Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7"

Transkript

1 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, Brno, tel. st edna , fax S L O V O S T A R O S T Y V ûenì obëanè, spr va naöì mïstskè Ë sti se jiû naplno zabydlela na novè adrese. Dlouho oëek van okamûik nastal. SlavnostnÌ chvìle jsou vöak jiû za n mi a vöe jiû ubìh samoz ejmï bïûn m ûivotem. Takto samoz ejmè to vöak zdaleka nemuselo b t. Torzo objektu dlouho p ipomìnalo nenaplnïnè z mïry a oznaëenì Aeskulap se stalo synonymem k ch trajìcìmu a bezpeënost ohroûujìcìmu mìstu v éidenicìch. Na b val objekt Aeskulapu a jeho historii m ûeme nynì jiû zapomenout. spïönou spolupracì a revitalizacì se poda ilo vybudovat multifunkënì budovu se sluûbami pro öirokou ve ejnost, se sìdlem MÏstskÈ spr vy soci lnìho zabezpeëenì a v neposlednì adï radnice naöì mïstskè Ë sti. DÌk pat Ì vyslovit vöem partner m, kte Ì se na dokonëenì budovy podìleli. Odhodlali se jìt vst Ìc tèmï ne eöitelnèmu problèmu a vetkli tehdejöìmu Aeskulapu nov z mïr. V prvè adï je to b val starosta Jan Gr za a Stanislav Jur nek. Za poëetn t m Statut rnìho mïsta Brna dìk pat Ì prim torovi Richardovi Svobodovi. Realiz torem celè stavby byla spoleënost Imos Development a.s. Zvl öù velk dìk chci ovöem vyslovit i V m, obyvatel m i p Ìznivc m, kte Ì jste n s vöechny v nelehkèm kolu podporovali. Nov m budov m b vajì d v na r zn jmèna nebo oznaëenì. V tomto p ÌpadÏ se tèto budovï, tomuto mìstu poda ilo d t p edevöìm funkci. Ta je ze vöeho nejd leûitïjöì. U otevìr nì objekt zaznìvajì Ëasto slova o nov ch p Ìleûitostech pro nejr znïjöì Ëinnosti. V naöem p ÌpadÏ se st v nov budova radnice v zvou pro dalöì zlepöenì ûivota v naöì mïstskè Ë sti i pro zlepöenì pr ce ve ejnè spr vy. Jsem si jist, ûe v tèto zkouöce obstojìme. S p nìm vöeho dobrèho Ing. Josef Vesel, V ö starosta 22. Ëervna v hod. se kon setk nì obëan s prim torem mïsta Brna PhDr. RICHARDEM SVOBODOU a se starostou mïstskè Ë sti Ing. JOSEFEM VESEL M. Setk nì se uskuteënì v zasedacì sìni novè ûidenickè radnice, Gajdoöova 7, 5. patro. Vöechny obëany srdeënï zve Rada M». Ve ejnè zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-éidenice se kon 13. Ëervna 2005 v hod. v zasedacì sìni radnice Gajdoöova 7, 5. patro Vöichni obëanè jsou srdeënï zv ni! Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova byla za p Ìtomnosti mnoha osobnostì slavnostnï otev ena budova novè radnice na GajdoöovÏ ulici. Na snìmku vpravo Ing. RulÌöek za vlastnìka objektu, spolu s prim torem Brna Dr. Svobodou a starostou éidenic Ing. Vesel m p est ihujì p sku. Fotoreport û i dalöì informace p ineseme v p ÌötÌm ËÌsle. Ing. Petr Oujezdsk, radnì 00100

2 Ze zased nì Rady M» Brno-éidenice Rada mïstskè Ë sti Brno-éidenice na svèm 66. a 67. zased nì kromï jinèho: schv lila odpovïô na petici obëan éidenic ve vïci za azenì problematiky optimalizace z kladnìho ökolstvì v MÏstskÈ Ë sti Brnoéidenice na program jedn nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti dne 11. dubna 2005; vzala na vïdomì aktualizovan rozpis rozpoëtu p Ìjm a v daj na rok 2005; schv lila rozpoëtovè opat enì; schv lila JmenovacÌ listinu velitele jednotky sboru dobrovoln ch hasië MÏstskÈ Ë sti Brno-éidenice; vzala na vïdomì umìstïnì repliky pamïtnì desky ökpt. Jana Pulpytla na budovï Zä Gajdoöova 3; vzala na vïdomì studii ÑOdvedenÌ deöùov ch vod z lokalit Ak tky a LapaË M» Brno-éideniceì; schv lila pod nì û dosti o souhlas se zpracov nìm TEZ akce ÑOdvedenÌ deöùov ch vod z lokalit Ak tky a LapaË M» Brno-éideniceì; schv lila smlouvu o dìlo s firmou GHC Invest, spol. s r. o., KorunovaËnÌ 6, Praha 7 na modernizaci technologie pravy vody koupaliötï Juli nov; projednala pron jmy byt, nebytov ch prostor a pozemk. Ing. Josef Vesel starosta Co se n m nelìbì Ne vöechny vïci v éidenicìch m ûe ovlivnit radnice. P esto existujì a ztïûujì n m vöem ûivot. Pod tìmto titulkem bychom r di postupnï upozornili na nïkterè problèmy, kterè jsme schopni rychle eöit jen ve spolupr ci s V mi. Z bïry byly po Ìzeny 30. kvïtna Jedn se o takzvanou silniënì zeleú. ZjednoduöenÏ o vöechny p sy zelenï mezi chodnìkem a vozovkou. Ty totiû nebyly k drûbï svï- eny mïstskè Ë sti, ale jsou udrûov ny centr lnï z rovnï mïsta Brna. Zpr va o 14. spoleëenskèm plesu v éidenicìch Dne 22. ledna 2005 byl uspo d n v DÏlnickÈm domï na JamborovÏ ulici 14. spoleëensk ples M» Brno-éidenice.»ist zisk ze 14. spoleëenskèho plesu ËinÌ ,63 KË. Zastupitelstvo M» Brno-éidenice na svèm 18. zased nì dne schv lilo pouûìt Ë st v tïûku plesu ve v öi 50 tis. KË jako dar DiecÈznÌ charitï Brno, OblastnÌ charitï Brno, EFFETA, za ÌzenÌ pro lidi s ment lnìm postiûenìm a autismem, Brno, Holzova 7 a zb vajìcì Ë st v tïûku, tj ,63 KË, pouûìt jako p ÌspÏvek na Ëinnosti ml deûe, kulturnì, sportovnì a soci lnì. Seznam firem, podnikatel a fyzick ch osob, kte Ì p ispïli darem do tomboly nebo p ispïli finanënìm p ÌspÏvkem za Ëelem reklamy p i kon nì 14. spoleëenskèho plesu. DopravnÌ stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, Brno P emysl Vesel, s.r.o., Bzeneck 18a, Brno HuslÌk, s.r.o., Vina ickèho 16, Brno A.S.A. Sluûby éabov esky, Korejsk 4, Brno Stavoprojekta ñ stavebnì firma, a.s., Kounicova 67, Brno Ing. Petr Janko, ViniËnÌ 45, Brno Dvo k comte, a.s., Brno, Brno Bytasen, spol. s r. o., KotÏrova 1b, Brno Komfort ñ stavebnì firma, a.s., NovÈ Sady 30, Brno Kal b ñ stavebnì firma, spol. s r. o., Cihl sk 19, Brno Ing. Josef Vesel, SkorkovskÈho 73, Brno manû. KaËÌrkovi, Kosm kova 42, Brno LÈk rna na JamborovÏ, Jamborova 57/59, Brno Spalovna a komun lnì odpady, a.s., Jedovnick 2, Brno ServisnÌ sluûby Svoboda, spol. s r. o., KoneËnÈho 20, Brno Ing. Stanislav Jur nek, hejtman JmK salla 91, a.s., OkruûnÌ 19b, Brno Topstav, s.r.o., Vranovsk 14, Brno Inter-stav, s.r.o., Jamborova 32, Brno p. VolejnÌËek ñ Restaurace u Malchr, VanËurova 1, Brno Ing. Stanislav Jur nek, BÏlohorsk 95, Brno Autostyl, spol. s r. o., BubenÌËkova 13, Brno KIC Brno, Radnick 4, Brno DopravnÌ podnik mïsta Brna, Hlinky 151, Brno Stavoprogres Brno, s.r.o., Kab tnìkova 2, Brno Ryba, s.r.o., Vinohrady 2514, Kyjov Rada mïstskè Ë sti Brno-éidenice dïkuje vöem organiz tor m i sponzor m, kte Ì se podìleli na zda ilèm pr bïhu a v sledku plesu. PhDr. Petra KaËÌrkov mìstostarostka M» Tento stav je vizitkou zbyteënï rozdïlen ch kompetencì ve spr vï tèhoû ve ejnèho prostranstvì. Jako obëanè nejsme povinni rozliöovat rozdìlnosti a pr vem oëek v me profesion lnì v kon i jeho kvalitnì v sledek. MusÌme podïkovat V m vöem, kter m nebyl lhostejn stav zelenï p ed VaöÌm domem podèl komunikacì a sami jste zajistili jejì poseëenì. Co s tìm dïl naöe radnice: Jedn s p Ìsluön mi spr vci ve mïstï BrnÏ ñ tj. BrnÏnsk mi komunikacemi, a.s. a Ve- ejnou ZelenÌ mïsta Brna ñ o podmìnk ch pro zlepöenì situace. A co s tìm m ûe dïlat obëan: BrnÏnskÈ komunikace, a.s. n m sdïlily, ûe drûbu zelenï v éidenicìch vykon vajì na z kladï vìtïzstvì ve v bïrovèm ÌzenÌ tyto firmy: Old ich ZobaË ( sek Otakara äevëìka, Gajdoöova, Rokytova, Ostravsk ) Jan Svoboda ( sek Jedovnick ) Martin Minks (ostatnì plochy) Obracet se tedy m ûete p Ìmo na zadavatele tïchto pracì, tj. BrnÏnskÈ komunikace, a.s., tel. st edna Ing. Petr Oujezdsk za redakci éz 00200

