zpráva za tfii ãtvrtletí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpráva za tfii ãtvrtletí"

Transkript

1 zpráva za tfii ãtvrtletí

2 ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

3 MAKROEKONOMICK A PRO PODNIKÁNÍ âeské SPO ITELNY TRÎNÍ RÁMEC RÛst ãeské ekonomiky se zpomaluje. Zatímco ve druhém pololetí loàského roku se hrub domácí produkt ve stál ch cenách zv - il o 3,0 % meziroãnû, za prvních est mûsícû leto ního roku dosáhl reáln ekonomick rûst 2,6 %. Slabá zahraniãní poptávka a rychlé posílení koruny se negativnû projevuje na v konnosti domácí ekonomiky, av ak v porovnání s prûmûrem Evropské unie stále je tû roste domácí ekonomika rychleji. Úspû nû tak pokraãuje proces sbliïování ekonomické úrovnû mezi âeskou republikou a Evropskou unií. V souãasné dobû je hlavním zdrojem ekonomického rûstu âeské republiky spotfieba domácností. Investiãní aktivita v dûsledku zhor ující se finanãní situace podnikû slábne. Zájem zahraniãních investorû o âeskou republiku je stále velk, ale nestaãí kompenzovat útlum investic domácích podnikû. Silná koruna a naopak slabá zahraniãní poptávka nutí domácí podnikatelské subjekty restrukturalizovat, coï s sebou pfiiná í vy í nezamûstnanost. Dopad povodní na ekonomiku nebude nijak dramatick. Deficit zahraniãního obchodu âeské republiky za první tfii ãtvrtletí tohoto roku ãiní 57,9 mld. Kã, coï je ménû neï v pfiedchozích dvou letech. Za zlep ením zahraniãního obchodu stojí paradoxnû silná koruna, která sniïuje ceny dováïeného zboïí a surovin, a rostoucí exportní v konnost ãeské ekonomiky. Dlouhodobá stagnace svûtové ekonomiky v ak brání v raznûj ímu rûstu v vozní aktivity v âeské republice. Nízká inflace v zahraniãí a silná koruna stlaãily míru inflace v âeské republice pod 1 %. Centrální banka reagovala na silné dezinflaãní tlaky opakovan m sníïením repo-sazby aï na 3,00 % p.a. s platností od 26. ãervence ânb nyní udrïuje svoji intervenãní sazbu pod úrovní Evropské centrální banky. âesk dluhopisov trh byl z velké ãásti ovlivnûn setrval m poklesem v nosû na svûtov ch trzích. Tento trend byl v âeské republice navíc podpofien historicky nízkou mírou inflace a posilováním koruny. Povodnû v první polovinû srpna vedly k doãasnému rûstu v nosû. JiÏ koncem srpna se v ak v nosy vrátily na úrovnû pfied povodnûmi. Pfiebytek v platební bilanci se v prvním pololetí 2002 zv il na rekordních 174 mld. Kã v souvislosti s privatizaãními pfiíjmy státu a v omezené mífie i s intervencemi ânb proti posilování koruny. Pfiíliv tzv. investic na zelené louce pokraãuje. Deficit bûïného úãtu klesl na 4,0 % HDP a dosáhl zhruba 34 mld. Kã. Pfievis poptávky po korunové likviditû v raznû vzrostl, neboè schodek na bûïném úãtu byl estkrát niï í neï pfiebytek na finanãním úãtu platební bilance (217 mld. Kã). AÏ do první poloviny ãervence pokraãovalo posilování koruny navzdory dohodû ânb a vlády o sterilizaci privatizaãních pfiíjmû. Tento v voj odráïel jak rostoucí poptávku po korunû ze strany zahraniãních investorû, tak i spekulace na dal í posílení ãeské mûny. âeské národní bance se ani opakovan mi intervencemi, ani sniïováním úrokov ch sazeb tento trend nepodafiilo zastavit. ânb koncem ãervna 2002, kdy koruna dosahovala svého historického minima 28,80 za euro, zmûnila svoji taktiku sníïila úrokové sazby pod hodnotu zemí EMU, ãímï eliminovala náklady spojené s intervencemi. Poté centrální banka zahájila taktiku skryt ch intervencí. ânb intervenovala ãasto, ale v relativnû mal ch objemech. V emi prostfiedky se také snaïila demonstrovat svoji pfiipravenost bránit dal ímu posilování mûny. Smûnn kurz se v druhé polovinû srpna ustálil pfiibliïnû na 30,50. Srpnové povodnû mûly jen krátkodob oslabující úãinek na korunu. 2

