Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat."

Transkript

1 Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data pro praktická cviení ze statistiky. Otevení souboru s daty pro zpracování V aplikaci Tento poíta zvolte síovou jednotku F:\ Na síové jednotce F:\ otevete složku SOFTWARE \ biostatistika \ data Otevete excelovský sešit data_2.xls Popis struktury excelovského sešitu s daty V excelovském sešitu data_2.xls jsou na jednotlivých listech uložena data z klinických studií. 1. List data preventivní prohlídky na listu jsou data z preventivních prohlídek zamstnanc. V rámci prohlídek byly u zamstnanc mj. sledovány rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnní a u každého zamstnance bylo zjištno souasné riziko kardiovaskulárního onemocnní a bylo odhadnuto riziko v 60 letech vku zamstnance. (Použité zkratky: STK systolický tlak krve, DTK diastolický tlak krve, BMI body mass index, LDL low-density lipoprotein cholesterol, HDL high-density lipoprotein cholesterol). 2. List data pro histogramy tlesná výška a tlesná hmotnost muž ze screeningové studie zamené na záchyt nových pípad karcinomu prostaty u muž nad 40 let. Na listu jsou definovány pravé meze interval pro tvorbu tzv. histogram etností pro tlesnou výšku a pro tlesnou hmotnost. 3. List nádory nadledvin na listu jsou uloženy údaje z CT vyšetení pacient s pozitivním nálezem na nadledvinách. U každého pacienta jsou uvedeny údaje o pohlaví a vku pacienta v dob vyšetení. Dále jsou uvedeny rozmry nalezeného útvaru rozmr1, rozmr 2 a rozmr 3, tj. velikost nalezeného útvaru zmená ve tech smrech, výsledek histologického vyšetení a údaj o malignit. ÚKOL. 1 Tvorba kontingenních tabulek pro dva kategoriální znaky Kontingenní tabulky se používají k popisu rozdlení etností v kategoriích jednoho znaku (nap. poet muž, poet žen) nebo k popisu etností v kategoriích, které vzniknou kombinací kategorií dvou kategoriálních znak (nap. poet muž kuák, poet žen kuaek, ). Z dat na listu data preventivní prohlídky zjistte: a) Poet a procento kuák a nekuák ve skupin muž a ve skupin žen (viz. znaky pohlaví a kouení). b) Poet a procento osob s vysokým krevním tlakem ve skupin muž a ve skupin žen (znaky pohlaví a hypertenze). 1

2 c) Poet a procento osob s vysokou hladinou celkového cholesterolu ve skupin kuák a ve skupin nekuák (znaky kouení a cholesterol hodnocení). d) Poet a procento osob s hypertenzí ve skupin kuák a ve skupin nekuák (znaky kouení a hypertenze). NÁVOD NA EŠENÍ: Z dat na listu preventivní prohlídky zjistte poet a procento kuák a nekuák ve skupin muž a ve skupin žen. 1) Na listu data preventivní prohlídky kliknte na libovolnou buku s daty. 2) Z hlavního menu zvolte položky Vložení - Kontingenní tabulka. 3) V okn Vytvoit kontingenní tabulku potvrte OK v tomto okn nic nenastavujte (automaticky je doplnna adresa celé tabulky s daty a výsledná kontingenní tabulka bude uložena na nový list). 4) Pole pohlaví z okna Seznam polí kontingenní tabulky petáhnte myší do oblasti Popisky ádk (tím vytvoíte v budoucí kontingenní tabulce popisky ádk podle kategorií znaku pohlaví, tj. M a Ž muž a žena). 5) Pole kouení petáhnte do oblasti Popisky sloupc (tím vytvoíte v kontingenní tabulce popisky sloupc podle kategorií znaku kouení, tj. ne a ano nekuáci a kuáci). 6) Pole kouení (nebo pohlaví) petáhnte dvakrát do oblasti Hodnoty (v kontingenní tabulce se mají vypoítat dva údaje absolutní etnosti a relativní etnosti, tj. procenta). 7) Tlaítko Hodnoty petáhnte z oblasti Popisky sloupc do oblasti Popisky ádk. 2

