Laboratorní příručka LP 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka LP 01"

Transkript

1 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel společnosti Odborný garant, dne: MUDr. Natálie Mészárosová vedoucí laboratoře Podpis: Podpis: Podpis: Aktualizace (revize dokumentu) Zodpovídá: zpracovatel Termín: 1x za rok Místo uložení: el. verze ISO/ výtisk MK Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Obsah: 1. ÚVOD PŘEDMLUVA INFORMACE O LABORATOŘI IDENTIFIKACE LABORATOŘE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LABORATOŘI ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE ORGANIZACE LABORATOŘE, JEJÍ VNITŘNÍ ČLENĚNÍ, VYBAVENÍ A OBSAZENÍ SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB ZÁSADY NA OCHRANU OSOBNÍCH INFORMACÍ POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE POŽADAVKOVÉ LISTY (ŽÁDANKY) POŽADAVEK NA URGENTNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ POUŽÍVANÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED VYŠETŘENÍM Osobní příprava pacienta před odběrem IDENTIFIKACE VZORKU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ODBĚR VZORKU MNOŽSTVÍ VZORKU CHYBY PŘI ODBĚRU ŽILNÍ A KAPILÁRNÍ KRVE Chyby při sběru moče LIKVIDACE POUŽITÝCH ODBĚROVÝCH MATERIÁLŮ NEZBYTNÉ OPERACE SE VZORKEM, STABILITA Skladování již vyšetřených vzorků a dodatečné vyšetření vzorku ZÁKLADNÍ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI SE VZORKY INFORMACE K DOPRAVĚ VZORKŮ PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI Verze:09, platná od Strana 1/18

2 4.1 PŘÍJEM VZORKŮ A ŽÁDANEK KRITÉRIA PŘIJETÍ NEBO ODMÍTNUTÍ VADNÝCH (KOLIZNÍCH) PRIMÁRNÍCH VZORKŮ POSTUPY PŘI NESPRÁVNÉ IDENTIFIKACI VZORKU NEBO ŽÁDANKY VYŠETŘOVÁNÍ SMLUVNÍMI LABORATOŘEMI VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V KRITICKÝCH INTERVALECH SEZNAM VYŠETŘENÍ S KRITICKÝMI A NEOČEKÁVANÝMI HODNOTAMI INFORMACE O FORMÁCH VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ, TYPECH NÁLEZŮ A LABORATORNÍCH ZPRÁV A JEJICH POPIS VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘÍMO PACIENTŮM Telefonické hlášení výsledků OPAKOVANÁ A DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ ZMĚNY VÝSLEDKŮ A NÁLEZŮ Změna v identifikaci pacienta Změna ve výsledkové části INTERVALY OD DODÁNÍ VZORKU K VYDÁNÍ VÝSLEDKU KONZULTAČNÍ ČINNOST LABORATOŘE ZPŮSOB ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI Přijímání stížností Vyřízení stížnosti VYDÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU A ODBĚROVÝCH POMŮCEK ZÁKAZNÍKŮM MNOŽINA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH LABORATOŘÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÝCH V LABORATOŘI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHY: INFORMOVANÉ SOUHLASY Verze:09, platná od Strana 2/18

3 1. Úvod 1.1 Předmluva Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové! Laboratorní příručku poskytujeme Vám všem, kteří potřebujete informace o Laboratoři HELA CZ spol. s. r.o., o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme našim zákazníkům v oblasti laboratorních vyšetřovacích metod. V přílohách k Laboratorní příručce jsou k dispozici seznamy prováděných vyšetření a seznam referenčních hodnot, denní nálezy. Laboratorní příručka je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z národních akreditačních standardů pro zdravotnické laboratoře, z požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2012, z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. Tato verze Laboratorní příručky, platná od , zahrnuje významné změny, které probíhají ve společnosti HELA-CZ spol. s r.o. a v Laboratoři HELA CZ spol. s. r.o., která je nedílnou součástí společnosti. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou dobrou spolupráci. MUDr. Natálie Mészárosová vedoucí laboratoře Verze:09, platná od Strana 3/18

4 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace HELA CZ spol. s r.o. Identifikační údaje IČ: DIČ: CZ Typ organizace Statutární zástupce organizace Adresa organizace Společnost s ručení omezeným Jednatel společnosti Nerudova 1091, Kralupy nad Vltavou Název laboratoře Adresa laboratoře Umístění laboratoře Okruh působnosti laboratoře Vedoucí laboratoře Vedoucí zdravotní laborant Manažer kvality Laboratoř HELA-CZ Nerudova 1091, Kralupy nad Vltavou Poliklinika Lékařské centrum Provádí laboratorní vyšetření pro ambulantní zařízení MUDr. Natálie Mészárosová Milada Holasová Miloslava Kociánová 2.2 Základní údaje o laboratoři Laboratoř HELA-CZ - kontakty Vedoucí laboratoře MUDr. Natálie Mészárosová Zástupce vedoucího laboratoře RNDr. Veronika Prokopová Manažer kvality Kociánová Miloslava Metrolog Mgr. Lenka Polanská Vedoucí zdravotní laborant Milada Holasová telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: Zaměření laboratoře Laboratoř provádí biochemická, hematologická a sérologická vyšetření. 2.4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř je akreditovaná akreditační autoritou ČIA, o.p.s (Český institut pro akreditaci) a snaží se o zabezpečení co nejvyšší kvality vyšetření. Laboratoř jako akreditovaná zdravotnická laboratoř provádí akreditovaná vyšetření v souladu s přílohou osvědčení o akreditaci. Osvědčení o akreditaci jsou dostupná na Laboratoř naplňuje ve své činnosti požadavky normy ISO 15189:2012 Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratoř se řídí dostupnými doporučeními odborných společností, má zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality v rámci České republiky (SEKK,SZU,..). Verze:09, platná od Strana 4/18

