Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne Shromáţdění delegátů se konalo dne v hod. v kině Pasáţ na Masarykově náměstí v Třebíči. Bylo řádně svoláno dle čl. 73 odst. 4) Stanov druţstva písemnými pozvánkami. Delegáti společně s pozvánkou obdrţeli program jednání, návrh změn Stanov druţstva, návrh směrnice č. 01/2009, návrh na rozdělení zisku a návrh usnesení. K termínu zahájení jednání nedošla ţádná připomínka k uvedeným materiálům. Jako hosté byli na shromáţdění pozváni členové představenstva, členové kontrolní komise a vedení druţstva. Pozvánka s uvedením programu je přílohou č. 1 zápisu. Na shromáţdění delegátů bylo pozváno 100 delegátů s celkovým počtem 548 hlasů. Jednání bylo přítomno 64 delegátů s celkovým počtem 418 hlasů (viz zpráva mandátové komise), coţ je 64% z celkového počtu pozvaných delegátů a 76 % z celkového počtu hlasů pozvaných delegátů. Po projednání bodu č. 8 programu odešel 1 delegát, od bodu programu č. 9 bylo tedy přítomno 63 delegátů s celkovým počtem 412 hlasů. Shromáţdění delegátů bylo usnášeníschopné. Prezenční listina delegátů a hostů je přílohou č. 2. K bodu 1: Zahájení Jednání shromáţdění delegátů zahájila a řídila místopředsedkyně představenstva Mgr. Julie Dolejší. Přivítala přítomné delegáty a hosty. Dle čl. 69 odst. 2) na shromáţdění delegátů náleţí kaţdému delegátu jeden hlas na čtyři zastupované členy nájemce, s výjimkou hlasování o Stanovách druţstva a přijetí úvěrů, kdy má kaţdý delegát jeden hlas. K bodu 2: Seznámení s programem Program dle pozvánky, kterou obdrţeli delegáti: 1. Zahájení 2. Volba komisí mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 3. Zpráva o činnosti představenstva, plnění usnesení ze shromáţdění delegátů Výroční zpráva o hospodaření druţstva za rok 2008, návrh na rozdělení zisku, plán nákladů a výnosů na rok Zpráva kontrolní komise, plán práce na rok Zpráva mandátové komise 7. Změna Stanov druţstva 8. Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů 9. Projednání účelových investičních úvěrů na opravy a modernizaci bytových domů 10. Diskuse 11. Návrh usnesení 12. Schválení usnesení 13. Závěr K bodu 3: Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele Byly zvoleny komise ve sloţení: Mandátová: Hobza Zdeněk - předseda (pro 408 hlasů, proti 0, zdrţelo se 10) Picmaus František - člen (pro 408 hlasů, proti 0, zdrţelo se 10) Chlubna Pavel - člen (pro 408 hlasů, proti 0, zdrţelo se 10) Návrhová: Ing. Caha Miloš - předseda (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0) 1

2 Ing. Petr Josef - člen (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0) Novák Jiří - člen (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0) Ověřovatel zápisu: Vilímek Vladimír (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0) Číhalová Aneţka (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0) Zapisovatelkou byla jmenována: Bendová Ivana (pro 418 hlasů, proti 0, zdrţelo se 0 ) Skrutátory byli určeni zaměstnanci druţstva. K bodu 4: Zpráva o činnosti představenstva, plnění usnesení ze shromáždění delegátů Zprávu o činnosti představenstva druţstva, jeho komisí a plnění usnesení z minulého shromáţdění delegátů přednesl předseda představenstva Miloslav Peštál. Jednání představenstva se konala pravidelně měsíčně, účast členů představenstva na jednáních byla dobrá (v průměru 96%). Představenstvo bylo na všech svých jednáních usnášeníschopné, nedošlo k případu zpoţdění jednotlivých bodů jednání. Dále se členové představenstva zúčastnili jednání s vedením druţstva za účelem výběrových řízení, otevírání obálek při přidělování bytů obálkovou metodou, projednání změn domovního řádu a změn Stanov druţstva. Představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednávalo předloţené materiály komisí. Posuzovalo pravidelné zprávy vedení druţstva z oblasti hospodaření, tvorby finančních prostředků, stavu dluţníků, převodů bytů do vlastnictví. Projednávalo a schvalovalo ţádosti o půjčky z globálu DPZ, jednotlivé případy dluţníků nájemného a případy porušování zásad uţívání bytů a společných prostor. V rámci svých pravomocí řešilo případy porušování zásad uţívání bytů a společných prostor. Schvalovalo pokyny a zásady v oblasti vytápění a ohřevu teplé uţitkové vody, v rozúčtování sluţeb a stanovení zálohových plateb. Rozhodovalo o způsobu rozdělení úroků z poskytnutých půjček na jednotlivé domy, schválilo návrh na rozdělení zisku pro jednání SD. Dále přidělovalo byty mimo pořadník v rámci nabídek uvolněných bytů po dluţnících formou obálkových metod. Spolupodílelo se na přípravě nového znění Domovního řádu. Předseda představenstva se zúčastňoval jako delegovaný zástupce druţstva ustavujících shromáţdění vlastníků jednotek a členských schůzí za účelem volby nového předsedy samosprávy či pověřeného členy samosprávy. Na letošní rok potvrdilo představenstvo poskytnutí půjček na opravy objektů, především výměny oken a opravy střech, ve výši 3,9 mil. Kč s 5% úročením. I nadále je v platnosti výše půjčky na jeden byt 30 tis. Kč s dobou splatnosti do tří let. Jedná se především o venkovské čtyřbytovky, panelové bytové domy realizují opravy přes hypotéční úvěry s pomocí státní dotace PANEL. Dále předseda seznámil delegáty s činností komisí při představenstvu druţstva. Předloţené materiály komisí byly pravidelně projednávány na zasedáních představenstva. Bytová komise řešila případy převodů členských práv, převodů bytů, vypořádání po rozvodu, dědictví, přihlášení nových členů, zániku členství, podnájmů, kupních smluv, rozdělení samospráv, exekucí, vyklizení bytů, přidělení bytů mimo pořadník a řadu dalších případů z oblasti bytového hospodářství. Ekonomická komise projednávala záleţitosti týkající se půjček z globálu DPZ, změn tvorby DPZ, změn plateb za uţívání bytů, návrhů na výpovědi z nájmu, mimořádné tvorby DPZ. Technická komise posuzovala ţádosti stavebních úprav v bytech a výměn oken. Dohlíţela na výběrová řízení v rámci přijatých směrnic druţstva při větších akcích a opravách. Škodní komise řešila jeden případ, týkající se penalizace za nedodrţení nově stanovených zásad v oblasti koordinace a bezpečnosti práce u probíhající revitalizace bytového domu. I v minulém roce probíhala úzká spolupráce představenstva druţstva s kontrolní komisí. Předseda kontrolní komise se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva a seznamoval členy představenstva s činností kontrolní komise. Všechny komise svojí činností velice usnadňují a urychlují práci představenstva a vedení druţstva. Usnesení ze shromáţdění delegátů z května loňského roku byla průběţně plněna. Porady předsedů samospráv se konaly loňského roku a 22. dubna letošního roku. Účelem těchto porad byla informovanost členů týkající se aktuálních záleţitostí z činnosti bytového druţstva, a to především v oblasti 2

