IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk s ve ejností)...4 asopis IVOTNÍK...5 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ...5 Tís ová pé e AREÍON...5 Osobní asistence...9 SEKCE DOBROVOLNÍK...13 Akce IVOTa 90 - Jihlava v roce Dobrovolníci...14 Knihovna IVOTa 90 Jihlava...14 HOSPODA ENÍ...15 NA I DÁRCI...19 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH...20 PERSONÁLNÍ ÚDAJE...21 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ Vá ení p átelé, v následujících stránkách Vám p iná íme p ehled aktivit, které v na em ob anském sdru ení prob hly v uplynulém roce Je samoz ejmé, e za ka dou aktivitou, kterou vykonáváme s láskou k lidem pot ebným, stojí konkrétní lov k z ad na ich zam stnanc. Zájem o na e slu by stupá ka dým rokem a poskytnutí slu eb je po ád závislé na finan ních dotacích. Na e spole nost po ád je t nedoce uje práci lidí v sociálních slu bách. Práce je finan n podhodnocena, ale p esto zam stnanci IVOTa 90 - Jihlava z stávají v rni svým u ivatel m, pomáhají pot ebným a umo ují jim ít d stojný a krásný podzim ivota. Uv domuji si, e pro tuto práci je pot eba velké srdce, aby uneslo v echny problémy se kterými se na i zam stnanci denn setkávají, vyslechnou spoustu ná k a p ejímají na sebe ást bolesti jiných lidí. Ka dý bol jednou pomine a nastanou lep í asy. Práv za tento lidský p ístup k u ivatel m na ich slu eb, za to, e otev ou svoje srdce pot ebným, pat í velké a up ímné pod kování v em zam stnanc m IVOTa 90 Jihlava, o. s. Ing. Zuzana P chotová editelka IVOTa 90 Jihlava 4

5 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Spo ívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat pot ebných pro seniory a zdravotn posti ené. Databáze obsahuje: adresá e organizací poskytujících slu by dávky státní sociální podpory d chodové zabezpe ení praktické rady seznam ostatních seniorských organizací, klub senior a zdravotn posti ených, které p ádají volno asové aktivity Infolinka IVOTa 90 - Jihlava Pomoc v jakékoliv nesnázi, kterou m e senior a zdravotn posti ený vyu ívat 24 hodin denn a 7 dn v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme senior m, zdravotn posti eným a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc p i problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osam lé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci respitní, podp rnou ve vztahu k rodinám, které doma pe ují o t ce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných senior a zdravotn posti ených lidí Po et p ijatých hovor : 427 Poradenství a styk s ve ejností Kontaktní slu ba, p i které jsou poskytovány informace o innosti IVOTa 90 Jihlava a to nejen v Jihlav. Je to p irozené pokra ování Infolinky, kdy jde p edev ím o realizaci p edem telefonicky domluvených náv t v s pracovníky centra a externisty. Jedná se p edev ím o pomoc p i zaji ování p ísp vku na pé i, sepsání ádosti o p ísp vek na pé i, zaji t ní a vypln ní formulá, vy izování korespondence u ivatel m, poskytování r zných informací dle p ání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vy í odborná kola sociální. Studenti této koly pravideln (rozsah 2x týdn po 6 hodinách) provád jí náv t vy u u ivatel, zaji ují pro n nákupy, vyzvedávání lék, vycházky, tení, povídání atd. M sí ní pr m r náv t v u u ivatel : 130 5

6 asopis IVOTNÍK Dvoum sí ník o rozsahu 20 stránek formátu A5. Upozor uje na akce, které po ádá IVOT 90 - Jihlava. Radí a informuje odb ratele o sociálních, zdravotních, bytových a dal ích problémech b ného ivota. P iná í také aktuální informace z kulturního a spole enského ivota v R. Ve keré dal í informace o d ní v IVOT 90 Jihlava, o. s. najdete ve výv sné sk í ce na obchodním dom PRIOR na Masarykov nám stí, na na ich internetových stránkách a na nást nce v sídle sdru ení. Po et ísel v roce 2009: 6 Náklad: 45 6