3 P estavba éub V srpnu 2004 byla zpracov na ve smyslu z kona Ë. 100/2001 Sb., o posuzov nì vliv na ûivotnì prost edì, ve znïnì pozdïjöìch p edpis koncepce ÑP estavba ûelezniënìho uzlu Brnoì. Jednalo se o prvnì f zi procesu strategickèho posuzov nì vlivu koncepce na ûivotnì prost edì. P edkladatelem bylo Statut rnì mïsto Brno, zastoupenè Odborem z. pl nov nì a rozvoje Magistr tu mïsta Brna. CÌlem tohoto ozn menì bylo identifikovat ekologickè st ety a rizika jednotliv ch p edkl dan ch variant, provèst jejich srovn nì a doporu- ËenÌ pro volbu varianty nebo vìce variant pro dalöì stupnï procesu posuzov nì vlivu na ûivotnì prost edì. Koncepce ÑP estavba ûelezniënìho uzlu Brnoì p edch zela z mïru ÑP estavba ûelezniënìho uzlu Brno ñ studie souboru stavebì. Z v öe jmenovanèho z kona vypl v vûdy posouzenì z mïru vlivu na ûivotnì prost edì. P Ìsluön m org nem st tnì spr vy je v tomto p ÌpadÏ Ministerstvo ûivotnìho prost edì. Z kladnì posuzovanè celky: ñ dr ûnì infrastruktury éub ñ osobnì n - draûì, zast vky Brno-jih,»ernovice, éidenice, n kladov pr tah v novè trase, za stïnì ûel. tratï P erov ñ Brno, novè napojenì vleëek, are l udrûovacìch jednotek; ñ soubor staveb mïstskè infrastruktury ñ komunikace, inûen rskè sìtï, pozemnì objekty, tramvajovè tratï, demolice a terènnì pravy. Vyj d enì M» Brno-éidenice poûadovala v maxim lnì moûnè mì e zachovat p ÌrodnÌ sloûky prost edì. DalöÌm poûadavkem bylo up esnïnì vliv hluku a emisì na obyvatelstvo, moûnost realizace protihlukov ch opat enì a souëasnè dodrûov nì vöech legislativnìch poûadavk a opat enì k prevenci, vylouëenì pop ÌpadÏ kompenzaci nep Ìzniv ch vliv na ûivotnì prost edì ve f zi p Ìpravy, v stavby a provozu éub. Ing. Bronislava äourkov OSM-éP NADÌJE, poboèka Brno Velkopavlovick Brno DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je to moûnost p irozenèho soci lnìho kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na tel. ËÌsle u vedoucì pì BrechtovÈ DiS. ze Zápisníku místostarostky MÏsto Brno reorganizuje strukturu ve ejn ch vyhl öek Komise bezpeënostnì a ûivotnìho prost edì Rady mïstskè Ë sti se vïnovala n vrh m mïsta na zmïnu struktury a poëtu ve ejn ch vyhl öek. Jednalo se zejmèna o vyhl öky eöìcì osoby, doprov zejìcì psa, ve ejnou produkci hudby apod. NaöÌ mïstskè Ë sti se t k i rozöì- enì vyhl öky s n zvem N vötïvnì d mïstsk ch park, kde byly komisì bezpeënosti a ûivotnìho prost edì RM» vytipov ny dvï v znamnè relaxaënì lokality ñ BÌl hora a prostor Vojanova/Kar skovo n mïstì. Kam v éidenicìch za ady? Od 1. Ëervna 2005 zaëìn ûidenick radnice ofici lnï fungovat v jednom specifickèm objektu. Resuscitace nedostavïnèho lèka skèho za ÌzenÌ nakonec vedla k uzdravenì budovy, zn mè pod n zvem Aesculap. SlavnostnÌ zprovoznïnì objektu v Ë sti, kterou bude vyuûìvat n ö obecnì ad, m kromï vizu lnìho rozmïru takè spoleëensko-kulturnì aspekt, coû mne velice tïöì. ObËany m ûe tïöit i d leûit provoznì novinka, kter jistï usnadnì mnoh pobìh nì za ady. Radnice se totiû tìmto dostala pod Ñjednu st echuì a navìc se stala pro mnohè dostupnïjöì, neû budovy na ä malovï ulici. Je fajn, ûe se poda ilo z nevzhlednèho skeletu öedèho betonu vytvo it ûivoucì organismus, kter tepe duchem nejen ednìm, ale i obchodnìm a relaxaënìm. Konec dobr, vöechno dobrè... Konec mïsìce Ëervna je pro û ky, pedagogy i rodiëe ud lost nanejv ö d leûit a pat iënï zohledúovan. Znamen totiû, ûe û ci jsou zase na konci jednoho roënìku a souëasnï stojì p ed plnï nov mi z ûitky ñ a to jak tïmi pr zdninov mi, tak tïmi, kterè je ËekajÌ ve vyööìm roënìku. Ovöem neû oëek van konec ökolnìho roku p ijde, chce kaûd ökola na rozlouëenou vytvo it pro svè û ky i jejich rodiëe pestrou p ehlìdku toho, co dïti umì, nebo p ipravit netradiënì ud lost, kter by ve vzpomìnk ch ËastnÌk dlouho z st vala. A protoûe v naöì mïstskè Ë sti m me celkem dvan ct plnï funkënìch ökolsk ch za ÌzenÌ, chci vöem pop t spïön konec ökolnìho roku a podïkovat za dob e odvedenou pr ci vöem editelk m a jejich pedagogick m sbor m. S p nìm proslunïnèho lèta PhDr. Petra KaËÌrkov, mìstostarostka M» Brno-éidenice SportovnÌ are l Pastrnkova je zp ÌstupnÏn ve ejnosti Rada M» rozhodla o zp ÌstupnÏnÌ vìce ËelovÈho h iötï s umïl m povrchem sportovnìho are - lu Pastrnkova öirokè ve ejnosti. Tomuto rozhodnutì p edch zela diskuse s maminkami dïtì bydlìcìmi v blìzkosti tohoto are lu, ze kterè vzeölo mnoho zajìmav ch podnït. Na z kladï tèto diskuse se radnì p iklonili k n vrhu vyhradit pro dïti do 15 let p Ìstup ve vöednì dny v odpolednìch hodin ch od hodin do hodin a v sobotu i v nedïli dopoledne od 9.00 hodin do hodin a odpoledne rovnïû od hodin do hodin. Tyto hodiny pro dïti byly schv leny nad r mec poûadavku rodië. Po kr tkè diskusi byla nalezena i shoda ve v öi poplatk, kterè byly za uûìv nì vìce ËelovÈho h iötï s umïl m povrchem sportovnìho are lu Pastrnkova stanoveny. MÏstsk Ë st investovala do v stavby are lu nemalou Ë stku a v znamnï dotuje i jeho provoz. Smyslem zpoplatnïnì je spolu Ëast na drûbï a v chova naöich nejmenöìch k tèto zodpovïdnosti. Ing. Petr Janko mìstostarosta M» V Úatek z provoznìho du vìce ËelovÈho h iötï s umïl m povrchem Pastrnkova VÌce ËelovÈ h iötï s umïl m povrchem m ûe n jemce poskytnout do uûìv nì t etìm osob m za platu, a to za splnïnì nìûe uveden ch podmìnek: (1) vìce ËelovÈ h iötï s umïl m povrchem lze vyuûìvat s celoroënìm provozem (2) ProvoznÌ doba: B ezenñz Ì: a) PoñP 15.00ñ19.00 hod. So, Ne 09.00ñ19.00 hod. b) z toho pro dïti do 15 rok vïku: PoñP 15.00ñ17.00 hod. So, Ne 09.00ñ11.00 hod. a 15.00ñ17.00 hod. (3) Druhy provozovanèho sportu: a) Fotbal ñ hr Ëi musì b t vhodnï obutì, majì vlastnì mìë, poëet hr Ë nejmènï dvï druûstva (max. 10 hr Ë ). b) OdbÌjen, koöìkov ñ hr Ëi musì b t vhodnï obuti, majì vlastnì mìë, poëet hr Ë nejmènï 2 druûstva (max. 12 hr Ë ). K dispozici bude vûdy p ipravenè h iötï, vëetnï event. sìtï, venkovnì laviëky a WC na poû d nì. c) äatny a sprchy ñ v So i Ne lze poskytnout takè öatny a sprchy ve zdïnè budovï v are lu. (4) CenÌk: 3a) 100,ñ KË/hod. 3b) 240,ñ KË/hod. 3c) 300,ñ KË/hod. DÏti do 15 rok vïku (dle 2b) 10 KË/osobu Odbor soci lnì pèëe, ökolstvì a kultury 00300

