IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY"

Transkript

1 IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní data? Krátce si pipomeme základní fakta ze statistické teorie testování hypotéz. a) Hodnocení rozdíl dvou výbrových prmr nezávislých soubor dvouvýbrový t-test. Teoretický úvod: Pedpokládejme, že máme dva nezávislé soubory reprezentující dv populace. Pedpokládejme, že sledovaná numerická veliina je v obou populacích normáln rozložená s neznámými populaními prmry µ 1 a µ 2. Nulová hypotéza pedpokládá nulový rozdíl mezi populaními prmry, tedy že µ 1 = µ 2. K tomu, abychom mohli prmry dvou populací porovnat, je teba spoítat testovou statistiku t. Výpoet je založen na rozdílu mezi prmry obou výbr, variabilit sledované veliiny a velikosti obou výbr. Pesný vzorec naleznete ve výukových textech. Tato testová statistika je rozložena podle Studentova t-rozdlení s n 1 + n 2-2 stupni volnosti. Stupn volnosti jsou parametrem t-rozdlení. Pomocí statistického modulu programu Excel najdeme pesnou p-hodnotu. Tato pravdpodobnost odpovídá pravdpodobnosti výskytu takovéto nebo ješt extrémnjší hodnoty testového kritéria t za pedpokladu platnosti nulové hypotézy. Pokud je menší než 0,05, nulovou hypotézu zamítáme. Znamená to, že pravdpodobnost, že by pozorované rozdíly vznikly pouze náhodou, je menší než 5 %. Klasický dvouvýbrový t-test, krom normálního rozložení sledované veliiny, pedpokládá také, že rozptyly jsou v obou populacích shodné. Tento pedpoklad se testuje na základ výbrových odhad smrodatných odchylek s 1 a s 2 F-testem. V pípad nestejných smrodatných odchylek se použije modifikovaný výpoet testové statistiky t a také poet stup volnosti je výsledkem pomrn složitého výpotu. Data, se kterými budete pracovat, naleznete v souboru F:\SOFTWARE\biostatistika\data\analýza dat.xlsx 1

2 Na listu dvouvýbrový t-test jsou data 237 zamstnanc nemocnice. Ve sloupci A Zamstnanec. je uvedena identifikace. Druhý sloupec (B) Vk udává vk zamstnance v letech. Tetí sloupec (C) Cholesterol obsahuje informaci o hodnot celkového cholesterolu meného v mmol/l, ve sloupci D je zadána hodnota body mass indexu BMI každého zamstnance a znak Kouení rozlišuje kuáky (kódováno 1) a nekuáky (kódováno 2). Zadání úkolu Vaším úkolem bude provit, jestli zamstnanci, kteí kouí, jsou stejn staí jako zamstnanci, kteí nekouí i zda se tyto skupiny vkov odlišují. Dále je teba zjistit, jestli má kouení vliv na hodnoty celkového cholesterolu a BMI. Stanovíme nulové a alternativní hypotézy: 1. Nulová hypotéza: Kuáci a nekuáci se neliší ve vku. Alternativní hypotéza: Kuáci a nekuáci se liší ve vku. 2. Nulová hypotéza: Kuáci a nekuáci se neliší v celkovém cholesterolu. Alternativní hypotéza: Kuáci a nekuáci se liší v celkovém cholesterolu. Postup ovení první hypotézy: 1. Pomocí F-testu ovíme zda, rozptyl veliiny Vk je stejný v populaci kuák a v populaci nekuák. Tento nástroj je obsažen v položce Analýza dat. (Analýzu dat nastavte stejným zpsobem jako pi použití nástroje Popisná statistika kliknte na ikonu, otevete Možnosti aplikace Excel, vyberte položku Doplky, nastavte Analytické nástroje jako 2

