DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy a HIV. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je uživatel započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce spolupracuje KHS Libereckého kraje na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatelů drog žadatelů o léčbu" v síti léčebně-kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené případy virové hepatitidy typu A, B a C u injekčních uživatelů drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (všechny nově evidované uživatele drog žadatele o první léčbu v životě v průběhu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r. 22 také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o léčbu, kteří v průběhu sledovaného roku alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta a dále tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, či přezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vyloučit opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm 1

3 mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.22), zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují čtvrtletně: K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o. s., Terénní program Most k naději, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, o. s. - Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA, o. s. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k doléčování a též jako ambulance pro drogově závislé a Středisko výchovné péče při DDÚ Liberec. Analýza dat Podle posbíraných vyplněných Registrů uživatelů drog žadatelů o léčbu vyhledalo v roce 213 pomoc v 8 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec celkem 217 uživatelů drog (r , r , r , r uživatelů drog). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 132 (6,8%) mužů a 85 (39,2%) žen. 216 osob mělo českou státní příslušnost, 1 byl Ukrajinec. Charakter kontaktu: 111 osob (63 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence 64,8/1 tis.obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 34/1 tis.obyvatel!!), 44 osob (26 mužů) již bylo léčeno v jiném L/K centru, 55 osob (37 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od předchozí léčby), u 4 osob (3 mužů) údaj není znám. Bydliště v okrese Liberec udávalo 121 osob (55,8%), v okr. Jablonec n.n. 28 osob (12,9%), v okr. Semily 3 osoby (1,4%), v okr. Česká Lípa 14 osob (6,5%), mimo LK 51 osob (23,5%). 26 (12%) klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 19 (8,8%) na doporučení rodiny, 42 (19,4%) na základě doporučení jiného L/K centra, 5 (2,3%) lůžkového zdravotnické zařízení, 5 (2,3%) sociální služby, 4 (1,8%) soudu nebo PČR, 7 (3,2%) z jiných důvodů, u 19 (5,2%) důvod není znám (převážně klienti K-centra Most k naději, o. s., kde se údaj nesleduje). Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 71 uživatelů s rodiči (32,7%), 6 samostatně/sám (27,6%), 4 samy s dítětem (1,8%), 3 s partnerem (13,8%), 11 s partnerem a dítetem (5,1%), 22 s přáteli (1,1%), u 19 osob je jiná možnost (8,8%). Charakter bydlení: 112 (51,6%) uživatelů (65 mužů, 47 žen) mělo stálé bydliště, 49 (22,6%) 2

4 přechodné (25 mužů, 24 žen), 41 (18,9%) žilo v zařízení (31 mužů, 1 žen) squat (17 osob), ubytovna (18), vězení (2) a po l osobě chráněné/podporované bydlení, DDÚ, internát, DC Sananim, 15 (6,9%) byli bezdomovci (11 mužů, 4 ženy). S osobou užívající drogu žilo v r osob (19,4%), stejné % jako v předchozím roce 22 mužů (16,7%) a 2 žen (23,5%). Zaměstnání: Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací již 59,9% (13) v r.212 to bylo 55,2%; pravidelné zaměstnání mělo 24,9% uživatelů (54), studentů/žáků bylo 9,7% (21), důchodců (vč. invalidních) nebo žen v domácnosti bylo,9% (2), jinou možnost uvedlo 4,6% uživatelů (1 osob). Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 46% osob (1), střední bez maturity 37,3% osob (81), střední s maturitou 14,3% osob (31), vysokoškolské 2 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (128-59%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (51-23,5%). Nad 4 let bylo 18 osob (8,3%), mladistvých ve věku let 17 osob (7,8%) a do 15 let 3 osoby (1,4%). Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let 2 osoby (1,5%), ve skupině let 8 osob (6,1%), ve skupině 2-24 let 25 osob (18,9%), ve skupině let 83 osob (62,9%) a nad 4 let 14 osob (1,6%). U žen ve věkové skupině do 15 let byla 1 osoba (1,2%), ve skupině let 9 osob (1,6%), ve skupině 2-24 let 26 osob (3,6%), ve skupině let 45 osob (52,9%) a nad 4 let 4 osoby (4,7%). počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Průměrný věk uživatelů v roce 213 byl 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r. 1 24,9 let, r.9 24,6 let, r.8 25,4 let, r.7 24,7 let). Nejmladší osobě bylo 12 let, nejstarší 65 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,5 let (13-65 let) a průměrný věk žen 26,3 let (12 47 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,9 let 18,4 let u mužů (13-31), 17,1 let u žen (12 22); uživatelů pervitinu 28,7 let 29,8 let u mužů (19 51), 26,9 let u žen (15 46); uživatelů heroinu 37,8 let 41,3 let u mužů (31 65), 31 let u žen (25 39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy byl v roce ,6 let - u mužů 31 let (rozmezí 2 3

