ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha

2 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha

3 c MCSSP, 2001 ISBN 80????? 2

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, ústředními pojmy Adresáře, který držíte v rukách, jsou slova služba a pomoc. Každý den se po celém světě na kratší či delší čas spojují při nezištné službě a obětavé pomoci osudy lidí z pomáhajících profesí s osudy těch, kteří se nemají dobře a potřebují podporu, přijetí, respekt, pochopení a samozřejmě odbornou pomoc. Všimněte si prosím, až budete listovat tímto Adresářem, jak přibývá projektů, které se snaží tu hlavní uzdravující a pomáhající sílu nalézt v klientovi samotném. Které ho nevytrhávají z jeho přirozeného, by třeba problematického prostředí, ale snaží se najít pomoc co nejblíže: v jeho nitru a zkušenosti, s pomocí rodiny, přátel, komunity. A také si povšimněte, že přibývá služeb pro profesionály z pomáhajících profesí, pro ošetřovatele, terapeuty, poradce I oni totiž ve své službě potřebují podporu, radu, přitakání a neustávající hledání smyslu své práce. Hlavní město Praha si uvědomuje nesmírnou důležitost kvalitních sociálních služeb a péče pro rovnováhu lidského společenství. Samo tradičně zajiš uje provoz především domů pro seniory, těžce nemocné a handicapované občany. Pražská obec však ví, že mnohé druhy služeb a péče umí velmi dobře a dokonce nejlépe zajistit občanský neziskový sektor. Každoročně proto nemalou částkou podporuje projekty sdružení a nadací nabízející sociální, sociálně-zdravotní a preventivní služby. Rok 2000 přinesl v oblasti spolupráce Magistrátu s neziskovým sektorem dvě významné novinky. Tou první je ustanovení volného sdružení pražských nestátních organizací působících v sociální a sociálně-zdravotní oblasti, které bude spolupracovat s pražskými zastupiteli na vytváření obecní sociální politiky, na pravidelném zpracování regionálních plánů sociálních služeb. Druhou novinkou je možnost podpořit kvalitní projekty organizací, s nimiž má obec dobré zkušenosti, víceletým grantem, který pečlivě vybraným poskytovatelům sociálních služeb zajistí finanční jistotu pro dlouhodobou práci. Tento Adresář, tak jako jemu podobné sborníky před ním, pravděpodobně svede cesty mnoha lidí dohromady. Nezmiňuje jména, ale za každou adresou, za každým jménem organizace stojí zcela konkrétní lidé připravení pomoci. V jistém smyslu je to optimistický dokument o naší době, o níž se někdy tvrdí, že je tvrdá, materiální, plná egoismu. Tento Adresář nabízí pohled z jiného úhlu; říká, že je tu mnoho lidí, kteří chtějí a umí doprovázet potřebného člověka na cestě k plnějšímu a kvalitnějšímu životu. Nech Vám tento Adresář dobře slouží. Otto Kechner náměstek primátora hl. města Prahy pro zdravotnictví a sociální věci 3

5 Obsah Úvodní slovo / 3 Obsah / 4 Metodická poznámka / 6 Přehled typů sociálních služeb / 8 Adresář / 14 Rejstřík / 93 Krizová pomoc / 93 Linky důvěry, telefonická intervence / 93 Oběti násilí, oběti kriminality / 93 Dítě v ohrožení (Syndrom CAN) / 94 Děti a mládež ohrožené delikvencí / 94 Péče o děti a rodinu, podpora ohrožených rodin / 95 Raná péče/intervence / 95 Výchovné a diagnostické ústavy / 96 Azyly, noclehárny / 96 Charitativní a humanitární pomoc / 96 Ústavy sociální péče / 97 Zdravotně a tělesně postižení / 97 Smyslově postižení / 101 Mentálně postižení / 102 Lidé s kombinovaným postižením / 103 Duševně nemocní a lidé s psychiatrickými problémy / 103 AIDS, HIV pozitivní, prevence sexuálně přenosných chorob / 104 Závislí na drogách a ohrožení drogou / 104 Lidé se specifickou závislostí / 105 Nízkoprahová centra, streetwork / 105 Poradny / 106 Terapie / 109 Rehabilitace / 111 Chráněné dílny, podporované a přechodné zaměstnávání / 111 Chráněné bydlení / 112 Domovy důchodců, penziony pro důchodce / 112 Senioři, důchodci / 112 Respitní péče / 115 4

