IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk s ve ejností)...4 asopis IVOTNÍK...5 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ...5 Tís ová pé e AREÍON...5 Osobní asistence...9 SEKCE DOBROVOLNÍK...13 Akce IVOTa 90 - Jihlava v roce Dobrovolníci...14 Knihovna IVOTa 90 Jihlava...14 HOSPODA ENÍ...15 NA I DÁRCI...19 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH...20 PERSONÁLNÍ ÚDAJE...21 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ Vá ení p átelé, v následujících stránkách Vám p iná íme p ehled aktivit, které v na em ob anském sdru ení prob hly v uplynulém roce Je samoz ejmé, e za ka dou aktivitou, kterou vykonáváme s láskou k lidem pot ebným, stojí konkrétní lov k z ad na ich zam stnanc. Zájem o na e slu by stupá ka dým rokem a poskytnutí slu eb je po ád závislé na finan ních dotacích. Na e spole nost po ád je t nedoce uje práci lidí v sociálních slu bách. Práce je finan n podhodnocena, ale p esto zam stnanci IVOTa 90 - Jihlava z stávají v rni svým u ivatel m, pomáhají pot ebným a umo ují jim ít d stojný a krásný podzim ivota. Uv domuji si, e pro tuto práci je pot eba velké srdce, aby uneslo v echny problémy se kterými se na i zam stnanci denn setkávají, vyslechnou spoustu ná k a p ejímají na sebe ást bolesti jiných lidí. Ka dý bol jednou pomine a nastanou lep í asy. Práv za tento lidský p ístup k u ivatel m na ich slu eb, za to, e otev ou svoje srdce pot ebným, pat í velké a up ímné pod kování v em zam stnanc m IVOTa 90 Jihlava, o. s. Ing. Zuzana P chotová editelka IVOTa 90 Jihlava 4

5 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Spo ívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat pot ebných pro seniory a zdravotn posti ené. Databáze obsahuje: adresá e organizací poskytujících slu by dávky státní sociální podpory d chodové zabezpe ení praktické rady seznam ostatních seniorských organizací, klub senior a zdravotn posti ených, které p ádají volno asové aktivity Infolinka IVOTa 90 - Jihlava Pomoc v jakékoliv nesnázi, kterou m e senior a zdravotn posti ený vyu ívat 24 hodin denn a 7 dn v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme senior m, zdravotn posti eným a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc p i problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osam lé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci respitní, podp rnou ve vztahu k rodinám, které doma pe ují o t ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných senior a zdravotn posti ených lidí Po et p ijatých hovor : 427 Poradenství a styk s ve ejností Kontaktní slu ba, p i které jsou poskytovány informace o innosti IVOTa 90 Jihlava a to nejen v Jihlav. Je to p irozené pokra ování Infolinky, kdy jde p edev ím o realizaci p edem telefonicky domluvených náv t v s pracovníky centra a externisty. Jedná se p edev ím o pomoc p i zaji ování p ísp vku na pé i, sepsání ádosti o p ísp vek na pé i, zaji t ní a vypln ní formulá, vy izování korespondence u ivatel m, poskytování r zných informací dle p ání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vy í odborná kola sociální. Studenti této koly pravideln (rozsah 2x týdn po 6 hodinách) provád jí náv t vy u u ivatel, zaji ují pro n nákupy, vyzvedávání lék, vycházky, tení, povídání atd. M sí ní pr m r náv t v u u ivatel : 130 5

6 asopis IVOTNÍK Dvoum sí ník o rozsahu 20 stránek formátu A5. Upozor uje na akce, které po ádá IVOT 90 - Jihlava. Radí a informuje odb ratele o sociálních, zdravotních, bytových a dal ích problémech b ného ivota. P iná í také aktuální informace z kulturního a spole enského ivota v R. Ve keré dal í informace o d ní v IVOT 90 Jihlava, o. s. najdete ve výv sné sk í ce na obchodním dom PRIOR na Masarykov nám stí, na na ich internetových stránkách a na nást nce v sídle sdru ení. Po et ísel v roce 2009: 6 Náklad: 45 6

