DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/ VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14 byla projednána na poradě zaměstnanců dne Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel

2 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení Název a sídlo Charakteristika zařízení Údaje o zřizovateli Údaje o vedení Dětský domov Údaje o stavu dětí Oblast materiálního zabezpečení Oblast výchovně vzdělávací Prevence rizikových projevů chování Oblast vzdělávání Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti Spolupráce s rodinami Spoluspráva Oblast personálního zabezpečení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Oblast organizační a ekonomická Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a oprávněných institucí Základní údaje o hospodaření organizace Ochrana osobních údajů Z průzkumu spokojenosti dětí

3 1. Základní údaje o zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1.1. Název a sídlo Název: Dětský domov a Školní Jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek IČ: IZO: Místa poskytování služeb: 1) Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek ( rodinná skupina) 2) Bruzovská 1355, Frýdek-Místek (7. rodinná skupina) Kontakt: ústředna: ředitel: odloučené pracoviště: web: ID ISDS: yaqgycy 1.2. Charakteristika zařízení Naše zařízení vzniklo spojením původně dvou dětských domovů frýdeckého a místeckého dne Stávající podoba zařízení, jakou známe nyní, existuje od Děti v našem dětském domově (DD) žijí ve dvou budovách. První z nich je hlavní budova se sídlem Na Hrázi, kde máme 48 lůžek (6 rodinných skupin), druhá (říkáme jí Domeček) je odloučeným pracovištěm na ulici Bruzovská s 8 lůžky (1 rodinná skupina). Kapacita našeho zařízení je tedy 56 lůžek. V hlavní budově se nachází školní jídelna, která připravuje stravu pro 48 dětí a zaměstnance DD. Děti žijící v Domečku si pod dohledem vychovatele vaří samy. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní rodinné výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen dítě ), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. Předmětem činnosti je dětem zajišťovat plné přímé zaopatření, náhradní výchovnou péči v zájmu 3

4 jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov též může poskytovat plné přímé zaopatření zletilým nezaopatřeným osobám, připravujícím se na budoucí povolání až do 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Od jsou děti rozmísťovány do jednotlivých dětských domovů na základě rozhodnutí soudu Údaje o zřizovateli Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ: Údaje o vedení Statutárním orgánem dětského domova je ředitel Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, jmenovaný radou kraje od Dalšími členy vedení jsou zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. Na tomto místě ještě zmíníme, že děti nás oslovují teto, strejdo a že si s dětmi tykáme. Domníváme se, že tykání usnadňuje cestu bližšímu a přirozenějšímu vztahu nad rámec vztahu zaměstnanec a klient. 4

5 2. Dětský domov 2.1. Údaje o stavu dětí Počet dětí na začátku sledovaného období : 53 Počet dětí na konci sledovaného období : 54 V období od do přišlo 11 nových dětí a odešlo 10. V případě příchozích dětí šlo o 9 případů soudem nařízeného předběžného opatření, a 2 případy nařízené ústavní výchovy. Ke dni máme v DD 41 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 9 dětí s nařízeným předběžným opatřením a 4 nezaopatřené osoby na smlouvu o prodlouženém pobytu v DD. Podrobněji viz následující tabulka. Počet dětí Přírůstky Úbytky Počet dětí k k z toho z toho z toho z toho PO ÚV SPP npo núv SPP zpo zúv ukúv ukspp Př PP,A PO ÚV SPP Zkratky : PO, npo, zpo předběžné opatření soudu, nařízení, zrušení ÚV, núv, zúv, ukúv ústavní výchova, nařízení, zrušení, ukončení PP, A pěstounská péče, adopce SPP smlouva o prodlouženém pobytu v DD Př přemístění do jiného ústavního zařízení 2.2. Oblast materiálního zabezpečení Období od září do prosince 2013 bylo ve znamení oprav jak v hlavní budově Na Hrázi, tak i na Bruzovské. Na Domečku na Bruzovské ulici byly provedeny drenáže základů čelní stěny budovy, oprava podezdívky a oprava dešťové kanalizace. Deformované okno jsme nechali nahradit novým. Na Hrázi jsme realizovali pokrývačské práce, inovovali vybavení kanceláře ekonomky DD, nechali položit 5