3 hospodaření, DPZ, pohledávek, převodů bytů do vlastnictví, vývoje cenových relací prací, sluţeb a médií pro nejbliţší období. Dále byly předloţeny informace o dotačních programech v oblasti opravy bytového fondu a postupu digitalizace TV signálu a moţnosti jeho příjmu na domech. Na jednáních představenstva byly minimálně čtvrtletně projednávané zprávy o hospodaření druţstva, stavu dluţníků a stavu DPZ. Oblasti jsou projednávány na základě podkladů jednotlivých komisí, informací vedení druţstva a právní zástupkyně druţstva. O veškerých projednávaných bodech existují písemné doklady v zápisech z jednání představenstva druţstva. Představenstvo druţstva se řídí na svých jednáních základními body, stanovenými vţdy na jednotlivá pololetí řádně schváleným plánem své činnosti. Jednotlivé body jednání jsou konkretizovány dle podkladů komisí, vedení druţstva, popřípadě hostů. Všechny body programu byly vţdy projednány. Členové představenstva ve spolupráci se zaměstnanci druţstva se snaţí svou prací přispívat ke zlepšení kvality práce ve správě vlastních nájemních bytů i bytů ve vlastnictví, spravovaných na základě mandátních smluv. Nedílnou součástí práce představenstva je spolupráce se samosprávami a pomoc při zajišťování jejich činností. Nejběţnější formou spolupráce jsou účasti zástupců představenstva na členských schůzích samospráv a konzultace v kanceláři předsedy. Především se uskutečňují schůzky s nově zvolenými zástupci domů. Představenstvo bylo nuceno řešit i několik stíţností ze strany nájemců i vlastníků bytů na chování jednotlivců či působnost členů orgánů samosprávy. Při řešení těchto stíţností bylo navrţeno předsedům samosprávy svolat členskou schůzi samosprávy či shromáţdění vlastníků jednotek, kde bude daná stíţnosti projednána. Představenstvo druţstva staví svoji činnost na reálných moţnostech našeho druţstva. Snaţí se svými rozhodnutími vytvářet podmínky pro sniţování či udrţení stávajících nákladů na provoz druţstva. Snaţí se spoluvytvářet dobré vztahy se zástupci samospráv a zástupci společenství vlastníků jednotek. Na závěr předseda poděkoval zástupcům samospráv a pracovníkům druţstva za dobrou a kvalitní spolupráci. Zpráva je přílohou č. 4 zápisu. K bodu 5: Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2008, návrh na rozdělení zisku Výroční zprávu o hospodaření druţstva za rok 2008 předloţil ředitel druţstva ing. Zdeněk Veškrna. K druţstvo vlastnilo 2668 bytů, 233 garáţí, evidovalo 421 nebydlících a spravuje 5966 bytů. Ředitel druţstva seznámil delegáty s hospodařením druţstva za rok 2008 včetně rozvahy v plném rozsahu. Hospodaření jednotlivých středisek Č.stř. Název Náklady Výnosy + zisk po zdanění 920 Bytové domy , , Tepelné hospodářství , , Správa druţstva , , , Záv. stravování , ,60-680, Ubytovna Revoluční , , , Areál Hrotovická , , ,83 Celkem , , ,74 1. Hospodaření středisek: 1.1. Středisko 920 Bytové hospodářství tvoří 186 samostatných středisek jednotlivých bytových domů a 18 bytových domů v SVJ, kde zůstaly dosud druţstevní byty. Veškeré náklady a výdaje a tomu odpovídající zdroje jsou sledovány odděleně za kaţdý bytový dům. V nájemném a úhradách za uţívání bytů od vlastníků jsou v průběhu roku vybírány zálohové příspěvky na náklady spojené se správou a údrţbou domu. Na sníţení nákladů jsou pouţity příjmy vztahující se k příslušnému bytovému domu. Náklady jsou k zúčtovány s přijatými zálohovými příspěvky a rozdíl je vypořádán s DPZ domu. V roce 2008 bylo do výnosů bytových domů zaúčtováno 673 tis. Kč úroků z půjček DPZ (50 BD s mínusovým fondem), 691 tis. Kč z pronájmů společných prostor bytových domů a podíl úroků z volných zdrojů tis.kč, t.j. do výnosů BD bylo zaúčtováno celkem tis. Kč. Hospodaření jednotlivých domů bylo k vyrovnané Středisko 970 Středisko správy vykázalo k zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Do střediska byla zaúčtována celá daň z příjmů právnických osob za druţstvo ve výši 900 tis. Kč. Celkový zisk střediska po zdanění tedy činil 901 tis. Kč. 3