3 Aktivní doplnk k dispozici a kliknte na tlaítko Pejít, zaškrtnte Analytické nástroje a potvrte OK. 2. Z hlavního menu vyberte položku Data a kliknte na položku Analýza dat. 3. Ze seznamu analytických nástroj vyberte Dvouvýbrový F-test pro rozptyl. Vyplte dialogové okno Dvouvýbrový F-test pro rozptyl. Do pole 1. soubor zadejte adresu bunk, které obsahují vk kuák buky B2:B97. Do pole 2. soubor zadejte adresu bunk, které obsahují vk nekuák buky B98:B238. Hladinu alfa ponechte nastavenou na standardní hodnotu 0,05 a do pole Výstupní oblast zadejte adresu buky K1. Potvrte tlaítkem OK. Dostanete výstupní tabulku: 3

4 Soubor 1 pedstavuje kuáky, Soubor 2 nekuáky. St. hodnota je aritmetický prmr veliiny Vk pro 1. i 2. soubor. Rozptyl nám udává hodnotu rozptylu v obou souborech. V ádku Pozorování je uvedeno, kolik pacient bylo zaazeno do jednotlivých soubor. Položka Rozdíl nám udává poet stup volnosti. Název rozdíl je pekladatelskou chybou. Dále je uvedena hodnota testového kriteria F, dosažená hladina statistické významnosti P a kritická hodnota F krit. Pokud je p-hodnota vtší nebo rovna 0,05, znamená to, že rozptyly v obou populacích jsou shodné. Pokud je p-hodnota menší než 0,05, rozptyly ve sledovaných populacích nejsou shodné. V tomto pípad p = 0,205, což je vtší než 0,05, rozptyly jsou tedy shodné. Provedení t-testu. 4. Kliknte na Analýza dat a z nabídky analytických nástroj vyberte Dvouvýbrový t-test s rovností rozptyl. 5. Vyplte dialogové okno Dvouvýbrový t-test s rovností rozptyl obdobným zpsobem jako v pípad F-testu. Soubory jsou totožné, hypotetický rozdíl stedních hodnot je roven 0, hodnotu hladiny alfa nechejte na hodnot 0, Do pole Výstupní oblast zadejte adresu buky K12. Kliknte na OK 4

5 Tabulka s výsledky t-testu Soubor 1 pedstavuje opt kuáky, Soubor 2 zamstnance nekuáky. St. hodnota je aritmetický prmr veliiny Vk u kuák a nekuák. Rozptyl nám udává hodnotu rozptylu v obou souborech. V ádku Pozorování je uvedeno, kolik osob bylo zaazeno do jednotlivých soubor. V následujícím ádku je spoítán Spolený rozptyl pro 1. a 2. soubor. Hyp. rozdíl stedních hodnot je nulový, což je v souladu s naší nulovou hypotézou. Položka Rozdíl nám udává poet stup volnosti. K výpotu bylo použito vzorce n 1 + n 2-2 = = 235. Dále je uvedena hodnota testového kriteria t Stat, dosažená hladina statistické významnosti P (1) pro jednostranný test (1) a kritická hodnota t krit pro jednostranný test. Vzhledem k oboustranné formulaci alternativní hypotézy nás zajímá hladina dosažené statistické významnosti pro oboustranný test P (2) = 0,026. Je zejmé, že dosažená hodnota signifikance je podstatn menší než stanovená hladina 0,05, je tedy oprávnné zamítnout nulovou hypotézu. Závr testování: Zamítáme nulovou hypotézu: Kuáci a nekuáci se neliší ve vku. Dvouvýbrovým t-testem bylo prokázáno, že kuáci jsou statisticky významn mladší než nekuáci. Prmrný vk kuák je 34,8 rok, nekuák 38,2 rok. Postup ovení druhé hypotézy: Nulová hypotéza: Kuáci a nekuáci se neliší v celkovém cholesterolu. Alternativní hypotéza: Kuáci a nekuáci se liší v celkovém cholesterolu. Postup bude obdobný jako v prvním píkladu: 1. Pomocí F-testu opt ovte zda, rozptyl veliiny celkový cholesterol je stejný v populaci kuák a v populaci nekuák. 2. Vyberte položku Data v hlavním menu a kliknte na Analýza dat. Vyplte dialogové okno Dvouvýbrový F-test pro rozptyl: 5

