VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun Vysoký Újezd 58 IZO IČO Tel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/ Charakteristika školy Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel: Obec Vysoký Újezd Škola sdruţuje: 1.) Mateřská škola 2.) Základní škola 3.) Školní druţina 4.) Školní jídelna Vypracovala : Mgr. Olga Reiterová ředitelka ZŠ a MŠ Vysoký Újezd 1

2 1.Mateřská škola Od je MŠ v právní subjektivitě společně se ZŠ.. Pracovnice MŠ : Martina Kucerová- kvalifikovaná učitelka Střední pedagogická škola v Litoměřicích Lenka Sahulková - nekvalifikovaná učitelka maturita na Střední odborné škole cestovního ruchu. Od září 2012 studuje dálkově Střední pedagogickou školu v Berouně, kterou dokončí v září 2014, nastoupila na MD., Mgr. Markéta Ţáková kvalifikovaná učitelka, SPgŠ Praha, vystudovala speciální pedagogiku a logopedii na PU v Olomouci Petra Hicklová - školnice/uklizečka Naše MŠ se nachází v přízemí a získala přestavbou školy větší a světlejší třídu a hlavně vstup do umývárny a WC přímo ze třídy. V přízemí školy je i školní jídelna s kuchyní. MŠ je jednotřídní a navštěvují je děti z Vysokého Újezdu a okolních obcí Kuchař, Luţce, Kozolupy a Bubovice. Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno 24 dětí, z toho 9 dívek a 15 chlapců, ve věku 3 6 let. Třída je smíšená. Dětí 5-6 letých(předškoláků) bylo 8. Ţádné dítě nemá odklad školní docházky, všechny děti splňují kriteria pro vstup do ZŠ. Do ZŠ nastoupí Hodnocení školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem:,,jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima, učitelky na začátku školního roku zaktualizovaly podle svých představ, potřeb a podmínek v rámci RVP PV. Program zahrnuje pět hlavních sloţek, které se denně prolínají a je rozpracován na čtyři roční období s podtématy, která jsou určena na jeden týden. Práce s dětmi probíhá kolektivně, ve skupinách podle věku a individuálně s kaţdým dítětem zvlášť.při plnění úkolů bylo přihlíţeno k individuálním potřebám dětí. Plnění ŠVP PV se dařilo všem dětem. Evaluace byla prováděna kaţdý týden, třikrát do roka byla prováděna individuální evaluace kaţdého dítěte. 2

3 Hodnocení - analýza skupiny třídy Celkově se jednalo o skupinu mírně nadprůměrnou ve všech oblastech. Adaptace nových dětí proběhla bez problémů. Děti velice rády zpívají, kreslí, cvičí, mají výborné znalosti z oblasti matematiky a přírodovědy, umí být soustředěné a rády naslouchají. Vyšší počet dětí navštěvuje logopedii nebo byla logopedie doporučena téměř u 15 dětí byla diagnostikována špatná výslovnost hlásek. Logopedka docházela přímo do MŠ. Od září byla výchovně- vzdělávací práce intenzivně zaměřena na rozvoj správných společenských návyků návyků v oblasti sebe obsluhy u dětí (umět zdravit, umět poţádat, poprosit, poděkovat, sloţit si své věci, uklidit hračky, stolování, neboť zde mají děti výrazné rezervy. Pravidelné akce v MŠ - jednou za 14 dnů logopedie - jednou týdně angličina - Keramický krouţek v ZŠ Akce v MŠ I.pololetí - beseda s hasiči - divadelní představení - interaktivní program ahojky - Mikulášská nadílka - vánoční besídka - koncert pro děti Akce v MŠ II.pololetí - divadelní představení - kouzelnické představení - karneval v maskách - besídka ke Dni matek - sportovní olympiáda - oslava MDD předání nových hraček pro MŠ - výlet ke Třem habrům - výlet do Berouna za medvědy - výlet do Solvayových lomů - pěší výlet do Mezouně na dětské hřiště - rozloučení se školáky (šerpování, dárky, soutěţe, diskotéka) - beseda s hasiči s ukázkami jejich práce 3

