DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy a HIV. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je uživatel započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce spolupracuje KHS Libereckého kraje na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatelů drog žadatelů o léčbu" v síti léčebně-kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené případy virové hepatitidy typu A, B a C u injekčních uživatelů drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (všechny nově evidované uživatele drog žadatele o první léčbu v životě v průběhu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r. 22 také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o léčbu, kteří v průběhu sledovaného roku alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta a dále tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, či přezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vyloučit opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm 1

3 mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.22), zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují čtvrtletně: K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o. s., Terénní program Most k naději, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, o. s. - Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA, o. s. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k doléčování a též jako ambulance pro drogově závislé a Středisko výchovné péče při DDÚ Liberec. Analýza dat Podle posbíraných vyplněných Registrů uživatelů drog žadatelů o léčbu vyhledalo v roce 213 pomoc v 8 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec celkem 217 uživatelů drog (r , r , r , r uživatelů drog). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 132 (6,8%) mužů a 85 (39,2%) žen. 216 osob mělo českou státní příslušnost, 1 byl Ukrajinec. Charakter kontaktu: 111 osob (63 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence 64,8/1 tis.obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 34/1 tis.obyvatel!!), 44 osob (26 mužů) již bylo léčeno v jiném L/K centru, 55 osob (37 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od předchozí léčby), u 4 osob (3 mužů) údaj není znám. Bydliště v okrese Liberec udávalo 121 osob (55,8%), v okr. Jablonec n.n. 28 osob (12,9%), v okr. Semily 3 osoby (1,4%), v okr. Česká Lípa 14 osob (6,5%), mimo LK 51 osob (23,5%). 26 (12%) klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 19 (8,8%) na doporučení rodiny, 42 (19,4%) na základě doporučení jiného L/K centra, 5 (2,3%) lůžkového zdravotnické zařízení, 5 (2,3%) sociální služby, 4 (1,8%) soudu nebo PČR, 7 (3,2%) z jiných důvodů, u 19 (5,2%) důvod není znám (převážně klienti K-centra Most k naději, o. s., kde se údaj nesleduje). Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 71 uživatelů s rodiči (32,7%), 6 samostatně/sám (27,6%), 4 samy s dítětem (1,8%), 3 s partnerem (13,8%), 11 s partnerem a dítetem (5,1%), 22 s přáteli (1,1%), u 19 osob je jiná možnost (8,8%). Charakter bydlení: 112 (51,6%) uživatelů (65 mužů, 47 žen) mělo stálé bydliště, 49 (22,6%) 2

4 přechodné (25 mužů, 24 žen), 41 (18,9%) žilo v zařízení (31 mužů, 1 žen) squat (17 osob), ubytovna (18), vězení (2) a po l osobě chráněné/podporované bydlení, DDÚ, internát, DC Sananim, 15 (6,9%) byli bezdomovci (11 mužů, 4 ženy). S osobou užívající drogu žilo v r osob (19,4%), stejné % jako v předchozím roce 22 mužů (16,7%) a 2 žen (23,5%). Zaměstnání: Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací již 59,9% (13) v r.212 to bylo 55,2%; pravidelné zaměstnání mělo 24,9% uživatelů (54), studentů/žáků bylo 9,7% (21), důchodců (vč. invalidních) nebo žen v domácnosti bylo,9% (2), jinou možnost uvedlo 4,6% uživatelů (1 osob). Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 46% osob (1), střední bez maturity 37,3% osob (81), střední s maturitou 14,3% osob (31), vysokoškolské 2 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (128-59%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (51-23,5%). Nad 4 let bylo 18 osob (8,3%), mladistvých ve věku let 17 osob (7,8%) a do 15 let 3 osoby (1,4%). Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let 2 osoby (1,5%), ve skupině let 8 osob (6,1%), ve skupině 2-24 let 25 osob (18,9%), ve skupině let 83 osob (62,9%) a nad 4 let 14 osob (1,6%). U žen ve věkové skupině do 15 let byla 1 osoba (1,2%), ve skupině let 9 osob (1,6%), ve skupině 2-24 let 26 osob (3,6%), ve skupině let 45 osob (52,9%) a nad 4 let 4 osoby (4,7%). počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Průměrný věk uživatelů v roce 213 byl 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r. 1 24,9 let, r.9 24,6 let, r.8 25,4 let, r.7 24,7 let). Nejmladší osobě bylo 12 let, nejstarší 65 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,5 let (13-65 let) a průměrný věk žen 26,3 let (12 47 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,9 let 18,4 let u mužů (13-31), 17,1 let u žen (12 22); uživatelů pervitinu 28,7 let 29,8 let u mužů (19 51), 26,9 let u žen (15 46); uživatelů heroinu 37,8 let 41,3 let u mužů (31 65), 31 let u žen (25 39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy byl v roce ,6 let - u mužů 31 let (rozmezí 2 3

