Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu"

Transkript

1 Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data pro praktická cviení ze statistiky. Otevení souboru s daty pro zpracování V aplikaci Tento poíta zvolte disk F:\ Na disku F:\ otevete složku SOFTWARE \ biostatistika \ data Otevete excelovský sešit data_1.xls Popis struktury excelovského sešitu s daty V excelovském sešitu data_1.xls jsou na jednotlivých listech uložena data z rzných klinických studií. 1. List data preventivní prohlídky na listu jsou data z preventivních prohlídek zamstnanc. V rámci prohlídek byly u zamstnanc sledovány rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnní a na základ tchto údaj bylo zjištno souasné riziko kardiovaskulárního onemocnní a bylo odhadnuto riziko v 60 letech vku zamstnance. (Použité zkratky: STK systolický tlak krve, DTK diastolický tlak krve, BMI body mass index, LDL lowdensity lipoprotein cholesterol, HDL high-density lipoprotein cholesterol). 2. List screeningová studie na listu jsou uloženy základní údaje proband screeningové studie zamené na asný záchyt karcinomu prostaty u muž nad 40 let vku. 3. List nádory nadledvin na listu jsou uloženy údaje z CT vyšetení pacient s pozitivním nálezem na nadledvinách. V sloupcích rozmr1,, rozmr3 je zaznamenána velikost nalezeného útvaru zmená ve tech smrech. 4. List pacienti s leukémií na listu jsou data uložená ve formátu datum. U každého pacienta je uvedeno datum stanovení diagnózy leukémie, datum zahájení léby lékem Interferon a datum zahájení léby lékem Glivec (lék Glivec byl nasazen pro nedostatenou léebnou odpov na Interferon). Databázová struktura uložených dat Data na všech listech jsou uložena v tzv. databázovém formátu. V 1. ádku jsou uvedeny názvy mených parametr a na každém dalším ádku (poínaje ádkem. 2) jsou uloženy údaje vztahující se ke konkrétnímu pacientovi. Pozor! : Je dležité, aby údaje vztahující se k jednomu pacientovi, byly uloženy pouze na jednom ádku. První sloupec tabulky obsahuje vtšinou identifikaci pacienta. Tento formát uložení dat umožuje použít ke zpracování analytické nástroje programu MS Excel a je také základním formátem akceptovatelným vtšinou statistických program. 1

2 ÚKOL. 1 - Tídní tabulky s daty Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle definovaného kritéria: a) Podle vku zamstnanc vzestupn, tj. od nejmladšího až po nejstaršího zamstnance. Zjistte minimum a maximum vku. b) Podle hodnot celkového cholesterolu sestupn, tj. od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. c) Podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Na listu data preventivní prohlídky setite celou tabulku s daty podle dvou definovaných kritérií: d) Podle pohlaví vzestupn a souasn podle vku sestupn. Tj. po setídní bude tabulka rozdlena na dva bloky muže a ženy a každý blok bude uspoádán podle vku od nejstaršího zamstnance po nejmladšího. Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. e) Podle kouení vzestupn a souasn podle hodnot STK (systolického krevního tlaku) sestupn. Tj. na zaátek tabulky se pesunou údaje o kuácích (tj. ano ve sloupci kouení) a teprve potom budou následovat údaje o nekuácích (tj. ne ve sloupci kouení). Kuáci i nekuáci budou uspoádáni podle hodnot STK od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. NÁVOD NA EŠENÍ: Tídní podle vku 1) 1) 2) Na listu data preventivní prohlídky kliknte do jedné z bunk sloupce vk. Pozor! Pi tídní tabulky nikdy neoznaujte sloupec, podle kterého chcete tídit. Pokud byste to udlali, setídila by se pouze ísla v oznaeném sloupci a údaj ve zbývajících sloupcích by se tídní netýkalo - zstaly by stát na stejném míst (tj. u jednotlivých zamstnanc by se potom objevil špatný údaj o vku). 3) Z hlavního menu zvolte položku Data. 4) Ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu, chcete-li tídit vzestupn (tj. od nejnižší hodnoty vku po nejvyšší), nebo kliknte na ikonu, (chcete-li tídit sestupn (tj. od nejvyššího vku po nejnižší). Zjistte minimum a maximum vku. Nástroje skupiny Seadit a filtrovat 2

