v ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0"

Transkript

1 výročnízpráva

2 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3

3 VáÏení obchodní pfiátelé, uplynul rok byl na trhu penzijního pfiipoji tûní ve znamení procesu koncentrace. Tento bezpo- diskusi o dûchodové reformû. PfiestoÏe tato diskuse ãasto KaÏd z nás jistû zaznamenal zintenzivàující se spoleãenskou chyby zdrav a oãekávan v voj pfiispûl ke zv ení celkové sklouzává spí e do roviny politick ch rozmí ek, jeden závûr stability sektoru, a to je pozitivní zpráva pro v echny úãastníky penzijního pfiipoji tûní. Na stranû penzijních fondû v ak svého dûchodového zabezpeãení spoléhat pouze na tûd- z ní lze vyvodit naprosto zfietelnû: obãané nemohou v oblasti tento proces vedl k zostfiení konkurenãního boje a k rûstu rou ruku státu. Z toho logicky vypl vá i námi oãekávan nákladû na získání úãastníka. PovaÏuji proto za nesmírnû stoupající ekonomick a sociální v znam penzijních fondû cenné, Ïe âeskomoravsk penzijní fond dokázal v loàském jako specializovan ch institucí pro zaji tûní zdroje doplàkového pfiíjmu obãanû v období po odchodu do dûchodu. roce zv it svûj podíl na trhu na 13 % z pfiedloàsk ch 10 %. Poãet úãastníkû pfiitom meziroãnû vzrostl o témûfi 100 tisíc, Na závûr si dovolím podûkovat úãastníkûm a v em obchodním partnerûm, ktefií se podíleli na rûstu na eho penzijního a âeskomoravsk penzijní fond se tak stal opût nejrychleji se rozvíjejícím penzijním fondem v âeské republice. Náklady fondu, a pfiispûli tak k dobr m v sledkûm roku Vûfiím, na získání klienta se pfiitom v pfiepoãtu pohybovaly pod prûmûrem ostatních penzijních fondû. Ïe âeskomoravsk penzijní fond je zdravá a silná instituce, Ïe právû dosaïené v sledky jsou nejlep ím dûkazem toho, Pozitivnû se pfiírûstek klientû projevil na v i roãního objemu která je schopna plnit úlohu bezpeãného dlouhodobého pfiijat ch pfiíspûvkû, kter vzrostl v minulém roce na 1,9 mld. správce na ich prostfiedkû. korun, coï pfiedstavuje meziroãní rûst o 70 %. V znamnou ú v o d n í s l o v o mûrou se na tomto rûstu podílely pfiíspûvky od zamûstnavatelû placené ve prospûch úãastníkû. Poãet spolupracujících firem a institucí, vãetnû organizací státní správy, pfiesáhl úctyhodn ch V loàském roce byla prakticky provûfiena i schopnost âeskomoravského penzijního fondu vyplatit fiádnû a vãas velké mnoïství dávek klientûm, ktefií s v hodou vyuïili penzijní pfiipoji tûní jako stfiednûdobé spofiení. Celkem bylo v loàském roce vyplaceno na dávkách 850 mil. Kã. Stabilitu a profesionalitu âeskomoravského penzijního fondu provûfiila v minulém roce fiada mimofiádn ch událostí. Nejprve to bylo slouãení s âesk m penzijním fondem Zdraví. PovaÏujeme za úspûch, Ïe se tento technicky a organizaãnû nároãn proces nedotkl vysoké kvality poskytovan ch sluïeb. KaÏdopádnû nejv znamnûj í událostí uplynulého roku bylo zaãlenûní âeskomoravského penzijního fondu do skupiny âsob. Tato zmûna je návazná na prodej IPB âeskoslovenské obchodní bance v ãervnu loàského roku. V této souvislosti do lo zároveà ke zmûnû depozitáfie âeskomoravského penzijního fondu na Îivnostenskou banku. I v této nároãné zkou ce obstál âeskomoravsk penzijní fond na v bornou. Velkou pozornost vûnuje âeskomoravsk penzijní fond bezpeãné a profesionální správû prostfiedkû úãastníkû. K loàskému rûstu zisku, kter dosáhl nejvy í hodnoty v celé historii, v raznû pfiispûly zejména dobré v sledky v oblasti investování. Není náhodou, Ïe za období let pfiipisoval âeskomoravsk penzijní fond kaïdoroãnû v prûmûru o 2 % vy í zhodnocení, neï ãinila hodnota inflace. Tento v sledek odráïí konzervativní investiãní filozofii âeskomoravského penzijního fondu, jejíï prioritou je dlouhodobû udrïitelné zhodnocení nad úrovní inflace. ing. Tomá Vystrãil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 4

