Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkladatel: Libuše Ježková Verze k

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Základní škola Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Přehled vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné celoškolní akce Jiné akce školy Akce MŠ Praskačka Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Spolupráce školy s rodiči a obcí Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Přehled podaných grantů za školní rok Závěr

3 1 Základní údaje o škole 1. 1 Základní škola Název školy Adresa školy Praskačka 60, Právní forma IČO IZO Identifikátor ZŠ Identifikátor MŠ Identifikátor ŠD Identifikátor ŠJ ZŠ Identifikátor ŠJ MŠ Vedení školy Zástupce ředitelky Kontakt Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové příspěvková organizace Mgr. Libuše Ježková Mgr. Adriana Gajová Tel.: Základní škola v Praskačce je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy jsou dvě třídy školní družiny, dvě mateřské školy, z toho jedna jako odloučené pracoviště a dvě školní jídelny, z toho jedna jako odloučené pracoviště. Škola se orientuje na esteticko-hudební předměty spojené s pohybovou činností v rámci zájmových aktivit dětí, rozvoj pohybových schopností dětí a péči o děti s poruchami učení a chování. I v tomto školním roce jsme se intenzivněji zaměřili na tělesný rozvoj žáků a cíleně chceme v této činnosti pokračovat v následujících letech zapojením školy do celostátního dětského odznaku tělesné zdatnosti OVOV. Ve školním roce jsme se orientovali na výchovně-vzdělávací oblast v rozvoji mediálních dovedností, škola se zapojila do celostátního charitativního projektu Čtení pomáhá a dalších celostátních dílčích projektů. Další vzdělávání učitelů probíhalo v rámci celoživotního vzdělávání a projektu vzdělávání MŠMT se zaměřením na rozvoj pedagogických dovedností, psychologického vzdělávání, práce s integrovanými dětmi, jazyků. Zapojili jsme se do některých ekologických projektů jako v minulých letech.. Do této 3

4 činnosti se zapojily i obě mateřské školy. Všechna oddělení školy se pravidelně účastní akcí pořádaných mikroregionem Urbanická brázda. Rozvoj žáků jsme zaměřili na celkový tělesný rozvoj v rámci celostátního projektu OVOV. Musíme konstatovat, že přes počáteční obavy se nám podařilo zvýšit tělesnou zdatnost u všech žáků školy. Ke srovnávání slouží tabulka výkoností dětí, která je všem dostupná a dobře motivuje k lepším výkonům. V této činnosti budeme pokračovat i v následujících letech, neboť se oprávněně domníváme, že děti ztrácejí pohybovou schopnost přiměřenou jejich věku. I v letošním školním roce se naše škola se zúčastnila několika celonárodních projektů, ve kterých dostala významné ocenění jejich autorů. Je to pro nás velmi významný fakt, neboť jsme získali lepší umístění než velké školy. Naše škola se opět zúčastnila národních srovnávacích zkoušek SCIO, konkrétně žáci 3. a 5. ročníku. Ve srovnání s ostatními školami jsme opět dopadli velmi dobře. Někteří žáci dosáhli téměř na maximum bodů. Ve všech předmětech se snažíme zkvalitnit výchovně vzdělávací proces, zaměřit se na individuality dětí, kdy i přibývá žáků s individuálním plánem a zkvalitnění celkové školní práce. Nyní se soustředíme na výběr nejvhodnějších učebnic a moderních pomůcek. V každém školním roce pokračujeme s výměnou učebnic pro jeden postupný ročník. Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti a spojení výuky se životem a hlavně soužitím na vsi. Do výuky jsme zapojili poznatky interaktivní výuky, neboť škola je již zcela vybavena interaktivními tabulemi. Pozornost byla věnována oblasti života na vsi a spojení života s přírodou. Zapojili jsme se do ekologických programů nabízených veřejnosprávními celky. Ve své pedagogické práci hojně využíváme výuky s pomocí počítačů a klademe důraz na vlastní získávání poznatků a orientaci v současném světě a našem nejbližším okolí. Tímto směrem byly vedeny i celoškolní projekty. K dosažení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá dobré klima školy, o kterém se domníváme, že je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel žáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Vzhledem k počtu žáků je vždy dostatek času na jednotlivá řešení, na individuální pomoc a čas věnovat se i jiným oblastem, než je vyučování. Myslíme si, že v tomto se nám práce daří. 4