4 Středisko správy druţstva zabezpečuje zejména činnosti spojené se správou a údrţbou bytového fondu ve vlastnictví a spoluvlastnictví druţstva a dále provoz společenství vlastníků jednotek. K vykonávalo druţstvo správu pro 79 SVJ. V průběhu roku 2008 byl realizován přechod na nový informační systém druţstva. Součástí nového systému bude moţnost internetového sdílení informací pro jednotlivé uţivatele bytů. Aplikace bude připravována v druhém pololetí V říjnu 2009 se uskuteční pro předsedy samospráv a zástupce SVJ informativní schůzka, kde bude uvedený produkt představen. V roce 2008 druţstvo koupilo od firmy HB Real Vsetín 6 bytových jednotek v bytovém domě v Třebíči, Druţstevní Celková výše investice byla ,- Kč. Se stávajícími nájemci bytů byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, je vyloučen přechod nájmu na osoby blízké. Podíl jednotlivých výnosů střediska správy: Výnos Výnos Kč Podíl % Pronájem NP, ostatní výkony správy ,7 Správní poplatek nájemci ,1 Finanční výnosy ,2 Trţby od SVJ ,9 Poplatky za úkony ,5 Správní poplatek vlastníci ,1 Penále a soudní poplatky ,4 Vnitrovýkony ,5 Ostatní ,5 Trţba planografie ,1 Celkem , Středisko 984 Ubytovna byla pořízena v r Ubytovna má kapacitu 175 lůţek v 84 dvoulůţkových a 3 třílůţkových jednotkách. K objektu patří další objekt výměníkové stanice, v současné době se řeší pronájem na truhlářskou dílnu. Ubytovna slouţí pro krátkodobé a dlouhodobé ubytování. V průběhu roku 2008 byla plně obsazena. Středisko hospodařilo v roce 2008 s ztrátou 181 tis. Kč. Ztráta vznikla z důvodů nutnosti výměny oken a započala tvorba rezervy na opravy výtahů Středisko 985 K byl ukončen pronájem velké firmy Inapa. Uvolněné prostory byly postupně pronajaty tak, ţe na začátku roku 2009 byl celý areál opět plně pronajatý. V areálu byly provedeny opravy ve výši tis. Kč, nejvyšší částku oprav činila výměna oken. Středisko dosáhlo zisku ve výši 382 tis. Kč, plánovaný zisk byl překročen Střediska tepelného hospodářství (960), závodního stravování (983) a bytového hospodářství (920) měla vyrovnané hospodaření Hospodářský výsledek za rok 2008 Plán Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění ,-- Kč ,74 Kč ,-- Kč ,74 Kč Plnění 111,2 % Návrh na rozdělení zisku: Zisk za rok 2008 k rozdělení ,74 Kč Z toho: 80% zisku přidělit do nedělitelného fondu družstva ,74 Kč 20% zisku přidělit do sociálního fondu družstva ,-- Kč Ověření účetní závěrky a výroční zprávy prováděl opět auditor ing. Zdeněk Jaroš. Auditor ověřil účetní závěrku svoji zprávou ze dne

5 1.7. Výrok auditora zní: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci Stavebního bytového druţstva Třebíč k a nákladů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Delegáti obdrţeli s pozvánkou zprávu o hospodaření druţstva za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku příloha č Zajišťování sluţeb 2.1. Údrţba výtahů Druţstvo zajišťuje servis 147 výtahů, které slouţí pro v 63 domech, z toho 123 výtahů vlastních, 16 výtahů SVJ a 4 výtahy u spravovaných objektů. Dále druţstvo vlastní 1 výtah v areálu Hrotovická a 3 výtahy v ubytovně. Servis prováděla firma Trebilift, s.r.o. Celkové náklady na paušál činily ,- Kč, coţ je 360,- Kč/b.j. Mimo těchto nákladů zde byly provedeny opravy za 91 tis. Kč. V roce 2008 nebyly účtovány náklady výtahového technika. V roce 2008 byla provedena modernizace 11 výtahů v 9 BD v rámci programu PANEL za tis. Kč. Náklad na 1 výtah dodavatel firma Trebilift s.r.o. 6 stanic ,- 7 stanic ,- 8 stanic ,- 9 stanic , Poţární ochrana Servis provádí firma Pyros spol.s.r.o. Třebíč, revize se provádí ve všech domech a v objektech SBD, celkové roční náklady na tuto oblast činily včetně SVJ 550 tis.kč, z toho pro SVJ 100 tis. Kč. Cena stejná jako v roce Havarijní sluţba Havarijní sluţbu zajišťuje firma Instalatérství VTK spol. s r.o. Třebíč, cena za paušální poplatek opět nebyla zvýšena a zůstává stejná od roku Roční poplatek za zajišťování sluţby činil pro SBD 94 tis. Kč a pro SVJ 36 tis. Kč Revizní činnost: Revize elektro Tyto práce včetně následných porevizních oprav zajišťovala firma TIPA Telekom plus, a.s. Celkový objem prací činil 135 tis. Kč a pro SVJ 36 tis. Kč. Cena stejná jako v roce Revize plynu Roční kontroly plynových zařízení a revize plynovodů a plynových spotřebičů a současně odstraňování závad provádí CMG Coufal Miroslav, roční náklady činily 358 tis. Kč. (revize 338 tis.kč, opravy 20 tis.kč) Pro SVJ 44 tis. Kč. Cena stejná jako v roce Deratizace Servis provádí firma DDD a firma Hons. Kladení nástrah je prováděno dvakrát ročně (jaro-podzim), cena na vchod 268,- Kč včetně DPH (225+19%), celkové roční náklady činily 153, tis. Kč a pro SVJ 32 tis. Kč. Cena stejná jako v roce Pojištění Druţstvo je pojištěno u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Rozsah se nezměnil, tzn. majetek je pojištěný v rozsahu ţivelního pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění proti vandalismu a pojištění odpovědnosti občanů za škody při vedení domácnosti a provozu jejího zařízení. Ţivel, odpovědnost za škodu Odpovědnost z provozu domácnosti Ostatní Celkem SBD SVJ Celkem