5 65), u žen 27,2 let (rozmezí let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy byl 15,5 let 15,7 let u mužů (9 41 let) a 15,3 let u žen (7 35 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy byl 2 let - u mužů 2,3 let (v rozmezí let) a u žen 19,6 let (v rozmezí let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 26,5 let (r.12 25,3 let,11 24,7 let, r.1 24 let, r.9 23,5 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 28,1 let (13 48) a žen 24,4 let (15 37). Průměrný věk uživatelů marihuany s bydlištěm v okrese Liberec byl v roce ,3 let (16,9 let muži, 17,8 let ženy), uživatelů pervitinu 28,1 let (3 let muži, 25,5 let ženy), heroin užíval 1 muž (33 let). Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.213 byl 28,5 let 3,7 let u mužů (2 48 let), 25,5 let u žen (18 36 let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r ,2 let 15,5 let u mužů (9 35 let) a 14,8 let u žen (7 25 let). Průměrný uvedený věk první i. v. aplikace drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl 19,2 let - u mužů 2 let (v rozmezí let) a u žen 18,2 let (v rozmezí let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl stále pervitin 176 uživatelů (81,1%), dále marihuana 22 uživatelů (1,1%) a heroin 12 uživatelů (5,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 15 (79,5%) mužů a 71 (83,5%) žen, marihuanu 13 (9,8%) mužů a 9 (1,6%) žen, heroin 8 (6,1%) mužů a 4 ženy (4,7%). Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r. 213 pervitin 1 (82,6%) uživatelů a marihuana 19 (15,7%) uživatelů. Podle pohlaví: pervitin užívalo 59 (83,1%) mužů a 41 (82%) žen, marihuanu 11 (15,5%) mužů a 8 žen (16%). Injekční uživatelé drog - okr. Liberec % z uživatelů drog celkem muži ženy Injekčně si drogu aplikovalo v r.213 7% (152) uživatelů stejné % jako v r Podle pohlaví: 71,2% (94) mužů a 68,2% (58) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatelů pervitinu (137), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (2). Z uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec si injekčně aplikovalo drogu 59,5% (72) osob 57,7% (41) mužů a 62% (31) žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 71% (71) uživatelů pervitinu a 1% (1) uživatelů heroinu. Frekvence užívání základní drogy - nejpočetnější skupinu stále tvořily osoby, které neužily 4