6 novou podlahovou krytinu v kanceláři ekonomky a vedoucí vychovatelky a nivelační stěrku v kotelně. V roce 2014 jsme realizovali rozsáhlou opravu ležaté kanalizace. Zasaženo opravou bylo několik místností a hlavní chodba v přízemí. Následkem zásahu bylo nutno udělat novou podlahu v tělocvičně a v místnosti paní uklízečky. Během letních prázdnin jsme vymalovali kuchyň a chodby mezi rodinnými skupinami. V srpnu pak nám odborná firma provedla udržovací práce na střeše budovy na Hrázi vyměnila popraskané střešní šablony, natřela zkorodované plechy, vyčistila větrací nástavce, okapy apod. Zároveň jsme z důvodu vybudování nové kanceláře pro sociální pracovnici rozšířili datovou síť. V březnu 2014 jsme pak operační systém Windows XP na všech PC nahradili operačním systémem Windows Oblast výchovně vzdělávací Základním zdrojem pro tvorbu plánů výchovně vzdělávacích činností je školní vzdělávací program, mezi jehož hlavní cíle jsme zařadili: 1) vytvořit kvalitní podmínky pro harmonický a všestranný rozvoj dítěte, 2) vychovávat samostatné a dovednostně vybavené jedince, kteří budou schopni žít po odchodu z DD praktickým a zdravým způsobem života, 3) zajistit takové prostředí DD, aby důvěra dítěte k vychovateli byla samozřejmou součástí výchovného procesu, 4) působit na jednotlivce i skupiny dětí se zaměřením na podporu rozvoje jejich osobnosti a prosociálního chování, 5) motivovat děti ke vzdělávání, 6) budovat u dětí takový hodnotový systém, aby byl v souladu s celospolečenským chápáním morálně zdravého světa, 7) vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí, 8) vytvářet takové podmínky, aby se děti v našem DD cítily dobře, 9) provázet dítě ve složitých obdobích jeho života. 6

7 V rámci těchto cílů a na základě diagnostiky rozumové úrovně, projevů chování, schopností a dovedností dítěte s přihlédnutím k jeho věku a individuálním zvláštnostem vytváříme dítěti jeho individuální program rozvoje osobnosti. Každý program rozvoje osobnosti se skládá ze tří oblastí: 1) program rozvoje charakteru, zaměřený na rozvoj žádoucích složek charakteru a modifikaci nežádoucích, 2) vzdělávací program dítěte, zaměřený zejména na témata, které by dítě určitého věku mělo zvládat, doplňování informací a postupné alespoň částečné zacelování mezer v neúspěšných školních předmětech dětí, kterým v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost ve školní přípravě ze strany biologické rodiny, 3) výchovný program dítěte, postavený na standardech z okruhů rodinné a sexuální výchovy, pracovní výchovy, zdravé výživy, sebeobsluhy a osobní hygieny, péče o zdraví, společenského chování a občanské výchovy Formy a způsoby, jejichž prostřednictvím s dětmi pracujeme, jsou pokud možno co nejvíce přiblíženy příjemcům informací dětem. Snažíme se, ať forma podání informace a osvojování či zdokonalování dovedností je co nejjednodušší a lehce uchopitelná. Nejčastěji využíváme hry, nácviky v modelových situacích a učení in vivo. Kmenoví vychovatelé nejprve připravili programy, které zrevidoval vedoucí vychovatel. Po schválení se jednotlivé činnosti zahrnuly do ročního plánu. Poté v průběhu školního roku byl plán realizován vychovateli v rámci přímé výchovné činnosti s dětmi. Po realizaci zhodnotili kmenoví vychovatelé úroveň zvládání jednotlivých cílů programu každého dítěte. Na základě celoročního hodnocení poté vytvořili program na následující školní rok. S programy rozvoje osobnosti dětí jsou vždy na začátku školního roku seznámeny nejen děti, ale i jejich zákonní zástupci. Předškolním dětem a prvňáčkům je věnována intenzivní pozornost pravidelná logopedická péče, zařazení didaktických her různého typu do jejich denního režimu, aktivity na rozvoj jemné i hrubé motoriky, tvořivého myšlení apod. Starší děti žijící na domečku (odloučené pracoviště) se kompletně starají o domácnost. Program pro tyto děti zdůrazňuje domácí práce jako je např. vaření, praní, žehlení, starost o zahradu apod. 7

