DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/ VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14 byla projednána na poradě zaměstnanců dne Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel

2 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení Název a sídlo Charakteristika zařízení Údaje o zřizovateli Údaje o vedení Dětský domov Údaje o stavu dětí Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně vzdělávací Prevence rizikových projevů chování Oblast vzdělávání Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti Spolupráce s rodinami Spoluspráva Oblast personálního zabezpečení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast organizační a ekonomická Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a oprávněných institucí Základní údaje o hospodaření organizace Ochrana osobních údajů Z průzkumu spokojenosti dětí

3 1. Základní údaje o zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1.1. Název a sídlo Název: Dětský domov a Školní Jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek IČ: IZO: Místa poskytování služeb: 1) Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek ( rodinná skupina) 2) Bruzovská 1355, Frýdek-Místek (7. rodinná skupina) Kontakt: ústředna: ředitel: odloučené pracoviště: web: ID ISDS: yaqgycy 1.2. Charakteristika zařízení Naše zařízení vzniklo spojením původně dvou dětských domovů frýdeckého a místeckého dne Stávající podoba zařízení, jakou známe nyní, existuje od Děti v našem dětském domově (DD) žijí ve dvou budovách. První z nich je hlavní budova se sídlem Na Hrázi, kde máme 48 lůžek (6 rodinných skupin), druhá (říkáme jí Domeček) je odloučeným pracovištěm na ulici Bruzovská s 8 lůžky (1 rodinná skupina). Kapacita našeho zařízení je tedy 56 lůžek. V hlavní budově se nachází školní jídelna, která připravuje stravu pro 48 dětí a zaměstnance DD. Děti žijící v Domečku si pod dohledem vychovatele vaří samy. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní rodinné výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen dítě ), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. Předmětem činnosti je dětem zajišťovat plné přímé zaopatření, náhradní výchovnou péči v zájmu 3

4 jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov též může poskytovat plné přímé zaopatření zletilým nezaopatřeným osobám, připravujícím se na budoucí povolání až do 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Od jsou děti rozmísťovány do jednotlivých dětských domovů na základě rozhodnutí soudu Údaje o zřizovateli Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ: Údaje o vedení Statutárním orgánem dětského domova je ředitel Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, jmenovaný radou kraje od Dalšími členy vedení jsou zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. Na tomto místě ještě zmíníme, že děti nás oslovují teto, strejdo a že si s dětmi tykáme. Domníváme se, že tykání usnadňuje cestu bližšímu a přirozenějšímu vztahu nad rámec vztahu zaměstnanec a klient. 4

5 2. Dětský domov 2.1. Údaje o stavu dětí Počet dětí na začátku sledovaného období : 53 Počet dětí na konci sledovaného období : 54 V období od do přišlo 11 nových dětí a odešlo 10. V případě příchozích dětí šlo o 9 případů soudem nařízeného předběžného opatření, a 2 případy nařízené ústavní výchovy. Ke dni máme v DD 41 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 9 dětí s nařízeným předběžným opatřením a 4 nezaopatřené osoby na smlouvu o prodlouženém pobytu v DD. Podrobněji viz následující tabulka. Počet dětí Přírůstky Úbytky Počet dětí k k z toho z toho z toho z toho PO ÚV SPP npo núv SPP zpo zúv ukúv ukspp Př PP,A PO ÚV SPP Zkratky : PO, npo, zpo předběžné opatření soudu, nařízení, zrušení ÚV, núv, zúv, ukúv ústavní výchova, nařízení, zrušení, ukončení PP, A pěstounská péče, adopce SPP smlouva o prodlouženém pobytu v DD Př přemístění do jiného ústavního zařízení 2.2. Oblast materiálního zabezpečení Období od září do prosince 2013 bylo ve znamení oprav jak v hlavní budově Na Hrázi, tak i na Bruzovské. Na Domečku na Bruzovské ulici byly provedeny drenáže základů čelní stěny budovy, oprava podezdívky a oprava dešťové kanalizace. Deformované okno jsme nechali nahradit novým. Na Hrázi jsme realizovali pokrývačské práce, inovovali vybavení kanceláře ekonomky DD, nechali položit 5

