Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkladatel: Libuše Ježková Verze k

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Základní škola Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Přehled vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné celoškolní akce Jiné akce školy Akce MŠ Praskačka Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Spolupráce školy s rodiči a obcí Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Přehled podaných grantů za školní rok Závěr

3 1 Základní údaje o škole 1. 1 Základní škola Název školy Adresa školy Praskačka 60, Právní forma IČO IZO Identifikátor ZŠ Identifikátor MŠ Identifikátor ŠD Identifikátor ŠJ ZŠ Identifikátor ŠJ MŠ Vedení školy Zástupce ředitelky Kontakt Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové příspěvková organizace Mgr. Libuše Ježková Mgr. Adriana Gajová Tel.: Základní škola v Praskačce je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy jsou dvě třídy školní družiny, dvě mateřské školy, z toho jedna jako odloučené pracoviště a dvě školní jídelny, z toho jedna jako odloučené pracoviště. Škola se orientuje na esteticko-hudební předměty spojené s pohybovou činností v rámci zájmových aktivit dětí, rozvoj pohybových schopností dětí a péči o děti s poruchami učení a chování. I v tomto školním roce jsme se intenzivněji zaměřili na tělesný rozvoj žáků a cíleně chceme v této činnosti pokračovat v následujících letech zapojením školy do celostátního dětského odznaku tělesné zdatnosti OVOV. Ve školním roce jsme se orientovali na výchovně-vzdělávací oblast v rozvoji mediálních dovedností, škola se zapojila do celostátního charitativního projektu Čtení pomáhá a dalších celostátních dílčích projektů. Další vzdělávání učitelů probíhalo v rámci celoživotního vzdělávání a projektu vzdělávání MŠMT se zaměřením na rozvoj pedagogických dovedností, psychologického vzdělávání, práce s integrovanými dětmi, jazyků. Zapojili jsme se do některých ekologických projektů jako v minulých letech.. Do této 3

4 činnosti se zapojily i obě mateřské školy. Všechna oddělení školy se pravidelně účastní akcí pořádaných mikroregionem Urbanická brázda. Rozvoj žáků jsme zaměřili na celkový tělesný rozvoj v rámci celostátního projektu OVOV. Musíme konstatovat, že přes počáteční obavy se nám podařilo zvýšit tělesnou zdatnost u všech žáků školy. Ke srovnávání slouží tabulka výkoností dětí, která je všem dostupná a dobře motivuje k lepším výkonům. V této činnosti budeme pokračovat i v následujících letech, neboť se oprávněně domníváme, že děti ztrácejí pohybovou schopnost přiměřenou jejich věku. I v letošním školním roce se naše škola se zúčastnila několika celonárodních projektů, ve kterých dostala významné ocenění jejich autorů. Je to pro nás velmi významný fakt, neboť jsme získali lepší umístění než velké školy. Naše škola se opět zúčastnila národních srovnávacích zkoušek SCIO, konkrétně žáci 3. a 5. ročníku. Ve srovnání s ostatními školami jsme opět dopadli velmi dobře. Někteří žáci dosáhli téměř na maximum bodů. Ve všech předmětech se snažíme zkvalitnit výchovně vzdělávací proces, zaměřit se na individuality dětí, kdy i přibývá žáků s individuálním plánem a zkvalitnění celkové školní práce. Nyní se soustředíme na výběr nejvhodnějších učebnic a moderních pomůcek. V každém školním roce pokračujeme s výměnou učebnic pro jeden postupný ročník. Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti a spojení výuky se životem a hlavně soužitím na vsi. Do výuky jsme zapojili poznatky interaktivní výuky, neboť škola je již zcela vybavena interaktivními tabulemi. Pozornost byla věnována oblasti života na vsi a spojení života s přírodou. Zapojili jsme se do ekologických programů nabízených veřejnosprávními celky. Ve své pedagogické práci hojně využíváme výuky s pomocí počítačů a klademe důraz na vlastní získávání poznatků a orientaci v současném světě a našem nejbližším okolí. Tímto směrem byly vedeny i celoškolní projekty. K dosažení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá dobré klima školy, o kterém se domníváme, že je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel žáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Vzhledem k počtu žáků je vždy dostatek času na jednotlivá řešení, na individuální pomoc a čas věnovat se i jiným oblastem, než je vyučování. Myslíme si, že v tomto se nám práce daří. 4