5 2.5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Laboratoř zajišťuje denní s definovaným spektrem rutinných nebo statimových a urgentních vyšetření a specializovaných vyšetření. Organizačně je rozdělena na jednotlivá pracoviště, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Svoz vzorků biologického materiálu z ordinací vzdálených lékařů a nemocnic zajišťují pro laboratoř řidiči externí svozové služby společnosti. Laboratoř je vybavena moderními přístroji a analyzátory, jejichž funkčnost pravidelně udržuje a kontroluje Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LIS - laboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. Přístrojové vybavení laboratoře je popsáno v Seznamu přístrojů, měřidel a ostatního zařízení. Reagencie a spotřební materiál jsou přílohou č.4 tohoto dokumentu. Základní biochemická vyšetření se stanovují na analyzátoru Cobas Integra 400 plus od firmy ROCHE. Veškeré reagencie vyrábí firma ROCHE. Speciální biochemické testy se provádí na analyzátoru Cobas e411, výrobce reagencií je firma ROCHE. Na úseku hematologie se pracuje na moderním přístroji Celltac F od firmy Medista. Základní hemokoagulační testy se stanovují na analyzátoru Sysmex CA Infekční serologie se zpracovává ručně a měření se provádí na Readeru MRX II. od firmy Dynex. Používané sety jsou popsány v příslušných SOP. Laboratoř je obsazena vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. V laboratoři pracují lékaři, vysokoškolsky vzdělaní analytici a laboranti převážně s odbornou specializací a s oprávněním pracovat ve zdravotnictví, dále personál pracující ve zdravotnictví pod odborným dohledem a administrativní pracovníci. 2.6 Spektrum nabízených služeb Laboratoř HELA-CZ je klinická laboratoř provádějící laboratorní vyšetření biologického materiálů v oborech klinická biochemie, hematologie, sérologie a genetika. Je to proces zahrnující preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi. Rozsah služeb: - základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice) - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a další vyšetření) - základní hematologická a koagulační vyšetření krve - sérologické testy - genetické testy humánní a extrahumánní - konzultační služby v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie, sérologie a genetiky - vyšetření pro veterinární účely - služby spojené s provedením laboratorního vyšetření (odběry materiálu, transport materiálů včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, dopravu výsledkových listů a dodávky laboratorních potřeb) - bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému - konzultační činnost v oblasti pracovníci laboratoře zodpovídají odborné dotazy lékařů týkající se problematiky vyšetřovacích metod. Kromě laboratorních vyšetření výše uvedených poskytuje laboratoř lékařům řadu dalších služeb. Patří sem: - svozy materiálu - dodávání odběrového materiálu, viz barevný formulář. - dodávání výsledků v tištěné i elektronické podobě. Verze:09, platná od Strana 5/18

6 2.7 Popis nabízených služeb Viz kapitola 6. této Laboratorní příručky. Seznam nabízených vyšetření je uveden na webových stránka Seznam vyšetření. Statimová vyšetření Laboratoř provádí statimová biochemická a hematologická vyšetření s dodáním výsledků do 2 hodin od příjmu vzorku do laboratoře. Statimová vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky jsou telefonicky hlášeny lékařem laboratoře nebo pověřenou laborantkou požadujícímu lékaři nebo na příslušné oddělení nemocnice či ambulance. Tato vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu pacientů, či život ohrožující stav pacienta, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o pacienta či jeho život. 2.8 Zásady na ochranu osobních informací Laboratoř se zavazuje, že v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ust. 51 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, v platném znění, bude odborně nakládat se všemi citlivými údaji, nepředávat tyto citlivé údaje třetím osobám a zachovávat bezvýhradně mlčenlivost o všech informacích týkajících se vyšetření a výsledků pacienta v rozsahu platných právních předpisů. 2.9 Použité pojmy a zkratky OLV - Objednávku laboratorních vyšetření LIS Laboratorní informační systém IS Informační systém VŠ vysokoškolský pracovník KO krevní obraz Laboratorní zařízení přístroje, referenční materiály, spotřební materiály, činidla a analytické systémy Záznam dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech. 3. Manuál pro odběr primárních vzorků 3.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou v přílohách k této Laboratorní příručce. Vyplnění tiskopisu Objednávka laboratorních vyšetření a identifikace primárního vzorku - viz kapitola 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku; Popis odběrových nádobek pro primární vzorky - viz kapitola 3.5 Používaný odběrový systém; Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro analýzu - viz kapitola 3.8 Odběry vzorků a 3.9 Množství vzorku. Instrukce pro požadování dodatečných analýz viz kapitola 3.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření a kapitola 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření. 3.2 Požadavkové listy (žádanky) Pro zaslání požadavků na vyšetření je potřebné vyplnit žádanky = OLV - Objednávku laboratorních vyšetření s uvedenými specifickými typy vyšetření. Laboratoř má k dispozici několik typů tiskopisů OLV - Objednávek laboratorních vyšetření (dále jen OLV ), které jsou k náhledu na webových stránkách Žádanky. OLV mají jednotnou úpravu. V záhlaví je místo pro vyplnění data a času odběru primárního vzorku, pro identifikaci odesílajícího zdravotnického zařízení a lékaře včetně IČZ, odbornosti, pro identifikaci pacienta, uvedení diagnózy, zdravotní pojišťovny, dále údaje, zda se jedná o vyšetření v rámci regresní náhrady nebo o pacienta, který si hradí vyšetření sám samoplátce. OLV slouží také jako statimová objednávka. Pro usnadnění orientace v odběrovém systému jsou na OLV jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření barevně shodná s uzávěrem Verze:09, platná od Strana 6/18