3 5) Stejným zpsobem setite celou tabulku s daty podle hodnot celkového chlesterolu (sloupec cholesterol) sestupn. Zjistte maximální hodnotu cholesterolu. 6) Setite tabulku podle hodnot BMI sestupn. Zjistte maximální hodnotu BMI. Tídní podle dvou znak - pohlaví a vk 1) Kliknte do libovolné neprázdné buky v tabulce, kterou chcete tídit. 2) Z hlavního menu zvolte položku Data a ve skupin Seadit a filtrovat kliknte na ikonu Seadit 3) V poli Seadit podle vyberte ze seznamu název 1. znaku, podle kterého chcete tabulku adit (vyberte pohlaví), a v poli Poadí zvolte typ azení A až Z, tj. vzestupn. 4) Kliknte na tlaítko Pidat úrove a vyberte 2. znak, podle kterého se budou data adit ve 2. úrovni (vyberte vk), zvolte typ azení od nejvtšího k nejmenšímu, tj. sestupn. Potvrte OK. Okno položky Seadit Zjistte vk nejstaršího muže a vk nejstarší ženy. 5) Stejným zpsobem setite tabulku podle znaku kouení vzestupn a podle hodnot systolického krevního tlaku (sloupec STK) sestupn. Zjistte nejvyšší hodnotu STK u kuák a nejvyšší hodnotu STK u nekuák. ÚKOL. 2 - Výpoet BMI Na listu screeningová studie vložte do tabulky s daty nový sloupec ped sloupec Vzdlání. Pojmenujte tento sloupec BMI a vypoítejte pro každého muže hodnotu BMI. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu screeningová studie. 2) Vložte nový sloupec ped sloupec Vzdlání tj. kliknte na záhlaví sloupce E pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Vložit buky. Do buky E1 napište BMI. 3) K výpotu BMI použijte údaje o tlesné výšce a tlesné hmotnosti muž. Vzorec pro výpoet BMI: hmotnost [ kg] BMI = výška 2 [ m 2 ] 3

4 Poznámka: MS Excel nemá definovanou funkci pro výpoet BMI, vzorec pro výpoet proto musíte definovat sami. Ve vzorci pro výpoet BMI se používá údaj o výšce v metrech. V tabulce s daty je výška zaznamenána v centimetrech a musí být pevedena na metry (nap. vydlena 100). 4) Kliknte do buky E2 a napište jeden z následujících vzorc: =D2/((C2/100)*(C2/100)) =D2/(C2/100)^2 =D2/POWER(C2/100;2) =D2/(C2*C2/10000) Poznámka: Použijete-li ve vzorci místo konkrétních ísel adresy bunk s tmito ísly, mžete vzorec zkopírovat jednoduchým zpsobem na zbývající ádky. K pevodu výšky na metry mžete místo C2/100 použít také zápis C2*.01 Pro zapsání znaku ^ (stíška) pepnte na anglickou klávesnici, nap. levým Alt+Shift, znak ^ najdete na klávese s íslem 6. 5) Výslednou hodnotu BMI zaokrouhlete na 2 desetinná místa. 6) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s výsledkem a z místní nabídky zvolte Formát bunk, 7) Na kart íslo zvolte Druh: íslo a v poli Desetinná místa nastavte 2. 8) Potvrte OK. Okno Formát bunk nastavení potu desetinných míst 9) Zkopírujte vzorec s výpotem BMI na zbývající ádky. 4