5 Zaměřujeme se také na pomoc občanům našich obcí a obci Praskačka v péči o okolí, což vede děti k novým poznatkům v této velmi v současné době problematické oblasti. Vedeme děti k všímavosti k okolí a pomoci potřebným, hlavně starým obyvatelům obce. Velmi se nám osvědčuje úzká spolupráce ZŠ a MŠ. Toto spojení vede k dobrému vzájemnému poznávání a to i mezi rodiči a pedagogy. Spolupráce se výrazně zefektivnila a splňuje představy naší dlouhodobé koncepce. Společně s MŠ se zároveň snažíme vše koncipovat tak, abychom tvořili dobrou přípravu dětí pro vstup do první třídy. Konáme společné akce, setkáváme se i zájmových činnostech. Společně tvoříme některé projekty a tím významně propojujeme vzájemnou spolupráci. Děti MŠ jsou zvyklé na prostředí školy, pravidelně využívají prostory školy a proto jejich přechod do 1. ročníku základní školy je pouze přirozenou záležitostí. I v letošním školním roce prvně probíhala výuka náboženství formou zájmového kroužku a zapojily se do ní děti ze základní i mateřské školy. I letos se nám velmi vydařilo společné ukončení školního roku, kdy se uskutečnila Zahradní slavnost, jejímž záměrem bylo zapojení rodičů spolu s dětmi do celkového dění. Myslím, že slavnost měla veliký ohlas mezi rodiči i žáky. Přáli bychom si, aby se tato akce stala dlouhodobou tradicí našeho školního zařízení. V rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků byl v měsíci červnu ukončen víceletý projekt MŠMT, do kterého byli zapojeni všichni zaměstnanci školy. Do naší společné práce přinesl mnoho nových poznatků a částečně ukázal, jakým směrem by se mělo ubírat celoživotní vzdělávání pedagogů. 5

6 1.2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též výchovu náboženskou Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. Název zřizovatele Obec Praskačka Adresa zřizovatele Praskačka 12 Kontakt Tel.: fax: Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola Praskačka 40 Mateřská škola Sedlice 40 Základní škola 80 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ 90 Školní jídelna ZŠ 100 6

7 1.3.1 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola Praskačka ,5 Mateřská škola Sedlice ,5 1. stupeň ZŠ ,25 13,25 Školní družina ,5 Školní jídelna P x 93 x X Školní jídelna S x 40 x X Základní škola Zaměstnanci: Mgr. Libuše Ježková - ředitelka, učitelka 4.a 5. ročníku Mgr. Adriana Gajová zástupce ředitelky školy, učitelka 3. ročníku Bc. Martina Krupičková učitelka 1. ročníku Mgr. Věra Zahradníčková učitelka 2. ročníku Jana Simonová školnice Škola v Praskačce měla ve školním roce 2013/ žáků. Spádově k nám přicházejí děti z Praskačky, Urbanic, Vlčkovic, Sedlice, Žižkovce, ale v posledních letech také děti z jiných míst trvalého bydliště. Ve škole vyučujeme podle vzdělávacího programu ŠVP Podané ruce. 1 žák má individuální plán pro domácí vzdělávání. 2 žáci mají IVP pro nadané děti 4 žáci mají IVP pro děti SPVUCH 7

8 1 žák má schválenou pedagogickou asistenci Vyučování vždy oživujeme o prvky z alternativních pedagogik. Zařazujeme různé metody a formy práce, používáme moderní techniku a využíváme ve vyučování počítače a interaktivní tabule. Je to zajímavá změna ve školní práci a přináší nové poznatky pro nás všechny. Ve všech třídách byly počítače vybaveny novými monitory a počítáme i s novými počítači ve třídách, kde ty starší dosluhují. Celým školním rokem se prolínal interaktivní projekt věnovaný čtenářským dovednostem v rámci celostátního projektu Čtení pomáhá. Myslím, že mnoho dětí, které dříve čtení nepreferovaly, si našlo nový vztah k této krásné činnosti. 8