7 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ Tís ová pé e AREÍON AREÍON vybavuje domácnost star ího, zdravotn posti eného a osam lého ob- ana terminální stanicí systému tís ové pé e, která zaji uje spojení s centrálním dispe inkem. Stav klient je tak touto slu bou po celých 24 hodin denn monitorován a je jim tak umo n n samostatný ivot v prost edí domova. V krizových, ne ekan nastalých situacích - náhlé zhor ení zdravotního stavu, pád, napadení apod. - klient se pouhým stiskem tla ítka zav eného na krku spojí s dispe inkem, jeho pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) okam it za ídí odbornou pomoc. Poslání: Ob anské sdru ení IVOTa 90 Jihlava umo uje senior m a lidem se zdravotním posti ením pomocí tís ové pé e z stat co nejdéle v jejich p irozeném prost edí tj. doma. Cílová skupina: lidé nad 18 let v ku dosp lí t lesn a zdravotn posti ení, senio i t lesn a zdravotn posti ení, bydlící sami ve svém byt, dom Cílová skupina, které neposkytujeme slu by Tís ové pé e: - d ti do 18 let v ku - nesly ící, kte í nemají naslouchací za ízení - lidé s mentálním posti ením a du evn nemocní - senio i zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom - dosp lí zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom Cíl: - napojit do systému slu by TP ro n alespo 15 zdravotn posti ených dosp lých nebo t lesn zdravotn posti ených dosp lých senior kraje Vyso ina a umo nit jim tak co nejdéle z stat v jejich p irozeném prost edí. Principy: do systému slu by TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme et ení, nikoho z adatel nediskriminujeme, pokud spl uje cílovou skupinu u ivatel uvedenou v informa ních materiálech, k u ivateli v dy p istupujeme jako partne i a ke v em u ivatel m stejn. oslovování v em u ivatel m vykáme a oslovujeme pan, paní s p idáním jeho p íjmení. 7

8 tato praxe se pou ívá p i telefonické komunikaci s u ivateli i p i osobním et ení v p ípad ádosti o slu bu TP, dále v p ípad napojování u ivatele do slu by TP v jeho byt, dom. Po et nov instalovaných systém tís ové pé e v roce Po et demontovaných terminálních stanic: 25 Po et oprav terminálních stanic: 9 Po et tís ových volání p edaných: - rychlé záchranné slu b : 6 - policii: 1 - ostatním (p íbuzní, sousedé): 232 P ehled kontakt s u ivateli: Naru ení objektu 168 Telefonní hovor 1105 Objekt bez pohybu 1389 Dálkový ovlada 2311 Po et monitorovaných u ivatel celkem za rok 2009 : 129 P ehled instalovaných systém : m sto Jihlava: 62 mimo jihlavské: 46 Z toho: - m sta: Da ice, Humpolec, Havlí k v Brod, Chot bo, Pelh imov, T ebí, T e, Velká Bíte, Tel, Brtnice, Sv tlá nad Sázavou, Byst ice nad Pern tejnem - obce: Luka nad Jihlavou, eliv - mimo kraj Vyso ina: Brno, Jind ich v Hradec, Karda ova e ice, Ku im, Rosice u Brna Terminální stanice tís ové pé e AREÍON 8

