Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu"

Transkript

1 Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data pro praktická cviení ze statistiky. Otevení souboru s daty pro zpracování V aplikaci Tento poíta zvolte disk F:\ Na disku F:\ otevete složku SOFTWARE \ biostatistika \ data Otevete excelovský sešit data_1.xls Popis struktury excelovského sešitu s daty V excelovském sešitu data_1.xls jsou na jednotlivých listech uložena data z rzných klinických studií. 1. List data preventivní prohlídky na listu jsou data z preventivních prohlídek zamstnanc. V rámci prohlídek byly u zamstnanc sledovány rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnní a na základ tchto údaj bylo zjištno souasné riziko kardiovaskulárního onemocnní a bylo odhadnuto riziko v 60 letech vku zamstnance. (Použité zkratky: STK systolický tlak krve, DTK diastolický tlak krve, BMI body mass index, LDL lowdensity lipoprotein cholesterol, HDL high-density lipoprotein cholesterol). 2. List screeningová studie na listu jsou uloženy základní údaje proband screeningové studie zamené na asný záchyt karcinomu prostaty u muž nad 40 let vku. 3. List nádory nadledvin na listu jsou uloženy údaje z CT vyšetení pacient s pozitivním nálezem na nadledvinách. V sloupcích rozmr1,, rozmr3 je zaznamenána velikost nalezeného útvaru zmená ve tech smrech. 4. List pacienti s leukémií na listu jsou data uložená ve formátu datum. U každého pacienta je uvedeno datum stanovení diagnózy leukémie, datum zahájení léby lékem Interferon a datum zahájení léby lékem Glivec (lék Glivec byl nasazen pro nedostatenou léebnou odpov na Interferon). Databázová struktura uložených dat Data na všech listech jsou uložena v tzv. databázovém formátu. V 1. ádku jsou uvedeny názvy mených parametr a na každém dalším ádku (poínaje ádkem. 2) jsou uloženy údaje vztahující se ke konkrétnímu pacientovi. Pozor! : Je dležité, aby údaje vztahující se k jednomu pacientovi, byly uloženy pouze na jednom ádku. První sloupec tabulky obsahuje vtšinou identifikaci pacienta. Tento formát uložení dat umožuje použít ke zpracování analytické nástroje programu MS Excel a je také základním formátem akceptovatelným vtšinou statistických program. 1

2 ÚKOL. 1 - Tídní tabulky s daty Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle definovaného kritéria: a) Podle vku zamstnanc vzestupn, tj. od nejmladšího až po nejstaršího zamstnance. Zjistte minimum a maximum vku. b) Podle hodnot celkového cholesterolu sestupn, tj. od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. c) Podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle dvou definovaných kritérií: d) Podle pohlaví vzestupn a souasn podle vku sestupn. Tj. po setídní bude tabulka rozdlena na dva bloky muže a ženy a každý blok bude uspoádán podle vku od nejstaršího zamstnance po nejmladšího. Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. e) Podle kouení vzestupn a souasn podle hodnot STK (systolického krevního tlaku) sestupn. Tj. na zaátek tabulky se pesunou údaje o kuácích (tj. ano ve sloupci kouení) a teprve potom budou následovat údaje o nekuácích (tj. ne ve sloupci kouení). Kuáci i nekuáci budou uspoádáni podle hodnot STK od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. NÁVOD NA EŠENÍ: Tídní podle vku 1) 1) 2) Na listu data preventivní prohlídky kliknte do jedné z bunk sloupce vk. Pozor! Pi tídní tabulky nikdy neoznaujte sloupec, podle kterého chcete tídit. Pokud byste to udlali, setídila by se pouze ísla v oznaeném sloupci a údaj ve zbývajících sloupcích by se tídní netýkalo - zstaly by stát na stejném míst (tj. u jednotlivých zamstnanc by se potom objevil špatný údaj o vku). 3) Z hlavního menu zvolte položku Data. 4) Ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu, chcete-li tídit vzestupn (tj. od nejnižší hodnoty vku po nejvyšší), nebo kliknte na ikonu, (chcete-li tídit sestupn (tj. od nejvyššího vku po nejnižší). Zjistte minimum a maximum vku. Nástroje skupiny Seadit a filtrovat 2

