Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná"

Transkript

1 Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná

2 Obsah 1. Úvod Stav dosavadních poznatků Seznámení s tematikou, definice základních pojmů Následky svalové dysbalance Kompenzační cvičení Kompenzační cvičení - obecně Cvičení relaxační Cvičení protahovací Cvičení posilovací Příklady protahovacích cvičení Svaly v oblasti krční páteře Svaly v oblasti trupu a paží Ohybače (flexory) kyčelního kloubu Přitahovače (adduktory) kyčelního kloubu Svaly na zadní straně dolních končetin a hýžďové svaly Příklady posilovacích cvičení Svaly horních končetin a pletence ramenního Svaly břišní Svaly mezilopatkové a dolní fixátory lopatek Svaly hýžďové Stabilizační cvičení na balónech Cíle a úkoly kompenzačních cvičení Závěr Seznam pouţité literatury

3 1. Úvod Význam tělesného pohybu pro zdraví člověka, pro harmonický rozvoj lidského těla, pro zlepšení fyzické kondice a konečně jako prostředek léčení byl uznán před dávnými věky. První doklady o léčebné tělovýchovné činnosti pocházejí z Číny. Jako léčebné prostředky uvádějí dechovou gymnastiku, cvičení při zlomeninách, při deformacích páteře, nemocech krevního oběhu a různé druhy masáţí. Z Číny se tyto vědomosti přenášely do jiných zemí. V Řecku to byla speciální gymnastika doplňovaná masáţi a speciální dietou. V Indii věnovali velkou pozornost vlastnímu systému jógy. V období feudalismu se pro nepříznivý vliv náboţenství ve vyuţívání tělesných cvičení pro udrţení a zlepšení kondice nepokračovalo. V období raného kapitalismu pokračuje a prohlubuje se ocenění tělesné výchovy a léčebné gymnastiky. Jednostranným zatíţením organismu při práci v továrnách docházelo především u mládeţe k návyku nesprávného drţení těla. A zde se do popředí dostává kompenzace jednostranných činností člověka. Po skončení první světové války nastává systematický rozvoj v oboru léčebné tělesné výchovy. Činnost v tělesné výchově dospělých a zdravotně oslabených byla rozvíjena především na úseku lázeňském, v sanatoriích a odborných léčebných ústavech.roku 1931 končí období sbírání zkušeností a metodických vědomosti, formování kádrů, lékařů a tělovýchovných zařízení. Po skončení 2.světové války a ukončení léčebné rehabilitace válečných invalidů, nastal velký rozvoj vědeckého výzkumu, který se v posledních deseti letech zaměřil na tělesnou výchovu zdravotně oslabených občanů a kompenzační cvičení při jednostranném zatíţení sportovců. Při současném způsobu ţivota neustále ubývá přirozeného pohybu. Vymoţenosti moderního ţivota, jako je mechanizace a automatizace výroby a velké mnoţství nejrůznějších dopravních prostředků nám sice ţivot zpříjemňují a zpohodlňují, ale nejsou-li doplněny pohybovou aktivitou, vedou ke svalové ochablosti a celkové zdravotní oslabenosti. Na druhé straně při jednostranné pohybové činnosti dochází k přetěţování jednotlivých svalových skupin. 2

