Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy"

Transkript

1 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České Republice v období PRAHA září 20

2 Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Rytířská Praha 1 tel.: ,

3 ZDROJE INFORMACÍ Data o léčených uživatelích drog za 1. pololetí 20 byla získána ze 186 L/K center z celkového počtu 264 evidovaných v aktuální databázi ČR, tj. ze 70,5 % spolupracujících center (tabulka č. 1). V evidenci v některých krajích přetrvává vysoký počet L/K center, která nehlásila za hodnocené období žádného klienta (celkem 78 L/K center, tj. téměř třetina). Počty nehlásících L/K center jsou stejně jako v minulých obdobích nejvyšší zejména ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji (14,, resp. 12 center) a mělo by být prověřeno jejich zařazení v aktuální databázi spolupracujících L/K center. Jak v incidenci tak v prevalenci je každý klient vykazován v hodnoceném roce pouze jedenkrát, bez ohledu na počet jeho návštěv v jednom L/K centru či počet návštěv ve více L/K centrech ve sledovaném roce. Pokračuje nežádoucí vysoký podíl záznamů, kde byl uveden pouze rok narození (ne měsíc a den): 1622 záznamů v 1. pololetí 20 (tj. 25,2 %); z nich dokonce u 279 záznamů není uveden ani prefix za lomítkem, bez kterého je dohledání stejného klienta velice obtížné a podle zkušeností z minula příslušná nízkoprahová zařízení záznamy o takto hlášeném klientovi ve většině případů nedohledají a neupřesní. U 86 klientů nebyl uveden ani rok narození. Nejvíce z těchto záznamů bylo ze Středočeského kraje (662 osob, tj. 40,8 % z těchto anonymních záznamů), ze Zlínského kraje (175 osob, tj. 10,8 %), z Jihomoravského kraje (145 osob, tj. 8,9 %), z Karlovarského (123 osob, tj. 7,6 %) a z Jihočeského kraje (118 osob, tj. 7,3 %). Téměř 75 % těchto záznamů tvořili uživatelé pervitinu, necelá 4 % uživatelé heroinu, přes 6 % uživatelé marihuany a téměř 14 % uživatelé Subutexu uživatelé těchto čtyř drog představují přes 95 % ze všech hlášených anonymních klientů. V 1. pololetí 20 bylo při kontrole dat přímo vyřazeno 236 záznamů na změnová hlášení o témže klientovi, u dalších 259 záznamů bylo nutné ve spolupráci s pracovníky drogové epidemiologie v krajích a pracovníky L/K center dohledat další údaje o klientech a většina z nich pak byla jako mezikrajová hlášení o již registrovaném klientovi převedena na změnová hlášení, která se již do analýz nezapočítávají, pouze dokumentují drogovou kariéru klienta v průběhu roku. V tabulce č. 2 jsou L/K centra rozdělena do kategorií podle požadavků EMCDDA zatím v kategoriích nízkoprahová, ambulantní a lůžková centra. Data o léčených uživatelích drog od praktických lékařů nejsou v ČR sbírána, data z vězeňství nemá naše pracoviště 1

4 k dispozici. Vězeňská služba ČR vytvořila vlastní drogový informační systém, jehož data však nelze k datům našeho pracoviště přičítat, protože se v obou souborech mohou vyskytovat záznamy o stejném klientovi a bez vyčištění těchto dat by došlo ke zkreslení výsledků. Nejvíce L/K center poskytujících data o léčených uživatelích drog lze zařadit mezi ambulantní (celkem 4), z nich však pouze 76 - tj. 56,7 % - vykázalo v hodnoceném období alespoň jednoho klienta. V 1. pololetí 20 vykázalo ať již v prevalenci či incidenci své klienty 70,5 % ze spolupracujících L/K center. Nejvyšší podíl vykazujících L/K center je stejně jako v minulých letech mezi nízkoprahovými centry (řada z nich používá pro hlášení data ze svého IN-COME dotazníku, který má u některých proměnných odlišné škálování odpovědí ve srovnání s formulářem EMCDDA užívaným Hygienickou službou ČR). Absolutně i procentuálně nejvyšší počty klientů, jak mezi všemi klienty, tak i mezi provožadateli jsou hlášeny z nízkoprahových zařízení (3207 osob v prevalenci tj. 53,5 % ze všech klientů od ; 1409 osob mezi prvožadateli o léčbu v 1. pololetí 20 tj. 58,2 %). Na druhém místě jsou v počtu hlášených klientů a jejich podílu mezi všemi evidovanými uživateli drog ambulantní zařízení, nejméně klientů nahlásila zařízení lůžková. Odlišné je pořadí mezi prvožadateli, kdy na druhém místě jsou v počtu hlášených klientů a jejich podílu lůžková zařízení a na třetím místě ambulantní zařízení (rozdíly mezi ambulantním a lůžkovým zařízením co do počtu hlášených klientů jsou však minimální). Celkem bylo v 1. pololetí 20 evidováno 2420 prvožadatelů o léčbu, všech léčených klientů bylo hlášeno od z L/K center celkem Kromě toho bylo evidováno celkem 0 léčených gamblerů. 2

5 SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY V tabulce č. 3 jsou uvedeny důvody, které přiměly klienty k žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog. V převážné většině klienti vyhledali příslušné L/K centrum z vlastního rozhodnutí (54,2 % mezi všemi léčenými uživateli drog, 41,1 % mezi prvožadateli o léčbu), či z přispění rodinných příslušníků (6,1 % mezi všemi léčenými uživateli drog, 8,7 % mezi prvožadateli o léčbu). Celkem 7,4 % ze všech klientů ve sledovaném roce přešlo do péče centra po léčení v jiném L/K centru. Soudem či policií bylo k léčení doporučeno 4,0 % všech klientů a 5 % z prvožadatelů o léčbu, mezi všemi klienty i mezi prvožadateli byl tento důvod léčby uveden častěji u mužů. Sociální služba doporučila k léčení vyšší podíl žen z léčených žen než u mužů mezi prvožadateli o léčbu i všemi léčenými uživateli drog. Nadále přetrvává vysoký počet hlášení, kde není důvod návštěvy L/K centra upřesněn (14 % mezi všemi léčenými uživateli drog, 27,9 % mezi prvožadateli o léčbu). Tabulka č. 4 informuje o osobním životě klienta. Zatímco nově evidovaní klienti udávají v 31,6 % případů, že žijí s rodiči, mezi všemi evidovanými klienty je to 27,4 % osob. Na druhém místě zůstává skutečnost, kdy klient žije sám (v 23,9 % u všech léčených klientů, u 21,6 % prvožadatelů o léčbu). Velice závažné jsou údaje o tom, že spolu s uživatelem drog žijí děti, ať už s partnerem tohoto uživatele či bez něj (6,0 % mezi novými klienty v 1. pololetí 20 a dokonce 8,3 % mezi všemi klienty v roce 20). Samy s dítětem žijí výrazně častěji ženy než muži, prvožadatelky o léčbu i ženy opakovaně léčené (108 z léčených žen oproti 17 mužům mezi všemi léčenými klienty). Mezi všemi klienty, kteří uvedli, že žijí s přáteli, je 77,5 % těch (473 osob), kteří žijí s dalším uživatelem drog (ve sledovaném souboru mezi všemi léčenými klienty žije s uživatelem drog celkem 24,9 % léčených klientů). Tabulka č. 5 dokumentuje charakter bydlení klientů. Mezi novými klienty v 1. pololetí 20 vykazuje stálé bydliště 43,1 % klientů, mezi všemi klienty je podíl téměř stejný, tj. 43,2 % klientů. Bezdomovectví udává 14,6 % klientů z prvožadatelů o léčbu,,2 % ze všech klientů v roce 20 ) bezdomovci jsou výrazně častěji muži (zhruba 82 % z bezdomovců). Mezi všemi klienty bez domova uvádí 76,6 % jako základní drogu pervitin, 7,8 % marihuanu, 7,3 % heroin a 5,4 % Subutex. Nejvíce bezdomovců evidovali v Ústeckém kraji (129 osob, tj. 16,4 % ze všech bezdomovců), v Praze (128 osob, tj. 16,2 % ze všech bezdomovců), v Olomouci (121 osob, tj. 15,4 % ze všech bezdomovců) a v Středočeském kraji (1 osob, tj. 14,3 % ze všech bezdomovců). 3