6 Průměrné pojistné za jeden byt bylo u ţivlu 133,- Kč/rok a u odpovědnosti z provozu domácnosti 130,- Kč/b.j./rok Daň z nemovitostí Za daň z nemovitostí druţstvo zaplatilo 564 tis. Kč, z toho za bytové domy 519 tis. Kč, průměrná daň na jeden byt činí 195,- Kč/rok. Systém výpočtu daně beze změn. 3. Nájemné 3.1. Úprava nájemného V roce 2008 nebyla prováděna plošná úprava nájemného, mimo individuálních změn. Měsíční předpis nájemného a sluţeb k činil ,- Kč a roční předpis činil ,- Kč. Vyúčtování sluţeb spojených s bydlením za rok 2008 bylo dokončeno a předáno na bytové domy do Přeplatky byly po skončení připomínkového řízení odeslány uţivatelům bytů Vymáhání pohledávek K byly pohledávky v nájemném ve výši tis. Kč, tj. 0,66 % z ročního předpisu nájemného, jinak 259,- Kč/byt a 3,98 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Na konci roku činily pohledávky na nájemném tis. Kč, coţ je 0,81 % z ročního předpisu, jinak 325,- Kč/byt a 4,86 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Zvýšení pohledávek v nájemném je 19 %. 3.3 Dlouhodobý přehled vývoje pohledávek v nájemném: Stav Výše pohledávek Index Poznámka k v tis. Kč XX/XX , , , , , , , , , , , , , , , Největší dluţníci počet S dluhem větším neţ 15 tis. Kč máme 15 dluţníků, jejich celkový dluh činí 486 tis. Kč, tj. 36 % celkového dluhu. Rok Počet dluţníků Výše pohledávky Podíl z celk. pohl. 6 Poznámka Osob tis. Kč % Nad 10 tis. Kč Nad 15 tis. Kč Nad 15 tis. Kč

7 V roce 2008 bylo vyklizeno 5 bytů po dluţnících. Z 31 dosud vystěhovaných bytů bylo 27 případů bez náhrady, v 1 případech bylo poskytnuto přístřeší a ve třech případech náhradní byt. 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 4.1 Stav DPZ Počáteční stav k Tvorba za rok Čerpání za rok Z toho - vypořádání SVJ anuitní splátky revitalizací opravy a revize Konečný stav k Minimální tvorba DPZ je 10,- Kč/m2 uţitkové plochy, průměrně však činila 18,07 Kč/m Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,- 14, ,- 16, ,- 16, ,- 16, ,- 17, ,- 17, ,- 18, ,- 19, Půjčky z DPZ V roce 2008 byly poskytnuty půjčky pro 11 domů ve výši ,- Kč Nesplacené půjčky k ,- Kč Ţádosti o půjčky na rok domů ,- Kč 5. Dodávka vody a měření její spotřeby Spotřeba vody zůstává téměř stejná jako v předcházejících létech, celková průměrná spotřeba byla 2,55 m3 na osobu a měsíc, u SV 1,58 m3 a u TUV 0,97 m3. Cena byla po celý rok 59,80 Kč/m3, valorizace oproti roku ,4 %. Dlouhodobý přehled Rok Cena Kč/m 3 Nárůst ceny Celk.spotř. m 3 Spotřeba m 3 /os/m Spotřeba SV m 3 /os/m Spotřeba TUV m 3 /os/m ,49 8 % ,54 1,58 0, ,90 6 % ,56 1,59 0, ,94 7 % ,60 1,62 0, ,90 5 % ,61 1,61 1, ,80 6 % ,61 1,61 1, ,56 3,7 % ,58 1,59 0, ,70 6 % ,56 1,58 0, ,80 13,4 % ,55 1,58 0,97 V roce 2008 bylo ověřeno 103 ks vodoměrů na SV a ks vodoměrů na TUV. Cena se při výměnném způsobu ověřování oproti předcházejícímu roku neměnila (316,- Kč/ks, vč.dph). Většina vodoměrů TUV a někde i SV je na bytových domech osazena od roku 1993, mají za sebou čtyři cykly ověřování. V těchto případech bylo nutné instalovat vodoměry nové. Cena nového vodoměru včetně montáţe a demontáţe činila 479,- Kč, vč. DPH. 7

8 V domech ve správě druţstva bylo k nainstalováno 5238 ks vodoměrů na TUV a 5797 ks vodoměrů na SV. Jedná se převáţně o vodoměry suchoběţné značky Lorenz a Enbra. 6. Dodávka tepla 6.1. Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady, které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. U CZT činily v roce 2008 náklady na teplo pro vytápění Kč/m2 GJ/m2 min. max. min. max. u blokových kotelen ,19 0,52 průměr 164 0,34 a na přípravu TUV včetně suroviny Kč/m3 GJ/m3 min. max. min. max. u blokových kotelen ,20 0,56 Rozbor obdrţeli všichni naši uţivatelé s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Dělnickém náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m Teplo z domovních kotelen V roce 2008 jsme měli průměrnou cenu na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. U domovních kotelen činily v roce 2008 náklady na teplo pro vytápění Kč/m2 GJ/m2 min. max. min. max. u domovních kotelen ,24 0,87 průměr 221 0,47 a na přípravu TUV včetně suroviny Kč/m3 GJ/m3 min. max. min. max. u domovních kotelen ,18 0,38 Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 % Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči pak v BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128,--/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m Přehled vývoje ceny tepla v Kč/GJ Rok CZT Index CZT Náměšť Index DK Index Pozn. Třebíč Kč/GJ X/X-1 Kč/GJ X/X-1 Kč/GJ X/X ,39 206, ,15 1,01 209,28 1, ,15 1,05 237,24 1,13 8