8 V uplynulém školním roce jsme využívali u jednoho dítěte také osobní asistenci (diplegik). Velmi dobré zkušenosti máme s občanským sdružením Podané ruce, jehož zaměstnankyně našim dětem velmi pomáhají. Součástí naší práce s dětmi jsou projekty našich vychovatelů. Pomocí projektů se snažíme zvyšovat kompetence dětí v různých oblastech za využití zájmových aktivit vychovatelů. Pro děti naši vychovatelé nabízí následující projekty: 1) Keramika 2) Matematika 3) Mladý žurnalista 4) Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání 5) Kniha je můj kamarád 6) Vaříme si sami 7) Rozvoj smyslového vnímání a motorických funkcí 8) Děti v pohybu a rytmu 9) Kutilové 10) Mladý pěstitel Keramika je zaměřena na práci s keramickou hlínou a licí hmotou. Tento projekt rozvíjí výtvarnou fantazii, jemnou motoriku, podporuje koordinaci oko-ruka, tvořivost dětí apod. Děti tvoří všelijaké výrobky, které jim dělají radost. Během uplynulého školního roku děti vytvářely nástěnné hodiny, svícny, zvonečky, hrníčky, cukřenky a vázy. Matematika je projektem pana vychovatele, jehož hlavním koníčkem je právě matematika, fyzika a astronomie. Primární cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, které mají problémy se školní matematikou. Dětem je matematika předkládána zábavnou formou se snahou o rozvoj logického myšlení. Projekt Mladý žurnalista je o psaní článků do našeho časopisu a na webové stránky. 8

9 Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání (EOVV) je naším nejstarším projektem. Nikdo, ani dětské domovy si nemůže dovolit hazardovat s naší matkou Zemí. Dbáme tedy o poznávání krás naší přírody (výpravy do hor), třídění odpadků, šetření vodou a energiemi. Pravidelně v součinnosti s městskou skládkou chodíme sbírat odpadky do lesů a učíme děti se starat o své okolí. Projekt Kniha je můj kamarád není ničím jiným než čtenářským kroužkem. Děti pravidelně navštěvují knihovnu, společně s vychovateli čtou různé knihy dle různých tematických okruhů. Cílem projektu je pak mj. orientace v textu, porozumění obsahu a reprodukce přečteného textu, interpretace a formulace myšlenek z článků, pohádek, povídek. Vaříme si sami je původním projektem vychovatelů a dětí z Domečku. Cílem projektu je samostatná příprava jídel. Díky tréninku dnes děti zvládají vařit polévky, pokrmy z těstovin, luštěnin, naučily se porcovat maso, připravovat jednoduché omáčky, pomazánky, moučníky apod. U těchto dětí se už nesetkáváme s kritikou co nám to dnes probůh tety kuchařky připravily, protože už přesně ví, co vaření obnáší. Tento projekt byl ukončen v červnu 2014, protože samostatné vaření všech jídel na Domečku je od součástí Školního vzdělávacího programu pro odloučené pracoviště. Rozvoj smyslového vnímání je projektem naší kolegyně, která před dětským domovem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Jde o rozvíjení dílčích oblastí smyslového vnímání, zdokonalování vizuomotorických dovedností, artikulace apod. Do tohoto projektu jsou zařazeny děti s vývojovými poruchami učení. V uplynulém školním roce se tohoto projektu účastnily 4 děti. Děti v pohybu a rytmu je projektem, jehož aktivity reprezentují náš dětský domov navenek nejvíce. Děti v pohybu je vlastně taneční a pěvecký kroužek dohromady, kde se nacvičují různá vystoupení s dětmi všech věkových kategorií. Připravená vystoupení jsou prezentována nejen na soutěžích, ale také k potěšení seniorů v domovech důchodců, na akcích našich sponzorů apod. 9