6 Jako zařízení byla ve 8 případech uvedena věznice, v 84 případech výchovný či diagnostický ústav mládeže, 180x ubytovna či internát, 115x terapeutická komunita, 51x azylový dům, 28x squat, 18x doléčovací centrum,11x chráněné bydlení, 10x dětský domov, 7x léčebna. Podobně nepříznivou sociální situaci zachycuje i tabulka č. 6 mapující charakter zaměstnání klientů. Zatímco incidence vykazuje 56,2 % nezaměstnaných, v prevalenci činí podíl nezaměstnaných 60,2 %. Podíl nezaměstnaných mezi muži je více než o 10 % vyšší ve srovnání se ženami mezi všemi klienty a o více než 11 % vyšší mezi prvožadateli. Mezi novými klienty v 1. pololetí 20 bylo 12,6 % studentů či žáků, mezi všemi klienty je jejich podíl 7,7 %, podíl studentů a žáků mezi muži je nižší ve srovnání se ženami v obou sledovaných skupinách. V kategorii důchodce či v domácnosti, ženy v obou skupinách klientů co do počtu převažují nad muži. Další ze socio-demografických charakteristik sleduje nejvyšší dosažené dokončené vzdělání klientů (tabulka č. 7). Celkem 47,3 % ze všech léčených klientů a 45,9 z prvožadatelů v 1. pololetí 20 má pouze základní nebo nedokončené základní vzdělání. Druhá nejpočetnější kategorie v obou sledovaných skupinách jsou klienti se středoškolským vzděláním bez maturity. Středoškolské vzdělání s maturitou uvádí 12,6 % mezi všemi klienty a pouze 9,8 % mezi prvožadateli o léčbu. Vyšší či vysokoškolské vzdělání uvádí stejně jako v minulosti pouze zanedbatelný počet klientů. Trvale pokračuje každoroční nárůst počtů mladých lidí často bez vzdělání a bez jakékoliv odborné kvalifikace, kteří mají problém s drogami a po případném úspěšném léčení je obtížné jejich začlenění do praktického života. 4

7 PREVALENCE A INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG A KATEGORIZACE DROG V průběhu 1. pololetí 20 bylo evidováno celkem 2420 nových léčených uživatelů drog (23,0 osob / obyvatel) - tabulka č. 8 a graf č. 1. Specifická věková incidence 15-39letých byla 2172 osob, tj. 59,8 osob / obyvatel. Evidované hodnoty incidence jsou v ČR téměř identické jako hodnoty z předchozího roku Nárůst nových klientů ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 zaznamenal zejména Pardubický kraj (+120,0 %), Liberecký kraj (+90,0 %) a Ústecký kraj (+57,7 %). Šest krajů zaznamenalo pokles počtu evidovaných osob. Nejvyšší pokles je v kraji Olomouckém (-34,5 %) a Zlínském (-27,3 %). Obdobná situace je i ve specifické věkové incidenci 15 39letých. Prevalence všech léčených osob, které navštívily od některé z L/K center, a počty nově evidovaných klientů v 1. pololetí 20 podle pohlaví a základní skupiny drog jsou uvedeny v tabulce č. 9. Procentuální zastoupení jednotlivých skupin drog v prevalenci i incidenci je na grafu č. 2. V roce 20 bylo zatím celkem evidováno 5990 všech léčených klientů (4127 mužů tj. 68,9 %; 1837 žen tj. 30,7 %; u 26 osob nebylo udáno pohlaví). V roce 20 bylo celkem evidováno 1180 uživatelů opiátů jako základní drogy, z toho bylo 662 uživatelů heroinu (tj. 11,1 % ze všech léčených klientů). Zatímco počet i podíl léčených uživatelů heroinu oproti stejnému období roku 2012 poklesl, podíl uživatelů Subutexu, který v loňském roce činil 6,4 % zaznamenal v letošním roce jen mírný nárůst a to na 6,5 % (tj. z 369 klientů na 388 klientů) - kromě toho je Subutex evidován ještě v dalších 183 případech užívaný jako sekundární droga. K Subutexu jako základní nesubstitučně užívané droze uvedli klienti jako sekundární drogu ve 204 případech pervitin, v 2 případech heroin, v 91 případech marihuanu, ve 25 případech hypnotika či sedativa, v 9 případech alkohol a ve dvou případech jiné drogy a léky. Uživatelů stimulancií jako základní drogy bylo evidováno 4171 osob, téměř výlučně uživatelů pervitinu (4163 osob tj. 69,5 % ze všech léčených klientů). Třetí nejpočetnější skupinou jsou uživatelé kanabinoidů celkem 563 osob (kromě jednoho uživatele všichni užívali marihuanu), následují hypnotika a sedativa (37 osob), jiné drogy a léky ( osob), rozpustidla (9 osob, z toho toluen 7 osob), kokain (8 osob). Od bylo evidováno celkem 0 léčených gamblerů. 5

8 Z analýzy dat o nových žadatelích o léčbu v 1. pololetí 20 vyplývá: Celkem bylo nově evidováno 2420 osob (1646 mužů tj. 68,0 %; 758 žen tj. 31,3 %, u 16 uživatelů drog není známo pohlaví). Nových uživatelů opiátů bylo evidováno 207, z toho 114 uživatelů heroinu, tj. 4,7 % ze všech nově evidovaných klientů (pokračuje pokles - oproti 1. pololetí 2012 o 1,6 %). Celkem 50 prvožadatelů o léčbu uvedlo jako základní drogu Subutex, 19 z nich k němu užívalo pervitin, 11 heroin, 5 marihuanu a jeden alkohol. U evidovaných uživatelů Subutexu žádajících o léčbu poprvé v životě nebyla droga užívána jako legální substituce. Dalších 23 klientů mezi prvožadateli o léčbu užívalo Subutex jako drogu sekundární (především uživatelé heroinu a pervitinu jako základní drogy). Nově evidovaných uživatelů stimulancií bylo 1818 osob, z toho uživatelů pervitinu 1812 osob, kteří tvoří 74,9 % ze všech nově evidovaných klientů. Podíl nově evidovaných uživatelů marihuany je 15,2 %. Počet nově evidovaných uživatelů marihuany je 368 osob. Nově zachycených uživatelů hypnotik a sedativ je 9 osob. Počet nově evidovaných uživatelů rozpustidel je pouze 6 osob, snížil se počet uživatelů kokainu oproti stejnému období roku 2012 ze 6 osob na 3 osoby. Také počet nově léčených uživatelů halucinogenů zůstává na velmi nízké úrovni (1 osoba). V 1. pololetí 20 bylo evidováno 72 nově léčených gamblerů. 6