4 profil společnosti název právní forma sídlo spoleãnosti âeskomoravsk penzijní fond, a.s. akciová spoleãnost Vinohradská 3217/167, Praha 10-Stra nice datum vzniku identifikaãní ãíslo akcionáfii depozitáfi auditor IPB Group Holding, a.s. (spoleãnost ovládaná âsob, a.s.) Cetus, a.s. IPB Poji Èovna, a.s. (spoleãnost ovládaná âsob, a.s.) Îivnostenská banka, a.s. Ernst & Young Audit, s.r.o. p r o f i l & s t r a t e g i e pfiedmût ãinnosti poskytované dávky informaãní a prodejní servis zaji Èují pfiednosti fondu provozování penzijního pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem podle zákona ã. 42/1994 Sb. o penzijním pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem, v platném znûní starobní penze v sluhová penze invalidní penze pozûstalostní penze jednorázové vyrovnání odbytné pracovi tû âeské po ty poboãky âsob a Po tovní spofiitelny stfiediska PVT pracovi tû IPB Poji Èovny spolupracovníci âeskomoravské stavební spofiitelny a âmpf nej ir í prodejní a informaãní síè v âr kapitálová síla a ekonomick potenciál Skupiny âsob trvale nadprûmûrné zhodnocování prostfiedkû úãastníkû základní údaje hospodáfisk v sledek za úãetní období 146,9 mil. Kã 125,2 mil. Kã 144,5 mil. Kã vlastní jmûní 4 814,3 mil. Kã 3 133,5 mil. Kã 2 046,3 mil. Kã základní jmûní 97,2 mil. Kã 85,5 mil. Kã 80,0 mil. Kã rezervní fond 28,5 mil. Kã 22,3 mil. Kã 12,6 mil. Kã prostfiedky evidované ve prospûch úãastníkû 4 567,6 mil. Kã 2 914,9 mil. Kã 1 859,3 mil. Kã z toho pfiíspûvky úãastníkû 3 446,2 mil. Kã 2 134,1 mil. Kã 1 339,6 mil. Kã trïní hodnota portfolia investic 4 632,6 mil. Kã 3 071,6 mil. Kã 1 977,2 mil. Kã zhodnocení prostfiedkû úãastníkû 4,2 % 6,1 % 10,0 % 5

5 vývoj počtu účastníků s nárokem na státní příspěvek v ý s l e d k y č i n n o s t i přehled o umístění prostředků penzijního fondu 6 14,82 7 0,00 5 3, ,78 % 52, ,24 0,01 2 trïní hodnota k podíl v portfoliu aktivum (V TISÍCÍCH Kâ) 1 státní dluhopisy a pokladniãní poukázky ,55 % 2 hypoteãní zástavní listy 550 0,01 % 3 dluhopisy, jejichï emitenty jsou ânb a jiné banky ,24 % 4 dluhopisy vydané obchodními spoleãnostmi ,78 % 5 vkladové úãty u bank ,60 % 6 akcie a podílové listy ,82 % 7 komunální obligace 0 0,00 % celkem % 6

6 prostředky evidované ve prospěch účastníků v letech (V MILIONECH Kâ) , , , ,4 317,5 766, smlouvy vyhotovené v období od do ,0 20, ,4 18,0 7 20,8 8 7,8 1 10,3 6, ,4 4 3,1 % 19,2 3 16, ,1 5 16,0 % 15,7 4 11,4 8, ,0 % 14,0 5 12,5 11,1 4 3 rozložení účastníků podle výše příspěvku rozložení účastníků podle věku rozložení účastníků podle bydliště MùSÍâNÍ P ÍSPùVEK % VùK KLIENTA % TRVALÉ BYDLI Tù % Kã 20, Kã 16, Kã 19, Kã 3, Kã 35, a více Kã 5,0 PrÛmûr za období 459, let 18, let 8, let 11, let 15, let 16, let 11,1 61 a více let 19,4 PrÛmûr za období 48, kraj Stfiedoãesk 10,3 kraj Západoãesk 6,5 kraj Jihoãesk 11,1 kraj Severoãesk 12,5 kraj V chodoãesk 14,0 kraj Jihomoravsk 17,0 kraj Severomoravsk 20,8 kraj Praha 7,8 7