7 SEKCE ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ Tís ová pé e AREÍON AREÍON vybavuje domácnost star ího, zdravotn posti eného a osam lého ob- ana terminální stanicí systému tís ové pé e, která zaji uje spojení s centrálním dispe inkem. Stav klient je tak touto slu bou po celých 24 hodin denn monitorován a je jim tak umo n n samostatný ivot v prost edí domova. V krizových, ne ekan nastalých situacích - náhlé zhor ení zdravotního stavu, pád, napadení apod. - klient se pouhým stiskem tla ítka zav eného na krku spojí s dispe inkem, jeho pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) okam it za ídí odbornou pomoc. Poslání: Ob anské sdru ení IVOTa 90 Jihlava umo uje senior m a lidem se zdravotním posti ením pomocí tís ové pé e z stat co nejdéle v jejich p irozeném prost edí tj. doma. Cílová skupina: lidé nad 18 let v ku dosp lí t lesn a zdravotn posti ení, senio i t lesn a zdravotn posti ení, bydlící sami ve svém byt, dom Cílová skupina, které neposkytujeme slu by Tís ové pé e: - d ti do 18 let v ku - nesly ící, kte í nemají naslouchací za ízení - lidé s mentálním posti ením a du evn nemocní - senio i zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom - dosp lí zdravotn nebo t lesn posti ení ne ijící sami v byt, dom Cíl: - napojit do systému slu by TP ro n alespo 15 zdravotn posti ených dosp lých nebo t lesn zdravotn posti ených dosp lých senior kraje Vyso ina a umo nit jim tak co nejdéle z stat v jejich p irozeném prost edí. Principy: do systému slu by TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme et ení, nikoho z adatel nediskriminujeme, pokud spl uje cílovou skupinu u ivatel uvedenou v informa ních materiálech, k u ivateli v dy p istupujeme jako partne i a ke v em u ivatel m stejn. oslovování v em u ivatel m vykáme a oslovujeme pan, paní s p idáním jeho p íjmení. 7

8 tato praxe se pou ívá p i telefonické komunikaci s u ivateli i p i osobním et ení v p ípad ádosti o slu bu TP, dále v p ípad napojování u ivatele do slu by TP v jeho byt, dom. Po et nov instalovaných systém tís ové pé e v roce Po et demontovaných terminálních stanic: 25 Po et oprav terminálních stanic: 9 Po et tís ových volání p edaných: - rychlé záchranné slu b : 6 - policii: 1 - ostatním (p íbuzní, sousedé): 232 P ehled kontakt s u ivateli: Naru ení objektu 168 Telefonní hovor 1105 Objekt bez pohybu 1389 Dálkový ovlada 2311 Po et monitorovaných u ivatel celkem za rok 2009 : 129 P ehled instalovaných systém : m sto Jihlava: 62 mimo jihlavské: 46 Z toho: - m sta: Da ice, Humpolec, Havlí k v Brod, Chot bo, Pelh imov, T ebí, T e, Velká Bíte, Tel, Brtnice, Sv tlá nad Sázavou, Byst ice nad Pern tejnem - obce: Luka nad Jihlavou, eliv - mimo kraj Vyso ina: Brno, Jind ich v Hradec, Karda ova e ice, Ku im, Rosice u Brna Terminální stanice tís ové pé e AREÍON 8