5 Zaměřujeme se také na pomoc občanům našich obcí a obci Praskačka v péči o okolí, což vede děti k novým poznatkům v této velmi v současné době problematické oblasti. Vedeme děti k všímavosti k okolí a pomoci potřebným, hlavně starým obyvatelům obce. Velmi se nám osvědčuje úzká spolupráce ZŠ a MŠ. Toto spojení vede k dobrému vzájemnému poznávání a to i mezi rodiči a pedagogy. Spolupráce se výrazně zefektivnila a splňuje představy naší dlouhodobé koncepce. Společně s MŠ se zároveň snažíme vše koncipovat tak, abychom tvořili dobrou přípravu dětí pro vstup do první třídy. Konáme společné akce, setkáváme se i zájmových činnostech. Společně tvoříme některé projekty a tím významně propojujeme vzájemnou spolupráci. Děti MŠ jsou zvyklé na prostředí školy, pravidelně využívají prostory školy a proto jejich přechod do 1. ročníku základní školy je pouze přirozenou záležitostí. I v letošním školním roce prvně probíhala výuka náboženství formou zájmového kroužku a zapojily se do ní děti ze základní i mateřské školy. I letos se nám velmi vydařilo společné ukončení školního roku, kdy se uskutečnila Zahradní slavnost, jejímž záměrem bylo zapojení rodičů spolu s dětmi do celkového dění. Myslím, že slavnost měla veliký ohlas mezi rodiči i žáky. Přáli bychom si, aby se tato akce stala dlouhodobou tradicí našeho školního zařízení. V rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků byl v měsíci červnu ukončen víceletý projekt MŠMT, do kterého byli zapojeni všichni zaměstnanci školy. Do naší společné práce přinesl mnoho nových poznatků a částečně ukázal, jakým směrem by se mělo ubírat celoživotní vzdělávání pedagogů. 5

6 1.2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též výchovu náboženskou Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. Název zřizovatele Obec Praskačka Adresa zřizovatele Praskačka 12 Kontakt Tel.: fax: Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola Praskačka 40 Mateřská škola Sedlice 40 Základní škola 80 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ 90 Školní jídelna ZŠ 100 6

7 1.3.1 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola Praskačka ,5 Mateřská škola Sedlice ,5 1. stupeň ZŠ ,25 13,25 Školní družina ,5 Školní jídelna P x 93 x X Školní jídelna S x 40 x X Základní škola Zaměstnanci: Mgr. Libuše Ježková - ředitelka, učitelka 4.a 5. ročníku Mgr. Adriana Gajová zástupce ředitelky školy, učitelka 3. ročníku Bc. Martina Krupičková učitelka 1. ročníku Mgr. Věra Zahradníčková učitelka 2. ročníku Jana Simonová školnice Škola v Praskačce měla ve školním roce 2013/ žáků. Spádově k nám přicházejí děti z Praskačky, Urbanic, Vlčkovic, Sedlice, Žižkovce, ale v posledních letech také děti z jiných míst trvalého bydliště. Ve škole vyučujeme podle vzdělávacího programu ŠVP Podané ruce. 1 žák má individuální plán pro domácí vzdělávání. 2 žáci mají IVP pro nadané děti 4 žáci mají IVP pro děti SPVUCH 7

8 1 žák má schválenou pedagogickou asistenci Vyučování vždy oživujeme o prvky z alternativních pedagogik. Zařazujeme různé metody a formy práce, používáme moderní techniku a využíváme ve vyučování počítače a interaktivní tabule. Je to zajímavá změna ve školní práci a přináší nové poznatky pro nás všechny. Ve všech třídách byly počítače vybaveny novými monitory a počítáme i s novými počítači ve třídách, kde ty starší dosluhují. Celým školním rokem se prolínal interaktivní projekt věnovaný čtenářským dovednostem v rámci celostátního projektu Čtení pomáhá. Myslím, že mnoho dětí, které dříve čtení nepreferovaly, si našlo nový vztah k této krásné činnosti. 8