7 Po cel rok 2000, aï do valné hromady , pracovala dozorãí rada ve sloïení: Ing. Alena Huláková, Ing. Franti ek Jefiábek, Ing. Jan Princ, Ing. Ale KoblíÏek, Ing. Olga âapková. V prûbûhu roku 2000 se dozorãí rada se la celkem sedmkrát. Na sv ch zasedáních, v souladu se sv mi pravomocemi, které vypl vají z obchodního zákoníku, stanov, rozhodnutí valné hromady a obecnû závazn ch pfiedpisû, dohlíïela na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva a uskuteãàování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Na valné hromadû konané dne do lo ke zmûnû v personálním obsazení dozorãí rady. Do dozorãí rady byli zvoleni: RNDr. Ludûk AmbroÏ, Ing. David Borges, Mgr. Bedfiich togl, Ing. Ale KoblíÏek, Ing. Miroslav paãek, ZdeÀka Schmidtová. z p r á v a d o z o r č í r a d y Dozorãí rada v souladu se svou pûsobností a na základû vlastních poznatkû pfiezkoumala roãní úãetní závûrku spoleãnosti za rok 2000 a seznámila se s v sledkem auditu a se zprávou auditora o ovûfiení roãní úãetní závûrky. Seznámila se rovnûï s návrhem na rozdûlení zisku a konstatuje, Ïe návrh je v souladu s právními pfiedpisy a s podnikatelsk mi zámûry spoleãnosti. Vedle povinného pfiídûlu do rezervního fondu povaïuje dozorãí rada za úãelné rovnûï dotovat stabilizaãní fond. Vzhledem kv e uvedenému proto dozorãí rada doporuãuje valné hromadû: 1. schválit roãní úãetní závûrku 2. schválit návrh na rozdûlení zisku spoleãnosti, kter pfiedloïilo pfiedstavenstvo spoleãnosti. Dozorãí rada pfiijala v e uvedené doporuãení v emi hlasy sv ch ãlenû. RNDr. Ludûk AmbroÏ pfiedseda dozorãí rady 8

8 představenstvo ČMPF, a.s. Ing. Tomáš Vystrčil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel RNDr. Zuzana Uxová místopfiedsedkynû pfiedstavenstva Ing. Václav Čižinský ãlen pfiedstavenstva RNDr. Bohumil Máca ãlen pfiedstavenstva Ing. Miloš Malec ãlen pfiedstavenstva o r g á n y s p o l e č n o s t i k datu konání valné hromady 3/8/2001 dozorčí rada ČMPF, a.s. RNDr. Luděk Ambrož pfiedseda dozorãí rady Ing. David Borges místopfiedseda dozorãí rady Ing. Aleš Koblížek ãlen dozorãí rady Zdeňka Schmidtová ãlenka dozorãí rady Ing. Miroslav Špaček ãlen dozorãí rady Mgr. Bedřich Štogl ãlen dozorãí rady 9

9 rozvaha (v tisících Kã) Oznaã. A K T I V A ã. fiád a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva B. I. Nehmotn investiãní majetek B. I. 1. Zfiizovací v daje Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti Software Ocenitelná práva Jin nehmotn investiãní majetek Nedokonãené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek f i n a n č n í č á s t B. II. Hmotn investiãní majetek B. II. 1. Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Pûstitelské celky trval ch porostû Základní stádo a taïná zvífiata Jin hmotn investiãní majetek Nedokonãené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek Opravná poloïka k nabytému majetku B. III. Finanãní investice B. III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn m vlivem Ostatní investiãní cenné papíry a vklady PÛjãky podnikûm ve skupinû Jiné finanãní investice >> 10

10 rozvaha (v tisících Kč) Oznaã. A K T I V A ã. fiád a b c C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonãená v roba a polotovary V robky Zvífiata ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení Sociální zabezpeãení Stát daàové pohledávky OdloÏená daàová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem Jiné pohledávky C. IV. Finanãní majetek C. IV.1. Peníze Úãty v bankách Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva pfiechodné úãty aktiv D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období Kurzové rozdíly aktivní D. II. Dohadné úãty aktivní

