ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha

2 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha

3 c MCSSP, 2001 ISBN 80????? 2

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, ústředními pojmy Adresáře, který držíte v rukách, jsou slova služba a pomoc. Každý den se po celém světě na kratší či delší čas spojují při nezištné službě a obětavé pomoci osudy lidí z pomáhajících profesí s osudy těch, kteří se nemají dobře a potřebují podporu, přijetí, respekt, pochopení a samozřejmě odbornou pomoc. Všimněte si prosím, až budete listovat tímto Adresářem, jak přibývá projektů, které se snaží tu hlavní uzdravující a pomáhající sílu nalézt v klientovi samotném. Které ho nevytrhávají z jeho přirozeného, by třeba problematického prostředí, ale snaží se najít pomoc co nejblíže: v jeho nitru a zkušenosti, s pomocí rodiny, přátel, komunity. A také si povšimněte, že přibývá služeb pro profesionály z pomáhajících profesí, pro ošetřovatele, terapeuty, poradce I oni totiž ve své službě potřebují podporu, radu, přitakání a neustávající hledání smyslu své práce. Hlavní město Praha si uvědomuje nesmírnou důležitost kvalitních sociálních služeb a péče pro rovnováhu lidského společenství. Samo tradičně zajiš uje provoz především domů pro seniory, těžce nemocné a handicapované občany. Pražská obec však ví, že mnohé druhy služeb a péče umí velmi dobře a dokonce nejlépe zajistit občanský neziskový sektor. Každoročně proto nemalou částkou podporuje projekty sdružení a nadací nabízející sociální, sociálně-zdravotní a preventivní služby. Rok 2000 přinesl v oblasti spolupráce Magistrátu s neziskovým sektorem dvě významné novinky. Tou první je ustanovení volného sdružení pražských nestátních organizací působících v sociální a sociálně-zdravotní oblasti, které bude spolupracovat s pražskými zastupiteli na vytváření obecní sociální politiky, na pravidelném zpracování regionálních plánů sociálních služeb. Druhou novinkou je možnost podpořit kvalitní projekty organizací, s nimiž má obec dobré zkušenosti, víceletým grantem, který pečlivě vybraným poskytovatelům sociálních služeb zajistí finanční jistotu pro dlouhodobou práci. Tento Adresář, tak jako jemu podobné sborníky před ním, pravděpodobně svede cesty mnoha lidí dohromady. Nezmiňuje jména, ale za každou adresou, za každým jménem organizace stojí zcela konkrétní lidé připravení pomoci. V jistém smyslu je to optimistický dokument o naší době, o níž se někdy tvrdí, že je tvrdá, materiální, plná egoismu. Tento Adresář nabízí pohled z jiného úhlu; říká, že je tu mnoho lidí, kteří chtějí a umí doprovázet potřebného člověka na cestě k plnějšímu a kvalitnějšímu životu. Nech Vám tento Adresář dobře slouží. Otto Kechner náměstek primátora hl. města Prahy pro zdravotnictví a sociální věci 3

5 Obsah Úvodní slovo / 3 Obsah / 4 Metodická poznámka / 6 Přehled typů sociálních služeb / 8 Adresář / 14 Rejstřík / 93 Krizová pomoc / 93 Linky důvěry, telefonická intervence / 93 Oběti násilí, oběti kriminality / 93 Dítě v ohrožení (Syndrom CAN) / 94 Děti a mládež ohrožené delikvencí / 94 Péče o děti a rodinu, podpora ohrožených rodin / 95 Raná péče/intervence / 95 Výchovné a diagnostické ústavy / 96 Azyly, noclehárny / 96 Charitativní a humanitární pomoc / 96 Ústavy sociální péče / 97 Zdravotně a tělesně postižení / 97 Smyslově postižení / 101 Mentálně postižení / 102 Lidé s kombinovaným postižením / 103 Duševně nemocní a lidé s psychiatrickými problémy / 103 AIDS, HIV pozitivní, prevence sexuálně přenosných chorob / 104 Závislí na drogách a ohrožení drogou / 104 Lidé se specifickou závislostí / 105 Nízkoprahová centra, streetwork / 105 Poradny / 106 Terapie / 109 Rehabilitace / 111 Chráněné dílny, podporované a přechodné zaměstnávání / 111 Chráněné bydlení / 112 Domovy důchodců, penziony pro důchodce / 112 Senioři, důchodci / 112 Respitní péče / 115 4

