DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy a HIV. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je uživatel započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce spolupracuje KHS Libereckého kraje na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatelů drog žadatelů o léčbu" v síti léčebně-kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené případy virové hepatitidy typu A, B a C u injekčních uživatelů drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (všechny nově evidované uživatele drog žadatele o první léčbu v životě v průběhu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r. 22 také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o léčbu, kteří v průběhu sledovaného roku alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta a dále tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, či přezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vyloučit opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm 1

3 mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.22), zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují čtvrtletně: K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o. s., Terénní program Most k naději, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, o. s. - Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA, o. s. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k doléčování a též jako ambulance pro drogově závislé a Středisko výchovné péče při DDÚ Liberec. Analýza dat Podle posbíraných vyplněných Registrů uživatelů drog žadatelů o léčbu vyhledalo v roce 213 pomoc v 8 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec celkem 217 uživatelů drog (r , r , r , r uživatelů drog). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 132 (6,8%) mužů a 85 (39,2%) žen. 216 osob mělo českou státní příslušnost, 1 byl Ukrajinec. Charakter kontaktu: 111 osob (63 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence 64,8/1 tis.obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 34/1 tis.obyvatel!!), 44 osob (26 mužů) již bylo léčeno v jiném L/K centru, 55 osob (37 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od předchozí léčby), u 4 osob (3 mužů) údaj není znám. Bydliště v okrese Liberec udávalo 121 osob (55,8%), v okr. Jablonec n.n. 28 osob (12,9%), v okr. Semily 3 osoby (1,4%), v okr. Česká Lípa 14 osob (6,5%), mimo LK 51 osob (23,5%). 26 (12%) klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 19 (8,8%) na doporučení rodiny, 42 (19,4%) na základě doporučení jiného L/K centra, 5 (2,3%) lůžkového zdravotnické zařízení, 5 (2,3%) sociální služby, 4 (1,8%) soudu nebo PČR, 7 (3,2%) z jiných důvodů, u 19 (5,2%) důvod není znám (převážně klienti K-centra Most k naději, o. s., kde se údaj nesleduje). Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 71 uživatelů s rodiči (32,7%), 6 samostatně/sám (27,6%), 4 samy s dítětem (1,8%), 3 s partnerem (13,8%), 11 s partnerem a dítetem (5,1%), 22 s přáteli (1,1%), u 19 osob je jiná možnost (8,8%). Charakter bydlení: 112 (51,6%) uživatelů (65 mužů, 47 žen) mělo stálé bydliště, 49 (22,6%) 2

4 přechodné (25 mužů, 24 žen), 41 (18,9%) žilo v zařízení (31 mužů, 1 žen) squat (17 osob), ubytovna (18), vězení (2) a po l osobě chráněné/podporované bydlení, DDÚ, internát, DC Sananim, 15 (6,9%) byli bezdomovci (11 mužů, 4 ženy). S osobou užívající drogu žilo v r osob (19,4%), stejné % jako v předchozím roce 22 mužů (16,7%) a 2 žen (23,5%). Zaměstnání: Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací již 59,9% (13) v r.212 to bylo 55,2%; pravidelné zaměstnání mělo 24,9% uživatelů (54), studentů/žáků bylo 9,7% (21), důchodců (vč. invalidních) nebo žen v domácnosti bylo,9% (2), jinou možnost uvedlo 4,6% uživatelů (1 osob). Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 46% osob (1), střední bez maturity 37,3% osob (81), střední s maturitou 14,3% osob (31), vysokoškolské 2 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (128-59%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (51-23,5%). Nad 4 let bylo 18 osob (8,3%), mladistvých ve věku let 17 osob (7,8%) a do 15 let 3 osoby (1,4%). Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let 2 osoby (1,5%), ve skupině let 8 osob (6,1%), ve skupině 2-24 let 25 osob (18,9%), ve skupině let 83 osob (62,9%) a nad 4 let 14 osob (1,6%). U žen ve věkové skupině do 15 let byla 1 osoba (1,2%), ve skupině let 9 osob (1,6%), ve skupině 2-24 let 26 osob (3,6%), ve skupině let 45 osob (52,9%) a nad 4 let 4 osoby (4,7%). počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Průměrný věk uživatelů v roce 213 byl 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r. 1 24,9 let, r.9 24,6 let, r.8 25,4 let, r.7 24,7 let). Nejmladší osobě bylo 12 let, nejstarší 65 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,5 let (13-65 let) a průměrný věk žen 26,3 let (12 47 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,9 let 18,4 let u mužů (13-31), 17,1 let u žen (12 22); uživatelů pervitinu 28,7 let 29,8 let u mužů (19 51), 26,9 let u žen (15 46); uživatelů heroinu 37,8 let 41,3 let u mužů (31 65), 31 let u žen (25 39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy byl v roce ,6 let - u mužů 31 let (rozmezí 2 3