4 âeská spofiitelna, a.s. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁ SKÉ V SLEDKY âeské SPO ITELNY K 30. ZÁ Í 2002 (MEZINÁRODNÍ ÚâETNÍ STANDARDY, NEAUDITOVANÉ) K 30. záfií 2002 vykázala âeská spofiitelna podle mezinárodních úãetních standardû konsolidovan ãist zisk ve v i mil. Kã, coï pfiedstavuje v porovnání s v sledky ke tfietímu ãtvrtletí roku 2001 více neï ãtyfinásobn nárûst. Zisk pfied zdanûním dosáhl objemu mil. Kã a meziroãnû vzrostl témûfi trojnásobnû. Provozní zisk se zv il ve srovnání se stejn m obdobím loàského roku z mil. Kã na mil. Kã, tj. o 35 %. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) dosáhl úrovnû 24,4 %, ukazatel v nosnosti aktiv (ROA) dosáhl v e 1,3 %. Ve stejném období minulého roku ãinilo ROE 6,8 % a ROA 0,3 %. DosaÏené v sledky naznaãují, Ïe rok 2002 bude nejúspû nûj ím rokem v novodobé historii âeské spofiitelny. Pfies klesající úrokové sazby v ãeské ekonomice, které pûsobí na sniïování objemu úrokov ch v nosû a úrokov ch nákladû, dokázala âeská spofiitelna sv m aktivním pfiístupem zv it úrokové v nosy v segmentu klientsk ch úvûrû a dluhopisov ch cenn ch papírû. Naopak, klesly úrokové v nosy z mezibankovních obchodû. V raznû klesly úrokové náklady, a to i v souvislosti s rûstem objemu vkladû na sporoïirov ch a bûïn ch úãtech klientû a v dûsledku splacení emise dluhopisû v únoru 2002 v nominální hodnotû 5,0 mld. Kã. âist úrokov v nos dosáhl v e mil. Kã s meziroãním nárûstem o 9 %, tj. o 994 mil. Kã. âistá úroková marïe zûstala na úrovni 3,0 %. âist pfiíjem z poplatkû a provizí oproti stejnému období loàského roku vzrostl o 2 % na mil. Kã, pfiedev ím zásluhou rostoucího poãtu a objemu transakcí platebního styku. V meziroãním srovnání vzrostl objem transakcí uskuteãnûn ch platebními kartami v síti smluvních partnerû âeské spofiitelny o 40 % na 12,3 mld. Kã a poãet tûchto transakcí ãinil 9,6 miliónu, coï pfiedstavuje nárûst o 67 %. âist zisk z finanãních operací vzrostl v meziroãním srovnání o 36 % na 933 mil. Kã. Na tomto v sledku se podílí pfiízniv v sledek v oblasti obchodû s cenn mi papíry, devizov ch