5 65), u žen 27,2 let (rozmezí let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy byl 15,5 let 15,7 let u mužů (9 41 let) a 15,3 let u žen (7 35 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy byl 2 let - u mužů 2,3 let (v rozmezí let) a u žen 19,6 let (v rozmezí let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 26,5 let (r.12 25,3 let,11 24,7 let, r.1 24 let, r.9 23,5 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 28,1 let (13 48) a žen 24,4 let (15 37). Průměrný věk uživatelů marihuany s bydlištěm v okrese Liberec byl v roce ,3 let (16,9 let muži, 17,8 let ženy), uživatelů pervitinu 28,1 let (3 let muži, 25,5 let ženy), heroin užíval 1 muž (33 let). Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.213 byl 28,5 let 3,7 let u mužů (2 48 let), 25,5 let u žen (18 36 let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r ,2 let 15,5 let u mužů (9 35 let) a 14,8 let u žen (7 25 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl 19,2 let - u mužů 2 let (v rozmezí let) a u žen 18,2 let (v rozmezí let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl stále pervitin 176 uživatelů (81,1%), dále marihuana 22 uživatelů (1,1%) a heroin 12 uživatelů (5,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 15 (79,5%) mužů a 71 (83,5%) žen, marihuanu 13 (9,8%) mužů a 9 (1,6%) žen, heroin 8 (6,1%) mužů a 4 ženy (4,7%). Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r. 213 pervitin 1 (82,6%) uživatelů a marihuana 19 (15,7%) uživatelů. Podle pohlaví: pervitin užívalo 59 (83,1%) mužů a 41 (82%) žen, marihuanu 11 (15,5%) mužů a 8 žen (16%). Injekční uživatelé drog - okr. Liberec % z uživatelů drog celkem muži ženy Injekčně si drogu aplikovalo v r.213 7% (152) uživatelů stejné % jako v r Podle pohlaví: 71,2% (94) mužů a 68,2% (58) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatelů pervitinu (137), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (2). Z uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec si injekčně aplikovalo drogu 59,5% (72) osob 57,7% (41) mužů a 62% (31) žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 71% (71) uživatelů pervitinu a 1% (1) uživatelů heroinu. Frekvence užívání základní drogy - nejpočetnější skupinu stále tvořily osoby, které neužily 4