5 65), u žen 27,2 let (rozmezí let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy byl 15,5 let 15,7 let u mužů (9 41 let) a 15,3 let u žen (7 35 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy byl 2 let - u mužů 2,3 let (v rozmezí let) a u žen 19,6 let (v rozmezí let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 26,5 let (r.12 25,3 let,11 24,7 let, r.1 24 let, r.9 23,5 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 28,1 let (13 48) a žen 24,4 let (15 37). Průměrný věk uživatelů marihuany s bydlištěm v okrese Liberec byl v roce ,3 let (16,9 let muži, 17,8 let ženy), uživatelů pervitinu 28,1 let (3 let muži, 25,5 let ženy), heroin užíval 1 muž (33 let). Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.213 byl 28,5 let 3,7 let u mužů (2 48 let), 25,5 let u žen (18 36 let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r ,2 let 15,5 let u mužů (9 35 let) a 14,8 let u žen (7 25 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl 19,2 let - u mužů 2 let (v rozmezí let) a u žen 18,2 let (v rozmezí let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl stále pervitin 176 uživatelů (81,1%), dále marihuana 22 uživatelů (1,1%) a heroin 12 uživatelů (5,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 15 (79,5%) mužů a 71 (83,5%) žen, marihuanu 13 (9,8%) mužů a 9 (1,6%) žen, heroin 8 (6,1%) mužů a 4 ženy (4,7%). Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r. 213 pervitin 1 (82,6%) uživatelů a marihuana 19 (15,7%) uživatelů. Podle pohlaví: pervitin užívalo 59 (83,1%) mužů a 41 (82%) žen, marihuanu 11 (15,5%) mužů a 8 žen (16%). Injekční uživatelé drog - okr. Liberec % z uživatelů drog celkem muži ženy Injekčně si drogu aplikovalo v r.213 7% (152) uživatelů stejné % jako v r Podle pohlaví: 71,2% (94) mužů a 68,2% (58) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatelů pervitinu (137), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (2). Z uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec si injekčně aplikovalo drogu 59,5% (72) osob 57,7% (41) mužů a 62% (31) žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 71% (71) uživatelů pervitinu a 1% (1) uživatelů heroinu. Frekvence užívání základní drogy - nejpočetnější skupinu stále tvořily osoby, které neužily 4

