ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha

2 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha

3 c MCSSP, 2001 ISBN 80????? 2

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, ústředními pojmy Adresáře, který držíte v rukách, jsou slova služba a pomoc. Každý den se po celém světě na kratší či delší čas spojují při nezištné službě a obětavé pomoci osudy lidí z pomáhajících profesí s osudy těch, kteří se nemají dobře a potřebují podporu, přijetí, respekt, pochopení a samozřejmě odbornou pomoc. Všimněte si prosím, až budete listovat tímto Adresářem, jak přibývá projektů, které se snaží tu hlavní uzdravující a pomáhající sílu nalézt v klientovi samotném. Které ho nevytrhávají z jeho přirozeného, by třeba problematického prostředí, ale snaží se najít pomoc co nejblíže: v jeho nitru a zkušenosti, s pomocí rodiny, přátel, komunity. A také si povšimněte, že přibývá služeb pro profesionály z pomáhajících profesí, pro ošetřovatele, terapeuty, poradce I oni totiž ve své službě potřebují podporu, radu, přitakání a neustávající hledání smyslu své práce. Hlavní město Praha si uvědomuje nesmírnou důležitost kvalitních sociálních služeb a péče pro rovnováhu lidského společenství. Samo tradičně zajiš uje provoz především domů pro seniory, těžce nemocné a handicapované občany. Pražská obec však ví, že mnohé druhy služeb a péče umí velmi dobře a dokonce nejlépe zajistit občanský neziskový sektor. Každoročně proto nemalou částkou podporuje projekty sdružení a nadací nabízející sociální, sociálně-zdravotní a preventivní služby. Rok 2000 přinesl v oblasti spolupráce Magistrátu s neziskovým sektorem dvě významné novinky. Tou první je ustanovení volného sdružení pražských nestátních organizací působících v sociální a sociálně-zdravotní oblasti, které bude spolupracovat s pražskými zastupiteli na vytváření obecní sociální politiky, na pravidelném zpracování regionálních plánů sociálních služeb. Druhou novinkou je možnost podpořit kvalitní projekty organizací, s nimiž má obec dobré zkušenosti, víceletým grantem, který pečlivě vybraným poskytovatelům sociálních služeb zajistí finanční jistotu pro dlouhodobou práci. Tento Adresář, tak jako jemu podobné sborníky před ním, pravděpodobně svede cesty mnoha lidí dohromady. Nezmiňuje jména, ale za každou adresou, za každým jménem organizace stojí zcela konkrétní lidé připravení pomoci. V jistém smyslu je to optimistický dokument o naší době, o níž se někdy tvrdí, že je tvrdá, materiální, plná egoismu. Tento Adresář nabízí pohled z jiného úhlu; říká, že je tu mnoho lidí, kteří chtějí a umí doprovázet potřebného člověka na cestě k plnějšímu a kvalitnějšímu životu. Nech Vám tento Adresář dobře slouží. Otto Kechner náměstek primátora hl. města Prahy pro zdravotnictví a sociální věci 3

5 Obsah Úvodní slovo / 3 Obsah / 4 Metodická poznámka / 6 Přehled typů sociálních služeb / 8 Adresář / 14 Rejstřík / 93 Krizová pomoc / 93 Linky důvěry, telefonická intervence / 93 Oběti násilí, oběti kriminality / 93 Dítě v ohrožení (Syndrom CAN) / 94 Děti a mládež ohrožené delikvencí / 94 Péče o děti a rodinu, podpora ohrožených rodin / 95 Raná péče/intervence / 95 Výchovné a diagnostické ústavy / 96 Azyly, noclehárny / 96 Charitativní a humanitární pomoc / 96 Ústavy sociální péče / 97 Zdravotně a tělesně postižení / 97 Smyslově postižení / 101 Mentálně postižení / 102 Lidé s kombinovaným postižením / 103 Duševně nemocní a lidé s psychiatrickými problémy / 103 AIDS, HIV pozitivní, prevence sexuálně přenosných chorob / 104 Závislí na drogách a ohrožení drogou / 104 Lidé se specifickou závislostí / 105 Nízkoprahová centra, streetwork / 105 Poradny / 106 Terapie / 109 Rehabilitace / 111 Chráněné dílny, podporované a přechodné zaměstnávání / 111 Chráněné bydlení / 112 Domovy důchodců, penziony pro důchodce / 112 Senioři, důchodci / 112 Respitní péče / 115 4

