IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk s ve ejností)...4 asopis IVOTNÍK...5 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ...5 Tís ová pé e AREÍON...5 Osobní asistence...9 SEKCE DOBROVOLNÍK...13 Akce IVOTa 90 - Jihlava v roce Dobrovolníci...14 Knihovna IVOTa 90 Jihlava...14 HOSPODA ENÍ...15 NA I DÁRCI...19 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH...20 PERSONÁLNÍ ÚDAJE...21 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ Vá ení p átelé, v následujících stránkách Vám p iná íme p ehled aktivit, které v na em ob anském sdru ení prob hly v uplynulém roce Je samoz ejmé, e za ka dou aktivitou, kterou vykonáváme s láskou k lidem pot ebným, stojí konkrétní lov k z ad na ich zam stnanc. Zájem o na e slu by stupá ka dým rokem a poskytnutí slu eb je po ád závislé na finan ních dotacích. Na e spole nost po ád je t nedoce uje práci lidí v sociálních slu bách. Práce je finan n podhodnocena, ale p esto zam stnanci IVOTa 90 - Jihlava z stávají v rni svým u ivatel m, pomáhají pot ebným a umo ují jim ít d stojný a krásný podzim ivota. Uv domuji si, e pro tuto práci je pot eba velké srdce, aby uneslo v echny problémy se kterými se na i zam stnanci denn setkávají, vyslechnou spoustu ná k a p ejímají na sebe ást bolesti jiných lidí. Ka dý bol jednou pomine a nastanou lep í asy. Práv za tento lidský p ístup k u ivatel m na ich slu eb, za to, e otev ou svoje srdce pot ebným, pat í velké a up ímné pod kování v em zam stnanc m IVOTa 90 Jihlava, o. s. Ing. Zuzana P chotová editelka IVOTa 90 Jihlava 4

5 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Spo ívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat pot ebných pro seniory a zdravotn posti ené. Databáze obsahuje: adresá e organizací poskytujících slu by dávky státní sociální podpory d chodové zabezpe ení praktické rady seznam ostatních seniorských organizací, klub senior a zdravotn posti ených, které p ádají volno asové aktivity Infolinka IVOTa 90 - Jihlava Pomoc v jakékoliv nesnázi, kterou m e senior a zdravotn posti ený vyu ívat 24 hodin denn a 7 dn v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme senior m, zdravotn posti eným a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc p i problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osam lé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci respitní, podp rnou ve vztahu k rodinám, které doma pe ují o t ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných senior a zdravotn posti ených lidí Po et p ijatých hovor : 427 Poradenství a styk s ve ejností Kontaktní slu ba, p i které jsou poskytovány informace o innosti IVOTa 90 Jihlava a to nejen v Jihlav. Je to p irozené pokra ování Infolinky, kdy jde p edev ím o realizaci p edem telefonicky domluvených náv t v s pracovníky centra a externisty. Jedná se p edev ím o pomoc p i zaji ování p ísp vku na pé i, sepsání ádosti o p ísp vek na pé i, zaji t ní a vypln ní formulá, vy izování korespondence u ivatel m, poskytování r zných informací dle p ání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vy í odborná kola sociální. Studenti této koly pravideln (rozsah 2x týdn po 6 hodinách) provád jí náv t vy u u ivatel, zaji ují pro n nákupy, vyzvedávání lék, vycházky, tení, povídání atd. M sí ní pr m r náv t v u u ivatel : 130 5

6 asopis IVOTNÍK Dvoum sí ník o rozsahu 20 stránek formátu A5. Upozor uje na akce, které po ádá IVOT 90 - Jihlava. Radí a informuje odb ratele o sociálních, zdravotních, bytových a dal ích problémech b ného ivota. P iná í také aktuální informace z kulturního a spole enského ivota v R. Ve keré dal í informace o d ní v IVOT 90 Jihlava, o. s. najdete ve výv sné sk í ce na obchodním dom PRIOR na Masarykov nám stí, na na ich internetových stránkách a na nást nce v sídle sdru ení. Po et ísel v roce 2009: 6 Náklad: 45 6