6 Obsah Etnické menšiny / 116 Věznění a propuštění / 116 Cizinci a uprchlíci / 116 Nezaměstnaní a ohrožení nezaměstnaností / 116 Vzdělávání / 117 Lidská práva / 117 Církevní a náboženská společenství / 117 Pečovatelské a ošetřovatelské služby / 119 Opravný lístek a dotazník / 122 Dovětek / 125 Vaše poznámky / 126 5

7 Metodická poznámka Milí přátelé, tento Adresář je určen především vám, kteří jste se dostali do obtížné životní situace a hledáte profesionální sociální pomoc. A také vám, sociálním pracovníkům, terapeutům, poradcům, kteří se snažíte pro své klienty vyhledat optimální a dostupné služby. Podává podrobný přehled o síti pražských zařízení, které poskytují sociální, sociálně zdravotní a terapeutické služby. Spojuje tedy lidi s lidmi; to je jeho smysl a cíl. Jak hledat v Adresáři? Základem Adresáře je textová část. V ní jsou abecedně uspořádány organizace a zařízení. Každá z těchto organizací a zařízení je označena a předznamenána pořadovým číslem, které vám umožní rychlé vyhledání pomocí rejstříků. Pro vaši rychlou a snadnou orientaci v samotném Adresáři jsme do horní části stránky umístili číselný a abecední odkaz, který vám napoví, v které části textu se právě nacházíte. Samotný záznam o organizaci je oproti adresářům z minulých let doplněn o stručný, ale obsažný popis zaměření, činnosti a klientely dané organizace. Nově také přibyly ové adresy a odkazy na webové stránky. Tato textová část je předznamenána slovníčkem, ve kterém jsme se pokusili vystihnout podstatu a obsah práce jednotlivých typů zařízení a služeb. Jestliže tedy najdete v textu např. informaci, že dané zařízení poskytuje chráněné bydlení, můžete si na tomto místě nalistovat shrnující definici tohoto typu služby. Naše názvosloví vychází z běžně užívaných pojmů v této profesní oblasti a je doplněno názvoslovím, které používá v navrhovaném znění nový Zákon o sociálních službách. V předposlední části Adresáře najdete Rejstříky. Záznamy jsou zde zařazeny pod jednotlivé obsahové kapitoly, jejichž jména mají abecední posloupnost. Záznam v Rejstříku je přehledně graficky členěn. Napoví vám, na území kterého městského obvodu se zařízení nachází, udá jeho jméno a odkáže vás pomocí orientačního pořadového čísla do té části Adresáře, kde se o vámi vybraném zařízení dozvíte všechny důležité podrobnosti. Poslední část Adresáře je určena poskytovatelům sociálních služeb. Obsahuje dotazník, na jehož základě Adresář vznikl, opravný lístek a některé další informace důležité pro další dobrou spolupráci nás, vydavatelů, a vás, poskytovatelů služeb. Tento Adresář vznikal pro nás zcela novou cestou. Data byla zanesena do databáze vytvořené v programu Access a poté převedena do tištěné podoby. Práce to byla zajímavá, ale ve své novosti i trochu problematická. Některé organizace budete patrně postrádat, u některých budou uvedeny chybné informace. Věřte, že nás všechny tyto chyby mrzí a omlouváme se za ně. Chtěli bychom vás zároveň požádat o pomoc při zdokonalování tohoto Adresáře, který může vyjít opět za půl roku, bude-li k tomu dostatek prostředků. 6

8 Metodická poznámka Veškeré vaše připomínky, náměty a opravné informace zasílejte prosím na tyto adresy: Oddělení sociální práce ADRESÁŘ Městské centrum sociálních služeb a prevence cz Chelčickoho Praha 3 Další informace najdete na internetové adrese: Richard Veleta vedoucí oddělení sociální práce editor Adresáře 7