6 Obsah Etnické menšiny / 116 Věznění a propuštění / 116 Cizinci a uprchlíci / 116 Nezaměstnaní a ohrožení nezaměstnaností / 116 Vzdělávání / 117 Lidská práva / 117 Církevní a náboženská společenství / 117 Pečovatelské a ošetřovatelské služby / 119 Opravný lístek a dotazník / 122 Dovětek / 125 Vaše poznámky / 126 5

7 Metodická poznámka Milí přátelé, tento Adresář je určen především vám, kteří jste se dostali do obtížné životní situace a hledáte profesionální sociální pomoc. A také vám, sociálním pracovníkům, terapeutům, poradcům, kteří se snažíte pro své klienty vyhledat optimální a dostupné služby. Podává podrobný přehled o síti pražských zařízení, které poskytují sociální, sociálně zdravotní a terapeutické služby. Spojuje tedy lidi s lidmi; to je jeho smysl a cíl. Jak hledat v Adresáři? Základem Adresáře je textová část. V ní jsou abecedně uspořádány organizace a zařízení. Každá z těchto organizací a zařízení je označena a předznamenána pořadovým číslem, které vám umožní rychlé vyhledání pomocí rejstříků. Pro vaši rychlou a snadnou orientaci v samotném Adresáři jsme do horní části stránky umístili číselný a abecední odkaz, který vám napoví, v které části textu se právě nacházíte. Samotný záznam o organizaci je oproti adresářům z minulých let doplněn o stručný, ale obsažný popis zaměření, činnosti a klientely dané organizace. Nově také přibyly ové adresy a odkazy na webové stránky. Tato textová část je předznamenána slovníčkem, ve kterém jsme se pokusili vystihnout podstatu a obsah práce jednotlivých typů zařízení a služeb. Jestliže tedy najdete v textu např. informaci, že dané zařízení poskytuje chráněné bydlení, můžete si na tomto místě nalistovat shrnující definici tohoto typu služby. Naše názvosloví vychází z běžně užívaných pojmů v této profesní oblasti a je doplněno názvoslovím, které používá v navrhovaném znění nový Zákon o sociálních službách. V předposlední části Adresáře najdete Rejstříky. Záznamy jsou zde zařazeny pod jednotlivé obsahové kapitoly, jejichž jména mají abecední posloupnost. Záznam v Rejstříku je přehledně graficky členěn. Napoví vám, na území kterého městského obvodu se zařízení nachází, udá jeho jméno a odkáže vás pomocí orientačního pořadového čísla do té části Adresáře, kde se o vámi vybraném zařízení dozvíte všechny důležité podrobnosti. Poslední část Adresáře je určena poskytovatelům sociálních služeb. Obsahuje dotazník, na jehož základě Adresář vznikl, opravný lístek a některé další informace důležité pro další dobrou spolupráci nás, vydavatelů, a vás, poskytovatelů služeb. Tento Adresář vznikal pro nás zcela novou cestou. Data byla zanesena do databáze vytvořené v programu Access a poté převedena do tištěné podoby. Práce to byla zajímavá, ale ve své novosti i trochu problematická. Některé organizace budete patrně postrádat, u některých budou uvedeny chybné informace. Věřte, že nás všechny tyto chyby mrzí a omlouváme se za ně. Chtěli bychom vás zároveň požádat o pomoc při zdokonalování tohoto Adresáře, který může vyjít opět za půl roku, bude-li k tomu dostatek prostředků. 6

8 Metodická poznámka Veškeré vaše připomínky, náměty a opravné informace zasílejte prosím na tyto adresy: Oddělení sociální práce ADRESÁŘ Městské centrum sociálních služeb a prevence cz Chelčickoho Praha 3 Další informace najdete na internetové adrese: Richard Veleta vedoucí oddělení sociální práce editor Adresáře 7