11 rozvaha (v tisících Kã) Oznaã. P A S I V A ã. fiád a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní jmûní A. I. Základní jmûní A. I. 1. Základní jmûní Vlastní akcie A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní áïio Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku OceÀovací rozdíly z kapitálov ch úãastí A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonn rezervní fond Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let A. IV.1. Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let A. V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem Dlouhodobé pfiijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smûnky k úhradû Jiné dlouhodobé závazky >> 12

12 rozvaha (v tisících Kč) Oznaã. P A S I V A ã. fiád a b c B. III. Krátkodobé závazky B. III.1. Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení Stát daàové závazky a dotace Stát odloïen daàov závazek Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé BûÏné bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci C. Ostatní pasiva pfiechodné úãty pasiv C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období Kurzové rozdíly pasivní C. II. Dohadné úãty pasivní

13 výkaz zisků a ztrát (v tisících Kã) Oznaã. TEXT ã. fiád a b c I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob v roby Aktivace B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie B. 2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C. 3. Náklady na sociální zabezpeãení C. 4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku III. TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného investiãního majetku a materiálu IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû J. Pfievod provozních nákladû * Provozní hospodáfisk v sledek >> 14

14 výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč) Oznaã. TEXT ã. fiád a b c VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady IX. V nosy z finanãních investic IX.1. V nosy z cenn ch papírû a vkladû v podnicích ve skupinû V nosy z ostatních investiãních cenn ch papírû a vkladû V nosy z ostatních finanãních investic X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû L. Tvorba rezerv na finanãních náklady XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost R. 1. splatná odloïená ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti T. 1. splatná odloïená * Mimofiádn hospodáfisk v sledek U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku spoleãníkûm (+/-) *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období (+/-) Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním (+/-)

15 rozdělení hospodářského výsledku (v tisících Kã) hospodáfisk v sledek po zdanûní pfiídûl rezervnímu fondu pfiídûl stabilizaãnímu fondu sociální fond ve prospûch úãastníkû pfiídûl statutárnímu fondu tantiémy zhodnocení uloïen ch prostfiedkû 4,2 % 6,1 % 10,0 % srovnání růstu inflace a zhodnocení vložených prostředků zhodnocení inflace 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 164,23 157,61 148,55 135,04 122,43 141,10 146,75 110,40 137,66 100,00 128,90 117,18 100,00 107,

16 přehled o peněžních tocích za období až nepřímou metodou (v tisících Kã) penûïní prostfiedky a jejich ekvivalenty zahrnují bankovní úãty a peníze v hotovosti P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úãetního období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním (+/-) A * âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami A ** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A *** âist penûïní tok z provozní ãinnosti B *** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti C *** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti D. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období příloha k ú č e t n í z á v ě r c e k 3 1 / 1 2 / Pfiíloha je zpracována v souladu s Opatfiením MF âr ãj. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Údaje pfiílohy vycházejí z úãetních písemností úãetní jednotky (úãetní doklady, úãetní knihy a ostatní úãetní písemnosti) a z dal ích podkladû, které má úãetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v cel ch tisících Kã, pokud není uvedeno jinak. obecné údaje popis účetní jednotky název âeskomoravsk penzijní fond, a.s. sídlo Vinohradská ã. p. 3217/167, Praha 10 právní forma akciová spoleãnost zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B, vloïka 2809 identifikaãní ãíslo rozhodující pfiedmût ãinnosti provozování penzijního pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem datum vzniku spoleãnosti ostatní âeskomoravsk penzijní fond, a.s., je právním nástupcem spoleãnosti Obãansk penzijní fond, a.s., která zanikla slouãením k a spoleãnosti âesk penzijní fond Zdraví, a.s., která zanikla slouãením k osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 10 % Jméno fyzické osoby, Bydli tû, sídlo název právnické osoby podíl tj. % podíl tj. % IPB Group Holding, a.s. SenováÏné nám. 32, Praha , Cetus, a.s. Americká 18, Praha , ,8 Domeana, s.r.o. Spálená 5, Praha ,4 IPB Poji Èovna, a.s. Smilova 315, Pardubice , ,7 Uvedená struktura akcionáfiû vychází ze seznamu akcionáfiû vedeného úãetní jednotkou v souladu se zákonem ã. 513/1992 Sb. 17