9 1.3.3 Mateřská škola Zaměstnanci: Praskačka Ivana Kohoutová - učitelka MŠ Eva Věcková učitelka MŠ Pavla Vosáhlová učitelka MŠ Eliška Beránková školnice Sedlice Martina Picková učitelka MŠ Hana Vítková vedoucí učitelka, učitelka MŠ Lenka Voltrová učitelka MŠ Irena Štěpánková - školnice Při základní škole jsou provozovány dvě mateřské školy, jedna v Praskačce, druhá, jako odloučené pracoviště, v Sedlici. Ve školním roce 2013/2014 se výchovná práce zaměřovala na rodinnou výchovu, soužití v obci, vzájemné vztahy mezi dětmi ale i na individuální péči o mladší děti. V obou mateřských školách máme zavedená dvě oddělení, kde mladší děti pracují v menším kolektivu v době dopolední činnosti. Zavedené oddělení pro mladší děti se nám jeví jako velmi efektivní práce. Přinesla zklidnění do celkové práce mateřské školy. Lze litovat toho, že počty dětí jsou nastaveny velmi přísně a není možné pracovat ver dvou odděleních po celý den. Úkoly vzdělávacího programu byly plněny tak, aby docházelo k propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické. Pedagogické sbory v obou mateřských školách pracovaly obětavě a s významným nasazením svých možností, často nad rámec své pracovní doby. Všichni společně s dětmi vytvořili mnoho krásných projektů vedoucích k novým prožitkům a poznatkům. Naším cílem je, aby děti pracovaly s chutí, zájmem a radostí, proto se jim snažíme dávat dostatek času a prostoru na projevení vlastních přání, nápadů a schopností. Program výchovné práce byl zcela nově vypracován tak, aby se stal variabilním i pro další práci v následných letech. Základem je rámcový vzdělávací plán a navazující třídní 9

10 plán, který je otevřeným dokumentem a je během roku neustále doplňován o nové náměty a nápady různého zaměření. Třídy mají zřízeny jednotlivé hrací a dovednostní koutky, které se pro individuální práci velmi osvědčily. Děti jsou s ohledem k věku vedeny s samostatnosti a sebeobslužnosti ve všech denních činnostech. Nejčastější formou činnosti byla hra řízená učitelkou, např. hry s pravidly, hry konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové a námětové atd., které dětem nabídly přímý prožitek. Součástí byla i volná hra na základě zkušeností a zájmu dětí. Všechny aktivity probíhaly radostně a spokojeně, výsledky práce jsou pravidelně vystavovány ve všech prostorách mateřských škol. Mateřská škola Praskačka využívá i prostory základní školy. Jedná se hlavně o tělocvičnu nebo prostory školní družiny. Děti z obou mateřských škol pracují s interaktivní tabulí v rámci nadstandartní zájmové činnosti. Předškoláci se vždy těší na vstup do 1. třídy a mladší žáčci se po prázdninách rádi vrací do obou mateřských škol. Obě mateřské školy se zapojily do ekologického programu, který zprostředkovalo sdružení MAS a opět navštívily výbornou ekologickou akci Včely a med. Děti z praskačské i sedlické mateřské školy mají možnost využít i některých mimoškolních aktivit. Pravidelně docházely na výuku angličtina hrou. Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů jsme museli kroužek rozdělit do několika sekcí. Kroužek anglického jazyka zabezpečuje základní škola, jmenovitě opět paní učitelka Gajová.. Děti se účastnily prvních krůčků v keramických dovednostech, umění vaření a práce s interaktivní tabulí. Do práce kroužků se zapojily všechny paní učitelky MŠ. Stejná zájmová činnost probíhá i v MŠ Sedlice, kde se v práci s dětmi paní učitelky střídají. V letošním školním roce se děti několikrát účastnily rukodělného tvoření v ateliéru Petrlenka v obci Žižkovec. I zde se dostaly k zajímavým činnostem. 10