9 Přehled typů sociálních služeb AZYLOVÉ DOMY Azylové domy jsou určeny k přechodnému i déletrvajícímu bydlení lidí bez domova. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro lidi bez domova a pro lidi v nouzi. Součástí služeb je také obecné poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, volnočasové a vzdělávací programy a psychosociální terapie. DENNÍ CENTRA Denní centra jsou určena lidem, které nemají zabezpečeny nezbytné podmínky na přežití s cílem tyto podmínky zabezpečit, snížit sociální i zdravotní rizika, která těmto osobám jejich způsob života přináší a v případě jejich zájmu poskytnout informace nebo zprostředkovat služby související s možností řešení jejich situace. Služby zahrnují poradenství, stravu, hygienu a pomoc při prosazování práv a zájmů. DENNÍ STACIONÁŘ Denní stacionář je zařízení zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Denní stacionáře umožňují kontakt se společenským prostředím, pomáhají klientům při prosazování práv a zájmů a nabízejí nejrůznější způsoby trávení volného času. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV (dětský, pro mládež) Zde se rozhoduje na základě diagnostických šetření o dalším umístění dítěte nebo mladého člověka (do výchovného ústavu, náhradní rodinné péče, rodiny apod.). Podnětem k pobytu může být bu soudní nařízení (návrh ústavní výchovy, předběžné opatření) nebo žádost o dobrovolný pobyt spočívající v dohodě mezi vedoucím ústavu, rodiči (zákonnými zástupci) svěřence a svěřencem samotným. DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI Poskytují pomoc osamělým matkám s malými dětmi a výjimečně též osamělým těhotným ženám, které se ocitly v obtížné situaci. Nabízejí ubytování, výchovnou a poradenskou péči, sociální služby. DOMOVY PRO SENIORY A OBČANY S POSTIŽENÍM Domovy poskytují komplex služeb občanům, kteří nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných důvodů zajiš ovat své životní potřeby vlastními silami v domácím prostředí. Domov se snaží vytvářet podmínky pro jejich důstojný život. Domovy nabízejí ubytování, stravování, hygienu, ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity a poradenství. 8

10 Přehled typů sociálních služeb DOMY NA PŮL CESTY Nabízejí časově omezenou komplexní služba lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, např. ztratili domov, vrátili se z výkonu trestu nebo přišli po nabytí zletilosti z výchovných ústavů. Nabízejí bydlení a současně sociální trénink zaměřený na rozvoj schopnosti samostatně a zodpovědně žít. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Klienty chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení jim poskytuje podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení poskytuje ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství a často i terapeutickou pomoc. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Chráněné dílny nabízejí neohrožující pracovní prostředí pro občany, kteří mají ztíženou možnost případně vůbec nemohou uplatnit se na trhu práce např. v důsledku duševní nemoci. Velmi často jde o řemeslné dílny, např. keramické. K-CENTRUM Kontaktní centrum (Káčko) je jedním z typů nízkoprahového zařízení. Orientuje se na první kontaktování a anonymní poskytování pomoci drogově závislým s minimální motivací na léčbu. Cílem jeho činnosti je zejména snižování zdravotních a sociálních rizik uživatelů drog. Při K-centrech často fungují i krizové telefonní linky a streetwork. Káčka nabízejí krizovou intervenci, zprostředkování odborného lékařského vyšetření, sociální poradenství, výměny stříkaček a jehel, minimální potravinový a vitamínový program a další služby. KLUBY DŮCHODCŮ Kluby důchodců slouží k setkávání starých a zdravotně postižených občanů. Nabízejí společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. KOMUNITNÍ PRÁCE Metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství (komunit) v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají. Vychází z toho, že komunita má více sil a možností než jedinec a že je potřeba dát těmto silám možnost se projevit. KONTAKTNÍ PRÁCE Cílem kontaktní práce je navazovat kontakt a poskytovat sociální pomoc lidem a sociálním skupinám, které nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci (například lidem, kteří v důsledku závislosti na drogách žijí ohrožujícím způsobem života). Kontaktní práci vykonávají přímo v terénu streetworkeři, jako zázemí pro tato setkávání a práci často slouží nízkoprahová centra. 9