10 Projekt Kutilové přesně vystihuje náplň tohoto projektu. Pan vychovatel se zaměřil na rozvíjení dovedností, které souvisejí s jemnou i hrubou motorikou dítěte. Kutilové natírali zahradní nábytek, opravovali kola, sádrovali díry a praskliny na stěnách, čistili vodovodní odpad, šroubovali, řezali, vrtali apod. V projektu Mladý pěstitel připravily děti pod vedením vychovatelky záhonky, na kterých se učili sázet, plít, okopávat, hnojit, zavlažovat, přihrnovat brambory, rýt, předpěstovávat sazenice apod. Před letními prázdninami děti sklízely vlastní salát, jahody a ředkve, během prázdnin pak brambory, cibuli, česnek, cukety a rajčata Prevence rizikových projevů chování Následující tabulka ukazuje výskyt jednotlivých rizikových projevů chování, které mapujeme: Čtvrtletí školního roku prázdniny Celkem PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP vulgarismy k dětem agresivita k dětem nevhodné chování k dosp agresivní chování k dosp nerespektování pokynů prokazatelná lež záškoláctví pozdní příchod (toulání) kouření v areálu DD poškozování majetku krádeže podvody zpronevěry abusus alkoholu abusus nealko. drog 0 0 šikana svévolné opuštění DD útěky 0 0 ostatní trestná činnost 0 0 dětí kuřáků Celkem PD počet dětí, PP počet případů 10

11 Šedě označené součty za školní rok označují skutečný počet dětí s výskytem daného jevu z celkového počtu dětí DD, počet případů je sečten reálně. Celkové součty v posledním řádku mají statistický charakter. Zdrojem informací tohoto sledování výskytu jsou záznamy z knihy denní evidence. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce se potýkáme s agresivními výpady dětí proti druhým dětem, pozdními příchody dětí a nerespektováním pokynů vychovatelů. Do celkového počtu agresivních projevů proti dětem počítáme i sourozenecké potyčky, i hrubé chování proti druhému. Velký počet pozdních příchodů byl nejčastěji u starších dětí v posledním čtvrtletí školního roku. Nerespektování pokynů vychovatele je standardně jedním z nejčastějších prohřešků. Některé děti jednoduše mají problém s respektováním autorit, od čeho se odvíjí i výskyt tohoto jevu, navíc výchova je vždy přirozeným střetem mezi vychovatelem a vychovávaným. Hlavně nesmíme zapomenout, že jakýsi vzdor či potíže s přijetím autority v určité míře je zcela zdravým a obvyklým projevem vývojového období mladistvého. Alespoň jednou během školního roku nerespektovalo pokyny 25 dětí, což je téměř polovina ze všech. Celkový součet rizikových projevů vyjadřuje pouze zaznamenané události. Je jasné, že prohřešků proti vnitřnímu řádu dětského domova bylo mnohem více. Je jasné, že o mnohém co se děje v DD nevíme, přestože jsme s dětmi 24 hodin denně. Rizikové projevy chování řešíme prostřednictvím pozitivních motivací, pohovorů, dohod s dětmi a pomocí opatření ve výchově odnětí výhody, snížení kapesného, omezení nebo zákaz trávení volného času mimo DD, odnětí možnosti účastnit se atraktivní činnosti či akce. Protože nechceme, aby naše děti byly závislé na PC, herních konzolách, internetové síti, existují jasná pravidla pro užívání těchto prostředků. Tato pravidla si děti určily zcela samy, na některých rodinných skupinách vychovatel jejich konečnou podobu pouze reguloval. Výhodou participace dětí na pravidlech je skutečnost, že existuje daleko vyšší pravděpodobnost, že je samy budou dodržovat. Pro děti je daleko cennější, když si mohou hrát na hřišti a dovádět s ostatními v reálném světě, než kdyby měly několik set přátel z virtuálního světa, které nikdy neviděly. Srozumitelná pravidla a důsledná kontrola jejich dodržování je rovněž v oblasti kouření. Z 55 dětí, z našeho DD jich k dnešnímu dni kouří 14, což je 25%. V měsíci červnu se počet kuřáků zvýšil o 3 nově příchozí děti již kuřáky. Domníváme se, že nízký počet kuřáků tkví v dobře nastavených pravidlech, kde se 11

