Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr. Ondřej Tichota DiS., Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová Tajemník: Ing. Zdeněk Studený RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 79/2017 předkládá : David Kučera za odbor : Oddělení vnitřních věcí : Schválení rozšířeného řízení na VZ malého rozsahu - osobní automobily pro potřeby MÚ RM schvaluje rozšířené řízení na VZ osobní automobily pro potřeby MÚ. RM schvaluje rozšířené řízení na VZ osobní automobily pro potřeby MÚ. RM schvaluje společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Zdeněk Studený, David Kučera, Ing. Dana Kratoňová, Renata Tichá, MVDr. Ctirad Mikeš. Náhradníci komisí: Marek Žejklic, Mgr. Josef Daniška, Ing. Alena Malíková, Mgr. Milan Schweigstill. 2. bod programu materiál č. : 81/2017 předkládá : David Kučera za odbor : Oddělení vnitřních věcí : Schválení rozšířeného řízení na VZ malého rozsahu - osobní automobil pro potřeby MP RM schvaluje rozšířené řízení na VZ - osobní automobil pro potřeby MP. RM schvaluje rozšířené řízení na VZ - osobní automobil pro potřeby MP. Petra Kučerová 1

2 RM schvaluje společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : Ing. Zdeněk Studený, David Kučera, Ing. Dana Kratoňová, Renata Tichá, MVDr. Ctirad Mikeš. Náhradníci : Marek Žejklic, Mgr. Josef Daniška, Ing. Alena Malíková, Mgr. Milan Schweigstill 3. bod programu materiál č. : 87/2017 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Odpis pohledávky v bytovém hospodaření RM doporučuje ZM ke schválení odpis pohledávky v bytovém hospodářství ve výši ,92 Kč. RM doporučuje ZM ke schválení odpis pohledávky v bytovém hospodářství ve výši ,92 Kč. 4. bod programu materiál č. : 89/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Služebnost - věcné břemeno, I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba NÁVRH USNESENÍ : RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti, akce I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba - veřejné osvětlení SO 431: Povinný - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Oprávněný - město Mělník Povinné pozemky p.č. 1555/4, 1560/43, 1561/1, 1561/2, 1562/2, 1562/22, 1577/4, 1578/2, 4338/44, 4442/3, 7977/3, 7977/4, 7977/5, 8021/1, 8030/11, 8030/14, 8031/19 a 8071/3, k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti, akce I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba - veřejné osvětlení SO 431: Povinný - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Oprávněný - město Mělník Povinné pozemky p.č. 1555/4, 1560/43, 1561/1, 1561/2, 1562/2, 1562/22, 1577/4, 1578/2, 4338/44, 4442/3, 7977/3, 7977/4, 7977/5, 8021/1, 8030/11, 8030/14, 8031/19 a 8071/3, k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH. Petra Kučerová 2

3 5. bod programu materiál č. : 90/2017 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Nabídka na pronájem prostoru v domě čp. 13 v ul. Svatováclavská v Mělníku o vým. 26,68 m 2 v zalepené obálce - sklad NÁVRH USNESENÍ : RM schvaluje pronájem prostoru v č. p. 13 o vým. 26,68 m 2 na adrese Svatováclavská, Mělník, ve dvoře domu, který je součástí pozemku parc. č. 195 o celkové výměře 619 m 2, zast. plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č , vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území a obec Mělník, pro... za níže uvedených podmínek: Výše nájemného:...,- Kč/m 2 /rok Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Účel nájmu:.../druh skladovaných věcí/ Prostor bude pronajat ve stavu, v jakém se nachází, tj. bez elektřiny, vody a tepla a bez další úpravy tohoto prostoru, a vylučují se případné požadavky nájemce na připojení k odběru energií a médií ze strany pronajímatele. RM schvaluje pronájem prostoru v č. p. 13 o vým. 26,68 m 2 na adrese Svatováclavská, Mělník, ve dvoře domu, který je součástí pozemku parc. č. 195 o celkové výměře 619 m 2, zast. plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č , vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území a obec Mělník, pro S. M. za níže uvedených podmínek: Výše nájemného: 605,- Kč/m 2 /rok Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Účel nájmu: sklep v místě pronajatého bytu Prostor bude pronajat ve stavu, v jakém se nachází, tj. bez elektřiny, vody a tepla a bez další úpravy tohoto prostoru, a vylučují se případné požadavky nájemce na připojení k odběru energií a médií ze strany pronajímatele. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Nepřítomen MVDr. Ctirad Mikeš 6. bod programu materiál č. : 93/2017 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost p. Lumíra Šebesty, nájemce prostoru sloužícího podnikání v č. p o vým. 199,27 m 2 na nám. Karla IV. v Mělníku o splácení nedoplatku ve výši ,- Kč NÁVRH USNESENÍ : RM schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách s p. L.Š., nájemcem prostoru sloužícího podnikání v č. p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 199,27 m 2 na nedoplatky z vyúčtování služeb s nájmem spojených za rok 2015 ve výši ,- Kč po splátkách 5 000,- Kč/měsíc, pod ztrátou výhody splátky a pod podmínkou zaplacení nedoplatku za služby s nájmem spojené ve výši 7 625,- Kč za III.Q/2016 a nedoplatku za nájemné za I.Q/2017 ve výši ,- Kč. Petra Kučerová 3