7 odběrové zkumavky (např. hepatitidy - skupina žlutá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem - srážlivá krev). OLV je určena pro dodání vzorku od jednoho pacienta. OLV zahrnuje nabídku vyšetření, která laboratoř běžně provádí. Pokud je požadováno zabezpečení dopravy vzorku ke specializovanému vyšetření ve spolupracující laboratoři, je potřebné požadavek zapsat zvlášť na OLV laboratoře nebo na žádanku o vyšetření příslušné spolupracující laboratoře. Každý vzorek zasílaný k laboratornímu vyšetření musí být opatřen žádankou. Pro objednávku laboratorního vyšetření je možné použít: Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na OLV: číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta); příjmení, jméno pacienta; datum narození (povinný údaj, není-li obyvatelem ČR u pojištěných i u pacientů - samoplátců); kód zdravotní pojišťovny pacienta; základní diagnóza pacienta; datum a čas odběru*; typ vzorku (krev, moč, likvor, sliny ); podpis a razítko objednavatele zdravotnického zařízení; IČZ přidělené zdravotní pojišťovnou; číslo odbornosti žadatele vyšetření; telefonní kontakt na žadatele vyšetření, fax v případě potřeby označení požadovaných vyšetření (viz Seznamy vyšetření); vyznačení neodkladné analýzy STATIM; vyznačení údaje o regresní náhradě. * V případě, že není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna evidovat dodržení správné preanalytické fáze. Upozorňujeme, že její nedodržení může mít vliv na kvalitu výsledku. Dbejte na to, aby byla žádanka a vzorek identifikovány shodnými identifikačními znaky (jméno, rodné číslo) Všechny údaje na žádankách uvádějte čitelně a přesně. Přepisovaná, nesrozumitelná, nebo nečitelná žádanka nebude akceptována. Předtištěné formuláře žádanek si můžete vyzvednout v laboratoři nebo odběrové místnosti. Máte-li jakékoliv dotazy a připomínky k formě, obsahu, popř. způsobu vyplnění žádanky, kontaktujte nás. 3.3 Požadavek na urgentní vyšetření Biologický materiál pro akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do laboratoře neprodleně po odběru. Důrazně dbejte na výrazné značení žádanek a vzorků s požadavkem na urgentní zpracování! (Na žádance označit statim a nalepit červený štítek, který na žádost dodá laboratoř). 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (statim) budou neprodleně provedena po telefonickém doobjednání. Požadavek na doobjednání vyšetření se doplní v LIS k již zavedenému identifikačnímu číslu vzorku a do komentáře (text k tisku v LIS) se zapíše informace o doobjednaných vyšetřeních. Identifikace lékaře doobjednávajícího vyšetření je zadaná v LIS v hlavičce. Lékař požadující dodělávku je vyzván, aby zaslal dodatečnou žádanku, která je naskenována do IS Selma pod původním barcodem. Jestli telefonické doobjednání vyšetření nepožadoval ošetřující lékař, pak se uvede na kopii původní OLV: jméno a příjmení, Verze:09, platná od Strana 7/18

8 kdo požadavek žádal a dodělávka se zadá pod nový barcod. Lékař požadující dodělávku ke které přiloží nový materiál, se zadá do IS Selma pod nový barcod.. Dodatečná vyšetření požadovaná v řádném režimu vyšetřování lze telefonicky rovněž doobjednat. Tato budou zaznamenána do LIS, obdobně jak je popsáno výše u doobjednání statimových vyšetření a provedena při další sérii analýz v rámci řádného postupu vyšetřování vzorků na laboratoři. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést jen s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu ve vzorku biologického materiálu. O této skutečnosti (pokud to je potřebné) informuje personál laboratoře lékaře požadujícího telefonické doobjednání vyšetření. Informace o stabilitě vzorku lze získat rovněž z příloh této Laboratorní příručky. Analýzy biochemické, hormonů a tumorových markerů lze doobjednat do 10 dnů po odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky). Vzorky moče pouze do 24 hodin. Hematologické vzorky KO a imunologické vzorky na vyšetření buněčné imunity do 24 hodin, imunohematologii ((KS, NAT) do 4 dnů. Vzorky séra na vyšetření protilátek proti infekčním agens a autoprotilátek se v laboratoř skladují po dobu 1 měsíce. Pracovník příjmu přijímá dodatečný požadavek na vyšetření od lékaře. Požadavek na dodatečné vyšetření zadá do LIS k původnímu barcodu, zjistí zda lze vyšetření dodělat z důvodu preanalytiky a zapíše dodělávka..na základě telefonické žádosti lékaře do interní poznámky v LIS, včetně svého podpisu. Pracovník příjmu požádá lékaře o zaslání dodatečné žádanky, která se po zaslání označí stejným barcodem a zarchivuje. 3.5 Používaný odběrový systém K odběru žilní krve se používá hlavně uzavřený vakuový systém VACUTAINER. Pro usnadnění orientace v odběrovém systému jsou jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření označena na OLV barevně shodně s uzávěrem odběrové zkumavky (např. hepatitidy - skupina žlutá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem - srážlivá krev). Verze:09, platná od Strana 8/18