4 Nezištná pomoc ocenìna Jak jsme V s informovali v minulèm ËÌsle éidenickèho zpravodaje, na slavnostnìm benefiënìm koncertu p edal starosta M» Ing. Josef Vesel cenu ÑK esadlo 2004ì panì Jitce SchmidtovÈ, dobrovolnici Laros o.s. smutno, to pak byl impuls pro moje pozdïjöì rozhodnutì. Co manûel, dïti? Manûel mi pom h, podporuje mï. Kdyû jdu do LDNky a nem m hlìd nì pro staröì dïti, p ijde z pr ce d Ìv. Dcera je ve ökolce, cestou zpït ji vyzvednu. Jitka Schmidtov je 37let ûidenick obëanka, s manûelem Karlem m t i dïti ve vïku od pïti do devìti let. Toto celost tnì ocenïnì dostala za nïkolikaletou dobrovolnickou Ëinnost v lèëebnï dlouhodobï nemocn ch (LDN) nemocnice Milosrdn ch brat Ì, kam pravidelnï chodì kaûd t den a vïnuje se tam pacient m. K esadlo nenì jejì prvnì ocenïnì, jiû vloni zìskala ocenïnì ÑDobroö 2004ì, kterè udïluje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno. Zeptali jsme se jì za V s. Jak jste se k dobrovolnictvì dostala? N hodou. Hledala jsem jednou nïco na webov ch str nk ch nemocnice Milosrdn ch brat Ì a vidïla jsem tam v zvu, ûe hledajì dobrovolnìky. NÏco mi eklo: ÑHolka, zkus to!ì Tak jsem to zkusila. Nejd Ìv dva mïsìce na zkouöku a pak jsem tam z stala, protoûe mï to bavì a p in öì mi to takov dobr osobnì pocit. NÏjakou jinou motivaci jste nemïla? MÏla jsem rizikovè tïhotenstvì, leûela jsem v nemocnici delöì dobu. Bylo mi tam ChodÌte tam za nïk m st l m, nebo navötïvovanè lidi st Ìd te? Nem m nikoho st lèho, panì prim ka vûdycky vybere nïjakèho pacienta a j za nìm pak chodìm tak dlouho, dokud je pacient v LDN. Takûe se mi pacienti st ÌdajÌ nïkdy po 14 dnech, jindy po 3 mïsìcìch. Jak dlouho s pacienty jste? Podle situace hodinu, hodinu a p l. TeÔ m m jednoho p na a toho mrzelo, kdyû jsem musela po dvou hodin ch odejìt. Vaöi pacienti jsou vïtöinou staröì lidè? V bec ne, jsou tam lidè ñ t eba po razech ñ i mladì, do LDN se m ûe dostat skoro kdokoliv. M m ale dojem ûe se na lidi v LDNk ch, zvl öù na ty staröì, zapomìn. LDN je vnìm na jako p edposlednì nebo poslednì stanice ûivota, ale to v bec nemusì b t pravda. MyslÌm si ûe tato pr ce, pr ce dobrovolnìka m sv j velk smysl. Jsem tam proto, abych jim zpest ila jejich pobyt. Pr vï naöe n vötïvy a rozhovory s pacienty pom hajì nejen p i lèëbï, ale takè k n vratu pacient dom. A je pro V s tohle dobrovolnictvì jen d v nì, vyd v nì? J vûdycky Ìk m, ûe tam chodìm i pro sv j dobr pocit. Kdyû se vracìm z tè n vötïvy tak cìtìm vnit nì naplnïnì, obdarov nì. MyslÌm si, ûe jsem dostala Ñh ivnuì a ûe ji nemohu zakopat. Kaûd m nad nì na nïco. NÏkdo je t eba organiz tor, j m m zase tohle. TakovÈ obyëejnè pohlazenì po tv i, podrûenì za ruku, smïv nebo cokoliv ñ prostï vïnovan chvilka Ëasu, p lhodina u l ûka, m ûe hodnï pomoci. DÏkuji za rozhovor a p eji mnoho radosti z VaöÌ z sluûnè pr ce tïm, za kter mi chodìte i V m. P. Oujezdsk KÿESADLO je ÑCena pro obyëejnè lidi, kte Ì dïlajì neobyëejnè vïciì. N ZEV CENY: KÿESADLO CÌlem udïlov nì ceny je: ocenit dobrovolnìky, zviditelnit dobrovolnictvì, vzbudit v lidech z jem o dobrovolnou Ëinnost a respekt k tïm, kte Ì ji vykon vajì. KoupaliötÏ v Juli novï bude otev eno! V minul ch dnech jste mohli na brnïnskèm r diu Petrov zachytit informaci o tom, ûe Juli novskè koupaliötï bude z d vod rekonstrukce v tomto roce uzav eno. NevÌm, z jak ch zdroj redaktor nebo redaktorka tohoto p ÌspÏvku Ëerpali, mohu vöak potvrdit, ûe se z stupci radnice na toto tèma z uvedenèho r dia nikdo nehovo il. Jak tedy je tedy pravda o rekonstrukci a otev enì tohoto koupaliötï? Rada M» se problematikou rekonstrukce Juli novskèho koupaliötï zab vala nïkolikr t. V stupy z tïchto jedn nì jsou n sledujìcì: ñ Byla vypracov na a schv lena û dost M» o TEZ (technickoekonomickè zad nì) rekonstrukce v öe uvedenèho koupaliötï adresovan Statut rnìmu mïstu Brnu. ñ Rada M» na rozhodla o rekonstrukci koupaliötï ve dvou etap ch, a to: ï rekonstrukce technologie pravy vody a nezbytnè opravy bazènov ch tïles a zpevnïn ch ploch v takovèm rozsahu, aby bylo moûno koupaliötï otev Ìt v letoönì sezûnï; ï v roce 2006, do zah jenì letnì sezony, provèst celkovou rekonstrukci bazènov ch tïles, zpevnïn ch ploch a dovybavenì bazèn a celèho are lu atrakcemi a celkov m zabezpeëenìm. ñ Rada M» schv lila smlouvu o dìlo na I. etapu s firmou GHC Invest spol.s r.o. s termìnem dokonëenì pracì do Po tomto termìnu bude spuötïn zkuöebnì provoz a koupaliötï zp ÌstupnÏno V m, obëan m. ñ Rada na svèm poslednìm zased nì projednala z mïr obce poskytnout are l koupaliötï do v p jëky za Ëelem zkuöebnìho provozu a to na dobu 4 mïsìc firmï GHC Invest spol. s r. o. P eji V m vöem kr snè sluneënè lèto a spoustu pohodov ch chvil str ven ch na koupaliöti Juli nov. Ing. Petr Janko, mìstostarosta M» svìtová válka oèima pamìtníka Ve Ëtvrtek 20. kvïtna byli û ci osm ch a dev t ch t Ìd Masazykovy Zä vybr ni, aby se z Ëastnili v aule PedagogickÈ fakulty MU besedy s panem Bradym, nynì kanadsk m obëanem, rod kem z NovÈho MÏsta na MoravÏ, kter byl jako dìtï odvleëen i se svou sestrou do TerezÌna a pak do koncentraënìho t - bora v OsvÏtimi. N hoda tomu p la, ûe byl nalezen kuf Ìk, kter s sebou vezla do koncentraënìho t bora mladöì sestra pana Bradyho Hana. DÌvka v lku nep eûila a z stala jen ve vzpomìnk ch svèho bratra. VzpomÌnky a nalezenè dokumenty se staly z kladem pro knihu Hanin kuf Ìk. V znamn m doplúkem informacì o konci druhè svïtovè v lky na naöem zemì je i zhlèdnutì fimovèho dokumentu OsvobozenÌ Moravy a Slezska 1945, jenû je urëen û k m sedm ch aû dev t ch t Ìd. PhDr. V. Hruban

5 JIŽ ROK MÁ BRNO SVOU ENCYKLOPEDII Pr vï p ed rokem byly ve ejnosti zp ÌstupnÏny internetovè str nky Encyklopedie dïjin Brna, kter je spoleën m dìlem odborn ch pracovnìk nïkolika brnïnsk ch kulturnìch institucì. Ze samèho n zvu tohoto informaënìho port lu je patrnè, ûe pomocì tïchto str nek je moûnè vydat se na nekoneënou v pravu brnïnskou historiì. K nì auto i pr bïûnè doplúujì i daje ze souëasnosti. Encyklopedii dïjin Brna tvo Ì nïkolik hlavnìch tematick ch okruh, kterè p edstavujì brnïnskè osobnosti, ud losti, ulice, ökoly, pamïtnì desky apod. ZobrazenÌ konkrètnì informace umoûúujì vyhled vaëe, kterè nabìzì i zad nì urëit ch kritèriì, upraven ch p Ìmo na jednotlivè tematickè oblasti. Nap Ìklad konkrètnì ud lost lze vyhledat nejen podle chronologicky se azenèho seznamu, ale takè pomocì zad nì klìëovèho slova, jejì specifikace, Ëi roku, v nïmû se uskuteënila. JednotlivÈ karty jsou mezi sebou propojeny, a to umoûúuje plynul p echod ze str nky danè osobnosti p Ìmo k ulici, kter je po nì pojmenov na (a v tèto sekci je zase moûnè dozvïdït se