4 2. Stav dosavadních poznatků 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů Do doby nedávno minulé se autoři problematikou kompenzačních cvičení pro sportovce a jednotlivé sporty příliš nezabývali, a pokud ano, většinou své práce nikde nepublikovali. Například pro moderní gymnastiku se ţádná práce nezabývá přímo kompenzačními cvičeními a neřeší komplexně dysbalance a bolesti v důsledku velkého zatíţení některých svalových skupin těla gymnastek. Z několika prací, které mi byly dostupné, jsem vybrala ty, ze kterých bylo moţno při práci vycházet a bylo na ně eventuelně moţno navázat. Ţádná z prací se ale nezabývá přímo kompenzačními cvičením v rámci regenerace sil moderních gymnastek. Jsou to práce zaměřené především na kompenzační cvičení v rámci regenerace sil mladých sportovců nebo práce zaměřené všeobecně pro zdravotně oslabené občany. Mezi ty, kteří stáli u zrodu myšlenky pomáhat zdravotně oslabeným jedincům pohybovou činností, patří především Doc. MUDr. Škvára František a Prof. MUDr. Havrda Jaroslav. Zájem tělovýchovných pracovníků a trenérů ukázal, ţe uvedená problematika je aktuální a ţe potřeba kompenzačních cvičení a potřeba prevence svalové nerovnováhy u mladých lidí je nezbytná. Kompenzační cvičení mají za úkol vyrovnat a obnovit přechodný pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů a celého organismu sportovce. Pokles tělesné aktivity vzniká jako důsledek jednostranného nekompenzovaného zatěţování. Všechny poruchy pohybového aparátu mají charakteristický začátek i průběh. Proto je nutné se s těmito charakteristikami nejprve seznámit. Kaţdá činnost, ať pracovní či sportovní, vyvolává únavu, stav, kdy dochází k postupnému ubývání sil a výkonnosti. Je závislá na zdravotním stavu jedince, na druhu a kvalitě vykonávané práce (činnosti), na prostředí, ve kterém se činnost uskutečňuje. Základním příznakem nastupující únavy je sníţený výkon. Proto bychom při kaţdé činnosti měli věnovat pozornost poměru mezi zatíţením a zotavením organismu a u mládeţe objektivně posuzovat biologický věk. 3

5 Činnost svalových skupin a jejich vzájemné koordinační vztahy jsou jednak podmíněny schématem nervových spojů, jak je zákonitě přinesl vývoj a jednak účelností potřebné činnosti. Navíc mají svaly specifické vlastnosti, které jsou vývojové povahy. Svaly posturální jsou fylogeneticky starší, mají niţší práh dráţdivosti, menší únavnost, jsou odolnější vůči škodlivým podnětům a mají lepší regenerační schopnosti. Hlavním úkolem této skupiny je udrţovat polohu těla v prostoru, jsou tedy neustále v určitém pracovním napětí, neboť na kaţdou naši tělesnou polohu působí stále zemská přitaţlivost. V průběhu celého ţivota jako reakce na nejrůznější adaptační děje mají tyto svaly značnou tendenci ke zkrácení. Tato tendence vystupuje do popředí zvláště při nevyrovnané tělesné čí pracovní činnosti. ( Příbramská; 1986 ) Mezi posturální svaly patří -kápový sval (zejména jeho horní část) - zdvihač lopatky - velký prsní sval - ohýbače prstů ruky - zádové svaly - čtyřhranný sval bederní - ohýbače kyčelního kloubu- bedrokyčlostehenní přímý stehenní napínač povázky stehenní krátké stehenní přitahovače - přitahovače stehen - malý sval velký sval dlouhý sval štíhlý sval - ohýbači kolenního kloubu- dvojhlavý stehenní pološlašitý dvojhlavý stehenní poloblanitý -trojhlavý sval lýtkový 4

6 Svaly fázické jsou fylogeneticky mladší, mají vyšší práh dráţdivosti, větší únavnost a jsou citlivější na škodliviny (snadno podléhaní infekcím). Mají horší regenerační schopnosti a jen málo jsou schopné se zapínat za extrémních podmínek jako na příklad za únavy. Jejich hlavním úkolem je pohyb vpřed (lokomoce) a náročné koordinační pohyby. V průběhu ţivota mají značnou tendenci k oslabení. Dokonce můţe poklesnout jejich svalová síla aţ na padesát procent. To přináší značné přetíţení svalů, které daný pohyb spoluzajišťují. Velmi rychle podléhají únavě a při velké únavě mohou být nahrazeny i posturálními svaly. Posturální svaly nejdříve přebírají funkci částečně, aţ trvale. Tak vzniká svalová dysbalance. ( Příbramská; 1986 ) Mezi fázické svaly patří: - kývače (zvedače) hlavy - fixátory lopatek - břišní svaly - hýţďové svaly - čtyřhlavý sval stehenní - deltový sval - dvojhlavý sval paţní Svaly posturální a fázické při pohledu z boku vytvářejí systémové útvary podobné vlnovce. Oba systémy střídavě protínají podélnou osu těla a kříţí se. Obě skupiny jsou ve fyziologických poměrech v naprosté rovnováze a během ţivota se vede neustálý proces k udrţení této rovnováhy. Významným pomocníkem v tomto procesu jsou kompenzační cvičení. Nejsou-li cvičení prováděna správně, nebo nejsou-li prováděna vůbec, můţe vzniknout svalová dysbalance. ( Zitko; 1998 ) Stav svalové dysbalance je nejčastějším jevem poruch hybného systému. Projevem jsou bolesti a vadné drţení těla ( zvětšené prohnutí krční páteře, zakulacené drţení ramen, kulatá záda, zvětšená hrudní kyfóza, zvětšená bederní lordóza, skoliotické drţení těla, povolené břišní svalstvo). ( Zitko; 1998 ) 5