11 Přehled typů sociálních služeb KRIZOVÁ POMOC Cílem krizové pomoci je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. Krizová pomoc je krátkodobá, trvá obvykle do sedmi dnů. Poskytována je nepřetržitě a v dosahu má krizové lůžko. KURÁTOR PRO MLÁDEŽ Zaměstnanec sociálního odboru okresních nebo obvodních úřadů. K jeho klientele patří: děti mladší 15 let, které se dopustily činu, který by byl u osob starších klasifikován jako trestný; mladiství (15 18), kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu a bylo u nich zahájeno trestní stíhání; děti a mladiství s vážnými opakovanými poruchami chování (útěky, závislost, absence). K náplni práce kurátora pro mládež patří následující činnosti: anamnestická a terénní práce s ohroženou skupinou i jednotlivci, zprostředkování odborných služeb, spolupráce s orgány činnými v trestním nebo přestupkovém řízení, předávání zpráv o dítěti/mladistvém, poskytování sociálně právního, výchovného, příp. psychologického poradenství dětem i rodičům, účast u soudního projednávání případu, podávání návrhů alternativní výchovy a podíl na jejich realizaci, příprava podkladů pro řízení o výchovných opatřeních, péče o propuštěné z ústavní výchovy, organizace preventivních programů. MATEŘSKÁ CENTRA Centra, kam přicházejí maminky společně s dětmi. Jsou organizovány přímo rodinami nebo matkami a poskytují alternativu k možnostem být s dětmi doma anebo je dát do školky. Program a poskytované služby záleží na dohodě mezi jednotlivými matkami a na jejich iniciativě. Patří sem například pořádání bazarů, jazykové kursy, cvičení s dětmi, kavárna, herna. Centra jsou otevřena pro všechny nově příchozí. NOCLEHÁRNY Nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu, nocleh, případně stravu za úhradu, odvedenou práci, nebo zdarma osobám bez přístřeší. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života a v případě zájmu poskytnout informace o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE Jde o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta/pečovatele ty úkony, které mu jeho postižení neumožňuje zvládnout. Mezi základní služby patří osobní péče, osobní hygiena, toaleta, oblékání, doprava, doprovod, vstávání a ukládání, polohování lůžka, pomoc při zajištění chodu domácnosti, příprava jídla, úklid, volnočasové aktivity. 10

12 Přehled typů sociálních služeb PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poskytuje ambulantní péči v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve školním systému. Zajiš uje diagnostiku, poradenství a terapii v oblasti poruch učení a chování, psychologické a pedagogické poradenství realizaci programů v rámci prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží ve školském systému; zprostředkovává kontakt na specializovaná zařízení. PENZIONY Tyto domovy jsou určeny lidem, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Podporují v maximální míře běžný způsob života. V případě zhoršení soběstačnosti klienta poskytuje penzion dle svých možností i další služby. Nabízejí ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči včetně hygieny, pomoc při zajištění chodu domácnosti, volnočasové aktivity a poradenství. PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Podporované zaměstnávání je časově omezený komplex služeb, jehož cílem je podporovat zájemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro osoby znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení si místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. a zájmů PORADENSTVÍ Poradny podávají lidem informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízejí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhají tyto možnosti uskutečňovat. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Poradny zajiš ují výchovnou a poradenskou péči v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a pomáhají odstraňovat jejich narušování. Věnují se manželstvím ohroženým rozvratem, oblasti porozvodové péče, mezigeneračním vztahům v rodinách, rodinám zasaženým nezaměstnaností, projevům agresivity v rodinách atd. PRACOVNICE OPD Zaměstnankyně oddělení péče o rodinu a děti na obvodních a městských úřadech. Věnuje se rodinám, které řádně neplní svou funkci, dětem z neúplných rodin, dětem, které mají sklony k delikventnímu chování. Provádí šetření v rodinách, spolupracuje s různými institucemi ve prospěch dítěte, nabízí poradenskou činnost rodičům, dětem, budoucím matkám, pěstounům. Vyhledává ohrožené děti a zprostředkovává odbornou pomoc. 11