nejen o p vodu n zvu ulice, ale i to, jak staröì pojmenov nì se pro ni kdy uûìvala a v neposlednì adï umoûúuje jejì zobrazenì p Ìmo na mapï). V kartï kaûdè ulice se nabìzì moûnost prokliknutì na pamïtnì desky v nì umìstïnè i na ud losti s nì spojenè. Odtud je opït moûnè p ejìt k dalöìm zajìmavostem. Informace ve vöech tematick ch okruzìch doplúuje st le nar stajìcì poëet z bïr nejen ze souëasnosti, ale i tïch, z nichû lze nas t atmosfèru doby n m jiû hodnï vzd lenè. T eba nejzn mïjöì brnïnskè n mïstì ñ n mïstì Svobody ñ m ûeme sledovat v jeho promïn ch jiû od roku NÏkterÈ ulice jsou zachyceny ze stejnèho mìsta, ovöem od po ÌzenÌ tèhoû z bïru uplynulo vìce neû sto let. Encyklopedie dïjin Brna zdaleka nenì urëena jen odbornìk m. O tom svïdëì i poëet evidovan ch p Ìstup. Od loúskèho kvïtna, kdy byl informaënì port l vpuötïn na internetovè vlny, adresa zaujala vìce neû n vötïvnìk. Kter tèmatick okruh je tìm Ñnejû danïjöìmì, lze jen stïûì odhadnout. Zcela jistï je na tïchto str nk ch ada daj, kterè jistï oslovì kaûdèho. Vûdyù koho by nezajìmalo, kdy bylo zah jeno ËÌslov nì vöech dom na zemì Brna, kdy se tu konala poslednì ve ejn poprava, kdy se v BrnÏ uskuteënily prvnì dostihy, kdy byla otev ena Nov radnice, nebo t ebas ñ kter z brnïnsk ch bïûc poprvè vyhr l maraton? N vrat do obdobì ökolnìch let nabìzì samostatn okruh prezentujìcì vöechny brnïnskè ökoly (od mate sk ch aû po vyööì odbornè), kterè kdy na zemì Brna fungovaly. Vzhledem k rozsahu dat nenì toto tèma jeötï zcela zpracov no, avöak jiû v souëasnè dobï ñ spoleënï s pr bïûn m p i azov nìm dat ñ je p ipravena pomïrnï bohat a rozhodnï ne nezajìmav obrazov dokumentace. Co se tedy za rok uplynul od spuötïnì Encyklopedie do svïta internetu zmïnilo? V prvè adï se zv öil poëet z znam v jednotliv ch sekcìch. Seznam v znamn ch osobnostì, kterè mïly nïco spoleënèho s Brnem, zahrnuje vìce neû jeden tisìc jmen, v Ëet brnïnsk ch ud lostì se zv öil tèmï na trojn sobek, stejnï tak p ibyly z znamy o brnïnsk ch objektech a ökol ch. TakÈ se objevily novï ulice, jen poëet tïch souëasn ch n zv p es hl z vratnè ËÌslo BÏhem podzimu doölo k propojenì ulic na mapov server, coû umoûúuje i zobrazenì jejich polohy p Ìmo na mapï. RozöÌ il se i autorsk kolektiv ñ p ipojili se k n m nejen kolegovè z dalöìch brnïnsk ch institucì, ale p edevöìm takè ÑfandovÈì brnïnskè historie, kte Ì s n mi spolupracujì alespoú Ñna d lkuì. Ani souëasn podoba internetovè Encyklopedie dïjin Brna zdaleka nenì koneën a to je dobr zpr va zejmèna pro ty, kte Ì do tïchto neobvykl ch str nek nahlìûejì. Auto i neust le doplúujì nov data, vyhled vajì a po izujì dalöì fotografie, ale takè vym ölejì r zn vylepöenì, kter by setk nì s brnïnskou historiì na internetu jeötï vìce zp Ìjemnila. JednÌm z kol ñ ovöem velmi n roën ch, a to jak po str nce technickè, tak zejmèna finanënì ñ je p eklad do anglickèho jazyka. Z - jem o historii Brna ze strany zahraniënìch n vötïvnìk je velk a cizojazyën verze bude jednou z dalöìch moûnostì, jak se s Brnem sezn mit. S internetovou EncyklopediÌ dïjin Brna se lidè mohou setkat i na besed ch; na nich jejì autorsk t m prezentuje nejen pl ny do budoucna, ale takè dovolì nahlèdnout do z - kulisì celèho projektu, tedy i do jeho sam ch poë tk. Auto i se rozhodnï nevyh bajì ani pravidelnè spolupr ci s brnïnsk mi mèdii ñ nap Ìklad pro»esk rozhlas Brno p ipravujì podklady pro pravidelnè vysìl nì, jehoû Ë st je vïnov na pr vï brnïnsk m osobnostem a zajìmavostem. Encyklopedie dïjin Brna je i vhodn m zdrojem k p ÌpravÏ soutïûnìch ot zek pro dïti i dospïlè. Internetov podoba brnïnskè encyklopedie umoûúuje zk kontakt s ve ejnostì ñ z kaûdè str nky je totiû moûnè zaslat zpr vu, dotaz, Ëi doplnïnì informace p Ìmo autorovi danè karty. A i dìky tèto moûnosti lidè p ispïli a nad le p ispìvajì k doplnïnì pr zdn ch mìst v dlouhè brnïnskè historii. A to je jen dob e. Jitka äibìëkov (za autorsk kolektiv) Kontakt: PhDr. Irena Loskotov ñ vedoucì projektu, tel: , Jitka äibìëkov, tel: , Jarní úklid Bílé hory a hra P ed 385 lety jist moravsk oddìl zanechal kolem sebe na BÌlÈ ho e (u Prahy) pïknou spouöù. Dnes mohu napsat, ûe jsme hrdì alespoú na tento Ëin. N ö skautsk oddìl m svou klubovnu na BÌlÈ ho e v éidenicìch. MÌsto halaparten a doutn kov ch puöek si jiû po Ëty i roky bereme do ruky plastovè pytle a snaûìme se o to, aby po n s na svazìch naöì hory z stal jen a jen po dek. Uklidit celou BÌlou horu by byla pro n ö 94. skautsk oddìl pr ce neuskuteëniteln. Proto û d me kaûd m rokem o pomoc obëany éidenic. O akci jsme letos opït informovali prost ednictvìm let Ëk, ale p edevöìm pomocì pozv nek rozdan ch v z kladnìch ökol ch Kr snèho, KamenaËky, Gajdoöova a Kuldova. Tento rok p iölo v sobotu 30. dubna 2005 s klidem pomoci kolem sta dobrovolnìk ze éidenic a Juli nova. Vöem pat Ì dìk za pr ci, kterou pro naöi obec odvedli. Bylo posbìr no p es 35 pytl odpadk a mnoûstvì star ch plech, pletiva a dokonce pneumatik. Pro mladöì ËastnÌky dopolednì brig dy byla na odpoledne, jako kaûd rok, p ipravena hra po naöì Ëtvrti. äifrovanè zpr vy byly umìstïny do vöech kout éidenic. Hledalo je pït t m, kaûd po 10ñ13 Ëlenech. Hru vyhr la druûina veden Ji Ìm Pek rkem, r dcem 94. oddìlu. Na z vïr byl program opït pro vöechny, jak ËastnÌky hry, tak jejich rodiëe a dalöì p ÌchozÌ. V are lu naöì klubovny pod BÌlou horou ho el oheú, opèkaly se öpek Ëky, nalèvala kofola a k tomu hr li kytaristè z devades t- Ëty ky. O naöì bitvï na BÌlÈ ho e se v hodin ch dïjepisu uëit nebude, a to i p es to, ûe jsme vìtïzovè. PotÏöujÌcÌ je, ûe tolik obëan éidenic m z jem o svoje okolì, ba i ochotu pro nïj obïtovat Ë st svèho volnèho Ëasu. Je dobrè, ûe se klidu ËastnÌ i takovè mnoûstvì dïtì a ml deûe. DÌk pat Ì i ûidenickèmu zastupitelstvu, kterè zaplatilo obëerstvenì a zajistilo odvoz sebranèho odpadu. Samoz ejmï bez systematickèho celoroënìho klidu zajiöùovanèho obcì by hromada odpadu n mi nasbìranèho i v tïch nejodlehlejöìch z koutìch byla nïkolikan sobnï vïtöì. JeötÏ jednou dïkuji vöem za pomoc a p ÌötÌ rok se za realizaënì t m 94. skautskèho oddìlu vedenèho ätïp nem ÿih Ëkem tïöìm na dalöì setk nì. Jakub Tr vnìëek 00500