4 RM schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách s p. L.Š, nájemcem prostoru sloužícího podnikání v č. p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 199,27 m 2 na nedoplatky z vyúčtování služeb s nájmem spojených za rok 2015 ve výši ,- Kč po splátkách 5 000,- Kč/měsíc, pod ztrátou výhody splátky a pod podmínkou zaplacení nedoplatku za služby s nájmem spojené ve výši 7 625,- Kč za III.Q/2016 a nedoplatku za nájemné za I.Q/2017 ve výši ,- Kč. 7. bod programu materiál č. : 94/2017 předkládá : Mgr. Petr Volf za odbor : Odbor školství a kultury : Žádost o finanční dotaci - dětský klub Delfínek RM schvaluje finanční dotaci ve výši 50 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů dětského klubu Delfínek. RM schvaluje finanční dotaci ve výši 50 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů dětského klubu Delfínek. 8. bod programu materiál č. : 95/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 3350/5 dle geom. pl. č /2011 k.ú.mělník, L.Ž., J.Ž. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s tím, že pozemek p.č. 3350/5 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geometrickým plánem č /2011 z části pozemku p.č. 3350/4 k.ú.mělník, byl vydržen držiteli L.Ž. (spoluvl. podíl 1 / 2 ) a J.Ž. (spoluvl. podíl 1 / 2 ) v dobré víře a ukládá majetkoprávnímu odd. zajistit záznam vydržení do katastru nemovitostí. Správní poplatek za vklad do KN uhradí držitelé. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s tím, že pozemek p.č. 3350/5 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geometrickým plánem č /2011 z části pozemku p.č. 3350/4 k.ú. Mělník, byl vydržen držiteli L.Ž. (spoluvl. podíl 1 / 2 ) a J.Ž. (spoluvl. podíl 1 / 2 ) v dobré víře a ukládá majetkoprávnímu odd. zajistit záznam vydržení do katastru nemovitostí. Správní poplatek za vklad do KN uhradí držitelé. Petra Kučerová 4

5 9. bod programu materiál č. : 96/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Oprava komunikace - ul. Fügnerova - schválení ZD a komisí RM schvaluje ZD na akci "Oprava komunikace - ul. Fügnerova" dle přílohy. RM schvaluje členy komisí na akci "Oprava komunikace - ul. Fügnerova": komise pro otevírání obálek: člen RM..., Ing. Kratoňová, Ing. Klučkovič náhradníci komise na otevírání obálek: člen RM..., Ing. Malíková, Semín hodnotící komise: člen RM..., Ing. Kratoňová, Ing. Klučkovič, Guttenberg, Semín náhradníci hodnotící komise: člen RM..., Ing. Malíková, Skácel, DiS., Herman, Mikešová RM schvaluje ZD na akci "Oprava komunikace - ul. Fügnerova" dle přílohy. RM schvaluje členy komisí na akci "Oprava komunikace - ul. Fügnerova": komise pro otevírání obálek: Mgr. Milan Schweigstill, Ing. Dana Kratoňová, Ing. Miroslav Klučkovič náhradníci komise na otevírání obálek: MVDr. Ctirad Mikeš, Ing. Alena Malíková, Petr Semín hodnotící komise: Mgr. Milan Schweigstill, Ing. Dana Kratoňová, Ing. Miroslav Klučkovič, Jiří Guttenberg, Petr Semín náhradníci hodnotící komise: MVDr. Ctirad Mikeš, Ing. Alena Malíková, Petr Skácel, DiS., Jiří Herman, Martina Mikešová. 10. bod programu materiál č. : 97/2017 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení správy a údržby komunikací : Nařízení č.1/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města RM schvaluje Nařízení č.1/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města. RM schvaluje výši parkovného Parkovací zóna A parkovací automat - za první a druhou půlhodinu 10 Kč - za druhou hodinu 20 Kč - za každou další započatou hodinu 40 Kč Parkovací zóna B parkovací automat - za první půlhodinu 10 Kč - za druhou půlhodinu 20 Kč - za každou další započatou hodinu 40 Kč Parkovací zóna C parkovací automat - za první půlhodinu zdarma - za druhou půlhodinu 10 Kč Petra Kučerová 5