11 Mateřská škola Praskačka Mateřská škola Sedlice 11

12 Školní družina Zaměstnanci: Ing. Helena Fikarová vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ Michaela Vrzalová vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ Do školní družiny chodí 51 žáků. Vzhledem ke skutečnosti, že rodiče mají stále větší a oprávněné obavy o své děti, umožňujeme do ŠD docházet všem žákům školy, pokud nám to dovoluje kapacita ŠD. Pro nový školní rok jsme obdrželi navýšení kapacity ŠD na počet 60 žáků. Vzhledem k různému věku žáků klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové aktivity. Školní družina se zapojila do celoroční projektové činnosti OVOV. Projekt byl celoročně začleněn do činnosti ŠD a jeho cílem je celkový pohybový rozvoj dětí. V některých činnostech se ŠD též zapojila do dalšího celoškolního projektu Čtení pomáhá, který byl celoročně realizován především u mladších žáků. Jeden den v týdnu byl vždy věnován činnostní práci dětí, kde se seznamovaly s různými pracovními činnostmi a technikami. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě, která je vybavena herními prvky. Zde mají žáci možnost využít prolézačky, houpačky a velké pískoviště v prostorách zahrady ZŠ i MŠ. Stále využíváme i možnosti pohybového rozvoje v rámci obecního hřiště a velké trampolíny umístěné v zahradě základní školy. Během celého školního roku a pokud počasí dovolí, mají žáci možnost využití prostor u místní sokolovny, kde v případě potřeby máme možnost i využít zázemí sokolovny. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny - zde je aktivita dětí zaměřena na sportovní činnosti míčové, závodivé a pohybové hry. Využívají také oddělení školní družiny a prostory školních tříd. 12

13 13

14 1.3.5 Školní jídelna Zaměstnanci: Praskačka: Jitka Burdová kuchařka Marcela Hynková - kuchařka Petra Koutníková vedoucí školní jídelny, kuchařka Sedlice: Jiřina Burešová vedoucí školní jídelny, kuchařka Školní jídelna Praskačka zajišťuje vaření a vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy, učitele MŠ a ZŠ a také cizí strávníky z řad občanů. Školní jídelna Sedlice zajišťuje vaření a vydávání obědů pro děti mateřské školy, učitele a cizí strávníky z řad občanů obcí. Zájem o obědy je velký, dochází 100% dětí a zaměstnanců školy. V tomto školním roce se opět zvýšil zájem ze strany cizích strávníků. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve škole mají děti možnost kdykoli si načerpat čerstvou vodu z automatu. Škola se opětovně zapojila do projektu Ovoce do škol, jehož součástí jsou i různé ovocné nápoje. 14

15 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 11 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 3 Sportovní zařízení 3 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj ano ano ano ano ano ano Pozn.Školní nábytek umožňuje variabilní uspořádání ve třídách a je nastavitelný dle výšky dětí. 15

16 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pracovníků školy, dva z řad rodičů, 2 členové zastupitelstva obce. V roce 2013 končil mandát dvěma členům, kteří byli opětovně navrženi a zvoleni. V letošním roce pracovali ve Školské radě tito zástupci: Ing. Jaroslav Věcek a Radek Vosátko za obec Praskačka, Mgr. Adriana Gajová a Pavla Vosáhlová zástupci školy, rodiče ing.petra Škopová a Martina Picková. Školská rada se sešla dvakrát v roce, projednávala důležité podněty ze strany školy, zřizovatele a rodičů. První setkání se uskutečnilo a bylo projednáno hospodaření školy za rok Zprávu přednesl pan Středa, který pracuje pro školu jako ekonom. Dále byla schválena výroční zpráva školy a nový školní řád. Byly projednány podněty pro práci školy z řad rodičů, dále podněty pracovníků školy z důvodu zlepšení pracovního prostředí. Rada byla seznámena s pokračováním projektu MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. Rada byla seznámena s výsledky testování žáků 5. ročníku v rámci SCIO testů a ocenění školy a žáků. Dále byl projednán stav zájmové činnosti v ZŠ a shledán jako stále nadstandardní i vzhledem k navázání spolupráce se sdružením Rytmik dětem bylo hlavním bodem jednání opětovné zvolení některých členů školské rady Adriany Gajové a Pavly Vosáhlové. za V závěru Školské rady bylo projednáno setkání pro letošní školní rok. Nebude - li potřeba mimořádného jednání, sejde se maximálně 3krát ve školním roce