7 3. Následky svalové dysbalance Vznikají nepříznivé změny v dynamice hybného ústrojí, zejména na kloubech, dochází k nefyziologickému zatěžování jednotlivých kloubních tkání. ( Zitko; 1998 ) POSTURÁLNÍ SVALY FÁZICKÉ SVALY tendence ke zkrácení tendence k ochabnutí A. šíjové svaly x hluboké ohybače krku (výsledkem dysbalance ke předsunuté držení hlavy spojené s mírným záklonem hlavy) B. prsní svaly x mezilopatkové svaly (výsledkem je hyperkyfóza hrudní páteře) C. bederní x břišní svaly vzpřimovače (výsledkem je hyperlordóza bederní páteře) D.bedrokyčlostehenní x hýžďové svaly sval (výsledkem nerovnováhy je zvětšená bederní lordóza) 6

8 4. Kompenzační cvičení 4.1. kompenzační cvičení - obecně V kompenzačním cvičení budeme vyuţívat pohyby řízené, trvající delší dobu. Gymnastka bude schopna řídit a opravovat zpětnou vazbou v regulačním kybernetickém oblouku hybnosti vzniklé nepřesnosti a chyby. Naučí se tak soustředěně určitý provedený pohyb vnímat a vědomě provádět zadaná cvičení. Tento neurofyziologický pochod řízených pohybů vyţaduje určitý čas, který je dán dobou jeţ potřebují všechny signály na proběhnutí nervovými drahami a proto se všechny řízené pohyby provádějí pomalu s důrazem na přesnost. Přibliţná doba trvání řízeného pohybu je téměř jedna sekunda. V rámci kompenzačních cvičení je zapotřebí se zmínit o dechové gymnastice, která bývá často hlavní sloţkou různých cvičebních sestav. Je nutné zdůraznit, ţe dýchání při pohybu by mělo být u zdravého jedince zcela zákonitým způsobem řízeno automaticky a tak není nutné do něj zasahovat nevhodnými manévry, jako například na doby provádět vdech - výdech. U zdravotně oslabených jedinců se často setkáváme s krátkým neekonomickým, nezdravým výdechem. Proto musíme tyto jedince na tuto skutečnost upozornit, neboť zkrácení výdechové fáze můţe mít za následek špatný rozvoj pohyblivosti hrudníku. ( Alter; 1998 ) Mechanismy, které udrţují typ dýchání se nazývají mechanismy řídící. Ty se dělí na centrální a periferní. Centrální řízení - je závislé na výměně látkové a je uloţeno v prodlouţené míše. Jeho řízení je automatické. Periferní mechanismy - jsou podle Gaymanse vzhledem k pohybové funkci tyto: OČI - při rytmickém, rozsahem nepatrném pohybu očí nahoru se sportovec nadechuje a při stáčení očí dolů provádí výdech. Jakmile se oči stáčejí dolů i při vdechování převaţuje typ břišního dýchání HORNÍ KONČETINY - základem je neurofyziologický princip, který říká, ţe tonus svalstva předloktí ovlivňuje tonus svalů celého těla. Čím silnější jsou kontrakce 7