6 novou podlahovou krytinu v kanceláři ekonomky a vedoucí vychovatelky a nivelační stěrku v kotelně. V roce 2014 jsme realizovali rozsáhlou opravu ležaté kanalizace. Zasaženo opravou bylo několik místností a hlavní chodba v přízemí. Následkem zásahu bylo nutno udělat novou podlahu v tělocvičně a v místnosti paní uklízečky. Během letních prázdnin jsme vymalovali kuchyň a chodby mezi rodinnými skupinami. V srpnu pak nám odborná firma provedla udržovací práce na střeše budovy na Hrázi vyměnila popraskané střešní šablony, natřela zkorodované plechy, vyčistila větrací nástavce, okapy apod. Zároveň jsme z důvodu vybudování nové kanceláře pro sociální pracovnici rozšířili datovou síť. V březnu 2014 jsme pak operační systém Windows XP na všech PC nahradili operačním systémem Windows Oblast výchovně vzdělávací Základním zdrojem pro tvorbu plánů výchovně vzdělávacích činností je školní vzdělávací program, mezi jehož hlavní cíle jsme zařadili: 1) vytvořit kvalitní podmínky pro harmonický a všestranný rozvoj dítěte, 2) vychovávat samostatné a dovednostně vybavené jedince, kteří budou schopni žít po odchodu z DD praktickým a zdravým způsobem života, 3) zajistit takové prostředí DD, aby důvěra dítěte k vychovateli byla samozřejmou součástí výchovného procesu, 4) působit na jednotlivce i skupiny dětí se zaměřením na podporu rozvoje jejich osobnosti a prosociálního chování, 5) motivovat děti ke vzdělávání, 6) budovat u dětí takový hodnotový systém, aby byl v souladu s celospolečenským chápáním morálně zdravého světa, 7) vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí, 8) vytvářet takové podmínky, aby se děti v našem DD cítily dobře, 9) provázet dítě ve složitých obdobích jeho života. 6

7 V rámci těchto cílů a na základě diagnostiky rozumové úrovně, projevů chování, schopností a dovedností dítěte s přihlédnutím k jeho věku a individuálním zvláštnostem vytváříme dítěti jeho individuální program rozvoje osobnosti. Každý program rozvoje osobnosti se skládá ze tří oblastí: 1) program rozvoje charakteru, zaměřený na rozvoj žádoucích složek charakteru a modifikaci nežádoucích, 2) vzdělávací program dítěte, zaměřený zejména na témata, které by dítě určitého věku mělo zvládat, doplňování informací a postupné alespoň částečné zacelování mezer v neúspěšných školních předmětech dětí, kterým v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost ve školní přípravě ze strany biologické rodiny, 3) výchovný program dítěte, postavený na standardech z okruhů rodinné a sexuální výchovy, pracovní výchovy, zdravé výživy, sebeobsluhy a osobní hygieny, péče o zdraví, společenského chování a občanské výchovy Formy a způsoby, jejichž prostřednictvím s dětmi pracujeme, jsou pokud možno co nejvíce přiblíženy příjemcům informací dětem. Snažíme se, ať forma podání informace a osvojování či zdokonalování dovedností je co nejjednodušší a lehce uchopitelná. Nejčastěji využíváme hry, nácviky v modelových situacích a učení in vivo. Kmenoví vychovatelé nejprve připravili programy, které zrevidoval vedoucí vychovatel. Po schválení se jednotlivé činnosti zahrnuly do ročního plánu. Poté v průběhu školního roku byl plán realizován vychovateli v rámci přímé výchovné činnosti s dětmi. Po realizaci zhodnotili kmenoví vychovatelé úroveň zvládání jednotlivých cílů programu každého dítěte. Na základě celoročního hodnocení poté vytvořili program na následující školní rok. S programy rozvoje osobnosti dětí jsou vždy na začátku školního roku seznámeny nejen děti, ale i jejich zákonní zástupci. Předškolním dětem a prvňáčkům je věnována intenzivní pozornost pravidelná logopedická péče, zařazení didaktických her různého typu do jejich denního režimu, aktivity na rozvoj jemné i hrubé motoriky, tvořivého myšlení apod. Starší děti žijící na domečku (odloučené pracoviště) se kompletně starají o domácnost. Program pro tyto děti zdůrazňuje domácí práce jako je např. vaření, praní, žehlení, starost o zahradu apod. 7