9 Tabulka 1: Specifikace odběrového materiálu a typu odběrové zkumavky Používané odběrové soupravy mají označení CE Biologický materiál Typ odběrové nádobky Použití Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Zkumavka s aktivátorem hemokoagulace (zlaté víčko) Zkumavka s K EDTA pro hematologii (fialové víčko) Vyšetření elektrolytů (Na, Ca, K, Mg, Cl, fosfáty, železo, bílkoviny, enzymové aktivity AST, ALT, ALP, CK, ACP, lipidy, lipoproteidy, substráty močovina, kreatinin, kyselina močová, triacylglyceroly, cholesterol, bilirubin, hormony ( hcg, LH, FSH, progesteron, estradiol, prolaktin, testosteron, parathormon), ASLO, CRP, RF, imunoglobuliny, specifické protilátky, specifické proteiny aj. Krevní obraz, diferenciální rozpočet Nesrážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Srážlivá žilní krev Zkumavka s Na-citrátem pro hematologii (modré víčko) Zkumavka s heparinem (zelené víčko) Zkumavka s dělícím gelem (žluté víčko) PT, APTT, fibrinogen, koagulační faktory, vyšetření destičkových a plazmatických funkcí D-dimer Troponin Stanovení fagocytózy (ingesce částic) posíláme do smluvní laboratoře Biochemická vyšetření, sérologická vyšetření Odběr moče na základní vyšetření chemicky, mikroskopicky Sterilní plastová zkumavka Se žlutým víčkem Vyšetření moče chemicky, vyšetření močového sedimentu Sběr moče Plastová láhev bez konzervačního činidla Běžná biochemická analýza moče, elektrolyty, kreatinin, močovina 3.6 Příprava pacienta před vyšetřením Osobní příprava pacienta před odběrem Základní pokyny pro pacienty Pacient musí být informován o: datu a hodině odběru (většinou mezi 6-8 hod ráno) odběr je prováděn nalačno - nejíst min. 12 hod, zejména ne tučná jídla před odběrem nekouřit a nepít alkohol ráno pít pouze menší množství neslazené tekutiny 3.7 Identifikace vzorku biologického materiálu Odběrová nádobka se vzorkem biologického materiálu musí být před vlastním odběrem jednoznačně a nezaměnitelně identifikována. Údaje musí být totožné s údaji na žádance. Vzorek musí být označen: Verze:09, platná od Strana 9/18

10 - čárovým kódem - jménem a příjmením pacienta, - rokem narození (popřípadě rodné číslo). Štítky na odběrových nádobách nesmí být přelepeny či jiným způsobem poškozeny (potřísněny, roztrženy apod.). 3.8 Odběr vzorku 1. Odběr krve se provádí většinou ráno nalačno, pokud lékař nerozhodne jinak. 2. Večer před odběrem vynechejte tučná jídla, pijte dostatek tekutin. 3. Pokud je možné vynechat před odběrem užívané léky, lze tak učinit jedině po dohodě s ošetřujícím lékařem, nejlépe na dobu 3 dnů. 4. Před odběrem není vhodná přílišná fyzická námaha. 5. Ráno před odběrem doporučujeme vypít ¼ litru vody nebo neslazeného čaje. 6. Pokud trpíte alergií na dezinfekční prostředky nebo náplasti, upozorněte, prosím, na tuto skutečnost odebírající personál. 7. Odběr krve se provádí na základě požadavku lékaře, je třeba přinést s sebou vyplněnou objednávku laboratorního vyšetření. Odběr krve nalačno Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno hlavně při vyšetření krevního cukru a tukového metabolizmu, také u ostatních biochemických, endokrinologických, hematologických, sérologických a imunologických vyšetření. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem je třeba vynechat tučná jídla a alkohol. U některých speciálních vyšetření, pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem i léky (po konzultaci s ošetřujícím lékařem). Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Výhodné je, vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l čisté vody nebo neslazeného čaje. Orální glukózový toleranční test (ogtt) Po perorální aplikaci 75 g glukózy se sleduje koncentrace glukózy v krvi. Odběr žilní krve se provádí nalačno a 120 minut po zátěži. Před testem je vhodný dietní režim s definovaným obsahem sacharidů. Na odběrovém pracovišti dostane pacient roztok, který po odběru nalačno musí vypít během 10 minut. V průběhu testu nesmí pacient jíst, pít, kouřit, ani podstupovat fyzickou námahu. Pacient musí před odběrem podepsat informovaný souhlas na OGTT, který je k dispozici na příslušném odběrovém pracovišti nebo v ambulanci lékaře. Je-li FPG ve výsledku z laboratoře >6,9 mmol/l (u těhotných >5,6 mmol/l) OGTT se neprovede a pacient se odešle s výsledkem FPG k ošetřujícímu lékaři. Odběr ranní moče - vyšetření močového sedimentu Odebírá se střední proud moče po omytí zevního genitálu. Sbíraná moč - vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera K vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera je třeba sbíraná moč za 3-hodinové období. Před sběrem nemá pacient přijímat nadměrné množství tekutin. Je nutná očista genitálií. Zvláště u žen je doporučeno omytí genitálií vodou a především nelze vyšetřovat v období menses. Z praktických důvodů se sběr provádí v ranních nebo dopoledních hodinách. Příjem tekutin má být během sběru moče asi do 300 ml, aby moč nebyla hypotonická očekávaná diuréza je nad 100 a pod 300 ml. Sběrná nádoba musí být čistě vymytá Pacient se před sběrem vymočí mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku sbírá moč přesně 180 minut. Celé množství sebrané moče se nejpozději do 1 hodiny od ukončení sběru doručí do laboratoře, jinak hrozí rozpad elementů. Sbíraná moč - vyšetření kreatininové clearance, odpadů iontů a substrátů Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (vody). Verze:09, platná od Strana 10/18