9 GEOGRAFICKÁ DISTRIBUCE Mezi nově evidovanými klienty vykazuje nejvyšší počet klientů Praha (352 osob) a Ústecký kraj (306 osob). V relativních číslech, která věrněji vystihují realitu v krajích, je v hodnoceném pololetí mezi prvožadateli na prvním místě Karlovarský kraj (48,4 / obyvatel), na druhém místě Olomoucký kraj (39,7 / obyvatel) a na třetím místě Ústecký kraj (37,0 / obyvatel). Dále následují kraje Vysočina (34,0 / obyvatel), a Praha (28,2 / obyvatel). Toto zjištění vypovídá o tom, že užívání drog již není výsadou pouze velkých městských aglomerací, ale že nadále pokračuje vzestup uživatelů drog i v menších městech (tabulky č. 8, 10 a, b). Nejvyšší počty nově evidovaných uživatelů heroinu a dalších opiátů jako základní drogy vykázala opět Praha (51 osob, 14,5 % z klientů tohoto kraje, ale současně 24,6 % z nově evidovaných uživatelů opiátů za hodnocené pololetí). Následuje Ústecký kraj se 33 uživateli opiátů, kteří tvoří v rámci kraje 10,8 % evidovaných osob a kraje Středočeský a Jihomoravský se shodným počtem 21 uživatelů opiátů (,5 %, resp. 9,3 % v rámci kraje). Nejvyšší podíl uživatelů opiátů v rámci kraje vykázala stejně jako v předchozím roce Praha. Nově evidovaní uživatelé pervitinu a dalších stimulancií představují více než 60 % z klientů ve všech krajích. Nejvyšší počty uživatelů stimulancií nahlásil Ústecký kraj (262 osob), Praha (235 osob) a Olomoucký kraj (207 osob). Nejvyšší podíl však tvoří uživatelé stimulancií v rámci kraje Karlovarského (90,4 %) a Libereckého (88,2 %). Nejvyšší počet uživatelů kanabinoidů je opět hlášen z kraje Moravskoslezského (72 osob), kde je zaznamenán i druhý nejvyšší podíl v rámci krajů. Co do počtu následuje Praha se 63 nově zachycenými uživateli kanabinoidů, dále následují kraje Vysočina a Plzeňský (54, resp. 31 osob). Nejvyšší podíl uživatelů kanabinoidů mezi prvožadateli o léčbu je v kraji Vysočina (31,0 %). Ve zbývajících skupinách drog bylo nově evidováno vždy pouze 1-9 osob v celé ČR. Zatímco uživatelé sedativ a hypnotik jako základní drogy jsou zachyceni v 5 krajích, uživatelé rozpustidel v 4 krajích a uživatelé jiných drog a léků ve 3 krajích, jediného uživatele halucinogenů nahlásil pouze Jihomoravský kraj. Geografická distribuce všech evidovaných klientů podle jednotlivých drog od vykazuje obdobné rysy jako incidence. Nejvyšší počet uživatelů heroinu a dalších opiátů je v Praze (373 osob, tj. 36,7 % z pražských léčených uživatelů drog uživatelé opiátů v tomto kraji tvoří 31,6 % ze všech léčených uživatelů opiátů, což je o 1,4 % více než ve stejném období roku 2012). Vysoké počty 7

10 uživatelů opiátů vykázal i Středočeský kraj (311 osob, tj. 36,7 % v kraji). Se značným odstupem následují kraje Ústecký (89 osob, tj. 11,2 %) a Jihomoravský kraj (81 osob, tj. 17,9 % v kraji). Nejvyšší podíl uživatelů opiátů nahlásila Praha, Středočeský a Královéhradecký kraj. Nadpoloviční podíl uživatelů pervitinu a dalších stimulancií je hlášen ze všech krajů. Nejvyšší podíl tvoří uživatelé stimulancií mezi klienty kraje Libereckého (86,6 %), Ústeckého (86,5 %), a Pardubického (84,5 %). Nejvyšší počty léčených uživatelů stimulancií však vykazuje Ústecký kraj (688 osob), Praha (538 osob), Středočeský kraj (494 osob) a Olomoucký kraj (416 osob). Uživatelé kanabinoidů byli hlášeni především z kraje Vysočina (103 osob), Prahy (97 osob) a Moravskoslezského kraje (88 osob). Nejvyšší podíl uživatelů kanabinoidů v rámci kraje však vykazuje kraj Moravskoslezský (21,4 %), Vysočina (18,5 %) a Plzeňský kraj (18,4 %). Uživatelů hypnotik a sedativ bylo evidováno 37 osob, z toho 18 osob hlásil kraj Vysočina. Uživatelů rozpustidel bylo za sledované pololetí evidováno pouze 9 osob. Ve sledovaném období byl zaznamenán klesající trend v užívání kokainu jako drogy základní. Mezi všemi léčenými klienty uvedlo jako základní drogu kokain celkem jen 7 klientů. Celkem 4 klienti byli z Prahy, po 1 uživateli drog bylo nahlášeno z krajů Jihočeského, Olomouckého a Zlínského. Dalších 44 klientů uvedlo užívání kokainu jako drogu sekundární (9 klientů z Prahy, 8 klientů z Olomouckého kraje, 5 klientů z Libereckého kraje, z ostatních krajů s výjimkou Plzeňského a Zlínského kraje bylo nahlášeno 1 5 klientů). V 33 případech byl kokain užíván s pervitinem, v 5 případech s heroinem a v 6 případech s marihuanou. Počty nově evidovaných léčených uživatelů drog za 1. pololetí 20 a všech léčených uživatelů drog za rok 20 podle skupin drog a krajů i počty těchto uživatelů u vybraných skupin drog v jednotlivých krajích jsou zachyceny na grafech č