6 drogu v posledním měsíci 34,6% (75), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby užívající drogu 1x/týden či méně často 23,5% (51), třetí nejpočetnější skupinu tvořili denní uživatelé 21,2% (46), dále osoby užívající drogu 2-6 dní v týdnu 19,4% uživatelů (42), u 3 osob četnost užití drogy není známá. Frekvence užívání drogy uživateli s bydlištěm v okrese Liberec v r.213: 1x týdně a méně často 25,6% uživatelů (31), 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů (31), denně 25,6% uživatelů (31), neužili drogu v posledním měsíci 22,3% uživatelů (27), u 1 uživatele četnost užívání drogy není známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 1% 8% 6% 4% 2% % 1xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo užívání další drogy 177 uživatelů (81,6% ze všech uživatelů) 19 mužů (82,6%) a 68 žen (8%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 115 osob (53% ze všech uživatelů) 75 mužů, 4 žen. Denně ji kouřilo 4 uživatelů, 2 6 dní v týdnu 11 uživatelů, jednou týdně či méně často 23 uživatelů, 38 osob neužilo v posledním měsíci, u 3 osob údaj není znám. Pervitin jako další drogu uvedlo 16 osob (7,4% ze všech uživatelů) 9 mužů, 7 žen, alkohol 13 osob (6% ze všech uživatelů) 5 mužů, 8 žen, heroin 9 osob (4,1%) 8 mužů, 1 žena. Další uvedené jiné drogy byly: ostatní opiáty, extáze, speed, kokain, benzodiazepiny, sedativa, jiné drogy a léky, alkohol a buprenorfin. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 119 osob (54,8% ze všech uživatelů) 76 mužů (57,6%) a 43 žen (5,6%), celkem uvedli 16 druhů drog. Nejužívanější jinou drogou 2 byl alkohol uvedlo 55 osob (25,4% ze všech uživatelů, 38 mužů, 17 žen) a marihuana - 18 osob (8,3%, 12 mužů, 6 žen). Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem bylo K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s uživatelů (29,5%), pracovníci Terénního programu pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s. kontaktovali 39 uživatelů (18%). ADVAITA, o.s. doléčovací Centrum ambulantních služeb, kde je též ambulance pro drogově závislé, hlásila 46 uživatelů drog (21,2%), ADVAITA, o.s. Terapeutická komunita Nová Ves 29 uživatelů (13,4%), Detoxifikační jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. 14 uživatelů (6,5%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové 1 uživatelů (4,6%), Středisko výchovné péče detašované pracoviště DDÚ v Liberci 9 uživatelů (4,1%) a psychiatrická ambulance MUDr. Tržického 6 uživatelů (2,8%). 5

7 OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo čtvrtletně K-centrum pro drogové závislosti Most k naději, o.s. v České Lípě. Analýza dat V roce 213 vyhledalo pomoc K-centru 68 uživatelů drog (r.12 81, r.11 92, 1 79). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 53 mužů (77,9%) a 15 žen (22,1%). Charakter kontaktu: 54 osob (41 mužů) nebylo dosud nikde léčeno (79,4%) incidence 52,5/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 25,3/1 tis. obyvatel!!), 12 osob (1 mužů) již v minulosti navštěvovalo toto LK místo, 1 muž navštívil již v minulosti jiné L/K místo, u 1 muže údaj není znám. Bydliště v okrese Česká Lípa udávalo všech 68 osob - 53 mužů, 15 žen. 58 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí (85,3%), 7 na doporučení rodiny, 1 poslala sociální služba, 1 přišel z jiného důvodu, u 1 důvod není znám. Z hlediska sociální struktury žilo 13 uživatelů s rodiči (19,1%), 35 samostatně/sám (51,5%), 11 s partnerem (16,2%), 4 s partnerem a dítětem (5,9%), 4 s přáteli (5,9%), u 1 osoby byla jiná možnost. Charakter bydlení: 27 osob (39,7%) mělo stálé bydliště (21 mužů, 6 žen), 25 osob (36,8%) uvádělo přechodné bydliště (19 mužů, 6 žen), 1 muž bydlel v ubytovně, 15 osob (22,1%) byli bezdomovci (12 mužů, 3 ženy). S osobou užívající drogy žilo 16 uživatelů (23,5%) - 13 mužů (24,5%) a 3 ženy (2%). Zaměstnání: největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 75% (51), pravidelné zaměstnání mělo 22,1% uživatelů (15), studentů/žáků bylo 2,9% (2). Vzdělání: základní nedokončené a dokončené mělo 36,8% uživatelů (25), střední bez maturity 47,1% uživatelů (32), středoškolské s maturitou 13,2% uživatelů (9), vysokoškolské 2,9% uživatelů (2). Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 213 tvořila skupina 25 39letých (57,4%) - 32 mužů, 7 žen, dále skupina 2-24letých (29,4%) - 13 mužů, 7 žen, skupina nad 4 let (8,8%) 6 mužů, skupina 15-19letých (2,9%) - 2 muži, do 15 let byla 1 dívka. Průměrný věk uživatelů drog byl v r let 28,7 let u mužů (19 48let) a 25,7 let u žen (14 36 let). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 17,2 let (r.12 15,7 let, r.11, 1 a 9 to bylo 16,6 let, r.8 a 7 16,3 let) 17,2 let u mužů (1 42 let) a 17,3 let u žen (12 3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drog byl v r ,4 let 29,3 let u mužů (19 44) a 25,8 let u žen (2 36 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 21,1 let 21,9 let u mužů (14 41 let) a 19,1 let u žen (15 3 let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 63 uživatelů (92,6%). Marihuanu užívaly 4 osoby (5,9%), buprenorfin 1 osoba (1,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 9,6% mužů (48), 1% žen (15), marihuanu 7,5% mužů (4), buprenorfin užíval 1 muž 1,9%. Injekčně si drogu aplikovalo 72,1% uživatelů (49) 67,9% mužů (36) a 86,7% žen (13). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 48 uživatelů (76,2% ze všech uživatelů 6