9 Přehled typů sociálních služeb AZYLOVÉ DOMY Azylové domy jsou určeny k přechodnému i déletrvajícímu bydlení lidí bez domova. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro lidi bez domova a pro lidi v nouzi. Součástí služeb je také obecné poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, volnočasové a vzdělávací programy a psychosociální terapie. DENNÍ CENTRA Denní centra jsou určena lidem, které nemají zabezpečeny nezbytné podmínky na přežití s cílem tyto podmínky zabezpečit, snížit sociální i zdravotní rizika, která těmto osobám jejich způsob života přináší a v případě jejich zájmu poskytnout informace nebo zprostředkovat služby související s možností řešení jejich situace. Služby zahrnují poradenství, stravu, hygienu a pomoc při prosazování práv a zájmů. DENNÍ STACIONÁŘ Denní stacionář je zařízení zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Denní stacionáře umožňují kontakt se společenským prostředím, pomáhají klientům při prosazování práv a zájmů a nabízejí nejrůznější způsoby trávení volného času. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV (dětský, pro mládež) Zde se rozhoduje na základě diagnostických šetření o dalším umístění dítěte nebo mladého člověka (do výchovného ústavu, náhradní rodinné péče, rodiny apod.). Podnětem k pobytu může být bu soudní nařízení (návrh ústavní výchovy, předběžné opatření) nebo žádost o dobrovolný pobyt spočívající v dohodě mezi vedoucím ústavu, rodiči (zákonnými zástupci) svěřence a svěřencem samotným. DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI Poskytují pomoc osamělým matkám s malými dětmi a výjimečně též osamělým těhotným ženám, které se ocitly v obtížné situaci. Nabízejí ubytování, výchovnou a poradenskou péči, sociální služby. DOMOVY PRO SENIORY A OBČANY S POSTIŽENÍM Domovy poskytují komplex služeb občanům, kteří nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných důvodů zajiš ovat své životní potřeby vlastními silami v domácím prostředí. Domov se snaží vytvářet podmínky pro jejich důstojný život. Domovy nabízejí ubytování, stravování, hygienu, ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity a poradenství. 8

10 Přehled typů sociálních služeb DOMY NA PŮL CESTY Nabízejí časově omezenou komplexní služba lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, např. ztratili domov, vrátili se z výkonu trestu nebo přišli po nabytí zletilosti z výchovných ústavů. Nabízejí bydlení a současně sociální trénink zaměřený na rozvoj schopnosti samostatně a zodpovědně žít. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Klienty chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení jim poskytuje podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení poskytuje ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství a často i terapeutickou pomoc. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Chráněné dílny nabízejí neohrožující pracovní prostředí pro občany, kteří mají ztíženou možnost případně vůbec nemohou uplatnit se na trhu práce např. v důsledku duševní nemoci. Velmi často jde o řemeslné dílny, např. keramické. K-CENTRUM Kontaktní centrum (Káčko) je jedním z typů nízkoprahového zařízení. Orientuje se na první kontaktování a anonymní poskytování pomoci drogově závislým s minimální motivací na léčbu. Cílem jeho činnosti je zejména snižování zdravotních a sociálních rizik uživatelů drog. Při K-centrech často fungují i krizové telefonní linky a streetwork. Káčka nabízejí krizovou intervenci, zprostředkování odborného lékařského vyšetření, sociální poradenství, výměny stříkaček a jehel, minimální potravinový a vitamínový program a další služby. KLUBY DŮCHODCŮ Kluby důchodců slouží k setkávání starých a zdravotně postižených občanů. Nabízejí společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. KOMUNITNÍ PRÁCE Metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství (komunit) v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají. Vychází z toho, že komunita má více sil a možností než jedinec a že je potřeba dát těmto silám možnost se projevit. KONTAKTNÍ PRÁCE Cílem kontaktní práce je navazovat kontakt a poskytovat sociální pomoc lidem a sociálním skupinám, které nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci (například lidem, kteří v důsledku závislosti na drogách žijí ohrožujícím způsobem života). Kontaktní práci vykonávají přímo v terénu streetworkeři, jako zázemí pro tato setkávání a práci často slouží nízkoprahová centra. 9