12 dítě může samo rozhodnout mezi dodržováním nebo porušováním. Našim úkolem je pak stavět pravidla tak, aby se dítěti vyplatilo pravidla dodržovat a nikoli porušovat. Dalším závažným problémem ústavních zařízení potažmo škol je šikana. Dvakrát během školního roku provádí náš metodik prevence průzkum šikany formou dotazníků a rozhovorů s dětmi. Daleko cennější než samotné oficiální průzkumy je však všímavost a průběžné rozhovory s dětmi při běžných činnostech. Vzhledem k několika úspěšným odhalením agresorů, následným opatřením a vytvoření spíše otevřené komunitní skupiny, kde hlas každého z dětí má stejnou váhu, děti nemají problém zajít za vychovatelem a o čemkoli mu říci. Domníváme se, že přestože tendence k šikaně slabších jedinců u některých agresivnějších dětí jsou, ve velké míře je různými opatřeními eliminujeme (hovory s dětmi, pozitivní motivace, přemístění dítěte na jiný pokoj, na jinou skupiny, do jiného zařízení apod.) K přemístění do jiného ústavního zařízení přistupujeme až jako k poslední možnosti, kdy už jsme vyčerpali všechny nám dostupné výchovné metody a jsme přesvědčeni, že nemůžeme dítěti s poruchami chování jinak pomoci. Situace v našem DD je tedy taková, že občas se u nás objeví skrytá forma šikany formou posměšků, ztrapňování druhého apod., ale vzhledem k tomu, že se o těchto projevech téměř okamžitě dozvídáme a řešíme je, nemá agresor šanci v šikanózním chování vůči slabšímu pokračovat. Starší děti mají tendence zdůrazňovat mladším svou dominantní pozici nevhodnou formou, ale pokud vyjasňování pozic nepřejde míru degradace, devalvace, patologie, může mít svůj smysl. Tedy, byli bychom špatní a naivní pedagogové, kdybychom říkali, že u nás šikana neexistuje. Existuje, ale ve značně omezené míře, skrytě a rozhodně ji řešíme. 12

13 Realizace minimálního preventivního programu 2013/14 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Září Průzkum vztahů mezi dětmi (SORAD) Říjen Projekce filmu s protidrogovou tématikou Po shlédnutí proběhla beseda o filmu a vlastních zkušenostech. Listopad Průzkum a vyhodnocení šikany prostřednictvím dotazníku a rozhovorů Zjišťování postojů k lidem z menšinových kultur žijících v ČR. Prosinec Beseda na téma: V čem je nebezpečná patologická závislost? 2013 (alkohol, nealk. drogy, gambling, netolismus) Leden Soubor psychosociálních her zaměřených na náhled dítěte do sebe, sebezrcadlení, 2014 spolupráci, kreativitu a přizpůsobivost. Únor Průzkum vztahů mezi dětmi (SORAD) Březen Beseda: Nemoci - Poruchy příjmu potravy, nemoci spojené se zneužíváním 2014 návykových látek Duben Průzkum a vyhodnocení šikany prostřednictvím dotazníku a rozhovorů Květen Nácvik - jak se chovat v ohrožujících situacích 2014 (drogový dealer, divácké násilí, nábory sekt) Červen Beseda: Šikana a kyberšikana jak se ji bránit, jak ji řešit Prázdniny Výlety, vícedenní pobyty, prožitkové aktivity s dětmi, které zůstali během prázdnin v DD Podrobné výstupy z výše uvedených aktivit jsou součástí interní dokumentace DD Oblast vzdělávání Meziroční srovnání počtu dětí na jednotlivých typech škol Školní rok 2009/ / / / / pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. MŠ ZŠ Spec ZŠ Prakt ZŠ SOU SŠ VOŠ Celkem*

14 Meziroční srovnání prospěchu dětí DD Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Srovnání ZŠ Spec., ZŠ Prakt., ZŠ, SOU, SŠ MŠ s předešlými Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. Celkem Celkem školními roky 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol Meziroční srovnání prospěchu dětí na jednotlivých typech škol 2009/ / / / / pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Klas.žáků ZŠ-PŠ 2,11 2,78 2,04 2,32 3,29 3, ZŠ-ZvŠ 1,34 1,02 1,44 1,30 1,16 1,22 1,34 1,36 1,31 1,52 ZŠ 2,17 1,88 1,82 2,02 1,80 1,86 1,67 1,81 1,77 1,78 SOU 2,80 2,59 2,52 2,73 2,53 2,74 2,51 2,48 2,19 2,30 SŠ 2,58 2,46 2,36 2,50 2,64 2,50 2,43 2,21-1,81 VOŠ ,25 1,50 14