8 pervitinu) 35 mužů, 13 žen a buprenorfin 1 muž (1%). Frekvence užívání základní drogy v roce 213 byly nejpočetnější skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 36,8% (25) a osob užívajících drogu 1x týdně a méně často 36,8% (25). Denních uživatelů bylo 19,1% (13) a osob, které neužily drogu v posledním měsíci 7,4% (5). Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 46 uživatelů (67,6% ze všech uživatelů) 37 mužů (69,8%) a 9 žen (6%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 41 uživatelů (denně ji kouří 19 osob, 2-6 dní v týdnu 11 osob, 1 x týdně či méně často 8 osob, 3 osoby neužily v posledním měsíci), dále po 1 osobě uvedeny ostatní opiáty, pervitin, speed, toluen a alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 6 osob (5 mužů, 1 žena), jednalo se o marihuanu (2 osoby), extázi, LSD, psilocybin a jiné drogy léky (po 1 osobě). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k naději, o.s. a poskytují základní služby OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k naději, o. s. LIBERECKÝ KRAJ V roce 213 vyhledalo v 9 L/K místech Libereckého kraje pomoc celkem 285 uživatelů drog (v r , 11 28, r.1 34, r.9-36) mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%). Z hlediska charakteru kontaktu 165 osob 57,9% (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno incidence 37,6/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 19,4/1 tis. obyvatel!!!). 45 osob (27 mužů, 18 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 67 osob (47 mužů, 2 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu léčení, tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozí léčby, u 5 osob (4 mužů, 1 ženy) údaj není znám. Bydliště v LK uvádělo 234 osob (82,1%) 151 mužů a 83 žen. Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo samostatně (sám/a) - 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, s rodiči žilo 84 osob (29,5%), s partnerem 41 osob (14,4%), s přáteli 26 osob (9,1%), 15 osob s partnerem a dítětem (5,3%), 4 osoby (ženy) samy s dítětem (1,4%), u 2 osob uvedena jiná možnost (7%). 7

9 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy S uživatelem drogy žilo 58 osob (2,4%), tj. o 4,4% méně než v r. 212 a o 7,1% méně než v r mužů, 23 žen. Stálé bydliště mělo 139 osob (48,8%), přechodné 74 osob (26%), v zařízení žilo 42 osob (ubytovna 19, squat - 17, vězení 2, po 1 osobě chráněné bydlení, DC Sananim, DDÚ a internát), bezdomovců bylo 3 (1,5%) 23 mužů, 7 žen. Zaměstnání klientů L/K center Liberecký kraj % pravidelné stud./žák neznámo nezam./příl.práce inv.důch./v domác. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací 181 (63,5%). Pravidelné zaměstnání mělo 69 uživatelů (24,2%), studentů/žáků bylo 23 (8,1%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 2 osoby (,7%), u 1 osob (3,5%) jiná možnost. Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 43,9% osob (125), střední bez maturity 39,6% osob (113), střední s maturitou 14% osob (4), vysokoškolské 4 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. 8