operací a v nosû z úrokov ch derivátû. Oproti 3. ãtvrtletí minulého roku vzrostly provozní v nosy (zahrnující ãist úrokov v nos, ãisté pfiíjmy z poplatkû a provizí a ãist zisk z finanãních operací) o 8 % na mil. Kã, pfiiãemï podíl neúrokov ch v nosû pfiedstavuje jednu tfietinu. Provozní zisk (rozdíl mezi provozními v nosy a náklady) se k 30. záfií 2002 meziroãnû zv il o 35 % na mil. Kã. Na tomto zv ení se podílel nejen rûst provozních v nosû, ale také meziroãní pokles provozních nákladû o 3 % na mil. Kã. Podíl provozních nákladû k provozním v nosûm (ukazatel cost/income) ãinil 63,3 % a zaznamenal v meziroãním srovnání zlep ení o 7,2 procentních bodû. Provozní náklady (zahrnující náklady na zamûstnance, nakupované v kony a odpisy hmotného a nehmotného majetku) se sníïily zásluhou poklesu odpisû hmotného a nehmotného majetku a zamûstnaneck ch nákladû o 12 % (na mil. Kã), resp. 2 % (na mil. Kã). Nakupované v kony zaznamenaly mírn nárûst o 1 % na mil. Kã. Na dosaïené v i ãistého zisku a na jeho meziroãním rûstu se podílí ve srovnání s 3. ãtvrtletím 2001 také niï í saldo tvorby rezerv a opravn ch poloïek na úvûrová rizika, které dosáhlo objemu -213 mil. Kã. Na tomto pfiíznivém v sledku má podíl aktivní pfiístup pfii fiízení rizik, dokonãená restrukturalizace úvûrového portfolia, úspû né vymáhání pohledávek a povinné rozpu tûní ãásti rezervy na standardní pohledávky z úvûrû podle novelizovaného znûní zákona ã. 593/1992 Sb. DosaÏená v e 349 mil. Kã ãistého salda ostatních provozních nákladû s meziroãním zlep ením o mil. Kã byla ovlivnûna pfiedev ím niï ím ãasov m rozli ením pfiíspûvku do Fondu poji tûní vkladû. Tento pfiíspûvek ãinil k 30. záfií mil. Kã, coï pfiedstavuje ve srovnání s loàsk m tfietím ãtvrtletím pokles o 598 mil. Kã v dûsledku sníïené sazby pro odvod. Pfiízniv vliv na velikost salda ostatních provozních nákladû v porovnání s minul m rokem mûla niï í tvorba ostatních rezerv, vy í v nosy z portfolia cenn ch papírû k prodeji a zaúãtování mimofiádn ch v nosû v souvislosti s pfievodem zûstatkû na vkladních kníïkách bez pohybu 23 a více let. 3

