DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy a HIV. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je uživatel započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce spolupracuje KHS Libereckého kraje na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatelů drog žadatelů o léčbu" v síti léčebně-kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené případy virové hepatitidy typu A, B a C u injekčních uživatelů drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (všechny nově evidované uživatele drog žadatele o první léčbu v životě v průběhu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r. 22 také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o léčbu, kteří v průběhu sledovaného roku alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta a dále tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, či přezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vyloučit opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm 1

3 mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.22), zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují čtvrtletně: K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o. s., Terénní program Most k naději, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, o. s. - Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA, o. s. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k doléčování a též jako ambulance pro drogově závislé a Středisko výchovné péče při DDÚ Liberec. Analýza dat Podle posbíraných vyplněných Registrů uživatelů drog žadatelů o léčbu vyhledalo v roce 213 pomoc v 8 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec celkem 217 uživatelů drog (r , r , r , r uživatelů drog). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 132 (6,8%) mužů a 85 (39,2%) žen. 216 osob mělo českou státní příslušnost, 1 byl Ukrajinec. Charakter kontaktu: 111 osob (63 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence 64,8/1 tis.obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 34/1 tis.obyvatel!!), 44 osob (26 mužů) již bylo léčeno v jiném L/K centru, 55 osob (37 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od předchozí léčby), u 4 osob (3 mužů) údaj není znám. Bydliště v okrese Liberec udávalo 121 osob (55,8%), v okr. Jablonec n.n. 28 osob (12,9%), v okr. Semily 3 osoby (1,4%), v okr. Česká Lípa 14 osob (6,5%), mimo LK 51 osob (23,5%). 26 (12%) klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 19 (8,8%) na doporučení rodiny, 42 (19,4%) na základě doporučení jiného L/K centra, 5 (2,3%) lůžkového zdravotnické zařízení, 5 (2,3%) sociální služby, 4 (1,8%) soudu nebo PČR, 7 (3,2%) z jiných důvodů, u 19 (5,2%) důvod není znám (převážně klienti K-centra Most k naději, o. s., kde se údaj nesleduje). Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 71 uživatelů s rodiči (32,7%), 6 samostatně/sám (27,6%), 4 samy s dítětem (1,8%), 3 s partnerem (13,8%), 11 s partnerem a dítetem (5,1%), 22 s přáteli (1,1%), u 19 osob je jiná možnost (8,8%). Charakter bydlení: 112 (51,6%) uživatelů (65 mužů, 47 žen) mělo stálé bydliště, 49 (22,6%) 2

4 přechodné (25 mužů, 24 žen), 41 (18,9%) žilo v zařízení (31 mužů, 1 žen) squat (17 osob), ubytovna (18), vězení (2) a po l osobě chráněné/podporované bydlení, DDÚ, internát, DC Sananim, 15 (6,9%) byli bezdomovci (11 mužů, 4 ženy). S osobou užívající drogu žilo v r osob (19,4%), stejné % jako v předchozím roce 22 mužů (16,7%) a 2 žen (23,5%). Zaměstnání: Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací již 59,9% (13) v r.212 to bylo 55,2%; pravidelné zaměstnání mělo 24,9% uživatelů (54), studentů/žáků bylo 9,7% (21), důchodců (vč. invalidních) nebo žen v domácnosti bylo,9% (2), jinou možnost uvedlo 4,6% uživatelů (1 osob). Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 46% osob (1), střední bez maturity 37,3% osob (81), střední s maturitou 14,3% osob (31), vysokoškolské 2 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (128-59%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (51-23,5%). Nad 4 let bylo 18 osob (8,3%), mladistvých ve věku let 17 osob (7,8%) a do 15 let 3 osoby (1,4%). Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let 2 osoby (1,5%), ve skupině let 8 osob (6,1%), ve skupině 2-24 let 25 osob (18,9%), ve skupině let 83 osob (62,9%) a nad 4 let 14 osob (1,6%). U žen ve věkové skupině do 15 let byla 1 osoba (1,2%), ve skupině let 9 osob (1,6%), ve skupině 2-24 let 26 osob (3,6%), ve skupině let 45 osob (52,9%) a nad 4 let 4 osoby (4,7%). počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Průměrný věk uživatelů v roce 213 byl 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r. 1 24,9 let, r.9 24,6 let, r.8 25,4 let, r.7 24,7 let). Nejmladší osobě bylo 12 let, nejstarší 65 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,5 let (13-65 let) a průměrný věk žen 26,3 let (12 47 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,9 let 18,4 let u mužů (13-31), 17,1 let u žen (12 22); uživatelů pervitinu 28,7 let 29,8 let u mužů (19 51), 26,9 let u žen (15 46); uživatelů heroinu 37,8 let 41,3 let u mužů (31 65), 31 let u žen (25 39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy byl v roce ,6 let - u mužů 31 let (rozmezí 2 3