6 Obsah Etnické menšiny / 116 Věznění a propuštění / 116 Cizinci a uprchlíci / 116 Nezaměstnaní a ohrožení nezaměstnaností / 116 Vzdělávání / 117 Lidská práva / 117 Církevní a náboženská společenství / 117 Pečovatelské a ošetřovatelské služby / 119 Opravný lístek a dotazník / 122 Dovětek / 125 Vaše poznámky / 126 5

7 Metodická poznámka Milí přátelé, tento Adresář je určen především vám, kteří jste se dostali do obtížné životní situace a hledáte profesionální sociální pomoc. A také vám, sociálním pracovníkům, terapeutům, poradcům, kteří se snažíte pro své klienty vyhledat optimální a dostupné služby. Podává podrobný přehled o síti pražských zařízení, které poskytují sociální, sociálně zdravotní a terapeutické služby. Spojuje tedy lidi s lidmi; to je jeho smysl a cíl. Jak hledat v Adresáři? Základem Adresáře je textová část. V ní jsou abecedně uspořádány organizace a zařízení. Každá z těchto organizací a zařízení je označena a předznamenána pořadovým číslem, které vám umožní rychlé vyhledání pomocí rejstříků. Pro vaši rychlou a snadnou orientaci v samotném Adresáři jsme do horní části stránky umístili číselný a abecední odkaz, který vám napoví, v které části textu se právě nacházíte. Samotný záznam o organizaci je oproti adresářům z minulých let doplněn o stručný, ale obsažný popis zaměření, činnosti a klientely dané organizace. Nově také přibyly ové adresy a odkazy na webové stránky. Tato textová část je předznamenána slovníčkem, ve kterém jsme se pokusili vystihnout podstatu a obsah práce jednotlivých typů zařízení a služeb. Jestliže tedy najdete v textu např. informaci, že dané zařízení poskytuje chráněné bydlení, můžete si na tomto místě nalistovat shrnující definici tohoto typu služby. Naše názvosloví vychází z běžně užívaných pojmů v této profesní oblasti a je doplněno názvoslovím, které používá v navrhovaném znění nový Zákon o sociálních službách. V předposlední části Adresáře najdete Rejstříky. Záznamy jsou zde zařazeny pod jednotlivé obsahové kapitoly, jejichž jména mají abecední posloupnost. Záznam v Rejstříku je přehledně graficky členěn. Napoví vám, na území kterého městského obvodu se zařízení nachází, udá jeho jméno a odkáže vás pomocí orientačního pořadového čísla do té části Adresáře, kde se o vámi vybraném zařízení dozvíte všechny důležité podrobnosti. Poslední část Adresáře je určena poskytovatelům sociálních služeb. Obsahuje dotazník, na jehož základě Adresář vznikl, opravný lístek a některé další informace důležité pro další dobrou spolupráci nás, vydavatelů, a vás, poskytovatelů služeb. Tento Adresář vznikal pro nás zcela novou cestou. Data byla zanesena do databáze vytvořené v programu Access a poté převedena do tištěné podoby. Práce to byla zajímavá, ale ve své novosti i trochu problematická. Některé organizace budete patrně postrádat, u některých budou uvedeny chybné informace. Věřte, že nás všechny tyto chyby mrzí a omlouváme se za ně. Chtěli bychom vás zároveň požádat o pomoc při zdokonalování tohoto Adresáře, který může vyjít opět za půl roku, bude-li k tomu dostatek prostředků. 6

8 Metodická poznámka Veškeré vaše připomínky, náměty a opravné informace zasílejte prosím na tyto adresy: Oddělení sociální práce ADRESÁŘ Městské centrum sociálních služeb a prevence cz Chelčickoho Praha 3 Další informace najdete na internetové adrese: Richard Veleta vedoucí oddělení sociální práce editor Adresáře 7