11 VĚKOVÁ DISTRIBUCE Tabulka č. 11 shrnuje věkovou distribuci všech evidovaných léčených uživatelů drog za rok 20 a nově evidovaných léčených uživatelů drog za 1. pololetí 20 (FTD). Věková distribuce pro všechny léčené uživatele drog v roce 20 a nově registrované klienty za 1. pololetí 20 podle základních drog a skupin drog je uvedena pro muže v tabulce č. 12, pro ženy v tabulce č., pro všechny klienty v tabulce č. 14 a na grafu č. 7. Mezi nově evidovanými klienty je v absolutních počtech v hodnoceném pololetí nejčastěji zastoupena věková skupina let, následovaná skupinami let a let (26,4 %, resp. 23,6 % a 15,8 %). V relativních číslech rovněž jako v minulém roce je na prvním místě také věková skupina 20 24letých s incidencí 97,0 / obyvatel. U všech léčených klientů v absolutních počtech převažuje věková skupina let (25,1 %), následuje skupina let (22,1 %), prevalence je nejvyšší opět ve skupině 20 24letých (188,3 / obyvatel). Byl zaznamenán vysoký podíl klientů ve věku let, který činí 59,5 %, což svědčí o dalším zvýšení podílu starších uživatelů drog. Mezi novými klienty v hodnoceném období jsou nejpočetněji zastoupeny uživatelky drog ve věku let (26,6 % ze všech prvožadatelek o léčbu), uživatelé drog také ve skupině let 26,4 % z poprvé léčených mužů). Vyrovnaný podíl u prvožadatelů byl zaznamenán také ve věkové skupině let, u mužů činí 23,8 % a u žen 23,1 %. Poměrně významný rozdíl je zaznamenán v podílu žen a mužů ve věkové skupině let (21,8 % ze všech prvožadatelek o léčbu, 11,3 % z poprvé léčených mužů). Mezi všemi evidovanými uživateli drog žadateli o léčbu v roce 20 je mezi 15-19letými 14,2 % z evidovaných žen a pouze 6,4 % mužů. Nejpočetněji jsou však mezi všemi léčenými klienty u mužů i žen zastoupeny věkové skupiny let. Počty všech evidovaných léčených uživatelů heroinu mužů za rok 20 jsou nejvyšší ve věkové skupině let, následují 35 39letí a 25 29letí. U uživatelek heroinu byla nejčetnější věková skupina let, následovaly věkové skupiny let a let, ve skupině let a let je zastoupení žen a mužů nejvyrovnanější (1,3 : 1, resp. 1,4 : 1). Počty všech evidovaných léčených uživatelů pervitinu mužů za rok 20 jsou nejvyšší ve věkové skupině let, ale poměrně početně jsou muži zastoupeny i věkové skupiny let a let. Léčené uživatelky pervitinu ženy převažují na rozdíl od mužů ve věkové skupině let, ale již jen s malým odstupem od věkové skupiny let. Počet žen je 9

12 výrazně vyšší než počet uživatelů pervitinu mužů ve věkové skupině let, byl zjištěn poměr 0,7 : 1, stejně jako v předchozím roce. Počty nově evidovaných léčených uživatelů heroinu mužů za 1. pololetí 20 jsou nejvyšší ve věkových skupinách let a let. Prvožadatelky o léčbu, uživatelky heroinu jsou nejpočetnější ve skupině let a let. Ve sledovaném období pokračuje zjištění z předchozích let, že celkově jsou ženy uživatelky heroinu mladší než muži. Nově evidovaní uživatelé pervitinu muži v hodnoceném pololetí převažují ve skupině let, následují 25-29letí. Ženy uživatelky pervitinu jsou rovněž jako muži nejpočetnější ve věkové skupině let a let. Rovněž jako v minulém roce mají ženy ve věkové skupině let převahu oproti mužům (108 žen, tj. 18,0 % z nových uživatelek pervitinu oproti 84 mužům, tj. 7,0 % z nově evidovaných uživatelů pervitinu). Mezi nově evidovanými i všemi léčenými klienty užívajícími kanabinoidy je nejpočetnější skupina 15 19letých (z nově evidovaných uživatelů marihuany - mužů tvoří 34,5 %, z žen 55,8 %, ze všech léčených uživatelů marihuany mužů 29,5 %, z žen 50,0 %). Tabulky č. 15 a a 15 b udávají kromě věkové distribuce všech léčených uživatelů drog a uživatelů heroinu a pervitinu ještě vzájemný poměr mužů a žen a specifickou věkovou incidenci a prevalenci v jednotlivých věkových skupinách v roce 20 na obyvatel a u nově evidovaných klientů za 1. pololetí 20. Sledujeme-li poměr mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách, tak mezi všemi léčenými uživateli drog i prvožadateli o léčbu převažují muži a jejich podíl roste s věkem. Nejvyrovnanější je poměr mužů a žen u 15 19letých všech léčených uživatelů drog (1 : 1) stejně tak i u nově zachycených klientů v 1. pololetí 20 (1,1 : 1). Mezi nově evidovanými i všemi léčenými uživateli heroinu je nejvyrovnanější poměr mužů a žen mezi letými, kde mezi všemi klienty je poměr mužů a žen 1,3 : 1, resp. 1,5 : 1. Mezi uživateli pervitinu převažují ženy ve věkové skupině let nad muži mezi všemi léčenými klienty i mezi nově evidovanými (0,7 : 1, resp. 0,8 : 1). Z analýzy dat za sledované období lze konstatovat (stejně jako v předchozím roce), že u všech léčených klientů i u prvožadatelů o léčbu se se stoupajícím věkem uživatelů drog také výrazně zvyšuje poměr postižených mužů oproti ženám. I když v absolutních číslech co do počtu osob mezi všemi léčenými uživateli drog v roce 20 převažují 25-39letí následovaní 20-24letými, je z prevalence patrné největší postižení skupiny let (188,3 / obyvatel), následují 25-39letí (144,8 / obyvatel). Mezi nově evidovanými klienty je v tomto hodnoceném období pořadí věkových skupin co do počtu osob stejné jako mezi všemi klienty, v incidenci je rovněž nejpostiženější 10

13 skupina let (97,0 / obyvatel), mění se však pořadí na druhém místě, kde ve specifické incidenci následuje skupina let (68,8 / obyvatel). Na grafu č. 7 je patrný vyšší podíl uživatelů drog ve věku let mezi nově evidovanými klienty oproti všem uživatelům za rok 20 (15 % oproti 9 %). Ve věkové skupině je naopak vyšší zastoupení klientů mezi všemi uživateli drog (60 % všichni klienti oproti 48 % nově evidovaní klienti). Průměrný věk léčených uživatelů drog podle základních skupin drog a pohlaví je v tabulce č. 16 a na grafu č. 8. Průměrný věk nově evidovaných uživatelů drog je o 2,1 roku nižší ve srovnání se všemi léčenými klienty (27,0 roků oproti 29,1 roků). Průměrný věk u nově léčených uživatelů heroinu je 30,9 roků; mezi všemi klienty se zvýšil na 32,9 roků. Průměrný věk nově evidovaných uživatelů pervitinu je 27,2 roků a u všech klientů v roce 20 je 28,6 roků. Průměrný věk jak uživatelek heroinu tak i pervitinu je v prevalenčních i incidenčních datech nižší než u mužů (o 2,2-3,2 roku). U skupin drog (s výjimkou hypnotik, sedativ a rozpustidel) a jednotlivých základních drog s výjimkou extáze a ostatních stimulancií je nižší průměrný věk žen zaznamenán mezi všemi léčenými klienty. Mezi nově evidovanými klienty byl zachycen vyšší průměrný věk žen u kokainu, extáze, hypnotik, sedativ a rozpustidel. Nejnižší průměrný věk mezi všemi klienty registrovanými v roce 20 měli uživatelé kanabinoidů (24,1 roků), kteří tvořili převážně uživatelé marihuany. Mezi novými klienty v 1. pololetí 20 byl zaznamenán nejnižší věk u uživatelů neznámé skupiny drog (17,0 roků) a kanabinoidů (23,0 roků), ze základních drog pak shodně u uživatelů toluenu (23,0 roků), a marihuany také 23,0 roků. Velmi důležité informace poskytují údaje o věku prvního užití základní drogy (tabulka č. 17 a grafy č. 9 a 10). Z nich vyplývá, že s výraznou převahou nejčastější věk prvního užití základní drogy je ve věkové skupině let (49,5 % mezi všemi klienty, 47,3 % mezi nově evidovanými ve sledovaném období). Stejně jako v předchozím období minulého roku byl zjištěn také významný podíl uživatelů drog, kteří zahájili svoji drogovou kariéru před dovršením věku 15 let (14,4 % mezi všemi klienty, 14,5 % mezi nově evidovanými ve sledovaném pololetí). Mezi všemi klienty začalo užívat drogu v tomto věku např. 241 uživatelů marihuany, 6 uživatelů rozpustidel, ale také 524 uživatelů pervitinu, 71 uživatelů heroinu, 8 uživatelů ostatních opiátů a 8 uživatelů Subutexu. 11

