Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu"

Transkript

1 Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data pro praktická cviení ze statistiky. Otevení souboru s daty pro zpracování V aplikaci Tento poíta zvolte disk F:\ Na disku F:\ otevete složku SOFTWARE \ biostatistika \ data Otevete excelovský sešit data_1.xls Popis struktury excelovského sešitu s daty V excelovském sešitu data_1.xls jsou na jednotlivých listech uložena data z rzných klinických studií. 1. List data preventivní prohlídky na listu jsou data z preventivních prohlídek zamstnanc. V rámci prohlídek byly u zamstnanc sledovány rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnní a na základ tchto údaj bylo zjištno souasné riziko kardiovaskulárního onemocnní a bylo odhadnuto riziko v 60 letech vku zamstnance. (Použité zkratky: STK systolický tlak krve, DTK diastolický tlak krve, BMI body mass index, LDL lowdensity lipoprotein cholesterol, HDL high-density lipoprotein cholesterol). 2. List screeningová studie na listu jsou uloženy základní údaje proband screeningové studie zamené na asný záchyt karcinomu prostaty u muž nad 40 let vku. 3. List nádory nadledvin na listu jsou uloženy údaje z CT vyšetení pacient s pozitivním nálezem na nadledvinách. V sloupcích rozmr1,, rozmr3 je zaznamenána velikost nalezeného útvaru zmená ve tech smrech. 4. List pacienti s leukémií na listu jsou data uložená ve formátu datum. U každého pacienta je uvedeno datum stanovení diagnózy leukémie, datum zahájení léby lékem Interferon a datum zahájení léby lékem Glivec (lék Glivec byl nasazen pro nedostatenou léebnou odpov na Interferon). Databázová struktura uložených dat Data na všech listech jsou uložena v tzv. databázovém formátu. V 1. ádku jsou uvedeny názvy mených parametr a na každém dalším ádku (poínaje ádkem. 2) jsou uloženy údaje vztahující se ke konkrétnímu pacientovi. Pozor! : Je dležité, aby údaje vztahující se k jednomu pacientovi, byly uloženy pouze na jednom ádku. První sloupec tabulky obsahuje vtšinou identifikaci pacienta. Tento formát uložení dat umožuje použít ke zpracování analytické nástroje programu MS Excel a je také základním formátem akceptovatelným vtšinou statistických program. 1

2 ÚKOL. 1 - Tídní tabulky s daty Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle definovaného kritéria: a) Podle vku zamstnanc vzestupn, tj. od nejmladšího až po nejstaršího zamstnance. Zjistte minimum a maximum vku. b) Podle hodnot celkového cholesterolu sestupn, tj. od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. c) Podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle dvou definovaných kritérií: d) Podle pohlaví vzestupn a souasn podle vku sestupn. Tj. po setídní bude tabulka rozdlena na dva bloky muže a ženy a každý blok bude uspoádán podle vku od nejstaršího zamstnance po nejmladšího. Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. e) Podle kouení vzestupn a souasn podle hodnot STK (systolického krevního tlaku) sestupn. Tj. na zaátek tabulky se pesunou údaje o kuácích (tj. ano ve sloupci kouení) a teprve potom budou následovat údaje o nekuácích (tj. ne ve sloupci kouení). Kuáci i nekuáci budou uspoádáni podle hodnot STK od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. NÁVOD NA EŠENÍ: Tídní podle vku 1) 1) 2) Na listu data preventivní prohlídky kliknte do jedné z bunk sloupce vk. Pozor! Pi tídní tabulky nikdy neoznaujte sloupec, podle kterého chcete tídit. Pokud byste to udlali, setídila by se pouze ísla v oznaeném sloupci a údaj ve zbývajících sloupcích by se tídní netýkalo - zstaly by stát na stejném míst (tj. u jednotlivých zamstnanc by se potom objevil špatný údaj o vku). 3) Z hlavního menu zvolte položku Data. 4) Ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu, chcete-li tídit vzestupn (tj. od nejnižší hodnoty vku po nejvyšší), nebo kliknte na ikonu, (chcete-li tídit sestupn (tj. od nejvyššího vku po nejnižší). Zjistte minimum a maximum vku. Nástroje skupiny Seadit a filtrovat 2