9 ohybačů a natahovačů předloktí, tím vyšší je všeobecný svalový tonus. Jakmile všeobecný svalový tonus klesá nastupuje automaticky typ břišního dýchání. DOLNÍ KONČETINY - stejný periferní mechanismus jako u horních končetin platí i zde. JAZYK - při dýchání břišním, leţí špička jazyku proti horním řezákům. U hrudního dýchání se jazyk stahuje dozadu a špička je proti patru při vdechu a při výdechu se posune dopředu proti patru. Vlastní pouţívaná cvičení musí být přesně prováděna s ohledem na daný cíl. Musí být správně pochopen význam cvičení. Ze začátku musíme sledovat provádění aţ do detailů cviků. Řazení jednotlivých cvičebních tvarů je následovné: - cvičení relaxační - cvičení protahovací - cvičení posilovací 4.2. cvičení relaxační cvičení uvolňovací. Relaxací v tělesné výchově rozumíme vědomé uvolnění tělesného nebo duševního napětí tělovýchovnou činností s vyuţitím osvěţujícího účinku tělesných pohybů. Mluvíme o relaxaci pohybem. Tímto druhem cvičení, sníţíme míru napětí ve stanovené svalové oblasti. Relaxace je vlastně maximální vyloučení smyslových vzruchů, pocit tíţe vlastního těla a jeho jednotlivých částí. Je opakem svalového stahu. Je-li relaxace prováděna správně, projeví se brzy její účinek. ( Zitko; 1998 ) zdokonalení a prohloubení uvolnění se promítne ve zvýšené výkonnosti pracovní iniciativy (vliv má především na pozdější sílu stahu, rychlost, vytrvalost, koordinaci a obratnost). ( Zitko; 1998 ) má vliv na ţivotnost svalové hmoty, nejdůleţitější je relaxace ve spánku, kdy dochází k největšímu odstranění únavy. ( Zitko; 1998 ) Správné relaxaci se musíme učit. Při nácviku ţádná část těla nesmí být nucena se aktivizovat. Také prostředí musí být správně připravené. 8

10 Je nutný klid, kázeň, hygienicky nezávadné prostředí bez prudkého světla a s optimální teplotou. Slova cvičitele jsou tlumená, je vhodná i hudební kulisa. Při nácviku svalové relaxace vedeme k tomu, abychom na pohyb mysleli radostně, abychom jej prováděli s vůlí měnit jeho kvalitu. Tak lze vykonaný pohyb proţívat. Mluvíme proto o chtěném uvolňování, při němţ se cvičenka uvědomuje způsob relaxace a rozdíl mezi napětím a uvolněním svalů. Relaxaci dělíme na: celkovou - kdy postupně uvolňujeme celé tělo lokální - kdy uvolňujeme určitou svalovou skupinu diferencovanou (zároveň cvičení koordinace) - kdy zapínáme určitou svalovou skupinu a současně jiné svalové skupiny uvolníme 4.3. cvičení protahovací mají za úkol zvětšit klidovou a aktivní délku svalů posturálních. Zcela nezbytně musíme před protahovacími cvičeními svaly prohřát a prokrvit mírně dynamickým pohybem. Musí být dále sval maximálně uvolněný a protahování nesmí překročit hranici bolesti. Dnes uţ můţeme vyuţít i strečových cvičení. ( Zitko; 1998 ) Podle toho, jakým způsobem cvičení provádíme, je dělíme na cvičení statická a švihová. Dříve se myslelo, ţe jsou účinnější cvičení švihová. Od této teorie se odstupuje. Statická protahovací cvičení mají celou řadu výhod. Můţeme je přesně dávkovat, účinek je déle trvající. Velkou výhodou je i to, ţe jimi málokdy působíme negativně na jinou část hybného systému. Při cvičení postupujeme následovně: sval, který chceme v uvolnění protáhnout, zapojíme v krátké době do aktivity a zvýšíme jeho napětí. Poté ho náhle vypojíme a ve fázi krátkodobého útlumu provedeme jeho protaţení (opakujeme cca 4x). 9