6 Potvrte tlaítkem OK. Tabulka s výsledky F-testu:. Soubor 1 pedstavuje kuáky, Soubor 2 nekuáky. St. hodnota je aritmetický prmr celkového cholesterolu pro 1. i 2. soubor. Rozptyl nám udává hodnotu rozptylu v obou souborech. V ádku Pozorování je uvedeno, kolik osob bylo zaazeno do jednotlivých soubor. Položka Rozdíl nám udává poet stup volnosti. Dále je uvedena hodnota testového kriteria F, dosažená hladina statistické významnosti P a kritická hodnota F krit. Dosažená hladina statistické významnosti pro F-test nabyla hodnoty 0,011, je tedy menší než 0,05, rozptyly v obou populacích tedy nejsou shodné. Vidíme, že veliina celkový cholesterol je ve skupin kuák variabilnjší (má vtší rozptyl) než ve skupin nekuák. Provete dvouvýbrový t-test. 3. Zvolte Analýza dat a z nabídky analytických nástroj vyberte Dvouvýbrový t-test s nerovností rozptyl. 6

7 4. Vyplte dialogové okno Dvouvýbrový t-test s nerovností rozptyl obdobným zpsobem jako v pípad F-testu. Soubory jsou totožné, hypotetický rozdíl stedních hodnot je roven 0, hodnotu hladiny alfa nechejte na hodnot 0, Kliknte na OK. Tabulka s výsledky t-testu Soubor 1 pedstavuje kuáky, Soubor 2 nekuáky. St. hodnota je aritmetický prmr celkového cholesterolu kuák a nekuák. Všimnte si tchto hodnot, které se píliš neliší (5,096 mmol/l u kuák a 5,0132 u nekuák). Položka Rozptyl nám udává hodnotu rozptyl sledované veliiny v obou souborech. 7

8 V ádku Pozorování je uvedeno, kolik osob bylo zaazeno do jednotlivých soubor. Položka Rozdíl nám udává poet stup volnosti. K výpotu potu stup volnosti bylo použito složitjšího vzorce než v pedchozím píkladu, kde byl splnn pedpoklad rovnosti rozptyl. Dále je uvedena hodnota testového kriteria t Stat, dosažená hladina statistické významnosti P (1) pro jednostranný test a kritická hodnota t krit pro jednostranný test (1). Vzhledem k oboustranné formulaci alternativní hypotézy nás zajímá hladina dosažené statistické významnosti pro oboustranný test P (2) = 0,590. Je zejmé, že dosažená hodnota signifikance je vtší než stanovená hladina 0,05, a tudíž není možné zamítnout nulovou hypotézu. 1) Závr testování: Pijímáme nulovou hypotézu: Kuáci a nekuáci se neliší v celkovém cholesterolu. Úkol k samostatnému ešení: Zjistte, zda kouení ovlivuje tlesnou hmotnost zamstnanc nemocnice. Tlesná hmotnost je vyjádena indexem BMI. Návod: Stanovte nulovou a alternativní hypotézu. Ovte, zda rozptyly veliiny BMI jsou shodné v obou zkoumaných populacích (u kuák a nekuák). Zvolte vhodný typ dvouvýbrového t-testu. Provete t-test a na základ dosažené hladiny statistické významnosti (p-hodnoty) rozhodnte o platnosti dané nulové hypotézy. b) Hodnocení rozdíl dvou výbrových prmr párových dat párový t-test. Teoretický úvod: Nyní uvažujme situaci, kdy na skupin vybraných jedinc provedeme urité mení a potom znovu za jiných okolností nebo po provedení uritého zásahu (léby apod.) provedeme totéž mení na týchž jedincích ješt jednou. Pjde o to zjistit, zda ml zásah vliv na prmrnou hodnotu sledované veliiny, jinými slovy, zda se prmr ped zásahem µ 1 rovná prmru po zásahu µ 2. Nulová hypotéza opt pedpokládá, že se tyto prmry neliší. Ze sledované populace poídíme náhodný výbr o rozsahu n jedinc. Provedeme dvakrát mení dané numerické veliiny jednou ped zásahem, podruhé po zásahu a spoteme rozdíl tchto hodnot pro každého jedince. Získáme tak n dvojic mení a n rozdíl. Spoteme prmr tchto rozdíl (diferencí) a oznaíme d. Pokud platí nulová hypotéza a zásah neml na menou veliinu žádný vliv, bude d velice blízký nule. Bude-li naopak d od nuly daleko, bude to svdit o tom, že zásah uritým zpsobem ovlivnil sledovanou numerickou veliinu. K tomu abychom mohli vyjádit, jak daleko je d od nuly, spoítáme hodnotu testové statistiky t. Výpoet statistiky t vychází z prmrné diference d, rozptylu diferencí a rozsahu náhodného výbru. Pesný vzorec naleznete ve výukových textech. Tato testová statistika je rozložena podle Studentova t-rozdlení s n - 1 stupni volnosti. Pomocí statistického modulu programu Excel najdeme pesnou p hodnotu. Tato pravdpodobnost odpovídá pravdpodobnosti výskytu takovéto nebo ješt extrémnjší hodnoty testového kritéria za pedpokladu, že platí 8