14 Ze všech léčených uživatelů drog poprvé užilo drogu do 19 let 63,8 %, mezi prvožadateli o léčbu pak 61,9 %. K tomu musíme připočítat i 55 klientů ve věku do 19 let, u kterých není uveden věk prvního užití příslušné drogy a kteří určitě svoji drogu poprvé užili ve věku do 19 let (0,9 % ze všech léčených uživatelů drog) z toho 47 uživatelů pervitinu a 8 uživatelů marihuany. Grafy dokumentují odlišnou strukturu věku prvního užití u jednotlivých skupin drog mezi všemi klienty v roce 20 a mezi prvožadateli o léčbu v 1. pololetí 20. Mezi novými žadateli o léčbu užilo drogu poprvé ve věku do 19 let 88,3 % uživatelů kanabinoidů, také 63,2 % uživatelů heroinu, 58,1 % uživatelů pervitinu a 22,0 % uživatelů Subutexu. Mezi všemi léčenými uživateli drog v roce 20 užilo poprvé drogu do 19 let 88,8 % uživatelů kanabinoidů, 65,8 % uživatelů pervitinu a 62,7 % uživatelů heroinu či 18,3 % uživatelů Subutexu. 12

15 ZPŮSOB APLIKACE Způsob aplikace základní drogy podle skupin drog a pohlaví je v tabulkách č. 18, 19 a 20 a na grafu č. 11. Nejčastější i nadále zůstává nejrizikovější injekční aplikace drogy (74,1 % všech léčených uživatelů drog, 63,1 % nových klientů v 1. pololetí 20). Data o všech léčených uživatelích drog od vykazují celkem 4436 injekčních uživatelů základní drogy, tj mužů a 46 žen (u 15 osob není známo pohlaví). V hodnoceném pololetí bylo evidováno celkem 1527 nových injekčních uživatelů drog, tj mužů a 482 žen ( u 9 osob není známo pohlaví). Na druhém místě ze způsobů aplikace základní drogy je mezi všemi klienty i nově evidovanými klienty inhalace nebo šňupání drogy (728 osob, resp. 421 osob). Mezi všemi klienty užívalo pervitin injekčně 81,0 % osob, heroin dokonce 92,0 % z léčených uživatelů heroinu. Ve sledovaném období byl zaznamenán také vysoký podíl injekčních uživatelů mezi všemi uživateli Subutexu jako základní drogy (92,0 %) a ostatních opiátů (77,6 %). Mezi všemi klienty v roce 20 je vyšší podíl injekčního užívání základní drogy ve srovnání s nově zachycenými klienty ve sledovaném období o 11 %. Mezi muži představuje injekční aplikace u všech klientů za rok 20 celkem 74,5 %, mezi ženami 73,3 %; u nově evidovaných klientů v 1. pololetí 20 byla nižší (u mužů 62,9 %, u žen 63,6 %). Prvně léčené ženy tedy aplikují drogu injekčně častěji než muži. Od bylo evidováno celkem 609 injekčních uživatelů heroinu, nově zachycených injekčních uživatelů heroinu v tomto pololetí bylo 103. Od bylo evidováno celkem 3370 injekčních uživatelů pervitinu, nově zachycených injekčních uživatelů pervitinu v tomto pololetí bylo 47. Počet všech mužů injekčních uživatelů heroinu od byl 445 (tj. 92,3 % z uživatelů heroinu), u pervitinu to bylo 2293 mužů (tj. 82,3 % z uživatelů pervitinu). Počet všech žen injekčních uživatelek heroinu od byl 163 (tj. 91,6 % z uživatelek heroinu), u pervitinu to bylo 1064 žen (tj. 78,4 % z uživatelek pervitinu). Tabulka č. 21 zachycuje nejen klienty, kteří si aplikovali základní drogu injekčním způsobem, ale i ty, kteří si tímto způsobem aplikovali drogu sekundární či terciární při neinjekční aplikaci drogy základní. Od tak bylo evidováno celkem 4622 injekčních uživatelů drog, což představuje 77,2 % ze všech uživatelů drog. V hodnoceném období bylo evidováno celkem 1624 nových injekčních uživatelů drog, tj. 67,1 % ze všech nově evidovaných

16 uživatelů drog. V prevalenci absolutně nejvyšší počet injekčních uživatelů drog vykazují věkové skupiny let (kde je i nejvíce injekčních uživatelů sekundárních drog při neinjekční aplikaci základní drogy), následuje skupina let. U nově evidovaných injekčních uživatelů drog je pořadí postižení věkových skupin stejné, ale počty evidovaných osob jsou vyrovnanější. Se stoupajícím věkem se do 40 let věku uživatelů drog zvyšuje podíl injekčních uživatelů drog mezi novými i opakovaně léčenými klienty. Graf č. 12 zachycuje dlouhodobý trend počtu nově evidovaných léčených injekčních uživatelů drog a zároveň i procento injekčních uživatelů drog ze všech nově evidovaných klientů v příslušném čtvrtletí. Tabulka č. 22 podává dostupné informace o injekční aplikaci jakékoliv drogy v současnosti či kdykoliv v minulosti (podle pohlaví), tabulka č. 23 pak stejné informace podle nyní užívané základní drogy a skupin drog. Obě tyto tabulky, vyžadované od EMCDDA, poskytují sice závažné informace o rizikovém chování uživatelů drog užívajících v současnosti případně méně rizikové drogy, ale je nutné je brát s rezervou, neboť ve formuláři Registr uživatelů drog žadatelů o léčbu bývají tyto údaje z L/K center vyplněné někdy rozporuplně s udávanou aktuální aplikací základní či jiné užívané drogy. Injekční aplikaci v současnosti uvedlo 3177 ze všech uživatelů drog léčených od (tj. 53,0 % klientů), v minulosti udalo injekční aplikaci ještě dalších 1429 osob (tj. 23,9 %), mezi prvožadateli o léčbu v hodnoceném pololetí pak 08 osob (tj. 54,0 %), resp. 301 osob (tj. 12,4 %). Nejvyšší podíl osob, které uvedly injekční aplikaci nějaké drogy v současnosti či minulosti, je mezi uživateli opiátů (91,5%) u uživatelů Subutexu a Suboxonu - 94,1 %, metadonu 93,0 % a heroinu 91,7 %. Uživatelé pervitinu uvedli injekční aplikaci nějaké drogy v současnosti či minulosti v 80,7 %. Injekčně aplikovalo nějakou drogu v životě i 26,1 % uživatelů kanabinoidů. V tabulce č. 24 jsou uvedeny zjištěné případy současné či v minulosti prodělané substituční léčby zjištěné u všech klientů v roce 20. V minulosti prováděná buprenorfinová substituce (Subutex) byla evidována u 375 osob, metadonová u 144 osob, jinými opiáty u osob a jiná substituce u 6 osob. Celkem tedy bylo evidováno 538 osob, které již v minulosti prodělaly substituční léčbu v souvislosti s užíváním stávající drogy. Tyto informace nejsou úplné, zachycují osoby, které prodělaly v minulosti substituční terapii a dnes jsou většinou opět v léčení - pravidelně kvůli užívání stejné drogy, pro kterou již podstoupily substituční terapii. 14