9 Slu ba tís ové pé e je poskytována dlouhodob, jejím výsledkem je p edev ím psychická vyrovnanost a zklidn ní u ivatele, ke kterému dochází vlivem v domí dovolání se pomoci v jakékoliv situaci. Markantní zlep ení zdravotního stavu je patrné p edev ím u astmatik, kde se sni uje etnost záchvat. Ke stabilizaci zdravotního stavu dochází také u kardiak a diabetik. U velkého procenta vozí ká i osob s posti ením dolních kon etin odpadají obavy a deprese z astých pád, kdy si sami nejsou schopni pomoci. Organizace se ídí a p izp sobuje poskytované slu by platným a aktuálním: Standard m kvality sociálních slu eb Standard m Tís ové pé e Ka dý kontakt s u ivatelem a jeho e ení je zaznamenáno a archivováno. Tyto záznamy si operátorky p edávají v dy s kon ící slu bou a zárove jsou vyhodnocovány na poradách. Pou ívaná kvalitativní kritéria: kontrola zp tných vazeb poskytnutých slu eb analýza komplexnosti poskytované pomoci u ivateli analýza v asnosti poskytnutí slu by nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjekt v oblasti pé e o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných slu eb dále také slou í: statistická data, po et a struktura u ivatel, po et výjezd kvalita a kvantita zp tné vazby od u ivatel, rodinných p íslu ník a obvodního léka e rozsah, kvalita a aktuálnost a komplexnost slu eb spolupráce s médii efektivitu slu by zji ujeme p i osobních kontaktech s klienty V neposlední ad musíme uvést i fakt, e projekt tís ové pé e AREÍON je zárove i prevencí kriminality. 9

10 Osobní asistence Slu ba Osobní asistence IVOTa 90 Jihlava je poskytována od 1. zá í Osobní asistence je terénní sociální slu ba ur ená lidem, jejich schopnosti jsou sní eny nap. v oblastech osobní pé e, pou ívání ve ejných míst, pé e o domácnost, kontaktu s rodinou a ir í spole ností. Podstatou slu by je osobní pomoc se zvládnutím b ných ka dodenních dovedností a úkon, které by lov k d lal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní posti ení i jiné znevýhodn ní. Slu ba je poskytována v p irozeném prost edí, kde u ivatel ije, pracuje, vzd lává se apod., je poskytována na základ aktuální pot eby u ivatele. Osobní asistence je poskytována bez omezení asu, místa a úkon. Poslání organizace: Posláním o. s. IVOT 90 Jihlava je umo nit senior m, zdravotn posti eným d tem a dosp lým aktivní a smysluplné zapojení do spole nosti a umo nit jim ít v jejich p irozeném prost edí pomocí sociální slu by osobní asistence. Posláním osobní asistence zaji ované o. s. IVOT 90 Jihlava je, aby lidé, kte í ji vyu ívají, mohli ít stejným zp sobem ivota jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází z individuáln ur ených pot eb jednotlivých u ivatel, zachovává jejich lidskou d stojnost a podporuje je v sociálním za le ování. Cíle osobní asistence: 1) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) cílem poskytované slu by je u ivatel, který s pomocí osobní asistence zvládne b né ka dodenní innosti, které by d lal sám nebýt zdravotního posti ení nebo jiné znevýhod ující okolnosti setrvá v p irozeném sociálním prost edí 3) cílem poskytované slu by je u ivatel, který si b hem poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k podpo e rozvoje jeho sob sta nosti zachová vlastní styl ivota 4) cílem poskytované slu by je u ivatel, který b hem poskytování osobní asistence udr uje a navazuje vztahy s p áteli, známými, rodinou umí navázat kontakt s jinou osobou umí si vyhledat vhodné aktivity 10