10 Nejvyšší dosažené vzdělání klientů L/K center Liberecký kraj % ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo Věková struktura Nejvíce kontaktů tvořila v roce 213 skupina uživatelů ve věku let (58,6% - 167), dále skupina 2-24 letých (24,9% - 71) a nad 4 let (8,4% - 24). Mladistvých ve věku let bylo 6,7% (19), do 15 let 1,4% (4). Podle pohlaví: muži ve věk. skupině do 15 let 2 muži (1,1%), ve skupině let 1 mužů (5,4%), ve skupině 2-24 let 38 mužů (2,5%), ve skupině let 115 mužů (62,2%) a nad 4 let 2 mužů (1,8%). Ženy - ve věk. skupině do 15 let 2 dívky (2%), ve skupině let 9 žen (9%), ve skupině 2-24 let 33 žen (33%), ve skupině let 52 žen (52%), nad 4 let 4 ženy (4%). Klienti L/K center podle věkových skupin Liberecký kraj počet osob < 15 let let 2-24 let let >4 let Průměrný věk uživatelů v LK byl v r ,2 let (r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 1-25,5 let, r.9-24,9 let, r.8-25,3 let, r.7-24,7 let, r.6-24,3 let, r.5-23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,2 let (13-67 let) a průměrný věk žen 26,2 let (12-47 let). 9

11 Průměrný věk uživatelů kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Průměrný věk uživatelů marihuany v LK byl 2,3 let - 22,1 let u mužů (13-48) a 17,1 let u žen (12-22). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 28,4 let - 29,3 let u mužů (19-51), 26,7 let u žen (14-46). Průměrný věk uživatelů heroinu byl 37,8 let - 41,3 let u mužů (31-65) a 31 let u žen (25-39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 213 byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19-65), u žen 26,9 let (18-45). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 15,9 let - 16,1 let u mužů (9-42), 15,6 let u žen (7-35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (rozmezí 13 55) a 19,5 let u žen (13-35). 3 Nejužívanější skupiny základní drogy Liberecký kraj 25 počet osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy 1

12 Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin, v r. 213 ho užívalo 83,9% (239) uživatelů (v r.12 81,7%, r.11-8%, r.1-81,6%, v r.9-81%, r.8-67,3%, r.7-66,8%, r.6-52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 9,1% (26) uživatelů (v r.12 12,2%, r.11-15%, r.1-11,2%, r.9-7,5%, r.8-18,3%, r.7-14,3%, r.6-22,6%, r.5-21,2%) a heroin - 4,2% (12) uživatelů (v r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.1-3,9%, r.9-6,9%,r.8-1,4%, r.7-11,5% r.6-14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 82,7% (153) mužů a 86% (86) žen, marihuanu 9,2% (17) mužů a 9% (9) žen, heroin 4,3% (8) mužů a 4% (4) žen. Injekční uživatelé drog Liberecký kraj % uživatelů muži ženy celkem Injekčně si v r. 213 aplikovalo drogu 7,5% (21) uživatelů (stejné % jako v předchozím roce) - podle pohlaví 7,3% (13) mužů a 71% (71) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,4% uživatelů pervitinu (185), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (3). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % 1x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Frekvence užívání drogy - nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které v posledním měsíci 11