7 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ Tís ová pé e AREÍON AREÍON vybavuje domácnost star ího, zdravotn posti eného a osam lého ob- ana terminální stanicí systému tís ové pé e, která zaji uje spojení s centrálním dispe inkem. Stav klient je tak touto slu bou po celých 24 hodin denn monitorován a je jim tak umo n n samostatný ivot v prost edí domova. V krizových, ne ekan nastalých situacích - náhlé zhor ení zdravotního stavu, pád, napadení apod. - klient se pouhým stiskem tla ítka zav eného na krku spojí s dispe inkem, jeho pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) okam it za ídí odbornou pomoc. Poslání: Ob anské sdru ení IVOTa 90 Jihlava umo uje senior m a lidem se zdravotním posti ením pomocí tís ové pé e z stat co nejdéle v jejich p irozeném prost edí tj. doma. Cílová skupina: lidé nad 18 let v ku dosp lí t lesn a zdravotn posti ení, senio i t lesn a zdravotn posti ení, bydlící sami ve svém byt, dom Cílová skupina, které neposkytujeme slu by Tís ové pé e: - d ti do 18 let v ku - nesly ící, kte í nemají naslouchací za ízení - lidé s mentálním posti ením a du evn nemocní - senio i zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom - dosp lí zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom Cíl: - napojit do systému slu by TP ro n alespo 15 zdravotn posti ených dosp lých nebo t lesn zdravotn posti ených dosp lých senior kraje Vyso ina a umo nit jim tak co nejdéle z stat v jejich p irozeném prost edí. Principy: do systému slu by TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme et ení, nikoho z adatel nediskriminujeme, pokud spl uje cílovou skupinu u ivatel uvedenou v informa ních materiálech, k u ivateli v dy p istupujeme jako partne i a ke v em u ivatel m stejn. oslovování v em u ivatel m vykáme a oslovujeme pan, paní s p idáním jeho p íjmení. 7

8 tato praxe se pou ívá p i telefonické komunikaci s u ivateli i p i osobním et ení v p ípad ádosti o slu bu TP, dále v p ípad napojování u ivatele do slu by TP v jeho byt, dom. Po et nov instalovaných systém tís ové pé e v roce Po et demontovaných terminálních stanic: 25 Po et oprav terminálních stanic: 9 Po et tís ových volání p edaných: - rychlé záchranné slu b : 6 - policii: 1 - ostatním (p íbuzní, sousedé): 232 P ehled kontakt s u ivateli: Naru ení objektu 168 Telefonní hovor 1105 Objekt bez pohybu 1389 Dálkový ovlada 2311 Po et monitorovaných u ivatel celkem za rok 2009 : 129 P ehled instalovaných systém : m sto Jihlava: 62 mimo jihlavské: 46 Z toho: - m sta: Da ice, Humpolec, Havlí k v Brod, Chot bo, Pelh imov, T ebí, T e, Velká Bíte, Tel, Brtnice, Sv tlá nad Sázavou, Byst ice nad Pern tejnem - obce: Luka nad Jihlavou, eliv - mimo kraj Vyso ina: Brno, Jind ich v Hradec, Karda ova e ice, Ku im, Rosice u Brna Terminální stanice tís ové pé e AREÍON 8

