Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly."

Transkript

1 Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve sloupci Oznaení jsou barevn odlišeny ádky soutové a ádky, které se poítají z konených stav út. Posunem tabulky doprava se dá zobrazit i sloupec Minulé období. Ve sloupci ádek jsou barevn odlišeny ádky aktiv (žlut) a pasiv (mode). Již nadefinovaná políka v jednotlivých sloupcích jsou zobrazena zelen. Dosud nenadefinovaná jsou bílá. 1

2 Ve spodní ásti okna jsou tato tlaítka : Ukázka tisku zobrazí tiskovou podobu na obrazovku. Tisk vytiskne sestavu. Uložit definici uloží nadefinování výkazu, tedy zpsob, jak poítat ádky z út i ádky soutové. Uloží se i spotené hodnoty v jednotlivých ádcích. Uložit hodnoty uloží pouze spotené íselné hodnoty v jednotlivých ádcích pod zadaným jménem (je tedy možno vytvoit více výkaz s rznými hodnotami) a ty uložit. Pi ukládání je teba zadat jméno uloženého výkazu, piemž jméno nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a íslice (tedy napíklad rozvahaerven2004 je pípustné jméno, zatímco rozvaha erven 2004 program jako jméno nepipustí). Naíst uložené hodnoty nate do výkazu díve uložené spotené hodnoty. Program nabídne seznam všech uložených výkaz typu rozvaha. Vybraný z nich pak dosadí do tabulky. Výpoet Brutto spote hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpoet Korekce spote hodnoty ve sloupci brutto k datum, zadanému do okénka Ke dni. Výpoet Netto spote hodnoty ve sloupci Netto jako souet hodnoty Brutto a Korekce. Výpoet Minulé období vypote hodnoty za minulé úetní období, ovšem pouze tehdy, pokud je k dispozici pedchozí klient, tedy pokud i data za minulé úetní období jsou k dispozici v programu ExWin. Sloupce Brutto, korekce a minulé období se samozejm správn spoítají pouze tehdy, pokud je pro jednotlivé ádky nadefinován zpsob, jak daný ádek vypoítat, jinak se dosadí hodnota Hodnoty do ádk lze však zapsat i voln. (Pozor, pokud poté spustíte výpoet daného sloupce, pak spotené hodnoty pepíší vámi run zadané hodnoty.) Pokud spotené hodnoty chcete upravovat, nejprve je nechte spoítat a teprve poté pepisujte. Pak si pro jistotu data uložte pomocí tlaítka Uložit hodnoty. Výjimkou jsou ádky, které jsou oznaeny zaškrtnutím ve sloupci Nepoítat ádek (lze jej zobrazit posunem tabulky zcela vpravo). ádky zde oznaené se nepepoítávají, ale ponechávají v sob run zadanou hodnotu. V této verzi se jedná o soutový ádek Výsledek hospodaení bžného úetního období hodnotu sem je teba opsat z výkazu Výsledovka. 2

3 Definování ádk spotených z út Pokud dvakrát klepnete myší na políko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného políka. Pokud se jedná o políko obsahující souty z út, zobrazí se toto okno: V horní ásti je popis definovaného ádku (v zelených okénkách). Pod ním je tabulka s úetní osnovou s vyznaenými úty, které jsou zahrnuty v definici ádku. Zobrazeny jsou syntetické úty (tuným písmem), pitom modrá barva oznauje úty, které nejsou v definici ádku zahrnuty, erná oznauje úty zcela piítané (všechny analytiky jsou pitené), ervená oznauje úty zcela odeítané Hndá barva útu oznauje úet, který je pidán do definice bu zásti (jen nkteré jeho analytiky), nebo kde nkteré analytiky jsou pitené a nkteré odetené. Pokud klepnete myší do znaku > ve druhém sloupeku, tak se zobrazí všechny analytiky daného syntetického útu (totéž se provede, pokud v ádku syntetiky stisknete Enter). Nové klepnutí do znaku < opt analytiky skryje. Pokud v ádku u daného útu stisknete znaménko plus (resp. mínus) nebo klepnete myší do sloupeku Piteno (resp. Odeteno), pak se daný úet pite (odete) k definici daného ádku výkazu. Pokud oznaíte ádek se syntetickým útem, pidá se tak celý syntetický úet, pokud oznaíte ádek s analytikou, pidá se jen tato analytika. Optovný stisk téhož znaménka (plus nebo mínus) nebo klepnutí myši do téhož sloupce (Piteno, Odeteno) pidání útu k definici ádku zruší. 3