3 5) Stejným zpsobem setite celou tabulku s daty podle hodnot celkového chlesterolu (sloupec cholesterol) sestupn. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. 6) Setite tabulku podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Tídní podle dvou znak - pohlaví a vk 1) Kliknte do libovolné neprázdné buky v tabulce, kterou chcete tídit. 2) Z hlavního menu zvolte položku Data a ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu Seadit 3) V poli Seadit podle vyberte ze seznamu název 1. znaku, podle kterého chcete tabulku adit (vyberte pohlaví), a v poli Poadí zvolte typ azení A až Z, tj. vzestupn. 4) Kliknte na tlaítko Pidat úrove a vyberte 2. znak, podle kterého se budou data adit ve 2. úrovni (vyberte vk), zvolte typ azení od nejvtšího k nejmenšímu, tj. sestupn. Potvrte OK. Okno položky Seadit Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. 5) Stejným zpsobem setite tabulku podle znaku kouení vzestupn a podle hodnot systolického krevního tlaku (sloupec STK) sestupn. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. ÚKOL. 2 - Výpoet BMI Na listu screeningová studie vložte do tabulky s daty nový sloupec ped sloupec Vzdlání. Pojmenujte tento sloupec BMI a vypoítejte pro každého muže hodnotu BMI. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu screeningová studie. 2) Vložte nový sloupec ped sloupec Vzdlání tj. kliknte na záhlaví sloupce E pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Vložit buky. Do buky E1 napište BMI. 3) K výpotu BMI použijte údaje o tlesné výšce a tlesné hmotnosti muž. Vzorec pro výpoet BMI: hmotnost [ kg] BMI = výška 2 [ m 2 ] 3

4 Poznámka: MS Excel nemá definovanou funkci pro výpoet BMI, vzorec pro výpoet proto musíte definovat sami. Ve vzorci pro výpoet BMI se používá údaj o výšce v metrech. V tabulce s daty je výška zaznamenána v centimetrech a musí být pevedena na metry (nap. vydlena 100). 4) Kliknte do buky E2 a napište jeden z následujících vzorc: =D2/((C2/100)*(C2/100)) =D2/(C2/100)^2 =D2/POWER(C2/100;2) =D2/(C2*C2/10000) Poznámka: Použijete-li ve vzorci místo konkrétních ísel adresy bunk s tmito ísly, mžete vzorec zkopírovat jednoduchým zpsobem na zbývající ádky. K pevodu výšky na metry mžete místo C2/100 použít také zápis C2*.01 Pro zapsání znaku ^ (stíška) pepnte na anglickou klávesnici, nap. levým Alt+Shift, znak ^ najdete na klávese s íslem 6. 5) Výslednou hodnotu BMI zaokrouhlete na 2 desetinná místa. 6) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s výsledkem a z místní nabídky zvolte Formát bunk, 7) Na kart íslo zvolte Druh: íslo a v poli Desetinná místa nastavte 2. 8) Potvrte OK. Okno Formát bunk nastavení potu desetinných míst 9) Zkopírujte vzorec s výpotem BMI na zbývající ádky. 4