9 Slu ba tís ové pé e je poskytována dlouhodob, jejím výsledkem je p edev ím psychická vyrovnanost a zklidn ní u ivatele, ke kterému dochází vlivem v domí dovolání se pomoci v jakékoliv situaci. Markantní zlep ení zdravotního stavu je patrné p edev ím u astmatik, kde se sni uje etnost záchvat. Ke stabilizaci zdravotního stavu dochází také u kardiak a diabetik. U velkého procenta vozí ká i osob s posti ením dolních kon etin odpadají obavy a deprese z astých pád, kdy si sami nejsou schopni pomoci. Organizace se ídí a p izp sobuje poskytované slu by platným a aktuálním: Standard m kvality sociálních slu eb Standard m Tís ové pé e Ka dý kontakt s u ivatelem a jeho e ení je zaznamenáno a archivováno. Tyto záznamy si operátorky p edávají v dy s kon ící slu bou a zárove jsou vyhodnocovány na poradách. Pou ívaná kvalitativní kritéria: kontrola zp tných vazeb poskytnutých slu eb analýza komplexnosti poskytované pomoci u ivateli analýza v asnosti poskytnutí slu by nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjekt v oblasti pé e o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných slu eb dále také slou í: statistická data, po et a struktura u ivatel, po et výjezd kvalita a kvantita zp tné vazby od u ivatel, rodinných p íslu ník a obvodního léka e rozsah, kvalita a aktuálnost a komplexnost slu eb spolupráce s médii efektivitu slu by zji ujeme p i osobních kontaktech s klienty V neposlední ad musíme uvést i fakt, e projekt tís ové pé e AREÍON je zárove i prevencí kriminality. 9

10 Osobní asistence Slu ba Osobní asistence IVOTa 90 Jihlava je poskytována od 1. zá í Osobní asistence je terénní sociální slu ba ur ená lidem, jejich schopnosti jsou sní eny nap. v oblastech osobní pé e, pou ívání ve ejných míst, pé e o domácnost, kontaktu s rodinou a ir í spole ností. Podstatou slu by je osobní pomoc se zvládnutím b ných ka dodenních dovedností a úkon, které by lov k d lal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní posti ení i jiné znevýhodn ní. Slu ba je poskytována v p irozeném prost edí, kde u ivatel ije, pracuje, vzd lává se apod., je poskytována na základ aktuální pot eby u ivatele. Osobní asistence je poskytována bez omezení asu, místa a úkon. Poslání organizace: Posláním o. s. IVOT 90 Jihlava je umo nit senior m, zdravotn posti eným d tem a dosp lým aktivní a smysluplné zapojení do spole nosti a umo nit jim ít v jejich p irozeném prost edí pomocí sociální slu by osobní asistence. Posláním osobní asistence zaji ované o. s. IVOT 90 Jihlava je, aby lidé, kte í ji vyu ívají, mohli ít stejným zp sobem ivota jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází z individuáln ur ených pot eb jednotlivých u ivatel, zachovává jejich lidskou d stojnost a podporuje je v sociálním za le ování. Cíle osobní asistence: 1) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) cílem poskytované slu by je u ivatel, který s pomocí osobní asistence zvládne b né ka dodenní innosti, které by d lal sám nebýt zdravotního posti ení nebo jiné znevýhod ující okolnosti setrvá v p irozeném sociálním prost edí 3) cílem poskytované slu by je u ivatel, který si b hem poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k podpo e rozvoje jeho sob sta nosti zachová vlastní styl ivota 4) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence udr uje a navazuje vztahy s p áteli, známými, rodinou umí navázat kontakt s jinou osobou umí si vyhledat vhodné aktivity 10

11 Cílová skupina 1. osoby s kombinovaným posti ením 2. osoby s mentálním posti ením 3. osoby s t lesným posti ením 4. osoby s jiným zdravotním posti ením 5. rodiny s d tmi 6. senio i Jiné zdravotní posti ení: ostatní zdravotní posti ení mimo smyslová posti ení Rodiny s d tmi: rodina, kde alespo jedno dít má kombinované, mentální, t lesné nebo jiné zdravotní posti ení Komu osobní asistence není ur ena: 1) osobám vy adujícím stálý odborný dohled a provád ní odborných o et ovatelských úkon 2) osobám trvale upoutanými na l ko, kde nespolupracují rodinní p íslu níci 3) osobám, které nepot ebují ke zvládání b ných úkon a dovedností pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám ijícím v takovém sociálním prost edí, je by mohlo zam stnance jakýmkoliv zp sobem ohrozit na zdraví Podmínky pro zahájení poskytování slu by osobní asistence: spln ní definované cílové skupiny v k min. 3 roky (vstup do mate ské koly) bydli t v Jihlav a okolí (bývalé území okresu Jihlava) souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cíl v individuálním plánu aktivní spolupráce u ivatele p i poskytování slu eb Principy poskytování Osobní asistence Slu ba Osobní asistence je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základ principu svobodné volby sociálních slu eb (na základ podání ádosti). Zam stnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních slu bách pro Osobní asistenci. 1. ochrana osobních údaj u ivatel a zachování ml enlivosti 2. individuální p ístup k u ivateli, který je v souladu s jeho p áním, rozhodnutím 3. respektování soukromí u ivatele 4. rovný p ístup ke v em u ivatel m 5. profesionální poskytování slu by 11