13 neužily drogu 28,1% (8), denně užívalo drogu 2,7% osob (59), 2-6 dní v týdnu 23,5% osob (67), 1 x týdně a méně často - 26,7% osob (76), zbylé procento četnost užívání neuvedlo. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo další drogu 223 uživatelů (78,2% ze všech uživatelů) mužů, 77 žen. Nejčastěji to byla marihuana (156 osob), pervitin (17), alkohol (14), heroin (9). Z těch, co udali užívání základní drogy v současnosti = v posledních 3 dnech (22 osob 136 M, 66 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 1) 125 osob 9 mužů, 35 žen. Nejčastěji se jednalo o marihuanu (15 osob) a alkohol (6 osob). Denně další drogu užívalo 63 osob (5 mužů, 13 žen), 2 6 dní v týdnu 21 osob (15 mužů, 6 žen), 1 x týdně a méně často 41 osob (25 mužů, 16 žen). Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 125 uživatelů (43,9% ze všech uživatelů) - 81 mužů, 44 žen. Nejčastěji se jednalo o alkohol (55), marihuanu (2), heroin (7), extázi (7), psilocybin (7), LSD (6), kokain (6), jiné drogy, léky (5). Z těch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v současnosti = v posledních 3 dnech (73 osob 5 M, 23 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 2) 48 osob 34 mužů, 14 žen, nejčastěji se jednalo o alkohol (35 osob) a marihuanu (5 osob). Denně další drogu2 užívalo 12 osob (9 mužů, 3 ženy), 2 6 dní v týdnu 7 osob (4 muži, 3 ženy), 1 x týdně a méně často 29 osob (21 mužů, 8 žen). Všichni jsou klienty KC Most k naději nebo Terénního programu KC Most k naději. Hodně klientů hlavně K-center a TK má zkušenosti ještě s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umožňuje zaznamenat pouze základní drogu + maximálně další 2 drogy AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 213 se sbírala data o intoxikaci drogou z odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 25 intoxikací - u 11 mužů a 14 žen. Ve 23 případech se jednalo o předávkování, v 1 případě o jinou akutní reakci, u 1 osoby neuvedeno. Stálé bydliště v okrese Lbc mělo všech 25 osob (1%). Průměrný věk intoxikovaných osob byl 36,2 let - 36 let u mužů (18-56 let), 36,3 let u žen (23-62 let). Zaměstnání pravidelné mělo 23 osob, 2 ženy na MD. Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny (1), sedativy, hypnotiky, analgetiky (6), jinými drogami a léky (5), dále opiáty (2), amfetaminem (1) a toluenem (1). 7 osob mělo uvedenou ještě druhou drogu jiné drogy a léky (4), alkohol (3), 2 osoby ještě 3 drogu alkohol. Frekvence - v 5 případech se jednalo o opakovaný abusus, u 6 osob to byla první intoxikace, u 14 osob je frekvence neznámá. 17 osob bylo hospitalizováno (interní JIP, chirurgické JIP, neurologické odd., psychiatrické odd., PL Kosmonosy, záchytná stanice), 3 osoby byly ještě týž den propuštěny domů, u 5 12

