VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun Vysoký Újezd 58 IZO IČO Tel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/ Charakteristika školy Právní forma: příspěvková organizace od Zřizovatel: Obec Vysoký Újezd Škola sdruţuje: 1.) Mateřská škola 2.) Základní škola 3.) Školní druţina 4.) Školní jídelna Vypracovala : Mgr. Olga Reiterová ředitelka ZŠ a MŠ Vysoký Újezd 1

2 1.Mateřská škola Od je MŠ v právní subjektivitě společně se ZŠ.. Pracovnice MŠ : Martina Kucerová- kvalifikovaná učitelka Střední pedagogická škola v Litoměřicích Lenka Sahulková - nekvalifikovaná učitelka maturita na Střední odborné škole cestovního ruchu. Od září 2012 studuje dálkově Střední pedagogickou školu v Berouně, kterou dokončí v září 2014, nastoupila na MD., Mgr. Markéta Ţáková kvalifikovaná učitelka, SPgŠ Praha, vystudovala speciální pedagogiku a logopedii na PU v Olomouci Petra Hicklová - školnice/uklizečka Naše MŠ se nachází v přízemí a získala přestavbou školy větší a světlejší třídu a hlavně vstup do umývárny a WC přímo ze třídy. V přízemí školy je i školní jídelna s kuchyní. MŠ je jednotřídní a navštěvují je děti z Vysokého Újezdu a okolních obcí Kuchař, Luţce, Kozolupy a Bubovice. Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno 24 dětí, z toho 9 dívek a 15 chlapců, ve věku 3 6 let. Třída je smíšená. Dětí 5-6 letých(předškoláků) bylo 8. Ţádné dítě nemá odklad školní docházky, všechny děti splňují kriteria pro vstup do ZŠ. Do ZŠ nastoupí Hodnocení školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem:,,jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima, učitelky na začátku školního roku zaktualizovaly podle svých představ, potřeb a podmínek v rámci RVP PV. Program zahrnuje pět hlavních sloţek, které se denně prolínají a je rozpracován na čtyři roční období s podtématy, která jsou určena na jeden týden. Práce s dětmi probíhá kolektivně, ve skupinách podle věku a individuálně s kaţdým dítětem zvlášť.při plnění úkolů bylo přihlíţeno k individuálním potřebám dětí. Plnění ŠVP PV se dařilo všem dětem. Evaluace byla prováděna kaţdý týden, třikrát do roka byla prováděna individuální evaluace kaţdého dítěte. 2

3 Hodnocení - analýza skupiny třídy Celkově se jednalo o skupinu mírně nadprůměrnou ve všech oblastech. Adaptace nových dětí proběhla bez problémů. Děti velice rády zpívají, kreslí, cvičí, mají výborné znalosti z oblasti matematiky a přírodovědy, umí být soustředěné a rády naslouchají. Vyšší počet dětí navštěvuje logopedii nebo byla logopedie doporučena téměř u 15 dětí byla diagnostikována špatná výslovnost hlásek. Logopedka docházela přímo do MŠ. Od září byla výchovně- vzdělávací práce intenzivně zaměřena na rozvoj správných společenských návyků návyků v oblasti sebe obsluhy u dětí (umět zdravit, umět poţádat, poprosit, poděkovat, sloţit si své věci, uklidit hračky, stolování, neboť zde mají děti výrazné rezervy. Pravidelné akce v MŠ - jednou za 14 dnů logopedie - jednou týdně angličina - Keramický krouţek v ZŠ Akce v MŠ I.pololetí - beseda s hasiči - divadelní představení - interaktivní program ahojky - Mikulášská nadílka - vánoční besídka - koncert pro děti Akce v MŠ II.pololetí - divadelní představení - kouzelnické představení - karneval v maskách - besídka ke Dni matek - sportovní olympiáda - oslava MDD předání nových hraček pro MŠ - výlet ke Třem habrům - výlet do Berouna za medvědy - výlet do Solvayových lomů - pěší výlet do Mezouně na dětské hřiště - rozloučení se školáky (šerpování, dárky, soutěţe, diskotéka) - beseda s hasiči s ukázkami jejich práce 3