13 Přehled typů sociálních služeb PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci; zahrnuje nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se v něm, a to v prostředí trhu práce a za pomoci socioterapeuta. RANÁ PÉČE Raná péče/intervence je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku nejčastěji se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. RESPITNÍ PÉČE Respitní péče je komplex služeb směrovaný výhradně tam, kde je domácí péče o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti zajiš ována rodinným členem, který pečuje celodenně. Adresátem služby je pečovatel, ten, kdo pečuje. Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil. Místo, kde je respitní péče poskytována, je závislé na rozhodnutí klienta, převážně to bývá domácnost, v řídkých případech rezidenční rodina, zařízení denního nebo týdenního typu. SOCIÁLNÍ ASISTENT Pouliční sociální pracovník zřízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, působí při městských a okresních úřadech. Pracuje formou kontaktní práce s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí. STACIONÁŘE Stacionáře zabezpečují dlouhodobě a pravidelně ve specializovaném zařízení následující komplex služeb: aktivační, vzdělávací a výchovné služby, kontakt se společenským prostředím, pomoc při zajiš ování práv a zájmů, stravování, péči o osobní hygienu. Tento komplex služeb poskytují klientům, kteří nemohou žít pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci zcela samostatně, ale rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám, či osobám blízkým. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Terapeutické komunity jsou speciální rezidenční zařízení, které poskytují střednědobou a dlouhodobou léčbu a resocializaci lidem závislým na návykových látkách s cílem zotavení od zneužívání drog, změny životního stylu a plnohodnotného zapojení těchto osob do každodenního života. 12

14 Přehled typů sociálních služeb TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (streetwork, sociální práce na ulici) Streetworker bu působí jako předsunutý pracovník nízkoprahového zařízení nebo zaměstnanec městských či státních úřadů (sociální asistent viz). Pohybuje se na místech, kde se potenciální klienti vyskytují (ulice, kluby, bary, pasáže, herny, diskotéky). K jeho klientele patří skupiny velkoměstských dětí a mládeže páchající trestnou činnost, potenciálně rizikové skupiny, bezdomovci, uživatelé drog, prostitutky, prostituté. ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE Pečují o děti, mládež i dospělé s tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, o chronicky závislé osoby, chronicky psychicky nemocné osoby a seniory. Jednotlivé ústavy se zaměřují většinou jen na určitou klientelu. VÝCHOVNÉ ÚSTAVY (pro děti, pro mládež, pro děti i mládež) Výchovné zařízení pro děti a mládež, kteří se dopustili trestného činu. Svěřenci jsou do nich umis ováni na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy, usnesení o předběžném umístění v ústavu) nebo po dohodě s rodiči. Výchovné ústavy zajiš ují dlouhodobou péči, vzdělání, přípravu na budoucí povolání. 13

15 1 7 / A Adresář A 1 A-Centrum, středisko podpory zdraví, o. s. Na Bělidle Praha 5 TEL POPIS Rodinné výcvikové kurzy pro děti a mládež s nadváhou. Klub je určen dětem a mládeži ve věku let, které mají nadprůměrnou tělesnou hmotnost a subjektivně své potíže poci ují jako zátěž. Prenatální cvičení. Příprava k porodu, příprava na šestinedělí. 2 ACORUS psychosociální centrum TEL FAX POPIS Komunitní azylové zařízení pro ženy a jejich děti, které se staly obě mi domácího násilí. Nabízí pobytový i ambulantní program, osvětu a vzdělávání, volnočasové programy pro děti klientek, psychoterapii, dětskou psychodiagnostiku. Acorus pořádá workshopy pro pracovníky v pomáhajících prostředích. 3 ADRA nadace a občanské sdružení Klikatá Praha 5 TEL FAX URL POPIS Mezinárodní humanitární organizace. Poskytuje nejen rychlou pomoc v případě přírodních katastrof a válek, ale připravuje a realizuje i rozvojové projekty, které vedou ke zlepšení zdraví a životní úrovně lidí. 4 Agentura domácí ošetřovatelské péče 28. pluku Praha 10 TEL Agentura domácí péče Na Pískách Praha 6 TEL Agentura Květa domácí ošetřovatelská péče Kouřimská Praha 3 TEL AIDS centrum Bulovka Budínova Praha 8 TEL POPIS Pomoc a péče nemocným AIDS. Zdravotně-sociální oddělení a poradenství. 14