5 10) Kliknte na buku E2 s výpotem a zatažením za výplový úchyt zkopírujte výpoet i na ostatní ádky tabulky (nebo dvakrát kliknte na výplový úchyt a tabulka se automaticky doplní). Vložení vzorce pro výpoet BMI zatáhnte dol, nebo 2krát kliknte výplový úchyt buky ÚKOL. 3 - Výpoet maximální a prmrné hodnoty Na listu nádory nadledvin doplte pro každého pacienta: a) maximální rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3) b) prmrný rozmr (z ísel ve sloupcích rozmr1, rozmr2 a rozmr3). NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu nádory nadledvin. 2) K výpotu maximální hodnoty z ísel ve sloupci rozmr1, rozmr2 a rozmr3 použijte funkci MAX() a) Kliknte kurzorem do buky G2 a kliknte na ikonu Vložit funkci na zaátku ádku vzorc. b) V seznamu Vybrat kategorii zvolte Statistické a v seznamu Vybrat funkci: vyberte funkci MAX, potvrte OK. c) Do pole íslo1 napište adresu oblasti bunk D2:F2 (nebo kliknte na tlaítko na konci pole íslo1 a v excelovské tabulce oznate kurzorem oblast bunk pro výpoet a kliknte opt na tlaítko na konci ádku s adresou). Potvrte OK. 3) Prmrný rozmr vypoítejte obdobným zpsobem pomocí funkce PRM R(). Funkci MAX(), resp. PRM R() mžete do buky napsat také pímo z klávesnice ve tvaru =MAX(D2:F2), resp. =PRM R(D2:F2). Poznámka: Názvy funkcí, podobn jako adresy bunk, mžete psát malými nebo velkými písmeny. Do kulatých závorek vždy napište adresu oblasti bunk, v nichž se nachází ísla pro výpoet. 5

6 4) Zaokrouhlete výpoet prmrné hodnoty na 1 desetinné místo. 5) Kliknte na buku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. 6) Zkopírujte oba výpoty pomocí výplového úchytu na zbývající ádky mžete kopírovat bu každý výpoet zvláš, nebo po oznaení obou bunk mžete kopírovat oba výpoty najednou. 7) ísla v bukách s výpoty zarovnejte na sted bunk. zatáhnte za výplový úchyt, nebo na úchyt poklepejte 8) Oznate celý sloupec G a H, z hlavního menu zvolte položku Dom a na kart Zarovnání kliknte na ikonu Zarovnat na sted. ÚKOL. 4 - Doplnní asových údaj, poítání s údaji typu datum Na listu pacienti s leukémií doplte na konec tabulky ti nové sloupce: Zformátujte text v bukách. Pro každého pacienta vypoítejte tyto asové údaje ve dnech. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Kliknte na záložku listu pacienti s leukémií 2) Do buky E1 napište text doba od Dg. do nasazení Interferonu 3) Do buky F1 napište text doba od Dg. do nasazení Glivecu a 4) Do buky G1 napište text délka léby Interferonem. 5) Upravte formát bunk E1, F1 a G1 (nastavte tuné písmo, zalomení textu, barevnou výpl a ohraniení bunk). a) Oznate buky E1, F1 a G1. b) Kliknte do bloku pravým tlaítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bunk. c) Z karty Zarovnání vyberte Zarovnání textu vodorovn: na sted. d) Zakliknte volbu Zalomit text. 6

7 e) Z karty Písmo zvolte ez písma: Tuné a Velikost: 12. f) Z karty Výpl zvolte barvu výpln bunk. Poznámka: K formátování mžete použít také formát konkrétní buky. Kliknte na buku D1 a zkopírujte její formát tj. na kart Dom kliknte na tlaítko ve skupin Schránka. Potom kliknte na buku, nebo oznate oblast bunk, na kterou chcete tento formát použít. 6) Do buky E2 napište vzorec =C2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Interferonem) 7) Do buky F2 napište vzorec =D2-B2 (výsledkem bude poet dní od stanovení diagnózy do zaátku léby Glivecem) 8) Do buky G2 napište vzorec =D2-C2 (výsledkem bude poet dn léby Interferonem). 9) Oznate buky E2:G2 a zatažením za výplový úchyt (nebo poklikáním na výplový úchyt) zkopírujte vzorec i na ostatní ádky tabulky. Pozor! Nezamujte oznaování bunk s kopírováním pomocí výplového úchytu. Pi oznaování bunk vždy kliknte dovnit buky. zatáhnte za výplový úchyt ÚKOL. 5 - Výpoet základních popisných statistik pomocí funkcí Excelu Vložte do sešitu nový list s názvem popisné statistiky, zkopírujte na tento list všechny kvantitativní znaky z listu data preventivní prohlídky. Vypoítejte pro tyto znaky základní popisné statistiky, tj. minimum, maximum, medián, prmr, smrodatnou odchylku, poet hodnot. K výpotu použijte definované funkce MS Excel. TEORIE Kvantitativní znaky popisujeme pomocí základních charakteristik polohy (prmr, medián) a charakteristik variability (smrodatná odchylka). Medián je prostední hodnota v ad namených hodnot uspoádaných podle velikosti, rozdluje adu s uspoádanými hodnotami na dv poloviny hodnoty v první polovin jsou menší než medián, hodnoty ve druhé polovin jsou vtší než medián. Máme-li sudý poet hodnot, medián se potom vypote jako prmr dvou prostedních hodnot ady. 7