4 - výchovný koncert - návštěva 1.třídy ZŠ (5-6 leté děti) Výchovně vzdělávací činnost byla plněna s dětmi byla plněna ve třídě a herně MŠ, v tělocvičně školy, na školní zahradě, na hřišti u sokolovny a na novém hřišti mezi domky. Zápis pro školní rok 20014/2015 proběhl 31. března 2014 a pro příští školní rok bylo zapsáno 24 dětí. Zapsala : Martina Kucerová 4

5 2. Základní škola Materiálně technické podmínky: ZŠ a MŠ Vysoký Újezd je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání ţákům 1. stupně ( ročník). Vyučovalo se ve třech třídách. Od má škola právní subjektivitu je příspěvkovou organizací. Součástmi školy je mateřská škola, základní škola, školní druţina a školní jídelna s kuchyní. V červenci 2011 byla započata rozsáhlá přístavba a přestavba školy. Rekonstrukce a přístavba školy byla dokončena a zkolaudována v dubnu Akce byla realizována za finanční podpory Středočeského kraje a Evropského sociálního fondu v ČR, rovněţ i Obecního úřadu Vysoký Újezd. Přístavbou škola získala k vyuţití: - dvě nové učebny zařízené novým nábytkem, nastavitelnými lavicemi, interaktivní tabulí a třemi počítači s tiskárnou (1.patro) - sborovnu zařízenou novým nábytkem (1.patro) -vybavenou tělocvičnu a nářaďovnu (přízemí) -šatny pro děvčata a chlapce, (přízemí) - nové sociální zařízení (přízemí, 1.patro, 2.patro) V podkroví, pod novou střechou, je multifunkční sál, který vyuţívá školní druţina a slouţí k mimoškolním aktivitám. Sál je vybaven novým nábytkem, keramickou pecí. V jedné třídě byla zřízena počítačová učebna s deseti počítači pro výuku informatiky. Ţáci vyuţívají výukové programy k jednotlivým předmětům, webový prohlíţeč k vyhledávání informací. Tělesná výchova probíhala v tělocvičně školy, na školní zahradě nebo na hřišti TJ Sokol Vysoký Újezd. Ţáci se účastnili plaveckého výcviku a kurzu bruslení v Berouně. Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny tělesné výchovy týdně. V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky. Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou zařazovány do plánu školní druţiny. 5

6 Na svačinu a oběd přecházejí děti do školní jídelny v přízemí budovy. Jídelna je vybavena vkusným nábytkem. V jídelně je k dispozici nádoba s čajem, nádoby s vodou pro ţáky. Ţáci dodrţují pitný reţim i o přestávkách. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2013 / ţáků. Během prázdnin byly prostory školy ( kuchyň, jídelna, třída MŠ, třídy školy, školní druţina, chodby a šatny ) vymalovány. Byly opraveny a obloţeny schody před vstupem do mateřské školy. Výhodou naší školy je rodinné a přátelské prostředí s ohledem na individuální zvláštnosti dětí. Vzhledem k malému počtu dětí uplatňujeme výukové metody a formy práce, které podporují aktivitu a samostatnost děti, spolupráci mezi nimi. Snaţíme se o rozvíjení vztahu k rodině, obci, místní krajině, k přírodě, k vlasti. Počítače vyuţíváme k poučení, vyhledávání informací i k zábavě. Velmi dobře se osvědčily programy pro výuku jednotlivých předmětů. Na naší škole pracovaly zájmové krouţky: - hudební sólový zpěv a výuka hry na hudební nástroj, - anglického jazyka pro děti v 1. a 2. ročníku:anglické písničky, říkadla a hry - krouţek AJ s rodilým mluvčím - keramický krouţek - pohybové hry - karate - krouţek výtvarný a dovedných rukou (v rámci školní druţiny). Ţáci mimo školu navštěvují oddíl kopané, karate a golf. Při škole pracuje pobočka Soukromé hudební školy z Králova Dvora Obor -hru na hudební nástroj (klávesy, piano)- vyučovala prof. Daniela Foltýnová. Obor sólový zpěv - vyučovala prof. Libuše Hrubá Krouţek AJ s rodilým mluvčím vyučoval Kyle Haney Krouţek anglického jazyka pro děti v 1. a 2. ročníku: Anglické písničky, říkadla a hry vyučovala Petra Sejfová Výtvarný krouţek zajišťovala vychovatelka ŠD Libuše Schindlerová Pohybové hry zajišťovala paní Soňa Muroňová Keramický krouţek Karate 6