14 osob nebyl závěr uveden. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. OKRES JABLONEC N.N. Akutní intoxikace v r. 213 hlásilo dětské odd. Nemocnice v Jablonci n. N., p.o. Celkem bylo zaznamenáno 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen. Ve 3 případech se jednalo o předávkování, ve 2 případech o jinou akutní reakci, u 2 osob neznámo. Bydliště v okrese Jablonec n. N. mělo 6 osob (85,7%) - 4 muži, 2 ženy, 1 muž byl z okresu Semily, všechna bydliště byla stálá. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 16,4 let - 16 let u mužů (15-17 let), 17,5 let u žen (17 a 18 let). Zaměstnání pravidelné měly 2 osoby, 1 byl žák ZŠ, 1 osoba byla nezaměstnaná, u 3 osob údaj není znám. Akutní intoxikace byly způsobeny: 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou + extází, 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou, 1x canabinoidy + pervitinem, 1x canabinoidy + benzodiazepiny, 1x canabinoidy a alkoholem, 2x pouze canabinoidy. Frekvence - v 1 případě se jednalo o opakovaný abusus, ve zbylých 6 případech je frekvence neznámá. Všechny intoxikované osoby byly hospitalizované - v délce od 1 do 5 dní. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné HLÁŠENÉ PŘÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátorů v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injekčním užíváním drog. Incidence je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. OKRES LIBEREC V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 14 uživatelů drog mimo jednoho všichni v současnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózně. Ve 2 případech (1 muž, 1 žena) se jednalo o akutní onemocněním VHB - tj. 66,7% z celkového počtu hlášených akutních VHB v okrese. V 1 případě se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHB - tj. 7,7% z celkového počtu hlášených chronických VHB. Ve 4 případech (muži) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. V 7 případech (6 mužů, 1 žena) se jednalo o chronické onemocnění VHC - tj. 53,8% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES ČESKÁ LÍPA V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 8 uživatelů drog mimo jednoho všichni užívali drogu intravenózně. V 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 4 případech se jednalo o muže s akutním onemocněním VHC - tj. 8% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 4 uživatelů drog injekční aplikaci udával jen 1 muž. 13

15 V 1 případě (muž) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech (2 muži, 1 žena) se jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES SEMILY V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelek drog, injekční aplikaci udávala jen jedna, ale druhá se také pohybovala v prostředí i. v. narkomanů. Jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 5% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V souvislosti s relativně novou možností darování plazmy za peníze se setkáváme s novým fenoménem. Velmi rizikoví dárci, velmi často právě uživatelé drog, tato centra navštěvují. Česká legislativa má nastavena relativně přísná opatření, aby nedošlo k přenosu infekčních onemocnění cestou krevních preparátů. Velká pozornost je věnována vyšetřování dárců, ale ani přísná pravidla nemohou zcela vyloučit přenos onemocnění, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ještě zvyšují. V rámci vyšetření dárců před odběrem krevní plazmy byla zjištěna pozitivita markerů virových hepatitid a jiných krví přenosných chorob. U některých osob byla jejich pozitivita zjištěna v minulosti v jiném zdravotnickém zařízení nebo při nástpu k výkonu trestu, přesto tyto osoby zkoušely znovu plazmu darovat. Na základě těchto zjištěných pozitivit bylo od roku 28 v Liberci celkem 11 osob vyloučeno z dárcovství krevní plazmy. V roce 213 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjištěna pozitivita u 18 osob (12 mužů a 6 žen). U 15 osob pozitivní markery VHC (z toho u 2 osob se jednalo o akutní VHC a u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy), u 2 osob syfilis a u l osoby opakovaná reaktivita na anti HIV ½ (konfirmace NRL Praha nejasný výsledek). 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 213 se šetření životního stylu ani jiná studie neuskutečnily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI V průběhu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotně výchovné materiály prevence kouření, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, léčebně kontaktním místům, Rozkoš bez rizika...). 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 213 kontaktovalo L/K centra v Libereckém kraji 285 uživatelů drog (prevalence 64,9/1 tis. obyvatel) - o 39 více než v roce 212; 185 mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%) 165 osob (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno = incidence 37,6/1 tis. obyvatel, tj. nárůst incidence oproti předcházejícímu roku 212 o 19,4/1 tis. obyvatel!!! nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (167-58,6%), dále ve věku 2-14