3 8) Nastavte výpoet procent - pravým tlaítkem myši kliknte na jedno z ísel v tabulce a z místní nabídky vyberte Nastavení polí hodnot. 9) Kliknte na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako vyberte ze seznamu % ádku (tím se vypoítá procento vztažené k ádkovým soutm, tj. zvláš k celkovému potu muž a zvláš k celkovému potu žen). 10) Vypoítaná procenta oznate a zaokrouhlete na jedno desetinné místo. Výslednou tabulku nemusíte dále upravovat. 11) Oznate buky s procenty, kliknte na položku Dom v hlavním menu a ze skupiny íslo kliknte na tlaítko Odebrat desetinné místo 12) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky. 3

4 13) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. 14) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. 15) Kliknte na OK. Výsledná tabulka po úprav Závr: Z celkového potu 403 muž kouí 123 muž, tj. 30,5 %. Z celkového potu 197 žen kouí 69 žen, tj. 35,0 %. Z celkového potu 600 zamstnanc je 192 kuák, tj. 32,0 %. 16) Kliknte opt na libovolnou buku s daty na listu "data preventivní prohlídky" a stejným postupem vytvote kontingenní tabulku pro znaky pohlaví a hypertenze, tj zjistte poet a procento osob s vysokým krevním tlakem ve skupin muž a ve skupin žen. 17) Tabulku umístte na list s první kontingenní tabulkou. Poznámka: Chcete-li výslednou kontingenní tabulku umístit na existující list, zvolte umístní Existující list a potom kliknte na záložku se jménem listu, do kterého chcete tabulku umístit. V tomto listu kliknte do prázdné buky, kam se umístí levý horní roh výsledné tabulky. 18) Vytvote kontingenní tabulku pro znaky kouení a cholesterol hodnocení, tj. zjistte poet a procento osob s vysokou hladinou celkového cholesterolu ve skupin kuák a ve skupin nekuák. 19) Vytvote kontingenní tabulku pro znaky kouení a hypertenze, tj. zjistte poet a procento osob s hypertenzí ve skupin kuák a ve skupin nekuák. 4

5 ÚKOL. 2 Tvorba koláového grafu Z dat na listu data preventivní prohlídky zjistte distribuci (rozdlení) zamstnanc podle vkových kategorií (sloupec vková kategorie). Zobrazte tuto distribuci graficky pomocí koláového grafu. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Z dat na listu data preventivní prohlídky nejdíve zjistte distribuci (rozdlení) zamstnanc do vkových kategorií, tj. vytvote kontingenní tabulku pro znak vková kategorie. a) Na listu preventivní prohlídky oznate celý sloupec vková kategorie (kliknutím na záhlaví sloupce D). b) Z hlavního menu vyberte položky Vložení Kontingenní tabulka a potvrte OK. c) Pole vková kategorie petáhnte do oblasti Popisky ádk a také jednou do oblasti Hodnoty. d) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky. e) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. f) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. Kliknte na OK. g) Ve výsledné tabulce kliknte na znaku seznamu v buce Popisky ádk a zrušte potvrzení u Prázdné. Podoba upravené kontingenní tabulky: 2) Dopište do kontingenní tabulky slovo let (tj let, atd.). 3) Oznate popisy vkových kategorií a ísla v tabulce. 5