9 ,38 1,10 291,65 1, ,60 1,00 279,52 0, ,20 1,01 277,69 0, ,80 0,99 252,83 0, ,47 1,07 398,85 290,58 1, ,37 1,17 470,38 1,18 367,70 1, ,62 1,01 446,94 0,95 343,29 0, ,92 1,08 558,55 1,25 439,29 1, Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K) Měření tepla Pomalu se začínají rozjíţdě montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hrade. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů Závěr Průměrná konečná cena tepla na vytápění (bez ohřevu TUV) v Kč/m2 Rok CZT Třebíč Index X/X-1 CZT Náměšť Index X/X- 1 DK Kč/m2 Kč/m2 Kč/m ,32-180,36-139,18 - Index X/X ,45 0, ,85 1, ,14 0, ,74 1, ,36 1, ,42 1, ,75 1, ,21 1, ,76 1, ,92 0, ,38 0, ,45 0, ,88 1, ,25 1, ,43 1, ,93 0, ,80 0, ,48 0, ,96 1, ,66 1, ,65 1, ,63 1, ,02 0, ,17 1, ,60 0, ,87 0, ,40 0, ,28 1, ,95 0, ,54 1,294 Pozn. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. Vývoj ceny energií je velmi nepříznivý, ve srovnání s ostatními regiony patří cena v Třebíči k těm nejniţším. 9

10 7. Údrţba, opravy a provoz bytů 7.1. Přehled oprav mimo revitalizaci Šikmé střechy celkem Zateplení celkem Okna celkem 4 bytových domů 4 bytových domů 13 bytových domů 7.2. Revitalizace bytového fondu V programu PANEL bylo v říjnu 2007 pozastaveno přijímání ţádostí o podporu a toto bylo znovu obnoveno aţ V roce 2008 druţstvo v rámci programu PANEL zahájilo 12 akcí, z toho 3 pro SVJ. Dokončeno bylo 16 akcí, z toho 3 pro SVJ. Na všechny bytové domy, které byly zahájeny, byly podány ţádosti o dotace. Všechny bytové domy mají dotace vyřízené. K jsou u bytových domů v účetnictví druţstva celkem úvěry na revitalizaci ve výši ,- Kč. Od platí nové podmínky pro poskytování dotací v programu PANEL. Výše podpory je v rozmezí 2,5-4% na sníţení úroků z úvěrů, je diferencována podle rozsahu oprav. Celkově druţstvo zajistilo v průběhu roku 2008 opravy a údrţbu vlastního bytového fondu a bytů v objemu: Firma DPZ Úvěr Celkem Poznámka Kč Kč Kč SBD SVJ Celkem Rekonstrukce bytového fondu v rámci dalších programů Koncem dubna 2009 byl spuštěn další dotační program pod názvem Zelená úsporám. Program je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie a investic do energetických úspor při rekonstrukcích a novostavbách. Je však určen pouze pro nepanelové domy. V druhé polovině letošního roku bude v Třebíči spuštěna v rámci integrovaného plánu oprav regenerace veřejného prostranství a bytových domů v městské části Horka Domky. 7.4 Závěr Druţstvo poskytuje v oblasti revitalizace bytového fondu kompletní servis od projednání na schůzích BD, zajištění projektu, financování stavby, inţenýrské pomoci ve fázi přípravy a realizace, včetně výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi a zajištění dotací ze všech dotačních titulů. U oblasti oprav panelových domů se druţstvo bliţí k závěru, nyní se zaměříme na opravy zděných bytových domů. 10

11 Vyúčtování tepla za rok 2008 jasně prokázalo správnost této cesty. V tabulce nákladů na vytápění jsou na prvních 20 místech seřazeny právě opravené panelové domy a naopak na konci tabulky se nám řadí zděné domy v oblasti Horka Domky a Boroviny. 8. Převody bytů do vlastnictví 8.1 Přehled Před zahájením převodů druţstvo vlastnilo 273 bytových domů bytových jednotek Stav k : Prohlášení vlastníka je zpracováno u 237 bytových domů, tj. u 87 % druţstevních objektů. V roce 2008 původně poţádalo o převedení bytu do vlastnictví 507 členů, z důvodů odkladů ţadatelů, bylo převedeno pouze 211 bytů. Celkem je dosud převedeno do vlastnictví členů bytů, tj. 54 % z celkového počtu, z toho bylo převedeno jiným správcům pouze 218 bytů (7,4 % z převedených), ostatní zůstaly ve správě druţstva. Společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou dosud vzniklo v 68 domech. Nesplacené úvěry k tis. Kč Přehled spravovaných BD podle vlastnictví BJ % Poznámka Nájemní byty SBD Vlastníci mimo SVJ SVJ PO (72) Celkem SVJ Celkem je ustaveno 80 SVJ, z toho 68 u druţstevních domů a 12 u domů ve správě, spolupráce s orgány společenství je velice dobrá. 9. Stíţnosti a podání Viz zpráva kontrolní komise. 10. Ostatní 10.1 Práce samospráv Práce samospráv se trvale zlepšuje. Především významně pomáhají v oblasti oprav bytových domů Škodní události Jedinou škodní událostí v roce 2008 byla pokuta za nedodrţení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Druţstvo učinilo neprodleně nápravná opatření a u všech akcí výkon funkce koordinátora BOZP zajišťuje Zprostředkovatelská činnost Zprostředkovatelská činnost v oblasti převodů a výměn bytů se pohybuje stále v malém rozsahu. V oblasti správy bytového fondu vykonáváme funkci správce celkem pro 365 bytů Výstavba bytů Situace v oblasti výstavby nových bytů se nezměnila Informační systém, internet Koncem roku 2008 byl dokončen přechod na nový informační systém INTEGRI. Zpráva a další podklady budou opět zveřejněny na webových stránkách, které se v současné době upravují Zastoupení v orgánech Svazu I v roce 2008 pracoval Ing. Zdeněk Veškrna, ředitel druţstva v představenstvu Svazu a vykonával funkci předsedy Rady bytových druţstev Moravy a Slezska. 11