6 drogu v posledním měsíci 34,6% (75), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby užívající drogu 1x/týden či méně často 23,5% (51), třetí nejpočetnější skupinu tvořili denní uživatelé 21,2% (46), dále osoby užívající drogu 2-6 dní v týdnu 19,4% uživatelů (42), u 3 osob četnost užití drogy není známá. Frekvence užívání drogy uživateli s bydlištěm v okrese Liberec v r.213: 1x týdně a méně často 25,6% uživatelů (31), 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů (31), denně 25,6% uživatelů (31), neužili drogu v posledním měsíci 22,3% uživatelů (27), u 1 uživatele četnost užívání drogy není známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 1% 8% 6% 4% 2% % 1xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo užívání další drogy 177 uživatelů (81,6% ze všech uživatelů) 19 mužů (82,6%) a 68 žen (8%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 115 osob (53% ze všech uživatelů) 75 mužů, 4 žen. Denně ji kouřilo 4 uživatelů, 2 6 dní v týdnu 11 uživatelů, jednou týdně či méně často 23 uživatelů, 38 osob neužilo v posledním měsíci, u 3 osob údaj není znám. Pervitin jako další drogu uvedlo 16 osob (7,4% ze všech uživatelů) 9 mužů, 7 žen, alkohol 13 osob (6% ze všech uživatelů) 5 mužů, 8 žen, heroin 9 osob (4,1%) 8 mužů, 1 žena. Další uvedené jiné drogy byly: ostatní opiáty, extáze, speed, kokain, benzodiazepiny, sedativa, jiné drogy a léky, alkohol a buprenorfin. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 119 osob (54,8% ze všech uživatelů) 76 mužů (57,6%) a 43 žen (5,6%), celkem uvedli 16 druhů drog. Nejužívanější jinou drogou 2 byl alkohol uvedlo 55 osob (25,4% ze všech uživatelů, 38 mužů, 17 žen) a marihuana - 18 osob (8,3%, 12 mužů, 6 žen). Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem bylo K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s uživatelů (29,5%), pracovníci Terénního programu pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s. kontaktovali 39 uživatelů (18%). ADVAITA, o.s. doléčovací Centrum ambulantních služeb, kde je též ambulance pro drogově závislé, hlásila 46 uživatelů drog (21,2%), ADVAITA, o.s. Terapeutická komunita Nová Ves 29 uživatelů (13,4%), Detoxifikační jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. 14 uživatelů (6,5%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové 1 uživatelů (4,6%), Středisko výchovné péče detašované pracoviště DDÚ v Liberci 9 uživatelů (4,1%) a psychiatrická ambulance MUDr. Tržického 6 uživatelů (2,8%). 5

7 OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo čtvrtletně K-centrum pro drogové závislosti Most k naději, o.s. v České Lípě. Analýza dat V roce 213 vyhledalo pomoc K-centru 68 uživatelů drog (r.12 81, r.11 92, 1 79). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 53 mužů (77,9%) a 15 žen (22,1%). Charakter kontaktu: 54 osob (41 mužů) nebylo dosud nikde léčeno (79,4%) incidence 52,5/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 25,3/1 tis. obyvatel!!), 12 osob (1 mužů) již v minulosti navštěvovalo toto LK místo, 1 muž navštívil již v minulosti jiné L/K místo, u 1 muže údaj není znám. Bydliště v okrese Česká Lípa udávalo všech 68 osob - 53 mužů, 15 žen. 58 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí (85,3%), 7 na doporučení rodiny, 1 poslala sociální služba, 1 přišel z jiného důvodu, u 1 důvod není znám. Z hlediska sociální struktury žilo 13 uživatelů s rodiči (19,1%), 35 samostatně/sám (51,5%), 11 s partnerem (16,2%), 4 s partnerem a dítětem (5,9%), 4 s přáteli (5,9%), u 1 osoby byla jiná možnost. Charakter bydlení: 27 osob (39,7%) mělo stálé bydliště (21 mužů, 6 žen), 25 osob (36,8%) uvádělo přechodné bydliště (19 mužů, 6 žen), 1 muž bydlel v ubytovně, 15 osob (22,1%) byli bezdomovci (12 mužů, 3 ženy). S osobou užívající drogy žilo 16 uživatelů (23,5%) - 13 mužů (24,5%) a 3 ženy (2%). Zaměstnání: největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 75% (51), pravidelné zaměstnání mělo 22,1% uživatelů (15), studentů/žáků bylo 2,9% (2). Vzdělání: základní nedokončené a dokončené mělo 36,8% uživatelů (25), střední bez maturity 47,1% uživatelů (32), středoškolské s maturitou 13,2% uživatelů (9), vysokoškolské 2,9% uživatelů (2). Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 213 tvořila skupina 25 39letých (57,4%) - 32 mužů, 7 žen, dále skupina 2-24letých (29,4%) - 13 mužů, 7 žen, skupina nad 4 let (8,8%) 6 mužů, skupina 15-19letých (2,9%) - 2 muži, do 15 let byla 1 dívka. Průměrný věk uživatelů drog byl v r let 28,7 let u mužů (19 48let) a 25,7 let u žen (14 36 let). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 17,2 let (r.12 15,7 let, r.11, 1 a 9 to bylo 16,6 let, r.8 a 7 16,3 let) 17,2 let u mužů (1 42 let) a 17,3 let u žen (12 3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drog byl v r ,4 let 29,3 let u mužů (19 44) a 25,8 let u žen (2 36 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 21,1 let 21,9 let u mužů (14 41 let) a 19,1 let u žen (15 3 let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 63 uživatelů (92,6%). Marihuanu užívaly 4 osoby (5,9%), buprenorfin 1 osoba (1,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 9,6% mužů (48), 1% žen (15), marihuanu 7,5% mužů (4), buprenorfin užíval 1 muž 1,9%. Injekčně si drogu aplikovalo 72,1% uživatelů (49) 67,9% mužů (36) a 86,7% žen (13). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 48 uživatelů (76,2% ze všech uživatelů 6