11 Moč se obvykle sbírá 24 hodin od 06:00 hodin ráno, kdy se pacient vymočí do záchodu mimo sběrnou nádobu, a od tohoto okamžiku se sbírá veškerá moč. Je nutné i před stolicí se vymočit do sběrné nádoby. Po 24 hodinách další den ráno opět v 06:00 hodin se pacient vymočí naposledy do sběrné nádoby. Sběrná nádoba musí být čistě vymytá a uchovávána na chladném místě. Na konci sběrného období se moč promíchá, změří s přesností na mililitry a vzorek o objemu cca 10 ml se označí jménem, množstvím moče a sběrným obdobím. Pokud pacient nemá možnost přesně změřit objem, odešle do laboratoře celé množství sebrané moče nejpozději do 1 hodiny. 3.9 Množství vzorku Pro vyšetření ze séra je vhodné odebírat cca 10ml krve. Toto množství postačí na celou škálu vyšetření. Pokud je odebrané krve málo, je vhodné vyznačit na žádanku preferenční vyšetření v požadovaném pořadí. Potřebné množství krve je buď dáno podtlakem ve vakuetě nebo ryskou na odběrové zkumavce. Pokud je odběr na KO, PT a APTT prováděn do běžných zkumavek, musí být dodrženo vyznačené množství vzorku - jinak může dojít ke zkreslení výsledků. Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru: Klinická biochemie (pro rutinních analytů) Sérologie (pro rutinních analytů) Imunologie (pro rutinních analytů) Imunologie - průtoková cytometrie Hormony (pro rutinních analytů) Hematologie - krevní obraz + diff. Hematologie - Osmotická rezistence Hematologie - Imunohematologie KS+RH Hematologie Imunohematologie Coombs+NAT 10 ml krve ( 1 zkumavka) 10 ml krve ( 1 zkumavka) 10 ml krve ( 1 zkumavka) 5 ml krve (1 zkumavka) heparin, EDTA 10 ml krve ( 1 zkumavka) 3 ml - žilní krev (1 zkumavka s EDTA) 0,5ml - kapilární krev s EDTA 3 ml krve (1 zkumavka) 3 ml - krev (1 zkumavka s EDTA) 6 ml - krev (1 zkumavka s EDTA) Hematologie Quick+aPTT+TT+FBG+TT+DTI+AT+III+Ddimer+FDP Hematologie - PC, PS, APC-R, Lupus antikoagulans Hematologie - Retrakce koagula Hematologie - Sedimentace erytrocytů - FW Sedimentace erytrocytů - ESR Hematologie - LE buňky Hematologie - IAF v leukocytech Moč (chemické a morfologické vyšetř.) 2,7 ml (nutno dodržet poměr krve a citrátu) na každý blok metod (1 zkumavka) na jednu nebo všechny metody 2x2,7ml (nutno dodržet poměr krve a citrátu) 5ml - nativní krev se špejlí 5ml - krev (1 zkumavka s citrátem) 3 ml - žilní krev (1 zkumavka s EDTA) 10ml - defibrinované krve 4ml (heparin) - krev nebo 2 nátěry bez fixace 10 ml (min. 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla. Při správném použití vakuových systémů je správný objem vzorku zajištěn kalibrovaným vakuovým podtlakem od výrobce Chyby při odběru žilní a kapilární krve Chyby při přípravě nemocného pacient nebyl nalačno (dítě bylo po kojení), požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy, v době odběru anebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi obsahující měřený analyt, pacient nevysadil před odběrem léky, odběr nebyl proveden ráno, je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování, odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži, Verze:09, platná od Strana 11/18

12 nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ( pumpování ) se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů. Chyby vedoucí k hemolýze vzorku Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovací postupem. Hemolýzu působí: znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku, znečištění odběrových nádob stopami saponátů, použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává, prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky, krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky, prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru), uskladnění plné krve v lednici, zmrznutí vzorku krve, prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře, použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla. Chyby při adjustaci, skladování a transportu použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr železa vadí heparin), použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi, zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny, zkumavky s materiálem byly potřísněny krví, uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent - ACP a další), krev byla vystavena teplu, krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit) Chyby při sběru moče vyšetření nemá být prováděno po předcházející fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se známkami srdečního selhání, neomytí genitálií, u žen sběr v období menstruace, u vzorku ranní moče dodáno do laboratoře později, může dojít ke zkreslení výsledků chemického i morfologického vyšetření Likvidace použitých odběrových materiálů Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. Jejich odstraňování se provádí ve smyslu vyhlášky 306/2012 Sb.., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře: Ze svozu z ordinací lékařů a z nemocnic Svoz z ordinací lékařů je nutno provádět tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Podle stanoveného itineráře a časového harmonogramu rozpisu trasy schváleného vedoucím dopravy, objíždí Verze:09, platná od Strana 12/18