6 4) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a Výseový graf, z nabídky zvolte Prostorový výseový graf (2. možnost). 5) Jsou-li na listu otevena okna Filtr kontingenní tabulky a Seznam polí kontingenní tabulky, zavete je. 6) Kliknte na nabídku Rozložení grafu a zvolte 2. variantu v 1. ad. Není-li karta Rozložení grafu zobrazena, kliknte nejdíve na položku Návrh v hlavním menu. V tomto rozložení se pro každou vkovou kategorii zobrazí procento zamstnanc. 7) Kliknte na název grafu (Celkem) a napište Zamstnanci podle vku. 8) Kliknte pravým tlaítkem myši na popisky kategorií v grafu (tj let atd.) a zvolte velikost písma 12 (kliknte na položku Dom v hlavním menu a zvolte velikost textu 12). 9) Kliknte pravým tlaítkem myší na procenta, z místní nabídky zvolte Formát popisk dat, íslo a zvolte Kategorie: Procento a nastavte jedno desetinné místo. Kliknte na Zavít. 10) Zmte barvu výseí v grafu. 11) Oznate výse, jejíž barvu chcete zmnit (nejdíve kliknte na celý kolá a potom ješt jednou na výse, kterou chcete oznait). Pravým tlaítkem myši vyvolejte místní nabídku, zvolte Formát datového bodu Výpl. 12) Vyberte Souvislá výpl a v položce Barva zvolte barvu výpln. Kliknte na Zavít. 13) Zmte prostorové otoení grafu. 14) Kliknte pravým tlaítkem myši na koláový graf a z místní nabídky vyberte Prostorové otoení, nastavte otoení ve smru Y na 20%. 6

7 Upravený koláový graf ÚKOL. 3 Tvorba sloupcového grafu Z dat na listu nádory nadledvin zjistte distribuci nález podle histologie (viz znak histologie). Výsledek zobrazte graficky pomocí sloupcového grafu. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Z dat na listu nádory nadledvin zjistte distribuci nález podle histologie, tj. vytvote kontingenní tabulku pro znak histologie: a) Oznate celý sloupec histologie (kliknutím na záhlaví sloupce I). b) Z hlavního menu vyberte položky Vložení Kontingenní tabulka a potvrte OK c) Pole histologie petáhnte do oblasti Popisky ádk a také (pouze jednou) do oblasti Hodnoty. d) Nastavte výpoet procent v tabulce kliknte pravým tlaítkem myši na jedno z ísel a z místní nabídky zvolte Nastavení polí hodnot. Kliknte na Zobrazit hodnoty jako a v ádku Zobrazit hodnoty jako zvolte % celku. e) Zaokrouhlete procenta na jedno desetinné místo oznate všechna ísla a kliknte do bloku pravým tlaítkem myši, z místní nabídky zvolte položku Formát bunk. f) Ve výsledné tabulce kliknte na znaku seznamu a zrušte potvrzení u Prázdné. pvodní tabulka 2) Kliknte do kontingenní tabulky na jedno z ísel a z hlavního menu zvolte položku Data. 7

8 3) Ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu Seadit od nejmenšího k nejvtšímu. 4) Ve výsledné kontingenní tabulce oznate do bloku popisy kategorií a ísla v tabulce. uspoádaná tabulka 5) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a kliknte na ikonu Sloupcový graf. 6) Kliknte na Všechny typy graf ve spodní ásti okna a vyberte první variantu grafu ze skupiny Pruhový (tj. Skupinový pruhový) a potvrte OK. (Je-li zobrazeno modré okno Okno filtru kontingenní tabulky, zavete ho.) $ % "#$! &! 7) Zobrazený graf upravte: a) Zmte název grafu - kliknte na název grafu Celkem a napište Nálezy podle histologie. b) Odstrate popis Celkem (vpravo) kliknte na popis a stisknte DELETE na klávesnici. c) Odstrate mížku (viz. svislé áry v grafu) kliknte na mížku a stisknte tlaítko DELETE na klávesnici. d) Pidejte ke sloupcm údaj o procentuálním výskytu - kliknte pravým tlaítkem myši na sloupce a z místní nabídky zvolte Pidat popisky dat. e) Zmenšete mezeru mezi sloupci - kliknte pravým tlaítkem na sloupce a z místní nabídky zvolte Formát datové ady, nastavte Šíka mezery na 60 % (zatáhnte za táhlo na stupnici nebo kliknte do pole a napište 60). 8