6 drogu v posledním měsíci 34,6% (75), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby užívající drogu 1x/týden či méně často 23,5% (51), třetí nejpočetnější skupinu tvořili denní uživatelé 21,2% (46), dále osoby užívající drogu 2-6 dní v týdnu 19,4% uživatelů (42), u 3 osob četnost užití drogy není známá. Frekvence užívání drogy uživateli s bydlištěm v okrese Liberec v r.213: 1x týdně a méně často 25,6% uživatelů (31), 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů (31), denně 25,6% uživatelů (31), neužili drogu v posledním měsíci 22,3% uživatelů (27), u 1 uživatele četnost užívání drogy není známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 1% 8% 6% 4% 2% % 1xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo užívání další drogy 177 uživatelů (81,6% ze všech uživatelů) 19 mužů (82,6%) a 68 žen (8%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 115 osob (53% ze všech uživatelů) 75 mužů, 4 žen. Denně ji kouřilo 4 uživatelů, 2 6 dní v týdnu 11 uživatelů, jednou týdně či méně často 23 uživatelů, 38 osob neužilo v posledním měsíci, u 3 osob údaj není znám. Pervitin jako další drogu uvedlo 16 osob (7,4% ze všech uživatelů) 9 mužů, 7 žen, alkohol 13 osob (6% ze všech uživatelů) 5 mužů, 8 žen, heroin 9 osob (4,1%) 8 mužů, 1 žena. Další uvedené jiné drogy byly: ostatní opiáty, extáze, speed, kokain, benzodiazepiny, sedativa, jiné drogy a léky, alkohol a buprenorfin. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 119 osob (54,8% ze všech uživatelů) 76 mužů (57,6%) a 43 žen (5,6%), celkem uvedli 16 druhů drog. Nejužívanější jinou drogou 2 byl alkohol uvedlo 55 osob (25,4% ze všech uživatelů, 38 mužů, 17 žen) a marihuana - 18 osob (8,3%, 12 mužů, 6 žen). Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem bylo K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s uživatelů (29,5%), pracovníci Terénního programu pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s. kontaktovali 39 uživatelů (18%). ADVAITA, o.s. doléčovací Centrum ambulantních služeb, kde je též ambulance pro drogově závislé, hlásila 46 uživatelů drog (21,2%), ADVAITA, o.s. Terapeutická komunita Nová Ves 29 uživatelů (13,4%), Detoxifikační jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. 14 uživatelů (6,5%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové 1 uživatelů (4,6%), Středisko výchovné péče detašované pracoviště DDÚ v Liberci 9 uživatelů (4,1%) a psychiatrická ambulance MUDr. Tržického 6 uživatelů (2,8%). 5

7 OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo čtvrtletně K-centrum pro drogové závislosti Most k naději, o.s. v České Lípě. Analýza dat V roce 213 vyhledalo pomoc K-centru 68 uživatelů drog (r.12 81, r.11 92, 1 79). Dle pohlaví bylo mezi uživateli 53 mužů (77,9%) a 15 žen (22,1%). Charakter kontaktu: 54 osob (41 mužů) nebylo dosud nikde léčeno (79,4%) incidence 52,5/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 25,3/1 tis. obyvatel!!), 12 osob (1 mužů) již v minulosti navštěvovalo toto LK místo, 1 muž navštívil již v minulosti jiné L/K místo, u 1 muže údaj není znám. Bydliště v okrese Česká Lípa udávalo všech 68 osob - 53 mužů, 15 žen. 58 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí (85,3%), 7 na doporučení rodiny, 1 poslala sociální služba, 1 přišel z jiného důvodu, u 1 důvod není znám. Z hlediska sociální struktury žilo 13 uživatelů s rodiči (19,1%), 35 samostatně/sám (51,5%), 11 s partnerem (16,2%), 4 s partnerem a dítětem (5,9%), 4 s přáteli (5,9%), u 1 osoby byla jiná možnost. Charakter bydlení: 27 osob (39,7%) mělo stálé bydliště (21 mužů, 6 žen), 25 osob (36,8%) uvádělo přechodné bydliště (19 mužů, 6 žen), 1 muž bydlel v ubytovně, 15 osob (22,1%) byli bezdomovci (12 mužů, 3 ženy). S osobou užívající drogy žilo 16 uživatelů (23,5%) - 13 mužů (24,5%) a 3 ženy (2%). Zaměstnání: největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 75% (51), pravidelné zaměstnání mělo 22,1% uživatelů (15), studentů/žáků bylo 2,9% (2). Vzdělání: základní nedokončené a dokončené mělo 36,8% uživatelů (25), střední bez maturity 47,1% uživatelů (32), středoškolské s maturitou 13,2% uživatelů (9), vysokoškolské 2,9% uživatelů (2). Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 213 tvořila skupina 25 39letých (57,4%) - 32 mužů, 7 žen, dále skupina 2-24letých (29,4%) - 13 mužů, 7 žen, skupina nad 4 let (8,8%) 6 mužů, skupina 15-19letých (2,9%) - 2 muži, do 15 let byla 1 dívka. Průměrný věk uživatelů drog byl v r let 28,7 let u mužů (19 48let) a 25,7 let u žen (14 36 let). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 17,2 let (r.12 15,7 let, r.11, 1 a 9 to bylo 16,6 let, r.8 a 7 16,3 let) 17,2 let u mužů (1 42 let) a 17,3 let u žen (12 3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drog byl v r ,4 let 29,3 let u mužů (19 44) a 25,8 let u žen (2 36 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 21,1 let 21,9 let u mužů (14 41 let) a 19,1 let u žen (15 3 let). Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 63 uživatelů (92,6%). Marihuanu užívaly 4 osoby (5,9%), buprenorfin 1 osoba (1,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 9,6% mužů (48), 1% žen (15), marihuanu 7,5% mužů (4), buprenorfin užíval 1 muž 1,9%. Injekčně si drogu aplikovalo 72,1% uživatelů (49) 67,9% mužů (36) a 86,7% žen (13). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 48 uživatelů (76,2% ze všech uživatelů 6