16 8 13 / A 8 Akademie práce a zdraví ČR Podskalská Praha 2 TEL FAX POPIS Pořádá vzdělávací programy pro organizace i jednotlivce v oblasti prevence poškození zdraví z práce a poskytuje bezplatné sociálně-právní, pracovně-právní, rodinné a občanské poradenství. 9 Alen sdružení žen po ablaci prsu Vratislavova Praha 2 TEL , večer URL web.quick.cz/alenpraha POPIS Sdružení pomáhá ženám po ablaci prsu při návratu do kvalitního života po fyzické i psychické stránce. Pořádá rekondiční pobyty, cvičení, plavání, vycházky do přírody, zdravotnické přednášky a předávání zkušeností. 10 Altego, nadace 28. pluku 10/ Praha 10 TEL 05/ FAX 05/ POPIS Podporuje integrační a outdoorové pobyty pro děti po úrazech a s vrozenými vadami. Pořádá programy pro rozvoj osobnosti, týmovou spolupráci, rozvoj komunikace a sebedůvěry, sebepoznání, tvořivost. 11 Ambulance pro poruchy paměti Šrobárova Praha 10 TEL POPIS Určená pro pacienty s poruchami paměti, případně spojené s poruchami řeči, osobnostními změnami, poruchami orientace. Nachází se ve Vinohradské nemocnici. 12 Amnesty International Palackého 9 TEL URL POPIS Celosvětové dobrovolnické hnutí za lidská práva, zejména: 1. proti trestu smrti, 2. osvobození vězňů svědomí, 3. spravedlivý soudní proces pro politické vězně, 4. proti mimosoudním popravám a tzv. zmizením. 13 Anonymní alkoholici Na Poříčí Praha 1 TEL URL help-psych.cz POPIS Svépomocné hnutí mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. AA denně pořádají skupinová sezení otevřená i uzavřená. 15

17 14 21 / A 14 Arcidiecézní charita Praha Azylový dům a poradna sv. Terezie Pernerova Praha 8 TEL POPIS Azylový dům určený pro muže i ženy bez přístřeší na krátkodobé krizové pobyty. Poradna je určena především lidem bez přístřeší nebo propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí pomoc s vyřízením dokladů, vyplněním formulářů, tipy na ubytovny apod. 15 Arcidiecézní charita Praha DOMOV FATIMA Slaviborské nám. 4 Třeboradice Praha 9 TEL POPIS Domov poskytuje zdravotní a sociální rehabilitaci tělesně postiženým, převážně vozíčkářům. 16 Arcidiecézní charita Praha Humanitární pomoc Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Humanitární pomoc do oblastí katastrof. 17 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Holešovice + Klub seniorů Bubenská Praha 7 TEL , FAX POPIS Poskytuje ošetřovatelskou službu, pečovatelskou službu a asistenční službu v domácnostech klientů. 18 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Severovýchodní III/ Praha 4 TEL POPIS Pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů. 19 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Modletická Praha 4 TEL POPIS Poskytuje zdravotní péči a pečovatelské služby pacientům dlouhodobě či trvale nemocným, handicapovaným, seniorům v jejich domácím prostředí. 20 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Stodůlky Běhounkova Praha 13 TEL Arcidiecézní charita Praha Občanská poradna Farní charity v Praze 7 Bubenská Praha 7 TEL FAX