9 Přehled typů sociálních služeb AZYLOVÉ DOMY Azylové domy jsou určeny k přechodnému i déletrvajícímu bydlení lidí bez domova. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení pro lidi bez domova a pro lidi v nouzi. Součástí služeb je také obecné poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, volnočasové a vzdělávací programy a psychosociální terapie. DENNÍ CENTRA Denní centra jsou určena lidem, které nemají zabezpečeny nezbytné podmínky na přežití s cílem tyto podmínky zabezpečit, snížit sociální i zdravotní rizika, která těmto osobám jejich způsob života přináší a v případě jejich zájmu poskytnout informace nebo zprostředkovat služby související s možností řešení jejich situace. Služby zahrnují poradenství, stravu, hygienu a pomoc při prosazování práv a zájmů. DENNÍ STACIONÁŘ Denní stacionář je zařízení zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Denní stacionáře umožňují kontakt se společenským prostředím, pomáhají klientům při prosazování práv a zájmů a nabízejí nejrůznější způsoby trávení volného času. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV (dětský, pro mládež) Zde se rozhoduje na základě diagnostických šetření o dalším umístění dítěte nebo mladého člověka (do výchovného ústavu, náhradní rodinné péče, rodiny apod.). Podnětem k pobytu může být bu soudní nařízení (návrh ústavní výchovy, předběžné opatření) nebo žádost o dobrovolný pobyt spočívající v dohodě mezi vedoucím ústavu, rodiči (zákonnými zástupci) svěřence a svěřencem samotným. DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI Poskytují pomoc osamělým matkám s malými dětmi a výjimečně též osamělým těhotným ženám, které se ocitly v obtížné situaci. Nabízejí ubytování, výchovnou a poradenskou péči, sociální služby. DOMOVY PRO SENIORY A OBČANY S POSTIŽENÍM Domovy poskytují komplex služeb občanům, kteří nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných důvodů zajiš ovat své životní potřeby vlastními silami v domácím prostředí. Domov se snaží vytvářet podmínky pro jejich důstojný život. Domovy nabízejí ubytování, stravování, hygienu, ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity a poradenství. 8

10 Přehled typů sociálních služeb DOMY NA PŮL CESTY Nabízejí časově omezenou komplexní služba lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, např. ztratili domov, vrátili se z výkonu trestu nebo přišli po nabytí zletilosti z výchovných ústavů. Nabízejí bydlení a současně sociální trénink zaměřený na rozvoj schopnosti samostatně a zodpovědně žít. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Klienty chráněného bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni. Chráněné bydlení jim poskytuje podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Chráněné bydlení poskytuje ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, poradenství a často i terapeutickou pomoc. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Chráněné dílny nabízejí neohrožující pracovní prostředí pro občany, kteří mají ztíženou možnost případně vůbec nemohou uplatnit se na trhu práce např. v důsledku duševní nemoci. Velmi často jde o řemeslné dílny, např. keramické. K-CENTRUM Kontaktní centrum (Káčko) je jedním z typů nízkoprahového zařízení. Orientuje se na první kontaktování a anonymní poskytování pomoci drogově závislým s minimální motivací na léčbu. Cílem jeho činnosti je zejména snižování zdravotních a sociálních rizik uživatelů drog. Při K-centrech často fungují i krizové telefonní linky a streetwork. Káčka nabízejí krizovou intervenci, zprostředkování odborného lékařského vyšetření, sociální poradenství, výměny stříkaček a jehel, minimální potravinový a vitamínový program a další služby. KLUBY DŮCHODCŮ Kluby důchodců slouží k setkávání starých a zdravotně postižených občanů. Nabízejí společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. KOMUNITNÍ PRÁCE Metoda řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství (komunit) v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají. Vychází z toho, že komunita má více sil a možností než jedinec a že je potřeba dát těmto silám možnost se projevit. KONTAKTNÍ PRÁCE Cílem kontaktní práce je navazovat kontakt a poskytovat sociální pomoc lidem a sociálním skupinám, které nemohou nebo nechtějí vyhledat standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci (například lidem, kteří v důsledku závislosti na drogách žijí ohrožujícím způsobem života). Kontaktní práci vykonávají přímo v terénu streetworkeři, jako zázemí pro tato setkávání a práci často slouží nízkoprahová centra. 9