6 Poetický podveèer Podle tradice Tyröovy z kladnì ökoly se kaûd rok kon poetick podveëer, pro letoönì roënìk byl zvolen termìn V se v s - le ökoly seöli p edevöìm rodiëe vystupujìcìch û k, ale jako vûdy byli pozv ni i b valì uëitelè naöì ökoly v d chodovèm vïku, kterè vûdy r di a srdeënï uvìt me. V tomto roce ho navötìvil i mìstostarosta M» éidenice Ing. Petr Janko. O v zdobu s lu, jìû vèvodila ob Ì lyra zavïöen na oponï pokr vajìcì zadnì Ë st pûdia, se postarala v tvarnice ökoly panì Mgr. Hana KliËkov. Na vod si vzala slovo editelka ökoly Mgr. Libuöe NeËasov, kter nïkolika slovy p ipomnïla tradici po d nì poetick ch podveëer a vyj d ila radost z toho, ûe p i v uce ËeskÈho jazyka na TyröovÏ Zä je kladen d raz na sloh a komunikaci a takè z faktu, ûe jsou na naöì ökole uëitelè mate skèho jazyka, kter m je blìzk i poezie. PotÈ vystoupil pïveck sbor Tyröovy z - kladnì ökoly, kter o t den d Ìve zvìtïzil v soutïûi v zpïvu lidov ch pìsnì ve mïstï BrnÏ. HlavnÌ osu programu vöak jako obvykle tvo ily recitace b snì a hudebnì vystoupenì nadan ch zpïv k a instrumentalist. Recyklace je pùvabná Dne probïhla v s le Tyröovy z kladnì ökoly p edn öka o recyklaci odpadu. Moderovali ji û ci Adam Prokopec a Pavla BartoöÌkov z t Ìdy IX.B, kter takè ñ spoleënï s panem uëitelem TvrdÌkem ñ organizovala tuto akci. Na p edn öku byl pozv n pan Rozman ñ z stupce firmy Brno-metal, kter se zav zala odv ûet ve ökole sesbìranè obaly pet-lahvì a kter tak pom h jiû nejednè z kladnì Ëi st ednì ökole v mïstï BrnÏ. Pan Rozman hned na zaë tku celè p edn öky struënï p edstavil firmu, kterou zastupuje, a pohovo- il nejen o jejì Ëinnosti, ale i o tom, jak m zp sobem a za jak m Ëelem se zpracov vajì sesbìranè Ñpetkyì. BÏhem p edn öky bylo n vötïvnìk m (tak ka v hradnï û ci 2. stupnï ökoly) p edloûeno speci lnì ËÌslo ökolnìho Ëasopisu Kuldov k a rozd no nïkolik desìtek let k s jednìm ze slogan projektu ÑRecyklace je p vabn ì. Na let ku je zobrazena pet-lahev jako ûena obleëen do veëernìch öat. é ci 2. stupnï mïli moûnost se sezn mit se stavem recyklace v»eskè republice, dostali informace o tom, jak a co lze recyklovat, a takè o moûnostech vyuûitì sol rnì energie. P edn öka se stala souë stì projektu ÑNebuÔte lìnì, t iôte odpad!ì CÌlem projektu bylo nejen uspo dat p edn öku a sezn mit û ky s recyklacì odpadu, ale takè vyrobit speci lnì NejpovedenÏjöÌ v kony mezi recit tory p edvedly Krist na Kolarikov s b snì ChtÏla bych od J. Kaöpara a Jaroslava Sk iv nkov s b snì V noce od tèhoû autora. Mezi hudebnìky to pak bylo jistï vystoupenì violisty Marka B rt a zpïv Kristiny äimeëkovè. Na z vïr tèto spoleëenskè akce vystupujìcì û ci vbïhli mezi n vötïvnìky a dali kaûdèmu Ëerstvou vonicì frèzii, takûe si div ci mohli odnèst kousek jara s sebou dom. Byla to velice poveden akce: kaûd, kdo p iöel, potïöil se v kony û k ökoly. Michal Marek, Marek P lka û ci ökoly papìrovè kontejnery urëenè v hradnï pro pet-lahve. Tyto kontejnery û ci rozmìstili po ökole a vytvo ili internetovè str nky, kterè m ûete najìt na adrese a na nichû si m ûete p eëìst podrobnè informace. DalöÌ cìl projektu ñ za Ìdit pravideln odvoz pet-lahvì ñ se poda ilo uskuteënit dìky kontaktu s firmou Brno-metal. é ci se postarali o vyd nì speci lnì p Ìlohy Ëasopisu Kuldov k. Na z vïr p edn öky moder to i vyslovili podïkov nì vöem, kte Ì jim s realizacì projektu pom hali. Jan Kadla HURÁ NA PRÁZDNINY!!! TJ SOKOL Juli nov si dovoluje pozvat vöechny p edökol ky, ökol ky a jejich rodiëe na dïtskè odpoledne, kterè se ponese v duchu hesla ÑHUR NA PR ZDNINYì. Akce se kon v sobotu 25. Ëervna 2005 na h iöti TJ SOKOL Juli nov, Slatinsk 43 od hod. Pro dïti budou p ipraveny soutïûe, ve kter ch vyhr - v kaûd, a velk p edpr zdninov diskotèka. Odpoledne bude ukonëeno t bor - kem a opèk nìm öpek Ëk. Ty si buô p inesete sami, nebo si je budete moci koupit spoleënï s peëivem na mìstï. VstupnÈ je 20,ñ KË, dïti do 2 let majì vstup zdarma. Vöechny srdeënï zve TJ SOKOL Juli nov Masarykova základní škola, Kamenaèky 4 Lond n StejnÏ jako kaûd rok navötìvili û ci Masarykovy z kladnì ökoly v éidenicìch v r mci pozn vacìho studijnìho z - jezdu Lond n a jiûnì Anglii, aby si mohli na vlastnì k ûi vyzkouöet svè znalosti angliëtiny, kterou vïtöina z nich studuje jiû nïkolik let, a p esvïdëit se, ûe se cizì jazyk neuëì nadarmo. P i t dennì n vötïvï poznaly dïti nejen pam tky a v znamn mìsta tèto Ë sti VelkÈ Brit nie, ale mïly moûnost dìky ubytov nì v rodin ch konverzovat s rodil mi mluvëìmi. MnozÌ z nich plnï poprvè. Byly tu vöak i dïti, kterè se z jezdu z Ëastnily uû nïkolikr t. Aby takè ne. Komu by neuëarovala mìsta jako Greenwich s nult m polednìkem, mïsteëko Windsor s letnìm sìdlem kr lovny nebo p Ìmo sk Brighton se z bavnìm molem a podmo sk m akv riem nabìzejìcìm dïtem spoustu aktivit. I v samèm Lond nï bylo k vidïnì mnoho atrakcì. Mezi nejoblìbenïjöì se tradiënï za adilo muzeum voskov ch figurìn Madame Tussaud, muzeum Sherlocka Holmese na Baker Street, pevnost Tower s blìzk m mostem Tower Bridge, kter se otvìr, aby vpustil do p Ìstavu p iplouvajìcì lodï, v leën k iûnìk Belfast a spousta muzeì, do nichû je vstup zdarma a m ûete tam str vit t eba cel den. MyslÌm, ûe tuto cennou zkuöenost dïti jistï brzy zuûitkujì a budou se vïnovat dalöìmu studiu angliëtiny jeötï usilovnïji a s vïtöì radostì. AlespoÚ to vöechny svornï po n vratu dom tvrdily. Magdalena ÿìhov uëitelka angliëtiny na MZä Budoucnost Masarykovy z kladnì ökoly KamenaËky Po urëit ch peripetiìch, kterè jsou angaûovanè ûidenickè ve ejnosti dob e zn - my, Ëinnost MZä KamenaËky d le pokra- Ëuje. V souëasnè dobï byla aktivita vöech, kte Ì p ispïli jak mkoliv dìlem k zachov - nì ökoly, p esmïrov na, chtïlo by se spìöe Ìci Ñp etavenaì, k jejìmu dalöìmu rozvoji. HlavnÌ ot zkou bylo, jak m smïrem Ëi do jakè oblasti ökolu d le profilovat tak, aby doplnila a rozöì ila nabìdku vzdïl vacìch moûnostì ökolskè sìtï v mïstkè Ë sti i v celèm BrnÏ. Jako nejperspektivnïjöì se jevì oblast multietnickè v chovy. MyslÌm si ûe pr vï v tomto smïru je moûn velmi aktivnì p Ìstup rodië, aù se jedn o zìsk v nì kontakt, v mïnn ch pobyt Ëi jin ch nadstandardnìch aktivit.»ìm vïtöì bude jejich angaûovanost, tìm kvalitnïjöì cel program nepochybnï bude a tìm takè budou posìleny dobrè perspektivy tèto ökoly. Gustav Chl dek p edseda Rady ökoly MZä KamenaËky Tento dopis byl jako podnït k posouzenì postoupen odboru ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Magistr tu mïsta Brna. Statut rnì mïsto Brno je garantem koncepce ökolstvì na svèm zemì. Odbor soci lnì pèëe, ökolstvì a kultury M» Brno-éidenice