6 - za každou další započatou hodinu 20 Kč Výše ceny za užití vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků a) pro osoby s trvalým pobytem, nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti: - v časovém úseku za 1 měsíc 100,- Kč - v časovém úseku za jeden rok 1.200,- Kč b) pro osoby mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti: - v časovém úseku za 1 měsíc 450,- Kč - v časovém úseku za 1 rok 5.400,- Kč Dojde-li ke ztrátě nebo jinému znehodnocení rezidentské nebo předplatitelské parkovací karty, bude na požádání vydán její duplikát po zaplacení a) rezidentská karta 100,- Kč b) předplatitelská karta 500,- Kč RM schvaluje Nařízení č.1/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města. RM schvaluje výši parkovného Parkovací zóna A parkovací automat - za první a druhou půlhodinu 10 Kč - za druhou hodinu 20 Kč - za každou další započatou hodinu 40 Kč Parkovací zóna B parkovací automat - za první půlhodinu 10 Kč - za druhou půlhodinu 20 Kč - za každou další započatou hodinu 40 Kč Parkovací zóna C parkovací automat - za první půlhodinu zdarma - za druhou půlhodinu 10 Kč - za každou další započatou hodinu 20 Kč Výše ceny za užití vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků a) pro osoby s trvalým pobytem, nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti: - v časovém úseku za 1 měsíc 100,- Kč - v časovém úseku za jeden rok 1.200,- Kč b) pro osoby mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti: - v časovém úseku za 1 měsíc 450,- Kč - v časovém úseku za 1 rok 5.400,- Kč Dojde-li ke ztrátě nebo jinému znehodnocení rezidentské nebo předplatitelské parkovací karty, bude na požádání vydán její duplikát po zaplacení a) rezidentská karta 100,- Kč b) předplatitelská karta 500,- Kč Petra Kučerová 6

7 11. bod programu materiál č. : 99/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Podmínky prodeje pozemku p.č.7996/2 dle geometrického plánu /2016 k.ú.mělník, ul.mýtní, N.K. RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.7996/2 o výměře 2 m 2, zastavěná plocha, odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.7996 k.ú.mělník za podmínek : kupující N.K. kupující uhradí náklady za znalecký posudek 1 200,- Kč kupní cena: a/ 1 100,- Kč (znal.posudek - dle cenového předpisu) b/ až 1 600,- Kč (znal.posudek - odhadovaná tržní hodnota) c/ 1 800,-Kč (dle orientační tržní hodnoty) RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č.7996/2 o výměře 2 m 2, zastavěná plocha, odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.7996 k.ú. Mělník za podmínek: kupující N.K. kupující uhradí náklady za znalecký posudek 1 200,- Kč kupní cena:1 600,- Kč (znal.posudek - odhadovaná tržní hodnota) 12. bod programu materiál č. : 100/2017 předkládá : Ing. Jaroslav Šuk za odbor : Majetkoprávní oddělení : Podmínky prodeje pozemků p.č. 7303/12, p.č.7332/9 k.ú. Mělník, Chloumek, K.P. NÁVRH USNESENÍ : RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 7303/12 o výměře 443 m 2, orná půda a pozemku p.č. 7332/9 o výměře 8 m 2, zahrada, k.ú.mělník za podmínek : kupující K.P. kupující uhradí náklady za znalecký posudek 1 500,- Kč kupní cena: a/ ,- Kč (znal.posudek - dle cenového předpisu) b/ až ,- Kč (znal.posudek - odhadovaná tržní hodnota) c/ ,-Kč (dle orientační tržní hodnoty) RM doporučuje ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 7303/12 o výměře 443 m 2, orná půda a pozemku p.č. 7332/9 o výměře 8 m 2, zahrada, k.ú.mělník za podmínek : kupující K.P. kupující uhradí náklady za znalecký posudek 1 500,- Kč kupní cena: ,- Kč (znal.posudek - odhadovaná tržní hodnota) Petra Kučerová 7