17 změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku Druh zmûny (dodatku) Datum zmûny (dodatku) zápis slouãení âeského penzijního fondu Zdraví, a.s., se spoleãností členové statutárních orgánů k Funkce Pfiíjmení Jméno pfiedseda pfiedstavenstva Schmidtová ZdeÀka místopfiedseda pfiedstavenstva Vystrãil Tomá ãlen pfiedstavenstva Kuãaba Lubomír ãlen pfiedstavenstva paãekmiroslav ãlen pfiedstavenstva SobekMilan pfiedseda dozorãí rady Huláková Alenka místopfiedseda dozorãí rady JefiábekFranti ek ãlen dozorãí rady âapková Olga ãlen dozorãí rady KoblíÏekAle ãlen dozorãí rady Princ Jan majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Úãetní jednotka nemûla Ïádné majetkové spoluúãasti pfiesahující 20 %. zaměstnanci společnosti, osobní náklady PrÛmûrn poãet zamûstnancû z toho fiídících pracovníkû 8 5 Mzdové náklady z toho na fiídící pracovníky Odmûny ãlenûm pfiedstavenstva spoleãnosti Odmûny ãlenûm dozorãí rady spoleãnosti Náklady na sociální zabezpeãení Osobní náklady celkem

18 poskytnutá peněžitá či jiná plnění V e penûïního a naturálního plnûní stávajícím ãlenûm orgánû Druh plnûní statutárních fiídících dozorãích PÛjãky a úvûry Poskytnuté záruky Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní Celkem používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Pfiedkládaná úãetní závûrka spoleãnosti byla zpracována na základû zákona ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a na základû opatfiení Ministerstva financí âr, kter mi se stanoví postupy úãtování a obsah úãetní závûrky pro podnikatele. způsob ocenění majetku Ocenûní zásob Úãetní jednotka zásoby nenakupuje ani nevytváfií Ocenûní hmotného a nehmotného investiãního majetku vytvofieného vlastní ãinností NHIM a HIM úãetní jednotka nevytváfií Ocenûní cenn ch papírû a majetkov ch úãastí Cenné papíry a majetkové úãasti se oceàují cenou pofiízení. Cenné papíry a majetkové úãasti stejného druhu, stejné nominální hodnoty, od stejného emitenta jsou ocenûny cenou zji tûnou váïen m aritmetick m prûmûrem. U dluïn ch cenn ch papírû je nabûhl alikvotní úrokov v nos za dobu drïby souãástí ocenûní cenn ch papírû v úãetnictví, vyúãtovan souvztaïn m zápisem ve prospûch úãtu 665 V nosy z finanãních investic, popfi. 666 V nosy z krátkodobého finanãního majetku. Pokud dojde ke zmûnû hodnoty majetku v dûsledku zmûn kurzû cenn ch papírû nebo zmûn ocenûní movit ch a nemovit ch vûcí, zachytí se tato zmûna v úãetnictví jako oceàovací rozdíl z pfiecenûní majetku na samostatném úãtu 414. Pfiecenûní se provádí v souladu se zákonem ã. 42/1994 Sb. o penzijním pfiipoji tûní. opravné položky k majetku Opravná poloïka k pohledávkám ke kuponûm Pofiizovací hodnota dluhopisû za dluïníkem Vítkovice, a.s., byla tis. Kã a dluïné kupony ãinily tis. Kã. Obchodní soud schválil návrh Vítkovic na vyrovnání (30 % pohledávek), a proto byly vytvofieny opravné poloïky ve v i pofiizovací hodnoty sníïené o 30 % zaji tûní. Odpisování Odpisov plán úãetních odpisû hmotného a nehmotného investiãního majetku úãetní jednotka sestavila v interním pfiedpisu tak, Ïe za základ vzala metody pouïívané pfii vyãíslování daàov ch odpisû, úãetní a daàové odpisy se rovnají s v jimkou následujících poloïek: Zfiizovací v daje a know-how se odpisují po dobu 4 let v 1. roce 14,2 %, v dal ích letech 28,6 %. U daàov ch odpisû pouïívá úãetní jednotka lineární metodu. Systém odpisování drobného investiãního majetku Drobn hmotn majetek do Kã se úãtuje na úãet 028 Drobn hmotn majetek 19

