Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP"

Transkript

1 Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008

2 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A MATURITNÍCH PRACÍ CHARAKTER SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE Doporuení pro zpracování práce Seminární a maturitní práce dále obsahuje ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE USPOÁDÁNÍ PRÁCE Titulní list Nadpisy kapitol Grafy, diagramy, fotografie apod Tabulky Umísování Popisky Seznam píloh Kontrola pravopisu Psaní interpunkních znamének, pomlky, spojovníku SHRNUTÍ SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM PÍLOH... 15

3 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A MATURITNÍCH PRACÍ Každá písemná práce, kterou žák pedkládá k hodnocení, je jeho vizitkou nejen po stránce obsahové, ale i formální. Tato metodická píruka má žákm pomoci pi zpracovávání dílích i závrených prací. Ke zpracování seminárních prací pistupují žáci bhem studia a maturitní práce píšou v závrených ronících studia. Mají v nich prokázat schopnost aplikovat teoretické poznatky získané v prbhu celého studia na ešení uritého konkrétního praktického problému. To vyžaduje vyhledat potebné podklady, zpracovat je, analyzovat, zhodnotit a vyvodit z nich správné závry. Z hlediska autorského práva se práce posuzují jako uveejnné dílo žáka. 1.1 Charakter seminární a maturitní práce Téma práce zadává žákm vyuující píslušného pedmtu. Zadání tchto prací je pro žáka závazné. Žák také mže (ojedinle) navrhnout vlastní téma, pokud je uitel schválí, žák toto téma zpracuje. Témata prací vycházejí pevážn z aktuálních problém, které se v souasné dob v oboru objevují. Seminární práce jsou hodnoceny vyuujícím píslušného pedmtu. Maturitní práce jsou posuzovány vedoucím práce a oponentem práce, kteí vyhotoví posudky. Souástí celkového hodnocení práce je i dodržování platných norem vymezujících formální úpravu. Maturitní práce se pedkládá maturitní komisi k nahlédnutí. 1.2 Zadání seminární a maturitní práce Téma mže být v prbhu zpracování dále upesováno jen po dohod s vedoucím práce. Vedoucí práce konzultuje postup ešení, práce studenta však musí být iniciativní a samostatná, s plnou autorskou odpovdností. 1.3 Zpracování seminární a maturitní práce Seminární a maturitní práci zpracovává žák samostatn. 3

4 1.3.1 Doporuení pro zpracování práce Úvod V této kapitole (1 stránka) žák seznamuje s ešenou problematikou (nap. význam problému, dvody jeho ešení, postup ešení). V Úvodu by ml autor odpovdt na ti otázky: pro zvolil dané téma, eho hodlá dosáhnout a jak bude postupovat. Teoretická ást Práce zahrnuje pehled teoretických poznatk vztahujících se k tématu. Žák by ml prokázat vdomosti, které získal vlastním studiem dostupné literatury a studiem dalších zdroj informací. Žák v této ásti práce prokazuje schopnost pracovat s rznými prameny a odbornou literaturou, povinností žáka je veškerou použitou literaturu v práci citovat. Smyslem této kapitoly je popsat z vcného hlediska, co se o ešeném problému ví, co bylo publikováno atd. Pi formulaci problém se doporuuje používat trpného rodu ve tetí osob jednotného nebo množného ísla (nap. bylo zjištno, budou formulována). Analytická (praktická) ást práce Pokud ji práce obsahuje (nap. dotazník, porovnání více celk, návrh samostatného projektu k danému tématu, jeho ešení), mla by vycházet z teoretické ásti práce. Rozsah teoretické a analytické ásti závisí na studijním oboru žáka (Knihovnické a informaní systémy a služby, Management a podnikání v umní a reklam). Závr Obsahuje struné shrnutí práce. V této ásti práce by mlo být zhodnoceno splnní cíle formulovaného v úvodní ásti práce. Doporuuje se rozsah jedné strany Seminární a maturitní práce dále obsahuje pehled použité literatury pílohy 4