11 Přehled typů sociálních služeb KRIZOVÁ POMOC Cílem krizové pomoci je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. Krizová pomoc je krátkodobá, trvá obvykle do sedmi dnů. Poskytována je nepřetržitě a v dosahu má krizové lůžko. KURÁTOR PRO MLÁDEŽ Zaměstnanec sociálního odboru okresních nebo obvodních úřadů. K jeho klientele patří: děti mladší 15 let, které se dopustily činu, který by byl u osob starších klasifikován jako trestný; mladiství (15 18), kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu a bylo u nich zahájeno trestní stíhání; děti a mladiství s vážnými opakovanými poruchami chování (útěky, závislost, absence). K náplni práce kurátora pro mládež patří následující činnosti: anamnestická a terénní práce s ohroženou skupinou i jednotlivci, zprostředkování odborných služeb, spolupráce s orgány činnými v trestním nebo přestupkovém řízení, předávání zpráv o dítěti/mladistvém, poskytování sociálně právního, výchovného, příp. psychologického poradenství dětem i rodičům, účast u soudního projednávání případu, podávání návrhů alternativní výchovy a podíl na jejich realizaci, příprava podkladů pro řízení o výchovných opatřeních, péče o propuštěné z ústavní výchovy, organizace preventivních programů. MATEŘSKÁ CENTRA Centra, kam přicházejí maminky společně s dětmi. Jsou organizovány přímo rodinami nebo matkami a poskytují alternativu k možnostem být s dětmi doma anebo je dát do školky. Program a poskytované služby záleží na dohodě mezi jednotlivými matkami a na jejich iniciativě. Patří sem například pořádání bazarů, jazykové kursy, cvičení s dětmi, kavárna, herna. Centra jsou otevřena pro všechny nově příchozí. NOCLEHÁRNY Nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu, nocleh, případně stravu za úhradu, odvedenou práci, nebo zdarma osobám bez přístřeší. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života a v případě zájmu poskytnout informace o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE Jde o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta/pečovatele ty úkony, které mu jeho postižení neumožňuje zvládnout. Mezi základní služby patří osobní péče, osobní hygiena, toaleta, oblékání, doprava, doprovod, vstávání a ukládání, polohování lůžka, pomoc při zajištění chodu domácnosti, příprava jídla, úklid, volnočasové aktivity. 10

12 Přehled typů sociálních služeb PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poskytuje ambulantní péči v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve školním systému. Zajiš uje diagnostiku, poradenství a terapii v oblasti poruch učení a chování, psychologické a pedagogické poradenství realizaci programů v rámci prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží ve školském systému; zprostředkovává kontakt na specializovaná zařízení. PENZIONY Tyto domovy jsou určeny lidem, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Podporují v maximální míře běžný způsob života. V případě zhoršení soběstačnosti klienta poskytuje penzion dle svých možností i další služby. Nabízejí ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči včetně hygieny, pomoc při zajištění chodu domácnosti, volnočasové aktivity a poradenství. PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Podporované zaměstnávání je časově omezený komplex služeb, jehož cílem je podporovat zájemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro osoby znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení si místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. a zájmů PORADENSTVÍ Poradny podávají lidem informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízejí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhají tyto možnosti uskutečňovat. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Poradny zajiš ují výchovnou a poradenskou péči v rodinných, partnerských i jiných mezilidských vztazích a pomáhají odstraňovat jejich narušování. Věnují se manželstvím ohroženým rozvratem, oblasti porozvodové péče, mezigeneračním vztahům v rodinách, rodinám zasaženým nezaměstnaností, projevům agresivity v rodinách atd. PRACOVNICE OPD Zaměstnankyně oddělení péče o rodinu a děti na obvodních a městských úřadech. Věnuje se rodinám, které řádně neplní svou funkci, dětem z neúplných rodin, dětem, které mají sklony k delikventnímu chování. Provádí šetření v rodinách, spolupracuje s různými institucemi ve prospěch dítěte, nabízí poradenskou činnost rodičům, dětem, budoucím matkám, pěstounům. Vyhledává ohrožené děti a zprostředkovává odbornou pomoc. 11