11 Cílová skupina 1. osoby s kombinovaným posti ením 2. osoby s mentálním posti ením 3. osoby s t lesným posti ením 4. osoby s jiným zdravotním posti ením 5. rodiny s d tmi 6. senio i Jiné zdravotní posti ení: ostatní zdravotní posti ení mimo smyslová posti ení Rodiny s d tmi: rodina, kde alespo jedno dít má kombinované, mentální, t lesné nebo jiné zdravotní posti ení Komu osobní asistence není ur ena: 1) osobám vy adujícím stálý odborný dohled a provád ní odborných o et ovatelských úkon 2) osobám trvale upoutanými na l ko, kde nespolupracují rodinní p íslu níci 3) osobám, které nepot ebují ke zvládání b ných úkon a dovedností pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám ijícím v takovém sociálním prost edí, je by mohlo zam stnance jakýmkoliv zp sobem ohrozit na zdraví Podmínky pro zahájení poskytování slu by osobní asistence: spln ní definované cílové skupiny v k min. 3 roky (vstup do mate ské koly) bydli t v Jihlav a okolí (bývalé území okresu Jihlava) souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cíl v individuálním plánu aktivní spolupráce u ivatele p i poskytování slu eb Principy poskytování Osobní asistence Slu ba Osobní asistence je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základ principu svobodné volby sociálních slu eb (na základ podání ádosti). Zam stnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních slu bách pro Osobní asistenci. 1. ochrana osobních údaj u ivatel a zachování ml enlivosti 2. individuální p ístup k u ivateli, který je v souladu s jeho p áním, rozhodnutím 3. respektování soukromí u ivatele 4. rovný p ístup ke v em u ivatel m 5. profesionální poskytování slu by 11

12 Nejmlad í u ivatel : 4 roky Nejstar í u ivatel : 88 let Pr m rný v k na ich u ivatel : 26,5 let U ivatelé vyu ívající sou asn slu eb AREÍONu a Osobní asistence: 4 Po et u ivatel celkem ( kolské i domácí prost edí) za rok 2009: 49 Z toho: 26 mu a 23 en Osobní asistenti nav tívili u ivatele v pr m ru m sí n 318krát a na jedné náv t v u u ivatele strávili pr m rn 2 hodiny. Vedoucí osobní asistence m la s u ivateli 374 telefonních kontakt a 125 osobních kontakt. U inila 14 kontrolních et ení a 49 krát sama u u ivatel asistovala. Osobní asistenti spl ují kvalifika ní po adavky dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách pracovník v sociálních slu bách. Slu by osobní asistence poskytujeme v pracovní dny zhruba od do hodin (pop ípad dle pot eb u ivatele a mo ností organizace). Obsah práce osobního asistenta vychází z individuálních pot eb ka dého u ivatele. Osobní asistenti pracují ve kolských za ízeních, v domácím prost edí a to v Jihlav a blízkém okolí. Osobní asistenti byli 60 % pracovní doby ve kolách a 40 % v domácím prost edí. Ceník osobní asistence platný od 1. dubna 2009: Osobní asistence ve kolském nebo p ed kolském za ízení: 30,- K za jednu hodinu OA (15,- K za ka dou zapo atou p l hodinu) - u ivatel hradí 2/3 z této ástky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistence v domácím prost edí: 80,- K za hodinu do 20 vy erpaných hodin za m síc (40,- K za zapo atou p lhodinu) 70,- K za hodinu od 21 do 40 vy erpaných hodin za m síc (35,- K za zapo atou p lhodinu) 60,- K za hodinu nad 40 vy erpaných hodin za m síc (30,- K za zapo atou p lhodinu) 12

13 Osobní asistenti p sobili v roce 2009 v t chto kolských za ízeních: - Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (Demlova 28) - Základní kola speciální Jihlava (B ezinova 31) - Základní kola Jihlava (Jungmannova 6) - Základní kola Kali t, okres Jihlava (Kali t 43) - Základní kola Stona ov, okres Jihlava (Stona ov 242) - Základní kola Jihlava (Demlova 32) - Základní kola Tel (Hradecká 234) - Základní kola Du ejov (Du ejov 86) V listopadu 2009 pro la slu ba Osobní asistence inspekcí kvality sociálních slu- eb s tímto výsledkem: Standardy kvality sociálních slu eb spln ny výborn, po et bod : 138, co je 95,83 %. 13