8 pervitinu) 35 mužů, 13 žen a buprenorfin 1 muž (1%). Frekvence užívání základní drogy v roce 213 byly nejpočetnější skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 36,8% (25) a osob užívajících drogu 1x týdně a méně často 36,8% (25). Denních uživatelů bylo 19,1% (13) a osob, které neužily drogu v posledním měsíci 7,4% (5). Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 46 uživatelů (67,6% ze všech uživatelů) 37 mužů (69,8%) a 9 žen (6%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 41 uživatelů (denně ji kouří 19 osob, 2-6 dní v týdnu 11 osob, 1 x týdně či méně často 8 osob, 3 osoby neužily v posledním měsíci), dále po 1 osobě uvedeny ostatní opiáty, pervitin, speed, toluen a alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 6 osob (5 mužů, 1 žena), jednalo se o marihuanu (2 osoby), extázi, LSD, psilocybin a jiné drogy léky (po 1 osobě). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k naději, o.s. a poskytují základní služby OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k naději, o. s. LIBERECKÝ KRAJ V roce 213 vyhledalo v 9 L/K místech Libereckého kraje pomoc celkem 285 uživatelů drog (v r , 11 28, r.1 34, r.9-36) mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%). Z hlediska charakteru kontaktu 165 osob 57,9% (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno incidence 37,6/1 tis. obyvatel (nárůst oproti minulému roku o 19,4/1 tis. obyvatel!!!). 45 osob (27 mužů, 18 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 67 osob (47 mužů, 2 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 mužů se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu léčení, tj. léčení zahájené po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozí léčby, u 5 osob (4 mužů, 1 ženy) údaj není znám. Bydliště v LK uvádělo 234 osob (82,1%) 151 mužů a 83 žen. Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo samostatně (sám/a) - 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, s rodiči žilo 84 osob (29,5%), s partnerem 41 osob (14,4%), s přáteli 26 osob (9,1%), 15 osob s partnerem a dítětem (5,3%), 4 osoby (ženy) samy s dítětem (1,4%), u 2 osob uvedena jiná možnost (7%). 7

9 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy S uživatelem drogy žilo 58 osob (2,4%), tj. o 4,4% méně než v r. 212 a o 7,1% méně než v r mužů, 23 žen. Stálé bydliště mělo 139 osob (48,8%), přechodné 74 osob (26%), v zařízení žilo 42 osob (ubytovna 19, squat - 17, vězení 2, po 1 osobě chráněné bydlení, DC Sananim, DDÚ a internát), bezdomovců bylo 3 (1,5%) 23 mužů, 7 žen. Zaměstnání klientů L/K center Liberecký kraj % pravidelné stud./žák neznámo nezam./příl.práce inv.důch./v domác. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací 181 (63,5%). Pravidelné zaměstnání mělo 69 uživatelů (24,2%), studentů/žáků bylo 23 (8,1%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 2 osoby (,7%), u 1 osob (3,5%) jiná možnost. Vzdělání: základní dokončené a nedokončené mělo 43,9% osob (125), střední bez maturity 39,6% osob (113), střední s maturitou 14% osob (4), vysokoškolské 4 osoby, údaj o dosaženém vzdělání nezjištěn u 3 osob. 8