13 Přehled typů sociálních služeb PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci; zahrnuje nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se v něm, a to v prostředí trhu práce a za pomoci socioterapeuta. RANÁ PÉČE Raná péče/intervence je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku nejčastěji se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. RESPITNÍ PÉČE Respitní péče je komplex služeb směrovaný výhradně tam, kde je domácí péče o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti zajiš ována rodinným členem, který pečuje celodenně. Adresátem služby je pečovatel, ten, kdo pečuje. Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil. Místo, kde je respitní péče poskytována, je závislé na rozhodnutí klienta, převážně to bývá domácnost, v řídkých případech rezidenční rodina, zařízení denního nebo týdenního typu. SOCIÁLNÍ ASISTENT Pouliční sociální pracovník zřízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, působí při městských a okresních úřadech. Pracuje formou kontaktní práce s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí. STACIONÁŘE Stacionáře zabezpečují dlouhodobě a pravidelně ve specializovaném zařízení následující komplex služeb: aktivační, vzdělávací a výchovné služby, kontakt se společenským prostředím, pomoc při zajiš ování práv a zájmů, stravování, péči o osobní hygienu. Tento komplex služeb poskytují klientům, kteří nemohou žít pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci zcela samostatně, ale rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám, či osobám blízkým. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Terapeutické komunity jsou speciální rezidenční zařízení, které poskytují střednědobou a dlouhodobou léčbu a resocializaci lidem závislým na návykových látkách s cílem zotavení od zneužívání drog, změny životního stylu a plnohodnotného zapojení těchto osob do každodenního života. 12

14 Přehled typů sociálních služeb TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (streetwork, sociální práce na ulici) Streetworker bu působí jako předsunutý pracovník nízkoprahového zařízení nebo zaměstnanec městských či státních úřadů (sociální asistent viz). Pohybuje se na místech, kde se potenciální klienti vyskytují (ulice, kluby, bary, pasáže, herny, diskotéky). K jeho klientele patří skupiny velkoměstských dětí a mládeže páchající trestnou činnost, potenciálně rizikové skupiny, bezdomovci, uživatelé drog, prostitutky, prostituté. ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE Pečují o děti, mládež i dospělé s tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, o chronicky závislé osoby, chronicky psychicky nemocné osoby a seniory. Jednotlivé ústavy se zaměřují většinou jen na určitou klientelu. VÝCHOVNÉ ÚSTAVY (pro děti, pro mládež, pro děti i mládež) Výchovné zařízení pro děti a mládež, kteří se dopustili trestného činu. Svěřenci jsou do nich umis ováni na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy, usnesení o předběžném umístění v ústavu) nebo po dohodě s rodiči. Výchovné ústavy zajiš ují dlouhodobou péči, vzdělání, přípravu na budoucí povolání. 13

15 1 7 / A Adresář A 1 A-Centrum, středisko podpory zdraví, o. s. Na Bělidle Praha 5 TEL POPIS Rodinné výcvikové kurzy pro děti a mládež s nadváhou. Klub je určen dětem a mládeži ve věku let, které mají nadprůměrnou tělesnou hmotnost a subjektivně své potíže poci ují jako zátěž. Prenatální cvičení. Příprava k porodu, příprava na šestinedělí. 2 ACORUS psychosociální centrum TEL FAX POPIS Komunitní azylové zařízení pro ženy a jejich děti, které se staly obě mi domácího násilí. Nabízí pobytový i ambulantní program, osvětu a vzdělávání, volnočasové programy pro děti klientek, psychoterapii, dětskou psychodiagnostiku. Acorus pořádá workshopy pro pracovníky v pomáhajících prostředích. 3 ADRA nadace a občanské sdružení Klikatá Praha 5 TEL FAX URL POPIS Mezinárodní humanitární organizace. Poskytuje nejen rychlou pomoc v případě přírodních katastrof a válek, ale připravuje a realizuje i rozvojové projekty, které vedou ke zlepšení zdraví a životní úrovně lidí. 4 Agentura domácí ošetřovatelské péče 28. pluku Praha 10 TEL Agentura domácí péče Na Pískách Praha 6 TEL Agentura Květa domácí ošetřovatelská péče Kouřimská Praha 3 TEL AIDS centrum Bulovka Budínova Praha 8 TEL POPIS Pomoc a péče nemocným AIDS. Zdravotně-sociální oddělení a poradenství. 14