14 SEKCE DOBROVOLNÍK Akce pro leny IVOTa 90 - Jihlava v roce 2009: ples Bosch ást výt ku byla v nována ob anskému sdru- ení IVOT 90 - Jihlava, na podporu slu eb osobní asistence P edná ka o tís ové pé i v Tel i ve vzd lávacím a konferen ním centru M MT za p ítomnosti ombudsmana O. Motejla P edná ka o tís ové pé i na konferenci neziskových organizacích Karlovarského kraje ROTARY klub Jihlava p edání p ti kus po íta pro za- ízení internetové kavárny pro seniory P edstavování slu by AREÍON ve Fren tát pod Radho t m a navázání spolupráce p i poskytování tís ové pé e. - p edná ka o tís ové pé i TOKY, SVAZ EN - seniorek Den otev ených dve í - P edná ka o tís ové pé i Krajský ú ad Kraje Vyso ina - - Diabetologický den pro Vyso inu P edná ka o tís ové pé i pro Svaz en Jihlava seniorek Benefi ní koncert 14

15 Dobrovolníci IVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky (pracují bez nároku na mzdu). Dobrovolníci pracují p edev ím s lenskou základnou, aktivn spolupracují s asopisem IVOTNÍK, podílejí se na p íprav akcí pro leny I- VOTa 90 Jihlava. Dal í dobrovolníci - také z ad student - pomáhají nepravideln, a to zejména p i zaji ování v t ích hromadných akcí. I jim a jejich kolám (SVO S Jihlava, SZ a VZ Jihlava) pat í ná dík. Po et dobrovolných pracovník : 43 Po et odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 3370 Knihovna IVOTa 90 - Jihlava Knihovna v sou asné dob ítá více ne knih. Za jakých podmínek si u nás m ete knihu vyp j it? p edlo íte legitimaci lena IVOTa90 - Jihlava zaplatíte poplatek ve vý i 30,- K lh ta vrácení knih je 1 m síc 15

16 HOSPODA ENÍ Ekonomika IVOTa 90 Jihlava Ú et IVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava,Bene ova 15. ú.: /6 800 Ro ní uzáv rka pro rok 2008: P íjmy Výdaje Z STATEK ,75 K ,02 K ,73 K V ú etnictví bylo pou ito asové rozli ení náklad a výnos. D vodem byly p eplatky a nedoplatky AREÍONu a p edplatné asopisu IVOTNÍK. Da ové p iznání po ro ní uzáv rce bylo podáno na Finan ním ú ad v Jihlav v ádném termínu a naprostém po ádku. Kontroly IVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu AREÍON tís ová pé e pro seniory a zdravotn posti ené ob any dopadlo kladn. Stav a pohyby majetku a závazk organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav b ného ú tu SOU ET MAJETKU ,03 K ,- K ,00 K ,33 K ,36 K 16

17 P ehled o pen ních p íjmech a výdajích Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,90 K 2. Nájemné za prostory, provozní slu by ,05 K 3. Telefonní poplatky a po tovné ,22 K 4. Cestovné ,00 K 5. Terminální stanice + DMH ,00 K 6. Opravy a údr ba ,50 K 7. Pojistné a poplatky ,00 K 8. Mzdy, DP, DPP ,00 K 9. Sociální, zdravotní, zákonné poji t ní ,00 K 10: Ostatní výdaje ,35 K NÁKLADY CELKEM ,02 K P íjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 K 2. P ísp vek na innost z KÚ krajevyso ina ,00 K 3. p ísp vek na innost z Magistrátu m sta Jihlavy ,00 K 4. Úroky 207,87 K 5. P ísp vek na IVOTNÍK 234,00 K 6. P ísp vek na AREÍON, OA, ÚP ,00 K 7. Ostatní, výnosy, tr by OA, TP ,88 K 8. P ísp vek ob an 6 189,00 K VÝNOSY CELKEM ,75 K Úplný objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní sociálních slu eb a náklady na vlastní innosti (správu) organizace: DDNM program TS DDHM terminální stanice Slu by a práce k term. stanicím Nájemné a slu by Cestovné Mzdy ,00 K ,00 K ,50 K ,05 K , 00 K ,00 K 17