9 1.3.3 Mateřská škola Zaměstnanci: Praskačka Ivana Kohoutová - učitelka MŠ Eva Věcková učitelka MŠ Pavla Vosáhlová učitelka MŠ Eliška Beránková školnice Sedlice Martina Picková učitelka MŠ Hana Vítková vedoucí učitelka, učitelka MŠ Lenka Voltrová učitelka MŠ Irena Štěpánková - školnice Při základní škole jsou provozovány dvě mateřské školy, jedna v Praskačce, druhá, jako odloučené pracoviště, v Sedlici. Ve školním roce 2013/2014 se výchovná práce zaměřovala na rodinnou výchovu, soužití v obci, vzájemné vztahy mezi dětmi ale i na individuální péči o mladší děti. V obou mateřských školách máme zavedená dvě oddělení, kde mladší děti pracují v menším kolektivu v době dopolední činnosti. Zavedené oddělení pro mladší děti se nám jeví jako velmi efektivní práce. Přinesla zklidnění do celkové práce mateřské školy. Lze litovat toho, že počty dětí jsou nastaveny velmi přísně a není možné pracovat ver dvou odděleních po celý den. Úkoly vzdělávacího programu byly plněny tak, aby docházelo k propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické. Pedagogické sbory v obou mateřských školách pracovaly obětavě a s významným nasazením svých možností, často nad rámec své pracovní doby. Všichni společně s dětmi vytvořili mnoho krásných projektů vedoucích k novým prožitkům a poznatkům. Naším cílem je, aby děti pracovaly s chutí, zájmem a radostí, proto se jim snažíme dávat dostatek času a prostoru na projevení vlastních přání, nápadů a schopností. Program výchovné práce byl zcela nově vypracován tak, aby se stal variabilním i pro další práci v následných letech. Základem je rámcový vzdělávací plán a navazující třídní 9

10 plán, který je otevřeným dokumentem a je během roku neustále doplňován o nové náměty a nápady různého zaměření. Třídy mají zřízeny jednotlivé hrací a dovednostní koutky, které se pro individuální práci velmi osvědčily. Děti jsou s ohledem k věku vedeny s samostatnosti a sebeobslužnosti ve všech denních činnostech. Nejčastější formou činnosti byla hra řízená učitelkou, např. hry s pravidly, hry konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové a námětové atd., které dětem nabídly přímý prožitek. Součástí byla i volná hra na základě zkušeností a zájmu dětí. Všechny aktivity probíhaly radostně a spokojeně, výsledky práce jsou pravidelně vystavovány ve všech prostorách mateřských škol. Mateřská škola Praskačka využívá i prostory základní školy. Jedná se hlavně o tělocvičnu nebo prostory školní družiny. Děti z obou mateřských škol pracují s interaktivní tabulí v rámci nadstandartní zájmové činnosti. Předškoláci se vždy těší na vstup do 1. třídy a mladší žáčci se po prázdninách rádi vrací do obou mateřských škol. Obě mateřské školy se zapojily do ekologického programu, který zprostředkovalo sdružení MAS a opět navštívily výbornou ekologickou akci Včely a med. Děti z praskačské i sedlické mateřské školy mají možnost využít i některých mimoškolních aktivit. Pravidelně docházely na výuku angličtina hrou. Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů jsme museli kroužek rozdělit do několika sekcí. Kroužek anglického jazyka zabezpečuje základní škola, jmenovitě opět paní učitelka Gajová.. Děti se účastnily prvních krůčků v keramických dovednostech, umění vaření a práce s interaktivní tabulí. Do práce kroužků se zapojily všechny paní učitelky MŠ. Stejná zájmová činnost probíhá i v MŠ Sedlice, kde se v práci s dětmi paní učitelky střídají. V letošním školním roce se děti několikrát účastnily rukodělného tvoření v ateliéru Petrlenka v obci Žižkovec. I zde se dostaly k zajímavým činnostem. 10