10 Nejvyšší dosažené vzdělání klientů L/K center Liberecký kraj % ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo Věková struktura Nejvíce kontaktů tvořila v roce 213 skupina uživatelů ve věku let (58,6% - 167), dále skupina 2-24 letých (24,9% - 71) a nad 4 let (8,4% - 24). Mladistvých ve věku let bylo 6,7% (19), do 15 let 1,4% (4). Podle pohlaví: muži ve věk. skupině do 15 let 2 muži (1,1%), ve skupině let 1 mužů (5,4%), ve skupině 2-24 let 38 mužů (2,5%), ve skupině let 115 mužů (62,2%) a nad 4 let 2 mužů (1,8%). Ženy - ve věk. skupině do 15 let 2 dívky (2%), ve skupině let 9 žen (9%), ve skupině 2-24 let 33 žen (33%), ve skupině let 52 žen (52%), nad 4 let 4 ženy (4%). Klienti L/K center podle věkových skupin Liberecký kraj počet osob < 15 let let 2-24 let let >4 let Průměrný věk uživatelů v LK byl v r ,2 let (r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 1-25,5 let, r.9-24,9 let, r.8-25,3 let, r.7-24,7 let, r.6-24,3 let, r.5-23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl 29,2 let (13-67 let) a průměrný věk žen 26,2 let (12-47 let). 9

11 Průměrný věk uživatelů kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Průměrný věk uživatelů marihuany v LK byl 2,3 let - 22,1 let u mužů (13-48) a 17,1 let u žen (12-22). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 28,4 let - 29,3 let u mužů (19-51), 26,7 let u žen (14-46). Průměrný věk uživatelů heroinu byl 37,8 let - 41,3 let u mužů (31-65) a 31 let u žen (25-39). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 213 byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19-65), u žen 26,9 let (18-45). Průměrný uvedený věk prvního užití drogy byl 15,9 let - 16,1 let u mužů (9-42), 15,6 let u žen (7-35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (rozmezí 13 55) a 19,5 let u žen (13-35). 3 Nejužívanější skupiny základní drogy Liberecký kraj 25 počet osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy 1

12 Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin, v r. 213 ho užívalo 83,9% (239) uživatelů (v r.12 81,7%, r.11-8%, r.1-81,6%, v r.9-81%, r.8-67,3%, r.7-66,8%, r.6-52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 9,1% (26) uživatelů (v r.12 12,2%, r.11-15%, r.1-11,2%, r.9-7,5%, r.8-18,3%, r.7-14,3%, r.6-22,6%, r.5-21,2%) a heroin - 4,2% (12) uživatelů (v r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.1-3,9%, r.9-6,9%,r.8-1,4%, r.7-11,5% r.6-14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 82,7% (153) mužů a 86% (86) žen, marihuanu 9,2% (17) mužů a 9% (9) žen, heroin 4,3% (8) mužů a 4% (4) žen. Injekční uživatelé drog Liberecký kraj % uživatelů muži ženy celkem Injekčně si v r. 213 aplikovalo drogu 7,5% (21) uživatelů (stejné % jako v předchozím roce) - podle pohlaví 7,3% (13) mužů a 71% (71) žen. Tímto způsobem si aplikovalo drogu 77,4% uživatelů pervitinu (185), 91,7% uživatelů heroinu (11), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu (3). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % 1x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Frekvence užívání drogy - nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které v posledním měsíci 11