18 Zdrav. poj. organizace Soc. poj. organizace DPP CELKEM ,00 K ,00 K 0 K ,65 K Náklady na vlastní innost organizace AREÍON: Re ijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Po tovní poplatky Slu by a poji t ní, ostatní náklady, lenské p ísp vky CELKEM ,90 K ,00 K ,03 K ,56 K 734,00 K ,45 K ,94 K P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: MPSV Po tovní poplatky Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina ÚP CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 2. P íjmy od sponzor a dárc : ,00 K Ostatní, výnosy, slu by, tr by TP ,75 K CELKEM ,75 K PROJEKTNÍ OSOBNÍ ASISTENCE P íjmy: 1. Dotace MPSV - provoz ,00 K 2. P ísp vky na innost, Krajský ú ad kraje Vyso ina, Magistrát m sta Jihlavy ,00 K 3. Osobní asistence, ostatní slu by, tr by OA ,00 K 18

19 4. ÚP ,00 K VÝNOSY CELKEM ,00 K Výdaje: 1. Mzdy ,00 K 2. Sociální poji t ní ,00 K 3. Zdravotní poji t ní ,00 K 4. Ostatní ,43 K NÁKLADY CELKEM ,43 K P íjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA ,00 K ,00 K KOMPLETNÍ NÁKLADY NA PROJEKT OSOBNÍ ASISTENECE: P ehled rozsahu p íjm (výnos ) v len ní podle zdroj : Zdroje p íjm : 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát m sta Jihlavy Krajský ú ad kraje Vyso ina CELKEM 2. P íjmy od sponzor : CELKEM, tr by OA, slu by ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Objem náklad v len ní na náklady vynalo ené pro pln ní soc. slu eb: Náklady pro pln ní sociální slu by OA: Mzdy Soc. poj. organizace Zdrav. poj. organizace CELKEM ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Ostatní náklady ,43 K 19

20 NA I DÁRCI ZA ROK 2009 STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE Ministerstvo práce a sociálních v cí (http://www.mpsv.cz) Ú ad práce v Jihlav (http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info) Krajský ú ad kraje Vyso ina (http://www.kr-vysocina.cz) Statutární m sto Jihlava (http://www.jihlava.cz) DÁRCI BOSCH DIESEL s. r. o. (http://www.bosch.cz) Nadace O2 Nadace Open Society Fund Praha Rotary club Jihlava NEKO KLIMA, s.r.o. Nadace D tský mozek Obec Suchá Z Tel Obec Kamenice Obec Brtnice MUDr. Marta Mezníková MUDr. Zuzana Zatloukalová Paní Novotná Paní Dobrovolná Paní Horáková Paní Kvá ová D KUJEME. 20

21 SPOLUPRÁCE, LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chot bo (http://www.benediktus.infobar.cz) eský rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/region/portal) Jihlavský deník (http://www.vlp.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních slu eb Jihlava (http://www.icssjihlava.cz) Liga za práva vozí ká Brno (http://www.ligavozic.cz) Mate ská kola a Speciáln pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.wz.cz) M sto Jind ich v Hradec (http://www.jh.cz) M sto T e (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlí k v Brod (http://www.hb.caritas.cz) Oblastní charita Jihlava (http://www.jihlava.cz/charita) Oblastní charita Pelh imov (http://www.charitapelhrimov.cz) Oblastní charita T ebí (http://www.trebic.charita.cz) Oblastní charita T ebo (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s r.o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vyso ina (http://www.radiovysocina.cz) Sdru ení ELZA Praha Sdru ení Nové M sto na Morav (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vy í odborná kola sociální o. p. s. Jihlava (http://www.svoss.ji.cz) St ední zdravotnická kola, Vy í zdravotnická kola a Speciální koly Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz posti ených civiliza ními chorobami Jihlava Klub d chodc Jihlava Rada senior Jihlava Základní kola Jihlava, Jungmannova 6 (http://www.jungzs.cz) Základní kola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní kola Kali t (http://www.sweb.cz/zskaliste/) Základní kola Stona ov (http://www.zs.stonarov.indos.cz) Základní kola speciální Jihlava (http://www.pomskola.cz) IVOT 90 Hradec Králové IVOT 90 Kutná Hora IVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) LENSTVÍ V ORGANIZACÍCH RHO eská rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.org) KOUS Krajské koordina ní uskupení NO kraje Vyso ina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatel osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociáln zdravotní sekce poskytovatel sociálních slu eb kraje Vyso ina Rada pro rozvoj lidských zdroj kraje Vyso ina 21