5 10) Kliknte na buku E2 s výpotem a zatažením za výplový úchyt zkopírujte výpoet i na ostatní ádky tabulky (nebo dvakrát kliknte na výplový úchyt a tabulka se automaticky doplní). Vložení vzorce pro výpoet BMI zatáhnte dol, nebo 2krát kliknte výplový úchyt buky ÚKOL. 3 - Výpoet maximální a prmrné hodnoty Na listu nádory nadledvin doplte pro každého pacienta: a) maximální rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3) b) prmrný rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3). NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu nádory nadledvin. 2) K výpotu maximální hodnoty z ísel ve sloupci rozmr1, rozmr2 a rozmr3 použijte funkci MAX() a) Kliknte kurzorem do buky G2 a kliknte na ikonu Vložit funkci na zaátku ádku vzorc. b) V seznamu Vybrat kategorii zvolte Statistické a v seznamu Vybrat funkci: vyberte funkci MAX, potvrte OK. c) Do pole íslo1 napište adresu oblasti bunk D2:F2 (nebo kliknte na tlaítko na konci pole íslo1 a v excelovské tabulce oznate kurzorem oblast bunk pro výpoet a kliknte opt na tlaítko na konci ádku s adresou). Potvrte OK. 3) Prmrný rozmr vypoítejte obdobným zpsobem pomocí funkce PRM R(). Funkci MAX(), resp. PRM R() mžete do buky napsat také pímo z klávesnice ve tvaru =MAX(D2:F2), resp. =PRM R(D2:F2). Poznámka: Názvy funkcí, podobn jako adresy bunk, mžete psát malými nebo velkými písmeny. Do kulatých závorek vždy napište adresu oblasti bunk, v nichž se nachází ísla pro výpoet. 5

6 4) Zaokrouhlete výpoet prmrné hodnoty na 1 desetinné místo. 5) Kliknte na buku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. 6) Zkopírujte oba výpoty pomocí výplového úchytu na zbývající ádky mžete kopírovat bu každý výpoet zvláš, nebo po oznaení obou bunk mžete kopírovat oba výpoty najednou. 7) ísla v bukách s výpoty zarovnejte na sted bunk. zatáhnte za výplový úchyt, nebo na úchyt poklepejte 8) Oznate celý sloupec G a H, z hlavního menu zvolte položku Dom a na kart Zarovnání kliknte na ikonu Zarovnat na sted. ÚKOL. 4 - Doplnní asových údaj, poítání s údaji typu datum Na listu pacienti s leukémií doplte na konec tabulky ti nové sloupce: Zformátujte text v bukách. Pro každého pacienta vypoítejte tyto asové údaje ve dnech. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu pacienti s leukémií 2) Do buky E1 napište text doba od Dg. do nasazení Interferonu 3) Do buky F1 napište text doba od Dg. do nasazení Glivecu a 4) Do buky G1 napište text délka léby Interferonem. 5) Upravte formát bunk E1, F1 a G1 (nastavte tuné písmo, zalomení textu, barevnou výpl a ohraniení bunk). a) Oznate buky E1, F1 a G1. b) Kliknte do bloku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. c) Z karty Zarovnání vyberte Zarovnání textu vodorovn: na sted. d) Zakliknte volbu Zalomit text. 6

7 e) Z karty Písmo zvolte ez písma: Tuné a Velikost: 12. f) Z karty Výpl zvolte barvu výpln bunk. Poznámka: K formátování mžete použít také formát konkrétní buky. Kliknte na buku D1 a zkopírujte její formát tj. na kart Dom kliknte na tlaítko ve skupin Schránka. Potom kliknte na buku, nebo oznate oblast bunk, na kterou chcete tento formát použít. 6) Do buky E2 napište vzorec =C2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Interferonem) 7) Do buky F2 napište vzorec =D2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Glivecem) 8) Do buky G2 napište vzorec =D2-C2 (výsledkem bude poet dn léby Interferonem). 9) Oznate buky E2:G2 a zatažením za výplový úchyt (nebo poklikáním na výplový úchyt) zkopírujte vzorec i na ostatní ádky tabulky. Pozor! Nezamujte oznaování bunk s kopírováním pomocí výplového úchytu. Pi oznaování bunk vždy kliknte dovnit buky. zatáhnte za výplový úchyt ÚKOL. 5 - Výpoet základních popisných statistik pomocí funkcí Excelu Vložte do sešitu nový list s názvem popisné statistiky, zkopírujte na tento list všechny kvantitativní znaky z listu data preventivní prohlídky. Vypoítejte pro tyto znaky základní popisné statistiky, tj. minimum, maximum, medián, prmr, smrodatnou odchylku, poet hodnot. K výpotu použijte definované funkce MS Excel. TEORIE Kvantitativní znaky popisujeme pomocí základních charakteristik polohy (prmr, medián) a charakteristik variability (smrodatná odchylka). Medián je prostední hodnota v ad namených hodnot uspoádaných podle velikosti, rozdluje adu s uspoádanými hodnotami na dv poloviny hodnoty v první polovin jsou menší než medián, hodnoty ve druhé polovin jsou vtší než medián. Máme-li sudý poet hodnot, medián se potom vypote jako prmr dvou prostedních hodnot ady. 7