8 pervitinu) 35 mužů, 13 žen a buprenorfin 1 muž (1%). Frekvence užívání základní drogy v roce 213 byly nejpočetnější skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 36,8% (25) a osob užívajících drogu 1x týdně a méně často 36,8% (25). Denních uživatelů bylo 19,1% (13) a osob, které neužily drogu v posledním měsíci 7,4% (5). Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 46 uživatelů (67,6% ze všech uživatelů) 37 mužů (69,8%) a 9 žen (6%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 41 uživatelů (denně ji kouří 19 osob, 2-6 dní v týdnu 11 osob, 1 x týdně či méně často 8 osob, 3 osoby neužily v posledním měsíci), dále po 1 osobě uvedeny ostatní opiáty, pervitin, speed, toluen a alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 6 osob (5 mužů, 1 žena), jednalo se o marihuanu (2 osoby), extázi, LSD, psilocybin a jiné drogy léky (po 1 osobě). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k naději, o.s. a poskytují základní služby OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k naději, o. s. LIBERECKÝ KRAJ V roce 213 vyhledalo v 9 L/K místech Libereckého kraje pomoc celkem 285 uživatelů drog (v r , 11 28, r.1 34, r.9-36) mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%). Z hlediska charakteru kontaktu 165 osob 57,9% (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno incidence 37,6/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 19,4/1 tis. obyvatel!!!). 45 osob (27 mužů, 18 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 67 osob (47 mužů, 2 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu léčení, tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozí léčby, u 5 osob (4 mužů, 1 ženy) údaj není znám. Bydliště v LK uvádělo 234 osob (82,1%) 151 mužů a 83 žen. Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo samostatně (sám/a) - 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, s rodiči žilo 84 osob (29,5%), s partnerem 41 osob (14,4%), s přáteli 26 osob (9,1%), 15 osob s partnerem a dítětem (5,3%), 4 osoby (ženy) samy s dítětem (1,4%), u 2 osob uvedena jiná možnost (7%). 7

9 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy S uživatelem drogy žilo 58 osob (2,4%), tj. o 4,4% méně než v r. 212 a o 7,1% méně než v r mužů, 23 žen. Stálé bydliště mělo 139 osob (48,8%), přechodné 74 osob (26%), v zařízení žilo 42 osob (ubytovna 19, squat - 17, vězení 2, po 1 osobě chráněné bydlení, DC Sananim, DDÚ a internát), bezdomovců bylo 3 (1,5%) 23 mužů, 7 žen. Zaměstnání klientů L/K center Liberecký kraj % pravidelné stud./žák neznámo nezam./příl.práce inv.důch./v domác. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací 181 (63,5%). Pravidelné zaměstnání mělo 69 uživatelů (24,2%), studentů/žáků bylo 23 (8,1%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 2 osoby (,7%), u 1 osob (3,5%) jiná možnost. Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 43,9% osob (125), střední bez maturity 39,6% osob (113), střední s maturitou 14% osob (4), vysokoškolské 4 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. 8