8 V uplynulém školním roce jsme využívali u jednoho dítěte také osobní asistenci (diplegik). Velmi dobré zkušenosti máme s občanským sdružením Podané ruce, jehož zaměstnankyně našim dětem velmi pomáhají. Součástí naší práce s dětmi jsou projekty našich vychovatelů. Pomocí projektů se snažíme zvyšovat kompetence dětí v různých oblastech za využití zájmových aktivit vychovatelů. Pro děti naši vychovatelé nabízí následující projekty: 1) Keramika 2) Matematika 3) Mladý žurnalista 4) Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání 5) Kniha je můj kamarád 6) Vaříme si sami 7) Rozvoj smyslového vnímání a motorických funkcí 8) Děti v pohybu a rytmu 9) Kutilové 10) Mladý pěstitel Keramika je zaměřena na práci s keramickou hlínou a licí hmotou. Tento projekt rozvíjí výtvarnou fantazii, jemnou motoriku, podporuje koordinaci oko-ruka, tvořivost dětí apod. Děti tvoří všelijaké výrobky, které jim dělají radost. Během uplynulého školního roku děti vytvářely nástěnné hodiny, svícny, zvonečky, hrníčky, cukřenky a vázy. Matematika je projektem pana vychovatele, jehož hlavním koníčkem je právě matematika, fyzika a astronomie. Primární cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, které mají problémy se školní matematikou. Dětem je matematika předkládána zábavnou formou se snahou o rozvoj logického myšlení. Projekt Mladý žurnalista je o psaní článků do našeho časopisu a na webové stránky. 8

9 Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání (EOVV) je naším nejstarším projektem. Nikdo, ani dětské domovy si nemůže dovolit hazardovat s naší matkou Zemí. Dbáme tedy o poznávání krás naší přírody (výpravy do hor), třídění odpadků, šetření vodou a energiemi. Pravidelně v součinnosti s městskou skládkou chodíme sbírat odpadky do lesů a učíme děti se starat o své okolí. Projekt Kniha je můj kamarád není ničím jiným než čtenářským kroužkem. Děti pravidelně navštěvují knihovnu, společně s vychovateli čtou různé knihy dle různých tematických okruhů. Cílem projektu je pak mj. orientace v textu, porozumění obsahu a reprodukce přečteného textu, interpretace a formulace myšlenek z článků, pohádek, povídek. Vaříme si sami je původním projektem vychovatelů a dětí z Domečku. Cílem projektu je samostatná příprava jídel. Díky tréninku dnes děti zvládají vařit polévky, pokrmy z těstovin, luštěnin, naučily se porcovat maso, připravovat jednoduché omáčky, pomazánky, moučníky apod. U těchto dětí se už nesetkáváme s kritikou co nám to dnes probůh tety kuchařky připravily, protože už přesně ví, co vaření obnáší. Tento projekt byl ukončen v červnu 2014, protože samostatné vaření všech jídel na Domečku je od součástí Školního vzdělávacího programu pro odloučené pracoviště. Rozvoj smyslového vnímání je projektem naší kolegyně, která před dětským domovem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Jde o rozvíjení dílčích oblastí smyslového vnímání, zdokonalování vizuomotorických dovedností, artikulace apod. Do tohoto projektu jsou zařazeny děti s vývojovými poruchami učení. V uplynulém školním roce se tohoto projektu účastnily 4 děti. Děti v pohybu a rytmu je projektem, jehož aktivity reprezentují náš dětský domov navenek nejvíce. Děti v pohybu je vlastně taneční a pěvecký kroužek dohromady, kde se nacvičují různá vystoupení s dětmi všech věkových kategorií. Připravená vystoupení jsou prezentována nejen na soutěžích, ale také k potěšení seniorů v domovech důchodců, na akcích našich sponzorů apod. 9