7 Učební plány: V roce 2013/2014 se na naší škole vyučovalo v ročníku podle Školního vzdělávacího programu,,naše škola. č. j. 1-9/2007. Ve 3., 4. a 5. ročníku se vyučovalo anglickému jazyku 3 hodiny týdně. Pracovníci školy Mgr. Olga Reiterová - ředitelka školy vyučovala ve 4. a 5. ročníku ČJ, M a Vlastivědu Pedagogická fakulta UK Praha praxe ve školství 35 let PaedDr. Petra Sejfová učitelka vyučovala 2.a 3. ročníku všechny předměty kromě výtvarné výchovy, Tv a Pracovních činností, ve 4. a 5. ročníku vyučovala Anglický jazyk a Hv Pedagogická fakulta v Hradci Králové praxe ve školství 25 let Mgr. Iveta Wintrová učitelka vyučovala v 1.ročníku, Tv ve 2. ročníku, ve 4.a 5. ročníku Přírodovědu a Informatiku Pedagogická fakulta Prešov praxe ve školství 27 let Věra Černá asistentka pedagoga v 2. a 3. ročníku, SPgŠ v Berouně Libuše Schindlerová vychovatelka ŠD vyučovala Výtvarnou výchovu a TV ve 3.,4.a 5.ročníku, Pracovní činnosti ve všech ročnících Střední pedagogická škola Beroun praxe ve školství 25 let Petra Hicklová - školnice, uklízečka, Petra Hůlová - pomocná kuchařka, uklízečka Petr Krbec - školník/údrţbář 7

8 Prostředky na vzdělávání Prostředky na vzdělávání byly plně vyuţity. Pracovnice školy se zúčastnily těchto vzdělávacích seminářů a kursů: Kucerová Martina : seminář Začít spolu Sejfová Petra : seminář :Moţnosti reedukace SPU na 1. stupni Teaching Englisch : Primary Schols II. Reiterová Olga : seminář: Komunikace mezi učiteli a rodiči Wintrová Iveta : seminář :Komunikace mezi učiteli a rodiči Černá Věra : seminář :Integrovaný ţák na ZŠ běţného typu Zařazování dětí Do 1.ročníku nastoupilo 12 dětí se konal zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2014/2015 Zápisu se zúčastnilo 11 dětí, z toho dvě děti po odkladu ŠD. Do školy nastoupí v září dětí. Údaje o vzdělávání ţáků 1.ročník 12 ţáků (8chlapců a 4 dívky) 2.ročník 7 ţáků (5 chlapců a 2 dívky) 3.ročník 7 ţáků (4 chlapci a 3 dívka) 4.ročník 4 ţáci (3 chlapci a 4 dívky) 5.ročník 9 ţáků ( 5 chlapců a 4 dívky) Celkem 39 ţáků Prospěli všichni ţáci 33 ţáků s vyznamenáním Ţáci z 5. ročníku odcházejí : do ZŠ Loděnice, do ZŠ Rudná, do ZŠ v Praze 8

9 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin je sestavován s ohledem na spojování ročníků a jednotlivých předmětů. Snaţíme se o vyuţití mezipředmětových vztahů a prolínání hlavních předmětů s výchovami a o dodrţení zásad psychohygieny. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá na základě doporučení odborného vyšetření v PPP formou docvičování, kratší písemné projevy, doplňovací cvičení, individuální časový limit na vypracování úkolů aj. V letošním roce dva ţáci (jeden ve 2. ročníku, jeden ve 3. ročníku) pracovali s asistentem pedagoga. Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků podchycujeme talentované a nadané ţáky, vyuţíváme moţnosti výukových programů na PC, zařazujeme logické úlohy v matematice, PC prezentace. Školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání Školní řád zahrnuje všechny oblasti stanovené Školským zákonem, součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání. Informační systém vůči ţákům a rodičům Informační systém je zajišťován: v 1. a 2. ročníku notýsky, ve 3., 4. a5.ročníku - ţákovské kníţky, e- mailem, telefon www stránky školy nástěnky, plakáty, vývěsky, osobní kontakt Spolupráce s PPP Škola dává podklady pro vyšetření v PPP. Prevence sociálně patologických jevů Máme zpracován Minimální preventivní program snaţíme se předcházet patologickým a návykovým jevům. Do koncepce zapadá i nabídka zájmových krouţků a mimoškolní aktivity ţáků, setkání, rozhovory a hry s psycholoţkou, dostatek školních akcí, výletů, exkurzí. 9