9 Slu ba tís ové pé e je poskytována dlouhodob, jejím výsledkem je p edev ím psychická vyrovnanost a zklidn ní u ivatele, ke kterému dochází vlivem v domí dovolání se pomoci v jakékoliv situaci. Markantní zlep ení zdravotního stavu je patrné p edev ím u astmatik, kde se sni uje etnost záchvat. Ke stabilizaci zdravotního stavu dochází také u kardiak a diabetik. U velkého procenta vozí ká i osob s posti ením dolních kon etin odpadají obavy a deprese z astých pád, kdy si sami nejsou schopni pomoci. Organizace se ídí a p izp sobuje poskytované slu by platným a aktuálním: Standard m kvality sociálních slu eb Standard m Tís ové pé e Ka dý kontakt s u ivatelem a jeho e ení je zaznamenáno a archivováno. Tyto záznamy si operátorky p edávají v dy s kon ící slu bou a zárove jsou vyhodnocovány na poradách. Pou ívaná kvalitativní kritéria: kontrola zp tných vazeb poskytnutých slu eb analýza komplexnosti poskytované pomoci u ivateli analýza v asnosti poskytnutí slu by nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjekt v oblasti pé e o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných slu eb dále také slou í: statistická data, po et a struktura u ivatel, po et výjezd kvalita a kvantita zp tné vazby od u ivatel, rodinných p íslu ník a obvodního léka e rozsah, kvalita a aktuálnost a komplexnost slu eb spolupráce s médii efektivitu slu by zji ujeme p i osobních kontaktech s klienty V neposlední ad musíme uvést i fakt, e projekt tís ové pé e AREÍON je zárove i prevencí kriminality. 9

10 Osobní asistence Slu ba Osobní asistence IVOTa 90 Jihlava je poskytována od 1. zá í Osobní asistence je terénní sociální slu ba ur ená lidem, jejich schopnosti jsou sní eny nap. v oblastech osobní pé e, pou ívání ve ejných míst, pé e o domácnost, kontaktu s rodinou a ir í spole ností. Podstatou slu by je osobní pomoc se zvládnutím b ných ka dodenních dovedností a úkon, které by lov k d lal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní posti ení i jiné znevýhodn ní. Slu ba je poskytována v p irozeném prost edí, kde u ivatel ije, pracuje, vzd lává se apod., je poskytována na základ aktuální pot eby u ivatele. Osobní asistence je poskytována bez omezení asu, místa a úkon. Poslání organizace: Posláním o. s. IVOT 90 Jihlava je umo nit senior m, zdravotn posti eným d tem a dosp lým aktivní a smysluplné zapojení do spole nosti a umo nit jim ít v jejich p irozeném prost edí pomocí sociální slu by osobní asistence. Posláním osobní asistence zaji ované o. s. IVOT 90 Jihlava je, aby lidé, kte í ji vyu ívají, mohli ít stejným zp sobem ivota jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází z individuáln ur ených pot eb jednotlivých u ivatel, zachovává jejich lidskou d stojnost a podporuje je v sociálním za le ování. Cíle osobní asistence: 1) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) cílem poskytované slu by je u ivatel, který s pomocí osobní asistence zvládne b né ka dodenní innosti, které by d lal sám nebýt zdravotního posti ení nebo jiné znevýhod ující okolnosti setrvá v p irozeném sociálním prost edí 3) cílem poskytované slu by je u ivatel, který si b hem poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k podpo e rozvoje jeho sob sta nosti zachová vlastní styl ivota 4) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence udr uje a navazuje vztahy s p áteli, známými, rodinou umí navázat kontakt s jinou osobou umí si vyhledat vhodné aktivity 10