11 Přehled typů sociálních služeb KRIZOVÁ POMOC Cílem krizové pomoci je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. Krizová pomoc je krátkodobá, trvá obvykle do sedmi dnů. Poskytována je nepřetržitě a v dosahu má krizové lůžko. KURÁTOR PRO MLÁDEŽ Zaměstnanec sociálního odboru okresních nebo obvodních úřadů. K jeho klientele patří: děti mladší 15 let, které se dopustily činu, který by byl u osob starších klasifikován jako trestný; mladiství (15 18), kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu a bylo u nich zahájeno trestní stíhání; děti a mladiství s vážnými opakovanými poruchami chování (útěky, závislost, absence). K náplni práce kurátora pro mládež patří následující činnosti: anamnestická a terénní práce s ohroženou skupinou i jednotlivci, zprostředkování odborných služeb, spolupráce s orgány činnými v trestním nebo přestupkovém řízení, předávání zpráv o dítěti/mladistvém, poskytování sociálně právního, výchovného, příp. psychologického poradenství dětem i rodičům, účast u soudního projednávání případu, podávání návrhů alternativní výchovy a podíl na jejich realizaci, příprava podkladů pro řízení o výchovných opatřeních, péče o propuštěné z ústavní výchovy, organizace preventivních programů. MATEŘSKÁ CENTRA Centra, kam přicházejí maminky společně s dětmi. Jsou organizovány přímo rodinami nebo matkami a poskytují alternativu k možnostem být s dětmi doma anebo je dát do školky. Program a poskytované služby záleží na dohodě mezi jednotlivými matkami a na jejich iniciativě. Patří sem například pořádání bazarů, jazykové kursy, cvičení s dětmi, kavárna, herna. Centra jsou otevřena pro všechny nově příchozí. NOCLEHÁRNY Nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu, nocleh, případně stravu za úhradu, odvedenou práci, nebo zdarma osobám bez přístřeší. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života a v případě zájmu poskytnout informace o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE Jde o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta/pečovatele ty úkony, které mu jeho postižení neumožňuje zvládnout. Mezi základní služby patří osobní péče, osobní hygiena, toaleta, oblékání, doprava, doprovod, vstávání a ukládání, polohování lůžka, pomoc při zajištění chodu domácnosti, příprava jídla, úklid, volnočasové aktivity. 10

12 Přehled typů sociálních služeb PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poskytuje ambulantní péči v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve školním systému. Zajiš uje diagnostiku, poradenství a terapii v oblasti poruch učení a chování, psychologické a pedagogické poradenství realizaci programů v rámci prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží ve školském systému; zprostředkovává kontakt na specializovaná zařízení. PENZIONY Tyto domovy jsou určeny lidem, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Podporují v maximální míře běžný způsob života. V případě zhoršení soběstačnosti klienta poskytuje penzion dle svých možností i další služby. Nabízejí ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči včetně hygieny, pomoc při zajištění chodu domácnosti, volnočasové aktivity a poradenství. PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Podporované zaměstnávání je časově omezený komplex služeb, jehož cílem je podporovat zájemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro osoby znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení si místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. a zájmů PORADENSTVÍ Poradny podávají lidem informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízejí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhají tyto možnosti uskutečňovat. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Poradny zajiš ují výchovnou a poradenskou péči v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a pomáhají odstraňovat jejich narušování. Věnují se manželstvím ohroženým rozvratem, oblasti porozvodové péče, mezigeneračním vztahům v rodinách, rodinám zasaženým nezaměstnaností, projevům agresivity v rodinách atd. PRACOVNICE OPD Zaměstnankyně oddělení péče o rodinu a děti na obvodních a městských úřadech. Věnuje se rodinám, které řádně neplní svou funkci, dětem z neúplných rodin, dětem, které mají sklony k delikventnímu chování. Provádí šetření v rodinách, spolupracuje s různými institucemi ve prospěch dítěte, nabízí poradenskou činnost rodičům, dětem, budoucím matkám, pěstounům. Vyhledává ohrožené děti a zprostředkovává odbornou pomoc. 11