8 Smrodatná odchylka se poítá podle vzorce s = 1 n 1 n i= 1 2 ( x x ), kde i=1,..., n (x 1 je 1. namená hodnota, x 2 je 2. namená hodnota, atd.), n je poet namených hodnot, x je prmrná hodnota. Smrodatná odchylka je vlastn stední kvadratická odchylka namených dat od prmrné hodnoty, vyjaduje tedy variabilitu namených hodnot kolem prmru. NÁVOD NA EŠENÍ: 1) Vložte do sešitu nový list a pojmenujte ho popisná statistika - kliknte na ikonu Vložit list ve spodní ásti obrazovky. i Kliknte pravým tlaítkem myši na název List1" nov vloženého listu, z místní nabídky zvolte Pejmenovat a napište text popisná statistika. (Nový list mžete také vložit, kliknete-li pravým tlaítkem myši na název listu, ped který chcete nový list vkládat, a z místní nabídky zvolíte Vložit ). 2) Z listu data preventivní prohlídky okopírujte všechny kvantitativní znaky. 3) Oznate celý sloupec pro kopírování kliknutím na záhlaví sloupce (tj. písmeno, které daný sloupec oznauje). Zkopírujte sloupce vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy. 4) Zkopírované sloupce vložte na list popisné statistiky. 5) Na volné ásti listu, vpravo od tabulky s daty, vytvote tabulku pro výpoet popisných statistik (viz obrázek dole). 6) Názvy popisovaných znak zkopírujte z tabulky s daty, do ádk tabulky zadejte názvy poítaných statistik. 7) Vypoítejte nejdíve všechny statistiky pro znak vk, pro ostatní znaky vzorce zkopírujte, nap. použitím výplového úchytu bunk. 8) Výpoet jednotlivých statistik mžete realizovat bu pes vkládání funkcí pomocí ikony, nebo mžete funkci napsat do buky pímo: =MIN(A:A) =MAX(A:A) =PRM R(A:A) =MEDIÁN(A:A) =SMODCH.VÝB R(A:A) =POET(A:A) 8

9 Poznámka: A:A je adresa celého sloupce A (s hodnotami vku). Místo adresy A:A mžete také použít adresu A2:A601, což je adresa oblasti bunk, ve kterých jsou uloženy údaje o vku. 9) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst a upravte formát tabulky (viz postup v pedchozích návodech). Upravená tabulka s výsledky ÚKOL. 6 - Výpoet základních popisných statistik pomocí nástroje Analýza dat Vypoítejte základní statistické charakteristiky znak vk, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a Triglyceridy z listu popisné statistiky. K výpotu použijte analytický modul Analýza dat. Výslednou tabulku upravte. NÁVOD NA EŠENÍ: Doplnk Analytické nástroje je program aplikace Microsoft Office Excel, který je k dispozici po instalaci sady Microsoft Office nebo aplikace Excel. Pokud jej však chcete v aplikaci Excel používat, je nutné jej nejprve zavést. 1) Kliknte na tlaítko sady Microsoft Office (vlevo nahoe) a potom kliknte na tlaítko Možnosti aplikace Excel. 2) Kliknte na položku Doplky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplky aplikace Excel. 3) Kliknte na tlaítko Pejít a v seznamu Doplky k dispozici zaškrtnte Analytické nástroje. Kliknte na tlaítko OK. 4) Na listu popisné statistiky zvolte z hlavního menu položku Data, kliknte na Analýza dat a zvolte Popisná statistika. 5) V okn Popisná statistika doplte adresu Vstupní oblast (na listu s daty oznate celé sloupce A:H tedy vetn názv znak v 1. ádku). 6) Zvolte Popisky v prvním ádku a Celkový pehled. 7) Definujte adresu Výstupní oblast - chcete-li výsledky na listu s daty, kliknte do pole pro definování výstupní oblasti a napište adresu buky, do které se umístí levý horní roh výstupní tabulky. (Adresu mžete také vložit pímo, tj. kliknutím na buku). 8) Potvrte OK. 9