11 Mateřská škola Praskačka Mateřská škola Sedlice 11

12 Školní družina Zaměstnanci: Ing. Helena Fikarová vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ Michaela Vrzalová vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ Do školní družiny chodí 51 žáků. Vzhledem ke skutečnosti, že rodiče mají stále větší a oprávněné obavy o své děti, umožňujeme do ŠD docházet všem žákům školy, pokud nám to dovoluje kapacita ŠD. Pro nový školní rok jsme obdrželi navýšení kapacity ŠD na počet 60 žáků. Vzhledem k různému věku žáků klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové aktivity. Školní družina se zapojila do celoroční projektové činnosti OVOV. Projekt byl celoročně začleněn do činnosti ŠD a jeho cílem je celkový pohybový rozvoj dětí. V některých činnostech se ŠD též zapojila do dalšího celoškolního projektu Čtení pomáhá, který byl celoročně realizován především u mladších žáků. Jeden den v týdnu byl vždy věnován činnostní práci dětí, kde se seznamovaly s různými pracovními činnostmi a technikami. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě, která je vybavena herními prvky. Zde mají žáci možnost využít prolézačky, houpačky a velké pískoviště v prostorách zahrady ZŠ i MŠ. Stále využíváme i možnosti pohybového rozvoje v rámci obecního hřiště a velké trampolíny umístěné v zahradě základní školy. Během celého školního roku a pokud počasí dovolí, mají žáci možnost využití prostor u místní sokolovny, kde v případě potřeby máme možnost i využít zázemí sokolovny. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny - zde je aktivita dětí zaměřena na sportovní činnosti míčové, závodivé a pohybové hry. Využívají také oddělení školní družiny a prostory školních tříd. 12

13 13

14 1.3.5 Školní jídelna Zaměstnanci: Praskačka: Jitka Burdová kuchařka Marcela Hynková - kuchařka Petra Koutníková vedoucí školní jídelny, kuchařka Sedlice: Jiřina Burešová vedoucí školní jídelny, kuchařka Školní jídelna Praskačka zajišťuje vaření a vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy, učitele MŠ a ZŠ a také cizí strávníky z řad občanů. Školní jídelna Sedlice zajišťuje vaření a vydávání obědů pro děti mateřské školy, učitele a cizí strávníky z řad občanů obcí. Zájem o obědy je velký, dochází 100% dětí a zaměstnanců školy. V tomto školním roce se opět zvýšil zájem ze strany cizích strávníků. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve škole mají děti možnost kdykoli si načerpat čerstvou vodu z automatu. Škola se opětovně zapojila do projektu Ovoce do škol, jehož součástí jsou i různé ovocné nápoje. 14

15 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 11 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 3 Sportovní zařízení 3 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj ano ano ano ano ano ano Pozn.Školní nábytek umožňuje variabilní uspořádání ve třídách a je nastavitelný dle výšky dětí. 15

16 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pracovníků školy, dva z řad rodičů, 2 členové zastupitelstva obce. V roce 2013 končil mandát dvěma členům, kteří byli opětovně navrženi a zvoleni. V letošním roce pracovali ve Školské radě tito zástupci: Ing. Jaroslav Věcek a Radek Vosátko za obec Praskačka, Mgr. Adriana Gajová a Pavla Vosáhlová zástupci školy, rodiče ing.petra Škopová a Martina Picková. Školská rada se sešla dvakrát v roce, projednávala důležité podněty ze strany školy, zřizovatele a rodičů. První setkání se uskutečnilo a bylo projednáno hospodaření školy za rok Zprávu přednesl pan Středa, který pracuje pro školu jako ekonom. Dále byla schválena výroční zpráva školy a nový školní řád. Byly projednány podněty pro práci školy z řad rodičů, dále podněty pracovníků školy z důvodu zlepšení pracovního prostředí. Rada byla seznámena s pokračováním projektu MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. Rada byla seznámena s výsledky testování žáků 5. ročníku v rámci SCIO testů a ocenění školy a žáků. Dále byl projednán stav zájmové činnosti v ZŠ a shledán jako stále nadstandardní i vzhledem k navázání spolupráce se sdružením Rytmik dětem bylo hlavním bodem jednání opětovné zvolení některých členů školské rady Adriany Gajové a Pavly Vosáhlové. za V závěru Školské rady bylo projednáno setkání pro letošní školní rok. Nebude - li potřeba mimořádného jednání, sejde se maximálně 3krát ve školním roce