3 5) Stejným zpsobem setite celou tabulku s daty podle hodnot celkového chlesterolu (sloupec cholesterol) sestupn. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. 6) Setite tabulku podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Tídní podle dvou znak - pohlaví a vk 1) Kliknte do libovolné neprázdné buky v tabulce, kterou chcete tídit. 2) Z hlavního menu zvolte položku Data a ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu Seadit 3) V poli Seadit podle vyberte ze seznamu název 1. znaku, podle kterého chcete tabulku adit (vyberte pohlaví), a v poli Poadí zvolte typ azení A až Z, tj. vzestupn. 4) Kliknte na tlaítko Pidat úrove a vyberte 2. znak, podle kterého se budou data adit ve 2. úrovni (vyberte vk), zvolte typ azení od nejvtšího k nejmenšímu, tj. sestupn. Potvrte OK. Okno položky Seadit Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. 5) Stejným zpsobem setite tabulku podle znaku kouení vzestupn a podle hodnot systolického krevního tlaku (sloupec STK) sestupn. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. ÚKOL. 2 - Výpoet BMI Na listu screeningová studie vložte do tabulky s daty nový sloupec ped sloupec Vzdlání. Pojmenujte tento sloupec BMI a vypoítejte pro každého muže hodnotu BMI. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu screeningová studie. 2) Vložte nový sloupec ped sloupec Vzdlání tj. kliknte na záhlaví sloupce E pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Vložit buky. Do buky E1 napište BMI. 3) K výpotu BMI použijte údaje o tlesné výšce a tlesné hmotnosti muž. Vzorec pro výpoet BMI: hmotnost [ kg] BMI = výška 2 [ m 2 ] 3

4 Poznámka: MS Excel nemá definovanou funkci pro výpoet BMI, vzorec pro výpoet proto musíte definovat sami. Ve vzorci pro výpoet BMI se používá údaj o výšce v metrech. V tabulce s daty je výška zaznamenána v centimetrech a musí být pevedena na metry (nap. vydlena 100). 4) Kliknte do buky E2 a napište jeden z následujících vzorc: =D2/((C2/100)*(C2/100)) =D2/(C2/100)^2 =D2/POWER(C2/100;2) =D2/(C2*C2/10000) Poznámka: Použijete-li ve vzorci místo konkrétních ísel adresy bunk s tmito ísly, mžete vzorec zkopírovat jednoduchým zpsobem na zbývající ádky. K pevodu výšky na metry mžete místo C2/100 použít také zápis C2*.01 Pro zapsání znaku ^ (stíška) pepnte na anglickou klávesnici, nap. levým Alt+Shift, znak ^ najdete na klávese s íslem 6. 5) Výslednou hodnotu BMI zaokrouhlete na 2 desetinná místa. 6) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s výsledkem a z místní nabídky zvolte Formát bunk, 7) Na kart íslo zvolte Druh: íslo a v poli Desetinná místa nastavte 2. 8) Potvrte OK. Okno Formát bunk nastavení potu desetinných míst 9) Zkopírujte vzorec s výpotem BMI na zbývající ádky. 4