10 Nejvyšší dosažené vzdělání klientů L/K center Liberecký kraj % ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo Věková struktura Nejvíce kontaktů tvořila v roce 213 skupina uživatelů ve věku let (58,6% - 167), dále skupina 2-24 letých (24,9% - 71) a nad 4 let (8,4% - 24). Mladistvých ve věku let bylo 6,7% (19), do 15 let 1,4% (4). Podle pohlaví: muži ve věk. skupině do 15 let 2 muži (1,1%), ve skupině let 1 mužů (5,4%), ve skupině 2-24 let 38 mužů (2,5%), ve skupině let 115 mužů (62,2%) a nad 4 let 2 mužů (1,8%). Ženy - ve věk. skupině do 15 let 2 dívky (2%), ve skupině let 9 žen (9%), ve skupině 2-24 let 33 žen (33%), ve skupině let 52 žen (52%), nad 4 let 4 ženy (4%). Klienti L/K center podle věkových skupin Liberecký kraj počet osob < 15 let let 2-24 let let >4 let Průměrný věk uživatelů v LK byl v r ,2 let (r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 1-25,5 let, r.9-24,9 let, r.8-25,3 let, r.7-24,7 let, r.6-24,3 let, r.5-23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,2 let (13-67 let) a průměrný věk žen 26,2 let (12-47 let). 9

11 Průměrný věk uživatelů kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Průměrný věk uživatelů marihuany v LK byl 2,3 let - 22,1 let u mužů (13-48) a 17,1 let u žen (12-22). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 28,4 let - 29,3 let u mužů (19-51), 26,7 let u žen (14-46). Průměrný věk uživatelů heroinu byl 37,8 let - 41,3 let u mužů (31-65) a 31 let u žen (25-39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 213 byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19-65), u žen 26,9 let (18-45). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 15,9 let - 16,1 let u mužů (9-42), 15,6 let u žen (7-35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (rozmezí 13 55) a 19,5 let u žen (13-35). 3 Nejužívanější skupiny základní drogy Liberecký kraj 25 počet osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy 1

12 Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin, v r. 213 ho užívalo 83,9% (239) uživatelů (v r.12 81,7%, r.11-8%, r.1-81,6%, v r.9-81%, r.8-67,3%, r.7-66,8%, r.6-52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 9,1% (26) uživatelů (v r.12 12,2%, r.11-15%, r.1-11,2%, r.9-7,5%, r.8-18,3%, r.7-14,3%, r.6-22,6%, r.5-21,2%) a heroin - 4,2% (12) uživatelů (v r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.1-3,9%, r.9-6,9%,r.8-1,4%, r.7-11,5% r.6-14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 82,7% (153) mužů a 86% (86) žen, marihuanu 9,2% (17) mužů a 9% (9) žen, heroin 4,3% (8) mužů a 4% (4) žen. Injekční uživatelé drog Liberecký kraj % uživatelů muži ženy celkem Injekčně si v r. 213 aplikovalo drogu 7,5% (21) uživatelů (stejné % jako v předchozím roce) - podle pohlaví 7,3% (13) mužů a 71% (71) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,4% uživatelů pervitinu (185), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (3). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % 1x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Frekvence užívání drogy - nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které v posledním měsíci 11