5 65), u žen 27,2 let (rozmezí let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy byl 15,5 let 15,7 let u mužů (9 41 let) a 15,3 let u žen (7 35 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy byl 2 let - u mužů 2,3 let (v rozmezí let) a u žen 19,6 let (v rozmezí let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 26,5 let (r.12 25,3 let,11 24,7 let, r.1 24 let, r.9 23,5 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 28,1 let (13 48) a žen 24,4 let (15 37). Průměrný věk uživatelů marihuany s bydlištěm v okrese Liberec byl v roce ,3 let (16,9 let muži, 17,8 let ženy), uživatelů pervitinu 28,1 let (3 let muži, 25,5 let ženy), heroin užíval 1 muž (33 let). Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.213 byl 28,5 let 3,7 let u mužů (2 48 let), 25,5 let u žen (18 36 let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r ,2 let 15,5 let u mužů (9 35 let) a 14,8 let u žen (7 25 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl 19,2 let - u mužů 2 let (v rozmezí let) a u žen 18,2 let (v rozmezí let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl stále pervitin 176 uživatelů (81,1%), dále marihuana 22 uživatelů (1,1%) a heroin 12 uživatelů (5,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 15 (79,5%) mužů a 71 (83,5%) žen, marihuanu 13 (9,8%) mužů a 9 (1,6%) žen, heroin 8 (6,1%) mužů a 4 ženy (4,7%). Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r. 213 pervitin 1 (82,6%) uživatelů a marihuana 19 (15,7%) uživatelů. Podle pohlaví: pervitin užívalo 59 (83,1%) mužů a 41 (82%) žen, marihuanu 11 (15,5%) mužů a 8 žen (16%). Injekční uživatelé drog - okr. Liberec % z uživatelů drog celkem muži ženy Injekčně si drogu aplikovalo v r.213 7% (152) uživatelů stejné % jako v r Podle pohlaví: 71,2% (94) mužů a 68,2% (58) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatelů pervitinu (137), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (2). Z uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec si injekčně aplikovalo drogu 59,5% (72) osob 57,7% (41) mužů a 62% (31) žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 71% (71) uživatelů pervitinu a 1% (1) uživatelů heroinu. Frekvence užívání základní drogy - nejpočetnější skupinu stále tvořily osoby, které neužily 4