5 10) Kliknte na buku E2 s výpotem a zatažením za výplový úchyt zkopírujte výpoet i na ostatní ádky tabulky (nebo dvakrát kliknte na výplový úchyt a tabulka se automaticky doplní). Vložení vzorce pro výpoet BMI zatáhnte dol, nebo 2krát kliknte výplový úchyt buky ÚKOL. 3 - Výpoet maximální a prmrné hodnoty Na listu nádory nadledvin doplte pro každého pacienta: a) maximální rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3) b) prmrný rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3). NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu nádory nadledvin. 2) K výpotu maximální hodnoty z ísel ve sloupci rozmr1, rozmr2 a rozmr3 použijte funkci MAX() a) Kliknte kurzorem do buky G2 a kliknte na ikonu Vložit funkci na zaátku ádku vzorc. b) V seznamu Vybrat kategorii zvolte Statistické a v seznamu Vybrat funkci: vyberte funkci MAX, potvrte OK. c) Do pole íslo1 napište adresu oblasti bunk D2:F2 (nebo kliknte na tlaítko na konci pole íslo1 a v excelovské tabulce oznate kurzorem oblast bunk pro výpoet a kliknte opt na tlaítko na konci ádku s adresou). Potvrte OK. 3) Prmrný rozmr vypoítejte obdobným zpsobem pomocí funkce PRM R(). Funkci MAX(), resp. PRM R() mžete do buky napsat také pímo z klávesnice ve tvaru =MAX(D2:F2), resp. =PRM R(D2:F2). Poznámka: Názvy funkcí, podobn jako adresy bunk, mžete psát malými nebo velkými písmeny. Do kulatých závorek vždy napište adresu oblasti bunk, v nichž se nachází ísla pro výpoet. 5

6 4) Zaokrouhlete výpoet prmrné hodnoty na 1 desetinné místo. 5) Kliknte na buku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. 6) Zkopírujte oba výpoty pomocí výplového úchytu na zbývající ádky mžete kopírovat bu každý výpoet zvláš, nebo po oznaení obou bunk mžete kopírovat oba výpoty najednou. 7) ísla v bukách s výpoty zarovnejte na sted bunk. zatáhnte za výplový úchyt, nebo na úchyt poklepejte 8) Oznate celý sloupec G a H, z hlavního menu zvolte položku Dom a na kart Zarovnání kliknte na ikonu Zarovnat na sted. ÚKOL. 4 - Doplnní asových údaj, poítání s údaji typu datum Na listu pacienti s leukémií doplte na konec tabulky ti nové sloupce: Zformátujte text v bukách. Pro každého pacienta vypoítejte tyto asové údaje ve dnech. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu pacienti s leukémií 2) Do buky E1 napište text doba od Dg. do nasazení Interferonu 3) Do buky F1 napište text doba od Dg. do nasazení Glivecu a 4) Do buky G1 napište text délka léby Interferonem. 5) Upravte formát bunk E1, F1 a G1 (nastavte tuné písmo, zalomení textu, barevnou výpl a ohraniení bunk). a) Oznate buky E1, F1 a G1. b) Kliknte do bloku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. c) Z karty Zarovnání vyberte Zarovnání textu vodorovn: na sted. d) Zakliknte volbu Zalomit text. 6

7 e) Z karty Písmo zvolte ez písma: Tuné a Velikost: 12. f) Z karty Výpl zvolte barvu výpln bunk. Poznámka: K formátování mžete použít také formát konkrétní buky. Kliknte na buku D1 a zkopírujte její formát tj. na kart Dom kliknte na tlaítko ve skupin Schránka. Potom kliknte na buku, nebo oznate oblast bunk, na kterou chcete tento formát použít. 6) Do buky E2 napište vzorec =C2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Interferonem) 7) Do buky F2 napište vzorec =D2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Glivecem) 8) Do buky G2 napište vzorec =D2-C2 (výsledkem bude poet dn léby Interferonem). 9) Oznate buky E2:G2 a zatažením za výplový úchyt (nebo poklikáním na výplový úchyt) zkopírujte vzorec i na ostatní ádky tabulky. Pozor! Nezamujte oznaování bunk s kopírováním pomocí výplového úchytu. Pi oznaování bunk vždy kliknte dovnit buky. zatáhnte za výplový úchyt ÚKOL. 5 - Výpoet základních popisných statistik pomocí funkcí Excelu Vložte do sešitu nový list s názvem popisné statistiky, zkopírujte na tento list všechny kvantitativní znaky z listu data preventivní prohlídky. Vypoítejte pro tyto znaky základní popisné statistiky, tj. minimum, maximum, medián, prmr, smrodatnou odchylku, poet hodnot. K výpotu použijte definované funkce MS Excel. TEORIE Kvantitativní znaky popisujeme pomocí základních charakteristik polohy (prmr, medián) a charakteristik variability (smrodatná odchylka). Medián je prostední hodnota v ad namených hodnot uspoádaných podle velikosti, rozdluje adu s uspoádanými hodnotami na dv poloviny hodnoty v první polovin jsou menší než medián, hodnoty ve druhé polovin jsou vtší než medián. Máme-li sudý poet hodnot, medián se potom vypote jako prmr dvou prostedních hodnot ady. 7