17 2 Přehled vzdělávacích programů V mateřské škole je vyučováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který byl zcela nově vypracován a formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kutikulární reformy akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, umožňoval rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Tak je definována kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které přináší. Je s ním pracováno a je průběžně doplňován novými poznatky. V rámcovém vzdělávacím programu je zakomponováno zaměření mateřských škol na ekologickou a rodinnou výchovu. RVP PV určuje společný rámec, který je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu, je otevřený pro školu, učitele i pro děti. V základní škole se pracovalo již plně podle nového vzdělávacího programu Podané ruce. Tento program vychází z Rámcově vzdělávacího programu vyhlášeného ministerstvem školství a je závazný. Postupně je formou příloh inovován podle nových poznatků a nařízení MŠMT. Ve škole bylo pět postupných ročníků vyučováno ve čtyřech třídách. Spojené byly ročníky 4. a 5.. Ostatní ročníky pracovaly jako samostatná třída vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků. 1. ročník se snažíme mít vždy samostatný, aby umožnil dětem optimální začlenění do školního procesu. školní družiny. Celoškolský projekt Čtení pomáhá se prolínal ve všech předmětech výuky i v práci U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektických asistentek prováděna pravidelná náprava. Jedna žákyně má doporučenou pedagogickou asistenci, kterou nad rámec svých úvazků prováděly vychovatelky školní družiny. Dále jsou vzdělávány 2 děti s doporučením vzdělávání ve speciální škole. Škoda, že ze strany PPP nejsou více zohledňovány podmínky nemožnosti dojíždění těchto dětí do speciální školy a zvýhodněna finančně škola kmenová tak, aby získala vyšší finanční dotaci na možnost pedagogické asistence i u těchto žáků. Škola velmi dobře spolupracovala se Speciálně-pedagogickým centrem v Hradci Králové pedagogicko-psychologickou poradnou, jmenovitě s paní Mgr. Splítkovou. 17

18 Naše škola se též zaměřuje i na žáky s více handicapy. Práce s těmito dětmi se nám daří, což dokládají zprávy z odborných zařízení. V letošním roce to byly dvě děti s psychiatrickými problémy, které citlivostí svých pedagogů jsou optimálně začleněny v běžném kolektivu třídy. Jeden žák má diagnostikovanou výraznou poruchu sluchu. Jedna žákyně má diagnostikovanou kombinovanou poruchu albinismus, zbytky zraku. Pro ni byly pořízeny speciální pomocné pomůcky vlastní počítač prostřednictvím dotace MŠMT. Velmi se nám ale osvědčila i bezprostřední pomoc spolužáků. Práce s těmito dětmi znamená to zvýšené nároky na práci pedagoga, neboť ne vždy je to práce jednoduchá. 18

19 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 19 Počet učitelů ZŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 6 Počet kuchařek 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Kuchařka 1,0 Rekvalifikace do oboru Kuchařka 1,0 Vyučena v oboru Kuchařka 0,8 Bez vzdělání Kuchařka 0,5 Vyučena v oboru Školnice 1,0 Základní Školnice 1,0 Střední Školnice 1,0 Základní 19

20 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků pedag. Praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 Ředitelka 1,0 nad 32 VŠ ročník 2 Učitelka 1,0 do 27 VŠ ročník 3 Učitelka 1,0 do 6 VŠ ročník 4 Učitelka 1,0 do 27 VŠ ročník 5 Učitelka 0,5 do 19 VŠ Jiný obor 6 Učitelka MŠ 1,0 nad 32 VOŠ MŠ 7 Učitelka MŠ 1,0 do 19 SŠ Jiný obor 8 Učitelka MŠ 1,0 do 19 VOŠ MŠ 8 Učitelka MŠ 1,0 Do 6 VŠ Specializace MŠ 9 Učitelka MŠ 1,0 do19 SŠ Jiný obor 9 Učitelka MŠ 1,0 do 19 VOŠ MŠ 10 Vychovatelka ZŠ 1,0 do 3 SŠ Jiný obor 11 Vychovatelka ZŠ 0,5 do 19 VŠ Volnočas. akt. 3.4 Odborná kvalifikace Všechny učitelky základní školy mají 100 % aprobovanost k výuce. Učitelky mateřských škol mají 83,3% aprobovanost, ve zbývajících procentech se jedná o kvalifikační studium k aprobovanosti. Ve ŠD je 50% aprobovanost. Jedna vychovatelka doplňuje aprobaci studiem PF. 20