6 drogu v posledním měsíci 34,6% (75), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby užívající drogu 1x/týden či méně často 23,5% (51), třetí nejpočetnější skupinu tvořili denní uživatelé 21,2% (46), dále osoby užívající drogu 2-6 dní v týdnu 19,4% uživatelů (42), u 3 osob četnost užití drogy není známá. Frekvence užívání drogy uživateli s bydlištěm v okrese Liberec v r.213: 1x týdně a méně často 25,6% uživatelů (31), 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů (31), denně 25,6% uživatelů (31), neužili drogu v posledním měsíci 22,3% uživatelů (27), u 1 uživatele četnost užívání drogy není známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 1% 8% 6% 4% 2% % 1xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo užívání další drogy 177 uživatelů (81,6% ze všech uživatelů) 19 mužů (82,6%) a 68 žen (8%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 115 osob (53% ze všech uživatelů) 75 mužů, 4 žen. Denně ji kouřilo 4 uživatelů, 2 6 dní v týdnu 11 uživatelů, jednou týdně či méně často 23 uživatelů, 38 osob neužilo v posledním měsíci, u 3 osob údaj není znám. Pervitin jako další drogu uvedlo 16 osob (7,4% ze všech uživatelů) 9 mužů, 7 žen, alkohol 13 osob (6% ze všech uživatelů) 5 mužů, 8 žen, heroin 9 osob (4,1%) 8 mužů, 1 žena. Další uvedené jiné drogy byly: ostatní opiáty, extáze, speed, kokain, benzodiazepiny, sedativa, jiné drogy a léky, alkohol a buprenorfin. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 119 osob (54,8% ze všech uživatelů) 76 mužů (57,6%) a 43 žen (5,6%), celkem uvedli 16 druhů drog. Nejužívanější jinou drogou 2 byl alkohol uvedlo 55 osob (25,4% ze všech uživatelů, 38 mužů, 17 žen) a marihuana - 18 osob (8,3%, 12 mužů, 6 žen). Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem bylo K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s uživatelů (29,5%), pracovníci Terénního programu pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s. kontaktovali 39 uživatelů (18%). ADVAITA, o.s. doléčovací Centrum ambulantních služeb, kde je též ambulance pro drogově závislé, hlásila 46 uživatelů drog (21,2%), ADVAITA, o.s. Terapeutická komunita Nová Ves 29 uživatelů (13,4%), Detoxifikační jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. 14 uživatelů (6,5%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové 1 uživatelů (4,6%), Středisko výchovné péče detašované pracoviště DDÚ v Liberci 9 uživatelů (4,1%) a psychiatrická ambulance MUDr. Tržického 6 uživatelů (2,8%). 5

7 OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo čtvrtletně K-centrum pro drogové závislosti Most k naději, o.s. v České Lípě. Analýza dat V roce 213 vyhledalo pomoc K-centru 68 uživatelů drog (r.12 81, r.11 92, 1 79). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 53 mužů (77,9%) a 15 žen (22,1%). Charakter kontaktu: 54 osob (41 mužů) nebylo dosud nikde léčeno (79,4%) incidence 52,5/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 25,3/1 tis. obyvatel!!), 12 osob (1 mužů) již v minulosti navštěvovalo toto LK místo, 1 muž navštívil již v minulosti jiné L/K místo, u 1 muže údaj není znám. Bydliště v okrese Česká Lípa udávalo všech 68 osob - 53 mužů, 15 žen. 58 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí (85,3%), 7 na doporučení rodiny, 1 poslala sociální služba, 1 přišel z jiného důvodu, u 1 důvod není znám. Z hlediska sociální struktury žilo 13 uživatelů s rodiči (19,1%), 35 samostatně/sám (51,5%), 11 s partnerem (16,2%), 4 s partnerem a dítětem (5,9%), 4 s přáteli (5,9%), u 1 osoby byla jiná možnost. Charakter bydlení: 27 osob (39,7%) mělo stálé bydliště (21 mužů, 6 žen), 25 osob (36,8%) uvádělo přechodné bydliště (19 mužů, 6 žen), 1 muž bydlel v ubytovně, 15 osob (22,1%) byli bezdomovci (12 mužů, 3 ženy). S osobou užívající drogy žilo 16 uživatelů (23,5%) - 13 mužů (24,5%) a 3 ženy (2%). Zaměstnání: největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 75% (51), pravidelné zaměstnání mělo 22,1% uživatelů (15), studentů/žáků bylo 2,9% (2). Vzdělání: základní nedokončené a dokončené mělo 36,8% uživatelů (25), střední bez maturity 47,1% uživatelů (32), středoškolské s maturitou 13,2% uživatelů (9), vysokoškolské 2,9% uživatelů (2). Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 213 tvořila skupina 25 39letých (57,4%) - 32 mužů, 7 žen, dále skupina 2-24letých (29,4%) - 13 mužů, 7 žen, skupina nad 4 let (8,8%) 6 mužů, skupina 15-19letých (2,9%) - 2 muži, do 15 let byla 1 dívka. Průměrný věk uživatelů drog byl v r let 28,7 let u mužů (19 48let) a 25,7 let u žen (14 36 let). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 17,2 let (r.12 15,7 let, r.11, 1 a 9 to bylo 16,6 let, r.8 a 7 16,3 let) 17,2 let u mužů (1 42 let) a 17,3 let u žen (12 3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drog byl v r ,4 let 29,3 let u mužů (19 44) a 25,8 let u žen (2 36 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 21,1 let 21,9 let u mužů (14 41 let) a 19,1 let u žen (15 3 let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 63 uživatelů (92,6%). Marihuanu užívaly 4 osoby (5,9%), buprenorfin 1 osoba (1,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 9,6% mužů (48), 1% žen (15), marihuanu 7,5% mužů (4), buprenorfin užíval 1 muž 1,9%. Injekčně si drogu aplikovalo 72,1% uživatelů (49) 67,9% mužů (36) a 86,7% žen (13). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 48 uživatelů (76,2% ze všech uživatelů 6