8 Smrodatná odchylka se poítá podle vzorce s = 1 n 1 n i= 1 2 ( x x ), kde i=1,..., n (x 1 je 1. namená hodnota, x 2 je 2. namená hodnota, atd.), n je poet namených hodnot, x je prmrná hodnota. Smrodatná odchylka je vlastn stední kvadratická odchylka namených dat od prmrné hodnoty, vyjaduje tedy variabilitu namených hodnot kolem prmru. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Vložte do sešitu nový list a pojmenujte ho popisná statistika - kliknte na ikonu Vložit list ve spodní ásti obrazovky. i Kliknte pravým tlaítkem myši na název List1" nov vloženého listu, z místní nabídky zvolte Pejmenovat a napište text popisná statistika. (Nový list mžete také vložit, kliknete-li pravým tlaítkem myši na název listu, ped který chcete nový list vkládat, a z místní nabídky zvolíte Vložit ). 2) Z listu data preventivní prohlídky okopírujte všechny kvantitativní znaky. 3) Oznate celý sloupec pro kopírování kliknutím na záhlaví sloupce (tj. písmeno, které daný sloupec oznauje). Zkopírujte sloupce vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy. 4) Zkopírované sloupce vložte na list popisné statistiky. 5) Na volné ásti listu, vpravo od tabulky s daty, vytvote tabulku pro výpoet popisných statistik (viz obrázek dole). 6) Názvy popisovaných znak zkopírujte z tabulky s daty, do ádk tabulky zadejte názvy poítaných statistik. 7) Vypoítejte nejdíve všechny statistiky pro znak vk, pro ostatní znaky vzorce zkopírujte, nap. použitím výplového úchytu bunk. 8) Výpoet jednotlivých statistik mžete realizovat bu pes vkládání funkcí pomocí ikony, nebo mžete funkci napsat do buky pímo: =MIN(A:A) =MAX(A:A) =PRM R(A:A) =MEDIÁN(A:A) =SMODCH.VÝB R(A:A) =POET(A:A) 8

9 Poznámka: A:A je adresa celého sloupce A (s hodnotami vku). Místo adresy A:A mžete také použít adresu A2:A601, což je adresa oblasti bunk, ve kterých jsou uloženy údaje o vku. 9) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst a upravte formát tabulky (viz postup v pedchozích návodech). Upravená tabulka s výsledky ÚKOL. 6 - Výpoet základních popisných statistik pomocí nástroje Analýza dat Vypoítejte základní statistické charakteristiky znak vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy z listu popisné statistiky. K výpotu použijte analytický modul Analýza dat. Výslednou tabulku upravte. NÁVOD NA EŠENÍ: Doplnk Analytické nástroje je program aplikace Microsoft Office Excel, který je k dispozici po instalaci sady Microsoft Office nebo aplikace Excel. Pokud jej však chcete v aplikaci Excel používat, je nutné jej nejprve zavést. 1) Kliknte na tlaítko sady Microsoft Office (vlevo nahoe) a potom kliknte na tlaítko Možnosti aplikace Excel. 2) Kliknte na položku Doplky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplky aplikace Excel. 3) Kliknte na tlaítko Pejít a v seznamu Doplky k dispozici zaškrtnte Analytické nástroje. Kliknte na tlaítko OK. 4) Na listu popisné statistiky zvolte z hlavního menu položku Data, kliknte na Analýza dat a zvolte Popisná statistika. 5) V okn Popisná statistika doplte adresu Vstupní oblast (na listu s daty oznate celé sloupce A:H tedy vetn názv znak v 1. ádku). 6) Zvolte Popisky v prvním ádku a Celkový pehled. 7) Definujte adresu Výstupní oblast - chcete-li výsledky na listu s daty, kliknte do pole pro definování výstupní oblasti a napište adresu buky, do které se umístí levý horní roh výstupní tabulky. (Adresu mžete také vložit pímo, tj. kliknutím na buku). 8) Potvrte OK. 9