13 neužily drogu 28,1% (8), denně užívalo drogu 2,7% osob (59), 2-6 dní v týdnu 23,5% osob (67), 1 x týdně a méně často - 26,7% osob (76), zbylé procento četnost užívání neuvedlo. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo další drogu 223 uživatelů (78,2% ze všech uživatelů) mužů, 77 žen. Nejčastěji to byla marihuana (156 osob), pervitin (17), alkohol (14), heroin (9). Z těch, co udali užívání základní drogy v současnosti = v posledních 3 dnech (22 osob 136 M, 66 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 1) 125 osob 9 mužů, 35 žen. Nejčastěji se jednalo o marihuanu (15 osob) a alkohol (6 osob). Denně další drogu užívalo 63 osob (5 mužů, 13 žen), 2 6 dní v týdnu 21 osob (15 mužů, 6 žen), 1 x týdně a méně často 41 osob (25 mužů, 16 žen). Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 125 uživatelů (43,9% ze všech uživatelů) - 81 mužů, 44 žen. Nejčastěji se jednalo o alkohol (55), marihuanu (2), heroin (7), extázi (7), psilocybin (7), LSD (6), kokain (6), jiné drogy, léky (5). Z těch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v současnosti = v posledních 3 dnech (73 osob 5 M, 23 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 2) 48 osob 34 mužů, 14 žen, nejčastěji se jednalo o alkohol (35 osob) a marihuanu (5 osob). Denně další drogu2 užívalo 12 osob (9 mužů, 3 ženy), 2 6 dní v týdnu 7 osob (4 muži, 3 ženy), 1 x týdně a méně často 29 osob (21 mužů, 8 žen). Všichni jsou klienty KC Most k naději nebo Terénního programu KC Most k naději. Hodně klientů hlavně K-center a TK má zkušenosti ještě s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umožňuje zaznamenat pouze základní drogu + maximálně další 2 drogy AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 213 se sbírala data o intoxikaci drogou z odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 25 intoxikací - u 11 mužů a 14 žen. Ve 23 případech se jednalo o předávkování, v 1 případě o jinou akutní reakci, u 1 osoby neuvedeno. Stálé bydliště v okrese Lbc mělo všech 25 osob (1%). Průměrný věk intoxikovaných osob byl 36,2 let - 36 let u mužů (18-56 let), 36,3 let u žen (23-62 let). Zaměstnání pravidelné mělo 23 osob, 2 ženy na MD. Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny (1), sedativy, hypnotiky, analgetiky (6), jinými drogami a léky (5), dále opiáty (2), amfetaminem (1) a toluenem (1). 7 osob mělo uvedenou ještě druhou drogu jiné drogy a léky (4), alkohol (3), 2 osoby ještě 3 drogu alkohol. Frekvence - v 5 případech se jednalo o opakovaný abusus, u 6 osob to byla první intoxikace, u 14 osob je frekvence neznámá. 17 osob bylo hospitalizováno (interní JIP, chirurgické JIP, neurologické odd., psychiatrické odd., PL Kosmonosy, záchytná stanice), 3 osoby byly ještě týž den propuštěny domů, u 5 12

14 osob nebyl závěr uveden. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. OKRES JABLONEC N.N. Akutní intoxikace v r. 213 hlásilo dětské odd. Nemocnice v Jablonci n. N., p.o. Celkem bylo zaznamenáno 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen. Ve 3 případech se jednalo o předávkování, ve 2 případech o jinou akutní reakci, u 2 osob neznámo. Bydliště v okrese Jablonec n. N. mělo 6 osob (85,7%) - 4 muži, 2 ženy, 1 muž byl z okresu Semily, všechna bydliště byla stálá. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 16,4 let - 16 let u mužů (15-17 let), 17,5 let u žen (17 a 18 let). Zaměstnání pravidelné měly 2 osoby, 1 byl žák ZŠ, 1 osoba byla nezaměstnaná, u 3 osob údaj není znám. Akutní intoxikace byly způsobeny: 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou + extází, 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou, 1x canabinoidy + pervitinem, 1x canabinoidy + benzodiazepiny, 1x canabinoidy a alkoholem, 2x pouze canabinoidy. Frekvence - v 1 případě se jednalo o opakovaný abusus, ve zbylých 6 případech je frekvence neznámá. Všechny intoxikované osoby byly hospitalizované - v délce od 1 do 5 dní. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné HLÁŠENÉ PŘÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátorů v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injekčním užíváním drog. Incidence je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. OKRES LIBEREC V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 14 uživatelů drog mimo jednoho všichni v současnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózně. Ve 2 případech (1 muž, 1 žena) se jednalo o akutní onemocněním VHB - tj. 66,7% z celkového počtu hlášených akutních VHB v okrese. V 1 případě se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHB - tj. 7,7% z celkového počtu hlášených chronických VHB. Ve 4 případech (muži) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. V 7 případech (6 mužů, 1 žena) se jednalo o chronické onemocnění VHC - tj. 53,8% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES ČESKÁ LÍPA V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 8 uživatelů drog mimo jednoho všichni užívali drogu intravenózně. V 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 4 případech se jednalo o muže s akutním onemocněním VHC - tj. 8% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 4 uživatelů drog injekční aplikaci udával jen 1 muž. 13