17 KOMBINACE DROG V tabulce č. 25 je výčet všech dalších drog, které byly uváděny klienty jako drogy sekundární či terciární. Mezi všemi klienty od i nově evidovanými v hodnoceném pololetí zůstává nejčastěji užívanou sekundární drogou marihuana (2274 osob, resp. 874 osob), následuje pervitin (840 osob, resp. 250 osob), na třetím místě je heroin (461 osob, resp. 104 osob), dále následuje alkohol užívaný se základní drogou (327 osob, resp. 6 osob), Subutex (183 osob, resp. 23 osob všichni tito klienti Subutex užívali nesubstitučně) následovaný extází (103 osob, resp. 52 osob). Kokain jako sekundární drogu uvedlo 42 osob, resp. 17 osob. Tabulka č. 26 poskytuje přehled o tom, které drogy jsou nejčastěji užívány jako sekundární k jednotlivým základním drogám. Všichni léčení uživatelé jednotlivých základních drog evidovaní v roce 20 i nově evidovaní v hodnoceném pololetí užívají zhruba stejnou škálu drog sekundárních. Nejčastější sekundární drogou uživatelů heroinu je pervitin a marihuana, ale i další opiáty. U uživatelů Subutexu je udáván pervitin, heroin a kanabinoidy. Uživatelé pervitinu užívají v kombinaci se základní drogou nejčastěji kanabinoidy, ale i heroin, alkohol, jiná stimulancia, halucinogeny, rozpustila a kokain. Uživatelé kokainu k němu užívají ještě pervitin a kanabinoidy. Uživatelé kanabinoidů uvádějí jako sekundární drogu často pervitin, alkohol, heroin a halucinogeny. Uživatelé rozpustidel je kombinují nejčastěji s kanabinoidy a pervitinem. Vezmeme-li v úvahu počty uživatelů základních drog a k nim připočteme užívání dalších drog u stejných klientů, pak můžeme sestavit pořadí oblíbenosti, resp. dostupnosti drog (tabulka č. 27 a grafy č. a 14). Pořadí užívaných drog je mezi všemi léčenými uživateli drog v roce 20 i mezi nově evidovanými v 1. pololetí 20 stejné do 3. místa. Mezi všemi klienty je procentuálně vyšší zastoupení uživatelů heroinu a Subutexu, mezi novými klienty v hodnoceném pololetí je vyšší procento uživatelů pervitinu, marihuany a extáze. Mezi všemi klienty v roce 20 a nově evidovanými klienty patří Subutexu čtvrté, resp. páté místo oblíbenosti. Mezi všemi klienty je také vyšší podíl užívání ostatních opiátů a benzodiazepinů. Grafy č. a 14 názorně ukazují, jak rozdílně jsou jednotlivé drogy užívány coby základní či sekundární droga všemi klienty i nově evidovanými v hodnoceném pololetí. Dokládají, že některé drogy slouží jako případné doplňky či náhražky při užívání jiné základní drogy. 15

18 INCIDENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V 1. POLOLETÍ 20 A JEJICH PREVALENCE V ROCE 20 Ve smyslu definice EMCDDA o problémovém užívání drog 1 byly vyhodnoceny údaje o všech těchto uživatelích drog v roce 20 a o nově registrovaných v 1. pololetí 20. Počet hlášení s uvedenou neznámou drogou snižuje evidovaný počet problémových uživatelů drog, protože velmi pravděpodobně se jedná o uživatele pervitinu či heroinu. V tabulce č. 28 jsou sumární údaje o počtech evidovaných problémových uživatelů drog podle pohlaví. Celkem lze takto klasifikovat 2190 osob, tj. 90,5 % z žadatelů o prvou léčbu v 1. pololetí 20, mezi všemi klienty v roce 20 pak 5640 osob, tj. 94,2 % ze všech léčených uživatelů drog. Evidovaní problémoví uživatelé drog byli vyhodnoceni podle způsobu aplikace drogy - a to podle pohlaví (tabulka č. 29). Mezi prvožadateli o léčbu bylo v 1. pololetí 20 celkem 1527 injekčních uživatelů drog, mezi všemi klienty v roce 20 celkem 4436 injekčních uživatelů drog. Mezi injekčními problémovými uživateli drog je nižší podíl žen než mezi problémovými uživateli drog s neinjekční aplikací drogy v obou skupinách klientů. V tabulce č. 30 jsou léčení problémoví uživatelé drog rozděleni podle pohlaví a věkových skupin. Mezi prvožadateli o léčbu v tomto pololetí je největší počet problémových uživatelů drog ve věkové skupině 25 39letých, následují 20 24letí a 15-19letí. Specifická věková incidence je však nejvyšší u 20 24letých (93,5 / obyvatel), následují 15-19letí a 25 39letí se shodnou hodnotou incidence (45,9/ obyvatel). Mezi všemi problémovými uživateli drog v roce 20 je také nejpočetnější skupina 25-39letých, následují 20 24letí a s výrazným odstupem 15 19letí. Prevalence je však také nejvyšší ve skupině 20-24letých (182,9 / obyvatel), následují však 25-39letí (141,0 / obyvatel). Graf č. 15 přináší srovnání incidence a prevalence všech léčených uživatelů drog a problémových uživatelů drog v hodnocených obdobích. Mezi novými klienty v 1. pololetí 20 je více problémových uživatelů drog ve vyšších věkových skupinách klientů. Ve skupině do 15 let a let jsou nejčastěji evidováni klienti, kteří nepatří mezi problémové uživatele drog podle definice EMCDDA. Také mezi všemi uživateli drog je ve skupině let soustředěno nejvíc léčených uživatelů drog, kteří nepatří mezi problémové uživatele drog podle definice EMCDDA. 1 Problémové užívání drog injekční užívání jakýchkoliv drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. 16

19 Kraj Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Léčebně/kontaktní centra Celkový počet existujících L/K center hlásící alespoň 1 klienta z toho: nehlásící žádného klienta Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Tab. č. 1 Česká republika