4 - výchovný koncert - návštěva 1.třídy ZŠ (5-6 leté děti) Výchovně vzdělávací činnost byla plněna s dětmi byla plněna ve třídě a herně MŠ, v tělocvičně školy, na školní zahradě, na hřišti u sokolovny a na novém hřišti mezi domky. Zápis pro školní rok 20014/2015 proběhl 31. března 2014 a pro příští školní rok bylo zapsáno 24 dětí. Zapsala : Martina Kucerová 4

5 2. Základní škola Materiálně technické podmínky: ZŠ a MŠ Vysoký Újezd je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání ţákům 1. stupně ( ročník). Vyučovalo se ve třech třídách. Od má škola právní subjektivitu je příspěvkovou organizací. Součástmi školy je mateřská škola, základní škola, školní druţina a školní jídelna s kuchyní. V červenci 2011 byla započata rozsáhlá přístavba a přestavba školy. Rekonstrukce a přístavba školy byla dokončena a zkolaudována v dubnu Akce byla realizována za finanční podpory Středočeského kraje a Evropského sociálního fondu v ČR, rovněţ i Obecního úřadu Vysoký Újezd. Přístavbou škola získala k vyuţití: - dvě nové učebny zařízené novým nábytkem, nastavitelnými lavicemi, interaktivní tabulí a třemi počítači s tiskárnou (1.patro) - sborovnu zařízenou novým nábytkem (1.patro) -vybavenou tělocvičnu a nářaďovnu (přízemí) -šatny pro děvčata a chlapce, (přízemí) - nové sociální zařízení (přízemí, 1.patro, 2.patro) V podkroví, pod novou střechou, je multifunkční sál, který vyuţívá školní druţina a slouţí k mimoškolním aktivitám. Sál je vybaven novým nábytkem, keramickou pecí. V jedné třídě byla zřízena počítačová učebna s deseti počítači pro výuku informatiky. Ţáci vyuţívají výukové programy k jednotlivým předmětům, webový prohlíţeč k vyhledávání informací. Tělesná výchova probíhala v tělocvičně školy, na školní zahradě nebo na hřišti TJ Sokol Vysoký Újezd. Ţáci se účastnili plaveckého výcviku a kurzu bruslení v Berouně. Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny tělesné výchovy týdně. V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky. Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou zařazovány do plánu školní druţiny. 5

6 Na svačinu a oběd přecházejí děti do školní jídelny v přízemí budovy. Jídelna je vybavena vkusným nábytkem. V jídelně je k dispozici nádoba s čajem, nádoby s vodou pro ţáky. Ţáci dodrţují pitný reţim i o přestávkách. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2013 / ţáků. Během prázdnin byly prostory školy ( kuchyň, jídelna, třída MŠ, třídy školy, školní druţina, chodby a šatny ) vymalovány. Byly opraveny a obloţeny schody před vstupem do mateřské školy. Výhodou naší školy je rodinné a přátelské prostředí s ohledem na individuální zvláštnosti dětí. Vzhledem k malému počtu dětí uplatňujeme výukové metody a formy práce, které podporují aktivitu a samostatnost děti, spolupráci mezi nimi. Snaţíme se o rozvíjení vztahu k rodině, obci, místní krajině, k přírodě, k vlasti. Počítače vyuţíváme k poučení, vyhledávání informací i k zábavě. Velmi dobře se osvědčily programy pro výuku jednotlivých předmětů. Na naší škole pracovaly zájmové krouţky: - hudební sólový zpěv a výuka hry na hudební nástroj, - anglického jazyka pro děti v 1. a 2. ročníku:anglické písničky, říkadla a hry - krouţek AJ s rodilým mluvčím - keramický krouţek - pohybové hry - karate - krouţek výtvarný a dovedných rukou (v rámci školní druţiny). Ţáci mimo školu navštěvují oddíl kopané, karate a golf. Při škole pracuje pobočka Soukromé hudební školy z Králova Dvora Obor -hru na hudební nástroj (klávesy, piano)- vyučovala prof. Daniela Foltýnová. Obor sólový zpěv - vyučovala prof. Libuše Hrubá Krouţek AJ s rodilým mluvčím vyučoval Kyle Haney Krouţek anglického jazyka pro děti v 1. a 2. ročníku: Anglické písničky, říkadla a hry vyučovala Petra Sejfová Výtvarný krouţek zajišťovala vychovatelka ŠD Libuše Schindlerová Pohybové hry zajišťovala paní Soňa Muroňová Keramický krouţek Karate 6