8 pervitinu) 35 mužů, 13 žen a buprenorfin 1 muž (1%). Frekvence užívání základní drogy v roce 213 byly nejpočetnější skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 36,8% (25) a osob užívajících drogu 1x týdně a méně často 36,8% (25). Denních uživatelů bylo 19,1% (13) a osob, které neužily drogu v posledním měsíci 7,4% (5). Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 46 uživatelů (67,6% ze všech uživatelů) 37 mužů (69,8%) a 9 žen (6%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 41 uživatelů (denně ji kouří 19 osob, 2-6 dní v týdnu 11 osob, 1 x týdně či méně často 8 osob, 3 osoby neužily v posledním měsíci), dále po 1 osobě uvedeny ostatní opiáty, pervitin, speed, toluen a alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 6 osob (5 mužů, 1 žena), jednalo se o marihuanu (2 osoby), extázi, LSD, psilocybin a jiné drogy léky (po 1 osobě). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k naději, o.s. a poskytují základní služby OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k naději, o. s. LIBERECKÝ KRAJ V roce 213 vyhledalo v 9 L/K místech Libereckého kraje pomoc celkem 285 uživatelů drog (v r , 11 28, r.1 34, r.9-36) mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%). Z hlediska charakteru kontaktu 165 osob 57,9% (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno incidence 37,6/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 19,4/1 tis. obyvatel!!!). 45 osob (27 mužů, 18 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 67 osob (47 mužů, 2 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu léčení, tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozí léčby, u 5 osob (4 mužů, 1 ženy) údaj není znám. Bydliště v LK uvádělo 234 osob (82,1%) 151 mužů a 83 žen. Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo samostatně (sám/a) - 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, s rodiči žilo 84 osob (29,5%), s partnerem 41 osob (14,4%), s přáteli 26 osob (9,1%), 15 osob s partnerem a dítětem (5,3%), 4 osoby (ženy) samy s dítětem (1,4%), u 2 osob uvedena jiná možnost (7%). 7