19 a je pfii zafiazení do pouïívání odepsán 100 %. Drobn nehmotn majetek do Kã se úãtuje na úãet 018 Drobn nehmotn majetek a je pfii zafiazení do pouïívání odepsán 100 %. Pfiepoãet cizích mûn na ãeskou mûnu Pro úãtování se cizí mûny pfiepoãítávají na Kã pevn m kurzem platn m po cel mûsíc. Pevn mûsíãní kurz odpovídá kurzu pfiíslu né mûny vyhlá ené ânb kposlednímu pracovnímu dni pfiedcházejícího mûsíce. Kurzovní rozdíly se úãtují ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu, k poslednímu dni kaïdého kalendáfiního mûsíce a ke dni úãetní závûrky. doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Pozemky Software Ostatní HIM Celkem a budovy a NHIM tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã Pofiizovací ceny ZÛstatek k Kurzové rozdíly PfiírÛstky Úbytky (vyfiazení) ZÛstatek k Oprávky ZÛstatek k Kurzové rozdíly Tvorba za období Úbytek (sníïení) ZÛstatek k ZÛstatková cena K K Nejv znamnûj í pfiírûstky a úbytky investiãního majetku vyfiazení síèov ch rozvodû v pofiizovací cenû 470 tis. Kã; vyfiazení telefonní ústfiedny v pofiizovací cenû 725 tis. Kã; vyfiazení 3 osobních automobilû koda v pofiizovací cenû 766 tis. Kã; vyfiazení Faltmaileru v pofiizovací cenû 487 tis. Kã; pofiízení a zafiazení SW Sybase pro nov informaãní systém v pofiizovací cenû 619 tis. Kã; zafiazení SW Merlin v pofiizovací hodnotû tis. Kã; zafiazení serveru pro aplikaci Proliant v pofiizovací cenû 543 tis. Kã; zafiazení serveru HP-K 220 v pofiizovací cenû tis. Kã; prodej pozemkû v trïní cenû tis. Kã a zru ení oceàovacího rozdílu k pozemkûm v hodnotû tis. Kã. Majetek zatíïen zástavním právem Úãetní jednotka nemá Ïádn majetek zatíïen zástavním právem. 20

20 Finanãní pronájem Zahájení Doba trvání Majetek Splátky První Uhrazené celkem splátka splátky mûsícû osobní automobil mûsícû osobní automobil mûsícû osobní automobil Investiãní cenné papíry a majetkové úãasti Název spoleãnosti ISIN Nominální Podíl Pofiizovací TrÏní cena hodnota na ZJ cena k Komerãní banka, a.s. CZ ,62 % Unipetrol, a.s. CZ ,29 % Náklady pfií tích období Náklady pfií tích období pfiedstavují pfiedev ím v daje na provize za získané úãastníky a ostatní v daje související se získáváním úãastníkû. vlastní jmění Zv ení nebo sníïení vlastního jmûní Základní jmûní Zákonn rezervní fond Statutární a ostatní fondy z toho prostfiedky evidované ve prospûch úãastníkû stabilizaãní fondy emisní áïio oceàovací rozdíly z pfiecenûní majetku Nerozdûlen zisk minul ch let 0 0 Neuhrazená ztráta minul ch let 0 0 Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období Vlastní jmûní celkem v souvislosti se slouãením âpfz, a.s., s âmpf, a.s., do lo ke zv ení základního jmûní o tis. Kã a prostfiedkû evidovan ch ve prospûch úãastníkû o tis. Kã; oceàovací rozdíly z pfiecenûní majetku jsou souãtem oceàovacích rozdílû z majetkov ch cenn ch papírû ve v i -71,6 mil. Kã, oceàovacích rozdílû z dluïn ch cenn ch papírû ve v i -7,7 mil. Kã; základní jmûní je tvofieno kusy akcií o nominální hodnotû 100 Kã. finanční umístění âmpf mûl umístûny prostfiedky klientû k v následující typech finanãních instrumentû: TrÏní hodnota ke konci období Majetkové cenné papíry DluÏné cenné papíry Finanãní investice celkem Peníze a úãty v bankách Majetkové cenné papíry Pokladniãní poukázky Finanãní majetek celkem Finanãní umístûní celkem