13 neužily drogu 28,1% (8), denně užívalo drogu 2,7% osob (59), 2-6 dní v týdnu 23,5% osob (67), 1 x týdně a méně často - 26,7% osob (76), zbylé procento četnost užívání neuvedlo. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo další drogu 223 uživatelů (78,2% ze všech uživatelů) mužů, 77 žen. Nejčastěji to byla marihuana (156 osob), pervitin (17), alkohol (14), heroin (9). Z těch, co udali užívání základní drogy v současnosti = v posledních 3 dnech (22 osob 136 M, 66 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 1) 125 osob 9 mužů, 35 žen. Nejčastěji se jednalo o marihuanu (15 osob) a alkohol (6 osob). Denně další drogu užívalo 63 osob (5 mužů, 13 žen), 2 6 dní v týdnu 21 osob (15 mužů, 6 žen), 1 x týdně a méně často 41 osob (25 mužů, 16 žen). Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 125 uživatelů (43,9% ze všech uživatelů) - 81 mužů, 44 žen. Nejčastěji se jednalo o alkohol (55), marihuanu (2), heroin (7), extázi (7), psilocybin (7), LSD (6), kokain (6), jiné drogy, léky (5). Z těch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v současnosti = v posledních 3 dnech (73 osob 5 M, 23 Ž) užívá v současnosti = v posledních 3 dnech další drogu (jiná droga 2) 48 osob 34 mužů, 14 žen, nejčastěji se jednalo o alkohol (35 osob) a marihuanu (5 osob). Denně další drogu2 užívalo 12 osob (9 mužů, 3 ženy), 2 6 dní v týdnu 7 osob (4 muži, 3 ženy), 1 x týdně a méně často 29 osob (21 mužů, 8 žen). Všichni jsou klienty KC Most k naději nebo Terénního programu KC Most k naději. Hodně klientů hlavně K-center a TK má zkušenosti ještě s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umožňuje zaznamenat pouze základní drogu + maximálně další 2 drogy AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 213 se sbírala data o intoxikaci drogou z odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 25 intoxikací - u 11 mužů a 14 žen. Ve 23 případech se jednalo o předávkování, v 1 případě o jinou akutní reakci, u 1 osoby neuvedeno. Stálé bydliště v okrese Lbc mělo všech 25 osob (1%). Průměrný věk intoxikovaných osob byl 36,2 let - 36 let u mužů (18-56 let), 36,3 let u žen (23-62 let). Zaměstnání pravidelné mělo 23 osob, 2 ženy na MD. Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny (1), sedativy, hypnotiky, analgetiky (6), jinými drogami a léky (5), dále opiáty (2), amfetaminem (1) a toluenem (1). 7 osob mělo uvedenou ještě druhou drogu jiné drogy a léky (4), alkohol (3), 2 osoby ještě 3 drogu alkohol. Frekvence - v 5 případech se jednalo o opakovaný abusus, u 6 osob to byla první intoxikace, u 14 osob je frekvence neznámá. 17 osob bylo hospitalizováno (interní JIP, chirurgické JIP, neurologické odd., psychiatrické odd., PL Kosmonosy, záchytná stanice), 3 osoby byly ještě týž den propuštěny domů, u 5 12