15 V 1 případě (muž) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech (2 muži, 1 žena) se jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES SEMILY V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelek drog, injekční aplikaci udávala jen jedna, ale druhá se také pohybovala v prostředí i. v. narkomanů. Jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 5% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V souvislosti s relativně novou možností darování plazmy za peníze se setkáváme s novým fenoménem. Velmi rizikoví dárci, velmi často právě uživatelé drog, tato centra navštěvují. Česká legislativa má nastavena relativně přísná opatření, aby nedošlo k přenosu infekčních onemocnění cestou krevních preparátů. Velká pozornost je věnována vyšetřování dárců, ale ani přísná pravidla nemohou zcela vyloučit přenos onemocnění, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ještě zvyšují. V rámci vyšetření dárců před odběrem krevní plazmy byla zjištěna pozitivita markerů virových hepatitid a jiných krví přenosných chorob. U některých osob byla jejich pozitivita zjištěna v minulosti v jiném zdravotnickém zařízení nebo při nástpu k výkonu trestu, přesto tyto osoby zkoušely znovu plazmu darovat. Na základě těchto zjištěných pozitivit bylo od roku 28 v Liberci celkem 11 osob vyloučeno z dárcovství krevní plazmy. V roce 213 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjištěna pozitivita u 18 osob (12 mužů a 6 žen). U 15 osob pozitivní markery VHC (z toho u 2 osob se jednalo o akutní VHC a u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy), u 2 osob syfilis a u l osoby opakovaná reaktivita na anti HIV ½ (konfirmace NRL Praha nejasný výsledek). 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 213 se šetření životního stylu ani jiná studie neuskutečnily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI V průběhu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotně výchovné materiály prevence kouření, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, léčebně kontaktním místům, Rozkoš bez rizika...). 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 213 kontaktovalo L/K centra v Libereckém kraji 285 uživatelů drog (prevalence 64,9/1 tis. obyvatel) - o 39 více než v roce 212; 185 mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%) 165 osob (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno = incidence 37,6/1 tis. obyvatel, tj. nárůst incidence oproti předcházejícímu roku 212 o 19,4/1 tis. obyvatel!!! nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (167-58,6%), dále ve věku 2-14

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Člověk ve svém životě jde různými cestami. Některé z těchto cest jsou rovné a krátké, některé jsou naopak klikaté a dlouhé. Co je rozhodující je to, kam nás zavedou, Jaký mají cíl? Zda to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2009 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Vedoucí Oddělení protidrogové

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2009 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Vedoucí Oddělení protidrogové Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2009 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Vedoucí Oddělení protidrogové prevence PRM MHMP Protidrogová koordinátorka HMP 1 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

SITUACE V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007

SITUACE V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 SITUACE V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 103 TRESTNÁ ČINNOST V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM DROG V ROCE 2007 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 187,

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr.

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Obec: Statutární město Liberec Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 28.3. 2011 Schváleno: (Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních

Více

Poděkování za konzultace při předkládané práci následujícím odborníkům:

Poděkování za konzultace při předkládané práci následujícím odborníkům: Poděkování za konzultace při předkládané práci následujícím odborníkům: Doc. PaedDr. Evě Šotolové Ph.D. PhDr. Ivanovi Doudovi Doc. PhDr. Richardu Jedličkovi Ph.D. MUDr. Jiřímu Preslovi 1 ÚVOD... 1 2 ZAJIŠTĚNÍ

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více