5 1.4 Úprava maturitní práce Rozsah maturitní práce je stanoven na 15 až 20 stran bez píloh (u jednotlivých obor mohou být pípadné zmny rozsahu stanoveny vyuujícím), které se neíslují, do práce se nezapoítávají, pouze se na n v práci odkazuje! Práce se píše v nkterém textovém editoru, který umožuje respektovat uvedené podmínky: Nastavení vzhledu stránky: okraje - nahoe 2,5 cm, dole 2,5 cm, vlevo 2,5 cm, vpravo 2,5 cm, ádkování 1,5, velikost písma v bodech 12, doporuený font TIMES NEW ROMAN. Na jedné stran (A4) textu je 30 ádk ±3, na jednom ádku je cca 60 znak vetn mezer. Text v odstavci se píše od levé svislice, bez odsazování prvního ádku a je zarovnaný do bloku. Mezi odstavci se dlají mezery (Formát Odstavec Mezery Ped 6 bod a Za 6 bod). Pi psaní práce se používá výhradn ernobílý grafický projev. Grafy, tabulky, obrázky atd. mohou být podle úvahy a finanních možností autora barevné. V práci je vhodné využít styly a formátování, které se nastavují na panelu nástroj Formát, Styly a formátování. Je možné zvolit styl už peddefinovaný nebo vytvoit styl nový. Je také vhodné využívat íslování oddíl a pododdíl, které upravuje norma SN ISO íslování usnaduje práci pi generování obsahu, který je nezbytnou souástí práce. Pro generování obsahu se zvolí položka Vložit Odkaz Rejstíky a seznamy a vybere se vhodný formát. Jednotlivé listy práce se íslují poadov uprosted v záhlaví nebo zápatí, volí se na panelu nástroj Zobrazit Záhlaví a zápatí. Zde je možné zvolit íslo stránky, definovat formát íslování, volit typy záhlaví podle jednotlivých oddíl Obrázek 1 Nastavení Záhlaví a zápatí 5

6 Odkazy na literaturu v textu se ídí dle norem SN ISO 690 a SN ISO Mohou být vloženy nap. do kulatých závorek (zjednodušená verze) a arabská íslice musí korespondovat s pramenem uvedeným v seznamu literatury, piemž mže být v jednom pípad i více odkaz. Píklady: (3), (18, 25, 33), (32-36, 42). Citace literatury se ídí platnou normou SN ISO 690 ( ) a SN ISO Bibliografický záznam (seznam literatury) musí být souástí každé práce. Obvykle se uvádí na konci práce ped pílohami. Publikace se vtšinou uvádjí v abecedním poádku, lze je poadov íslovat. Seznam použité literatury obsahuje všechny prameny, lánky, knihy, jiné studijní podklady, z nichž autor práce erpal potebné poznatky, ale pouze ty, které byly v práci použity! Veškeré píklady jsou uvedeny ve skriptech: MASAOVÁ, K., SEMELA, I. Bibliografické citace : Synopse. Luhaovice : SOŠ Luhaovice, s. Zahraniní literatura se uvádí vždy v latince. Pro transliteraci z cizích jazyk je závazná norma SN Dále je možno využít generátor bibliografických citací voln dostupný na webových stránkách Práci si prbžn ukládáme, zamezíme tak její ztrát. 1.5 Uspoádání práce Titulní list Pod názvem školy (Stední odborná škola Luhaovice) se uvede plný název práce a oznaení Seminární práce, Maturitní práce (viz píloha I.) Na druhém list je uveden vygenerovaný obsah práce (stránka se neísluje) s uvedením jednotlivých kapitol, podkapitol atd. a s údajem stránky, na které kapitola nebo podkapitola zaíná. Pro oznaení jednotlivých kapitol se použije desetinného íselného tídní (za poslední íslicí se nedlá teka - nap ), viz píloha II. Názvy kapitol Úvod a Závr se neíslují. Strany se íslují od Úvodu, piemž se zapoítávají všechny pedchozí strany poínaje titulním listem. Pi íslování stránek pracujte s oddíly na panelu nástroj Vložit Konec a 6

7 vybereme konec oddílu na stejné nebo další stránce. Na píslušné stránce potom vypneme v Záhlaví a Zápatí volbu stejné jako minulé Nadpisy kapitol Nadpisy oíslované jedním íslem se píší velkými písmeny neproložen a nepodtrhávají se. Za nadpisy se nedlá teka! Nadpisy podkapitol prvního tídní (nap. 1.1) se píší bžn, tzn. s velkým poátením písmenem a mohou se psát podtržené (nedoporuuje se). Pi použití dalšího lenní podkapitol (nap ) se postupuje stejn jako v pedchozím pípad, nadpisy se však již nepodtrhávají. Je-li psána seminární a maturitní práce na poítai textovým editorem, musí být zvolen jeden písmový font a v nadpisech a bžném textu dodržován (fonty se nestídají). Pro názvy kapitol a podkapitol je vhodné využít styly a formátování, nastavení Formát - Styly a formátování. Formátovací panel nástroj obsahuje položku Styl ze které si lze vybrat, jakým peddefinovaným stylem bude text napsán. Mžeme si definovat i vlastní styly: Obrázek 2 Volba styl na panelu nástroj Obrázek 3 Nastavení vlastních styl 7