11 4.4. cvičení posilovací cílem tohoto cvičení je zvýšit sílu fázických svalů. Posilovat znamená, nutit organismus, aby se adaptoval na nové vyšší poţadavky, na zvýšenou námahu. Usilujeme o zvýšení trvalého klidového napětí svalů. ( Zitko; 1998 ) Podle toho, zdali se při posilování rozměr svalu mění či ne, dělíme cvičení na izotonická a izomerická: izometrická - v průběhu těchto cvičení se nemění rozměr svalů, ale dochází k růstu jeho napětí. Velmi důleţitá je poloha, která odpovídá míře zkrácení svalu. Platí zde zásada, ţe toto cvičení provádíme ve střední poloze. izotonická - zde dochází ke zkrácení nebo prodlouţení svalů, napětí se nemění. U těchto cvičení je kladen důraz na tempo, ve kterém je provádíme a také na počet opakování. Rychlost nesmíme zvýšit natolik, aby došlo k nadměrné aktivaci antagonních svalů, které vyvolávají brzdivý účinek a byly by tedy posilovány zároveň. V celém sledu cvičení tedy platí důleţité pravidlo, ţe nemůţeme nikdy posilovat oslabený sval, aniţ jsme protáhli jeho antagonistu. Z toho vyplívá, ţe nejprve je nutné zkrácené svaly (posturální) protáhnout a potom ochablé (fázické) posílit. Proces cvičení je tedy mimořádně náročný a rozsáhlý. Vyţaduje dokonalé zajištění celého komplexu podmínek, na nichţ je dokonalé a úspěšné zvládnutí cvičebních tvarů přímo závislé. Nelze podceňovat ani jednu ze sloţek, jimiţ je dán a konstruován vlastní reálný výkon. Je vcelku logické, ţe některé sloţky mají význam základní a jiné jsou méně důleţité aţ podruţné. Při snaze o maximální výkon však není moţné podceňovat ani jednu z dílčích komponent. ( Alter; 1998 ) Musíme vyjít ze základního vztahu: PRÁCE -----> ÚNAVA -----> ZOTAVENÍ -----> PRÁCE 10

12 Z toho vyplívá, ţe regenerační pochody se prolínají celým ţivotem kaţdého člověka. Uspořádání normálního rytmu a reţimu lidí bez jednostranného zatíţení dává většinou dostatek časového prostoru na odpovídající pasivní a aktivní regeneraci. U lidí s dlouhodobým a jednostranným zatíţením je situace sloţitější. 5. Příklady protahovacích cvičení 5.1. svaly v oblasti krční páteře stoj spojný (klek, klek sedmo, sed, turecký sed,...): předklon, vydrţet na 10 dob obr.: stoj spojný, otočit hlavu o 45 stupňů, předklon hlavy (brada ke klíční kosti), vydrţet 5 dob na obě strany úklon hlavy s depresí protilehlého ramene (kdyţ L strana, P rameno - nahoru x dolu x krouţky a obráceně) turecký sed, rovný předklon (jen rovný!!), hýţdě drţet na zemi (po výdrţi hluboký, ohnutý předklon - 2-4x), výdrţ na 10 dob obr.: překáţkový sed, obě nohy pokrčmo, rovný předklon, po výdrţi hluboký, ohnutý předklon (L, P, 2-4x), výdrţ vţdy na 5 dob 11

13 5.2. svaly v oblasti trupu a paží mírný podřep, ohnutý předklon trupu a hlavy: protahujeme především vzpřimovače v bederní části, výdrţ 10 dob, 3-4x obr.: mírný podřep pokrčmo, zánoţný levou (pravou): ohnutý předklon a podsazení pánve, vydrţíme 10 dob na obě strany vzpor klečmo: vzpor klečmo ohnutě, 5x vzpor klečmo prohnutě: vyvěšení páteře, výdrţ na 10 dob, 3-4x mírný stoj rozkročný, spojit ruce za zády: zapaţit, 10x obr.: leh na zádech pokrčená kolena, nohy od sebe, paţe v upaţení, pokládáme P chodidlo na L koleno (prodýchat), rotace v pánvi laterálně, nohy vlevo, hlava vpravo, výměna 2-4x spirální sestava: leh, páteř do rotace - nohy vlevo, hlava vpravo, výměna 2x 5.3. ohybače (flexory) kyčelního kloubu podřep zánoţný pravou: protlačení boků vpřed, L, P, výdrţ na 10 dob, 2x obr.: 5.4. přitahovače (adduktory) kyčelního kloubu leh na zádech, přednoţit: roznoţit, s mírným tahem rukou za lýtka zvětšit rozsah pohybu, 5x 12