12 11. Hospodářský plán na rok 2009 Představenstvo druţstva schválilo pro rok 2009 tento finanční plán: Výnosy celkem tis. Kč Náklady celkem tis. Kč Hospodářský výsledek tis. Kč 12. Závěr Ředitel druţstva závěrem jménem všech zaměstnanců druţstva i jménem svým poděkoval všem delegátům a celému funkcionářskému aktivu za spolupráci v uplynulém roce. Především poděkoval představenstvu druţstva a kontrolní komisi. Zároveň poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou práci a přístup k řešení úkolů i všem našim obchodním partnerům. Společným dlouhodobým cílem jsou opravené domy, kvalitní bydlení a spokojenost uţivatelů. Výroční zpráva o hospodaření druţstva je přílohou č. 6 zápisu. K bodu 5: Zpráva kontrolní komise družstva, plán práce na rok 2008 Komise má 5 členů a za uvedené období se sešla celkem 12x. Na schůzích komise se projednávaly výsledky jednotlivých kontrol, stanoviska k jejich výsledkům a následné provádění kontrol podle plánu práce. Co se týká činnosti samospráv bylo provedeno 57 kontrol a v 8 případech byly zjištěny nedostatky, které následně členové komise s jednotlivými předsedy samospráv projednali. Bylo zkontrolováno čerpání DPZ a hospodaření u 125 samospráv a nebyly zjištěny ţádné závady. Kaţdé čtvrtletí kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření středisek SBD Třebíč v návaznosti na celoroční plán. Součástí kontrolní činnosti je také kontrola nákladů u sluţebních vozidel a evidence jízd a provozní náklady. Kontrola nezjistila ţádné porušení předpisů. Při kontrole uţívání a placení soukromých hovorů z pevných i mobilních telefonů a internetu bylo zjištěno, ţe všechny hovory jsou placeny, rovněţ tak náklady na internet jsou v souladu s předpisy. Dále byla 2x provedena kontrola pokladny, nebyly shledány ţádné nedostatky. Čtvrtletně kontrolní komise provádí kontrolu vyřizování stíţností zaslaných vedení druţstva, představenstvu a vyřizujeme stíţnosti zaslané kontrolní komisi. Nyní přehled stíţností: manţelé Lysákovi, Benešova 508 stíţnosti uţivatelů bytu na chování manţelů, rušení nočního klidu, porušování domovního řádu. Dne byla podána ţaloba k výpovědi z nájmu bytu, rozsudek OS Třebíč o přivolení výpovědi dne Manţelé Lysákovi podali ţalobu na obnovu řízení dne , usnesením OS Třebíč ze dne byla zamítnuta obnova řízení. Byt byl vyklizen dne Je to první případ, kdy byli uţivatelé bytu vystěhováni z důvodu soustavného porušování povinností nájemce a hrubého porušování dobrých mravů v domě. Ing. Ziková, F. Hrubína 729 stíţnost na špatnou informovanost od výboru SA, nekonání schůzí. Bylo projednáno s předsedou SA, členská schůze se uskutečnila v dubnu proběhla členská schůze za účasti vedení druţstva. p. Silnicová, Fr. Hrubína 702 stíţnost na hluk z bytu Dvořákových, vyřízeno. p. Dočkalová, Benešova 474 stíţnost na hluk z bytu p. Cahy, nebyla zjištěna zvýšená hladinu hluku, vyřízeno. SA Benešova 505 stíţnost na chování paní Remisové, po osobním jednání náprava, vyřízeno. p. Šoltés, Tkalcovká 1060 stíţnost na vyúčtování spotřeby teplé vody, vyţádáno stanovisko právního oddělení nadřízeného orgánu, potvrzena správnost vyúčtování, vyřízeno. Manţelé Mátlovi, Novodvorská 1074 stíţnost na vadné okenní a dveřní výplně, odmítli pracovníkům druţstva provedení kontroly, řízení pozastaveno. SA 117 Benešova 508 stíţnost na chování manţelů Peroutkových, řešíme ve spolupráci s Městskou policií a přestupkovou komisí Města Třebíč. p. Bečka, Novodvorská 1066 stíţnost na rušení nočního klidu p. Jánským, vyřízeno po osobním jednání. MUDr. Šebek, Fr. Hrubína 698 vlastník bytu, stíţnost na chování sousedů, několikrát osobní jednání, následně byt prodal a odstěhoval se, od současných vlastníků stíţnosti nejsou, vyřízeno. p. Marténková, Kyjevská stíţnost na chování p. Bednáře. Jedná se o SVJ, doporučeno obrátit se na přestupkovou komisi Města Třebíč. SA 634 Tkalcovská stíţnost na jednání předsedy SA, bude svolána schůze za účasti představenstva, řízení pokračuje. Spolupráce s pracovníky druţstva při provádění kontrol je velmi dobrá, vychází komisi vstříc a patří jim za to dík. Dalším bodem této zprávy je stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaření, auditu, účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok Komise neshledala v hospodaření druţstva ţádné závady. Ztotoţňuje se s výrokem auditora a doporučuje shromáţdění schválit předloţené výsledky hospodaření za rok 2008 a rozdělení zisku. 12