10 Projekt Kutilové přesně vystihuje náplň tohoto projektu. Pan vychovatel se zaměřil na rozvíjení dovedností, které souvisejí s jemnou i hrubou motorikou dítěte. Kutilové natírali zahradní nábytek, opravovali kola, sádrovali díry a praskliny na stěnách, čistili vodovodní odpad, šroubovali, řezali, vrtali apod. V projektu Mladý pěstitel připravily děti pod vedením vychovatelky záhonky, na kterých se učili sázet, plít, okopávat, hnojit, zavlažovat, přihrnovat brambory, rýt, předpěstovávat sazenice apod. Před letními prázdninami děti sklízely vlastní salát, jahody a ředkve, během prázdnin pak brambory, cibuli, česnek, cukety a rajčata Prevence rizikových projevů chování Následující tabulka ukazuje výskyt jednotlivých rizikových projevů chování, které mapujeme: Čtvrtletí školního roku prázdniny Celkem PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP vulgarismy k dětem agresivita k dětem nevhodné chování k dosp agresivní chování k dosp nerespektování pokynů prokazatelná lež záškoláctví pozdní příchod (toulání) kouření v areálu DD poškozování majetku krádeže podvody zpronevěry abusus alkoholu abusus nealko. drog 0 0 šikana svévolné opuštění DD útěky 0 0 ostatní trestná činnost 0 0 dětí kuřáků Celkem PD počet dětí, PP počet případů 10

11 Šedě označené součty za školní rok označují skutečný počet dětí s výskytem daného jevu z celkového počtu dětí DD, počet případů je sečten reálně. Celkové součty v posledním řádku mají statistický charakter. Zdrojem informací tohoto sledování výskytu jsou záznamy z knihy denní evidence. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce se potýkáme s agresivními výpady dětí proti druhým dětem, pozdními příchody dětí a nerespektováním pokynů vychovatelů. Do celkového počtu agresivních projevů proti dětem počítáme i sourozenecké potyčky, i hrubé chování proti druhému. Velký počet pozdních příchodů byl nejčastěji u starších dětí v posledním čtvrtletí školního roku. Nerespektování pokynů vychovatele je standardně jedním z nejčastějších prohřešků. Některé děti jednoduše mají problém s respektováním autorit, od čeho se odvíjí i výskyt tohoto jevu, navíc výchova je vždy přirozeným střetem mezi vychovatelem a vychovávaným. Hlavně nesmíme zapomenout, že jakýsi vzdor či potíže s přijetím autority v určité míře je zcela zdravým a obvyklým projevem vývojového období mladistvého. Alespoň jednou během školního roku nerespektovalo pokyny 25 dětí, což je téměř polovina ze všech. Celkový součet rizikových projevů vyjadřuje pouze zaznamenané události. Je jasné, že prohřešků proti vnitřnímu řádu dětského domova bylo mnohem více. Je jasné, že o mnohém co se děje v DD nevíme, přestože jsme s dětmi 24 hodin denně. Rizikové projevy chování řešíme prostřednictvím pozitivních motivací, pohovorů, dohod s dětmi a pomocí opatření ve výchově odnětí výhody, snížení kapesného, omezení nebo zákaz trávení volného času mimo DD, odnětí možnosti účastnit se atraktivní činnosti či akce. Protože nechceme, aby naše děti byly závislé na PC, herních konzolách, internetové síti, existují jasná pravidla pro užívání těchto prostředků. Tato pravidla si děti určily zcela samy, na některých rodinných skupinách vychovatel jejich konečnou podobu pouze reguloval. Výhodou participace dětí na pravidlech je skutečnost, že existuje daleko vyšší pravděpodobnost, že je samy budou dodržovat. Pro děti je daleko cennější, když si mohou hrát na hřišti a dovádět s ostatními v reálném světě, než kdyby měly několik set přátel z virtuálního světa, které nikdy neviděly. Srozumitelná pravidla a důsledná kontrola jejich dodržování je rovněž v oblasti kouření. Z 55 dětí, z našeho DD jich k dnešnímu dni kouří 14, což je 25%. V měsíci červnu se počet kuřáků zvýšil o 3 nově příchozí děti již kuřáky. Domníváme se, že nízký počet kuřáků tkví v dobře nastavených pravidlech, kde se 11