7 Učební plány: V roce 2013/2014 se na naší škole vyučovalo v ročníku podle Školního vzdělávacího programu,,naše škola. č. j. 1-9/2007. Ve 3., 4. a 5. ročníku se vyučovalo anglickému jazyku 3 hodiny týdně. Pracovníci školy Mgr. Olga Reiterová - ředitelka školy vyučovala ve 4. a 5. ročníku ČJ, M a Vlastivědu Pedagogická fakulta UK Praha praxe ve školství 35 let PaedDr. Petra Sejfová učitelka vyučovala 2.a 3. ročníku všechny předměty kromě výtvarné výchovy, Tv a Pracovních činností, ve 4. a 5. ročníku vyučovala Anglický jazyk a Hv Pedagogická fakulta v Hradci Králové praxe ve školství 25 let Mgr. Iveta Wintrová učitelka vyučovala v 1.ročníku, Tv ve 2. ročníku, ve 4.a 5. ročníku Přírodovědu a Informatiku Pedagogická fakulta Prešov praxe ve školství 27 let Věra Černá asistentka pedagoga v 2. a 3. ročníku, SPgŠ v Berouně Libuše Schindlerová vychovatelka ŠD vyučovala Výtvarnou výchovu a TV ve 3.,4.a 5.ročníku, Pracovní činnosti ve všech ročnících Střední pedagogická škola Beroun praxe ve školství 25 let Petra Hicklová - školnice, uklízečka, Petra Hůlová - pomocná kuchařka, uklízečka Petr Krbec - školník/údrţbář 7

8 Prostředky na vzdělávání Prostředky na vzdělávání byly plně vyuţity. Pracovnice školy se zúčastnily těchto vzdělávacích seminářů a kursů: Kucerová Martina : seminář Začít spolu Sejfová Petra : seminář :Moţnosti reedukace SPU na 1. stupni Teaching Englisch : Primary Schols II. Reiterová Olga : seminář: Komunikace mezi učiteli a rodiči Wintrová Iveta : seminář :Komunikace mezi učiteli a rodiči Černá Věra : seminář :Integrovaný ţák na ZŠ běţného typu Zařazování dětí Do 1.ročníku nastoupilo 12 dětí se konal zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2014/2015 Zápisu se zúčastnilo 11 dětí, z toho dvě děti po odkladu ŠD. Do školy nastoupí v září dětí. Údaje o vzdělávání ţáků 1.ročník 12 ţáků (8chlapců a 4 dívky) 2.ročník 7 ţáků (5 chlapců a 2 dívky) 3.ročník 7 ţáků (4 chlapci a 3 dívka) 4.ročník 4 ţáci (3 chlapci a 4 dívky) 5.ročník 9 ţáků ( 5 chlapců a 4 dívky) Celkem 39 ţáků Prospěli všichni ţáci 33 ţáků s vyznamenáním Ţáci z 5. ročníku odcházejí : do ZŠ Loděnice, do ZŠ Rudná, do ZŠ v Praze 8

9 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin je sestavován s ohledem na spojování ročníků a jednotlivých předmětů. Snaţíme se o vyuţití mezipředmětových vztahů a prolínání hlavních předmětů s výchovami a o dodrţení zásad psychohygieny. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá na základě doporučení odborného vyšetření v PPP formou docvičování, kratší písemné projevy, doplňovací cvičení, individuální časový limit na vypracování úkolů aj. V letošním roce dva ţáci (jeden ve 2. ročníku, jeden ve 3. ročníku) pracovali s asistentem pedagoga. Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků podchycujeme talentované a nadané ţáky, vyuţíváme moţnosti výukových programů na PC, zařazujeme logické úlohy v matematice, PC prezentace. Školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání Školní řád zahrnuje všechny oblasti stanovené Školským zákonem, součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání. Informační systém vůči ţákům a rodičům Informační systém je zajišťován: v 1. a 2. ročníku notýsky, ve 3., 4. a5.ročníku - ţákovské kníţky, e- mailem, telefon www stránky školy nástěnky, plakáty, vývěsky, osobní kontakt Spolupráce s PPP Škola dává podklady pro vyšetření v PPP. Prevence sociálně patologických jevů Máme zpracován Minimální preventivní program snaţíme se předcházet patologickým a návykovým jevům. Do koncepce zapadá i nabídka zájmových krouţků a mimoškolní aktivity ţáků, setkání, rozhovory a hry s psycholoţkou, dostatek školních akcí, výletů, exkurzí. 9