17 2 Přehled vzdělávacích programů V mateřské škole je vyučováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který byl zcela nově vypracován a formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kutikulární reformy akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, umožňoval rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Tak je definována kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které přináší. Je s ním pracováno a je průběžně doplňován novými poznatky. V rámcovém vzdělávacím programu je zakomponováno zaměření mateřských škol na ekologickou a rodinnou výchovu. RVP PV určuje společný rámec, který je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu, je otevřený pro školu, učitele i pro děti. V základní škole se pracovalo již plně podle nového vzdělávacího programu Podané ruce. Tento program vychází z Rámcově vzdělávacího programu vyhlášeného ministerstvem školství a je závazný. Postupně je formou příloh inovován podle nových poznatků a nařízení MŠMT. Ve škole bylo pět postupných ročníků vyučováno ve čtyřech třídách. Spojené byly ročníky 4. a 5.. Ostatní ročníky pracovaly jako samostatná třída vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků. 1. ročník se snažíme mít vždy samostatný, aby umožnil dětem optimální začlenění do školního procesu. školní družiny. Celoškolský projekt Čtení pomáhá se prolínal ve všech předmětech výuky i v práci U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektických asistentek prováděna pravidelná náprava. Jedna žákyně má doporučenou pedagogickou asistenci, kterou nad rámec svých úvazků prováděly vychovatelky školní družiny. Dále jsou vzdělávány 2 děti s doporučením vzdělávání ve speciální škole. Škoda, že ze strany PPP nejsou více zohledňovány podmínky nemožnosti dojíždění těchto dětí do speciální školy a zvýhodněna finančně škola kmenová tak, aby získala vyšší finanční dotaci na možnost pedagogické asistence i u těchto žáků. Škola velmi dobře spolupracovala se Speciálně-pedagogickým centrem v Hradci Králové pedagogicko-psychologickou poradnou, jmenovitě s paní Mgr. Splítkovou. 17

18 Naše škola se též zaměřuje i na žáky s více handicapy. Práce s těmito dětmi se nám daří, což dokládají zprávy z odborných zařízení. V letošním roce to byly dvě děti s psychiatrickými problémy, které citlivostí svých pedagogů jsou optimálně začleněny v běžném kolektivu třídy. Jeden žák má diagnostikovanou výraznou poruchu sluchu. Jedna žákyně má diagnostikovanou kombinovanou poruchu albinismus, zbytky zraku. Pro ni byly pořízeny speciální pomocné pomůcky vlastní počítač prostřednictvím dotace MŠMT. Velmi se nám ale osvědčila i bezprostřední pomoc spolužáků. Práce s těmito dětmi znamená to zvýšené nároky na práci pedagoga, neboť ne vždy je to práce jednoduchá. 18

19 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 19 Počet učitelů ZŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 6 Počet kuchařek 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Kuchařka 1,0 Rekvalifikace do oboru Kuchařka 1,0 Vyučena v oboru Kuchařka 0,8 Bez vzdělání Kuchařka 0,5 Vyučena v oboru Školnice 1,0 Základní Školnice 1,0 Střední Školnice 1,0 Základní 19

20 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků pedag. Praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 Ředitelka 1,0 nad 32 VŠ ročník 2 Učitelka 1,0 do 27 VŠ ročník 3 Učitelka 1,0 do 6 VŠ ročník 4 Učitelka 1,0 do 27 VŠ ročník 5 Učitelka 0,5 do 19 VŠ Jiný obor 6 Učitelka MŠ 1,0 nad 32 VOŠ MŠ 7 Učitelka MŠ 1,0 do 19 SŠ Jiný obor 8 Učitelka MŠ 1,0 do 19 VOŠ MŠ 8 Učitelka MŠ 1,0 Do 6 VŠ Specializace MŠ 9 Učitelka MŠ 1,0 do19 SŠ Jiný obor 9 Učitelka MŠ 1,0 do 19 VOŠ MŠ 10 Vychovatelka ZŠ 1,0 do 3 SŠ Jiný obor 11 Vychovatelka ZŠ 0,5 do 19 VŠ Volnočas. akt. 3.4 Odborná kvalifikace Všechny učitelky základní školy mají 100 % aprobovanost k výuce. Učitelky mateřských škol mají 83,3% aprobovanost, ve zbývajících procentech se jedná o kvalifikační studium k aprobovanosti. Ve ŠD je 50% aprobovanost. Jedna vychovatelka doplňuje aprobaci studiem PF. 20