11 Cílová skupina 1. osoby s kombinovaným posti ením 2. osoby s mentálním posti ením 3. osoby s t lesným posti ením 4. osoby s jiným zdravotním posti ením 5. rodiny s d tmi 6. senio i Jiné zdravotní posti ení: ostatní zdravotní posti ení mimo smyslová posti ení Rodiny s d tmi: rodina, kde alespo jedno dít má kombinované, mentální, t lesné nebo jiné zdravotní posti ení Komu osobní asistence není ur ena: 1) osobám vy adujícím stálý odborný dohled a provád ní odborných o et ovatelských úkon 2) osobám trvale upoutanými na l ko, kde nespolupracují rodinní p íslu níci 3) osobám, které nepot ebují ke zvládání b ných úkon a dovedností pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám ijícím v takovém sociálním prost edí, je by mohlo zam stnance jakýmkoliv zp sobem ohrozit na zdraví Podmínky pro zahájení poskytování slu by osobní asistence: spln ní definované cílové skupiny v k min. 3 roky (vstup do mate ské koly) bydli t v Jihlav a okolí (bývalé území okresu Jihlava) souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cíl v individuálním plánu aktivní spolupráce u ivatele p i poskytování slu eb Principy poskytování Osobní asistence Slu ba Osobní asistence je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základ principu svobodné volby sociálních slu eb (na základ podání ádosti). Zam stnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních slu bách pro Osobní asistenci. 1. ochrana osobních údaj u ivatel a zachování ml enlivosti 2. individuální p ístup k u ivateli, který je v souladu s jeho p áním, rozhodnutím 3. respektování soukromí u ivatele 4. rovný p ístup ke v em u ivatel m 5. profesionální poskytování slu by 11

12 Nejmlad í u ivatel : 4 roky Nejstar í u ivatel : 88 let Pr m rný v k na ich u ivatel : 26,5 let U ivatelé vyu ívající sou asn slu eb AREÍONu a Osobní asistence: 4 Po et u ivatel celkem ( kolské i domácí prost edí) za rok 2009: 49 Z toho: 26 mu a 23 en Osobní asistenti nav tívili u ivatele v pr m ru m sí n 318krát a na jedné náv t v u u ivatele strávili pr m rn 2 hodiny. Vedoucí osobní asistence m la s u ivateli 374 telefonních kontakt a 125 osobních kontakt. U inila 14 kontrolních et ení a 49 krát sama u u ivatel asistovala. Osobní asistenti spl ují kvalifika ní po adavky dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách pracovník v sociálních slu bách. Slu by osobní asistence poskytujeme v pracovní dny zhruba od do hodin (pop ípad dle pot eb u ivatele a mo ností organizace). Obsah práce osobního asistenta vychází z individuálních pot eb ka dého u ivatele. Osobní asistenti pracují ve kolských za ízeních, v domácím prost edí a to v Jihlav a blízkém okolí. Osobní asistenti byli 60 % pracovní doby ve kolách a 40 % v domácím prost edí. Ceník osobní asistence platný od 1. dubna 2009: Osobní asistence ve kolském nebo p ed kolském za ízení: 30,- K za jednu hodinu OA (15,- K za ka dou zapo atou p l hodinu) - u ivatel hradí 2/3 z této ástky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistence v domácím prost edí: 80,- K za hodinu do 20 vy erpaných hodin za m síc (40,- K za zapo atou p lhodinu) 70,- K za hodinu od 21 do 40 vy erpaných hodin za m síc (35,- K za zapo atou p lhodinu) 60,- K za hodinu nad 40 vy erpaných hodin za m síc (30,- K za zapo atou p lhodinu) 12

13 Osobní asistenti p sobili v roce 2009 v t chto kolských za ízeních: - Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (Demlova 28) - Základní kola speciální Jihlava (B ezinova 31) - Základní kola Jihlava (Jungmannova 6) - Základní kola Kali t, okres Jihlava (Kali t 43) - Základní kola Stona ov, okres Jihlava (Stona ov 242) - Základní kola Jihlava (Demlova 32) - Základní kola Tel (Hradecká 234) - Základní kola Du ejov (Du ejov 86) V listopadu 2009 pro la slu ba Osobní asistence inspekcí kvality sociálních slu- eb s tímto výsledkem: Standardy kvality sociálních slu eb spln ny výborn, po et bod : 138, co je 95,83 %. 13