5 âeská spofiitelna oãekává za rok 2002 kladn daàov základ. K jeho ãásteãnému pokrytí banka vyuïije cel zûstatek kumulovan ch daàov ch ztrát z minul ch let, coï se odrazí ve sníïení odloïené danû. DaÀov vliv na konsolidovan v sledek za tfii ãtvrtletí roku 2002 pfiedstavuje v alikvótním vyjádfiení mil. Kã. Bilanãní suma ke konci prvního pololetí 2002 ãinila 523,3 mld. Kã a ve srovnání se stejn m obdobím minulého roku vzrostla o 10 %, coï v absolutním vyjádfiení pfiedstavuje nárûst o 49,2 mld. Kã. Na pasivní stranû bilance se na rûstu bilanãní sumy nejv znamnûji podílely klientské vklady, které za posledních dvanáct mûsícû vzrostly o 24,4 mld. Kã (o 6 %) na 410,9 mld. Kã. Vklady obãanû se pfies probíhající konverzi anonymních vkladních kníïek v meziroãním srovnání mírnû zv ily o 0,3 mld. Kã na 316,4 mld. Kã. Vklady na vkladních kníïkách sice za posledních dvanáct mûsícû poklesly o 11 % na 145,2 mld. Kã, naopak zûstatky vedené na sporoïirov ch úãtech stouply o 15 % na 69,9 mld. Kã a vklady stavebního spofiení o 41 % na 37,9 mld. Kã. Vklady státního a komunálního sektoru pfiedstavují 27,2 mld. Kã s meziroãním rûstem o 57 %, vklady komerãních klientû vzrostly o 27 % na 67,2 mld. Kã. Vlastní kapitál se proti srovnatelnému období minulého roku zv il o 21 % na 28,9 mld. Kã pfiedev ím vlivem dosaïeného hospodáfiského v sledku na konci roku 2001 a v prûbûhu roku Kapitálová pfiimûfienost podle metodiky BIS ãinila k 30. záfií ,0 % (za srovnatelné období loàského roku ãinila 16,4 %). Celkov kapitál podle BIS pro v poãet kapitálové pfiimûfienosti ãinil 35,4 mld. Kã a rizikovû váïená aktiva 202,1 mld. Kã. K 30. záfií 2001 tyto údaje pfiedstavovaly 30,9 mld. Kã, resp. 173,5 mld. Kã. V porovnání s tfietím ãtvrtletím loàského roku objem pohledávek za klienty vzrostl o 4 % na 182,1 mld. Kã. V meziroãním srovnání pokraãovala expanze âeské spofiitelny v oblasti úvûrû obyvatelstvu, které vzrostly proti loàskému pololetí o 24 % na 49,1 mld. Kã. Na tomto v sledku má nejvût í zásluhu rûst objemu hypoteãních úvûrû; v porovnání s tfietím ãtvrtletím minulého roku se objem hypoteãních úvûrû obyvatelstvu zv il o 84 % na 13,0 mld. Kã. V znamnû vzrostly také hotovostní a spotfiebitelské úvûry o 29 % na 14,5 mld. Kã, úvûry ze stavebního spofiení o 39 % na 6,3 mld. Kã a kontokorentní úvûry na sporoïirov ch úãtech o 47 % na 4,6 mld. Kã. Úvûry právnick m osobám dosáhly v e 133,0 mld. Kã, z ãehoï pohledávky vûãi âeské konsolidaãní agentufie (âka) pfiedstavují 38,8 mld. Kã, pohledávky vûãi státnímu a komunálnímu sektoru 7,9 mld. Kã a úvûry komerãní sféfie pfiedstavují 86,4 mld. Kã. Celkov objem hypoteãních úvûrû poskytnut ch obãanûm, mûstûm a obcím a komerãní sféfie pfiedstavoval 18,3 mld. Kã. O rostoucí kvalitû úvûrového portfolia matefiské banky svûdãí ukazatel pomûru klasifikovan ch úvûrû k celkovému objemu úvûrû, kter k 30. záfií 2002 ãinil 11,1 %, pfiiãemï za stejné období minulého roku vykazoval 16,8 %. Ukazatel zahrnuje klientské i mezibankovní úvûry matefiské banky vãetnû pohledávek vûãi âka (celkem 205,9 mld. Kã) podle metodiky ânb. K 30. ãervnu 2002 âeská spofiitelna uplatnila v souladu se Smlouvou o restrukturalizaci a ruãení právo v eobecné put opce a postoupila na âka pohledávky ve v i 6,6 mld. Kã. Proces restrukturalizace úvûrového portfolia âeské spofiitelny se tak definitivnû uzavfiel. Mezibankovní pohledávky vzrostly oproti srovnatelnému období loàského roku o 28 % a dosáhly 155,8 mld. Kã pfiedev ím vlivem umístûní pfiírûstku klientsk ch vkladû a pfiesunem prostfiedkû z pokladniãních poukázek do mezibankovních repo operací. Celkov objem portfolia cenn ch papírû zaznamenal ve srovnání se stejn m obdobím roku 2001 nárûst o 4 % a ve tfietím ãtvrtletí roku 2002 ãinil 145,8 mld. Kã. Z tohoto objemu pfiedstavují pokladniãní poukázky 23 %, dluhopisy a jiné cenné papíry s pevn m v nosem 66 %, finanãní deriváty s kladnou reálnou hodnotou 9 % a akcie a jiné cenné papíry s variabilním v nosem 2 %. 4