12 Nejmlad í u ivatel : 4 roky Nejstar í u ivatel : 88 let Pr m rný v k na ich u ivatel : 26,5 let U ivatelé vyu ívající sou asn slu eb AREÍONu a Osobní asistence: 4 Po et u ivatel celkem ( kolské i domácí prost edí) za rok 2009: 49 Z toho: 26 mu a 23 en Osobní asistenti nav tívili u ivatele v pr m ru m sí n 318krát a na jedné náv t v u u ivatele strávili pr m rn 2 hodiny. Vedoucí osobní asistence m la s u ivateli 374 telefonních kontakt a 125 osobních kontakt. U inila 14 kontrolních et ení a 49 krát sama u u ivatel asistovala. Osobní asistenti spl ují kvalifika ní po adavky dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách pracovník v sociálních slu bách. Slu by osobní asistence poskytujeme v pracovní dny zhruba od do hodin (pop ípad dle pot eb u ivatele a mo ností organizace). Obsah práce osobního asistenta vychází z individuálních pot eb ka dého u ivatele. Osobní asistenti pracují ve kolských za ízeních, v domácím prost edí a to v Jihlav a blízkém okolí. Osobní asistenti byli 60 % pracovní doby ve kolách a 40 % v domácím prost edí. Ceník osobní asistence platný od 1. dubna 2009: Osobní asistence ve kolském nebo p ed kolském za ízení: 30,- K za jednu hodinu OA (15,- K za ka dou zapo atou p l hodinu) - u ivatel hradí 2/3 z této ástky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistence v domácím prost edí: 80,- K za hodinu do 20 vy erpaných hodin za m síc (40,- K za zapo atou p lhodinu) 70,- K za hodinu od 21 do 40 vy erpaných hodin za m síc (35,- K za zapo atou p lhodinu) 60,- K za hodinu nad 40 vy erpaných hodin za m síc (30,- K za zapo atou p lhodinu) 12

13 Osobní asistenti p sobili v roce 2009 v t chto kolských za ízeních: - Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (Demlova 28) - Základní kola speciální Jihlava (B ezinova 31) - Základní kola Jihlava (Jungmannova 6) - Základní kola Kali t, okres Jihlava (Kali t 43) - Základní kola Stona ov, okres Jihlava (Stona ov 242) - Základní kola Jihlava (Demlova 32) - Základní kola Tel (Hradecká 234) - Základní kola Du ejov (Du ejov 86) V listopadu 2009 pro la slu ba Osobní asistence inspekcí kvality sociálních slu- eb s tímto výsledkem: Standardy kvality sociálních slu eb spln ny výborn, po et bod : 138, co je 95,83 %. 13

14 SEKCE DOBROVOLNÍK Akce pro leny IVOTa 90 - Jihlava v roce 2009: ples Bosch ást výt ku byla v nována ob anskému sdru- ení IVOT 90 - Jihlava, na podporu slu eb osobní asistence P edná ka o tís ové pé i v Tel i ve vzd lávacím a konferen ním centru M MT za p ítomnosti ombudsmana O. Motejla P edná ka o tís ové pé i na konferenci neziskových organizacích Karlovarského kraje ROTARY klub Jihlava p edání p ti kus po íta pro za- ízení internetové kavárny pro seniory P edstavování slu by AREÍON ve Fren tát pod Radho t m a navázání spolupráce p i poskytování tís ové pé e. - p edná ka o tís ové pé i TOKY, SVAZ EN - seniorek Den otev ených dve í - P edná ka o tís ové pé i Krajský ú ad Kraje Vyso ina - - Diabetologický den pro Vyso inu P edná ka o tís ové pé i pro Svaz en Jihlava seniorek Benefi ní koncert 14