9 f) Zvolte jinou barvu sloupc kliknte na položku Výpl, zvolte Souvislá výpl a zvolte barvu pomocí tlaítka Barva. g) Kliknte na Zavít. h) Upravte formát ísel na ose x na celá ísla kliknte pravým tlaítkem myši na ísla pod osou x a z místní nabídky zvolte Formát osy. Kliknte na položku íslo a nastavte poet desetinných míst na 0. Zavete okno Formát osy. $ % "#$! ÚKOL. 4 Tvorba histogramu etností Z dat na listu data pro histogramy vytvote histogram etností pro tlesnou výšku a histogram etností pro tlesnou hmotnost muž do 40 let vku. Pi tvorb histogram použijte definované pravé meze interval pro výšku, resp. hmotnost. Pomocí definované funkce SKEW vypoítejte šikmost pro tlesnou výšku a tlesnou hmotnost. 9

10 NÁVOD NA EŠENÍ: Z dat na listu data pro histogramy vytvote histogram etností pro tlesnou výšku muž do 40 let vku (použijte definované pravé meze interval pro výšku). 1) Kliknte na tlaítko sady Microsoft Office (vlevo nahoe) a potom kliknte na tlaítko Možnosti aplikace Excel. 2) Kliknte na položku Doplky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplky aplikace Excel. 3) Kliknte na tlaítko Pejít a v seznamu Doplky k dispozici zaškrtnte Analytické nástroje. Kliknte na tlaítko OK. 4) Otevete list data pro histogramy a vybere z hlavního menu položku Data Analýza dat. 5) V okn Analýza dat vyberte ze seznamu Analytické nástroje položku Histogram a potvrte OK. 6) V okn Vstupní oblast zadejte adresu sloupce A s údaji pro tlesnou výšku (napište A:A nebo kliknte na záhlaví sloupce A v tabulce s daty a adresa sloupce se doplní automaticky). 7) V okn Hranice tíd zadejte adresu oblasti bunk s definovanými pravými hranicemi intervalu pro tlesnou výšku F3:F11 (nebo pímo oznate tuto oblast v tabulce s daty). 8) Zakliknte možnost Popisky tím potvrdíte, že se v oznaených oblastech s ísly nachází také textové popisky. 9) Zakliknte Vytvoit graf. 10) Zvolte výstupní oblast pokud chcete výsledky na listu s daty, kliknte na možnost Výstupní oblast a do pole za Výstupní oblast napište adresu buky, od které se mají vložit výsledky (mžete také pímo kliknout na nkterou z bunk na listu s daty). 11) Ped potvrzením tlaítka OK si porovnejte správné nastavení okna Histogram s obrázkem v textu. Nastavení okna Histogram 10

11 etnostní tabulka a histogram. v souboru je 737 muž s tlesnou výškou mezi 170 a 175 cm 12) Roztáhnte okno grafu kliknte na graf a zatáhnte myší za znaku na obvodu grafu. 13) Zobrazený graf upravte. a) Vložte název grafu Histogram tlesné výšky. b) Odstrate popis etnost (vpravo) kliknte na popis a stisknte DELETE na klávesnici. c) Zmenšete mezeru mezi sloupci - kliknte pravým tlaítkem na sloupce a z místní nabídky zvolte Formát datové ady, a nastavte šíku mezery na 5 %. d) Zvolte jinou barvu sloupc kliknte pravým tlaítkem myši na sloupce a z místní nabídky zvolte Formát datové ady, v položce Výpl vyberte možnost Souvislá výpl nebo Pechodová výpl a vyberte požadovanou barvu. e) Pro kóty (ísla) na obou osách zvolte velikost písma 11 kliknte pravým tlaítkem myši na kóty a z místní nabídky zvolte Písmo. 11