22 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam len výboru IVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromad dne : V ra erá - p edsedkyn výboru sdru ení Václav Plánka - místop edseda výboru sdru ení Ing. Zuzana P chotová - lenka výboru RNDr. Ivan R i ka - len výboru JUDr. Dana Táborská - lenka výboru lenky revizní komise zvolené valnou hromadou dne : Dagmar Dubová Jana Hrev ová Management IVOTa 90 - Jihlava: Ing. Zuzana P chotová - editelka sdru ení Bc. Blanka Netolická, DiS - vedoucí osobní asistence Vladimíra Buká ková - asistentka editelky Blanka troblová - ekonomka sdru ení (do ) Marcela Kinclová ekonomka sdru ení (od ) Ing., Mgr. Alena eho ová projektový mana er Operátorky tís ové pé e: Kruti ová Iva Ku erová Eva Pape ová Libu e Stránská Jana pejtková Jarmila Kuchy ová Monika (od ) Sidimáková Olga (do ) 22

23 Osobní asistenti: Bene ová Markéta (MD) Dúcka Jana (od ) Fa inová Eva, DiS. Fexová Lenka (do ) Bc. Fi erová Hana (do ) He manovská Eva (MD) Chytilová Marcela (od ) Koudelová Lenka ( ) Loprais ermáková Monika (do ) Munduchová Alice (od ) Oulehlová Vít zslava (do ) Pavlasová Veronika (do ) Pernicová Zuzana ( do ) Petrá ová Jarmila (od ) Piska ová Radka Pohanková Miriam (od ) Satrapová Jana (do ) Solarová Dagmar Svobodová Pavla irajchová árka (od ) lechtová Hana (do ) mídová Miroslava astný Václav (od ) Vero ková Irena Weinerová Jaroslava (do ) Léka ka IVOTa 90 - Jihlava: MUDr. Zuzana Zatloukalová 23

24 SCHÉMATICKÝ NÁ RT ORGANIZA NÍ STRUKTURY ZA ÍZENÍ: Valná hromada Revizní komise Výbor sdru ení P edsedkyn výboru Operátorky tís ové pé e editelka sdru ení Asistentka editelky Sociální pracovník Vedoucí osobní asistence Zástupkyn editelky Ekonomka Projektový mana er Léka ka IVOTa 90 - Jihlava Osobní asistenti 24

25 IVOT 90 - Jihlava NÁZEV ORGANIZACE: IVOT 90 Jihlava, o. s. ÍSLO A DATUM REGISTRACE: MV R. VSP/1-2890/90-R, SÍDLO: i kova 98, Jihlava INFOLINKA IVOTa 90 - Jihlava: TELEFON: WEB: I : STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Ing. Zuzana P chotová BANKOVNÍ SPOJENÍ: VOLKSBANK CZ a. s., Bene ova 15 Jihlava ÍSLO Ú TU: /6800 POSLÁNÍ: Jsme tu proto, abychom zlep ovali a prohlubovali kvalitu ivota celé spole nosti tím, e budeme p ispívat svou humanitární inností k e ení problém senior a zdravotn posti ených, kterým umo níme aktivn a smyslupln ít ve vlastním domov tak dlouho, jak je to jen mo né a budeme je provázet podzimem ivota tak, aby se nikdo za své stá í a nemoc nemusel styd t. HLAVNÍ PROGRAM: Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, p edev ím osam lých, sociáln handicapovaných a zdravotn posti ených v jejich vlastních domovech, v p irozeném prost edí, na které jsou zvyklí. 25

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více