13 Přehled typů sociálních služeb PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci; zahrnuje nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se v něm, a to v prostředí trhu práce a za pomoci socioterapeuta. RANÁ PÉČE Raná péče/intervence je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku nejčastěji se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. RESPITNÍ PÉČE Respitní péče je komplex služeb směrovaný výhradně tam, kde je domácí péče o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti zajiš ována rodinným členem, který pečuje celodenně. Adresátem služby je pečovatel, ten, kdo pečuje. Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil. Místo, kde je respitní péče poskytována, je závislé na rozhodnutí klienta, převážně to bývá domácnost, v řídkých případech rezidenční rodina, zařízení denního nebo týdenního typu. SOCIÁLNÍ ASISTENT Pouliční sociální pracovník zřízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, působí při městských a okresních úřadech. Pracuje formou kontaktní práce s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí. STACIONÁŘE Stacionáře zabezpečují dlouhodobě a pravidelně ve specializovaném zařízení následující komplex služeb: aktivační, vzdělávací a výchovné služby, kontakt se společenským prostředím, pomoc při zajiš ování práv a zájmů, stravování, péči o osobní hygienu. Tento komplex služeb poskytují klientům, kteří nemohou žít pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci zcela samostatně, ale rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám, či osobám blízkým. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Terapeutické komunity jsou speciální rezidenční zařízení, které poskytují střednědobou a dlouhodobou léčbu a resocializaci lidem závislým na návykových látkách s cílem zotavení od zneužívání drog, změny životního stylu a plnohodnotného zapojení těchto osob do každodenního života. 12

14 Přehled typů sociálních služeb TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (streetwork, sociální práce na ulici) Streetworker bu působí jako předsunutý pracovník nízkoprahového zařízení nebo zaměstnanec městských či státních úřadů (sociální asistent viz). Pohybuje se na místech, kde se potenciální klienti vyskytují (ulice, kluby, bary, pasáže, herny, diskotéky). K jeho klientele patří skupiny velkoměstských dětí a mládeže páchající trestnou činnost, potenciálně rizikové skupiny, bezdomovci, uživatelé drog, prostitutky, prostituté. ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE Pečují o děti, mládež i dospělé s tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, o chronicky závislé osoby, chronicky psychicky nemocné osoby a seniory. Jednotlivé ústavy se zaměřují většinou jen na určitou klientelu. VÝCHOVNÉ ÚSTAVY (pro děti, pro mládež, pro děti i mládež) Výchovné zařízení pro děti a mládež, kteří se dopustili trestného činu. Svěřenci jsou do nich umis ováni na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy, usnesení o předběžném umístění v ústavu) nebo po dohodě s rodiči. Výchovné ústavy zajiš ují dlouhodobou péči, vzdělání, přípravu na budoucí povolání. 13

15 1 7 / A Adresář A 1 A-Centrum, středisko podpory zdraví, o. s. Na Bělidle Praha 5 TEL POPIS Rodinné výcvikové kurzy pro děti a mládež s nadváhou. Klub je určen dětem a mládeži ve věku let, které mají nadprůměrnou tělesnou hmotnost a subjektivně své potíže poci ují jako zátěž. Prenatální cvičení. Příprava k porodu, příprava na šestinedělí. 2 ACORUS psychosociální centrum TEL FAX POPIS Komunitní azylové zařízení pro ženy a jejich děti, které se staly obě mi domácího násilí. Nabízí pobytový i ambulantní program, osvětu a vzdělávání, volnočasové programy pro děti klientek, psychoterapii, dětskou psychodiagnostiku. Acorus pořádá workshopy pro pracovníky v pomáhajících prostředích. 3 ADRA nadace a občanské sdružení Klikatá Praha 5 TEL FAX URL POPIS Mezinárodní humanitární organizace. Poskytuje nejen rychlou pomoc v případě přírodních katastrof a válek, ale připravuje a realizuje i rozvojové projekty, které vedou ke zlepšení zdraví a životní úrovně lidí. 4 Agentura domácí ošetřovatelské péče 28. pluku Praha 10 TEL Agentura domácí péče Na Pískách Praha 6 TEL Agentura Květa domácí ošetřovatelská péče Kouřimská Praha 3 TEL AIDS centrum Bulovka Budínova Praha 8 TEL POPIS Pomoc a péče nemocným AIDS. Zdravotně-sociální oddělení a poradenství. 14