8 Smrodatná odchylka se poítá podle vzorce s = 1 n 1 n i= 1 2 ( x x ), kde i=1,..., n (x 1 je 1. namená hodnota, x 2 je 2. namená hodnota, atd.), n je poet namených hodnot, x je prmrná hodnota. Smrodatná odchylka je vlastn stední kvadratická odchylka namených dat od prmrné hodnoty, vyjaduje tedy variabilitu namených hodnot kolem prmru. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Vložte do sešitu nový list a pojmenujte ho popisná statistika - kliknte na ikonu Vložit list ve spodní ásti obrazovky. i Kliknte pravým tlaítkem myši na název List1" nov vloženého listu, z místní nabídky zvolte Pejmenovat a napište text popisná statistika. (Nový list mžete také vložit, kliknete-li pravým tlaítkem myši na název listu, ped který chcete nový list vkládat, a z místní nabídky zvolíte Vložit ). 2) Z listu data preventivní prohlídky okopírujte všechny kvantitativní znaky. 3) Oznate celý sloupec pro kopírování kliknutím na záhlaví sloupce (tj. písmeno, které daný sloupec oznauje). Zkopírujte sloupce vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy. 4) Zkopírované sloupce vložte na list popisné statistiky. 5) Na volné ásti listu, vpravo od tabulky s daty, vytvote tabulku pro výpoet popisných statistik (viz obrázek dole). 6) Názvy popisovaných znak zkopírujte z tabulky s daty, do ádk tabulky zadejte názvy poítaných statistik. 7) Vypoítejte nejdíve všechny statistiky pro znak vk, pro ostatní znaky vzorce zkopírujte, nap. použitím výplového úchytu bunk. 8) Výpoet jednotlivých statistik mžete realizovat bu pes vkládání funkcí pomocí ikony, nebo mžete funkci napsat do buky pímo: =MIN(A:A) =MAX(A:A) =PRM R(A:A) =MEDIÁN(A:A) =SMODCH.VÝB R(A:A) =POET(A:A) 8

9 Poznámka: A:A je adresa celého sloupce A (s hodnotami vku). Místo adresy A:A mžete také použít adresu A2:A601, což je adresa oblasti bunk, ve kterých jsou uloženy údaje o vku. 9) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst a upravte formát tabulky (viz postup v pedchozích návodech). Upravená tabulka s výsledky ÚKOL. 6 - Výpoet základních popisných statistik pomocí nástroje Analýza dat Vypoítejte základní statistické charakteristiky znak vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy z listu popisné statistiky. K výpotu použijte analytický modul Analýza dat. Výslednou tabulku upravte. NÁVOD NA EŠENÍ: Doplnk Analytické nástroje je program aplikace Microsoft Office Excel, který je k dispozici po instalaci sady Microsoft Office nebo aplikace Excel. Pokud jej však chcete v aplikaci Excel používat, je nutné jej nejprve zavést. 1) Kliknte na tlaítko sady Microsoft Office (vlevo nahoe) a potom kliknte na tlaítko Možnosti aplikace Excel. 2) Kliknte na položku Doplky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplky aplikace Excel. 3) Kliknte na tlaítko Pejít a v seznamu Doplky k dispozici zaškrtnte Analytické nástroje. Kliknte na tlaítko OK. 4) Na listu popisné statistiky zvolte z hlavního menu položku Data, kliknte na Analýza dat a zvolte Popisná statistika. 5) V okn Popisná statistika doplte adresu Vstupní oblast (na listu s daty oznate celé sloupce A:H tedy vetn názv znak v 1. ádku). 6) Zvolte Popisky v prvním ádku a Celkový pehled. 7) Definujte adresu Výstupní oblast - chcete-li výsledky na listu s daty, kliknte do pole pro definování výstupní oblasti a napište adresu buky, do které se umístí levý horní roh výstupní tabulky. (Adresu mžete také vložit pímo, tj. kliknutím na buku). 8) Potvrte OK. 9