14 SEKCE DOBROVOLNÍK Akce pro leny IVOTa 90 - Jihlava v roce 2009: ples Bosch ást výt ku byla v nována ob anskému sdru- ení IVOT 90 - Jihlava, na podporu slu eb osobní asistence P edná ka o tís ové pé i v Tel i ve vzd lávacím a konferen ním centru M MT za p ítomnosti ombudsmana O. Motejla P edná ka o tís ové pé i na konferenci neziskových organizacích Karlovarského kraje ROTARY klub Jihlava p edání p ti kus po íta pro za- ízení internetové kavárny pro seniory P edstavování slu by AREÍON ve Fren tát pod Radho t m a navázání spolupráce p i poskytování tís ové pé e. - p edná ka o tís ové pé i TOKY, SVAZ EN - seniorek Den otev ených dve í - P edná ka o tís ové pé i Krajský ú ad Kraje Vyso ina - - Diabetologický den pro Vyso inu P edná ka o tís ové pé i pro Svaz en Jihlava seniorek Benefi ní koncert 14

15 Dobrovolníci IVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky (pracují bez nároku na mzdu). Dobrovolníci pracují p edev ím s lenskou základnou, aktivn spolupracují s asopisem IVOTNÍK, podílejí se na p íprav akcí pro leny I- VOTa 90 Jihlava. Dal í dobrovolníci - také z ad student - pomáhají nepravideln, a to zejména p i zaji ování v t ích hromadných akcí. I jim a jejich kolám (SVO S Jihlava, SZ a VZ Jihlava) pat í ná dík. Po et dobrovolných pracovník : 43 Po et odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 3370 Knihovna IVOTa 90 - Jihlava Knihovna v sou asné dob ítá více ne knih. Za jakých podmínek si u nás m ete knihu vyp j it? p edlo íte legitimaci lena IVOTa90 - Jihlava zaplatíte poplatek ve vý i 30,- K lh ta vrácení knih je 1 m síc 15

16 HOSPODA ENÍ Ekonomika IVOTa 90 Jihlava Ú et IVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava,Bene ova 15. ú.: /6 800 Ro ní uzáv rka pro rok 2008: P íjmy Výdaje Z STATEK ,75 K ,02 K ,73 K V ú etnictví bylo pou ito asové rozli ení náklad a výnos. D vodem byly p eplatky a nedoplatky AREÍONu a p edplatné asopisu IVOTNÍK. Da ové p iznání po ro ní uzáv rce bylo podáno na Finan ním ú ad v Jihlav v ádném termínu a naprostém po ádku. Kontroly IVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu AREÍON tís ová pé e pro seniory a zdravotn posti ené ob any dopadlo kladn. Stav a pohyby majetku a závazk organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav b ného ú tu SOU ET MAJETKU ,03 K ,- K ,00 K ,33 K ,36 K 16

17 P ehled o pen ních p íjmech a výdajích Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,90 K 2. Nájemné za prostory, provozní slu by ,05 K 3. Telefonní poplatky a po tovné ,22 K 4. Cestovné ,00 K 5. Terminální stanice + DMH ,00 K 6. Opravy a údr ba ,50 K 7. Pojistné a poplatky ,00 K 8. Mzdy, DP, DPP ,00 K 9. Sociální, zdravotní, zákonné poji t ní ,00 K 10: Ostatní výdaje ,35 K NÁKLADY CELKEM ,02 K P íjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 K 2. P ísp vek na innost z KÚ krajevyso ina ,00 K 3. p ísp vek na innost z Magistrátu m sta Jihlavy ,00 K 4. Úroky 207,87 K 5. P ísp vek na IVOTNÍK 234,00 K 6. P ísp vek na AREÍON, OA, ÚP ,00 K 7. Ostatní, výnosy, tr by OA, TP ,88 K 8. P ísp vek ob an 6 189,00 K VÝNOSY CELKEM ,75 K Úplný objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní sociálních slu eb a náklady na vlastní innosti (správu) organizace: DDNM program TS DDHM terminální stanice Slu by a práce k term. stanicím Nájemné a slu by Cestovné Mzdy ,00 K ,00 K ,50 K ,05 K , 00 K ,00 K 17