14 5.5. svaly na zadní straně dolních končetin a hýžďové svaly sed: mírný rovný předklon trupu, výdrţ na 10 dob ve dvou sériích sed roznoţný pokrčmo L, P, opřít P chodidlo o vnitřní stranu levého stehna: mírný rovný předklon, L chodidlo - flex, výdrţ na 10 dob, obě nohy obr.: leh na zádech, pokrčmo: skrčit přednoţmo levou a přitáhnout stehno k hrudníku (i s proti pohybem), výdrţ na 5 dob, obě nohy 6. Příklady posilovacích cvičení Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost svalů. Mezi další účinky posilovacích cvičení patří: prevence svalové atrofie zvýšení síly, popřípadě zvětšení objemu svalu (hypertrofie) zvýšení klidového tonusu upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu zlepšení svalové vytrvalosti (schopnost ekonomicky pracovat po delší dobu) zlepšení vnitrosvalové i mezisvalové koordinace (předpoklad snadnějšího učení pohybovým dovednostem) zvýšení pevnosti kostí zlepšení stability a pevnosti kloubů vliv na drţení těla 13

15 6.1. svaly horních končetin a pletence ramenního kliky ze vzporu klečmo - dívčí kliky : provádíme v mírně kyfotickém postavení páteře, později i s odrazem a tlesknutím, 10x - čtyři série kliky ze vzporu leţmo - pánské kliky : soustředíme se na správné postavení segmentů těla a na zrychlení pohybu z kliku do vzporu, u zdatnějších i s tlesknutím, 5x ve dvou sériích podpor na předloktích leţmo; vzpor leţmo: tuto změnu poloh provádíme nejprve střídmoruč, později i souruč, a to buď na nízké bedně nebo na zemi, 5x obě moţnosti obr.: 6.2. svaly břišní pohybová funkce břišních svalů - přímé břišní svaly - šikmé břišní svaly - příčné břišní svaly zásady při posilování břišních svalů - posilovat břišní svaly ve zkrácení - vyuţívat prohloubeného výdechu pro jejich aktivaci - volit takovou modifikaci cviku, aby pomalý pohyb byl proveden v jedné sérii minimálně 16-20x - kombinovat cviky z různých skupin - vţdy začít retroverzí (podsazením) pánve a přitlačením beder k podloţce leh na zádech pokrčmo - postupný ohnutý předklon trupu (pánev musí zůstat leţet na zemi!), 10-20x leh pokrčmo - postupný ohnutý předklon trupu (pánev musí zůstat leţet na zemi!): můţeme provádět čistou flexi trupu nebo flexi s rotací, 10-20x leh, skrčit přednoţmo: postupné odvíjení pánve a bederní části páteře, aţ se kolena dotknou brady, 10-20x 14

16 vzpor klečmo, nohy flex, paţe střídavě do zapaţení, počet dle uváţení obr.: vzpor klečmo, nohy flex, nohy střídavě pokrčit k hrudníku -oba poslední cviky spojit - L ruka do zapaţení, P noha k hrudníku -oba cviky (paţe, nohy = i oboje) ve vzporu pokrčm 6.3. svaly mezilopatkové a dolní fixátory lopatek turecký sed, upaţit dolů a vzad: stáhnout ramena dolů a přitlačit lopatky k hrudníku, 10x ve dvou sériích turecký sed, ruce v týl: střídavě ohnutý předklon a vzpřim (zatlačit lokty vzad, nezvedat ramena), 10x ve dvou sériích obr.: leh na břiše, pokrčit upaţmo: zvednout předloktí od podloţky s vnitřní rotací - lokty zůstávají na podloţce, 10-20x leh na břiše, ruce v týl: mírný hrudní záklon a zanoţit - posilování svalové smyčky: vzpřimovače, hýţďové svaly, ischiokrurální svaly, 10x výdrţ leh na zádech pokrčmo, připaţit: tlakem loktů do podloţky, hrudní záklon - tělo se opírá o týl, lokty, hýţdě a paty, 10x výdrţ 6.4. svaly hýžďové leh na zádech pokrčmo, zvedat hýţdě do nejzazší polohy, ve výdrţi kolena k sobě, 10x ve třech sériích obr.: vzpor klečmo, paţe na předloktí, zanoţit pokrčmo P, L - flex, malé pohyby nahoru, dolů, opakujeme 20x ve třech sériích 15