16 24 let (71-24,9%) a nad 4 let (24 8,4%, do 15 let byli 4 (1,4%). Stejné pořadí bylo u mužů, u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (9 osob). Incidence: nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (86-52,1%), dále ve věku 2-24 let (44 26,7%) a nad 4 let (17 1,3%), do 15 let byli 3 (1,8%). Toto pořadí platí i pro muže; u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (7 osob). průměrný věk uživatelů drog kontaktujících LK centra se neustále zvyšuje, v r. 213 byl 28,2 let (nejvyšší od r. 23) u mužů 29,2 let, u žen 26,2 let Incidence: průměrný věk dosud neléčených uživatelů drog kontaktujících L/K centra v roce 213 byl 27,6 let - u mužů 28,7 let (13-65 let), u žen 25,8 let (12-46 let) průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19 65), u žen 26,9 let (18-45 let) Incidence: průměrný věk i.v. uživatelů byl 29 let - u mužů 3,3 let (19-65 let) a u žen 27 let (18-42 let) průměrný věk udaného prvního užití drogy byl 15,9 let 16,1 let u mužů (9-42) a 15,6 let u žen (7-35 let) průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (13 55) a 19,5 let u žen (13 35) nejvíce uživatelů žilo samostatně (sama/sám) 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, dále s rodiči 84 osob (29,5%) a s partnerem - 41 osob (14,4%) v r. 213 bylo mezi uživateli drog 3 bezdomovců (1,5%) 23 mužů (12,4%), 7 žen (7%) s uživatelem drogy žilo 58 osob - 2,4% (v r ,8%, r ,5%) 35 mužů (18,9%) a 23 žen (23%) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (63,5%) nejvíce uživatelů má ukončené a neukončené základní vzdělání 125 (43,9%) nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin, užívalo ho 239 (83,9%) uživatelů, dále marihuana (26 uživatelů 9,1%) a heroin (12 uživatelů 4,2%) průměrný věk uživatelů marihuany jako základní drogy byl v r ,3 let, pervitinu 28,4 let, heroinu 37,8 let. injekčních uživatelů bylo v r (7,5% ze všech uživatelů kontaktujících L/K centra) 13 mužů (7,3%) a 71 žen (71%) injekčně si drogu aplikuje 91,7% uživatelů heroinu (11), 77,4% uživatelů pervitinu (185), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (28,1% - 8), denních uživatelů bylo 2,7% (59), těch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 23,5% (67), 1x týdně a méně často 26,7% (76) společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 38 i. v. uživatelů (18,9% ze 15

17 všech i. v. uživatelů), tj.o 4,5% více než v předchozím roce (!) 21 mužů a 17 žen sdílení jehly v minulosti potvrdilo 4 i. v. uživatelů (24,7% ze všech i. v. uživatelů), tj. stejné % jako vloni 27 mužů a 13 žen MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru Zpracovala: I. Suková V Liberci:

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů: 1. IN-COME 2. Tabulka užívaných drog 3. Tabulka rizikového užívání Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu - pilotní studie předběžné výsledky Praha 2010 Petr Popov, Běla Studničková, Otilie Bartáková, Ivana Pelikánová, Barbora Petrášová, Dušan Randák, Draha

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ

ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ STRUČNÁ ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2000 Ústecký kraj Krajský úřad odbor zdravotnictví říjen 2001-1 - Stručná charakteristika kraje 1 Ústecký kraj patří z hlediska základních

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let?

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? DOTAZNÍK Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? 2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? a) Základní b) Střední

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 1 28.4.4 Potraty v Libereckém kraji v roce 3 V současné době se na téma v médiích, mezi

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 12. 2016 13 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 27 Souhrn Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003 2012 Trend of infectious

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice Údaje za 1. čtvrtletí: leden březen 2008 (Data for 1st quarter: January March 2008) D vod Celkem HIV+ Zp sob p enosu 134387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37183 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 22173 24 18 6 14 1 2 0 6 0

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2012 41 Souhrn Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2002 2011 Development

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2013 Kraj: Liberecký Výroční zpráva za rok: 2013 Zpracovala: Ing. Jitka Sochová krajská protidrogová koordinátorka Dne: 18. 7.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy K tomuto souboru připojen soubor ve formátu word "HSHMP 4547_Pril4a_215_Podpora_zdraví_komentář" Pracovníci zajišťující na KHS tuto oblast: Příjmení Jméno Titul(y) zařazení

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 2012 6 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Mgr. Jana Brožov ová 20. záříz 2006 Výběrové šetření Usnesením m vlády České republiky č.. 549

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více