7 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Brno, Kamenaèky 4 Azylov d m pohledem û ka Jeden ctèho kvïtna jsme navötìvili azylov d m v Zast vce u Brna. ZamÏstnanci azylovèho domu n s provedli vöemi jeho prostorami a vysvïtlili n m, jak to v azylovèm domï chodì. DovÏdÏli jsme se o rozdïlenì obyvatel azylovèho st ediska, z kter ch st t je nejvìc ûadatel o azyl, kolik stojì ubytov nì a stravov nì a kdo azylovè st edisko ÌdÌ. NejvÌc uprchlìk tu bylo z Ruska, Ukrajiny a BÏloruska. Jako d vody opuötïnì svè zemï uv dïli p edevöìm politickè pomïry nebo v lku. AzylovÈ st edisko m öest pavilon. P ed kaûd m pavilonem je informaënì tabule, na nìû je seznam ubytovan ch a pot ebnè informace pro azylanty v ruskèm, francouzskèm, anglickèm, ËÌnskÈm a ËeskÈm jazyce. NÏkte Ì z azylant vöak neovl dajì û dn z tïchto jazyk, a tak musì Ëekat na tlumoënìka a zatìm si vypomoci pomocn mi obr zky nebo posunky. Z kladnì kapacita azylovèho st ediska je 240 l ûek. V p ÌpadÏ kritickè situace mohou b t doplnïna aû do 414 l ûek. DÏti od öesti do patn cti let majì povinnou ökolnì doch zku. Cizinci se mohou takè uëit Ëesky. é ci osm ch a dev t ch t Ìd si azylovè st edisko prohlèdli a uvïdomili si, ûe cizinci to nemajì v naöì zemi jednoduchè, a tak bychom se jim mïli snaûit pomoci. Lucie Eckeltov, û kynï 8.A Den ZemÏ na MasarykovÏ z kladnì ökole Dne 22. dubna slavì sv tek MODR PLANETY ñ NAäÕ PLANETY ZEMÃ ñ miliony lidì na celèm svïtï. PoprvÈ se oslavy Dne ZemÏ uskuteënily v roce 1970 ve Spojen ch st tech americk ch. Rozs hl kampaú û dala hledat obnovitelnè zdroje energie, recyklovat materi ly a odpady, omezit pouûìv nì chemik liì, kterè niëì ozonovou vrstvu, a omezit pouûìv nì zemïdïlskè techniky, kter vede k erozi p dy. KampaÚ mïla velk ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne ZemÏ jako mezin rodnìho sv tku ûivotnìho prost edì; od roku 1990 je slavìme i v»eskè republice. I my bychom nemïli p Ìrodu br t jako samoz ejmost, ale mïli bychom peëovat o ûivotnì prost edì a stavït se proti lhostejnosti k p ÌrodÏ a proti vandalismu. MÏli bychom db t na to, abychom si svou MODROU PLANETU ZEMI udrûeli co nejkr snïjöì nejen pro n s, ale i pro budoucì generace. Vysadili jsme strom uprost ed mïsta; je to mal p ÌspÏvek k obnovenì zelenï kolem n s. Aù n m tento strom navûdy p ipomìn nejen p Ìrodu, kter pr vï v tento den slavì sv j sv tek, ale i û ky a uëitele, kte Ì jej vysadili a kte Ì za podpory rodië ËelÌ existenënìm bou Ìm stejnï tak, jako tento strom bude Ëelit nep Ìzni poëasì. P ejme tedy tomuto stromku aù sìlì, roste do kr sy a aù p ekon vöechny potìûe. Mgr. D. Sobotov, PhDr. V. Hruban CVÈ PALETA, Touškova 9, Brno-Židenice, Tel , ï Informace o z pisu do krouûk a kurz na ökolnì rok 2005/2006 ï LetnÌ stanov pobytov t bor ï P ÌmÏstsk t bor v CV» Paleta ï Voskov batika»innost pravideln ch krouûk a kurz byla ukonëena k 31. kvïtnu Informace o z pisu do krouûk a kurz na ökolnì rok 2005/2006 Z pis do krouûk a kurz na nov ökolnì rok 2005/2006 probïhne 5. z Ì aû 16. z Ì 2005 od hodin do hodin. V pr zdninovèm dvojëìslì Zpravodaje vyjde p ehled krouûk a kurz a akcì na ökolnì 2005/2006. Na z vïr ökolnìho roku a ke Dni dïtì jsme uspo dali pro vöechny Ëleny z - jmov ch krouûk a kurz a öirokou ve- ejnost Den otev en ch dve Ì na CV» Paleta. Na tèto akci probïhla prezentace celoroënì pr ce krouûk a kurz, kterè v CV» Paleta fungujì. Jednalo se o vystoupenì pohybov ch krouûk a v stavu pracì keramick ch a v tvarn ch krouûk. Pokud jeötï nem te zajiötïn pro svè dïti program na letnì pr zdniny, neot lejte. NabÌzÌme poslednì voln mìsta na letnì stanov t bor a p ÌmÏstsk t bor poslednì t den v mïsìci srpnu. LetnÌ pobytov stanov t bor od 15. Ëervence do 29. Ëervence Stanov z kladna Kratizna u obce Hodice u TelËe. Program: v tvarnè tvo enì, hry, sportovnì a vïdomostnì soutïûe, v lety, plav nì, n vötïva TelËe. Ubytov nì: stany s podsadou. Stravov nì: 5 dennï, pitn reûim po cel den zajiötïn. Z vaznou p ihl öku na t bor a platbu je nutno provèst co nejd Ìve. Poukazy na t bor lze vyzvednout v CV» Paleta. Cena 3150,ñ KË. LetnÌ p ÌmÏstsk t bor na CV» Paleta od do N vötïva ZOO, v lety do okolì Brna ñ jednodennì v let do HustopeËÌ do jìzd rny a na koupaliötï, v tvarnè tvo enì, hry. Z vaznou p ihl öku na t bor a platbu je nutno provèst co nejd Ìve. Poukazy na t bor lze vyzvednout v CV» Paleta. Cena 820,ñ KË. Voskov batika P tek od do hodin. Experiment lnì dìlna. V cenï kurzu je jedno triëko. Na akci je nutnè p ihl sit se p edem. Cena kurzu: 200,ñ KË. Jana Vo echovsk

8 Nabídka pomoci pøi hledání zamìstnání pro zdravotnì postižené LidÈ se zdravotnìm postiûenìm Ëasto zìsk vajì pracovnì uplatnïnì jen s velk mi obtìûemi. Od dubna majì moûnost vyuûìt p i hled nì zamïstn nì sluûeb obëanskèho sdruûenì AGAPO. V nov ch prostor ch na Cejlu 68 mohou lidè z Brna mïsta a Brna venkova nalèzt odbornou podporu celkem pïti pracovnìch konzultant vyökolen ch v metodice takzvanèho podporovanèho zamïstn v nì. BrnÏnsk agentura je jednou z t iceti dvou nevl dnìch organizacì, kterè poskytujì podporovanè zamïstn v nì v»eskè republice. ÑNaöim cìlem je prost ednictvìm intenzivnì individu lnì podpory pomoci lidem se zdravotnìm postiûenìm najìt si a udrûet zamïstn nì na otev enèm trhu pr ce, aby odpovìdalo jejich z - jm m, schopnostem, nad nì i osobnìm moûnostem,ì up esnila vedoucì agentury Jitka Komendov. Podporu poskytujì pracovnì konzultanti klient m nejen p i hled nì pracovnìho mìsta a p i orientaci na pracovnìm trhu, ale podle pot eby i p Ìmo na pracoviöti p i zapracov nì. ÑSnaûÌme se ale takè pomoci co nejvìc zamïstnavatel m, nap Ìklad s vy izov nìm û dosti o dotace od adu pr ce, formalit spojen ch s n stupem do zamïstn nì nebo pr vï pracovnì asistencì p i zauëenì na pracoviöti,ì dodala Komendov. PodporovanÈ zamïstn v nì vzniklo v sedmdes t ch letech ve Spojen ch st tech, kde bylo v roce 1984 legislativnï upraveno z konem. PostupnÏ se rozöì ilo do Kanady a Austr lie, v devades t ch letech pak i do Evropy. Nap Ìklad v Norsku pat Ì od roku 1996 mezi standardnì sluûby st tnì politiky zamïstnanosti, n rodnì sytèm podporovanèho zamïstn v nì majì nap Ìklad i v NÏmecku, legislativnï zakotveno je i na Slovensku. V»eskÈ republice je poskytov na zatìm v hradnï nevl dnìmi organizacemi, v sou- ËasnÈ dobï ve t in cti ze Ëtrn cti kraj. ÑPr mïrnï je schopen jeden pracovnìk zabïhlè agentury pracovat s pïti aû sedmi uûivateli, coû znamen, ûe naöe agentura m moment lnï kapacitu zhruba pro t icet pït uchazeë o zamïstn nì,ì doplnila metodick vedoucì agentury Romana Jir kov. Kontakt: AGAPO, o.s., Mgr. Libor éd nsk Cejl 68, Brno, mobil: PRVNÍ SENIOR-KARTY NA VŠECH POŠTÁCH Od druhèho kvïtna letoönìho roku jsou na vöech poöt ch v»eskè republice k dost nì prvnì Senior-karty, ty mohou do ûivota Ëesk ch d chodc p inèst z sadnì zmïny. Jsou nositelem l kav ch v hod, kterè mohou snìûit v daje d chodc p i kaûdodennìch n kupech, pèëi o osobnì zdravì, p i rekreaci nebo provozov nì konìëk a z lib. Mohou b t takè poë tkem obdobì, kterè vïtöinï d chodc p inese pevnè ûivotnì jistoty. ProdejnÌ cena Senior-karet je dvacet korun. Karty vydal KoordinaËnÌ v bor organizacì d chodc a zdravotnï postiûen ch»eskè republiky. Ten v tïchto dnech souëasnï zah jil realizaci Projektu