18 22 27 / A POPIS Poradna poskytuje rady a informace z oblasti sociální, pracovně-právní, rodin, bydlení, legislativy, lidských práv. Pomáhá realizovat navrhovaná řešení, jedná s orgány a organizacemi ve prospěch klienta. 22 Arcidiecézní charita Praha Pomoc do zahraničí Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Projekt Adopce na dálku finanční pomoc dětem a jejich rodinám v nejchudších oblastech světa. 23 Arcidiecézní charita Praha Pomoc uprchlíkům a migrantům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Speciální poradenská služba pro uprchlíky a žadatele o azyl. 24 Arcidiecézní charita Praha Pomoc vězňům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Navazování a udržování osobního kontaktu s vybranými klienty ve vězení návštěvy, korespondence, zasílání balíčků, spolupráce s pracovníky vězeňské služby. 25 Arcidiecézní charita Praha ústředí Londýnská 44 TEL , FAX POPIS Křes anská charitativní organizace poskytuje pomoc lidem v nouzi, koordinuje jednotlivé projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, pomoc tělesně a mentálně postiženým, poradny a azylové domy, pomoc uprchlíkům a emigrantům, pomoc vězňům a pomoc do zahraničí. 26 Armáda spásy Azylový dům B. Bureše a denní středisko Tusarova Praha 7 TEL FAX ad POPIS Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program. 27 Armáda spásy denní středisko Ciolkovského Praha TEL POPIS Práce se seniory jednak formou klubových aktivit a jednak formou pastorační péče. Možnost levných obědů. 17

19 28 34 / A 28 Armáda spásy Denní středisko Biskupcova Praha 3 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 29 Armáda spásy Denní středisko Ciolkovského Praha 6 TEL URL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 30 Armáda spásy denní středisko a komunitní centrum Lidická Praha 5 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků a výtvarný kroužek. 31 Armáda spásy oddělení vězeňské péče Petržílkova Praha 5 TEL ustredias.volny.cz POPIS Pomoc uvězněným po duchovní i praktické stránce. Návštěvy ve věznicích, písemné kontakty, hygienické potřeby, ošacení. Možnosti alternativních trestů. 32 Armáda spásy ústředí Petržílkova Praha 5 TEL URL POPIS Koordinuje jednotlivá zařízení: azylové domy a noclehárny pro muže, azylové domy pro ženy a matky s dětmi, domov pro seniory, denní střediska a oddělení vězeňské péče. 33 ASISTENCE občanské sdružení V Pevnosti Praha 2 TEL POPIS Pracovně sociální uplatnění mladých lidí s kombinovaným postižením (hlavně absolventů JÚ), služby: osobní asistence, podporované zaměstnávání. 34 ASNEP asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova Praha 5 TEL FAX POPIS Prosazuje a obhajuje práva a zájmy neslyšících, sluchově postižených a jejich rodičů; koordinuje služby a akce sluchově postižených, vyvíjí osvětovou činnost (školení, semináře), vydává měsíčník GONG. 18

20 35 42 / A 35 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví Kamenická Praha 7 TEL , 0606/ FAX POPIS Sdružuje poskytovatele komunitní péče pro duševně nemocné s cílem rozvoje služeb komunitní péče pro duševně nemocné v ČR. 36 Asociace manželských a rodinných poradců Daškova Praha 12 TEL FAX POPIS Zastřešující organizace pro 12 oblastních sdružení v ČR. Garantuje odborné činnosti manželských a rodinných poradců a zajiš uje vzdělávání v této oblasti. 37 Asociace muskulárních dystrofiků Petýrkova Praha 4 TEL FAX POPIS Asociace pořádá rekondiční pobyty, poskytuje sociálně-právní poradenství a vydává časopis Zpravodaj AMD. 38 Asociace náhradní výchovy Lublaňská 33 TEL POPIS Profesní sdružení pracovníků v oblasti náhradní výchovy. 39 Asociace občanských poraden Senovážné náměstí Praha 1 TEL , FAX URL POPIS Zastřešující organizace občanských poraden. Vytváří informační systém pro občanské poradny, sdružuje je a podporuje jejich činnost. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 40 Asociace POLIO Zvánovická 2505/ Praha 4 TEL URL POPIS Sdružuje osoby postižené následky po poliomyelitidě. Zajiš uje poradenství, rekreační a rehabilitační činnost, rozšiřuje mezi veřejnost poznatky o životě poliomyelitiků. 41 Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR V Pevnosti Praha 3 TEL Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Karlínské nám Praha 8 19

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více