21 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži Ženy muži Ženy Muži Ženy Muži ženy muži ženy muži ženy

22 4 Zápis k povinné školní docházce Do mateřské školy Praskačka bylo zapsáno pro rok dětí a nastoupilo 40 dětí. Do mateřské školy Sedlice bylo zapsáno 42 dětí a 40 dětí nastoupilo. Do prvního ročníku základní školy k 1. září 2013 nastoupilo 13 dětí. Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok proběhl podle termínu vyhlášeného obcí Praskačka dne 14. ledna Bylo zapsáno 17 dětí. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno Byly uděleny dvě pochvaly za reprezentaci školy a tři za vzornou školní práci. V průběhu školního roku byla udělena 3 napomenutí třídní učitelky a 2 napomenutí ředitelky školy za opakované porušování školního řádu. V prvním pololetí byl udělen druhý stupeň z chování za závažné porušení školního řádu. 23

24 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 3. 1 Zrakové postižení 2. 1 S vadami řeči ročník 3 Tělesné postižení - - S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení S psychiatrickými potížemi ročník ročník 2 Komentář Podle individuálního programu pracovaly ve školním roce děti. Úzká spolupráce s SPC. Na doporučení PPP pracují pravidelně 3 děti s dyslektickým asistentem. Pro dva žáky byl vytvořen IVP pro nadané žáky. 24

25 5.4 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Celým školním rokem se prolínal projekt Čtení pomáhá. Jedná se o celorepublikový projekt, zároveň má charitativní význam. V průběhu celého školního roku bylo toto téma zpracováváno a objevovalo se ve všech předmětech a mezipředmětových vazbách všech ročníků. Při této práci jsme hojně využívali úkoly spojené s rozvojem čtenářských dovedností. S projektem byla spojena i domácí příprava. Projektových dnů bylo 10, každý měsíc vždy jeden celý vyučovací den, který byl zaměřen na práci s knihami a získávání poznatků spojených s činností čtení. Záměrem projektu bylo objevit u dětí vztah ke čtení knih a vést k pozitivnímu vztahu k charitativní pomoci v rámci dětských možností. Druhým velkým projektem školy bylo zapojení školy do celostátního projektu OVOV, který je zaměřen na celkový tělesný rozvoj dětí. V tomto projektu předpokládáme pokračování i do dalších roků. Školním rokem se prolínalo i několik krátkodobějších třídních projektů zaměřených na získávání vlastních poznatků bádáním a vyhledáváním informací a zkušeností. V tomto školním roce jsme získali ocenění Etická škola díky našim aktivitám v celkové práci školy. V mateřských školách byly jednotlivé projekty zaměřovány především na ekologickou výchovu dětí a vzájemné chování jednotlivců v kolektivu. Projekty byly krátkodobějšího rázu vzhledem k věkovému složení žáků ve třídě a prolínaly se činností celého školního roku. Výsledky projektů byly také vystavovány v prostorách mateřských škol a obecního úřadu. Předškoláci obou mateřských škol se zúčastnili plaveckého výcviku PŠ Vydrýsek. Škola je v současné době kompletně vybavena interaktivními tabulemi, připravujeme výměnu starších počítačů v jedné ze tříd, kde nestačily peníze z grantu EU. Pravděpodobně nám pomůže obec Praskačka. Ve výuce používáme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládání nových poznatků a snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Naším hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Je pro nás velmi důležitá motivace dětí pro práci. Ale v našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to každodenní mravenčí práce, která nás 25