9 nulová hypotéza. Pokud je dosažená hladina statistické významnosti p menší než 0,05, nulovou hypotézu zamítáme. Znamená to, že pravdpodobnost, že by pozorované rozdíly vznikly pouze náhodou, je menší než 5 %. Data, se kterými budete pracovat, naleznete v souboru F:\SOFTWARE\biostatistika\data\analýza dat.xlsx na listu párový t-test Na listu párový t-test jsou zaznamenána data pacient, kterým byla transplantována ledvina. Ve sloupci (A) Pacient. je uvedena identifikace. Ve sloupci (B) je zaznamenán Vk pacienta v letech, ve sloupci (C) jeho Pohlaví a ve sloupci (D) je uvedeno Imunosupresivum, které pacienti po transplantaci užívali. Ve sloupcích (E) a (F) najdete hodnoty Kreatininu namené ped transplantací a 6 msíc po transplantaci v µmol/l. Ve sloupcích (G) a (H) jsou hodnoty Albuminu namené ped transplantací a 6 msíc po transplantaci v g/l. Ve sloupcích (I) a (J) najdete hodnoty Kyseliny moové namené ped transplantací a 6 msíc po transplantaci v µmol/l. Je zejmé, že všechny veliiny ve sloupcích (E) až (J) jsou kvantitativního typu a byly získány opakovaným mením. Jedná se tedy o párová data páry jsou vyznaeny barevným oznaením sloupc stejnou barvou. Zadání úkolu Vaším úkolem bude posoudit, zda vlivem transplantace došlo ke zmnám biochemických parametr kreatininu, albuminu a kyseliny moové. Stanovíme nulovou a alternativní hypotézu: Nulová hypotéza: Hladina kreatininu 6 msíc po transplantaci ledviny se neliší od hladiny ped transplantací. Alternativní hypotéza: Hladina kreatininu 6 msíc po transplantaci ledviny se liší od hladiny ped transplantací. 9

10 Postup ovení hypotézy: 1. Kliknte na položku Analýza dat v hlavním menu a z nabídky analytických nástroj vyberte Dvouvýbrový párový t-test na stední hodnotu. Slovo dvouvýbrový zde nemá opodstatnní, pracujeme pouze s jedním výbrem, jedná se opt o pekladatelskou chybu. Výbr potvrte tlaítkem OK. Dostanete dialogové okno: 2. Do pole 1. soubor zadejte adresu oblasti bunk s hodnotami ze sloupce E Kreatinin ped transplantací. 3. Do pole 2. soubor zadejte adresu oblasti bunk s hodnotami ze sloupce F Kreatinin 6 msíc po transplantaci. 4. Do pole Hypotetický rozdíl stedních hodnot napište íslo nula (nulová hypotéza pedpokládá, že rozdíl stedních hodnot (prmr) je roven nule). 5. Zatrhnte políko Popisky, protože jste v polích 1. a 2. soubor zadali data i s bukami v prvním ádku, kde jsou popisky. Do pole Výstupní oblast zadejte adresu L1. 6. Kliknte na OK.. 10