13 Poslední části této zprávy je plán práce komise pro další období: - čtvrtletní kontrola hospodaření středisek druţstva v návaznosti na celoroční plán - kontroly hospodaření a činnosti samospráv - pololetní kontrola pokladny - čtvrtletní kontroly vyřizování stíţností zaslaných vedení druţstva, představenstvu a vyřizování stíţností zaslaných kontrolní komisi - kontrola nákladů a evidence sluţebních jízd - kontrola vyuţívání a placení pevných a mobilních telefonů a internetu. Zpráva kontrolní komise je přílohu č. 7 zápisu, zpráva o prověření výsledku hospodaření je přílohou č. 8 zápisu. K bodu 6: Zpráva mandátové komise Předseda mandátové komise pan Hobza Zdeněk podal zprávu o počtu přítomných delegátů na shromáţdění delegátů. Na shromáţdění delegátů bylo pozváno 100 delegátů s celkovým počtem 548 hlasů, přítomno jednáni bylo 64 delegátů s počtem 418 hlasů, coţ je 64 % s celkového počtu pozvaných delegátů a 76 % z celkového počtu hlasů pozvaných delegátů. Shromáţdění delegátů bylo usnášení schopné. Zpráva mandátové komise je přílohou č. 3 zápisu. K bodu 7: Změna Stanov družstva Návrh změn Stanov přednesl JUDr. Jaroslav Mejzlík. Návrh změn Stanov byl zaslán delegátům s pozvánkou a tvoří přílohu č. 9. Jednotlivé změny článků byly vysvětleny. Delegáti předloţili tyto připomínky: Čl. 85 odst. 5 oproti předloţenému návrhu změna takto: 5) Není-li výbor zvolen, plní funkci výboru se všemi jeho právy a povinnostmi pověřený člen samosprávy. Tato změna byla schválena 64 hlasy, proti 0, zdrţel se 0. Čl. 92 odst. 2 oproti předloţenému návrhu změna takto: 2) Výbor samosprávy se volí na členských schůzích samosprávy a dílčích schůzích samosprávy tak, aby měl kaţdý vchod ve výboru samosprávy svého zástupce. Tato změna byla schválena 64 hlasy, proti 0, zdrţel se 0. Čl. 92 odst. 4 oproti předloţenému návrhu změna takto: 4) Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby. O svolání schůze výboru a o pořadu jednání musí být členové výboru vyrozuměni obvyklým způsobem nejpozději tři dny před jejím konáním. Tato změna byla schválena 64 hlasy, proti 0, zdrţel se 0. Změny Stanov druţstva s výše uvedenými úpravami byly schváleny 64 hlasy, proti 0, zdrţel se 0, coţ je 100% hlasů přítomných delegátů. K bodu 8: Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů Návrh směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů přednesl Miloslav Peštál, předseda představenstva. V nové směrnici je provedena valorizace příspěvku k úhradě nákladů na správu druţstva, dále příspěvku na činnost samospráv a některých poplatků za úkony prováděné druţstvem. Návrh této směrnice obdrţeli všichni delegáti s pozvánkou, tvoří přílohu č. 10. K návrhu nebyly předloţeny ţádné připomínky. Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů byla schválena 402 hlasy, proti 0, zdrţel se 16, coţ je 96% hlasů přítomných delegátů. K bodu 9: Projednání účelových investičních úvěrů na rekonstrukce bytových domů Miloslav Peštál, předseda představenstva, předloţil přítomným delegátům ke schválení úvěry na rekonstrukce bytových domů. U těchto domů byly na členských schůzích a shromáţděních vlastníků jednotek projednány a schváleny celkové rekonstrukce bytových domů v roce přijetí úvěru a zajištění úvěru. Schválení revitalizace je doloţeno zápisy s prezenčními listinami, schváleno v souladu se Stanovami druţstva a Zákonem o vlastnictví bytů. Návrh je přílohou č. 11. Delegáti obdrţeli výše úvěrů v návrhu usnesení. 13

14 Přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytových domů: Třebíč, Okrajová do výše ,- Kč se splatností 15 let Třebíč, Čeloudova do výše ,- Kč se splatností 11 let Třebíč, Na Svahu do výše ,- Kč se splatností 18 let Třebíč, Na Svahu do výše ,- Kč se splatností 18 let Třebíč, Tkalcovská do výše ,- Kč se splatností 15 let Třebíč, Mládeţnická do výše ,- Kč se splatností 17 let Třebíč, Novodvorská do výše ,- Kč se splatností 18 let Okříšky, U Stadionu do výše ,- Kč se splatností 17 let Okříšky, U Stadionu do výše ,- Kč se splatností 17 let Zajištění těchto úvěru u všech bytových domů formou ručitelských prohlášení jednotlivých nájemců předmětných bytů za poměrnou část úvěru připadající na bytovou jednotku ve výši dle velikosti spoluvlastnického podílu. Většina vlastníků a nájemců bytů písemně potvrdila, ţe souhlasí s celkovou rekonstrukcí domu, přijetím úvěru a zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení za poměrnou část úvěru připadající na bytovou jednotku ve výši dle Delegáti byli vyzváni k předloţení připomínek bez připomínek. Při hlasování o přijetí úvěru a jeho zajištění má kaţdý delegát jeden hlas. Přijetí úvěrů a jejich zajištění bylo schváleno v navrhovaném znění 63 hlasy, proti 0, zdrţel se 0. K bodu 10: Diskuse Volby do orgánů druţstva - v roce 2010 proběhnou volby do představenstva druţstva a kontrolní komise. Předsedové samospráv budou vyzvány k předloţení kandidátů z členů nájemců samospráv, kteří neuvaţují o převodu bytu do vlastnictví v pětiletém volebním období K bodu 11: Návrh usnesení Návrh usnesení obdrţeli delegáti v podkladových materiálech příloha č. 12 zápisu. Předseda návrhové komise předloţil ke schválení usnesení ze shromáţdění delegátů (zpráva návrhové komise je přílohou č. 13 zápisu): A. Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Zprávu o činnosti představenstva druţstva a plnění usnesení ze shromáţdění delegátů dne Výroční zprávu o hospodaření druţstva a hospodářské výsledky za rok Zprávu kontrolní komise 4. Řádnou účetní závěrku za rok 2008 a rozdělení zisku dle návrhu 5. Změnu Stanov druţstva včetně odsouhlasených připomínek 6. Směrnici č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů 7. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Okrajová , postaveného na pozemku p.č.st. 3845, p.č.st. 3846, p.č.st. 3847, p.č.st. 3848, p.č.st. 3849, p.č.st. 3850, p.č.st. 3851, p.č.st. 3852, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Okrajová ) se splatností 15 let. 8. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Okrajová ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 9. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Čeloudova , postaveného na pozemku p.č.st. 6713, p.č.st. 6714, p.č.st. 6715, p.č.st. 6716, p.č.st. 6717, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Čeloudova ) se splatností 15 let. 10. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Čeloudova ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 14