10 Průběh a výsledky vzdělávání Snaţíme se o: - soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání - soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání - vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků - návaznost probíraného učiva, konkretizace cílů Materiální podpora výuky - vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem - podnětnost učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky - vyuţití interaktivních tabulí ve výuce, - PC a data-projektoru ve výučování. Vyučovací formy a metody - řízení výuky, vnitřní členění hodin - sledování a plnění stanovených cílů - podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance - moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností - vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, metody etické výchovy záţitek-diskuse umoţnění si, postoje,chování, vlastního názoru, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou 10

11 - účelnost výuky frontální, skupinové a individuální - vyváţenost role učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací - respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků - účelnost aplikovaných metod - forma kladení otázek - prvky projektového vyučování s vyuţitím mezipředmětových vztahů - pořádání kulturních a sportovních akcí, poznávacích výletů, exkurzí s přírodovědnou a vlastivědnou tématikou - důraz na vzájemné vztahy mezi ţáky, spolupráce, komunikativní kruh - vyuţívání počítačových programů ve výuce - vyuţití dramatizace a zpěvu na tradiční školní akademii a při veřejném vystoupení - důsledné vyuţití školy v přírodě prohloubení dovedností ze školy v praxi a upevnění dobrých vztahů - zdravý ţivotní styl- školní mléko, pitný reţim - plavecká výuka - kurz bruslení - školy v přírodě v zimě a v létě - motivace aktivita a zájem ţáků o výuku, vliv hodnocení - propojení teorie s praxí - vyuţívání zkušeností ţáků - spolupráce dětí různého věku - rodinná atmosféra, snaha o dobré klima ve škole - osobní příklad učitele - spolupráce s MŠ, ZUŠ,OÚ,s malotřídními školami v okolí - vyuţívání okolí školy- zahrada, školní dvůr, hřiště, sokolovna - dostatek akcí mimo školu - interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace rozvoj komunikativních dovedností ţáků - hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost, respektování individuálních schopností, vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků - ocenění pokroku 11

12 Hodnocení výsledků vzdělávání Jiţ osmým rokem jsme si ověřovali na škole náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem:,, Naše škola č.j.1-9/2007. Nikdo z ţáků nebyl hodnocen sníţenou známkou z chování. Prospěli všichni ţáci, 33 ţáků s vyznamenáním. V rámci vzdělávacího a volno-časového procesu jsme vedli ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a podněcovali k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů nejen při samostatné práci, ale i ve skupinách, či v párech, kde se učili spolu komunikovat a spolupracovat. Výuka probíhala na principech činnostního učení a tempo výuky se přizpůsobovalo schopnostem ţáků ve třídě. Tento charakter výuky dával dostatek prostoru k individuální péči, jak o nadané děti, tak o zaostávající a pomalejší děti. Vedli jsme děti k práci v týmu, učili je tolerovat se navzájem i ostatní kolem sebe, hodnotit svou práci i práci svých spoluţáků, aby si sami uvědomily, co jiţ zvládly, v čem jsou dobří, kde mají nedostatky a co je potřeba ještě trénovat, zlepšovat, zdokonalovat. Snaţili jsme se vytvářet ve škole klima spokojenosti a pracovní pohody. Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám. Během roku probíhaly na škole projekty: Putování Českým krasem ochrana a poznávání krás přírody v okolí Výchova k tradicím Advent vánoční vystoupení, keramické výrobky Zdravý ţivotní styl sportem ke zdraví -Zdravé zuby -Školní mléko -Ovoce do škol -Píská celá škola - ( děti se učí hrát na flétnu) -Sportovní olympiáda - Ekologie třídíme odpad sběr papíru a plastových víček Ţáci tak měli příleţitost rozvíjet své nadání, talent a zájem. Je dobré i to, ţe zde najdou uplatnění i ţáci, kteří se ne vţdy dokáţou projevit ve vyučování nebo ţáci ve vyučování pomalejší a zaostávající, čímţ si tak posilují své sebevědomí a mají radost z úspěšnosti v oblastech svého zájmu. 12

