlením se nad budoucností naší rodiny, jak chceme s manželkou bydlet nás orientovala předchozí zkušenost z mé práce ve výboru SVJ, kde jsme bydleli a dospěli jsme k jednoznačnému závěru: že ten, kdo má záměr s bytem nakládat jako s investicí, k pronájmu, získání úvěru aj. je pro něho výhodnější SVJ, ale tomu, komu jde zejména o kvalitní bydlení, je výhodné naše bytové družstvo s dlouholetou zkušeností se správou bytů. A v neposlední řadě je na převod bytu do osobního vlastnictví, dle zákona, čas do roku Pro příklad, jak to chodí ve SVJ, kde jsme několik let bydleli, se s Vámi podělím o své zkušenosti. Pro zabezpečení finančních prostředků na zateplení domu, což mimo jiné, dle stanov SVJ, musí schválit nejméně 75% spoluvlastnických podílů a následně pak všech 100% vlastníků bytů musí bance podepsat záruku, kde každý vlastník ručí velikostí svého spoluvlastnického podílu. Abychom mohli zateplit dům, tak jsme se museli sejít třikrát, první dvě schůze nebyli usnášeníschopné, protože účast při zahájení schůze nedosáhla potřebných 75% spoluvlastnických podílů. Podařilo se to až na potřetí, za obrovského úsilí výboru SVJ. Někdo Vám řekne, že na pomoc výboru je správce domu, kterého si (Pokračování na str. 6)

6 6 Družstevník říjen 2013 Proč okenním rámům svědčí podzimní mytí a těsnění silikonová emulze Slunce a teploty pod nulou mají jedno společné: jsou vždy důvodem, proč se nemají mýt ani seřizovat plastová okna. Chlad i horko totiž mění roztažnost profilů. Podzim je tak ideálním obdobím, kdy se do této činnosti, byť pro většinu lidí nepříliš oblíbené, pustit. Okna či dveře s PVC profily vyžadují nenáročnou údržbu, navíc renomované značky nabízejí materiálovou stálost, přesto se vyplatí dodržet některé rady výrobců i prodejců. V horku nebo naopak při teplotách pod nulou by se okna neměla vůbec mýt nebo seřizovat. V létě při vysokých teplotách hrozí větší roztažnost profilů, takže okno může být lehce zkroucené a seřízení nebude přesné. montáži oken, ale lze je zakoupit také samostatně. Sada obsahuje i olej na kování či silikonovou emulzi na těsnění, vysvětluje Petr Vojtěchovský, obchodní ředitel společnosti JIS. Ostatním stačí sáhnout na poličku v koupelně a použít na vyčištění vatové tyčinky. Tak jako nepodráždí lidské ucho, stejně neuškodí profilům okna, zatímco u použití různých drátků může při neopatrné manipulaci dojít k poškrábání vnější strany rámů. Jednou za rok je také dobré pootočit krytkou klik a dotáhnout případně uvolněné šroubky. Celá roční údržba tak trvá pár desítek minut, ale může výrazně prodloužit jak životnost oken, tak zaručit parametry tepelně izolační vlastnosti, které zákazník od plastových oken čeká. Na vlastnosti materiálů dáváme záruku pět až deset let, ale při základní údržbě by měla správně osazená okna sloužit naprosto bez problémů 25 či 30 let, jejich životnost je však ještě delší. Podzimní očista a regenerace má ještě jednu výhodu: předvánoční úklid se oken už nemusí týkat. Převzato z odborné literatury. Balíček se speciálním čističem, olejem a silikonovou emulzí vám vystačí na několik let. Některé pečlivé hospodyňky možná překvapí, že podle jeho názoru (pokud nebydlíte u prašné a frekventované křižovatky a podobně) stačí umýt okna dvakrát za rok. Ideální je tak právě podzim a jaro, nejlépe po hlavní pylové sezoně. Důvod? Pyl, prach a jiné polétavé nečistoty na povrchu totiž UV záření doslova zapéká do rámů. Čím déle je necháte být, tím pracnější bude odstranění. U nově namontovaných oken je třeba strhnout ochranné pásky co nejdříve, zmizet musí také rychle zbytky malty či omítky po rekonstrukci. Čím déle zůstanou na rámech, tím hůře se budou odstraňovat. Na abrazivní přípravky zapomeňte Zatímco na běžné mytí stačí standardní prostředky z drogerie, na větší znečištění se doporučuje použít speciální vodičky na plast. Většinou se dostávají v malé sadě s dalšími přípravky při Rozhodně však zapomeňte na benzin, nitroředidla nebo dokonce abrazivní prášky na nádobí nebo smalt by mohly plast poškrábat. Stačí jemná houbička nebo hadřík, na které se aplikuje malé množství určeného čistícího přípravku. Údržbě se nevyhne ani těsnění a kování. To se promazává olejem jedenkrát ročně, aby takzvaně nezatuhlo a nezanášelo se nečistotami. Těsnění se zase maže silikonovou emulzí, aby nezteřelo a nestárlo rychleji, než je nutné. Prodlužuje se tak jeho životnost. K drobným, ale důležitým krokům pravidelné údržby patří také čištění odvodňovacích kanálků v profilech okna, kam se dostává voda při dešti, a s ní také nečistoty. Voda by se zde pak mohla hromadit. Ti, kteří zažili záplavy a voda vystoupila až na úroveň jejich oken, musí počítat s tím, že se do kanálků dostala spousta nečistot. Těm radí Ondřej Fridrich jediné: čistou vodou je důkladně propláchnout, a to několikrát. Odvodňovací kanálky kryje plastová krytka, po jejím sejmutí lze začít s jejich čištěním. Vatové tyčinky jsou ideálním pomocníkem při čištění. Moje zkušenost s členstvím ve společenství vlastníků bytů (Pokračování ze str. 5) shromáždění vlastníků zvolí. Výbor SVJ nejsou profíci a i když mají správce domu, tak mnohdy jde jen o kšeft. V našem případě se stalo, že jsme vyhodili ,- Kč za právníka, který nám nepomohl a bral jen peníze. Velkou nevýhodou je také ta skutečnost, že ve společenství, kde jsem pracoval ve výboru SVJ, bylo cca 14 vlastníků, kteří své byty pouze pronajímali a v několika případech své podnájemníky pravidelně měnili a ti se v domě chovali jako v hodinovém hotelu. Když jsme na to vlastníky bytů na výboru upozorňovali, že nedodržují DŘ a stanovy SVJ, tak se nám vysmáli, že nám musí být jedno, koho mají v bytě. On je přece vlastníkem bytu a společenství vlastníků ho nezajímá. Znám dvě společenství vlastníků, které tunelovali sami lidi z výboru SVJ a starší členové společenství se nedokázali postavit, a to ani soudně. Porovnám-li uvedené skutečnosti s naším družstvem, tak zjistím, že pro schválení plánu oprav domu stačí (při nadpoloviční účasti členů) k rozhodnutí nadpoloviční většina a není potřeba si brát u banky úvěr. Družstvo má rovněž kvalifikované právní oddělení, které pomůže řešit smluvní vztahy, dlouhodobé neplatiče aj. Ano, jsou také SVJ, kde se najdou zkušení lidé do výboru i kvalitní správa domu. Je pouze otázkou, proč opouštět dlouholetou zkušenost v bytovém družstvu. Proto vřele doporučuji tam, kde dojde ke vzniku SVJ, využijte nabídky našeho družstva jako správce domu. Na závěr: my s manželkou zůstáváme řadovými členy našeho družstva. Jana a Mirek Votavovi Jizerská 47, UL na vše Platnost akce do 31. prosince 2013 Na prodejnách Dům barev Ústí nad Labem Tovární 42, tel.: Po-Pá: hod., So: hod. Krušnohorská 3371/2, tel.: Po-Pá: hod., So: hod.