15 Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti V uplynulém školním roce se naše děti jako každý rok účastnily velkého množství akcí, soutěží, výletů apod. Následující tabulka je výčtem těchto událostí: Fotbalový turnaj žáků na Hukvaldech Setkání handicapovaných a opuštěných dětí Suchdol nad Odrou Návštěva filmového představení Návštěva aquaparku Úklid lesa se Stonožkou Taneční vystoupení našich dětí na Dni zdraví a sociálních služeb Návštěva filmového představení Exkurze do domu na půli cesty Návštěva aqvaparku Celodenní výlet na Prašivou Bowling s dětmi Turistický výšlap na Visalaje Návštěva divadelního představení Prohlídka asijské zahrady, tropických skleníků a exotických zvířat Podzimní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou Florbalový turnaj mezi DD v Havířově účast v základní skupině Návštěva frýdeckého hřbitova, svátek "Dušičky" Návštěva kina Vesmír v Ostravě Návštěva aqvaparku Turnaj v bowlingu Taneční vystoupení na konferenci Distep a.s Finále Hejbejte se s Hankou Kynychovou 2x 2. místo, 1x 3.místo Návštěva BIO-farmy Turnaj ve stolním tenise mezi DD bez finálové účasti Mikulášská akce se včelkou Taneční vystoupení na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb FM Natáčení televizního soutěžního pořadu s Pavlem Zedníčkem Koncert kapely Kryštof Vánoční výprava s kopřivnickým pionýrem Taneční vystoupení pro seniory Taneční vystoupení v silvestrovském programu v hotelu Centrum 15

16 Návštěva filmového představení Bowling Návštěva aquaparku Taneční vystoupení na plese Návštěva aquaparku Soutěž v bowlingu Návštěva bývalého dítěte DD Taneční vystoupení na plese Turistický výlet na Visalaje Výlet na Hukvaldy, fotografování Návštěva aquaparku Taneční vystoupení na plese Zimní rekreační pobyt s dětmi ve Velkých Karlovicích Taneční vystoupení na plese Turnaj v deskových hrách mezi DD účast ve finále Výlet Krásná Visalaje Bílý Kříž Exkurze přehrada Morávka ke Světovému dni vody Exkurze prevence vzniku požáru Úklid lesa se Stonožkou Návštěva cvičné štoly u dolu Staříč Akce Rošťák roku Taneční vystoupení na Miss Roma v Kopřivnici Zážitkový program pro děti v rámci projektu Vím, co chci Návštěva DD Čeladná spojená s turistickým výletem Turnaj v bowlingu Účast v regionálním kole akce Můj nejmilejší koncert 2. a 3. místo Slet čarodějnic v Malenovicích Regionální hry mládeže dětských domovů v atletice, kopané, volejbalu a stolním tenise a 3. místo Soutěžní odpoledne s klaunem v McDonald s Soukromá exkurze a návštěva druholigového fotbalového týmu MFK Frýdek-Místek Návštěva dívky z DD v lázních Taneční vystoupení na veletrhu Sport Expo v Praze Kuličkiáda turnaj mezi DD v kuličkách 1. a 2. místo Out of Home vícedenní zážitková hra v Praze Taneční vystoupení ke dni sociálních služeb 16