20 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Léčebně/kontaktní centra podle typu Tab. č. 2 L/K centra Klienti Typ L/K centra (kód) počet vykazujících center celkový počet existujících center % vykazujících center počet všech klientů od % z klientů od počet nových klientů v 1. pololetí 20 (FTD) % z nových klientů v 1. pololetí 20 Nízkoprahové (1) , , ,2 Ambulantní (2) , , ,3 Lůžkové (3) , , ,5 Celkem , Metodika Rok sběru dat a 2. čtvrtletí Metoda sběru dat hlášení na formulářích EMCDDA/TDI Geografické pokrytí ČR Typ hlásících center viz tabulka výše Incidence (FTD) Noví klienti v 1. pololetí 20 Definice případu první vyžádaná léčba v souvislosti s užíváním drogy v životě klienta Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Prevalence klienti od Definice případu první léčba v souvislosti s užíváním drogy v příslušném kalendářním roce v jakémkoliv z L/K center Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Poznámky 18

21 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Tab. č. 3 Důvod návštěvy L/K centra Důvod návštěvy L/K centra Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) (N případů) Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem Sám Rodina Jiné L/K centrum Obvodní lékař Lůžkové zdravotnické zařízení * * 57 Sociální služba * * 99 Soud, policie * 120 Jiný * * 96 Neznámo Celkem

22 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Tab. č. 4 S kým klient žije S kým klient žije (N případů) Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem Sám S rodiči Sám s dítětem * 42 S partnerem S partnerem a dětmi * 102 S přáteli * * 232 Jiná možnost * 215 Neznámo Celkem

23 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Tab. č. 5 Charakter bydlení klientů Charakter bydlení (N případů) Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem Stálé bydliště Přechodné bydliště V zařízení * 242 Bezdomovec * 354 Neznámo Celkem Pozn.: Jako zařízení byla ve 8 případech uvedena věznice, v 84 případech výchovný či diagnostický ústav mládeže, 180x ubytovna či internát, 115x terapeutická komunita, 51x azylový dům, 28x squat, 18x doléčovací centrum,11x chráněné bydlení, 10x dětský domov, 7x léčebna. 21

24 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Tab. č. 6 Charakter zaměstnání klientů Charakter zaměstnání (N případů) Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem Pravidelné Student / žák Důchodce (vč.invalidních), v domácnosti Nezaměstnaný, příležitostná práce * * Jiná možnost Neznámo Celkem

25 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Tab. č. 7 Nejvyšší dokončené vzdělání klientů Nejvyšší dokončené vzdělání (N případů) Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem Nedokončené základní Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vyšší - VOŠ 17 9 * * 10 Vysokoškolské * * 19 Neznámo Celkem

26 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Incidence a specifická věková incidence na obyvatel podle krajů - 1. pololetí 2012 a 20 Kraj Praha 373 Středočeský 142 Jihočeský 183 Plzeňský 108 Karlovarský 152 Ústecký 194 Liberecký 40 Královéhradecký 67 Pardubický 15 Vysočina 140 Jihomoravský 246 Olomoucký 386 Zlínský 88 Moravskoslezský 234 Česká republika 2368 Nově evidovaní (FTD) Počet / Počet / 1. pololetí pololetí 20 29,7 11,2 28,7 18,9 49,4 23,2 9,1 12,1 2,9 27,2 21,3 60,2 14,9 18,8 22, incidence na obyvatel Změna počtu (v %) 28,2-5, ,0 12,0 9,2 0 31,0 27,6-3, ,0 24,3 28, ,8 48,4-3, ,4 37,0 57, ,6 17,3 90, ,5 12,1 * 61 32,7 6,4 120,0 11 6,2 34,0 24, ,9 19,4-7, ,8 39,7-34, ,8 10,9-27, ,6 20,5 7, ,2 23,0 2,2 Z toho ve věkové skupině let (FTD) 1. pololetí pololetí , Tab. č. 8 incidence na obyvatel Změna počtu (v %) 71,9-2,1 31,9 10,0 77,3-4,6 66,6 23,8 129,7-2,9 95,5 48,6 44,2 67,5 31,2-4,9 16,8 172,7 92,1 28,6 44,7-9,0 96,2-41,9 29,4-26,3 56,4 6,3 59,8 0,5 24

27 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Základní droga podle pohlaví - skupiny drog Tab. č. 9 Skupiny základních drog Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Muži Ženy Celkem % ze Muži Ženy Počet % Počet % osob všech klientů Počet % Počet % Celkem osob % z FTD klientů Opiáty celkem ,2 3 26, *) 19, , , ,6 Heroin , ,9 662 *) 11, , , ,7 Morfin 4 80,0 1 20,0 5 0,1 1 50,0 1 50,0 2 0,1 Kodein 1 50,0 1 50,0 2 0, * * 1 0,0 Brown 18 81,8 4 18,2 22 0,4 9 81,8 2 18,2 11 0,5 Metadon 7 50,0 7 50,0 14 0,2 * * ,1 Subutex, Suboxon , ,3 388 *) 6, , ,0 50 2,1 Ostatní opiáty 67 77, ,0 87 1, ,7 9 33,3 27 1,1 Kokain celkem 4 50,0 4 50,0 8 0,1 2 66,7 1 33,3 3 0,1 Kokain 4 57,1 3 42,9 7 0, * * 2 0,1 Crack 0 * ,0 * * ,0 Stimulancia - celkem , ,6 4171*) 69, , , ) 75,1 Amfetamin 2 66,7 1 33,3 3 0, * * 2 0,1 Pervitin , ,6 4163*) 69, , , ) 74,9 Extáze (MDMA) 2 50,0 2 50,0 4 0,1 2 66,7 1 33,3 3 0,1 Fenmetrazin * * 1 0, * * 1 0,0 Efedrin * * * * * * * * * * * * Hypnotika, sedativa 16 43, ,8 37 0,6 5 55,6 4 44,4 9 0,4 Barbituráty 1 50,0 1 50,0 2 0, * * 1 0,0 Benzodiazepiny 11 61,1 7 38,9 18 0, * * 3 0,1 Ostatní sedativa 4 23,5 76,5 17 0,3 1 20,0 4 80,0 5 0,2 Halucinogeny celkem 1 50,0 1 50,0 2 0, * * 1 0,0 LSD * * ,0 * * * * * * Psilocybin, trifenidyl * * 1 0, * * 1 0,0 Durman * * * * * * * * * * * * Rozpustidla - celkem 8 88,9 1 11,1 9 0,2 5 83,3 1 16,7 6 0,2 Toluen * * 7 0, * * 4 0,2 Jiná rozpustidla 1 50,0 1 50,0 2 0, ,1 Kanabinoidy celkem ,8 3 23,6 563*) 9, , ,8 368 ) 15,2 Marihuana ,0 2 23,5 562*) 9, , ,8 368 ) 15,2 Hašiš * * ,0 * * * * * * Jiné drogy, léky 11 84,6 2 15,4 0, * * 6 0,2 Neznámá 5 71,4 2 28,6 7 0,1 1 50,0 1 50,0 2 0,1 Celkem , ,7 5990*) , , ) 100 Gambling ,8 7 5,4 0*) 2,1**) 66 91,7 5 6,9 72 ) 2,9**) *) u 2 uživatelů heroinu, 1 uživatele subutexu, 20 uživatelů pervitinu, 3 uživatelů marihuany a 1gamblera není známo pohlaví ) u 15 uživatelů pervitinu, 1 uživatele marihuany a 1 gamblera není známo pohlaví **) procento z celkového počtu evidovaných léčených uživatelů drog vč. gamblingu (= osob u prevalence, resp osob u FTD)