10 Průběh a výsledky vzdělávání Snaţíme se o: - soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání - soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání - vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků - návaznost probíraného učiva, konkretizace cílů Materiální podpora výuky - vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem - podnětnost učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky - vyuţití interaktivních tabulí ve výuce, - PC a data-projektoru ve výučování. Vyučovací formy a metody - řízení výuky, vnitřní členění hodin - sledování a plnění stanovených cílů - podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance - moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností - vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, metody etické výchovy záţitek-diskuse umoţnění si, postoje,chování, vlastního názoru, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou 10

11 - účelnost výuky frontální, skupinové a individuální - vyváţenost role učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací - respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků - účelnost aplikovaných metod - forma kladení otázek - prvky projektového vyučování s vyuţitím mezipředmětových vztahů - pořádání kulturních a sportovních akcí, poznávacích výletů, exkurzí s přírodovědnou a vlastivědnou tématikou - důraz na vzájemné vztahy mezi ţáky, spolupráce, komunikativní kruh - vyuţívání počítačových programů ve výuce - vyuţití dramatizace a zpěvu na tradiční školní akademii a při veřejném vystoupení - důsledné vyuţití školy v přírodě prohloubení dovedností ze školy v praxi a upevnění dobrých vztahů - zdravý ţivotní styl- školní mléko, pitný reţim - plavecká výuka - kurz bruslení - školy v přírodě v zimě a v létě - motivace aktivita a zájem ţáků o výuku, vliv hodnocení - propojení teorie s praxí - vyuţívání zkušeností ţáků - spolupráce dětí různého věku - rodinná atmosféra, snaha o dobré klima ve škole - osobní příklad učitele - spolupráce s MŠ, ZUŠ,OÚ,s malotřídními školami v okolí - vyuţívání okolí školy- zahrada, školní dvůr, hřiště, sokolovna - dostatek akcí mimo školu - interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace rozvoj komunikativních dovedností ţáků - hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost, respektování individuálních schopností, vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků - ocenění pokroku 11

12 Hodnocení výsledků vzdělávání Jiţ osmým rokem jsme si ověřovali na škole náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem:,, Naše škola č.j.1-9/2007. Nikdo z ţáků nebyl hodnocen sníţenou známkou z chování. Prospěli všichni ţáci, 33 ţáků s vyznamenáním. V rámci vzdělávacího a volno-časového procesu jsme vedli ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a podněcovali k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů nejen při samostatné práci, ale i ve skupinách, či v párech, kde se učili spolu komunikovat a spolupracovat. Výuka probíhala na principech činnostního učení a tempo výuky se přizpůsobovalo schopnostem ţáků ve třídě. Tento charakter výuky dával dostatek prostoru k individuální péči, jak o nadané děti, tak o zaostávající a pomalejší děti. Vedli jsme děti k práci v týmu, učili je tolerovat se navzájem i ostatní kolem sebe, hodnotit svou práci i práci svých spoluţáků, aby si sami uvědomily, co jiţ zvládly, v čem jsou dobří, kde mají nedostatky a co je potřeba ještě trénovat, zlepšovat, zdokonalovat. Snaţili jsme se vytvářet ve škole klima spokojenosti a pracovní pohody. Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám. Během roku probíhaly na škole projekty: Putování Českým krasem ochrana a poznávání krás přírody v okolí Výchova k tradicím Advent vánoční vystoupení, keramické výrobky Zdravý ţivotní styl sportem ke zdraví -Zdravé zuby -Školní mléko -Ovoce do škol -Píská celá škola - ( děti se učí hrát na flétnu) -Sportovní olympiáda - Ekologie třídíme odpad sběr papíru a plastových víček Ţáci tak měli příleţitost rozvíjet své nadání, talent a zájem. Je dobré i to, ţe zde najdou uplatnění i ţáci, kteří se ne vţdy dokáţou projevit ve vyučování nebo ţáci ve vyučování pomalejší a zaostávající, čímţ si tak posilují své sebevědomí a mají radost z úspěšnosti v oblastech svého zájmu. 12