10 Výsledná tabulka: Program Analytické nástroje poítá, krom základních popisných charakteristik polohy a variability dat, také tzv. charakteristiky rozdlení (distribuce) dat. Šikmost vyjaduje, jak jsou hodnoty symetricky i asymetricky rozloženy kolem stední hodnoty, zda v souboru pevládají spíše nízké hodnoty (podprmrné) nebo vysoké hodnoty (nadprmrné). Je-li hodnota šikmosti kladná, pevládají nízké hodnoty, je-li záporná, pevládají vysoké hodnoty. Hodnoty blízké nule znamenají, že jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Špiatost vyjaduje, jak jsou hodnoty koncentrovány kolem stední hodnoty, zda pevládají spíše hodnoty blízké stední hodnot nebo hodnoty odlišné od stední hodnoty. Je-li hodnota špiatosti kladná, jsou hodnoty koncentrovány kolem stedu tj. prmru nebo mediánu. Je-li hodnota záporná, hodnoty nejsou koncentrovány kolem stedu. Je-li hodnota blízká nule, jsou hodnoty rozloženy rovnomrn. Statistika rozptyl je charakteristikou variability dat (je to druhá mocnina smrodatné odchylky). 9) Upravte výslednou tabulku - ze všech vypoítaných statistik mžete nechat jen ty nejdležitjší a mžete také odstranit sloupce, ve kterých se duplikuje název 10

11 poítaných statistik. Upravte formát íselných hodnot, tj. nastavte formát s menším potem desetinných míst. Úpravy tabulky mžete zaít tím, že ped buku s textem vk vložíte jednu prázdnou buku tím dosáhnete toho, že se názvy znak pesunout nad sloupce s íselnými údaji. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na buku s textem vk. 11) Z místní nabídky zvolte Vložit buky a potvrte Posunout buky vpravo. 12) Kliknte na OK. Názvy poítaných statistik nechejte pouze v prvním sloupci tabulky, z ostatních sloupc je mžete odstranit. 13) Oznate všechny buky, které chcete odstranit, kliknte do oznaené oblasti pravým tlaítkem myši a zvolte Odstranit. 14) Potvrte Posunout buky vlevo, kliknte na OK. 15) Zaokrouhlete ísla s vysokým potem desetinných míst. Upravená tabulka s výsledky by mohla vypadat takto: ÚKOL. 7 - Konstrukce jednoduchých etnostních tabulek Z dat na listu data preventivní prohlídky vytvote jednoduchou etnostní tabulku pro znak kouení, pohlaví, vková kategorie, BMI hodnocení a cholesterol hodnocení tj. zjistte poet a procento zamstnanc v jednotlivých kategoriích daného znaku (tj. poet a procento kuák a nekuák, poet a procento muž a žen, atd.). TEORIE: Základním nástrojem popisu kvalitativních (kategoriálních) znak jsou etnostní tabulky, které popisují rozdlení etností namených hodnot v jednotlivých kategoriích znaku. V programu MS Excel lze tyto tabulky vytvoit pomocí nástroje Kontingenní tabulka. 11

12 NÁVOD NA EŠENÍ: Zjištní potu a procenta kuák a nekuák v souboru. 1) Kliknte na libovolnou buku s daty v tabulce na listu "data preventivní prohlídky". 2) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a kliknte na tlaítko Kontingenní tabulka. Oteve se okno Vytvoit kontingenní tabulku. 3) V okn Vytvoit kontingenní tabulku se definuje adresa oblasti s daty a volí se umístní kontingenní tabulky (na nový nebo existující list). V poli Tabulka/oblast nechejte adresu celé tabulky, která se do pole doplnila automaticky. Novou tabulku umístte na Nový list. 4) Kliknte na OK. 5) Do sešitu se vloží nový list, který obsahuje schéma prázdné kontingenní tabulky a okno Seznam polí kontingenní tabulky se seznamem všech znak ze specifikované oblasti dat. Vytvote kontingenní tabulku pro znak kouení: 6) Pole kouení petáhnte z okna Seznam polí kontingenní tabulky do oblasti Popisy sloupc. Poznámka: Petáhnete-li pole kouení do oblasti Popisy ádk, objeví se popis kategorií "ne=nekuák" a "ano=kuák" v ádcích výsledné tabulky. 7) Pole kouení petáhnte 2 krát do oblasti Hodnoty. Poznámka: Výsledná tabulka by mla obsahovat dva údaje: 1. absolutní etnosti (tj. poet kuák a nekuák) a také 2. relativní etnosti (tj. procento kuák a nekuák v celém souboru) proto se do oblasti Hodnoty petahuje pole 2 krát. petáhnte myší 12