6 âeská spofiitelna, a.s. V ZNAMNÉ OBCHODNÍ AKTIVITY V prûbûhu roku 2002 pokraãuje aktivní nabídka specializovan ch TOP ProgramÛ urãen ch na podporu financování vlastního bydlení a na rozvoj stfiedních podnikû. Programy TOP Bydlení a TOP Podnik se setkávají se znaãn m zájmem ze strany obãanû a men- ích firem. V rámci programu Top Bydlení poskytuje âeská spofiitelna zv hodnûné hypoteãní úvûry. Od poãátku roku 2002 bylo v rámci programu Top Bydlení schváleno témûfi úvûrû v celkovém objemu 4,6 mld. Kã. Obdobn program Top Podnik je urãen stfiednû velk m firmám s cílem podpofiit zv hodnûn m dlouhodob m financováním jejich rozvoj a konkurenceschopnost nejen na domácím trhu, ale pfiedev ím pfii jejich expanzi na zahraniãní trhy. V rámci programu TOP Podnik bylo za devût mûsícû roku 2002 schváleno 91 úvûrû v objemu 1,5 mld. Kã. V rámci specializovan ch programû je od srpna 2002 nabízen program Startovní pomoc poskytující úvûrovou pomoc mal m a stfiedním podnikûm po povodních a dále jsou pfiichystány programy TOP Export, urãen pro financování exportních aktivit a TOP Kapitál s cílem podporovat rozvoj firem formou venture kapitálu. V rámci rozvoje kartového programu âeská spofiitelna pfii la s nabídkou nov ch kreditních karet se znaãkou Kredit+. Kreditní karty mj. umoïàují ãerpat prostfiedky do v e sjednaného úvûrového rámce s bezúroãn m obdobím v délce aï 45 dnû. Za posledních dvanáct mûsícû vzrostl poãet vydan ch kreditních karet více neï trojnásobnû a pfiesáhl hranici 16 tisíc kreditních karet. Celkov poãet vydan ch karet pfiedstavuje 2,3 miliónu s meziroãním nárûstem o 9 %. Poãet bankomatû se za stejné období zv il o 4 % na 974, poãet obchodních míst partnerû âeské spofiitelny, které pfiijímají platební karty k placení se zv il o 28 % na Objem transakcí proveden ch v této síti se ve srovnání s loàsk m tfietím ãtvrtletím zv il o 40 % na 12,3 mld. Kã a poãet tûchto transakcí o 67 % na 9,6 miliónû. V záfií 2002 uplynul rok od startu multifunkãní sluïby telefonního bankovnictví Servis 24 poskytované Klientsk m centrem âeské spofiitelny. Servis 24 plnû nahradil a podstatnû roz ífiil moïnosti telefonního bankovnictví Sporotel. Ve ãtvrtém ãtvrtletí tohoto roku bude souãástí sluïby Servis 24 i internetové bankovnictví. Poãet uïivatelû sluïby Servis 24 pfiekroãil k 30. záfií 2002 jiï 340 tisíc klientû. SluÏba Servis 24 je pilífiem pfiímého bankovnictví âeské spofiitelny. âeská spofiitelna je podle novely zákona o bankách, kterou schválil Parlament âeské republiky na poãátku leto ního roku, povinna do konce roku 2002 zru it vkladové vztahy potvrzené vkladními kníïkami na doruãitele (anonymní vkladní kníïky). Po 1. lednu 2003 nesmí vklady na vkladních kníïkách na doruãitele úroãit. Na poãátku roku 2001 vedla âeská spofiitelna témûfi 6,6 miliónû anonymních vkladních kníïek s celkov m zûstatkem 121,0 mld. Kã. V dosavadním prûbûhu roku 2002 bylo pfievedeno 1,8 miliónu vkladních kníïek v celkovém objemu 77,1 mld. Kã, coï pfiedstavuje 28 % z celkového poãtu anonymních vkladních kníïek, resp. 64 % z objemu prostfiedkû na nich uloïen ch. V záfií 2002 schválila âeská spofiitelna projekt dluhopisového programu hypoteãních zástavních listû (HZL) v celkovém maximálním objemu nesplacen ch HZL 10 miliard Kã. První emise HZL probûhne jiï na podzim Doba trvání programu bude ãinit 15 let a splatnost kterékoli emise HZL vydané v rámci programu bude nejv e 10 let. Hlavním cílem dluhopisového programu je podpofiit dynamick rozvoj hypoteãních úvûrû se zámûrem vyuïít pfiízniv ch trïních podmínek. 5