13 Údaje o aktivitách a akcích školy Národní galerie Moje první návštěva Interaktivní zábavné představení s klaunem Divadlo Minaret Putování do Betléma Zpívání u kapličky Divadelní představení ve škole: Divadlo Hračka 4x, Kouzelník 1x Divadlo Praha Nová scéna: Miniopery Divadlo v Berouně: Vánoce u krejčíka Honzy Divadlo ve škole: Jak se hraje Otesánek Výchovné koncerty: s panem J. Kaulfersem 2x Divadelní představení ve škole Kouzelný les ( ekologie) Bubnování poznávání různých hudebních nástrojů z Afriky a Jiţní Ameriky Výstava LEGA Návštěva knihovny v Rudné Den s BESIPEM - dopravní výchova ve 3., 4. a 5. ročníku interaktivní pořad Cvičení v přírodě 4x Plavecký kurz v Aqvaparku Laguna v Berouně Kurz bruslení na zimním stadionu v Berouně Den dětí - divadelní představení Aniččino srdíčko Národní galerie dílna středověkého písaře Výlet ke Třem habrům opékání špekáčků Solvayovy lomy skanzen exkurze s výkladem Škola v přírodě Rokytnice nad Jizerou Třídenní výlet do Jizerských hor Výlet na Karlštejn WAX MUZEUM Školní akademie Údaje o výsledcích inspekce ČŠI: Ve školním roce 2013/2014 na naší škole inspekce ČŠI neproběhla. Spolupráce se zřizovatelem školy Zřizovatelem školy je Obec Vysoký Újezd. Ředitelka školy se setkává a spolupracuje s představiteli obce při řešení problémů. Pro rok 2014 byl schválen samostatný rozpočet školy. 13

14 Spolupráce se školskou radou školy Sloţení ŠR: PaedDr. Petra Sejfová (škola) JUDr. Rudolf Zeman (Obec Vysoký Újezd) Denisa Mylbachrová (zástupce rodičů) Školská rada se schází na pravidelných i mimořádných schůzkách. Schválila kriteria přijímání dětí do MŠ a pořadník přijatých a nepřijatých dětí do MŠ. 3. Školní druţina ŠD je od září 2012 vyuţívá 2. patro školy multimediální učebnu v podkroví. Je vybavena vkusným nábytkem, k dispozici je keramická pec, počítače ke hrám i poučení, stahovatelné plátno s data projektorem. ŠD má vypracován vzdělávací program ŠD. ŠD pravidelně navštěvovalo 28dětí. V rámci školní druţiny chodily děti na hřiště a na výlety do blízkého okolí obce, V rámci druţiny děti navštěvují krouţek výtvarný a dovedných rukou.. 4. Školní jídelna a kuchyň V rámci přestavby byla kuchyň zmodernizována a nově zařízena nerezovým nábytkem a nádobím školní kuchyně. Velkou výhodou je konvektomat a velká pečící pánev. Podmínky pro přípravu jídel se velmi zlepšily. Vedoucí školního stavování Kuchařka Pomocná kuchařka - Hana Blaţková - Lucie Klauzová - Petra Hůlová Tyto pracovnice se velmi dobře staraly o zdravou, pestrou a chutnou stravu. Zajišťovaly svačiny, obědy a pitný reţim, dostatek ovoce a zeleniny. Kuchařky ve školní jídelně se snaţí dětem vytvořit velmi pěkné a vkusné prostředí. Ve Vysokém Újezdu Mgr. Olga Reiterová 14

15 . 15

16 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více