4 Pokud u piítaného syntetického útu klepnete myší na sloupec Podle zstatku (nebo stisknete klávesu Z), pak se úet oznaí slovem Ano a daný úet se poté k ádku výkazu piítá podle tchto pravidel: Pokud se definuje ádek výkazu patící do Aktiv: Konený zstatek útu vyjde kladný zstatek se piítá Konený zstatek vyjde záporný úet se ignoruje Konený zstatek vyjde kladný - úet se ignoruje Konený zstatek útu vyjde záporný zstatek se piítá v absolutní hodnot Pokud se definuje ádek výkazu patící do Pasiv: Konený zstatek útu vyjde kladný úet se ignoruje Konený zstatek vyjde záporný zstatek se piítá v absolutní hodnot Konený zstatek vyjde kladný zstatek se piítá Konený zstatek útu vyjde záporný úet se ignoruje Pokud se takto oznaí úet, který se v definici ádku odeítá, pak pro nj platí ta samá pravidla, ovšem konený zstatek se samozejm namísto pitení odeítá. Tímto zpsobem je možné zadat tentýž úet k definici dvou rzných ádk (jednou do ádku Aktiv, podruhé do ádku Pasiv), piemž skutená hodnota bude pitena jen do jednoho z tchto ádk, podle toho, zda konený zstatek útu vyjde aktivní (obrat Má dáti je vtší než obrat nebo pasivní (obrat Má dáti je menší než obrat Dal neuvažujeme-li pro zjednodušení poátení stav pi skuteném výpotu se samozejm poátení stav bere v úvahu). Pokud se znovu poklepe do sloupeku Podle zstatku (nebo pokud stisknete klávesu Z), tak se oznaení ádku Podle zstatku opt zruší. 4

5 K dispozici jsou tato tlaítka: Zobraz analytiky zobrazí analytické úty u všech syntetik. Skryj analytiky zobrazí pouze syntetické úty. Jen vybrané zobrazí jen ty úty, které jsou pidané do definice ádku výkazu. Všechny opt zobrazí všechny úty (vybrané i nevybrané). Ulož uloží definici tohoto ádku výkazu. Zavi zave toto okno a vrátí se do definice výkazu. 5

6 Definování ádk spotených jakou souet (rozdíl) jiných ádk Pokud dvakrát klepnete myší na políko ve sloupci Brutto, Korekce nebo minulé období, pak se zobrazí okno s definicí daného políka. Pokud se jedná o políko obsahující souty z ádk, zobrazí se toto okno: V horní ásti okna je popis definovaného ádku. V tabulce se zobrazují všechny ádky výkazu (samotný definovaný ádek je zelen). ádky, které nejsou souástí definice definovaného ádku jsou zobrazeny mode. ádky pitené do definice jsou zobrazeny ern, tuným písmem. ádky odetené jsou zobrazeny erven. Pokud chcete hodnotu nkterého ádku piíst k definovanému ádku, stisknte plus, nebo klepnte myší na sloupeek Piteno (v ádku, který chcete piíst). Pokud chcete hodnotu nkterého ádku odeíst od definovanému ádku, stisknte mínus, nebo klepnte myší na sloupeek Odeteno (v ádku, který chcete odeítat). Optovný stisk téhož znaménka pitení (rep. odetení) ádku zase zruší. 6

7 K dispozici jsou tato tlaítka: Jen vybrané zobrazí jen ádky pidané do definice definovaného ádku. Všechny zobrazí opt všechny ádky výkazu. Uložit uloží definici definovaného ádku. Zavít zave toto okno a vrátí se do okna výkazu. 7

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více