17 Jízda historickým vlakem a návštěva lanového centra Cyklistická soutěž mezi DD 3. místo Turnaj ve vodním fotbalu mezi DD Návštěva děvčat v předpěstounské péči v SOS vesničce Námi pořádaný fotbalový turnaj mezi DD 1. místo Návštěva Aquaparku na Olešné Návštěva filmového představení Návštěva Aquaparku na Olešné Turnaj v bowlingu Adrenalin cup v Ostravici Hyundai family day zábavná akce pro děti Exkurze na frýdeckomístecké skládce Návštěva Aquaparku na Olešné Týdenní cyklopobyt - Uherské Hradiště Návštěva Aquaparku na Olešné Návštěva Aquaparku na Olešné Týdenní letní pobyt s dětmi DD Velké Karlovice - Soláň Letní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou Návštěva Aquaparku na Olešné Turistický výlet SKI areál Opálená Celodenní Wellness pobyt pro děti Akce Kdo si hraje nezlobí v Hranicích na Moravě Spolupráce s rodinami Součástí naší činnosti je i práce s rodinami dětí. S rodiči nově příchozích děti si řekneme, jaká jsou pravidla návštěv dětí, co je v zájmu dítěte a co naopak nikoliv. Vždy na začátku školního roku seznamujeme rodiče s individuálními programy rozvoje osobnosti dětí. Snažíme se o to, aby se rodiče také podíleli na výchově svých dětí, přestože je má v péči dětský domov. Rodič se k programu může vždy vyjádřit, přijít s nápadem, navrhnout dílčí cíl, ke kterému bude jeho dítě směřováno. Bohužel realita je taková, že rodič se jen málokdy k programu vyjádří a seznámení s programem většinou odkývá. Na druhou stranu jsou i tací, kteří se při seznamování s programem vyptávají na konkrétní body. Všem zákonným zástupcům 17

18 2x za rok píšeme dopis, jak se jejich dítěti daří v domově, ve škole, jak se chová, jak tráví svůj volný čas a co se mu podařilo. Rodičům, kteří o to projeví zájem, zprostředkováváme poradenský a informační servis. S dostupnými rodiči vždy projednáváme důležitá opatření, týkající se např. volby střední školy, zdravotních zákroků apod. Další součástí naší práce s blízkými našich dětí je podpora kontaktů dětí s rodinou. Vedeme přesnou evidenci, analyzujeme ji, hovoříme s blízkými o vhodnosti kontaktů a pobytech dětí v rodině o víkendech a prázdninách. Snažíme se rodiče motivovat k vytváření rodinného zázemí vedoucímu k žádosti rodiče o zrušení ústavní výchovy Spoluspráva Děti mají možnost spolurozhodovat nejen o činnostech, které budou s vychovatelem provádět, ale také participovat na určitých pravidlech. Dlouho nám vadila vybíravost některých dětí ohledně stravování. Samozřejmě jíme, to co nám chutná, leč domníváme se, že děti v dětských domovech by měly být vedeny k tomu, že se jí nejen to co nám chutná, ale především, to co je Během uplynulého školního roku si děti spolu se svými kmenovými vychovateli na rodinných skupinách samy vytvořily pravidla pro stravování. V pravidlech si tvůrci např. stanovili, že každý si vybere jedno jídlo, které nemusí jíst. Vše ostatní musí alespoň ochutnat. V případě nesnědení porce, kterou si samo dítě zvolí, nebude požadovat další jídlo do další společné stravy. Pro příklad: Dítě nedojí večeři, pokud nemá nárok na druhou večeři, bude jeho dalším jídlem až snídaně. Dnes je situace taková, že děti svá pravidla dodržují, protože se jim to vyplatí. Problém s vybíravostí dětí je tedy téměř vyřešen. Obdobně jako pravidla ohledně stravování si děti společně s vychovateli určily pravidla používání PC. Závěrem je třeba říci, že pro skutečné fungování těchto pravidel je důležité nejen to, aby děti participovaly na jejich zavedení, ale také aby vychovatelé důsledně dohlíželi na jejich dodržování. 18

19 2.4. Oblast personálního zabezpečení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Struktura zaměstnanců DD k prac. zařazení počet osob úvazek PP NP ředitel 1 1,0 1 zástupkyně ředitele 1 1,0 1 vedoucí vychovatelka 1 1,0 1 ekonom 1 1,0 1 vedoucí ŠJ, pokladní 1 1,0 1 sociální pracovnice 1 1,0 1 administrativní prac. 1 0,5 0,5 vychovatelé pracovníci soc. péče 7 6,6 6,6 kuchařky švadleny-pradleny uklízečka údržbář 1 0,5 0,5 řidič celkem 41 39, ,6 PP pedagogický pracovník NP nepedagogický pracovník ŠJ školní jídelna Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogů: Ředitel: kurz Facility Management v praxi příspěvkové organizace MSK seminář Vybrané problémy s aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné neústavní výchovy 19