8 13. bod programu materiál č. : 101/2017 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č. 3 - Převisy z roku 2016 do roku 2017 (II. část) RM doporučuje ZM ke schválení zvýšení převisových akcí v celkové výši: Výdaje celkem: ,76 Kč Z toho investiční výdaje: 278 tis. Kč Z toho provozní výdaje: ,76 Kč RM doporučuje ZM ke schválení zvýšení převisových akcí v celkové výši: Výdaje celkem: ,76 Kč Z toho investiční výdaje: 278 tis. Kč Z toho provozní výdaje: ,76 Kč 14. bod programu materiál č. : 102/2017 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č. 4 - Navýšení investiční (rozpočtové) rezervy rozpočtu roku 2017 z,,přebytku hospodaření 2016" RM doporučuje ZM ke schválení navýšení investiční (rozpočtové) rezervy v rámci rozpočtu 2017 z,,přebytku hospodaření" z roku 2016 v celkové hodnotě tis. Kč. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení investiční (rozpočtové) rezervy v rámci rozpočtu 2017 z,,přebytku hospodaření" z roku 2016 v celkové hodnotě tis. Kč. 15. bod programu materiál č. : 103/2017 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č. 5 Petra Kučerová 8

9 1. RM doporučuje ZM schválit: a) Přijetí státního příspěvku od Úřadu práce ČR na Výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč (příjmy, nein. transfery sk. 41) UZ Tím dochází k navýšení výdajů na Výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč (ka 28, odd. 43). b) Snížení mezd krytých pro oblast Výkonu pěstounské péče městskými zdroji ve výši 970 tis. Kč (ka 01, odd. 61). Částka je převáděna do provozní rezervy města ve výši 970 tis. Kč (ka 41, odd. 63). 2. RM doporučuje ZM schválit: a) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na Poskytování sociálních služeb, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve výši Kč (č. S-0183/SOC/2017) b) Přijetí dotace od Středočeského kraje na Poskytování sociálních služeb, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve výši Kč (příjmy, nein. trnsfery sk 41). Tím dochází k navýšení výdajů na Poskytování sociálních služeb celkem ve výši Kč (ka 29, odd. 43) (Sociálně právní poradna 312,10 tis. Kč, Noclehárny 487,90 tis. Kč, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 564,30 tis. Kč). 3. RM schvaluje navýšení položky Nákup služeb na projekt Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů MÚ Mělník ve výši 250 tis. Kč. Finanční krytí z položky Poštovné ve výši 250 tis. Kč. Vše ka 19 Vnitřní odbor, odd RM doporučuje ZM schválit: a) Přijetí státního příspěvku od Úřadu práce ČR na Výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč (příjmy, nein. transfery sk. 41) UZ Tím dochází k navýšení výdajů na Výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč (ka 28, odd. 43). b) Snížení mezd krytých pro oblast Výkonu pěstounské péče městskými zdroji ve výši 970 tis. Kč (ka 01, odd. 61). Částka je převáděna do provozní rezervy města ve výši 970 tis. Kč (ka 41, odd. 63). 2. RM doporučuje ZM schválit: a) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na Poskytování sociálních služeb, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve výši Kč (č. S-0183/SOC/2017) b) Přijetí dotace od Středočeského kraje na Poskytování sociálních služeb, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve výši Kč (příjmy, nein. trnsfery sk 41). Tím dochází k navýšení výdajů na Poskytování sociálních služeb celkem ve výši Kč (ka 29, odd. 43) (Sociálně právní poradna 312,10 tis. Kč, Noclehárny 487,90 tis. Kč, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 564,30 tis. Kč). 3. RM schvaluje navýšení položky Nákup služeb na projekt Rozvoj institucionálních kapacit a řízení lidských zdrojů MÚ Mělník ve výši 250 tis. Kč. Finanční krytí z položky Poštovné ve výši 250 tis. Kč. Vše ka 19 Vnitřní odbor, odd bod programu materiál č. : 104/2017 předkládá : Ing. Zdeněk Studený za odbor : Kancelář vedení úřadu Petra Kučerová 9