16 8 13 / A 8 Akademie práce a zdraví ČR Podskalská Praha 2 TEL FAX POPIS Pořádá vzdělávací programy pro organizace i jednotlivce v oblasti prevence poškození zdraví z práce a poskytuje bezplatné sociálně-právní, pracovně-právní, rodinné a občanské poradenství. 9 Alen sdružení žen po ablaci prsu Vratislavova Praha 2 TEL , večer URL web.quick.cz/alenpraha POPIS Sdružení pomáhá ženám po ablaci prsu při návratu do kvalitního života po fyzické i psychické stránce. Pořádá rekondiční pobyty, cvičení, plavání, vycházky do přírody, zdravotnické přednášky a předávání zkušeností. 10 Altego, nadace 28. pluku 10/ Praha 10 TEL 05/ FAX 05/ POPIS Podporuje integrační a outdoorové pobyty pro děti po úrazech a s vrozenými vadami. Pořádá programy pro rozvoj osobnosti, týmovou spolupráci, rozvoj komunikace a sebedůvěry, sebepoznání, tvořivost. 11 Ambulance pro poruchy paměti Šrobárova Praha 10 TEL POPIS Určená pro pacienty s poruchami paměti, případně spojené s poruchami řeči, osobnostními změnami, poruchami orientace. Nachází se ve Vinohradské nemocnici. 12 Amnesty International Palackého 9 TEL URL POPIS Celosvětové dobrovolnické hnutí za lidská práva, zejména: 1. proti trestu smrti, 2. osvobození vězňů svědomí, 3. spravedlivý soudní proces pro politické vězně, 4. proti mimosoudním popravám a tzv. zmizením. 13 Anonymní alkoholici Na Poříčí Praha 1 TEL URL help-psych.cz POPIS Svépomocné hnutí mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. AA denně pořádají skupinová sezení otevřená i uzavřená. 15

17 14 21 / A 14 Arcidiecézní charita Praha Azylový dům a poradna sv. Terezie Pernerova Praha 8 TEL POPIS Azylový dům určený pro muže i ženy bez přístřeší na krátkodobé krizové pobyty. Poradna je určena především lidem bez přístřeší nebo propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí pomoc s vyřízením dokladů, vyplněním formulářů, tipy na ubytovny apod. 15 Arcidiecézní charita Praha DOMOV FATIMA Slaviborské nám. 4 Třeboradice Praha 9 TEL POPIS Domov poskytuje zdravotní a sociální rehabilitaci tělesně postiženým, převážně vozíčkářům. 16 Arcidiecézní charita Praha Humanitární pomoc Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Humanitární pomoc do oblastí katastrof. 17 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Holešovice + Klub seniorů Bubenská Praha 7 TEL , FAX POPIS Poskytuje ošetřovatelskou službu, pečovatelskou službu a asistenční službu v domácnostech klientů. 18 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Severovýchodní III/ Praha 4 TEL POPIS Pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů. 19 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chodov Modletická Praha 4 TEL POPIS Poskytuje zdravotní péči a pečovatelské služby pacientům dlouhodobě či trvale nemocným, handicapovaným, seniorům v jejich domácím prostředí. 20 Arcidiecézní charita Praha Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Stodůlky Běhounkova Praha 13 TEL Arcidiecézní charita Praha Občanská poradna Farní charity v Praze 7 Bubenská Praha 7 TEL FAX