10 Výsledná tabulka: Program Analytické nástroje poítá, krom základních popisných charakteristik polohy a variability dat, také tzv. charakteristiky rozdlení (distribuce) dat. Šikmost vyjaduje, jak jsou hodnoty symetricky i asymetricky rozloženy kolem stední hodnoty, zda v souboru pevládají spíše nízké hodnoty (podprmrné) nebo vysoké hodnoty (nadprmrné). Je-li hodnota šikmosti kladná, pevládají nízké hodnoty, je-li záporná, pevládají vysoké hodnoty. Hodnoty blízké nule znamenají, že jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Špiatost vyjaduje, jak jsou hodnoty koncentrovány kolem stední hodnoty, zda pevládají spíše hodnoty blízké stední hodnot nebo hodnoty odlišné od stední hodnoty. Je-li hodnota špiatosti kladná, jsou hodnoty koncentrovány kolem stedu tj. prmru nebo mediánu. Je-li hodnota záporná, hodnoty nejsou koncentrovány kolem stedu. Je-li hodnota blízká nule, jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Statistika rozptyl je charakteristikou variability dat (je to druhá mocnina smrodatné odchylky). 9) Upravte výslednou tabulku - ze všech vypoítaných statistik mžete nechat jen ty nejdležitjší a mžete také odstranit sloupce, ve kterých se duplikuje název 10

11 poítaných statistik. Upravte formát íselných hodnot, tj. nastavte formát s menším potem desetinných míst. Úpravy tabulky mžete zaít tím, že ped buku s textem vk vložíte jednu prázdnou buku tím dosáhnete toho, že se názvy znak pesunout nad sloupce s íselnými údaji. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s textem vk. 11) Z místní nabídky zvolte Vložit buky a potvrte Posunout buky vpravo. 12) Kliknte na OK. Názvy poítaných statistik nechejte pouze v prvním sloupci tabulky, z ostatních sloupc je mžete odstranit. 13) Oznate všechny buky, které chcete odstranit, kliknte do oznaené oblasti pravým tlaítkem myši a zvolte Odstranit. 14) Potvrte Posunout buky vlevo, kliknte na OK. 15) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst. Upravená tabulka s výsledky by mohla vypadat takto: ÚKOL. 7 - Konstrukce jednoduchých etnostních tabulek Z dat na listu data preventivní prohlídky vytvote jednoduchou etnostní tabulku pro znak kouení, pohlaví, vková kategorie, BMI hodnocení a cholesterol hodnocení tj. zjistte poet a procento zamstnanc v jednotlivých kategoriích daného znaku (tj. poet a procento kuák a nekuák, poet a procento muž a žen, atd.). TEORIE: Základním nástrojem popisu kvalitativních (kategoriálních) znak jsou etnostní tabulky, které popisují rozdlení etností namených hodnot v jednotlivých kategoriích znaku. V programu MS Excel lze tyto tabulky vytvoit pomocí nástroje Kontingenní tabulka. 11