17 7. Stabilizační cvičení na velkém míči posilování horních končetin v lehu na zádech Leh na zádech pokrčmo, nohy mírně od sebe, chodidla opřít o zem, míč uchopit do předpaţení. Břišní svaly stáhnout a přitlačit bederní část páteře k zemi. Paţe propnout v loktech. ( Jarkovská; 2011 ) most s nohama na stabilizačním míči Leh na zádech, nohy na míč. Boky zdvihnout vzhůru tak, aby tělo bylo v jedné rovině. Vydrţet dvě vteřiny a postupně pohybovat boky dolů. Hýţdě nepoloţit na podloţku, pohyb opakujeme. ( Jarkovská; 2011 ) přítahy kolen na stabilizačním míči Leh na zádech, horní končetiny na zemi, dolní končetiny na stabilizačním míči. Tělo drţíme rovnoběţně se zemí. Velmi důleţité je, abychom neměli propadlé nebo vystrčené boky. Kolena přitáhnout k hrudníku a zpět. Pohyby opakujeme nejméně 10x po třech sériích. ( Jarkovská; 2011 ) rotace na stabilizačním míči Leh na zádech, horní končetiny na zemi, dolní končetiny na stabilizačním míči. Kolena pokrčmo tak, aby tvořila úhel cca 90. Následně provedeme rotaci do jedné a druhé strany. Jakmile tento pohyb ovládáme, opakujeme 5x na obě strany ve dvou sériích. ( Jarkovská; 2011 ) extenze na stabilizačním míči Leh na břiše, na míči, nohy opřené o zem, paţe v týl. Předklon tak, aby páteř opisovala tvar stabilizačního míče. Následně provedeme extenzi, aby bylo tělo v jedné rovině. Výdrţ dvě vteřiny, opakujeme 10x. ( Jarkovská; 2011 ) 16

18 8. Cíle a úkoly kompenzačních cvičení Cílem cvičení, které v našem konceptu nazýváme kompenzační cvičení, je přispět k systémovému a systematickému ovlivňování stavu hybného systému a k vypracování správných pohybových stereotypů ve stoji, chůzi, sedu a v dalších náročných posturálních polohách a pohybech. Mezi hlavní úkoly kompenzačních cvičení patří: vyrovnávat jednostranné zatíţení předcházet vzniku svalové nerovnováhy a tím i poruchám hybnosti v kloubech přispět k vytváření kvalitních pohybových stereotypů Z didaktických důvodů rozdělujeme kompenzační cvičení na několik skupin: cvičení relaxační cvičení protahovací a napínací cvičení cíleně posilovací cvičení mobilizační (kloubně uvolňovací) cvičení dechová cvičení pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů Postup při aplikaci kompenzačních cvičení předpokládá: 1. mít představu o správném drţení těla 2. znát orientační testování kloubně-svalových (artromuskulárních) jednotek 3. umět vyšetřovat (ohodnotit) základní pohybové stereotypy Jinak řečeno, je třeba provést vstupní diagnostiku hybného systému ve smyslu celkového drţení těla, posoudit jednotlivé svalové skupiny ve smyslu zkrácení či oslabení a posoudit kvalitu základních pohybových stereotypů. Při funkční diagnostice pohybového aparátu dětí školního věku, kteří jsou tělovýchovnými lékaři zařazeni do školní tělesné výchovy se nejčastěji můţeme setkat s tendencí: k ochablému drţení těla k hyperlordotickému drţení těla k hyperkyfotickému drţení těla ke skoliotickému drţení těla 17

19 Celý pohybový aparát je však jedním funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se vším. Proto většinou u kulatých zad (kyfóza) objevíme i zvětšenou lordózu bederní páteře apod. Je třeba si uvědomit, ţe většina projevů vadného drţení těla je nejčastěji způsobena svalovými dysbalancemi mezi kosterními svaly, jejichţ činnost řídí centrální nervová soustava na různých úrovních. ( Zitko; 1998 ) 18

20 9. Závěr Je velmi důleţité kompenzovat jednostranné zatíţení moderních gymnastek. Z metodického hlediska je při zjištěné nerovnováze mezi svalovými antagonisty nejprve nutné začít s protahováním zkrácených svalů a teprve jsou-li svalová zkrácení odstraněna, je moţné cíleně posilovat ochablé svaly. Zkrácený sval je totiţ aktivován při nejrůznějších pohybech více, neţ by odpovídalo ekonomickému zatěţování v kloubně svalové jednotce a ovlivňuje statiku celého těla. Zkrácený sval dovede měnit pohybové návyky a aktivuje se přednostně i v situacích, kdy by neměl být aktivován, nebo dokonce kdy by měl být v aktivním útlumu. Zkrácený sval se navíc díky reflexnímu útlumu stává příčinou oslabení jeho antagonisty. Izolované posilování reflexně oslabených svalů je pak neúčinné. Vytvořila jsem soubor kompenzačních cvičení v rámci cvičení moderní gymnastiky v BCVČ Lesná, na odstranění negativních vlivů z jednostranného zatíţení. Výběrem cviků byla zjištěna i jejich úspěšnost. Necelé dva roky jsem pracovala s deseti gymnastkami a pozorovala jejich zlepšení. 19