12 f) Stejným postupem vytvote z dat na listu data pro histogramy histogram etností pro tlesnou hmotnost muž (použijte definované pravé meze interval pro hmotnost). g) Pomocí funkce SKEW (viz Vzorce, Vložit funkci) vypoítejte koeficient šikmosti pro tlesnou výšku a koeficient šikmosti pro tlesnou hmotnost. Konfrontujte ob hodnoty s tvarem histogram. Výsledky výpotu koeficient šikmosti tlesná výška 0,099 distribuce hodnot je symetrická tlesná hmotnost 0,863 distribuce hodnot je šikmá doprava Koeficient šikmosti mí symetrii rozložení mených hodnot kolem stední hodnoty. Jsou-li hodnoty koeficientu šikmosti blízké nule, znamená to, že distribuce je symetrická. Jsou-li hodnoty vtší než nula, je distribuce sešikmená doprava, záporné hodnoty ukazují na distribuci šikmou doleva. ÚKOL. 5 Tvorba skládaného válcového grafu Zobrazte graficky podíl maligních nález u muž a u žen, použijte data z listu nádory nadledvin. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Otevete list nádory nadledvin. 2) Vytvote kontingenní tabulku pro znaky pohlaví a malignita. 3) Kliknte na libovolnou buku v tabulce s daty a z hlavního menu vyberte položky Vložení Kontingenní tabulka a potvrte OK 4) Pole pohlaví petáhnte do oblasti Popisky sloupc a pole malignita petáhnte jednou do oblasti Popisky ádk a dvakrát do oblasti Hodnoty. 5) Tlaítko Hodnoty petáhnte z oblasti Popisky sloupc do oblasti Popisky ádk. 6) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky. 7) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. 8) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. Kliknte na OK. 9) Nastavte výpoet procent: pravým tlaítkem myši kliknte na jedno z ísel v tabulce a z místní nabídky vyberte položku Nastavení polí hodnot. 10) Kliknte na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako nastavte % sloupce (takto definujete výpoet procent vztažených ke sloupcovým soutm, tj. zvláš k celkovému potu muž a zvláš k celkovému potu žen). Potvrte OK. 11) Vypoítaná procenta zaokrouhlete na jedno desetinné místo 12

13 12) Pod výslednou kontingenní tabulkou vytvote tabulku se vstupními údaji pro graf do tabulky napište pouze procenta výskytu maligních a benigních nález u muž a žen (viz obrázek nahoe). 13) Oznate novou tabulku do bloku a z hlavního menu zvolte Vložení Sloupcový (vyberte 2. ikonu v ad Válcový). 14) Výsledný graf upravte. 15) Zvolte rozložení grafu s nadpisem z karty Rozložení grafu zvolte rozložení. 1. Pepište název grafu: Podíl maligních nález. 16) Zobrazte v grafu procento výskytu maligních nález kliknte pravým tlaítkem myši na horní ást válce oznaující maligní nálezy a z místní nabídky zvolte položku Pidat popisky dat. 17) Dále mžete v grafu zmnit barvu barevných výplní a zvtšit zbývající popisy. Upravený graf #$ '#$ 13

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY V tabulce 8.1 uvádíme přehled některých ukazatelů fiktivní firmy Alfa Blatná. Tabulka 8.1 je prostá, je v ní navíc časové srovnání hodnot v roce 2011 a v roce 2012. a)

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 213 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 28 Název materiálu: Základní grafy Ročník: 1., 2. ročník Identifikace materiálu: WOH_52_28_grafy

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_10_IKT_PowerPoint_Vytvoreni_hypertextoveho_odkazu. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_10_IKT_PowerPoint_Vytvoreni_hypertextoveho_odkazu. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_10_IKT_PowerPoint_Vytvoreni_hypertextoveho_odkazu Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY

MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY 21. září 2012 1 / 7 Microsoft Excel - Úkoly Anotace V souboru

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více