8 Každá hlavní kapitola zaíná na nové stránce; pechod na novou stránku je možný pomocí kombinace kláves Ctrl + Enter. Podkapitoly se v textu oddlují vtší mezerou. Odstavce Text v odstavci se píše od levé svislice, bez odsazování prvního ádku a je zarovnaný do bloku. Mezi odstavci se doporuuje dlat mezery (Formát Odstavec Mezery Ped 6 bod a Za 6 bod) Grafy, diagramy, fotografie apod. Musí být oznaeny íslem a textem uvedeným pod obrázkem. Text by neml být delší, než je velikost obrázku. Nap.: Graf 1 Návštvnost knihkupectví Tabulky íslují se arabskými íslicemi, které se spolen s textem umísují nad tabulku. Nap.: Tabulka 1 tenost odborného tisku Tabulky a obrázky se zaazují pímo do textu. Jen rozmrné obrázky a tabulky se vkládají do píloh, které se íslují samostatn ímskými íslicemi a mají svj název. Nap.: Píloha I Tištné propaganí materiály nakladatelství Albatros U pevzatých obrázk a graf se uvádí autor a cituje se zdroj, pozor na autorská práva (je teba vyhledávat jen obrázky volné) Umísování Pokud se chcete vyhnout problémm s obrázky (viz následující ukázky), používejte Styl obtékání V textu Upesnit Nahoe a dole, Vzdálenost od textu Nahoe 0,3 cm a Dole 0,1 cm). 8

9 1.5.6 Popisky DOBE obrázek centrovat ŠPATN Obrázek 4 Popis obrázku, íslovat prbžn v celé práci. DOBE Obrázek 5 Popisek obrázku pesahující jeho délku je poteba nastavit run obrázek centrovat Obrázek 6 Popisek obrázku pesahující jeho délku je poteba nastavit okraje run a pak zarovnat do bloku. Postup: nastavit titulek (Vložit Odkaz Titulek, vybrat Obr., Tab.), naformátovat pomocí popisk; nastavit okraje a zarovnat do bloku pi víceádkových popiscích. 9

10 DOBE obrázek centrovat Obrázek 7 Popisek obrázku pesahující jeho délku - je poteba nastavit okraje run a pak zarovnat do bloku. Postup: nastavit odsazení zleva a zprava na velikost obrázku a zarovnat do bloku. Úpln stejn je to poteba nastavit u víceádkových popisk u tabulek. ŠPATN Tabulka 1 Popis tabulky zarovnat s levým okrajem tabulky Záhlaví tabulky 1 Záhlaví tabulky 2 Záhlaví tabulky 3 Záhlaví tabulky 4 DOBE Tabulka 2 Popis tabulky zarovnat s levým a pravým okrajem tabulky, pi více ádcích zarovnat do bloku. Záhlaví tabulky Seznam píloh Záhlaví tabulky 2 Záhlaví tabulky 3 Záhlaví tabulky 4 První ádek 0,98 123,97 158,58 Druhý ádek 1,58 311,03 251,05 Uvádí se na konci práce za seznamem literatury Kontrola pravopisu Aplikace Word umožuje automatickou kontrolu pravopisu bhem psaní a dále kontrolu na vyžádání. Lze zkontrolovat celý dokument nebo jen jeho ást. 10

11 Pi kontrole pravopisu nelze spoléhat jen na poíta; umí hodn, ne však všechno. Doporuuje se, aby práci peetl nezaujatý tená objeví gramatické i stylistické nedostatky, které autorovi zaujatému problémem mohou uniknout Psaní interpunkních znamének, pomlky, spojovníku Interpunkní znaménka jsou pokládána za znaky rovnocenné písmenm nebo íslicím, a tak se také zarovnávají. árka, teka, otazník, vykiník, stedník a dvojteka se pipojují bez mezery k pedcházejícímu slovu. Za nimi se musí mezera udlat. Uvozovky se píší bez mezer, piléhají ke slovu. eština a slovenština používá levé a pravé uvozovky (tj. dole a nahoe ). Závorky se píší bez mezer, piléhají ke slovu. Pomlka (v alfanumerické ásti klávesnice) asto zastupuje slovo až nebo až do. Protože zastupuje slovo, je po obou stranách pomlky mezera. Pomlka nemá být na konci ani na zaátku ádku. Spojovník (nap. spoleensko-kulturní akce) se píše na rozdíl od pomlky bez mezer. Pomlka i znaménko mínus (na numerické klávesnici) jsou delší než spojovník. Za zkratkami (apod., nap., atd.) se nepíše další teka. Za viz teka nepatí (od slovesa vidt), nap. viz obrázek. Na konci ádku nesmí zstat jednopísmenná pedložka (v, s, z, k, u, o), pro odstranní problém s pedložkami v tchto pípadech používáme vždy tvrdou mezeru (Ctrl + Shift + Mezerník), abychom pedešli problémm po peformátování textu. 11