15 Dobrovolníci IVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky (pracují bez nároku na mzdu). Dobrovolníci pracují p edev ím s lenskou základnou, aktivn spolupracují s asopisem IVOTNÍK, podílejí se na p íprav akcí pro leny I- VOTa 90 Jihlava. Dal í dobrovolníci - také z ad student - pomáhají nepravideln, a to zejména p i zaji ování v t ích hromadných akcí. I jim a jejich kolám (SVO S Jihlava, SZ a VZ Jihlava) pat í ná dík. Po et dobrovolných pracovník : 43 Po et odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 3370 Knihovna IVOTa 90 - Jihlava Knihovna v sou asné dob ítá více ne knih. Za jakých podmínek si u nás m ete knihu vyp j it? p edlo íte legitimaci lena IVOTa90 - Jihlava zaplatíte poplatek ve vý i 30,- K lh ta vrácení knih je 1 m síc 15

16 HOSPODA ENÍ Ekonomika IVOTa 90 Jihlava Ú et IVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava,Bene ova 15. ú.: /6 800 Ro ní uzáv rka pro rok 2008: P íjmy Výdaje Z STATEK ,75 K ,02 K ,73 K V ú etnictví bylo pou ito asové rozli ení náklad a výnos. D vodem byly p eplatky a nedoplatky AREÍONu a p edplatné asopisu IVOTNÍK. Da ové p iznání po ro ní uzáv rce bylo podáno na Finan ním ú ad v Jihlav v ádném termínu a naprostém po ádku. Kontroly IVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu AREÍON tís ová pé e pro seniory a zdravotn posti ené ob any dopadlo kladn. Stav a pohyby majetku a závazk organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav b ného ú tu SOU ET MAJETKU ,03 K ,- K ,00 K ,33 K ,36 K 16

17 P ehled o pen ních p íjmech a výdajích Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,90 K 2. Nájemné za prostory, provozní slu by ,05 K 3. Telefonní poplatky a po tovné ,22 K 4. Cestovné ,00 K 5. Terminální stanice + DMH ,00 K 6. Opravy a údr ba ,50 K 7. Pojistné a poplatky ,00 K 8. Mzdy, DP, DPP ,00 K 9. Sociální, zdravotní, zákonné poji t ní ,00 K 10: Ostatní výdaje ,35 K NÁKLADY CELKEM ,02 K P íjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 K 2. P ísp vek na innost z KÚ krajevyso ina ,00 K 3. p ísp vek na innost z Magistrátu m sta Jihlavy ,00 K 4. Úroky 207,87 K 5. P ísp vek na IVOTNÍK 234,00 K 6. P ísp vek na AREÍON, OA, ÚP ,00 K 7. Ostatní, výnosy, tr by OA, TP ,88 K 8. P ísp vek ob an 6 189,00 K VÝNOSY CELKEM ,75 K Úplný objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní sociálních slu eb a náklady na vlastní innosti (správu) organizace: DDNM program TS DDHM terminální stanice Slu by a práce k term. stanicím Nájemné a slu by Cestovné Mzdy ,00 K ,00 K ,50 K ,05 K , 00 K ,00 K 17

18 Zdrav. poj. organizace Soc. poj. organizace DPP CELKEM ,00 K ,00 K 0 K ,65 K Náklady na vlastní innost organizace AREÍON: Re ijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Po tovní poplatky Slu by a poji t ní, ostatní náklady, lenské p ísp vky CELKEM ,90 K ,00 K ,03 K ,56 K 734,00 K ,45 K ,94 K P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: MPSV Po tovní poplatky Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina ÚP CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 2. P íjmy od sponzor a dárc : ,00 K Ostatní, výnosy, slu by, tr by TP ,75 K CELKEM ,75 K PROJEKTNÍ OSOBNÍ ASISTENCE P íjmy: 1. Dotace MPSV - provoz ,00 K 2. P ísp vky na innost, Krajský ú ad kraje Vyso ina, Magistrát m sta Jihlavy ,00 K 3. Osobní asistence, ostatní slu by, tr by OA ,00 K 18