12 dítě může samo rozhodnout mezi dodržováním nebo porušováním. Našim úkolem je pak stavět pravidla tak, aby se dítěti vyplatilo pravidla dodržovat a nikoli porušovat. Dalším závažným problémem ústavních zařízení potažmo škol je šikana. Dvakrát během školního roku provádí náš metodik prevence průzkum šikany formou dotazníků a rozhovorů s dětmi. Daleko cennější než samotné oficiální průzkumy je však všímavost a průběžné rozhovory s dětmi při běžných činnostech. Vzhledem k několika úspěšným odhalením agresorů, následným opatřením a vytvoření spíše otevřené komunitní skupiny, kde hlas každého z dětí má stejnou váhu, děti nemají problém zajít za vychovatelem a o čemkoli mu říci. Domníváme se, že přestože tendence k šikaně slabších jedinců u některých agresivnějších dětí jsou, ve velké míře je různými opatřeními eliminujeme (hovory s dětmi, pozitivní motivace, přemístění dítěte na jiný pokoj, na jinou skupiny, do jiného zařízení apod.) K přemístění do jiného ústavního zařízení přistupujeme až jako k poslední možnosti, kdy už jsme vyčerpali všechny nám dostupné výchovné metody a jsme přesvědčeni, že nemůžeme dítěti s poruchami chování jinak pomoci. Situace v našem DD je tedy taková, že občas se u nás objeví skrytá forma šikany formou posměšků, ztrapňování druhého apod., ale vzhledem k tomu, že se o těchto projevech téměř okamžitě dozvídáme a řešíme je, nemá agresor šanci v šikanózním chování vůči slabšímu pokračovat. Starší děti mají tendence zdůrazňovat mladším svou dominantní pozici nevhodnou formou, ale pokud vyjasňování pozic nepřejde míru degradace, devalvace, patologie, může mít svůj smysl. Tedy, byli bychom špatní a naivní pedagogové, kdybychom říkali, že u nás šikana neexistuje. Existuje, ale ve značně omezené míře, skrytě a rozhodně ji řešíme. 12

13 Realizace minimálního preventivního programu 2013/14 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Září Průzkum vztahů mezi dětmi (SORAD) Říjen Projekce filmu s protidrogovou tématikou Po shlédnutí proběhla beseda o filmu a vlastních zkušenostech. Listopad Průzkum a vyhodnocení šikany prostřednictvím dotazníku a rozhovorů Zjišťování postojů k lidem z menšinových kultur žijících v ČR. Prosinec Beseda na téma: V čem je nebezpečná patologická závislost? 2013 (alkohol, nealk. drogy, gambling, netolismus) Leden Soubor psychosociálních her zaměřených na náhled dítěte do sebe, sebezrcadlení, 2014 spolupráci, kreativitu a přizpůsobivost. Únor Průzkum vztahů mezi dětmi (SORAD) Březen Beseda: Nemoci - Poruchy příjmu potravy, nemoci spojené se zneužíváním 2014 návykových látek Duben Průzkum a vyhodnocení šikany prostřednictvím dotazníku a rozhovorů Květen Nácvik - jak se chovat v ohrožujících situacích 2014 (drogový dealer, divácké násilí, nábory sekt) Červen Beseda: Šikana a kyberšikana jak se ji bránit, jak ji řešit Prázdniny Výlety, vícedenní pobyty, prožitkové aktivity s dětmi, které zůstali během prázdnin v DD Podrobné výstupy z výše uvedených aktivit jsou součástí interní dokumentace DD Oblast vzdělávání Meziroční srovnání počtu dětí na jednotlivých typech škol Školní rok 2009/ / / / / pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. MŠ ZŠ Spec ZŠ Prakt ZŠ SOU SŠ VOŠ Celkem*

14 Meziroční srovnání prospěchu dětí DD Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Srovnání ZŠ Spec., ZŠ Prakt., ZŠ, SOU, SŠ MŠ s předešlými Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. Celkem Celkem školními roky 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol Meziroční srovnání prospěchu dětí na jednotlivých typech škol 2009/ / / / / pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Klas.žáků ZŠ-PŠ 2,11 2,78 2,04 2,32 3,29 3, ZŠ-ZvŠ 1,34 1,02 1,44 1,30 1,16 1,22 1,34 1,36 1,31 1,52 ZŠ 2,17 1,88 1,82 2,02 1,80 1,86 1,67 1,81 1,77 1,78 SOU 2,80 2,59 2,52 2,73 2,53 2,74 2,51 2,48 2,19 2,30 SŠ 2,58 2,46 2,36 2,50 2,64 2,50 2,43 2,21-1,81 VOŠ ,25 1,50 14