16 8 13 / A 8 Akademie práce a zdraví ČR Podskalská Praha 2 TEL FAX POPIS Pořádá vzdělávací programy pro organizace i jednotlivce v oblasti prevence poškození zdraví z práce a poskytuje bezplatné sociálně-právní, pracovně-právní, rodinné a občanské poradenství. 9 Alen sdružení žen po ablaci prsu Vratislavova Praha 2 TEL , večer URL web.quick.cz/alenpraha POPIS Sdružení pomáhá ženám po ablaci prsu při návratu do kvalitního života po fyzické i psychické stránce. Pořádá rekondiční pobyty, cvičení, plavání, vycházky do přírody, zdravotnické přednášky a předávání zkušeností. 10 Altego, nadace 28. pluku 10/ Praha 10 TEL 05/ FAX 05/ POPIS Podporuje integrační a outdoorové pobyty pro děti po úrazech a s vrozenými vadami. Pořádá programy pro rozvoj osobnosti, týmovou spolupráci, rozvoj komunikace a sebedůvěry, sebepoznání, tvořivost. 11 Ambulance pro poruchy paměti Šrobárova Praha 10 TEL POPIS Určená pro pacienty s poruchami paměti, případně spojené s poruchami řeči, osobnostními změnami, poruchami orientace. Nachází se ve Vinohradské nemocnici. 12 Amnesty International Palackého 9 TEL URL POPIS Celosvětové dobrovolnické hnutí za lidská práva, zejména: 1. proti trestu smrti, 2. osvobození vězňů svědomí, 3. spravedlivý soudní proces pro politické vězně, 4. proti mimosoudním popravám a tzv. zmizením. 13 Anonymní alkoholici Na Poříčí Praha 1 TEL URL help-psych.cz POPIS Svépomocné hnutí mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. AA denně pořádají skupinová sezení otevřená i uzavřená. 15

17 14 21 / A 14 Arcidiecézní charita Praha Azylový dům a poradna sv. Terezie Pernerova Praha 8 TEL POPIS Azylový dům určený pro muže i ženy bez přístřeší na krátkodobé krizové pobyty. Poradna je určena především lidem bez přístřeší nebo propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí pomoc s vyřízením dokladů, vyplněním formulářů, tipy na ubytovny apod. 15 Arcidiecézní charita Praha DOMOV FATIMA Slaviborské nám. 4 Třeboradice Praha 9 TEL POPIS Domov poskytuje zdravotní a sociální rehabilitaci tělesně postiženým, převážně vozíčkářům. 16 Arcidiecézní charita Praha Humanitární pomoc Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Humanitární pomoc do oblastí katastrof. 17 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Holešovice + Klub seniorů Bubenská Praha 7 TEL , FAX POPIS Poskytuje ošetřovatelskou službu, pečovatelskou službu a asistenční službu v domácnostech klientů. 18 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Severovýchodní III/ Praha 4 TEL POPIS Pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů. 19 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Modletická Praha 4 TEL POPIS Poskytuje zdravotní péči a pečovatelské služby pacientům dlouhodobě či trvale nemocným, handicapovaným, seniorům v jejich domácím prostředí. 20 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Stodůlky Běhounkova Praha 13 TEL Arcidiecézní charita Praha Občanská poradna Farní charity v Praze 7 Bubenská Praha 7 TEL FAX