19 4. ÚP ,00 K VÝNOSY CELKEM ,00 K Výdaje: 1. Mzdy ,00 K 2. Sociální poji t ní ,00 K 3. Zdravotní poji t ní ,00 K 4. Ostatní ,43 K NÁKLADY CELKEM ,43 K P íjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,00 K ,00 K KOMPLETNÍ NÁKLADY NA PROJEKT OSOBNÍ ASISTENECE: P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina CELKEM 2. P íjmy od sponzor : CELKEM, tr by OA, slu by ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní soc. slu eb: Náklady pro pln ní sociální slu by OA: Mzdy Soc. poj. organizace Zdrav. poj. organizace CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Ostatní náklady ,43 K 19

20 NA I DÁRCI ZA ROK 2009 STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE Ministerstvo práce a sociálních v cí (http://www.mpsv.cz) Ú ad práce v Jihlav (http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info) Krajský ú ad kraje Vyso ina (http://www.kr-vysocina.cz) Statutární m sto Jihlava (http://www.jihlava.cz) DÁRCI BOSCH DIESEL s. r. o. (http://www.bosch.cz) Nadace O2 Nadace Open Society Fund Praha Rotary club Jihlava NEKO KLIMA, s.r.o. Nadace D tský mozek Obec Suchá Z Tel Obec Kamenice Obec Brtnice MUDr. Marta Mezníková MUDr. Zuzana Zatloukalová Paní Novotná Paní Dobrovolná Paní Horáková Paní Kvá ová D KUJEME. 20

21 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chot bo (http://www.benediktus.infobar.cz) eský rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/region/portal) Jihlavský deník (http://www.vlp.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních slu eb Jihlava (http://www.icssjihlava.cz) Liga za práva vozí ká Brno (http://www.ligavozic.cz) Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.wz.cz) M sto Jind ich v Hradec (http://www.jh.cz) M sto T e (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlí k v Brod (http://www.hb.caritas.cz) Oblastní charita Jihlava (http://www.jihlava.cz/charita) Oblastní charita Pelh imov (http://www.charitapelhrimov.cz) Oblastní charita T ebí (http://www.trebic.charita.cz) Oblastní charita T ebo (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s r.o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vyso ina (http://www.radiovysocina.cz) Sdru ení ELZA Praha Sdru ení Nové M sto na Morav (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vy í odborná kola sociální o. p. s. Jihlava (http://www.svoss.ji.cz) St ední zdravotnická kola, Vy í zdravotnická kola a Speciální koly Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz posti ených civiliza ními chorobami Jihlava Klub d chodc Jihlava Rada senior Jihlava Základní kola Jihlava, Jungmannova 6 (http://www.jungzs.cz) Základní kola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní kola Kali t (http://www.sweb.cz/zskaliste/) Základní kola Stona ov (http://www.zs.stonarov.indos.cz) Základní kola speciální Jihlava (http://www.pomskola.cz) IVOT 90 Hradec Králové IVOT 90 Kutná Hora IVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH RHO eská rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.org) KOUS Krajské koordina ní uskupení NO kraje Vyso ina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatel osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociáln zdravotní sekce poskytovatel sociálních slu eb kraje Vyso ina Rada pro rozvoj lidských zdroj kraje Vyso ina 21

22 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam len výboru IVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromad dne : V ra erá - p edsedkyn výboru sdru ení Václav Plánka - místop edseda výboru sdru ení Ing. Zuzana P chotová - lenka výboru RNDr. Ivan R i ka - len výboru JUDr. Dana Táborská - lenka výboru lenky revizní komise zvolené valnou hromadou dne : Dagmar Dubová Jana Hrev ová Management IVOTa 90 - Jihlava: Ing. Zuzana P chotová - editelka sdru ení Bc. Blanka Netolická, DiS - vedoucí osobní asistence Vladimíra Buká ková - asistentka editelky Blanka troblová - ekonomka sdru ení (do ) Marcela Kinclová ekonomka sdru ení (od ) Ing., Mgr. Alena eho ová projektový mana er Operátorky tís ové pé e: Kruti ová Iva Ku erová Eva Pape ová Libu e Stránská Jana pejtková Jarmila Kuchy ová Monika (od ) Sidimáková Olga (do ) 22