15 Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti V uplynulém školním roce se naše děti jako každý rok účastnily velkého množství akcí, soutěží, výletů apod. Následující tabulka je výčtem těchto událostí: Fotbalový turnaj žáků na Hukvaldech Setkání handicapovaných a opuštěných dětí Suchdol nad Odrou Návštěva filmového představení Návštěva aquaparku Úklid lesa se Stonožkou Taneční vystoupení našich dětí na Dni zdraví a sociálních služeb Návštěva filmového představení Exkurze do domu na půli cesty Návštěva aqvaparku Celodenní výlet na Prašivou Bowling s dětmi Turistický výšlap na Visalaje Návštěva divadelního představení Prohlídka asijské zahrady, tropických skleníků a exotických zvířat Podzimní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou Florbalový turnaj mezi DD v Havířově účast v základní skupině Návštěva frýdeckého hřbitova, svátek "Dušičky" Návštěva kina Vesmír v Ostravě Návštěva aqvaparku Turnaj v bowlingu Taneční vystoupení na konferenci Distep a.s Finále Hejbejte se s Hankou Kynychovou 2x 2. místo, 1x 3.místo Návštěva BIO-farmy Turnaj ve stolním tenise mezi DD bez finálové účasti Mikulášská akce se včelkou Taneční vystoupení na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb FM Natáčení televizního soutěžního pořadu s Pavlem Zedníčkem Koncert kapely Kryštof Vánoční výprava s kopřivnickým pionýrem Taneční vystoupení pro seniory Taneční vystoupení v silvestrovském programu v hotelu Centrum 15

16 Návštěva filmového představení Bowling Návštěva aquaparku Taneční vystoupení na plese Návštěva aquaparku Soutěž v bowlingu Návštěva bývalého dítěte DD Taneční vystoupení na plese Turistický výlet na Visalaje Výlet na Hukvaldy, fotografování Návštěva aquaparku Taneční vystoupení na plese Zimní rekreační pobyt s dětmi ve Velkých Karlovicích Taneční vystoupení na plese Turnaj v deskových hrách mezi DD účast ve finále Výlet Krásná Visalaje Bílý Kříž Exkurze přehrada Morávka ke Světovému dni vody Exkurze prevence vzniku požáru Úklid lesa se Stonožkou Návštěva cvičné štoly u dolu Staříč Akce Rošťák roku Taneční vystoupení na Miss Roma v Kopřivnici Zážitkový program pro děti v rámci projektu Vím, co chci Návštěva DD Čeladná spojená s turistickým výletem Turnaj v bowlingu Účast v regionálním kole akce Můj nejmilejší koncert 2. a 3. místo Slet čarodějnic v Malenovicích Regionální hry mládeže dětských domovů v atletice, kopané, volejbalu a stolním tenise a 3. místo Soutěžní odpoledne s klaunem v McDonald s Soukromá exkurze a návštěva druholigového fotbalového týmu MFK Frýdek-Místek Návštěva dívky z DD v lázních Taneční vystoupení na veletrhu Sport Expo v Praze Kuličkiáda turnaj mezi DD v kuličkách 1. a 2. místo Out of Home vícedenní zážitková hra v Praze Taneční vystoupení ke dni sociálních služeb 16