7 Družstevník říjen

8 8 Družstevník říjen 2013 INTERNETU VYS O HLOSTNÍ P C ŘI RY 30000/3000 kbps BASIC V AKCI 249 Kč BĚŽNÁ CENA 356 Kč IN AKCE PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY 40000/4000 kbps STANDARD V AKCI 349 Kč Í JEN PO OK OD ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY ZA 1 Kč CENA JIŽ OD 249 Kč TERNETU BĚŽNÁ CENA 475 Kč 50000/5000 kbps SPECIAL V AKCI 449 Kč BĚŽNÁ CENA 594 Kč LOKALITY INFORMACE: SEVERNÍ TERASA KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE - MOJŽÍŘ DOBĚTICE Odečty tepla, teplé a studené vody Od 6. prosince 2013 nás čekají odečty tepla, teplé a studené vody. Vaše byty opět navštíví námi pověření pracovníci, a proto jim ulehčete práci a odstraňte již v předstihu veškeré překážky v blízkosti topných radiátorů. Děkujeme za pochopení. DELMAX s.r.o. Vydává představenstvo a vedení bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: JUDr. Miroslav Machala, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: JUDr. Miroslav Machala. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD DRUŽBA. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne 17. 3. 2016 Datum 17. 3. 2016 Místo Toulcův dvůr, Kubátova, P10 Účastníci Členové SVJ pro dům Rižská 1580

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ SBD Kateřinky 875, Proutěná 418 až 421, Praha 4, 149 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne 11.12.2014 /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ Místo a čas konání: suterén, společenská místnost

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero Z á p i s z jednání delegátů Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne 26.5.2011 v Klubu Aero 1. Zahájení jednání: Jednání schůze delegátů zahájila v 19.00 hod předsedkyně představenstva pí. Jana Říhová

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více