12 NÁVOD NA EŠENÍ: Zjištní potu a procenta kuák a nekuák v souboru. 1) Kliknte na libovolnou buku s daty v tabulce na listu "data preventivní prohlídky". 2) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a kliknte na tlaítko Kontingenní tabulka. Oteve se okno Vytvoit kontingenní tabulku. 3) V okn Vytvoit kontingenní tabulku se definuje adresa oblasti s daty a volí se umístní kontingenní tabulky (na nový nebo existující list). V poli Tabulka/oblast nechejte adresu celé tabulky, která se do pole doplnila automaticky. Novou tabulku umístte na Nový list. 4) Kliknte na OK. 5) Do sešitu se vloží nový list, který obsahuje schéma prázdné kontingenní tabulky a okno Seznam polí kontingenní tabulky se seznamem všech znak ze specifikované oblasti dat. Vytvote kontingenní tabulku pro znak kouení: 6) Pole kouení petáhnte z okna Seznam polí kontingenní tabulky do oblasti Popisy sloupc. Poznámka: Petáhnete-li pole kouení do oblasti Popisy ádk, objeví se popis kategorií "ne=nekuák" a "ano=kuák" v ádcích výsledné tabulky. 7) Pole kouení petáhnte 2 krát do oblasti Hodnoty. Poznámka: Výsledná tabulka by mla obsahovat dva údaje: 1. absolutní etnosti (tj. poet kuák a nekuák) a také 2. relativní etnosti (tj. procento kuák a nekuák v celém souboru) proto se do oblasti Hodnoty petahuje pole 2 krát. petáhnte myší 12

13 8) Tlaítko Hodnoty petáhnte z oblasti Popisky sloupc do oblasti Popisky ádk (viz obrázek na pedcházející stran). 9) Nastavte v tabulce výpoet procent. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na jedno z ísel v tabulce a z místní nabídky zvolte Nastavení polí hodnot. 11) Kliknte na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako vyberte % celku. Kliknte na OK. Nastavení výpotu procent ze seznamu vyberte % celku 12) Zaokrouhlete procenta na jedno desetinné íslo. 13) Oznate buky s procenty, kliknte na položku Dom v hlavním menu a ze skupiny íslo kliknte na tlaítko Odebrat desetinné místo 14) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky (v tabulce se místo textu Popisky sloupc zobrazí název pole kouení). 15) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. 16) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. 17) Kliknte na OK. 13

14 18) Výslednou tabulku mžete dále upravit: Místo textu Poet z kouení napište poet, místo Poet z kouení2 napište procento. Místo textu ne napište nekuáci a místo ano napište kuáci. Upravená kontingenní tabulka pro znak kouení Závr: Z tabulky lze vyíst, že v souboru 600 zamstnanc je 192 kuák (tj. 32,0 %) a 408 nekuák (tj. 68,0 %). 19) Kliknte opt na libovolnou buku s daty na listu "data preventivní prohlídky" a stejným postupem vytvote kontingenní tabulku pro znak pohlaví. Tabulku umístte na list s první kontingenní tabulkou. Poznámka: Chcete-li výslednou kontingenní tabulku umístit na existující list, zvolte umístní Existující list a potom kliknte na záložku se jménem listu, do kterého chcete tabulku umístit. V tomto listu kliknte do prázdné buky, kam se umístí levý horní roh výsledné tabulky. 20) Vytvote kontingenní tabulku pro znak vková kategorie. 21) Vytvote kontingenní tabulku pro znak BMI hodnocení. Poznámka: Pi tvorb nové kontingenní tabulky vždy nejdíve otevete list, na kterém se nachází data, z kterých chcete kontingenní tabulku vytvoit. 14

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti 4 Styly a nadpisy Stylem se rozumí předem definovaný a pojmenovaný formát; jeho přiřazením lze prakticky okamžitě formátovat i velké oblasti textu. Styly lze považovat za základní formátovací nástroj a

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více