7 OâEKÁVAN V VOJ VE 4. âtvrtletí 2002 Obdobnû jako v prvních tfiech ãtvrtletích leto ního roku budou i v jeho zb vající ãásti obchodní aktivity âeské spofiitelny zamûfieny pfiedev ím na dosaïení základních cílû stanoven ch pro rok 2002, kter mi jsou návratnost kapitálu (ROE) minimálnû 18 % a pomûr provozních nákladû a v nosû (cost/income) niï í neï 70,0 % (oba údaje jsou za konsolidovan celek podle mezinárodních úãetních standardû). âeská spofiitelna bude i v závûru roku pokraãovat v odstraàování kod, zpûsoben ch srpnov mi povodnûmi. Ve srovnání s tfiemi ãtvrtletími roku 2002 se v závûru roku na aktivní stranû bilance (po urãitém poklesu v ãervenci zpûsobeném realizací put opce ve vztahu k âeské konsolidaãní agentufie) oãekává mírn nárûst pohledávek za klienty. Na pasivní stranû bilance se v posledním ãtvrtletí pfiedpokládá pokles primárních vkladû v souvislosti s konverzí anonymních vkladních kníïek. V voj hlavních poloïek v kazu ziskû a ztrát v závûru roku bude v zásadû sledovat trendy prvních tfií ãtvrtletí. âist úrokov v nos mûïe b t negativnû ovlivnûn dal ím moïn m sníïením úrokov ch sazeb âeskou národní bankou. âist pfiíjem z poplatkû zaloïen na rostoucím objemu transakcí platebního styku, na v razné podpofie prodejního úsilí a na rûstu poplatkû a provizí spojeném se zvy ováním kvality poskytovan ch sluïeb, by mûl alespoà ãásteãnû zmírnit niï í plnûní na poãátku leto ního roku i dílãí v padky ovlivnûné srpnov mi povodnûmi a doãasn m prominutím nûkter ch poplatkû. Ukonãení oãisty úvûrového portfolia banky a povinnost rozpou tût roãnû minimálnû 25 % v minulosti vytvofien ch rezerv na standardní pohledávky z úvûrû se promítne i v pfiedpokládané niï í ãisté tvorbû rezerv a opravn ch poloïek. I pfies ukonãen proces restrukturalizace banky budou v eobecné provozní náklady nadále odráïet zv ené poïadavky související s nároãn mi programy technologick ch zmûn. V návaznosti na dosaïené v sledky za první tfii ãtvrtletí leto ního roku a s pfiihlédnutím k pfiedpokladûm v voje v závûru roku 2002 âeská spofiitelna pfiedpokládá za rok 2002 dosaïení úrovnû návratnosti kapitálu (ROE) za konsolidovan celek podle mezinárodních úãetních standardû cca 21 % a pomûru provozních nákladû a v nosû (cost/income) ve v i 62 %. AKCIONÁ SKÁ STRUKTURA K Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 88,4 % 94,9 % Mûsta a obce âeské republiky* 6,9 % 0,0 % âeská poji Èovna 3,1 % 3,4 % Ostatní 1,6 % 1,7 % * na podzim 2001 nabídla Erste Bank odkup prioritních akcií v drïení mûst a obcí. Ve stfiedisku cenn ch papírû nebyly dosud vykoupené prioritní akcie pfievedeny. Dne 31. ãervence 2002 rozhodla Burzovní komora Burzy cenn ch papírû Praha na Ïádost âeské spofiitelny ukonãit obchodování s kmenov mi akciemi âeské spofiitelny. Rozhodnutí nabylo úãinnosti 6. srpna Obchodování s akciemi âeské spofiitelny bylo ukonãeno téï v RM-Systému. Akcie âeské spofiitelny byly staïeny z obchodování v dûsledku rozhodnutí valné hromady âeské spofiitelny z 22. kvûtna 2002, na níï akcionáfii schválili zru ení registrace akcií âeské spofiitelny. 6