13 řidič v určenou dobu jednotlivé lékaře. V případě poruchy vozidla je vedoucí dopravy povinen zabezpečit náhradní vozidlo, které převezme vzorky k dopravě do laboratoře. O této situaci musí být vyrozuměn lékař požadující vyšetření. Odebraný materiál je spolu s dokumentací uložen do igelitového sáčku, do chladícího boxu. Materiál je uložen v igelitovém sáčku odděleně od dokumentace, aby se zabránilo znehodnocení požadovaného vyšetření. Okamžitě po doručení svozem je materiál přijat do laboratoře, roztříděn a označen pro identifikaci a další preanalytické úpravy nebo postupy v laboratoři podle vypracovaných Standardních operačních postupů. Stabilita vzorků určených pro jednotlivá vyšetření v laboratoři je uvedena nebo na webových stránka - Seznam vyšetření. Doprava vzorků je zajištěna externí svozovou službou, která odpovídá za jejich kvalitu hned při převzetí materiálu. Vzorky jsou převáženy v polystyrénových chladicích boxech tak, aby nedošlo k jejich vylití nebo jinému znehodnocení, žádanky na vyšetření jsou uloženy zvlášť. Doprava je prováděna vyčleněnými osobními automobily, které slouží pouze k tomuto účelu. Kontrola teploty v přepravních boxech je prováděna 2denně, za sledování teploty odpovídá řidič svozu Skladování již vyšetřených vzorků a dodatečné vyšetření vzorku Vyšetřený materiál je v laboratoři skladován v lednicích a to po dobu 5 dnů. U takto skladovaného materiálu je možné dodatečné vyšetření primárních vzorků 3.13 Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří. Vzorky pacientů s podezřením na přenosné(á) virové(á) onemocnění či multirezistentní nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů v předchozí době s již prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou, musí být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do přepravního kontejneru tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem, ke kontaminaci nebo jinému znehodnocení vzorku. Při manipulaci se vzorky musí personál používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti podle platné směrnicové základny a příslušných Standardních operačních postupů. Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu Informace k dopravě vzorků Zkumavky s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve po odběru dodány do laboratoře. Vzorek krve po odběru (srážlivá krev) musí být scentrifugovány co nejdříve po přijetí do laboratoře.. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability. Pro dopravu vzorků k vyšetření v laboratoři je možné využívat svozovou službu společnosti, kterou organizačně řídí vedoucí oddělení dopravy. Ten ve spolupráci s obchodním oddělením organizuje svozovou službu tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků na čas, rozmezí teplot, na zajištění neporušenosti vzorků, bezpečnosti dopravce, veřejnosti i přijímajícího pracoviště. Svozová služba zajišťuje rovněž dopravu vzorků do externích laboratoří (viz bod 4.4). Svozová služba zajišťuje také dodání písemných výsledků laboratorních vyšetření zákazníkovi. Rovněž dodává lékařům žádanky pro vyšetření, zdravotnické materiály a pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního oddělení. Verze:09, platná od Strana 13/18

14 Řidiči svozové služby se řídí závaznými dokumentovanými postupy ke správné přepravě biologických vzorků od zákazníka k vyšetření v laboratoři, stejně tak postupy pro předávání výsledků laboratorních vyšetření i zdravotnického materiálu zákazníkům laboratoře. Postupy jsou součástí dokumentace systému managementu kvality společnosti synlab czech s.r.o. 4. Preanalytické procesy v laboratoři 4.1 Příjem vzorků a žádanek Žádanky a vzorky jsou přijímány pracovníky laboratoře na příjmovém pracovišti. Laborantka na příjmu zkontroluje množství, neporušenost obalu vzorku, identifikovatelnost a požadavky na vyšetření. Žádanky jsou přiřazeny ke vzorkům, laborantka zapíše údaje o pacientovi do IS SELMA. Následně naskenuje žádanku a zapíše požadované vyšetření. Systém vygeneruje štítky pro žádanku a pro jednotlivá vyšetření, která jsou nalepena na příslušné zkumavky. 4.2 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Laboratoř nepřijímá vzorky bez žádanek, vzorky bez označení nebo nedostatečně označené, vzorky vylité nebo s nečitelnou žádankou. U vzorků, kde je žádanka s údaji pacienta správně vyplněná, ale nejsou, nebo jsou chybně vyznačena požadovaná vyšetření, se příjmová laborantka telefonicky informuje u příslušného lékaře a provádí opravu se svým podpisem. 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Pokud je nesprávně identifikovaná žádanka nebo vzorek, materiál nesmí laboratoř přijmout ke zpracování. Tato skutečnost je lékaři oznámena s požadavkem na nový odběr. 4.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Obdrží-li laboratoř požadavek na laboratorní vyšetření, která laboratoř neprovádí, odešle materiál ke zpracování do externí laboratoře. Laboratoř využívá služeb těchto smluvních laboratoří. Pracoviště Adresa Prováděná vyšetření SZÚ Šrobárová, Praha 10 NRL pro syfilis, NRL pro virové hepatitidy, NRL pro HIV Laboratoře Praha, Jankovcova 2 Jankovcova 2, Praha 7 Viz žádanka, žlutě označené vyšetření Do smluvních laboratoří jsou zasílána vyšetření, která laboratoř neprování. Konkrétní nabídka laboratorních vyšetření smluvních laboratoří je uvedena na webových stránkách smluvních laboratoří. Transport vzorků je zajištěn svozovou službou oddělení dopravy společnosti synlab czech s.r.o. 5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 5.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Veškeré patologické výsledky (informace o výsledku) poskytované telefonem se zaznamenávají do LIS a zapisují do Záznamu o hlášení kritických výsledků, nebo do sešitu statimů kde jsou minimálně následující údaje: datum hlášení (včetně časového údaje) Jméno pacienta Verze:09, platná od Strana 14/18