9 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy S uživatelem drogy žilo 58 osob (2,4%), tj. o 4,4% méně než v r. 212 a o 7,1% méně než v r mužů, 23 žen. Stálé bydliště mělo 139 osob (48,8%), přechodné 74 osob (26%), v zařízení žilo 42 osob (ubytovna 19, squat - 17, vězení 2, po 1 osobě chráněné bydlení, DC Sananim, DDÚ a internát), bezdomovců bylo 3 (1,5%) 23 mužů, 7 žen. Zaměstnání klientů L/K center Liberecký kraj % pravidelné stud./žák neznámo nezam./příl.práce inv.důch./v domác. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací 181 (63,5%). Pravidelné zaměstnání mělo 69 uživatelů (24,2%), studentů/žáků bylo 23 (8,1%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 2 osoby (,7%), u 1 osob (3,5%) jiná možnost. Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 43,9% osob (125), střední bez maturity 39,6% osob (113), střední s maturitou 14% osob (4), vysokoškolské 4 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. 8

10 Nejvyšší dosažené vzdělání klientů L/K center Liberecký kraj % ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo Věková struktura Nejvíce kontaktů tvořila v roce 213 skupina uživatelů ve věku let (58,6% - 167), dále skupina 2-24 letých (24,9% - 71) a nad 4 let (8,4% - 24). Mladistvých ve věku let bylo 6,7% (19), do 15 let 1,4% (4). Podle pohlaví: muži ve věk. skupině do 15 let 2 muži (1,1%), ve skupině let 1 mužů (5,4%), ve skupině 2-24 let 38 mužů (2,5%), ve skupině let 115 mužů (62,2%) a nad 4 let 2 mužů (1,8%). Ženy - ve věk. skupině do 15 let 2 dívky (2%), ve skupině let 9 žen (9%), ve skupině 2-24 let 33 žen (33%), ve skupině let 52 žen (52%), nad 4 let 4 ženy (4%). Klienti L/K center podle věkových skupin Liberecký kraj počet osob < 15 let let 2-24 let let >4 let Průměrný věk uživatelů v LK byl v r ,2 let (r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 1-25,5 let, r.9-24,9 let, r.8-25,3 let, r.7-24,7 let, r.6-24,3 let, r.5-23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,2 let (13-67 let) a průměrný věk žen 26,2 let (12-47 let). 9

11 Průměrný věk uživatelů kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Průměrný věk uživatelů marihuany v LK byl 2,3 let - 22,1 let u mužů (13-48) a 17,1 let u žen (12-22). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 28,4 let - 29,3 let u mužů (19-51), 26,7 let u žen (14-46). Průměrný věk uživatelů heroinu byl 37,8 let - 41,3 let u mužů (31-65) a 31 let u žen (25-39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 213 byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19-65), u žen 26,9 let (18-45). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 15,9 let - 16,1 let u mužů (9-42), 15,6 let u žen (7-35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (rozmezí 13 55) a 19,5 let u žen (13-35). 3 Nejužívanější skupiny základní drogy Liberecký kraj 25 počet osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy 1

12 Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin, v r. 213 ho užívalo 83,9% (239) uživatelů (v r.12 81,7%, r.11-8%, r.1-81,6%, v r.9-81%, r.8-67,3%, r.7-66,8%, r.6-52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 9,1% (26) uživatelů (v r.12 12,2%, r.11-15%, r.1-11,2%, r.9-7,5%, r.8-18,3%, r.7-14,3%, r.6-22,6%, r.5-21,2%) a heroin - 4,2% (12) uživatelů (v r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.1-3,9%, r.9-6,9%,r.8-1,4%, r.7-11,5% r.6-14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 82,7% (153) mužů a 86% (86) žen, marihuanu 9,2% (17) mužů a 9% (9) žen, heroin 4,3% (8) mužů a 4% (4) žen. Injekční uživatelé drog Liberecký kraj % uživatelů muži ženy celkem Injekčně si v r. 213 aplikovalo drogu 7,5% (21) uživatelů (stejné % jako v předchozím roce) - podle pohlaví 7,3% (13) mužů a 71% (71) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,4% uživatelů pervitinu (185), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (3). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % 1x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Frekvence užívání drogy - nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které v posledním měsíci 11