8 âeská spofiitelna, a.s. KONSOLIDOVAN V KAZ ZISKÒ A K (MEZINÁRODNÍ ÚâETNÍ STANDARDY, V MIL. Kâ) ZTRÁT Úrokové a podobné v nosy Úrokové a podobné náklady I. âist úrokov v nos Rezervy a opravné poloïky k úvûrûm a pohledávkám âist úrokov v nos po rezervách a opravn ch poloïkách k úvûrûm a pohledávkám V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âisté pfiíjmy z poplatkû a provizí âist zisk z obchodních operací V eobecné správní náklady Ostatní provozní náklady, netto II. Zisk pfied zdanûním DaÀ z pfiíjmu III. Zisk po zdanûní Men inové podíly IV. âist zisk za úãetní období

9 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K (MEZINÁRODNÍ ÚâETNÍ STANDARDY, V MIL. Kâ) Pokladní hotovost, vklady u ânb Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné poloïky k úvûrûm a pohledávkám Cenné papíry a ostatní aktiva urãená k obchodování Cenné papíry na prodej Cenné papíry a ostatní aktiva drïená do splatnosti Nehmotn majetek Hmotn majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Závazky k bankám Závazky ke klientûm Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podfiízen dluh Men inové podíly Vlastní kapitál Pasiva a vlastní kapitál celkem

10 âeská spofiitelna, a.s. VYBRANÉ FINANâNÍ UKAZATELE A UKAZATELE OBCHODNÍ âinnosti Návratnost kapitálu (ROE) 24,4 % 6,8 % V nosnost aktiv (ROA) 1,3 % 0,3 % Provozní náklady/ provozní v nosy (cost/income) 63,3 % 70,5 % Kapitálová pfiimûfienost (BIS) 16,0 % 16,4 % âistá úroková marïe 3,0 % 3,0 % Neúrokové v nosy/provozní v nosy 33,1 % 33,7 % Klasifikované úvûry/úvûry âs 11,1 % 16,8 % Poãet klientû Poãet uïivatelû pfiímého bankovnictví Poãet aktivních karet Poãet poboãek (âs) Poãet zamûstnancû fyzick stav (âs) âist ZISK PO ZDANùNÍ VYBRAN CH âlenò FINANâNÍ SKUPINY âeské SPO ITELNY (K , MEZINÁRODNÍ ÚâETNÍ STANDARDY, V MIL. Kâ) âeská spofiitelna Stavební spofiitelna âeské spofiitelny Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny Leasing âeské spofiitelny Penzijní fond âeské spofiitelny* Poji Èovna âeské spofiitelny * podle zákona o penzijním pfiipoji tûní rozdûluje penzijní fond mezi své klienty minimálnû 85 % zisku vytvofieného dle ãesk ch úãetních standardû; Penzijní fond âeské spofiitelny dosáhl k zisk 191 mil. Kã ( : 61 mil. Kã) v souladu s ãesk mi úãetními pfiedpisy 9

11 NEKONSOLIDOVANÉ V KAZY K PODLE âesk CH ÚâETNÍCH STANDARDÒ ROZVAHA Aktiva (tis. Kã) âís. Hrubá Úprava pol. ãástka úãetní období úãetní období úãetní období 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry pfiijímané centrální bankou k refinacování a) státní cenné papíry b) ostatní Pohledávky za bankami, za druïstevními záloïnami a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty, za ãleny druïstevních záloïen a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vládních institucí b) ostatních subjektû Akcie, podílové listy a ostatní podíly Úãasti s podstatn m vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Úãasti s rozhodujícím vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Nehmotn majetek a) v tom: zfiizovací v daje b) goodwill c) ostatní Hmotn majetek a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost b) ostatní Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáfii a spoleãníky Náklady a pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM

12 âeská spofiitelna, a.s. Pasiva (tis. Kã) âís pol. úãetní období úãetní období úãetní období 1. Závazky vûãi bankám, druïstevním záloïnám a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky vûãi klientûm, ãlenûm druïstevních záloïen a) splatné na poïádání v tom: úsporné b) ostatní závazky v tom: ba) úsporné se splatností bb) úsporné s v povûdní lhûtou bc) termínové se splatností bd) termínové s v povûdní lhûtou Závazky z dluhov ch cenn ch papírû a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhov ch cenn ch papírû Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Rezervy a) na dûchody a podobné závazky b) na danû c) ostatní Podfiízené závazky Základní kapitál v tom: splacen základní kapitál Vlastní akcie Emisní áïio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) rezervní fondy k vlastním akciím c) ostatní rezervní fondy d) ostatní fondy ze zisku v tom: rizikov fond Rezervní fond na nové ocenûní Kapitálové fondy OceÀovací rozdíly a) z majetku a závazkû b) ze zaji Èovacích derivátû c) z pfiepoãtu úãastí Nerozdûlen zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období Zisk nebo ztráta za úãetní období PASIVA CELKEM

13 Podrozvaha (tis. Kã) âís pol. úãetní období úãetní období úãetní období 1. Budoucí moïné závazky k plnûní celkem a) pfiijaté smûnky / akcepty / a indosamenty smûnek b) závazky ze záruk c) závazky ze zástav Ostatní neodvolatelné závazky Pohledávky ze spotov ch, termínov ch a opãních operací Závazky ze spotov ch, termínov ch a opãních operací

14 âeská spofiitelna, a.s. V KAZ ZISKÒ A K ZTRÁT (tis. Kã) âís pol. úãetní období úãetní obdobíí 1. V nosy z úrokû a podobné v nosy v tom: úroky z dluhov ch cenn ch papírû Náklady na úroky a podobné náklady v tom: náklady na úroky z dluhov ch cenn ch papírû V nosy z akcií a podílû a) v nosy z úãastí s podstatn m vlivem 0 0 b) v nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem c) v nosy z ostatních akcií a podílû V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk nebo ztráta z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zamûstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady PouÏití rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) pouïití rezerv k hmotnému majetku b) pouïití opravn ch poloïek k hmotnému majetku c) pouïití opravn ch poloïek k nehmotnému majetku Odpisy, tvorba rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) odpisy hmotného majetku b) tvorba rezerv k hmotnému majetku c) tvorba opravn ch poloïek k hmotnému majetku 0 0 d) odpisy nehmotného majetku e) tvorba opravn ch poloïek k nehmotnému majetku PouÏití opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v nosy z postoupení pohledávek a v nosy z dfiíve odepsan ch pohledávek a) pouïití rezerv k pohledávkám a zárukám b) pouïití opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) zisky z postoupení pohledávek a v nosy z odepsan ch pohledávek

15 âís pol. úãetní období úãetní obdobíí 13. Odpisy, tvorba opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám a) tvorba opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv na záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek PouÏití opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem Tvorba opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem PouÏití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv PouÏití ostatních opravn ch poloïek Tvorba ostatních opravn ch poloïek Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûïné ãinnosti pfied zdanûním Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Zisk nebo ztráta za úãetní období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním DaÀ z pfiíjmû Podíl na ziscích ( ztrátách ) dcefiin ch a pfiidruïen ch spoleãností Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 3.. 2014 D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 29 960,16 79 622,68 201 482,79 186 796,54 Úroky z dluhových

Více

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Stejnû jako ve sportu je na ím cílem dosáhnout nejvy í pozice. âp INVEST se fiadí mezi jasné favority na trhu

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

S K É S P O I T E L N Y

S K É S P O I T E L N Y v roãní zpráva F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 1999 OBCHODNÍ POLITIKA BANKY

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 1999 OBCHODNÍ POLITIKA BANKY ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 1999 Recese české ekonomiky pokračovala i v prvních měsících roku 1999, neboť ještě doznívaly účinky stlačení agregátní poptávky z předchozího období a současně nedocházelo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o.

V roãní zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Renault Leasing CZ s.r.o. Obsah Profil spoleãnosti & statutární orgány spoleãnosti...6 Úvodní slovo jednatelû...7 Zpráva o ãinnosti spoleãnosti...8 Zpráva dozorãí rady...11

Více

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 V roãní zpráva 2001 10 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s.

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Obsah Makroekonomický a tržní rámec pro podnikání České spořitelny v 1. pololetí 2004 02 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více