21 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži Ženy muži Ženy Muži Ženy Muži ženy muži ženy muži ženy

22 4 Zápis k povinné školní docházce Do mateřské školy Praskačka bylo zapsáno pro rok dětí a nastoupilo 40 dětí. Do mateřské školy Sedlice bylo zapsáno 42 dětí a 40 dětí nastoupilo. Do prvního ročníku základní školy k 1. září 2013 nastoupilo 13 dětí. Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok proběhl podle termínu vyhlášeného obcí Praskačka dne 14. ledna Bylo zapsáno 17 dětí. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno Byly uděleny dvě pochvaly za reprezentaci školy a tři za vzornou školní práci. V průběhu školního roku byla udělena 3 napomenutí třídní učitelky a 2 napomenutí ředitelky školy za opakované porušování školního řádu. V prvním pololetí byl udělen druhý stupeň z chování za závažné porušení školního řádu. 23

24 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 3. 1 Zrakové postižení 2. 1 S vadami řeči ročník 3 Tělesné postižení - - S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení S psychiatrickými potížemi ročník ročník 2 Komentář Podle individuálního programu pracovaly ve školním roce děti. Úzká spolupráce s SPC. Na doporučení PPP pracují pravidelně 3 děti s dyslektickým asistentem. Pro dva žáky byl vytvořen IVP pro nadané žáky. 24

25 5.4 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Celým školním rokem se prolínal projekt Čtení pomáhá. Jedná se o celorepublikový projekt, zároveň má charitativní význam. V průběhu celého školního roku bylo toto téma zpracováváno a objevovalo se ve všech předmětech a mezipředmětových vazbách všech ročníků. Při této práci jsme hojně využívali úkoly spojené s rozvojem čtenářských dovedností. S projektem byla spojena i domácí příprava. Projektových dnů bylo 10, každý měsíc vždy jeden celý vyučovací den, který byl zaměřen na práci s knihami a získávání poznatků spojených s činností čtení. Záměrem projektu bylo objevit u dětí vztah ke čtení knih a vést k pozitivnímu vztahu k charitativní pomoci v rámci dětských možností. Druhým velkým projektem školy bylo zapojení školy do celostátního projektu OVOV, který je zaměřen na celkový tělesný rozvoj dětí. V tomto projektu předpokládáme pokračování i do dalších roků. Školním rokem se prolínalo i několik krátkodobějších třídních projektů zaměřených na získávání vlastních poznatků bádáním a vyhledáváním informací a zkušeností. V tomto školním roce jsme získali ocenění Etická škola díky našim aktivitám v celkové práci školy. V mateřských školách byly jednotlivé projekty zaměřovány především na ekologickou výchovu dětí a vzájemné chování jednotlivců v kolektivu. Projekty byly krátkodobějšího rázu vzhledem k věkovému složení žáků ve třídě a prolínaly se činností celého školního roku. Výsledky projektů byly také vystavovány v prostorách mateřských škol a obecního úřadu. Předškoláci obou mateřských škol se zúčastnili plaveckého výcviku PŠ Vydrýsek. Škola je v současné době kompletně vybavena interaktivními tabulemi, připravujeme výměnu starších počítačů v jedné ze tříd, kde nestačily peníze z grantu EU. Pravděpodobně nám pomůže obec Praskačka. Ve výuce používáme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládání nových poznatků a snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Naším hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Je pro nás velmi důležitá motivace dětí pro práci. Ale v našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to každodenní mravenčí práce, která nás 25