13 neužily drogu 28,1% (8), denně užívalo drogu 2,7% osob (59), 2-6 dní v týdnu 23,5% osob (67), 1 x týdně a méně často - 26,7% osob (76), zbylé procento četnost užívání neuvedlo. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo další drogu 223 uživatelů (78,2% ze všech uživatelů) mužů, 77 žen. Nejčastěji to byla marihuana (156 osob), pervitin (17), alkohol (14), heroin (9). Z těch, co udali užívání základní drogy v současnosti = v posledních 3 dnech (22 osob 136 M, 66 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 1) 125 osob 9 mužů, 35 žen. Nejčastěji se jednalo o marihuanu (15 osob) a alkohol (6 osob). Denně další drogu užívalo 63 osob (5 mužů, 13 žen), 2 6 dní v týdnu 21 osob (15 mužů, 6 žen), 1 x týdně a méně často 41 osob (25 mužů, 16 žen). Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 125 uživatelů (43,9% ze všech uživatelů) - 81 mužů, 44 žen. Nejčastěji se jednalo o alkohol (55), marihuanu (2), heroin (7), extázi (7), psilocybin (7), LSD (6), kokain (6), jiné drogy, léky (5). Z těch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v současnosti = v posledních 3 dnech (73 osob 5 M, 23 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 2) 48 osob 34 mužů, 14 žen, nejčastěji se jednalo o alkohol (35 osob) a marihuanu (5 osob). Denně další drogu2 užívalo 12 osob (9 mužů, 3 ženy), 2 6 dní v týdnu 7 osob (4 muži, 3 ženy), 1 x týdně a méně často 29 osob (21 mužů, 8 žen). Všichni jsou klienty KC Most k naději nebo Terénního programu KC Most k naději. Hodně klientů hlavně K-center a TK má zkušenosti ještě s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umožňuje zaznamenat pouze základní drogu + maximálně další 2 drogy AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 213 se sbírala data o intoxikaci drogou z odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 25 intoxikací - u 11 mužů a 14 žen. Ve 23 případech se jednalo o předávkování, v 1 případě o jinou akutní reakci, u 1 osoby neuvedeno. Stálé bydliště v okrese Lbc mělo všech 25 osob (1%). Průměrný věk intoxikovaných osob byl 36,2 let - 36 let u mužů (18-56 let), 36,3 let u žen (23-62 let). Zaměstnání pravidelné mělo 23 osob, 2 ženy na MD. Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny (1), sedativy, hypnotiky, analgetiky (6), jinými drogami a léky (5), dále opiáty (2), amfetaminem (1) a toluenem (1). 7 osob mělo uvedenou ještě druhou drogu jiné drogy a léky (4), alkohol (3), 2 osoby ještě 3 drogu alkohol. Frekvence - v 5 případech se jednalo o opakovaný abusus, u 6 osob to byla první intoxikace, u 14 osob je frekvence neznámá. 17 osob bylo hospitalizováno (interní JIP, chirurgické JIP, neurologické odd., psychiatrické odd., PL Kosmonosy, záchytná stanice), 3 osoby byly ještě týž den propuštěny domů, u 5 12