12 2 SHRNUTÍ Rozsah seminární práce je uren vyuujícím, rozsah maturitní práce je cca stran bez píloh. Termíny stanovené pro odevzdání práce jsou bez výjimek závazné. Maturitní práci odevzdává žák vedoucímu práce v jednom vyhotovení ve formátu PDF (tištná podoba + jedenkrát na CD), které je po zhodnocení pedáno k archivaci školní knihovn. Pro všechny písemné práce se používá normalizovaný formát o velikosti A4. Tiskne se po jedné stran papíru. Práce budou jednotn adjustovány kroužkovou vazbou, jako poslední list bude použit polokarton nebo karton; rychlovazae a jiná vazba jsou možné dle dohody s vyuujícím daného pedmtu. Pozor na gramatické chyby a peklepy! Zadávací list je poteba vyplnit podle vzoru na poslední stran (pro KS a MP) nebo podle vzoru zadaného vyuujícím daného pedmtu! Práce bude uložena v jednom souboru! 12

13 SEZNAM OBRÁZK Obrázek 1 Nastavení Záhlaví a zápatí... 5 Obrázek 2 Volba styl na panelu nástroj... 7 Obrázek 3 Nastavení vlastních styl... 7 Obrázek 4 Popis obrázku, íslovat prbžn v celé práci Obrázek 5 Popisek obrázku pesahující jeho délku je poteba nastavit run... 9 Obrázek 6 Popisek obrázku pesahující jeho délku je poteba nastavit okraje run a pak zarovnat do bloku Obrázek 7 Popisek obrázku pesahující jeho délku - je poteba nastavit okraje run a pak zarovnat do bloku

14 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Popis tabulky zarovnat s levým okrajem tabulky Tabulka 2 Popis tabulky zarovnat s levým a pravým okrajem tabulky, pi více ádcích zarovnat do bloku

15 SEZNAM PÍLOH Píloha I Vzor titulní strany seminární práce (jako obálka)... 2 Píloha II Vzor obsahu

16 Píloha I Vzor titulní strany seminární práce (jako obálka) Stední odborná škola Luhaovice KNIHOVNICKÉ A INFORMA NÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Maturitní práce DTI A KNIHY NA PRAHU TETÍHO TISÍCILETÍ Jana Petr, 4. roník 23. ledna 2008

17 Píloha II Vzor obsahu OBSAH POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH A MATURITNÍCH PRACÍ CHARAKTER SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ A MATURITNÍ PRÁCE Doporuení pro zpracování práce Seminární a maturitní práce dále obsahuje ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE USPOÁDÁNÍ PRÁCE Titulní list Nadpisy kapitol Grafy, diagramy, fotografie apod Tabulky Umísování Popisky Seznam píloh Kontrola pravopisu Psaní interpunkních znamének, pomlky, spojovníku SHRNUTÍ SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM PÍLOH... 15

18 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHA OVICE Zadání praktické zkoušky z odborných pedmt pro školní rok 2008/2009 Obor M/001 Knihovnické a informaní systémy a služby Tída 4. KS Jméno: Téma: Osnova: Doporuená literatura: Vedoucí práce: Datum zadání: Termín odevzdání: Podpis vedoucího práce:... Podpis editele školy:...

19 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHA OVICE Zadání praktické zkoušky z odborných pedmt pro školní rok 2008/2009 Obor M/001 Management a podnikání v umní a reklam Tída 4. MP Jméno: Téma: Osnova: Doporuená literatura: Vedoucí práce: Datum zadání: Termín odevzdání: Podpis vedoucího práce:... Podpis editele školy:...

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 Obsah... 0 0 VŠEOBECN... 2 0.1 OZNAENÍ ZÁKLADNÍCH NOREM... 2 0.2 ODBORNÉ TERMÍNY... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 1.1 ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI... 3 2.1 ÚPRAVA STRÁNKY... 5 2.2 ÍSLOVÁNÍ STRÁNEK... 5 2.3 ÍSLOVÁNÍ

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Mgr. Klára Masařová PhDr. Ivan Semela

Mgr. Klára Masařová PhDr. Ivan Semela Mgr. Klára Masařová PhDr. Ivan Semela 2007 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 1. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE PODLE NOREM...3 2. ETIKA...4 2.1 ETICKÝ KODEX...4 2.2 CITANÍ ETIKA...4 3. AUTORSKÝ ZÁKON...6 4. BIBLIOGRAFICKÉ

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

4.1 lenící (interpunkní) znaménka

4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1.1 Teka, árka, dvojteka, stedník, vykiník, otazník Všechna interpunkní znaménka se pipojují k pedcházejícímu slovu, zkratce, znace nebo íslu bez mezery. Za každé interpunkní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více