11 Dostanete následující tabulku: V prvním ádku je uveden aritmetický prmr hladiny kreatininu zjištný ped transplantací (1. sloupec) a po transplantaci (2. sloupec). Všimnte si znaného rozdílu mezi obma hodnotami. V druhém ádku jsou uvedeny rozptyly veliiny, tetí ádek Pozorování nás informuje o potu jedinc, kteí byli zaazeni do sledování. Na dalším ádku je vypoítán Pearsonv korelaní koeficient, jehož hodnota vypovídá o tém nulové korelaci mezi hodnotami zjištnými ped transplantací a po transplantaci. Hyp. rozdíl st. hodnot je roven 0, tak jak to pedpokládá stanovená nulová hypotéza. Položka Rozdíl udává poet stup volnosti vypoítaný podle vzorce n 1 = 50 1 = 49. Dále je uvedena hodnota testové statistiky t Stat, dosažená hladina statistické významnosti P pro jednostranný test (1), kritická hodnota pro jednostranný test. Pro posouzení platnosti nulové hypotézy je nejdležitjší hodnota dosažené statistické významnosti pro oboustranný test P(2), která je v našem pípad rovna 2,968* Je zejmé, že dosažená hodnota signifikance je podstatn menší než stanovená hladina 0,05, jsme tedy oprávnni zamítnout nulovou hypotézu. 7. Uiníme závr testování: Zamítáme nulovou hypotézu: Hladina kreatininu 6 msíc po transplantaci ledviny se neliší od hladiny ped transplantací. a pijímáme alternativní hypotézu: Hladina kreatininu 6 msíc po transplantaci ledviny se liší od hladiny ped transplantací. Prmrná hladina kreatininu se vlivem transplantace ledviny statisticky významn snížila, z prmrné hodnoty 642,14 µmol/l na prmrnou hodnotu 124,64 µmol/l. Pro porovnání uvádíme tabulku s referenními mezemi kreatininu: 11

12 Úkol k samostatnému ešení: Posute, zda vlivem transplantace došlo ke zmnám dalších biochemických parametr albuminu a kyseliny moové. Návod: Stanovte nulové a alternativní hypotézy. Provete t-testy, v prvním pípad porovnejte hodnoty sloupc G a H, ve druhém úkolu porovnejte hodnoty obsažené ve sloupcích I a J. Na základ dosažených hladin statistické významnosti (p-hodnoty) rozhodnte o platnosti nulových hypotéz. 12

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích STATISTIKA V EXCELU Po přehledu statistického software je nutné zmínit, že pro většinu statistických výpočtů, které provádíme v sociologii statistický software ani nepotřebujeme. Většinu toho, co jsme

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL 7,,5 95,7 87,98 7,77 95,7,5 89,7 9,7 8,6 7, 97,,96,6 98,9,6 97,5 9, 9,7 9, 9,6 6, 8,6,76 89,8,8 99, 8,57 9,7 8, 8,5 7,6,,8 95, 6,76 9,6 8, 8,, 9,5 9,95,67,9 97,7,6 95,,, 9,68 9,6 96,5 5,86,8 98,5,97 9,5

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu Statistika (4ST201) 1 Popsisná statistika (1. a 2. cvičení) 1.1 Úvodní příklad Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu určete: 1. Vytvořte histogram

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testování hypotéz na základě jednoho a dvou výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/004. Testování hypotéz Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru,

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

MS Excel - Základní funkce

MS Excel - Základní funkce Informatika B MS Excel 1/10 Matematické MS Excel - Základní funkce ABS ARCCOS ARCCOSH ARCSIN ARCSINH ARCTG ARCTG2 ARCTGH ZAOKR.NAHORU KOMBINACE COS COSH COUNTIF DEGREES ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ EXP FAKTORIÁL

Více