14 osob nebyl závěr uveden. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. OKRES JABLONEC N.N. Akutní intoxikace v r. 213 hlásilo dětské odd. Nemocnice v Jablonci n. N., p.o. Celkem bylo zaznamenáno 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen. Ve 3 případech se jednalo o předávkování, ve 2 případech o jinou akutní reakci, u 2 osob neznámo. Bydliště v okrese Jablonec n. N. mělo 6 osob (85,7%) - 4 muži, 2 ženy, 1 muž byl z okresu Semily, všechna bydliště byla stálá. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 16,4 let - 16 let u mužů (15-17 let), 17,5 let u žen (17 a 18 let). Zaměstnání pravidelné měly 2 osoby, 1 byl žák ZŠ, 1 osoba byla nezaměstnaná, u 3 osob údaj není znám. Akutní intoxikace byly způsobeny: 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou + extází, 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou, 1x canabinoidy + pervitinem, 1x canabinoidy + benzodiazepiny, 1x canabinoidy a alkoholem, 2x pouze canabinoidy. Frekvence - v 1 případě se jednalo o opakovaný abusus, ve zbylých 6 případech je frekvence neznámá. Všechny intoxikované osoby byly hospitalizované - v délce od 1 do 5 dní. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné HLÁŠENÉ PŘÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátorů v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injekčním užíváním drog. Incidence je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. OKRES LIBEREC V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 14 uživatelů drog mimo jednoho všichni v současnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózně. Ve 2 případech (1 muž, 1 žena) se jednalo o akutní onemocněním VHB - tj. 66,7% z celkového počtu hlášených akutních VHB v okrese. V 1 případě se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHB - tj. 7,7% z celkového počtu hlášených chronických VHB. Ve 4 případech (muži) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. V 7 případech (6 mužů, 1 žena) se jednalo o chronické onemocnění VHC - tj. 53,8% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES ČESKÁ LÍPA V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 8 uživatelů drog mimo jednoho všichni užívali drogu intravenózně. V 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 4 případech se jednalo o muže s akutním onemocněním VHC - tj. 8% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 4 uživatelů drog injekční aplikaci udával jen 1 muž. 13

15 V 1 případě (muž) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech (2 muži, 1 žena) se jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES SEMILY V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelek drog, injekční aplikaci udávala jen jedna, ale druhá se také pohybovala v prostředí i. v. narkomanů. Jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 5% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V souvislosti s relativně novou možností darování plazmy za peníze se setkáváme s novým fenoménem. Velmi rizikoví dárci, velmi často právě uživatelé drog, tato centra navštěvují. Česká legislativa má nastavena relativně přísná opatření, aby nedošlo k přenosu infekčních onemocnění cestou krevních preparátů. Velká pozornost je věnována vyšetřování dárců, ale ani přísná pravidla nemohou zcela vyloučit přenos onemocnění, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ještě zvyšují. V rámci vyšetření dárců před odběrem krevní plazmy byla zjištěna pozitivita markerů virových hepatitid a jiných krví přenosných chorob. U některých osob byla jejich pozitivita zjištěna v minulosti v jiném zdravotnickém zařízení nebo při nástpu k výkonu trestu, přesto tyto osoby zkoušely znovu plazmu darovat. Na základě těchto zjištěných pozitivit bylo od roku 28 v Liberci celkem 11 osob vyloučeno z dárcovství krevní plazmy. V roce 213 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjištěna pozitivita u 18 osob (12 mužů a 6 žen). U 15 osob pozitivní markery VHC (z toho u 2 osob se jednalo o akutní VHC a u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy), u 2 osob syfilis a u l osoby opakovaná reaktivita na anti HIV ½ (konfirmace NRL Praha nejasný výsledek). 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 213 se šetření životního stylu ani jiná studie neuskutečnily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI V průběhu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotně výchovné materiály prevence kouření, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, léčebně kontaktním místům, Rozkoš bez rizika...). 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 213 kontaktovalo L/K centra v Libereckém kraji 285 uživatelů drog (prevalence 64,9/1 tis. obyvatel) - o 39 více než v roce 212; 185 mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%) 165 osob (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno = incidence 37,6/1 tis. obyvatel, tj. nárůst incidence oproti předcházejícímu roku 212 o 19,4/1 tis. obyvatel!!! nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (167-58,6%), dále ve věku 2-14