13 8) Tlaítko Hodnoty petáhnte z oblasti Popisky sloupc do oblasti Popisky ádk (viz obrázek na pedcházející stran). 9) Nastavte v tabulce výpoet procent. 10) Kliknte pravým tlaítkem myši na jedno z ísel v tabulce a z místní nabídky zvolte Nastavení polí hodnot. 11) Kliknte na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako vyberte % celku. Kliknte na OK. Nastavení výpotu procent ze seznamu vyberte % celku 12) Zaokrouhlete procenta na jedno desetinné íslo. 13) Oznate buky s procenty, kliknte na položku Dom v hlavním menu a ze skupiny íslo kliknte na tlaítko Odebrat desetinné místo 14) Nastavte klasické rozložení kontingenní tabulky (v tabulce se místo textu Popisky sloupc zobrazí název pole kouení). 15) Kliknte pravým tlaítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingenní tabulky. 16) Kliknte na Zobrazit a zakliknte Klasické rozložení kontingenní tabulky. 17) Kliknte na OK. 13

14 18) Výslednou tabulku mžete dále upravit: Místo textu Poet z kouení napište poet, místo Poet z kouení2 napište procento. Místo textu ne napište nekuáci a místo ano napište kuáci. Upravená kontingenní tabulka pro znak kouení Závr: Z tabulky lze vyíst, že v souboru 600 zamstnanc je 192 kuák (tj. 32,0 %) a 408 nekuák (tj. 68,0 %). 19) Kliknte opt na libovolnou buku s daty na listu "data preventivní prohlídky" a stejným postupem vytvote kontingenní tabulku pro znak pohlaví. Tabulku umístte na list s první kontingenní tabulkou. Poznámka: Chcete-li výslednou kontingenní tabulku umístit na existující list, zvolte umístní Existující list a potom kliknte na záložku se jménem listu, do kterého chcete tabulku umístit. V tomto listu kliknte do prázdné buky, kam se umístí levý horní roh výsledné tabulky. 20) Vytvote kontingenní tabulku pro znak vková kategorie. 21) Vytvote kontingenní tabulku pro znak BMI hodnocení. Poznámka: Pi tvorb nové kontingenní tabulky vždy nejdíve otevete list, na kterém se nachází data, z kterých chcete kontingenní tabulku vytvoit. 14

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Informatika B Píklad 05 MS Excel

Informatika B Píklad 05 MS Excel Informatika B Píklad 05 MS Excel TÉMA: Vytváení vzorc, pojmenování oblastí Sekretáka spolenosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol provést urité výpoty v sešit se seznamy zboží. Práci si usnadnila pojmenováním

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce

2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 2. Cvičení Formáty dat, jednoduché vzorce 1. Vytvořte složku s vaším příjmením a jménem. 2. Otevřete soubor MS Excel, uložte ho do vaší složky pod názvem 02_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH07 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů...

Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Příjmení, jméno... Třída... Skupina...Počet bodů... Zdrojové soubory se nachází na síťové jednotce disku H:. Do této složky ukládejte všechny výsledné soubory. Do složky rovněž uložte úkoly OBK, jejich

Více

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office

8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 8. Cvičení Kopírování objektů mezi aplikacemi MS Office 1. Na Ploše vytvořte složku s názvem 08_Priklad. K názvu nepřidávejte své jméno, při vkládání úlohy do IS VŠFS se vaše jméno připojí k názvu automaticky.

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o. Excel 2007 / 2010 I.

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o. Excel 2007 / 2010 I. Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. Excel 2007 / 2010 I. Obsah ABECEDNÍ ŘAZENÍ... 2 Řazení podle více sloupců... 2 Řazení podle 2 a více sloupců pomocí dialogového okna...

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 1. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: 18-20-M/01 Informační technologie odborné

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více