10 Výsledná tabulka: Program Analytické nástroje poítá, krom základních popisných charakteristik polohy a variability dat, také tzv. charakteristiky rozdlení (distribuce) dat. Šikmost vyjaduje, jak jsou hodnoty symetricky i asymetricky rozloženy kolem stední hodnoty, zda v souboru pevládají spíše nízké hodnoty (podprmrné) nebo vysoké hodnoty (nadprmrné). Je-li hodnota šikmosti kladná, pevládají nízké hodnoty, je-li záporná, pevládají vysoké hodnoty. Hodnoty blízké nule znamenají, že jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Špiatost vyjaduje, jak jsou hodnoty koncentrovány kolem stední hodnoty, zda pevládají spíše hodnoty blízké stední hodnot nebo hodnoty odlišné od stední hodnoty. Je-li hodnota špiatosti kladná, jsou hodnoty koncentrovány kolem stedu tj. prmru nebo mediánu. Je-li hodnota záporná, hodnoty nejsou koncentrovány kolem stedu. Je-li hodnota blízká nule, jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Statistika rozptyl je charakteristikou variability dat (je to druhá mocnina smrodatné odchylky). 9) Upravte výslednou tabulku - ze všech vypoítaných statistik mžete nechat jen ty nejdležitjší a mžete také odstranit sloupce, ve kterých se duplikuje název 10

11 poítaných statistik. Upravte formát íselných hodnot, tj. nastavte formát s menším potem desetinných míst. Úpravy tabulky mžete zaít tím, že ped buku s textem vk vložíte jednu prázdnou buku tím dosáhnete toho, že se názvy znak pesunout nad sloupce s íselnými údaji. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s textem vk. 11) Z místní nabídky zvolte Vložit buky a potvrte Posunout buky vpravo. 12) Kliknte na OK. Názvy poítaných statistik nechejte pouze v prvním sloupci tabulky, z ostatních sloupc je mžete odstranit. 13) Oznate všechny buky, které chcete odstranit, kliknte do oznaené oblasti pravým tlaítkem myši a zvolte Odstranit. 14) Potvrte Posunout buky vlevo, kliknte na OK. 15) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst. Upravená tabulka s výsledky by mohla vypadat takto: ÚKOL. 7 - Konstrukce jednoduchých etnostních tabulek Z dat na listu data preventivní prohlídky vytvote jednoduchou etnostní tabulku pro znak kouení, pohlaví, vková kategorie, BMI hodnocení a cholesterol hodnocení tj. zjistte poet a procento zamstnanc v jednotlivých kategoriích daného znaku (tj. poet a procento kuák a nekuák, poet a procento muž a žen, atd.). TEORIE: Základním nástrojem popisu kvalitativních (kategoriálních) znak jsou etnostní tabulky, které popisují rozdlení etností namených hodnot v jednotlivých kategoriích znaku. V programu MS Excel lze tyto tabulky vytvoit pomocí nástroje Kontingenní tabulka. 11