23 Osobní asistenti: Bene ová Markéta (MD) Dúcka Jana (od ) Fa inová Eva, DiS. Fexová Lenka (do ) Bc. Fi erová Hana (do ) He manovská Eva (MD) Chytilová Marcela (od ) Koudelová Lenka ( ) Loprais ermáková Monika (do ) Munduchová Alice (od ) Oulehlová Vít zslava (do ) Pavlasová Veronika (do ) Pernicová Zuzana ( do ) Petrá ová Jarmila (od ) Piska ová Radka Pohanková Miriam (od ) Satrapová Jana (do ) Solarová Dagmar Svobodová Pavla irajchová árka (od ) lechtová Hana (do ) mídová Miroslava astný Václav (od ) Vero ková Irena Weinerová Jaroslava (do ) Léka ka IVOTa 90 - Jihlava: MUDr. Zuzana Zatloukalová 23

24 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ: Valná hromada Revizní komise Výbor sdru ení P edsedkyn výboru Operátorky tís ové pé e editelka sdru ení Asistentka editelky Sociální pracovník Vedoucí osobní asistence Zástupkyn editelky Ekonomka Projektový mana er Léka ka IVOTa 90 - Jihlava Osobní asistenti 24

25 IVOT 90 - Jihlava NÁZEV ORGANIZACE: IVOT 90 Jihlava, o. s. ÍSLO A DATUM REGISTRACE: MV R. VSP/1-2890/90-R, SÍDLO: i kova 98, Jihlava INFOLINKA IVOTa 90 - Jihlava: TELEFON: WEB: I : STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Ing. Zuzana P chotová BANKOVNÍ SPOJENÍ: VOLKSBANK CZ a. s., Bene ova 15 Jihlava ÍSLO Ú TU: /6800 POSLÁNÍ: Jsme tu proto, abychom zlep ovali a prohlubovali kvalitu ivota celé spole nosti tím, e budeme p ispívat svou humanitární inností k e ení problém senior a zdravotn posti ených, kterým umo níme aktivn a smyslupln ít ve vlastním domov tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo za své stá í a nemoc nemusel styd t. HLAVNÍ PROGRAM: Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, p edev ím osam lých, sociáln handicapovaných a zdravotn posti ených v jejich vlastních domovech, v p irozeném prost edí, na které jsou zvyklí. 25

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

ŽIVOT 90 - Jihlava. Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením

ŽIVOT 90 - Jihlava. Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením ŽIVOT 90 - Jihlava Tísňová péče AREÍON Služba pro seniory a občany se zdravotním postižením Tísňová péče co to vlastně je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 41 Terénní sociální služba,

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90...4 Poradenství (Styk s ve ejností)...4

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 Koncepce rozvoje města Němčice nad Hanou v sociální oblasti na období 2013 2016 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 2656/05-60 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 1556/04-64 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Místo : Konice Dne: 7. 4. 2016 Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Vymezení pojmu a definice případové konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky)

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) PRAVIDLA A FORMULÁ E PRO ZAVÁD NÍ/RU ENÍ U IVATEL do Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) 1 ZAVÁD NÍ NOVÝCH U IVATEL 1.1 Zpravodajské jednotky (Zdra

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015 Příloha č. 2 usnesení č. 0402/12/R/ 1 z 5 Žadatel: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Číslo účtu, kód a název banky: Forma právnické osoby: Výčet osob s podílem v právnické osobě (žadateli): Výčet

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje o PREVALIS, o. s. Název: PREVALIS, o. s. Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 IČ: 22854771 DIČ: CZ22854771 Registrace: MV ČR

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 06.06.2016 Zpracoval Bc. Lenka Švecová, DiS. odbor Datum projednání v RM 13.06.2016 finanční Datum projednání v ZM 20.06.2016 Předkládá

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více