18 Zdrav. poj. organizace Soc. poj. organizace DPP CELKEM ,00 K ,00 K 0 K ,65 K Náklady na vlastní innost organizace AREÍON: Re ijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Po tovní poplatky Slu by a poji t ní, ostatní náklady, lenské p ísp vky CELKEM ,90 K ,00 K ,03 K ,56 K 734,00 K ,45 K ,94 K P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: MPSV Po tovní poplatky Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina ÚP CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 2. P íjmy od sponzor a dárc : ,00 K Ostatní, výnosy, slu by, tr by TP ,75 K CELKEM ,75 K PROJEKTNÍ OSOBNÍ ASISTENCE P íjmy: 1. Dotace MPSV - provoz ,00 K 2. P ísp vky na innost, Krajský ú ad kraje Vyso ina, Magistrát m sta Jihlavy ,00 K 3. Osobní asistence, ostatní slu by, tr by OA ,00 K 18

19 4. ÚP ,00 K VÝNOSY CELKEM ,00 K Výdaje: 1. Mzdy ,00 K 2. Sociální poji t ní ,00 K 3. Zdravotní poji t ní ,00 K 4. Ostatní ,43 K NÁKLADY CELKEM ,43 K P íjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,00 K ,00 K KOMPLETNÍ NÁKLADY NA PROJEKT OSOBNÍ ASISTENECE: P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina CELKEM 2. P íjmy od sponzor : CELKEM, tr by OA, slu by ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní soc. slu eb: Náklady pro pln ní sociální slu by OA: Mzdy Soc. poj. organizace Zdrav. poj. organizace CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Ostatní náklady ,43 K 19

20 NA I DÁRCI ZA ROK 2009 STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE Ministerstvo práce a sociálních v cí (http://www.mpsv.cz) Ú ad práce v Jihlav (http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info) Krajský ú ad kraje Vyso ina (http://www.kr-vysocina.cz) Statutární m sto Jihlava (http://www.jihlava.cz) DÁRCI BOSCH DIESEL s. r. o. (http://www.bosch.cz) Nadace O2 Nadace Open Society Fund Praha Rotary club Jihlava NEKO KLIMA, s.r.o. Nadace D tský mozek Obec Suchá Z Tel Obec Kamenice Obec Brtnice MUDr. Marta Mezníková MUDr. Zuzana Zatloukalová Paní Novotná Paní Dobrovolná Paní Horáková Paní Kvá ová D KUJEME. 20

21 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chot bo (http://www.benediktus.infobar.cz) eský rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/region/portal) Jihlavský deník (http://www.vlp.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních slu eb Jihlava (http://www.icssjihlava.cz) Liga za práva vozí ká Brno (http://www.ligavozic.cz) Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.wz.cz) M sto Jind ich v Hradec (http://www.jh.cz) M sto T e (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlí k v Brod (http://www.hb.caritas.cz) Oblastní charita Jihlava (http://www.jihlava.cz/charita) Oblastní charita Pelh imov (http://www.charitapelhrimov.cz) Oblastní charita T ebí (http://www.trebic.charita.cz) Oblastní charita T ebo (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s r.o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vyso ina (http://www.radiovysocina.cz) Sdru ení ELZA Praha Sdru ení Nové M sto na Morav (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vy í odborná kola sociální o. p. s. Jihlava (http://www.svoss.ji.cz) St ední zdravotnická kola, Vy í zdravotnická kola a Speciální koly Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz posti ených civiliza ními chorobami Jihlava Klub d chodc Jihlava Rada senior Jihlava Základní kola Jihlava, Jungmannova 6 (http://www.jungzs.cz) Základní kola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní kola Kali t (http://www.sweb.cz/zskaliste/) Základní kola Stona ov (http://www.zs.stonarov.indos.cz) Základní kola speciální Jihlava (http://www.pomskola.cz) IVOT 90 Hradec Králové IVOT 90 Kutná Hora IVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH RHO eská rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.org) KOUS Krajské koordina ní uskupení NO kraje Vyso ina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatel osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociáln zdravotní sekce poskytovatel sociálních slu eb kraje Vyso ina Rada pro rozvoj lidských zdroj kraje Vyso ina 21