12 NÁVOD NA EŠENÍ: Zjištní potu a procenta kuák a nekuák v souboru. 1) Kliknte na libovolnou buku s daty v tabulce na listu "data preventivní prohlídky". 2) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a kliknte na tlaítko Kontingenní tabulka. Oteve se okno Vytvoit kontingenní tabulku. 3) V okn Vytvoit kontingenní tabulku se definuje adresa oblasti s daty a volí se umístní kontingenní tabulky (na nový nebo existující list). V poli Tabulka/oblast nechejte adresu celé tabulky, která se do pole doplnila automaticky. Novou tabulku umístte na Nový list. 4) Kliknte na OK. 5) Do sešitu se vloží nový list, který obsahuje schéma prázdné kontingenní tabulky a okno Seznam polí kontingenní tabulky se seznamem všech znak ze specifikované oblasti dat. Vytvote kontingenní tabulku pro znak kouení: 6) Pole kouení petáhnte z okna Seznam polí kontingenní tabulky do oblasti Popisy sloupc. Poznámka: Petáhnete-li pole kouení do oblasti Popisy ádk, objeví se popis kategorií "ne=nekuák" a "ano=kuák" v ádcích výsledné tabulky. 7) Pole kouení petáhnte 2 krát do oblasti Hodnoty. Poznámka: Výsledná tabulka by mla obsahovat dva údaje: 1. absolutní etnosti (tj. poet kuák a nekuák) a také 2. relativní etnosti (tj. procento kuák a nekuák v celém souboru) proto se do oblasti Hodnoty petahuje pole 2 krát. petáhnte myší 12

13 8) Tlaítko Hodnoty petáhnte z oblasti Popisky sloupc do oblasti Popisky ádk (viz obrázek na pedcházející stran). 9) Nastavte v tabulce výpoet procent. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na jedno z ísel v tabulce a z místní nabídky zvolte Nastavení polí hodnot. 11) Kliknte na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako vyberte % celku. Kliknte na OK. Nastavení výpotu procent ze seznamu vyberte % celku 12) Zaokrouhlete procenta na jedno desetinné íslo. 13) Oznate buky s procenty, kliknte na položku Dom v hlavním menu a ze skupiny íslo kliknte na tlaítko Odebrat desetinné místo 14) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky (v tabulce se místo textu Popisky sloupc zobrazí název pole kouení). 15) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. 16) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. 17) Kliknte na OK. 13

14 18) Výslednou tabulku mžete dále upravit: Místo textu Poet z kouení napište poet, místo Poet z kouení2 napište procento. Místo textu ne napište nekuáci a místo ano napište kuáci. Upravená kontingenní tabulka pro znak kouení Závr: Z tabulky lze vyíst, že v souboru 600 zamstnanc je 192 kuák (tj. 32,0 %) a 408 nekuák (tj. 68,0 %). 19) Kliknte opt na libovolnou buku s daty na listu "data preventivní prohlídky" a stejným postupem vytvote kontingenní tabulku pro znak pohlaví. Tabulku umístte na list s první kontingenní tabulkou. Poznámka: Chcete-li výslednou kontingenní tabulku umístit na existující list, zvolte umístní Existující list a potom kliknte na záložku se jménem listu, do kterého chcete tabulku umístit. V tomto listu kliknte do prázdné buky, kam se umístí levý horní roh výsledné tabulky. 20) Vytvote kontingenní tabulku pro znak vková kategorie. 21) Vytvote kontingenní tabulku pro znak BMI hodnocení. Poznámka: Pi tvorb nové kontingenní tabulky vždy nejdíve otevete list, na kterém se nachází data, z kterých chcete kontingenní tabulku vytvoit. 14

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor Místo úvodu Proč používat Excel? Můžete v něm snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední vaše data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY

MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL - ÚKOLY 21. září 2012 1 / 7 Microsoft Excel - Úkoly Anotace V souboru

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru září 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Podmíněné formátování,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více