26 těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, že je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a dobře sehraný, což se projevuje i v pozitivním hodnocení ze strany veřejnosti a úspěších v různých soutěžích. Základní škola společně s mateřskými školami pořádají pravidelní společné akce v rámci kulturního rozvoje žáků. Tyto akce vedou zároveň ke stmelování celého kolektivu dětí a dospělých. V letošním roce se nám nově podařilo propojení projektových činností s mateřskými školami, což přineslo dětem zpestření výuky a vzájemné poznání mezi dětmi. Jako každý rok i letos jsou jak v mateřských školách, tak v základní škole pořádána zájmová odpoledne pro děti. Jedná se různé formy zábavných programů, jako jsou karnevaly, diskotéky, soutěživá odpoledne. Tyto dny se stále těší velké oblibě, často se jich účastní i děti mimo naše zařízení. Máme však radost ze společných setkávání a poznávání obzvláště proto, že stále častěji se jich účastní i rodiče dětí a setkání vede ke vzájemnému blízkému poznávání. Tuto významnou činnost ocenili hlavně rodiče dětí přicházejících z jiných zařízení, kde pravděpodobně není takovéto setkávání zcela obvyklé. Zvláštní pozornost je koncem roku věnována předškolákům v obou MŠ, kdy je pro ně přichystáno i přespávání ve školce. Velký vliv na naši práci má hlavně klima a vybavení školy a možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V tomto směru se každoročně můžeme plně spolehnout na naši obec a její pracovníky, kteří vždy vycházejí vstříc našim potřebám a jsou nám vždy nápomocni v rámci možností obce. Za to jim jsme velmi vděčni, protože naše škola patří mezi nejlépe vybavené venkovské školy, jak to můžeme vidět ze vzájemných návštěv. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme téměř všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si jich. V mateřské škole Sedlice se dokončuje zahrada, kde chybělo po nákladně celkové rekonstrukci z minulých let výměna poškozeného starého plotu. V MŠ Praskačka došlo k úpravě zahrady, vybavení novými herními prvky 26

27 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Předmět Počet kurzů Zaměření Ekologická výchova 2 Včely a med Informační a komunikační technologie 2 Práce s interaktivní tabulí Příprava programů Anglický jazyk 1 Prohlubující studium AJ Systém celoživotního vzdělávání 12 Pedagogika Psychologie Psychologie v MŠ 5 Jak zvládat agresivitu u dětí Management 2 Management ředitele školy Vzdělávání ředitelů Vzdělávání k doplnění kvalifikace 4 Studium střední pedagogické školy Studium VŠ PF 27

28 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné celoškolní akce Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze 5 + MŠ 130 1) Knihovna ) Galerie HK ZŠ 10 3) Pamětihodnosti Hradce Králové MŠ 77 4) Agrodružstvo Lhota pod Libčany ZŠ+MŠ MŠ 38 5) Exkurze hasičský sbor HK 6) Agrodružstvo Lhota pod Libčany 7) Koňská farma Žižkovec Žákovská vystoupení 5 + MŠ 70 1) Divadlo dětí pro rodiče a veřejnost 5 5 ZŠ ) Vánoční zpívání HK 3) Vánoční zpívání Praskačka 4) Vítání nových občánků obce Divadelní představení 5 + MŠ 5 + MŠ 5 + MŠ 5 + MŠ 5+MŠ ) Loutkové divadlo 2) Divadlo Drak 2x 3) Chytrá horákyně 4) Staré pověsti české 5) Výchovný koncert Výstavy ) Muzeum 2) Výstava knih Soutěže 5+MŠ 5+MŠ MŠ ZŠ ) Výtvarná soutěž s požární tématikou 2) Recitační 3) Vybíjená 3x 4) Atletika okrskový přebor 5) Florbal 6) Olympiáda MŠ 7) Fotbal 2x 8) Celostátní výtvarná soutěž 9) Pěvecká soutěž 28

29 7.2 Jiné akce školy Akce ZŠ Divadlo Piráti Projekt Čtení pomáhá Beseda se spisovatelkou Vítkovou Exkurze - botanická zahrada geocaching Knihovna Praskačka,Hradec Králové Divadlo INTERHAF Vystoupení v Hradci Králové FN Koncert hudebního oddělení Vánoční dílna Mikulášský rej Vánoční zpívání sboru Betlémy v kostele Jak se dělá kniha Lyžařský výcvik Anglické semináře Matematická olympiáda Etické divadlo Škola naruby Vynášení morany Sportovní turnaje Zápis do 1.ročníku Recitační soutěž školní kolo Recitační soutěž Libčanská básnička Pevnost Habrman Den Země Praskačský zpěváček Mc Donald cup. OVOV Anglické divadlo Den otevřených dveří Turnaj ve vybíjené ZŠ Kukleny Vystoupení hudebního oddělení Atletické přebory málotřídních škol Škola v přírodě Atletické přebory Hry bez hranic Vítání občánků Slavnostní vystoupení v sokolovně 29

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2015 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 3. 9. 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více