17 Jízda historickým vlakem a návštěva lanového centra Cyklistická soutěž mezi DD 3. místo Turnaj ve vodním fotbalu mezi DD Návštěva děvčat v předpěstounské péči v SOS vesničce Námi pořádaný fotbalový turnaj mezi DD 1. místo Návštěva Aquaparku na Olešné Návštěva filmového představení Návštěva Aquaparku na Olešné Turnaj v bowlingu Adrenalin cup v Ostravici Hyundai family day zábavná akce pro děti Exkurze na frýdeckomístecké skládce Návštěva Aquaparku na Olešné Týdenní cyklopobyt - Uherské Hradiště Návštěva Aquaparku na Olešné Návštěva Aquaparku na Olešné Týdenní letní pobyt s dětmi DD Velké Karlovice - Soláň Letní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou Návštěva Aquaparku na Olešné Turistický výlet SKI areál Opálená Celodenní Wellness pobyt pro děti Akce Kdo si hraje nezlobí v Hranicích na Moravě Spolupráce s rodinami Součástí naší činnosti je i práce s rodinami dětí. S rodiči nově příchozích děti si řekneme, jaká jsou pravidla návštěv dětí, co je v zájmu dítěte a co naopak nikoliv. Vždy na začátku školního roku seznamujeme rodiče s individuálními programy rozvoje osobnosti dětí. Snažíme se o to, aby se rodiče také podíleli na výchově svých dětí, přestože je má v péči dětský domov. Rodič se k programu může vždy vyjádřit, přijít s nápadem, navrhnout dílčí cíl, ke kterému bude jeho dítě směřováno. Bohužel realita je taková, že rodič se jen málokdy k programu vyjádří a seznámení s programem většinou odkývá. Na druhou stranu jsou i tací, kteří se při seznamování s programem vyptávají na konkrétní body. Všem zákonným zástupcům 17

18 2x za rok píšeme dopis, jak se jejich dítěti daří v domově, ve škole, jak se chová, jak tráví svůj volný čas a co se mu podařilo. Rodičům, kteří o to projeví zájem, zprostředkováváme poradenský a informační servis. S dostupnými rodiči vždy projednáváme důležitá opatření, týkající se např. volby střední školy, zdravotních zákroků apod. Další součástí naší práce s blízkými našich dětí je podpora kontaktů dětí s rodinou. Vedeme přesnou evidenci, analyzujeme ji, hovoříme s blízkými o vhodnosti kontaktů a pobytech dětí v rodině o víkendech a prázdninách. Snažíme se rodiče motivovat k vytváření rodinného zázemí vedoucímu k žádosti rodiče o zrušení ústavní výchovy Spoluspráva Děti mají možnost spolurozhodovat nejen o činnostech, které budou s vychovatelem provádět, ale také participovat na určitých pravidlech. Dlouho nám vadila vybíravost některých dětí ohledně stravování. Samozřejmě jíme, to co nám chutná, leč domníváme se, že děti v dětských domovech by měly být vedeny k tomu, že se jí nejen to co nám chutná, ale především, to co je Během uplynulého školního roku si děti spolu se svými kmenovými vychovateli na rodinných skupinách samy vytvořily pravidla pro stravování. V pravidlech si tvůrci např. stanovili, že každý si vybere jedno jídlo, které nemusí jíst. Vše ostatní musí alespoň ochutnat. V případě nesnědení porce, kterou si samo dítě zvolí, nebude požadovat další jídlo do další společné stravy. Pro příklad: Dítě nedojí večeři, pokud nemá nárok na druhou večeři, bude jeho dalším jídlem až snídaně. Dnes je situace taková, že děti svá pravidla dodržují, protože se jim to vyplatí. Problém s vybíravostí dětí je tedy téměř vyřešen. Obdobně jako pravidla ohledně stravování si děti společně s vychovateli určily pravidla používání PC. Závěrem je třeba říci, že pro skutečné fungování těchto pravidel je důležité nejen to, aby děti participovaly na jejich zavedení, ale také aby vychovatelé důsledně dohlíželi na jejich dodržování. 18

19 2.4. Oblast personálního zabezpečení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Struktura zaměstnanců DD k prac. zařazení počet osob úvazek PP NP ředitel 1 1,0 1 zástupkyně ředitele 1 1,0 1 vedoucí vychovatelka 1 1,0 1 ekonom 1 1,0 1 vedoucí ŠJ, pokladní 1 1,0 1 sociální pracovnice 1 1,0 1 administrativní prac. 1 0,5 0,5 vychovatelé pracovníci soc. péče 7 6,6 6,6 kuchařky švadleny-pradleny uklízečka údržbář 1 0,5 0,5 řidič celkem 41 39, ,6 PP pedagogický pracovník NP nepedagogický pracovník ŠJ školní jídelna Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogů: Ředitel: kurz Facility Management v praxi příspěvkové organizace MSK seminář Vybrané problémy s aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné neústavní výchovy 19