21 10. Seznam použité literatury Helena Jarkovská; 264 cvičení na velkém míči; zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro kaţdého; Nakladatelství Grada a.s.; Praha 2011; ISBN Miroslav Zitko; Kompenzační cvičení; Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport ţáků ZŠ; Nakladatelství Svoboda; Praha 1998; ISBN Český ústřední výbor ČSTV; Zpracovala: Příbramská Alena; Metodický dopis; Protahovací cvičení a jejich vyuţití v praxi; Praha 1986 Alter Michael J.; Strečink; 311 protahovacích cviků pro 41 sportů; Nakladatelství Grada a.s.; Praha 1998; ISBN

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!!

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!! KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ = soubor jednotlivých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého náčiní (švihadlo, ručník, polštář apod.) a nářadí (žebřiny, židle,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. OMEZENÍ POHYBLIVOSTI PÁTEŘE BOLESTIVOST ZAD A KRKU V ZÁVISLOSTI NA DRUHU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA VENKOVĚ A VE MĚSTECH Bc. Petr Zouhar Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. ŠKOLY

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. A B C 1.ZP: leh na zádech, vzpažit PHK,LHK připažit, ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaně vzhůru ZP: leh na zádech, vzpažit (celá plocha V-bedra do podložky, PHK do dálky.lhk podél V- bedra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání a Český svaz moderní gymnastiky ROZCVIČENÍ NA ZEMI SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Petra Dobšáková Brno 2015 OBSAH 1.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

PŘÍLOHY Seznam příloh:

PŘÍLOHY Seznam příloh: PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise Příloha č. 2. Vzor informovaného souhlasu Příloha č. 3: Přístoj BIA QuadScan 4000 Příloha č. 4: Umístění elektrod přístroje BIA QuadScan

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Závěrečná práce licence C. Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin

Závěrečná práce licence C. Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin Závěrečná práce licence C Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin Mgr. Lucie Štvánová 30.11.2016 Úvod Svoji závěrečnou práci jsem zaměřila na kompenzační cvičení bederní oblasti

Více

O metodě paní Mojžíšové

O metodě paní Mojžíšové O metodě paní Mojžíšové Ludmila Mojžíšová (nar. 25.9.1932) celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence fu nkčních poruch pohybového ústrojí. Pracovala jako rehabilitační sestra a vyvinula

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení

Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení 1. Všechny cviky provádějte pomalu a plynule. 2. Pokud cvičíte ve dvojici, je velmi důležitá komunikace mezi partnery. 3. Cvik provádějte do pocitu mírného

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko Opřít koleno a pohyb po celém lýtku nebo různé kroužky s pohybem po celém lýtku bérec Kočka a roluji pod sebe

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

DONUT BALL METODICKÁ PŘÍLOHA 76. Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková.

DONUT BALL METODICKÁ PŘÍLOHA 76. Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 20. ročník prosinec 2016 METODICKÁ PŘÍLOHA 76 DONUT BALL Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková www.caspv.cz METODICKÁ PŘÍLOHA

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1 ZÁSADY STREČINKU protahovat jen zahřáté svaly, vhodné oblečení zaujmout správnou výchozí pozici, která je stabilní a pohodlná pohyb ve směru protažení provádět pomalu a plynule krajní pozice je pocitem

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý STREČINK Stopy strečinku lze nalézt už v dávné historii, především v Japonsku a Číně v gymnastickém cvičení Taichi. U dalších starověkých národů (Řeků, Kréťanů, Egypťanů, Hebrejců) nalézáme podobné pomalé

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. Třídy specializace Moderní gymnastika Posilování v moderní gymnastice pro věkovou skupinu 10 12 let Vypracovala: Alţběta Malcová Praha 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Posilování

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více