28 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Základní droga podle skupin drog a krajů Všichni klienti od Tab. č. 10 a Skupiny základní drogy Kraj Heroin, ost. opiáty Pervitin, ost. stimulancia Kanabinoidy Halucinogeny Rozpustidla Sedativa, hypnotika Jiné drogy, léky Neznámá Celkem uživatelů Gambling Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Počet * 1 4 * % 36,7 53,0 9,6 * 0,1 0,4 * 0, ,5 Počet * 8 * * 847 * % 36,7 58,3 3,9 0,1 * 0,9 * * 100 * Počet * 2 * 3 * 282 * %,8 73,4 11,0 * 0,7 * 1,1 * 100 * Počet * * 2 * * % 6,1 74,3 18,4 * * 1,1 * * ,5 Počet * * * * * 309 * % 20,1 77,3 2,6 * * * * * 100 * Počet * * 2 3 * 795 * % 11,2 86,5 1,6 * * 0,3 0,4 * 100 * Počet * * * * * 164 * % 5,5 86,6 7,9 * * * * * 100 * Počet * * * * * % 33,3 55,6 11,1 * * * * * 100 7,7 Počet * * * 1 * 84 3 % 4,8 84,5 9,5 * * * 1,2 * 100 2,3 Počet * % 8,6 68,3 18,5 * 0,4 3,2 0,2 0, ,9 Počet * * * % 17,9 72,3 8,8 0,2 * * 0,4 0,2 100 * Počet * * 1 * * % 12,6 78,5 8,7 * * 0,2 * * 100 4,6 Počet * 2 * * * % 2,7 81,0 15,4 * 0,9 * * * 100 0,8 Počet * * % 7,8 69,2 21,4 * 0,5 0,5 0,7 * ,6 Počet % 19,7 69,8 9,4 0,0 0,2 0,6 0,2 0,

29 Tab. č. 10 b Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Základní droga podle skupin drog a krajů nově evidovaní klienti za 1. pololetí 20 (First Treatment Demand FTD) Skupiny základní drogy Kraj Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Heroin, ost. opiáty Pervitin, ost. stimulancia Kanabinoidy Halucinogeny Rozpustidla Sedativa, hypnotika Jiné drogy, léky Neznámá Celkem uživatelů Počet * 1 1 * % 14,5 66,8 17,9 * 0,3 0,3 * 0, ,4 Počet * * 3 * * 155 * %,5 74,8 9,7 * * 1,9 * * 100 * Počet 3 26 * 2 * 2 * 176 * % 7,4 75,6 14,8 * 1,1 * 1,1 * 100 * Počet * * * * * 9 10 % 5,0 72,7 22,3 * * * * * 100,9 Počet * * * * * 146 * % 8,2 90,4 1,4 * * * * * 100 * Počet * * 1 * * 306 * % 10,8 85,6 3,3 * * 0,3 * * 100 * Počet * * * * * 76 * % 2,6 88,2 9,2 * * * * * 100 * Počet * * * * * 67 8 % 9,0 76,1 14,9 * * * * * ,1 Počet * 27 6 * * * * * 33 2 % * 81,8 18,2 * * * * * 100 2,8 Počet * * 2 * * % 3,4 64,4 31,0 * * 1,1 * * ,4 Počet * * * % 9,3 76,2 12,8 0,4 * * 0,9 0,4 100 * Počet * * * * * % 7,9 81,8 10,3 * * * * * 100 6,9 Počet * 1 * * * 64 1 % 1,6 70,3 26,6 * 1,6 * * * 100 1,4 Počet * * % 5,6 63,5 28,6 * 0,8 0,8 0,8 * ,1 Počet % 8,6 75,2 15,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0, Gambling 27

30 Věkové skupiny (N případů) Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Věkové skupiny léčených uživatelů drog podle pohlaví Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Tab. č. 11 Muži Ženy Neznámo Celkem Muži Ženy Neznámo Celkem do 15 let 17 7 * 24 6 * let * let let let let let * * let * * let * * let 18 3 * * let 6 1 * 7 * 1 * 1 65 a víc let 2 4 * * 2 Neznámo * 65 Celkem Průměrný věk 29,5 27,0 26,8 28,7 26,8 25,1 28,3 26,3 28

31 Uživatelé drog - žadatelé o léčbu ČR - 1. pololetí 20 Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - muži Všichni klienti od První léčení za 1. pololetí 20 (FTD) Tab. č. 12 do nezn. celk. do nezn. celk. Opiáty * * * * * * * 151 Heroin * * * * * * * * 84 Morfin * 1 * 1 * 1 1 * * * * * * 4 * 1 * * * * * * * * * * * 1 Kodein * * 1 * * * * * * * * * * 1 * * 1 * * * * * * * * * * 1 Brown * * * 3 1 * * * 18 * * * 1 1 * * * 9 Metadon * * * * * 1 * * * * 7 * * * * * * * * * * * * * * Subutex, Suboxon * * * * 285 * * * * * * * * 38 Ostatní opiáty * * * * * 67 * * * 1 1 * * * 18 Kokain celkem * * 1 1 * 1 1 * * * * * * 4 * * 1 * * * 1 * * * * * * 2 Kokain * * 1 1 * 1 1 * * * * * * 4 * * 1 * * * 1 * * * * * * 2 Crack * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Stimulancia * * * * Amfetamin * * 1 * 1 * * * * * * * * 2 * * 1 * 1 * * * * * * * * 2 Pervitin * * * * Extáze (MDMA) * 1 * 1 * * * * * * * * * 2 * 1 * 1 * * * * * * * * * 2 Efedrin, fenmetrazin * * * * 1 * * * * * * * * 1 * * * * 1 * * * * * * * * 1 Hypnotika, sedativa * * * * 2 1 * 1 * 16 * * * * * * 1 * * * 5 Benzodiazepiny * * * * 2 * * * * 11 * * * * * * * * * * 3 Ostatní sedativa * * * * 3 * * * * 1 * 1 * 5 * * * * 1 * * * * 1 * * * 2 Halucinogeny * * * 1 * * * * * * * * * 1 * * * 1 * * * * * * * * * 1 LSD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Psilocybin,trifenidyl, * * * 1 * * * * * * * * * 1 * * * 1 * * * * * * * * * 1 Durman * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rozpustidla * 2 * 3 2 * 1 * * * * * * 8 * 2 * 1 1 * 1 * * * * * * 5 Toluen * 2 * 3 2 * * * * * * * * 7 * 2 * 1 1 * * * * * * * * 4 Jiná rozpustidla * * * * * * 1 * * * * * * 1 * * * * * * 1 * * * * * * 1 Kanabinoidy * * * * * * Marihuana * * * * * * Hašiš * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Jiné drogy, léky * * * * * 11 * * * * * * * * 1 * 6 Neznámá * * * 1 * * 1 1 * * * * 2 5 * * * * * * * * * * * * 1 1 Celkem * Gambling * * 2 * 122 * * 2 * 66 29

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG 2015 Obsah Úvod... 2 Základní pojmy... 3 Uživatel drog žádající o léčbu... 3 Droga... 3 Léčba uživatele

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Psychiatrická péče 2009

Psychiatrická péče 2009 Psychiatrická péče 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více