18 22 27 / A POPIS Poradna poskytuje rady a informace z oblasti sociální, pracovně-právní, rodin, bydlení, legislativy, lidských práv. Pomáhá realizovat navrhovaná řešení, jedná s orgány a organizacemi ve prospěch klienta. 22 Arcidiecézní charita Praha Pomoc do zahraničí Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Projekt Adopce na dálku finanční pomoc dětem a jejich rodinám v nejchudších oblastech světa. 23 Arcidiecézní charita Praha Pomoc uprchlíkům a migrantům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Speciální poradenská služba pro uprchlíky a žadatele o azyl. 24 Arcidiecézní charita Praha Pomoc vězňům Londýnská 44 TEL (73) FAX POPIS Navazování a udržování osobního kontaktu s vybranými klienty ve vězení návštěvy, korespondence, zasílání balíčků, spolupráce s pracovníky vězeňské služby. 25 Arcidiecézní charita Praha ústředí Londýnská 44 TEL , FAX POPIS Křes anská charitativní organizace poskytuje pomoc lidem v nouzi, koordinuje jednotlivé projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, pomoc tělesně a mentálně postiženým, poradny a azylové domy, pomoc uprchlíkům a emigrantům, pomoc vězňům a pomoc do zahraničí. 26 Armáda spásy Azylový dům B. Bureše a denní středisko Tusarova Praha 7 TEL FAX ad POPIS Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program. 27 Armáda spásy denní středisko Ciolkovského Praha TEL POPIS Práce se seniory jednak formou klubových aktivit a jednak formou pastorační péče. Možnost levných obědů. 17

19 28 34 / A 28 Armáda spásy Denní středisko Biskupcova Praha 3 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 29 Armáda spásy Denní středisko Ciolkovského Praha 6 TEL URL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků. 30 Armáda spásy denní středisko a komunitní centrum Lidická Praha 5 TEL POPIS Nabízí klubové volnočasové programy pro seniory, sociálně potřebné, děti a mládež. Možnost levného stravování. Výuka jazyků a výtvarný kroužek. 31 Armáda spásy oddělení vězeňské péče Petržílkova Praha 5 TEL ustredias.volny.cz POPIS Pomoc uvězněným po duchovní i praktické stránce. Návštěvy ve věznicích, písemné kontakty, hygienické potřeby, ošacení. Možnosti alternativních trestů. 32 Armáda spásy ústředí Petržílkova Praha 5 TEL URL POPIS Koordinuje jednotlivá zařízení: azylové domy a noclehárny pro muže, azylové domy pro ženy a matky s dětmi, domov pro seniory, denní střediska a oddělení vězeňské péče. 33 ASISTENCE občanské sdružení V Pevnosti Praha 2 TEL POPIS Pracovně sociální uplatnění mladých lidí s kombinovaným postižením (hlavně absolventů JÚ), služby: osobní asistence, podporované zaměstnávání. 34 ASNEP asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova Praha 5 TEL FAX POPIS Prosazuje a obhajuje práva a zájmy neslyšících, sluchově postižených a jejich rodičů; koordinuje služby a akce sluchově postižených, vyvíjí osvětovou činnost (školení, semináře), vydává měsíčník GONG. 18

20 35 42 / A 35 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví Kamenická Praha 7 TEL , 0606/ FAX POPIS Sdružuje poskytovatele komunitní péče pro duševně nemocné s cílem rozvoje služeb komunitní péče pro duševně nemocné v ČR. 36 Asociace manželských a rodinných poradců Daškova Praha 12 TEL FAX POPIS Zastřešující organizace pro 12 oblastních sdružení v ČR. Garantuje odborné činnosti manželských a rodinných poradců a zajiš uje vzdělávání v této oblasti. 37 Asociace muskulárních dystrofiků Petýrkova Praha 4 TEL FAX POPIS Asociace pořádá rekondiční pobyty, poskytuje sociálně-právní poradenství a vydává časopis Zpravodaj AMD. 38 Asociace náhradní výchovy Lublaňská 33 TEL POPIS Profesní sdružení pracovníků v oblasti náhradní výchovy. 39 Asociace občanských poraden Senovážné náměstí Praha 1 TEL , FAX URL POPIS Zastřešující organizace občanských poraden. Vytváří informační systém pro občanské poradny, sdružuje je a podporuje jejich činnost. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 40 Asociace POLIO Zvánovická 2505/ Praha 4 TEL URL POPIS Sdružuje osoby postižené následky po poliomyelitidě. Zajiš uje poradenství, rekreační a rehabilitační činnost, rozšiřuje mezi veřejnost poznatky o životě poliomyelitiků. 41 Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR V Pevnosti Praha 3 TEL Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Karlínské nám Praha 8 19

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více