15 jméno osoby (zdravotnického pracovníka), které je výsledek sdělován identifikace pracovníka, který poskytl informaci o výsledku Oprávnění poskytovat informace o výsledcích mají pouze odborní pracovníci laboratoře. V nejasných případech nebo vyžaduje-li konzultaci žadatel za sdělení odpovídá VŠ pracovník laboratoře. Seznam vyšetření s kritickými a neočekávanými hodnotami Vyšetření Kritická hodnota pod nad Jednotka S - Na mmol/l S - Cl mmol/l S - K 2,5 7,2 mmol/l S - Ca 1,6 3,0 mmol/l S - Mg 0,5 mmol/l S - fosfát 0,3 mmol/l S - glukóza 2,2 15,0 mmol/l P - glukóza 2,2 15,0 mmol/l S - digoxin 2,5 µg/l S troponin T 0,04 µg/l S - urea 25,0 mmol/l S - krea 600 µmol/l S - Bil 100 µmol/l S - CK 9,0 ukat/l S - AST 8,0 ukat/l S - ALT 8,0 ukat/l S - AMS 10,0 ukat/l CRP 100 mg/l ASLO 700 j/ml HAV+HAVM pozitivní HCV pozitivní Hemoglobin Hb g/l Leukocyty (WBC) 1,5 25,0 109/l Trombocyty (PLT) /l PT - INR 4,0 Ratio aptt 4,0 Ratio RF Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis Všechny výsledky jsou přezkoumány, technicky a medicínsky validovány odpovědnými pracovníky. Teprve potom jsou vytištěny Výsledkové listy a roztříděny podle zdravotnických zařízení, včetně výsledků vyšetření ze smluvních laboratoří. Výsledky ze smluvních laboratoří podléhají přezkoumání odborným pracovníkem-lékařem/analytikem specialistou podle charakteru a druhu vyšetření. Veškeré roztříděné Výsledkové listy jsou uloženy do vyhrazených přepážek, odkud se distribuují lékařům svozovou službou. Výsledky na odběrová pracoviště přivážejí řidiči svozové služby. Zde na poliklinikách zabezpečí neprodleně doručení výsledků lékařům pracovníci odběrového pracoviště. Navíc ambulantní zdravotní sestry zdravotnických zařízení si výsledky vyzvedávají osobně v průběhu dne. Lékařům v ordinacích ze svozových míst předávají výsledky řidiči svozové služby. Výsledky pro nemocnice jsou předávány většinou do nemocniční laboratoře, která zabezpečuje sama jejich distribuci nebo na určené místo podle smlouvy, z kterého si nemocnice zabezpečuje rovněž distribuci sama. Verze:09, platná od Strana 15/18

16 Ve výjimečných případech se výsledky zasílají doporučenou poštou nebo se vydávají osobně (podmínky, viz 5.3 Vydávání výsledků přímo pacientům). Veterinární výsledky jsou zasílány na základě požadavku i ovou poštou. Všechny výsledky analýz, které byly zpracovány v laboratoři, se ukládají do archivu v LIS podle rodných čísel a lze je kdykoliv (např. při ztrátě) opět dohledat, vytisknout a zaslat zdravotnickým zařízením. Pracovníci laboratoře žádají, aby tato možnost byla využívána pouze v nutných případech. Pokud takový případ nastane, je potřebné pro dohledání výsledku vždy nahlásit rodné číslo pacienta. Laboratorní výsledky se vydávají v písemné papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře; jednoznačnou identifikaci pacienta jméno a příjmení, rodné číslo; název zdravotnického zařízení a adresu, jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření; údaje o plátci za vyšetření kód zdravotní pojišťovny nebo označení samoplátce, kód diagnózy, datum a čas odběru vzorku*), datum a čas přijetí primárního vzorku v laboratoři, datum a čas vydání výsledku, datum a čas aktuálního tisku nálezu (jiný datum a čas u opisu výsledku), druh vyšetřovaného materiálu, název vyšetření, výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, biologické referenční intervaly, hodnotící rozmezí, v případě potřeby komentář k výsledku, jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě vzorku nebo k nedostatečnému objemu či množství vzorku apod.), symbol pro označení akreditovaného vyšetření nebo číslo standardního operačního postupu (SOP) pro příslušné vyšetření. *) Čas odběru neuveden - prodloužená preanalytická fáze může ovlivňovat výsledky některých analýz (viz Laboratorní příručka na Všechny výsledkové listy jsou kontrolovány kompetentními pracovníky. V LIS se ukládá informace o tom, který pracovník provedl kontrolu výsledků v LIS a dal souhlas k uvolnění výsledků. 5.3 Vydávání výsledků přímo pacientům Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv vytvořených v LIS. Výsledky jsou vždy před vydáním konfirmovány VŠ. Lékař výsledky parafuje. Výsledky jsou distribuovány žadatelům prostřednictvím řidičů svozové služby nebo pošty. Výsledky jsou pacientům poskytovány, jedná-li se o samoplátce. Zásadně se nevydávají pacientům výsledky s varovnou hodnotou Telefonické hlášení výsledků Pro urychlení sdělování výsledků mohou být dílčí a předběžné výsledky poskytovány žadateli telefonicky. Výsledky mohou být telefonicky sdělovány pouze oprávněnému příjemci tj. žadateli-lékaři. Pracovník laboratoře je povinen si před sdělením výsledku ověřit identitu příjemce. O provedeném telefonickém hlášení se provede zápis do LIS. Výsledek hlášený telefonicky je sdělen jako předběžný a poté je vždy předán v tištěné, v případě požadavku i v elektronické formě žadateli vyšetření. 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dojde-li ke znehodnocení vzorku během transportu nebo během jeho zpracování, laboratoř informuje zadávajícího lékaře, popř. s ním telefonicky dohodne nový odběr. Pokud se během vyšetření vzorku naskytne nějaké okolnosti, které by mohly zkreslit výsledek vyšetření nebo pokud by samotný stav vzorku Verze:09, platná od Strana 16/18