22 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam len výboru IVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromad dne : V ra erá - p edsedkyn výboru sdru ení Václav Plánka - místop edseda výboru sdru ení Ing. Zuzana P chotová - lenka výboru RNDr. Ivan R i ka - len výboru JUDr. Dana Táborská - lenka výboru lenky revizní komise zvolené valnou hromadou dne : Dagmar Dubová Jana Hrev ová Management IVOTa 90 - Jihlava: Ing. Zuzana P chotová - editelka sdru ení Bc. Blanka Netolická, DiS - vedoucí osobní asistence Vladimíra Buká ková - asistentka editelky Blanka troblová - ekonomka sdru ení (do ) Marcela Kinclová ekonomka sdru ení (od ) Ing., Mgr. Alena eho ová projektový mana er Operátorky tís ové pé e: Kruti ová Iva Ku erová Eva Pape ová Libu e Stránská Jana pejtková Jarmila Kuchy ová Monika (od ) Sidimáková Olga (do ) 22

23 Osobní asistenti: Bene ová Markéta (MD) Dúcka Jana (od ) Fa inová Eva, DiS. Fexová Lenka (do ) Bc. Fi erová Hana (do ) He manovská Eva (MD) Chytilová Marcela (od ) Koudelová Lenka ( ) Loprais ermáková Monika (do ) Munduchová Alice (od ) Oulehlová Vít zslava (do ) Pavlasová Veronika (do ) Pernicová Zuzana ( do ) Petrá ová Jarmila (od ) Piska ová Radka Pohanková Miriam (od ) Satrapová Jana (do ) Solarová Dagmar Svobodová Pavla irajchová árka (od ) lechtová Hana (do ) mídová Miroslava astný Václav (od ) Vero ková Irena Weinerová Jaroslava (do ) Léka ka IVOTa 90 - Jihlava: MUDr. Zuzana Zatloukalová 23

24 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ: Valná hromada Revizní komise Výbor sdru ení P edsedkyn výboru Operátorky tís ové pé e editelka sdru ení Asistentka editelky Sociální pracovník Vedoucí osobní asistence Zástupkyn editelky Ekonomka Projektový mana er Léka ka IVOTa 90 - Jihlava Osobní asistenti 24

25 IVOT 90 - Jihlava NÁZEV ORGANIZACE: IVOT 90 Jihlava, o. s. ÍSLO A DATUM REGISTRACE: MV R. VSP/1-2890/90-R, SÍDLO: i kova 98, Jihlava INFOLINKA IVOTa 90 - Jihlava: TELEFON: WEB: I : STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Ing. Zuzana P chotová BANKOVNÍ SPOJENÍ: VOLKSBANK CZ a. s., Bene ova 15 Jihlava ÍSLO Ú TU: /6800 POSLÁNÍ: Jsme tu proto, abychom zlep ovali a prohlubovali kvalitu ivota celé spole nosti tím, e budeme p ispívat svou humanitární inností k e ení problém senior a zdravotn posti ených, kterým umo níme aktivn a smyslupln ít ve vlastním domov tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo za své stá í a nemoc nemusel styd t. HLAVNÍ PROGRAM: Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, p edev ím osam lých, sociáln handicapovaných a zdravotn posti ených v jejich vlastních domovech, v p irozeném prost edí, na které jsou zvyklí. 25

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ... 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 3 INFOMEDIÁLNÍ SEKCE... 5 4 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012 Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více