16 24 let (71-24,9%) a nad 4 let (24 8,4%, do 15 let byli 4 (1,4%). Stejné pořadí bylo u mužů, u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (9 osob). Incidence: nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (86-52,1%), dále ve věku 2-24 let (44 26,7%) a nad 4 let (17 1,3%), do 15 let byli 3 (1,8%). Toto pořadí platí i pro muže; u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (7 osob). průměrný věk uživatelů drog kontaktujících LK centra se neustále zvyšuje, v r. 213 byl 28,2 let (nejvyšší od r. 23) u mužů 29,2 let, u žen 26,2 let Incidence: průměrný věk dosud neléčených uživatelů drog kontaktujících L/K centra v roce 213 byl 27,6 let - u mužů 28,7 let (13-65 let), u žen 25,8 let (12-46 let) průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19 65), u žen 26,9 let (18-45 let) Incidence: průměrný věk i.v. uživatelů byl 29 let - u mužů 3,3 let (19-65 let) a u žen 27 let (18-42 let) průměrný věk udaného prvního užití drogy byl 15,9 let 16,1 let u mužů (9-42) a 15,6 let u žen (7-35 let) průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (13 55) a 19,5 let u žen (13 35) nejvíce uživatelů žilo samostatně (sama/sám) 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, dále s rodiči 84 osob (29,5%) a s partnerem - 41 osob (14,4%) v r. 213 bylo mezi uživateli drog 3 bezdomovců (1,5%) 23 mužů (12,4%), 7 žen (7%) s uživatelem drogy žilo 58 osob - 2,4% (v r ,8%, r ,5%) 35 mužů (18,9%) a 23 žen (23%) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (63,5%) nejvíce uživatelů má ukončené a neukončené základní vzdělání 125 (43,9%) nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin, užívalo ho 239 (83,9%) uživatelů, dále marihuana (26 uživatelů 9,1%) a heroin (12 uživatelů 4,2%) průměrný věk uživatelů marihuany jako základní drogy byl v r ,3 let, pervitinu 28,4 let, heroinu 37,8 let. injekčních uživatelů bylo v r (7,5% ze všech uživatelů kontaktujících L/K centra) 13 mužů (7,3%) a 71 žen (71%) injekčně si drogu aplikuje 91,7% uživatelů heroinu (11), 77,4% uživatelů pervitinu (185), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (28,1% - 8), denních uživatelů bylo 2,7% (59), těch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 23,5% (67), 1x týdně a méně často 26,7% (76) společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 38 i. v. uživatelů (18,9% ze 15

17 všech i. v. uživatelů), tj.o 4,5% více než v předchozím roce (!) 21 mužů a 17 žen sdílení jehly v minulosti potvrdilo 4 i. v. uživatelů (24,7% ze všech i. v. uživatelů), tj. stejné % jako vloni 27 mužů a 13 žen MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru Zpracovala: I. Suková V Liberci:

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 24. 10. 2014 8 Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 2. 2013 1 Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012 Information

Více

Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni. Jitka Vrbová Martin Petr

Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni. Jitka Vrbová Martin Petr Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni Jitka Vrbová Martin Petr Ulice Agentura sociální práce terénní program Poslání: Terénní program občanského sdružení Ulice - Agentura sociální

Více

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje Kraj: Jihomoravský Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Dne: 30.4. 2008 Schváleno (kým): 1. Obecná

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG 2015 Obsah Úvod... 2 Základní pojmy... 3 Uživatel drog žádající o léčbu... 3 Droga... 3 Léčba uživatele

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2011 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 250290

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Jméno tazatele: Zařízení: Město/vesnice, kde bylo interview odebráno (okres): PHARE Twinning Project Streghtening National Drug Policy

Jméno tazatele: Zařízení: Město/vesnice, kde bylo interview odebráno (okres): PHARE Twinning Project Streghtening National Drug Policy Základní informace Jméno tazatele: Zařízení: Město/vesnice, kde bylo interview odebráno (okres): Kritéria pro zařazení do studie injekční užívání drog v průběhu posledního roku psychická a fyzická způsobilost

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail:

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dotazník žadatele o program doléčování Tento dokument je důležitý pro zhodnocení stavu klienta, především, zda naše zařízení může klientovi poskytnout požadované služby. Dále je tento dokument důležitý

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Popis Sadské Sadská je bývalé lázeňské město v okrese Nymburk. Leží v Polabské

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více