20 seminář Nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Nový občanský zákoník v souvislosti s výkonem ústavní výchovy seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Metodické setkání vedoucích pracovníků dětských domovů Supervizní výcvik Zástupkyně ředitele: seminář Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC v roce 2013 seminář Vybrané problémy s aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné neústavní výchovy seminář Účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC školství; Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka 2013 konference Rozpravy 2014 o institucionální péči seminář Aplikace Nového občanského zákoníku v praxi ústavní výchovy seminář Majetek a novinky v účetní legislativě od ÚSC, PO, OSS školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Nový občanský zákoník v souvislosti s výkonem ústavní výchovy seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Vedoucí vychovatelka: absolvování dvouletého studia pro výkon specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů školení předlékařské první pomoci v normě Zdravotník zotavovacích akcí Metodické setkání vychovatelů DD Vychovatelé: absolvování dvouletého studia pro výkon specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1 vychovatel 20

21 Další kurzy vychovatelů v rámci DVPP: Citová deprivace dítěte 2 vychovatelé Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí 2 vychovatelé Základní kurz krizové intervence 2 vychovatelé Supervizní výcvik 2 vychovatelé Zkušenostně reflektivní výcvik 2 vychovatelé ADHD metody práce s dětmi 2 vychovatelé Výtvarné aktivity jako součást primární prevence v dětských domovech 2 vychovatelé Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním? 2 vychovatelé Duševní poruchy dětí v podmínkách dětských domovů v adaptačním období 2 vychovatelé Efektivní komunikace 2 vychovatelé Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 2 vychovatelé Metodická setkání vychovatelů DD 4 vychovatelé Sebepoškozování jak mu rozumět a co s ním? 2 vychovatelé Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 2 vychovatelé Vzdělávání ostatních zaměstnanců: Ekonom: seminář Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC v roce 2013 kurz Facility Management v praxi příspěvkové organizace MSK seminář Účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC školství; Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka 2013 seminář Majetek a novinky v účetní legislativě od ÚSC, PO, OSS školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Sociální pracovnice: seminář Správní řízení novinky a změny od školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce 21

22 Vedoucí školní jídelny krajská konference hromadného stravování Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Kuchařky seminář pro zaměstnance stravovacích provozů V listopadu 2013 všichni zaměstnanci, kteří jsou v DD v kontaktu s potravinami pro děti nebo potraviny pro děti či zaměstnance připravují, absolvovali Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví. V oblasti BOZ, BOZP a PO jsou pravidelně v různých intervalech dle legislativních předpisů školeni všichni zaměstnanci. V oblasti požární ochrany jsou jednou ročně školeni dva požární preventisté (jeden pro budovu Na Hrázi, jeden pro budovu Bruzovská). Jedenkrát ročně absolvují zaměstnanci řidiči školení řidičů referenčních vozidel dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání začal v září 2013 jeden vychovatel studovat obor speciální pedagogika, v červnu 2014 pak byla přijata ke studiu pedagogických věd jedna z vychovatelek. 22

23 2.5. Oblast organizační a ekonomická Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Organizační struktura DD od V uplynulém školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným reorganizačním změnám s výjimkou zavedení nové pracovní pozice - administrativního a spisového pracovníka. Kritérium pro výběr nového zaměstnance byly jako vždy dobré reference a také ekonomické vzdělání. Důvodem vzniku nové pracovní pozice byla nejen potřeba přenést určité množství pracovních povinností na nového zaměstnance, ale především kvalitní alternativu zastupování ekonoma DD v době jeho eventuální nepřítomnosti. V minulosti jsme se dostávali do riskantních situací, kdy např. delší pracovní neschopnost ekonoma mohla z administrativního hlediska částečně ohrozit chod zařízení. Nový administrativní pracovník naplňuje polovinu pracovního úvazku, tedy 20 hodin týdně. Když budeme hovořit o kariérním systému pedagogických pracovníků, nově příchozí vychovatel nastupuje zpravidla jako nekmenový. Může pak svoji kvalitou práce stejně jako ostatní nekmenoví vychovatelé dosáhnout kariérního 23

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/1085/2013 1.9.2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/1085/2013 1.9.2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/1085/2013 1.9.2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2012/2013 Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel OBSAH 1. Základní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/1561/2015 1.9.2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/1561/2015 1.9.2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/1561/2015 1.9.2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2014/15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Školní rok 2015 / 2016 Pracoviště Pracoviště 1 1. Základní

Více