Ëesk ch senior. Senior-karty, jejichû platnost nenì ËasovÏ omezen, jsou souë stì tohoto projektu. Kaûd, kdo si Senior-kartu koupì a bude ji mìt st le u sebe, bude moci kdekoliv v»eskè republice uplatúovat n rok na slevy a v hody v oblasti obchodu, sluûeb, rekreace, kultury Ëi sportu. Slevy zabezpeëuje realizaënì t m Projektu Ëesk ch senior. Tento realizaënì t m jedn a bude jednat o slev ch s v znamn mi sìtïmi supermarket, s majiteli benzinov ch pump, d leûit mi dopravci, s vybran mi cestovnìmi kancel emi, v robci a prodejci pot eb pro zahr dk e a kutily, s v robci zboûì urëenèho senior m, s majiteli a provozovateli l znì, kulturnìch za ÌzenÌ, ale takè s provozovateli mobilnìch sìtì, s majiteli hokejov ch a fotbalov ch klub, s ryb sk m svazem, vedenìm MoravskÈho krasu a dalöìmi. Kaûd d chodce m ûe s m kdykoliv navrhnout, kde v mìstï jeho bydliötï, v jeho obci Ëi mïstï m ûe realizaënì t m prosadit pro drûitele karet, tedy pro d chodce, slevy a v hody. SvÈ n mïty a n pady mohou senio i posìlat na adresu redakce prvnìch celost tnìch Novin Ëesk ch senior, kterè budou stejnï jako Senior-karty v prodeji na vöech Ëesk ch poöt ch. V tïchto novin ch a jeho p Ìloh ch budou pravidelnï informace o slev ch zve ejúov ny. Adresa redakce je uvedena na Senior-kart ch. Pr vï penìze zìskanè prodejem Seniorkaret umoûnì KoordinaËnÌmu v boru organizacì d chodc a zdravotnï postiûen ch»r zah jit vyd v nì Novin Ëesk ch senior. Bude-li prodej karet spïön, je re lnè, ûe noviny budou za pïtikorunu v prodeji na vöech poöt ch uû v z Ì letoönìho roku. Senior-karty a Noviny Ëesk ch senior jsou souë stì aktivit novèho seniorskèho hnutì, do nïhoû se m ûe zapojit kaûd Ëesk d chodce. V Ëele novèho seniorskèho hnutì stojì KoordinaËnÌ v bor organizacì d chodc a zdravotnï postiûen ch»eskè republiky, nepolitickè obëanskè sdruûenì, tvo enè t in cti organizacemi, zastupujìcìmi jiû dvan ct let vìce neû p l milionu Ëlen, p ev ûenï d chodc. Je z ejmè, ûe ËeötÌ d chodci se musì spojit a svè ÑmÌsto na slunciì si vybojovat z velkè Ë sti vlastnìmi silami. Projekt Ëesk ch senior, kter zast eöuje novè seniorskè hnutì, je v tèto chvìli jedin m re ln m zp sobem, jak zah jit tento spoleën boj. Senior-karty a Noviny Ëesk ch senior jsou prvnìmi kroky k tomu, aby Projekt Ëesk ch senior zaëal plnit co nejd Ìve svè posl nì. Richard Alter, Lydie Markov za zastupujìcì agenturu ANTIPOL Brno»ERVEN 5. Ëervna Stud nky v lesìch u Adamova Sraz ËastnÌk v 9 h. na zast vce autobusu MHD Ë. 43 Kr lovo Pole-n draûì. Odjezd v 9.11 h. do tïchova. Po ûlutè znaëce p jdeme smïrem na Babice k MuflonÌ stud nce. Od nì neznaëenou cestou dojdeme ke stud nce PtaËÌ svatynï a U Psa u sìdliötï v AdamovÏ. Kolem b valè sjezdovky se vr tìme do tïchova. Pod tïchovem navötìvìme jeötï stud nky Doleûalovu, TomeËkovu a Konöelovu. N vrat v brzk ch odpolednìch hodin ch. Celkov dèlka trasy je 11 km. Vedou ( R. Pech Ëek (stud nkov poradna RS»SOP) a O. Sk celov (MZM). 6. Ëervna Setk nì p tel p ÌrodnÌ zahrady (»erven v biozahradï) P edn öka Heleny VlaöÌnovÈ na tèma M lo pïstovanè zeleniny (duûnatè apìky jako n - hraûka ch estu, pïstov nì a vyuûitì apìkatèho celeru a fenyklu sladkèho). ZasedacÌ mìstnost Domu ochr nc p Ìrody, Pansk 9, (19 h.) 6. Ëervna Vernis û fotografickè v stavy Pr vo na krajinu Zah jenì v stavy fotograf Jind icha ätreita, Dagmar HochovÈ, Karla CudlÌna a Tona Stana v EtnografickÈm muzeu mïsta Brna na KobliûnÈ ulici v 17 h. SouË stì kampanï Pr vo na krajinu budou takè panelovè diskuse a autorsk ËtenÌ. Po d a podrobnosti pod Nadace Veronica. 28. Ëervna Vernis û v stavy fotografiì Jaroslava Chr sta ñ VysoËina a Svojanov Gordický uzel v boji o fotbalovou divizi rozetnou až poslední kola Zveme vöechny ûidenickè fotbalovè p Ìznivce k n vötïvï mistrovskèho sousedskèho derby-z pasu 27. kola krajskèho p eboru ve fotbale muû mezi p ednìmi celky soutïûe»afc éidenice a SK LÌöeÚ ÑAì. Utk nì mïstsk ch rival o p Ìm postup do divize muû bude sehr no na stadionu v LÌöni, ulice KuËerova 4 v sobotu v hodin. SpojenÌ autobusy MHD Ë. 78 ze StarÈ osady na zast vku KarolÌny SvÏtlÈ, p Ìp. tramvajì Ë. 8 na koneënou Mifkova a 10 minut ch ze. V p est vce dojde i na slosov nì o hodnotnè ceny. Sledujte aktu lnì zpravodajstvì na internetu a v p teënìm vyd nì denìku ROV- NOST. Vzhledem k zajiötïnì regulèrnosti soutïûe m ûe dojìt k termìnovèmu sjednocenì zaë tk z pas v tèto soutïûi. K vytvo enì po dnè sportovnì kulisy tohoto nadmìru d leûitèho z pasu jsou zv ni vöichni p Ìznivci dobrè kopanè!!! Karel BÏt k 00800

9 MŠ FAMILY škola s jasnou perspektivou a vizí LÈta proûit v Mä FAMILY jsou jako sklenïn mìsa, do kterè kaûdèmu dìtïti pomalu vkl d me vz cnè kamìnky p telstvì a du, kamìnky proûitk, pozn nì, zkuöenostì a posyp v me je jemn m pìskem radosti, citu, l sky, tepla a bezpeëì... V Mä FAMILY dïti vedeme k tomu, aby vlastnìm proûitkem rozvìjely touhu po pozn - nì, podìlely se na utv enì pravidel, rozvìjìme jejich identitu, svobodu, zodpovïdnost a zvaûov nì eöenì. Ze zkuöenosti vìme, ûe co dìtï p ijìm a proûìv v tomto obdobì, je v nïm uloûeno a zhodnocuje se pozdïji v jeho ûivotï. To je do budoucnosti nejhodnotnïjöì dar, kter m ûe dìtï do ûivota od n s dostat. Dar nehmotn a pro oko neviditeln. Pr vï na tïchto z kladech je zaloûena koncepce v chovnï-vzdïl vacì pr ce naöì ökoly Barevn svït ñ s podporou etick ch hodnot a v chovou k prosoci lnosti. Je jedin svèho druhu v BrnÏ a Mä FAMILY za nïj v roce 2001 (jeötï pod n zvem zìskala za Zdrav ûivotnì styl s prvky etickè v chovy a prosoci lnosti) zìskala jako jedin v»r OcenÏnÌ NadacÌ J. Luxe. Program poëìt s aktivnì souëinnostì a spolupracì rodiny na v chovï dìtïte. DÌtÏ pro n s bylo a je to nejd leûitïjöì! Jiû v roce 1992 jsme zaëali pracovat podle vlastnì v chovnï vzdïl vacì koncepce Zdrav ûivotnì styl, v r jsme p idali jeötï prvky etickè v chovy a prosoci lnosti a v r jsme v chovnï vzdïl vacì koncepci promïnili v Barevn svït. NynÌ vytv Ìme ökolu na principech komunitnìho centra na rovni partnersk ch vztah, a to v sìdelnì lokalitï éidenic a Juli nova. Byla to a je cesta tïûk ñ tak jako vöe novè. Plagi ty vypadajì zda ile, nejsou pracnè a zìskajì se lacino. Ale co je cennïjöì? A taky ËestnÏjöÌ. VÌm, ûe je to slovo nemodernì, ale... A nenì to n hodou problèm dneönì doby ve vìce oblastech? Mä FAMILY m svè posl nì, svou filosofii a koncepci, svè hodnoty! DÏkuji vedenì radnice, zejmèna jeho mìstostarost m a odboru ökolstvì, z stupkyni ökoly za velmi dobrou spolupr ci, podporu a pomoc naöì mate skè ökole. PodÏkov nì pat Ì i rodië m, kte Ì ökole v pr bïhu roku pom hali. A jeötï pozv nka do DÏlnickÈho domu! SrdeËnÏ V s vöechny zveme na 8. letnì slavnosti