17 mohl vést ke zkreslení výsledku, je o tomto informován lékař buď telefonicky nebo formou komentáře k výsledku vyšetření. 5.5 Změny výsledků a nálezů Jsou výjimečné, provádějí se pouze s vědomím lékaře. Nálezy jsou buď v rámci normálních, snížených nebo zvýšených hodnot. Na výsledcích, tištěných LIS, jsou vyznačeny hranice formou křížků Změna v identifikaci pacienta Jedná se především o významnou změnu či opravu v identifikaci pacienta, tj. opravu rodného čísla a změnu nebo významnou opravu jména a příjmení pacienta. (Za opravu se nepovažuje: změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, oprava interpunkce). Oprava identifikace se provádí při zadávání požadavků, příp. v rámci oprav databáze Změna ve výsledkové části Jedná se o změnu výsledků (číselné hodnoty či textové části) po jeho propuštění k tisku, resp. k žadateli. Opravu může provést pouze VŠ, který upozorní žádajícího lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí být neprodleně telefonicky nahlášena změna výsledku. U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas (je-li to vhodné) a jméno osoby, která změny provedla, příp. důvod opravy. O opraveném výsledku musí být poznámka s jasným označením, že byl revidován. V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. Opravený nález se následně přikládá k původnímu nálezu tak, aby bylo na první pohled zjistitelné, že byl výsledek revidován. 5.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku a čas tisku výsledků (je vytištěn na každém denním nálezu). Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním vyšetřením jsou uvedeny v příloze č. 1 Seznam vyšetření. 5.7 Konzultační činnost laboratoře Individuální dotazy na odbornou práci laboratoře jsou umožněny kontaktem s pracovníky vedoucími odborná pracoviště laboratoře (viz kapitola 2.2 Základní údaje o laboratoři). Konzultace výsledků provádějí všichni odborní pracovníci - lékař/analytik specialista. 5.8 Způsob řešení stížnosti Přijímání stížností Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedoucí laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře Vyřízení stížnosti Cílem vedení laboratoře je spokojenost klienta, proto se snaží řešit všechny stížnosti zákazníků objektivně a bez zbytečného odkladu. O stížnostech, jejich šetření, přijatých nápravných opatřeních a informování zákazníka se pořizují záznamy, které se archivují v Knize stížností. Verze:09, platná od Strana 17/18

18 5.9 Vydávání zdravotnického materiálu a odběrových pomůcek zákazníkům Zdravotnickým zařízením poskytuje laboratoř odběrový materiál a tiskopisy OLV - na základě objednávky. Kromě požadavků na materiál musí objednávka obsahovat razítko zákazníka, datum a podpis objednávajícího lékaře. Objednávka materiálu se předá řidiči svozové služby. Pověření pracovníci objednaný materiál podle požadavku připraví a řidič tento materiál předá v ordinaci společně s objednávkou materiálu ke kontrole splnění požadavku. Příjem materiálu pak lékař potvrdí na rubu objednávky razítkem, podpisem a datem převzetí dodaného materiálu. Potvrzený tiskopis řidič převezme a odevzdá nadřízenému. 6. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří 6.1 Seznam vyšetření prováděných v laboratoři Seznam vyšetření prováděných v laboratoři je k dispozici na Objednávkách laboratorních vyšetření (žádanky) nebo na webových stránka Seznam vyšetření. 7. Související dokumentace Provozní řád OD Přílohy: Příloha č.1: Seznam vyšetření Příloha č.2: Žádanka Příloha č.3: Denní nález Příloha č.4: Reagencie a spotřební materiál Příloha č.5: Seznam referenčních mezí krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů 7.2 Informované souhlasy Informované souhlasy jsou na vyžádání v laboratoři nebo na příslušném odběrovém pracovišti. Verze:09, platná od Strana 18/18

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. ÚČEL Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je: 1. zabezpečení

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více