14 osob nebyl závěr uveden. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. OKRES JABLONEC N.N. Akutní intoxikace v r. 213 hlásilo dětské odd. Nemocnice v Jablonci n. N., p.o. Celkem bylo zaznamenáno 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen. Ve 3 případech se jednalo o předávkování, ve 2 případech o jinou akutní reakci, u 2 osob neznámo. Bydliště v okrese Jablonec n. N. mělo 6 osob (85,7%) - 4 muži, 2 ženy, 1 muž byl z okresu Semily, všechna bydliště byla stálá. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 16,4 let - 16 let u mužů (15-17 let), 17,5 let u žen (17 a 18 let). Zaměstnání pravidelné měly 2 osoby, 1 byl žák ZŠ, 1 osoba byla nezaměstnaná, u 3 osob údaj není znám. Akutní intoxikace byly způsobeny: 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou + extází, 1x amfetaminy + pervitinem + marihuanou, 1x canabinoidy + pervitinem, 1x canabinoidy + benzodiazepiny, 1x canabinoidy a alkoholem, 2x pouze canabinoidy. Frekvence - v 1 případě se jednalo o opakovaný abusus, ve zbylých 6 případech je frekvence neznámá. Všechny intoxikované osoby byly hospitalizované - v délce od 1 do 5 dní. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné HLÁŠENÉ PŘÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátorů v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injekčním užíváním drog. Incidence je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. OKRES LIBEREC V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 14 uživatelů drog mimo jednoho všichni v současnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózně. Ve 2 případech (1 muž, 1 žena) se jednalo o akutní onemocněním VHB - tj. 66,7% z celkového počtu hlášených akutních VHB v okrese. V 1 případě se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHB - tj. 7,7% z celkového počtu hlášených chronických VHB. Ve 4 případech (muži) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. V 7 případech (6 mužů, 1 žena) se jednalo o chronické onemocnění VHC - tj. 53,8% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES ČESKÁ LÍPA V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 8 uživatelů drog mimo jednoho všichni užívali drogu intravenózně. V 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 4 případech se jednalo o muže s akutním onemocněním VHC - tj. 8% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 4 uživatelů drog injekční aplikaci udával jen 1 muž. 13

15 V 1 případě (muž) se jednalo o akutní onemocnění VHC - tj. 1% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 3 případech (2 muži, 1 žena) se jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 42,9% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES SEMILY V r. 213 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelek drog, injekční aplikaci udávala jen jedna, ale druhá se také pohybovala v prostředí i. v. narkomanů. Jednalo se o chronické onemocnění VHC - tj. 5% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V souvislosti s relativně novou možností darování plazmy za peníze se setkáváme s novým fenoménem. Velmi rizikoví dárci, velmi často právě uživatelé drog, tato centra navštěvují. Česká legislativa má nastavena relativně přísná opatření, aby nedošlo k přenosu infekčních onemocnění cestou krevních preparátů. Velká pozornost je věnována vyšetřování dárců, ale ani přísná pravidla nemohou zcela vyloučit přenos onemocnění, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ještě zvyšují. V rámci vyšetření dárců před odběrem krevní plazmy byla zjištěna pozitivita markerů virových hepatitid a jiných krví přenosných chorob. U některých osob byla jejich pozitivita zjištěna v minulosti v jiném zdravotnickém zařízení nebo při nástpu k výkonu trestu, přesto tyto osoby zkoušely znovu plazmu darovat. Na základě těchto zjištěných pozitivit bylo od roku 28 v Liberci celkem 11 osob vyloučeno z dárcovství krevní plazmy. V roce 213 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjištěna pozitivita u 18 osob (12 mužů a 6 žen). U 15 osob pozitivní markery VHC (z toho u 2 osob se jednalo o akutní VHC a u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy), u 2 osob syfilis a u l osoby opakovaná reaktivita na anti HIV ½ (konfirmace NRL Praha nejasný výsledek). 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 213 se šetření životního stylu ani jiná studie neuskutečnily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI V průběhu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotně výchovné materiály prevence kouření, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, léčebně kontaktním místům, Rozkoš bez rizika...). 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 213 kontaktovalo L/K centra v Libereckém kraji 285 uživatelů drog (prevalence 64,9/1 tis. obyvatel) - o 39 více než v roce 212; 185 mužů (64,9%) a 1 žen (35,1%) 165 osob (14 mužů, 61 žen) nebylo dosud nikde léčeno = incidence 37,6/1 tis. obyvatel, tj. nárůst incidence oproti předcházejícímu roku 212 o 19,4/1 tis. obyvatel!!! nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (167-58,6%), dále ve věku 2-14