Mä FAMILY v DÏlnick d m, Jamborova 61. Za cel kolektiv V m vöem p eji kr snè a sluneënè letnì mïsìce k naëerp nì nov ch sil. Eva VlËkov, editelka Mä FAMILY, Mazourova 2 Øádková inzerce þ Prov dìme malì skè pr ce. Tel , mobil: þ Kov stvì ñ L. Jank VanÌËkova 14, Brno-éidenice tel ñ br ny, ploty, m Ìûe, z bradlì ñ mechanickè zabezpeëenì objekt ñ z meënickè pr ce þ Pronajmu gar ûovè st nì na StarÈ OsadÏ. Tel.: þ! SLUéBY PRO V S! PÿIJATELN CENY! ï pranì pr dla ñ loûnìho, osobnìho a z clon ï ûehlenì pr dla, vytahov nì deëek ï chemickè ËiötÏnÌ, opravy odïv ï prodej loûnìho pr dla a ostatnìch textiliì ï Nov Osada, Gajdoöova 7. PondÏlÌ aû p tek 8.00ñ13.00, 14.00ñ19.00, sobota 8.00ñ13.00) Telefon: , mob. tel.: þ Prod m adovou gar û v éidenicìch u kas ren, ul. SkopalÌkova. Tel.: po 18. hodinï. AMINA Svìt s.r.o. NOVÁ PRODEJNA koèárky, postýlky, hraèky, obuv dìtské obleèení 0-6 let Stará Osada 15 Nákup. støedisko ALBERT Firma KLIMATIZACE BRNO s.r.o., HornÌ 32, Brno. Vy eöì p ÌjemnÈ prost edì byt, RD i kancel Ì. BEZPLATN N VäTÃVA ñ KVALITNÕ MONT é ñ RYCHL SERVIS firma zaloûena v r. 1992, drûitel certifik tu ISO 9001:2001 TEL./FAX: / MOB.: / NOVÉ GARÁŽE OD KÈ Brno-Židenice, ul. Marie Kudeøíkové 11a v sídlišti Juliánov V pøípadì zájmu nás kontaktujte: telefon + záznamník , fax: mobilní tel.: , POZOR: od 1. bøezna 2005 je otevøeno A E S K U L A P S T U D I O v novém polyfunkèním domì Aeskulap Gajdošova ul. 7, Brno-Židenice Komplexní služby Vám nabízí: Platinové kadeønické studio L'ORÉAL Alena NOVÁKOVÁ, tel.: KOSMETIKA IVANA (provádíme i permanentní make-up, nastøelování náušnic, piercing, orientální depilace...) Ivana HUMPOLÍKOVÁ, tel.: PEDIKÚRA Jana AUDYOVÁ, tel.: MANIKÚRA (modeláž nehtù, zpevòování, P-Shine...) Milena PETØÍKOVÁ, tel.: MASÁŽE Pavel TROJAN, tel.: Informace a objednávky na výše uvedených telefonních èíslech. Dìtské tábory (7 15 let) Køižanov, Meziøíèko 9 letních turnusù. Tábory plné sportu, her a soutìží. Chaty, zkušení vedoucí lékaø. Minitábory pro rodièe s dìtmi 1 11 let Letní týdenní pobyt na Vysoèinì ( ) a pestrým programem pro malé i velké. Táborníèci si hrají, sportují, malují, zpívají, tancují... tel.: Klempíøství Pokrývaèství provádíme výstavby nových i opravy a rekonstrukce starších støech. Montáže støešních oken. Werner, , RK DIALOG REALITY, Židenice, Hrozòatova 9, hledá pro konkrétní klienty RD a byty v Židenicích a Juliánovì. Nabízejícím služby a právní servis ZDARMA!!! Volejte , ,

10 SPOLE»ENSK CENTRUM DÃLNICK DŸM Kulturní a spoleèenské akce v mìsíci ÈERVNU 2005 PondÏlÌ 20. Ëervna v hod. PALEÈEK + JANÍK, koncert zn m ch pìsniëk Swingové støedy 1., 8., 15. Ëervna v hod. Nedìlní odpolednì s dechovkou Královopolkou 5., 19. Ëervna v hod. Na akce srdeènì zve agentura VIVA POZVÁNKA Statutární mìsto Brno MÌSTSKÁ ÈÁST BRNO-ŽIDENICE VÁS ZVE NA PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ SENIORÙ MÈ BRNO-ŽIDENICE V PÁTEK DNE 17. ÈERVNA 2005 v 15 hod. ve Spoleèenském domì, Jamborova 65 Pøipravili jsme pro Vás kulturní program a malé pohoštìní. Naše pozvání pøijali starosta Ing. Josef Veselý i oba místostarostové. Setkání pøipravili a pøi pohoštìní Vás budou obsluhovat èlenové Klubu seniorù Brno-Židenice a sociálnì-zdravotní komise Rady MÈ Brno-Židenice. RNDr. Josef Odstrèil pøedseda Klubu seniorù Jarmila Ambrožová radní a pøedsedkynì zdrav.-soc. komise lub eniorù Židenic PROGRAM KLUBU SENIORÙ ŽIDENIC P edn öky zaëìnajì ve 14 hodin v mìstnosti ËÌslo 12 SpoleËenskÈho centra ñ DÏlnick d m, Jamborova 65, Brno-éidenice. ZmÏna programu vyhrazena. Klub pracuje pod patronacì zdravotnï-soci lnì komise Rady M» Brno-éidenice. t PoË tky mïsta Brna ñ Mgr. Petr Czajkowski t TureckÈ tradiënì divadlo ñ JaromÌr Vavroö P P edpr zdninovè setk nì senior t Ikony ñ Marie Klementov t SpoleËnÈ posezenì senior P es pr zdniny Klub senior nenì v provozu. Setk me se aû 6. z Ì 2005 opït ve SpoleËenskÈm centru, Jamborova 65 na p edn öce Ing. Arnoöta Madera: V let za pol rnì kruh. RNDr. Josef OdstrËil p edseda Klubu senior éidenic Církev èeskoslovenská husitská v Brnì-Židenicích srdeènì zve na VARHANNÍ KONCERT Úèinkují: Silvie Sommerová, absloventka JAMU a posluchaèi brnìnské Konzervatoøe. Koná se v 18 hod. v chrámu Spasitele na Karáskovì nám. 10. Vstupné dobrovolné! Mgr. Anna Štìpánková FOTBAL A PØÁTELSTVÍ BlÌûÌcÌ se konec ökolnìho roku vïtöinou znamen malè zastavenì a zamyölenì o tom, co se poda ilo nebo co lze po pr zdnin ch dïlat lèpe. PodobnÈ srovn nì platì i pro û kovsk druûstva fotbalist».a.f.c. éidenice. Jako v raz podïkov nì za celoroënì trèninkovè a z pasovè silì a souëasnï rozlou- ËenÌ s tïmi, kte Ì na podzim budou kopat ve vyööìch vïkov ch kategoriìch, p ÌpadnÏ za jinè brnïnskè fotbalovè kluby, byla p ihl öena druûstva mladöìch a staröìch û k».a.f.c. éidenice na mezin rodnì fotbalov turnaj do D nska, Aalborg City Cup ñ Mezi rodiëe, kte Ì doprov zeli svè ratolesti do mìsta srazu, zavìtal takè mìstostarosta M» Brno-éidenice pan Ing. Petr Janko, kter peëlivï sledoval organizaënì p Ìpravy. Kluk m p ed sam m odjezdem pop l hodnï sportovnìch spïch. Vz jemn spolupr ce klubu a M» vyvrcholila p ed nìm sponzorsk ch a upomìnkov ch p edmït, kterè se na mezin rodnì rovni st vajì samoz ejmostì. HlavnÌm organiz torem turnaje byl tamnì klub IK AALBORG FRE- JA, kter bezezbytku naplnil vöe, co bylo hostitelskou povinnostì. DruhÈho roënìku turnaje se z Ëastnilo okolo 140 muûstev z 9 zemì Evropy ve vïkov ch kategoriìch U9 ñ U16 chlapci a U12 ñ U17 dìvky. Naöe druûstva se v silnè konkurenci neztratila a obsadila v kategorii U15 pïknè 9. mìsto, v kategorii U13 sluönè 11. mìsto (bliûöì informace o pr bïhu turnaje viz P estoûe fotbal byl hlavnìm programem naöeho pobytu v D nsku, naöel se Ëas i na kulturu a pozn nì. NejvÏtöÌmu z jmu dïtì se samoz ejmï tïöil z bavnì park Tivoliland, stejnè dobrodruûstvì nabìzelo i Muzeum n mo nìk s atraktivnì prohlìdkou historickè ponorky. Po n roënèm sportov nì byl aktivnì odpoëinek v mìstnìch l znìch p Ìjemn m zpest enìm celèho turnaje. smïvy na tv i vzbuzovaly i prvnì pokusy p i navazov nì kontakt s ostatnìmi ËastnÌky a snad i uvïdomïnì si, proë je nezbytnè prohlubovat si znalost cizìch jazyk. Sport spojuje lidi, a proto Ëast na takovèm turnaji plnï vystihuje jeho hlavnì cìl. Roman SkoËovsk Vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice, Gajdoöova 7, Brno, Redaktor: Ing. Petr Oujezdsk, Za obsah jednotliv ch Ël nk odpovìdajì auto i. Registrov no pod MK»R E Nevyû danè rukopisy nevracìme. N klad kus. Vyr bì SETTRONIC, Rokycanova 29 (tel , , Distribuci zajiöùuje»esk poöta, s.p., Poötovsk 3/5, Brno. NeprodejnÈ!

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více