26 těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, že je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a dobře sehraný, což se projevuje i v pozitivním hodnocení ze strany veřejnosti a úspěších v různých soutěžích. Základní škola společně s mateřskými školami pořádají pravidelní společné akce v rámci kulturního rozvoje žáků. Tyto akce vedou zároveň ke stmelování celého kolektivu dětí a dospělých. V letošním roce se nám nově podařilo propojení projektových činností s mateřskými školami, což přineslo dětem zpestření výuky a vzájemné poznání mezi dětmi. Jako každý rok i letos jsou jak v mateřských školách, tak v základní škole pořádána zájmová odpoledne pro děti. Jedná se různé formy zábavných programů, jako jsou karnevaly, diskotéky, soutěživá odpoledne. Tyto dny se stále těší velké oblibě, často se jich účastní i děti mimo naše zařízení. Máme však radost ze společných setkávání a poznávání obzvláště proto, že stále častěji se jich účastní i rodiče dětí a setkání vede ke vzájemnému blízkému poznávání. Tuto významnou činnost ocenili hlavně rodiče dětí přicházejících z jiných zařízení, kde pravděpodobně není takovéto setkávání zcela obvyklé. Zvláštní pozornost je koncem roku věnována předškolákům v obou MŠ, kdy je pro ně přichystáno i přespávání ve školce. Velký vliv na naši práci má hlavně klima a vybavení školy a možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V tomto směru se každoročně můžeme plně spolehnout na naši obec a její pracovníky, kteří vždy vycházejí vstříc našim potřebám a jsou nám vždy nápomocni v rámci možností obce. Za to jim jsme velmi vděčni, protože naše škola patří mezi nejlépe vybavené venkovské školy, jak to můžeme vidět ze vzájemných návštěv. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme téměř všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si jich. V mateřské škole Sedlice se dokončuje zahrada, kde chybělo po nákladně celkové rekonstrukci z minulých let výměna poškozeného starého plotu. V MŠ Praskačka došlo k úpravě zahrady, vybavení novými herními prvky 26

27 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Předmět Počet kurzů Zaměření Ekologická výchova 2 Včely a med Informační a komunikační technologie 2 Práce s interaktivní tabulí Příprava programů Anglický jazyk 1 Prohlubující studium AJ Systém celoživotního vzdělávání 12 Pedagogika Psychologie Psychologie v MŠ 5 Jak zvládat agresivitu u dětí Management 2 Management ředitele školy Vzdělávání ředitelů Vzdělávání k doplnění kvalifikace 4 Studium střední pedagogické školy Studium VŠ PF 27

28 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné celoškolní akce Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze 5 + MŠ 130 1) Knihovna ) Galerie HK ZŠ 10 3) Pamětihodnosti Hradce Králové MŠ 77 4) Agrodružstvo Lhota pod Libčany ZŠ+MŠ MŠ 38 5) Exkurze hasičský sbor HK 6) Agrodružstvo Lhota pod Libčany 7) Koňská farma Žižkovec Žákovská vystoupení 5 + MŠ 70 1) Divadlo dětí pro rodiče a veřejnost 5 5 ZŠ ) Vánoční zpívání HK 3) Vánoční zpívání Praskačka 4) Vítání nových občánků obce Divadelní představení 5 + MŠ 5 + MŠ 5 + MŠ 5 + MŠ 5+MŠ ) Loutkové divadlo 2) Divadlo Drak 2x 3) Chytrá horákyně 4) Staré pověsti české 5) Výchovný koncert Výstavy ) Muzeum 2) Výstava knih Soutěže 5+MŠ 5+MŠ MŠ ZŠ ) Výtvarná soutěž s požární tématikou 2) Recitační 3) Vybíjená 3x 4) Atletika okrskový přebor 5) Florbal 6) Olympiáda MŠ 7) Fotbal 2x 8) Celostátní výtvarná soutěž 9) Pěvecká soutěž 28

29 7.2 Jiné akce školy Akce ZŠ Divadlo Piráti Projekt Čtení pomáhá Beseda se spisovatelkou Vítkovou Exkurze - botanická zahrada geocaching Knihovna Praskačka,Hradec Králové Divadlo INTERHAF Vystoupení v Hradci Králové FN Koncert hudebního oddělení Vánoční dílna Mikulášský rej Vánoční zpívání sboru Betlémy v kostele Jak se dělá kniha Lyžařský výcvik Anglické semináře Matematická olympiáda Etické divadlo Škola naruby Vynášení morany Sportovní turnaje Zápis do 1.ročníku Recitační soutěž školní kolo Recitační soutěž Libčanská básnička Pevnost Habrman Den Země Praskačský zpěváček Mc Donald cup. OVOV Anglické divadlo Den otevřených dveří Turnaj ve vybíjené ZŠ Kukleny Vystoupení hudebního oddělení Atletické přebory málotřídních škol Škola v přírodě Atletické přebory Hry bez hranic Vítání občánků Slavnostní vystoupení v sokolovně 29

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více