18 22 27 / A POPIS Poradna poskytuje rady a informace z oblasti sociální, pracovně-právní, rodin, bydlení, legislativy, lidských práv. Pomáhá realizovat navrhovaná řešení, jedná s orgány a organizacemi ve prospěch klienta. 22 Arcidiecézní charita Praha Pomoc do zahraničí Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Projekt Adopce na dálku finanční pomoc dětem a jejich rodinám v nejchudších oblastech světa. 23 Arcidiecézní charita Praha Pomoc uprchlíkům a migrantům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Speciální poradenská služba pro uprchlíky a žadatele o azyl. 24 Arcidiecézní charita Praha Pomoc vězňům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Navazování a udržování osobního kontaktu s vybranými klienty ve vězení návštěvy, korespondence, zasílání balíčků, spolupráce s pracovníky vězeňské služby. 25 Arcidiecézní charita Praha ústředí Londýnská 44 TEL , FAX POPIS Křes anská charitativní organizace poskytuje pomoc lidem v nouzi, koordinuje jednotlivé projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, pomoc tělesně a mentálně postiženým, poradny a azylové domy, pomoc uprchlíkům a emigrantům, pomoc vězňům a pomoc do zahraničí. 26 Armáda spásy Azylový dům B. Bureše a denní středisko Tusarova Praha 7 TEL FAX ad POPIS Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program. 27 Armáda spásy denní středisko Ciolkovského Praha TEL POPIS Práce se seniory jednak formou klubových aktivit a jednak formou pastorační péče. Možnost levných obědů. 17

19 28 34 / A 28 Armáda spásy Denní středisko Biskupcova Praha 3 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 29 Armáda spásy Denní středisko Ciolkovského Praha 6 TEL URL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 30 Armáda spásy denní středisko a komunitní centrum Lidická Praha 5 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků a výtvarný kroužek. 31 Armáda spásy oddělení vězeňské péče Petržílkova Praha 5 TEL ustredias.volny.cz POPIS Pomoc uvězněným po duchovní i praktické stránce. Návštěvy ve věznicích, písemné kontakty, hygienické potřeby, ošacení. Možnosti alternativních trestů. 32 Armáda spásy ústředí Petržílkova Praha 5 TEL URL POPIS Koordinuje jednotlivá zařízení: azylové domy a noclehárny pro muže, azylové domy pro ženy a matky s dětmi, domov pro seniory, denní střediska a oddělení vězeňské péče. 33 ASISTENCE občanské sdružení V Pevnosti Praha 2 TEL POPIS Pracovně sociální uplatnění mladých lidí s kombinovaným postižením (hlavně absolventů JÚ), služby: osobní asistence, podporované zaměstnávání. 34 ASNEP asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova Praha 5 TEL FAX POPIS Prosazuje a obhajuje práva a zájmy neslyšících, sluchově postižených a jejich rodičů; koordinuje služby a akce sluchově postižených, vyvíjí osvětovou činnost (školení, semináře), vydává měsíčník GONG. 18

20 35 42 / A 35 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví Kamenická Praha 7 TEL , 0606/ FAX POPIS Sdružuje poskytovatele komunitní péče pro duševně nemocné s cílem rozvoje služeb komunitní péče pro duševně nemocné v ČR. 36 Asociace manželských a rodinných poradců Daškova Praha 12 TEL FAX POPIS Zastřešující organizace pro 12 oblastních sdružení v ČR. Garantuje odborné činnosti manželských a rodinných poradců a zajiš uje vzdělávání v této oblasti. 37 Asociace muskulárních dystrofiků Petýrkova Praha 4 TEL FAX POPIS Asociace pořádá rekondiční pobyty, poskytuje sociálně-právní poradenství a vydává časopis Zpravodaj AMD. 38 Asociace náhradní výchovy Lublaňská 33 TEL POPIS Profesní sdružení pracovníků v oblasti náhradní výchovy. 39 Asociace občanských poraden Senovážné náměstí Praha 1 TEL , FAX URL POPIS Zastřešující organizace občanských poraden. Vytváří informační systém pro občanské poradny, sdružuje je a podporuje jejich činnost. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 40 Asociace POLIO Zvánovická 2505/ Praha 4 TEL URL POPIS Sdružuje osoby postižené následky po poliomyelitidě. Zajiš uje poradenství, rekreační a rehabilitační činnost, rozšiřuje mezi veřejnost poznatky o životě poliomyelitiků. 41 Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR V Pevnosti Praha 3 TEL Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Karlínské nám Praha 8 19

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne 26. 3. Kód IČ Název žadatele Název Druh 1408443 Osobní asistence Čtyřlístek OA - Osobní H 19 500 330 661 000 5222 661 000 SOUČET Centrum denních

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více