21 V dûsledku zmûn kurzû a cen cenn ch papírû byly úãetní jednotkou úãtovány následující oceàovací rozdíly: OceÀovací rozdíl ke konci období Majetkové cenné papíry DluÏné cenné papíry Finanãní investice celkem Peníze a úãty v bankách 0 0 Majetkové cenné papíry Pokladniãní poukázky Finanãní majetek celkem Finanãní umístûní celkem pohledávky a závazky Státní daàové pohledávky Státní daàové pohledávky pfiedstavují daà sraïenou penzijnímu fondu podle 36 odst. 2 zákona ã. 586/1992 Sb. o daních z pfiíjmû, která se zapoãítává na celkovou daàovou povinnost penzijního fondu. Státní pfiíspûvek Státní pfiíspûvek za poslední ãtvrtletí úãetního období je úãtován jako pohledávka za státem a závazek k úãastníkûm penzijního pfiipoji tûní. Pohledávky a závazky po lhûtû splatnosti Úãetní jednotce vznikla v roce 2000 pohledávka z titulu drïby dluhopisû Vítkovice 13,5/00 v celkové nominální hodnotû Kã. Obchodní soud schválil návrh Vítkovic na vyrovnání (30 % pohledávek). Celková hodnota pohledávky ãiní Kã. Nominální hodnota dluhopisû ãiní Kã a Kã pfiedstavují dluïné kupony. Na pohledávku byla vytvofiena opravná poloïka ve v i pofiizovací hodnoty dluhopisû sníïená o 30 % zaji tûní. Dále spoleãnosti vznikla pohledávka z titulu drïby 230 kusû dluhopisû Adamovské strojírny var./00 v nominální v i Kã. S ohledem na oãekávan pozitivní v voj ve splácení spoleãnost opravnou poloïku nevytvofiila. Bankovní úvûry Úãetní jednotka neãerpala v prûbûhu úãetního období Ïádné bankovní úvûry. Rezervy Poãáteãní stav rezerv v úãetním období byl ve v i tis. Kã. V prûbûhu úãetního období rozpustila úãetní jednotka rezervu na oãekávané ztráty z cenn ch papírû v celé v i. Koneãn stav rezerv ve sledovaném úãetním období je nulov. V nosy z bûïné ãinnosti TrÏby z prodeje cenn ch papírû V nosy z finanãních investic V nosy z krát. fin. majetku V nosové úroky Ostatní v nosy V Praze dne 26. bfiezna 2001 Ing. Tomá Vystrãil pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel RNDr. Zuzana Uxová místopfiedsedkynû pfiedstavenstva a fieditelka provozního úseku 22

22 Ovûfiili jsme úãetní informace obsaïené ve v roãní zprávû za rok 2000 a úãetní závûrku spoleãnosti âeskomoravsk penzijní fond, a.s., k31. prosinci Rozsah na í práce byl omezen pouze na potvrzení toho, Ïe informace obsaïené ve v roãní zprávû jsou v souladu s úãetní závûrkou. Podle na eho názoru úãetní informace obsaïené ve v roãní zprávû odpovídají údajûm v úãetní závûrce. JakoÏto auditofii spoleãnosti jsme pfiedali vedení spoleãnosti v bfieznu 2001 v rok auditora t kající se úãetní závûrky za rok 2000 ve znûní: z p r á v a a u d i t o r a Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti âeskomoravsk penzijní fond, a.s., k 31. prosinci Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na í úlohou je na základû provedeného auditu vyjádfiit názor na tuto úãetní závûrku. Audit jsme provedli v souladu s právními pfiedpisy platn mi v âeské republice, tj. v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âeské republiky. Tyto smûrnice poïadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti pouïit ch úãetních zásad a v znamn ch odhadû uãinûn ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vyjádfiení v roku. Podle na eho názoru úãetní závûrka ve v ech v znamn ch ohledech vûrnû zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci spoleãnosti âeskomoravsk penzijní fond, a.s., k 31. prosinci 2000 a v sledek jejího hospodafiení za rok 2000 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, platn m v âeské republice. V Praze dne 26. ãervna 2001 Ernst & Young Audit s.r.o. Ing. Jan Jindfiich Praha 2, Mánesova 28 auditor auditorská licence KA âr ã. 137 ã. dekretu

23

24 každý určuje si svou cenu sám schiller

25 název âeskomoravsk penzijní fond, a.s. sídlo spoleãnosti Vinohradská 3217/167, Praha 10-Stra nice identifikaãní ãíslo telefon 02 / fax 02 / internet auditor spoleãnosti pro rok 2000 Ernst & Young Audit, s.r.o. design 2001 David Cígler, T.T.V., s.r.o.

26

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více