15 11. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Na Svahu 901-3, postaveného na pozemku p.č.st. 5529, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Na Svahu ) se splatností 18 let. 12. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Na Svahu ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 13. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Na Svahu 904-7, postaveného na pozemku p.č.st. 5525, p.č.st. 5526, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Na Svahu ) se splatností 18 let. 14. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Na Svahu ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 15. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Tkalcovská , postaveného na pozemku p.č.st. 6048, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Tkalcovská ) se splatností 15 let. 16. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Tkalcovská ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 17. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Mládeţnická , postaveného na pozemku p.č.st. 5873, p.č.st. 5874, p.č.st. 5875, p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Mládeţnická ) se splatností 17 let. 18. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Mládeţnická ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 19. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Třebíči, Novodvorská , postaveného na pozemku p.č.st a p.č.st v k.ú. Třebíč (dále jen bytového domu Novodvorská ) se splatností 18 let. 20. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Třebíči, Novodvorská ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 21. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Okříškách, U Stadionu , postaveného na pozemku p.č.st. 417/1, p.č.st. 417/2 a p.č.st. 417/3 v k.ú. Okříšky (dále jen bytového domu Okříšky, U Stadionu ) se splatností 17 let. 22. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Okříškách, U Stadionu ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých 23. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na opravy a modernizaci bytového domu v Okříškách, U Stadionu , postaveného na pozemku p.č.st. 419/1, p.č.st. 419/2 a p.č.st. 419/3 v k.ú. Okříšky (dále jen bytového domu Okříšky, U Stadionu ) se splatností 17 let. 24. Zajištění tohoto úvěru vztahujícího se k jednotkám v bytovém domě v Okříškách, U Stadionu ve vlastnictví Stavebního bytového druţstva Třebíč formou ručitelských prohlášení jednotlivých B. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva: 1. Pravidelně projednávat hospodaření druţstva, stavy dluţníků a stavy dlouhodobých přijatých záloh 2. Konat porady předsedů samospráv minimálně 2x ročně 3. Zajišťovat plnění úkolů dle plánu činnosti C. Shromáždění delegátů ukládá kontrolní komisi družstva 1. Čtvrtletně provádět kontrolu hospodaření středisek druţstva v návaznosti na celoroční plán 2. Provádět kontroly hospodaření a činnosti samospráv 3. Pololetně provádět kontrolu pokladny 15

16 4. Čtvrtletně provádět kontrolu vyřizování stíţností adresovaných představenstvu a vedení druţstva 5. Provádět kontrolu nákladů sluţebních vozidel 6. Provádět kontrolu nákladů pevných a mobilních telefonů a internetu D. Shromáždění delegátů ukládá vedení družstva 1. Důsledně uplatňovat postihy proti dluţníkům 2. Pravidelně projednávat hospodaření druţstva, stavy dluţníků, zprávy předkládat představenstvu druţstva 3. Pokračovat v převodech bytů do vlastnictví dle poţadavků nájemců, vyhodnocení převodů bytů do vlastnictví předkládat představenstvu druţstva a shromáţdění delegátů 4. Pokračovat v opravách bytových domů v rámci programu Panel E. Shromáždění delegátů bere na vědomí 1. Souhlas většiny nájemců bytů v bytových domech: Třebíč, Okrajová Třebíč, Čeloudova Třebíč, Na Svahu Třebíč, Na Svahu Třebíč, Tkalcovská Třebíč, Mládeţnická Třebíč, Novodvorská Okříšky, U Stadionu Okříšky, U Stadionu se zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení za poměrnou část úvěru připadající na bytovou jednotku ve výši dle 2. Souhlas většiny vlastníků bytů v bytových domech: Třebíč, Okrajová Třebíč, Čeloudova Třebíč, Na Svahu Třebíč, Na Svahu Třebíč, Tkalcovská Třebíč, Mládeţnická Třebíč, Novodvorská Okříšky, U Stadionu Okříšky, U Stadionu s přijetím úvěru a zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení za poměrnou část úvěru připadající na bytovou jednotku dle ve výši K bodu 11: Schválení usnesení Usnesení ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne bylo schváleno v předneseném znění 412 hlasy, tj. 63 delegáty, což je 100 % hlasů přítomných delegátů. K bodu 12: Závěr Místopředsedkyně druţstva Mgr. Julie Dolejší poděkovala všem přítomným za účast a popřála všem funkcionářům a pracovníkům druţstva mnoho pracovních úspěchů. Poté konstatovala, ţe byly projednány všechny body dle programu a jednání shromáţdění delegátů ukončila. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Zapsala: Bendová Ivana Ověřovatel zápisu: Aneţka Číhalová.. na originále Vladimír Vilímek.. na originále 16

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 13.4.2011 Účast: samosprávy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 18.5.2010: 3.295 Bydlící : 3.190 Nebydlící: 105

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 18.5.2010: 3.295 Bydlící : 3.190 Nebydlící: 105 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 18. května 2010 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více