16 24 let (71-24,9%) a nad 4 let (24 8,4%, do 15 let byli 4 (1,4%). Stejné pořadí bylo u mužů, u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (9 osob). Incidence: nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (86-52,1%), dále ve věku 2-24 let (44 26,7%) a nad 4 let (17 1,3%), do 15 let byli 3 (1,8%). Toto pořadí platí i pro muže; u žen byla třetí nejpočetnější věková skupina let (7 osob). průměrný věk uživatelů drog kontaktujících LK centra se neustále zvyšuje, v r. 213 byl 28,2 let (nejvyšší od r. 23) u mužů 29,2 let, u žen 26,2 let Incidence: průměrný věk dosud neléčených uživatelů drog kontaktujících L/K centra v roce 213 byl 27,6 let - u mužů 28,7 let (13-65 let), u žen 25,8 let (12-46 let) průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 29,3 let - u mužů 3,6 let (19 65), u žen 26,9 let (18-45 let) Incidence: průměrný věk i.v. uživatelů byl 29 let - u mužů 3,3 let (19-65 let) a u žen 27 let (18-42 let) průměrný věk udaného prvního užití drogy byl 15,9 let 16,1 let u mužů (9-42) a 15,6 let u žen (7-35 let) průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 2,3 let 2,7 let u mužů (13 55) a 19,5 let u žen (13 35) nejvíce uživatelů žilo samostatně (sama/sám) 95 osob (33,3%), což souvisí s věkovou strukturou uživatelů, dále s rodiči 84 osob (29,5%) a s partnerem - 41 osob (14,4%) v r. 213 bylo mezi uživateli drog 3 bezdomovců (1,5%) 23 mužů (12,4%), 7 žen (7%) s uživatelem drogy žilo 58 osob - 2,4% (v r ,8%, r ,5%) 35 mužů (18,9%) a 23 žen (23%) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (63,5%) nejvíce uživatelů má ukončené a neukončené základní vzdělání 125 (43,9%) nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin, užívalo ho 239 (83,9%) uživatelů, dále marihuana (26 uživatelů 9,1%) a heroin (12 uživatelů 4,2%) průměrný věk uživatelů marihuany jako základní drogy byl v r ,3 let, pervitinu 28,4 let, heroinu 37,8 let. injekčních uživatelů bylo v r (7,5% ze všech uživatelů kontaktujících L/K centra) 13 mužů (7,3%) a 71 žen (71%) injekčně si drogu aplikuje 91,7% uživatelů heroinu (11), 77,4% uživatelů pervitinu (185), 66,7% uživatelů ostatních opiátů (2) a 1% uživatelů buprenorfinu nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (28,1% - 8), denních uživatelů bylo 2,7% (59), těch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 23,5% (67), 1x týdně a méně často 26,7% (76) společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 38 i. v. uživatelů (18,9% ze 15

17 všech i. v. uživatelů), tj.o 4,5% více než v předchozím roce (!) 21 mužů a 17 žen sdílení jehly v minulosti potvrdilo 4 i. v. uživatelů (24,7% ze všech i. v. uživatelů), tj. stejné % jako vloni 27 mužů a 13 žen MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru Zpracovala: I. Suková V Liberci:

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG 2015 Obsah Úvod... 2 Základní pojmy... 3 Uživatel drog žádající o léčbu... 3 Droga... 3 Léčba uživatele

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 Zpracováno: březen - srpen 2015 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Karla Kopečná,

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje Tř.Tomáše Bati 3792 odbor kancelář hejtmana 761 90 - Zlín oddělení vnějších vztahů http://www.kr-zlinsky.cz telefon:

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji OBSAH: 1. Úvod význam a cíl programu... 1 2. Zhodnocení dosavadních aktivit a situace ve světě a v ČR, MSK... 1 2.1. v České republice...

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr.

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Terénní program Streetwork pro města Č. Krumlov a Kaplice- sociálně vyloučená Lokalita Větřní

Terénní program Streetwork pro města Č. Krumlov a Kaplice- sociálně vyloučená Lokalita Větřní Terénní program Streetwork pro města Č. Krumlov a Kaplice- sociálně vyloučená Lokalita Větřní Zkušenosti pracovníků se soc. vyloučenou lokalitou Větřní a spolupráce s agenturou pro soc.začleňování Obec

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka

Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Královéhradeckého kraje za rok 2009 Kraj: Královéhradecký kraj Výroční zpráva za rok: 2009 Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více