10 : Schválení uzavření smlouvy s Veřejnými zakázkami s.r.o. NÁVRH USNESENÍ : RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o. na administraci výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu z programu OPZ "ROZVOJ INSTITUCIONÁLNÍCH KAPACIT A ŘLZ MÚ MĚLNÍK" (CZ /0.0/0.0/16_033/002998) pro oblasti komunikace, vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti ŘLZ a v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců MÚ Mělník za cenu 100 tis. Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Veřejné zakázky s.r.o. na administraci výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu z programu OPZ "ROZVOJ INSTITUCIONÁLNÍCH KAPACIT A ŘLZ MÚ MĚLNÍK" (CZ /0.0/0.0/16_033/002998) pro oblasti komunikace, vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti ŘLZ a v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců MÚ Mělník za cenu 100 tis. Kč bez DPH. 17. bod programu materiál č. : 106/2017 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání o vým. 25,8 m 2 v čp. 133 v ul. Kněžny Emmy v Mělníku v zalepených obálkách RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v č. p. 133 o vým. 25,8 m 2 na adrese Kněžny Emmy, Mělník, v domě, který je součástí pozemku parc. č. 157 o celkové výměře 201 m 2, zast. plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č , vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území a obec Mělník, pro... za níže uvedených podmínek: Výše nájemného:... Kč/m 2 /rok, přičemž nájemné je osvobozeno od platby DPH Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Účel nájmu:.../sklad - k jinému účelu nelze - doplnit druh skladovaného zboží/ Nájemce je povinen dbát na uzamykání hlavních vchodových dveří do dvora domu. RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v č. p. 133 o vým. 25,8 m 2 na adrese Kněžny Emmy, Mělník, v domě, který je součástí pozemku parc. č. 157 o celkové výměře 201 m 2, zast. plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č , vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území a obec Mělník, pro K.S. za níže uvedených podmínek: Výše nájemného: 200,- Kč/m 2 /rok, přičemž nájemné je osvobozeno od platby DPH Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Účel nájmu: skladování sportovního náčiní, lyže, kola, sezonního textilu atd. Odůvodnění pronájmu: využití pro pěstounskou rodinu Nájemce je povinen dbát na uzamykání hlavních vchodových dveří do dvora domu. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 1 proti 0 Petra Kučerová 10

11 18. bod programu materiál č. : 108/2017 předkládá : Ing. Zdeněk Studený za odbor : Kancelář vedení úřadu : Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat hazardní hry RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat hazardní hry. RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat hazardní hry. 19. bod programu materiál č. : 109/2017 předkládá : Ing. Zdeněk Studený za odbor : Kancelář vedení úřadu : Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 20. bod programu materiál č. : 115/2017 předkládá : Mgr. Milan Schweigstill za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Žádost pana V. ve věci rekonstrukce vodovodní přípojky RM souhlasí se smírem a uzavření dohody o narovnání s panem V. ve věci vodovodní přípojky. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Nepřítomen - Mgr. et Mgr. Petr Volf Petra Kučerová 11

12 21. bod programu materiál č. : 116/2017 předkládá : Mgr. Milan Schweigstill za odbor : Kancelář vedení úřadu : Diskuze - Úpravy v budově ZŠ Jungmannovy sady RM souhlasí s realizací úprav v budově ZŠ Jungmannovy sady dle požadavků hygieniků. Finanční krytí ve výši ,- Kč vč DPH bude hrazeno z rozpočtu školy. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 0 proti 0 Nepřítomen - Mgr. et Mgr. Petr Volf Jednání ukončeno v 18:25 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města Petra Kučerová 12

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 28. 5. 2018 od 17:00 hod. v kanceláři 1. místostarosty Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PhDr. Mgr. Petr Volf, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 17.12.2012 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Hosté: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek,

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Z á p i s č. 34. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v kanceláři č. 3a

Z á p i s č. 34. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v kanceláři č. 3a Z á p i s č. 34 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 8. 2018 od 16 30 hod. v kanceláři č. 3a Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.01.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 5. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Karel

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28. 8. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka, Mgr. Korčaková, Ing. Kalena Ing. Božáková, Ing. Král Program

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 16872018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Byty a prostory sloužící podnikání

Byty a prostory sloužící podnikání Á I I ŽĎÁR NAD sazavou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ M~sTSKÝ úřad ŽóÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 19 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 287/2019/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

odbor : městská realitní kancelář dne

odbor : městská realitní kancelář dne Město Příbram Pro jednání ZM odbor : městská realitní kancelář dne 25.4.2016 Název bodu jednání: [>>>Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více