20 seminář Nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Nový občanský zákoník v souvislosti s výkonem ústavní výchovy seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Metodické setkání vedoucích pracovníků dětských domovů Supervizní výcvik Zástupkyně ředitele: seminář Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC v roce 2013 seminář Vybrané problémy s aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné neústavní výchovy seminář Účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC školství; Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka 2013 konference Rozpravy 2014 o institucionální péči seminář Aplikace Nového občanského zákoníku v praxi ústavní výchovy seminář Majetek a novinky v účetní legislativě od ÚSC, PO, OSS školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Nový občanský zákoník v souvislosti s výkonem ústavní výchovy seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Vedoucí vychovatelka: absolvování dvouletého studia pro výkon specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů školení předlékařské první pomoci v normě Zdravotník zotavovacích akcí Metodické setkání vychovatelů DD Vychovatelé: absolvování dvouletého studia pro výkon specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1 vychovatel 20

21 Další kurzy vychovatelů v rámci DVPP: Citová deprivace dítěte 2 vychovatelé Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí 2 vychovatelé Základní kurz krizové intervence 2 vychovatelé Supervizní výcvik 2 vychovatelé Zkušenostně reflektivní výcvik 2 vychovatelé ADHD metody práce s dětmi 2 vychovatelé Výtvarné aktivity jako součást primární prevence v dětských domovech 2 vychovatelé Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním? 2 vychovatelé Duševní poruchy dětí v podmínkách dětských domovů v adaptačním období 2 vychovatelé Efektivní komunikace 2 vychovatelé Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 2 vychovatelé Metodická setkání vychovatelů DD 4 vychovatelé Sebepoškozování jak mu rozumět a co s ním? 2 vychovatelé Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 2 vychovatelé Vzdělávání ostatních zaměstnanců: Ekonom: seminář Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC v roce 2013 kurz Facility Management v praxi příspěvkové organizace MSK seminář Účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC školství; Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka 2013 seminář Majetek a novinky v účetní legislativě od ÚSC, PO, OSS školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce seminář Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností Sociální pracovnice: seminář Správní řízení novinky a změny od školení k Zahajování exekucí a k nutným podkladům exekuce 21

22 Vedoucí školní jídelny krajská konference hromadného stravování Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Kuchařky seminář pro zaměstnance stravovacích provozů V listopadu 2013 všichni zaměstnanci, kteří jsou v DD v kontaktu s potravinami pro děti nebo potraviny pro děti či zaměstnance připravují, absolvovali Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví. V oblasti BOZ, BOZP a PO jsou pravidelně v různých intervalech dle legislativních předpisů školeni všichni zaměstnanci. V oblasti požární ochrany jsou jednou ročně školeni dva požární preventisté (jeden pro budovu Na Hrázi, jeden pro budovu Bruzovská). Jedenkrát ročně absolvují zaměstnanci řidiči školení řidičů referenčních vozidel dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání začal v září 2013 jeden vychovatel studovat obor speciální pedagogika, v červnu 2014 pak byla přijata ke studiu pedagogických věd jedna z vychovatelek. 22

23 2.5. Oblast organizační a ekonomická Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Organizační struktura DD od V uplynulém školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným reorganizačním změnám s výjimkou zavedení nové pracovní pozice - administrativního a spisového pracovníka. Kritérium pro výběr nového zaměstnance byly jako vždy dobré reference a také ekonomické vzdělání. Důvodem vzniku nové pracovní pozice byla nejen potřeba přenést určité množství pracovních povinností na nového zaměstnance, ale především kvalitní alternativu zastupování ekonoma DD v době jeho eventuální nepřítomnosti. V minulosti jsme se dostávali do riskantních situací, kdy např. delší pracovní neschopnost ekonoma mohla z administrativního hlediska částečně ohrozit chod zařízení. Nový administrativní pracovník naplňuje polovinu pracovního úvazku, tedy 20 hodin týdně. Když budeme hovořit o kariérním systému pedagogických pracovníků, nově příchozí vychovatel nastupuje zpravidla jako nekmenový. Může pak svoji kvalitou práce stejně jako ostatní nekmenoví vychovatelé dosáhnout kariérního 23

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více