13 Údaje o aktivitách a akcích školy Národní galerie Moje první návštěva Interaktivní zábavné představení s klaunem Divadlo Minaret Putování do Betléma Zpívání u kapličky Divadelní představení ve škole: Divadlo Hračka 4x, Kouzelník 1x Divadlo Praha Nová scéna: Miniopery Divadlo v Berouně: Vánoce u krejčíka Honzy Divadlo ve škole: Jak se hraje Otesánek Výchovné koncerty: s panem J. Kaulfersem 2x Divadelní představení ve škole Kouzelný les ( ekologie) Bubnování poznávání různých hudebních nástrojů z Afriky a Jiţní Ameriky Výstava LEGA Návštěva knihovny v Rudné Den s BESIPEM - dopravní výchova ve 3., 4. a 5. ročníku interaktivní pořad Cvičení v přírodě 4x Plavecký kurz v Aqvaparku Laguna v Berouně Kurz bruslení na zimním stadionu v Berouně Den dětí - divadelní představení Aniččino srdíčko Národní galerie dílna středověkého písaře Výlet ke Třem habrům opékání špekáčků Solvayovy lomy skanzen exkurze s výkladem Škola v přírodě Rokytnice nad Jizerou Třídenní výlet do Jizerských hor Výlet na Karlštejn WAX MUZEUM Školní akademie Údaje o výsledcích inspekce ČŠI: Ve školním roce 2013/2014 na naší škole inspekce ČŠI neproběhla. Spolupráce se zřizovatelem školy Zřizovatelem školy je Obec Vysoký Újezd. Ředitelka školy se setkává a spolupracuje s představiteli obce při řešení problémů. Pro rok 2014 byl schválen samostatný rozpočet školy. 13

14 Spolupráce se školskou radou školy Sloţení ŠR: PaedDr. Petra Sejfová (škola) JUDr. Rudolf Zeman (Obec Vysoký Újezd) Denisa Mylbachrová (zástupce rodičů) Školská rada se schází na pravidelných i mimořádných schůzkách. Schválila kriteria přijímání dětí do MŠ a pořadník přijatých a nepřijatých dětí do MŠ. 3. Školní druţina ŠD je od září 2012 vyuţívá 2. patro školy multimediální učebnu v podkroví. Je vybavena vkusným nábytkem, k dispozici je keramická pec, počítače ke hrám i poučení, stahovatelné plátno s data projektorem. ŠD má vypracován vzdělávací program ŠD. ŠD pravidelně navštěvovalo 28dětí. V rámci školní druţiny chodily děti na hřiště a na výlety do blízkého okolí obce, V rámci druţiny děti navštěvují krouţek výtvarný a dovedných rukou.. 4. Školní jídelna a kuchyň V rámci přestavby byla kuchyň zmodernizována a nově zařízena nerezovým nábytkem a nádobím školní kuchyně. Velkou výhodou je konvektomat a velká pečící pánev. Podmínky pro přípravu jídel se velmi zlepšily. Vedoucí školního stavování Kuchařka Pomocná kuchařka - Hana Blaţková - Lucie Klauzová - Petra Hůlová Tyto pracovnice se velmi dobře staraly o zdravou, pestrou a chutnou stravu. Zajišťovaly svačiny, obědy a pitný reţim, dostatek ovoce a zeleniny. Kuchařky ve školní jídelně se snaţí dětem vytvořit velmi pěkné a vkusné prostředí. Ve Vysokém Újezdu Mgr. Olga Reiterová 14

15 . 15

16 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2014/2015 1. Charakteristika školy Právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ a MŠ Útvina školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153 právní forma IČO 60610751 IZO 000 000 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více