Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení"

Transkript

1 Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA Telefon: Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

2 Proč je třeba modelovat čisté příjmy domácností? čisté příjmy domácností jsou nezbytné pro výpočet indikátorů finanční dostupnosti bydlení navržených v metodologické části projektu (míra zatížení, price-to-income ratio, lending multiplier); dosud realizované výzkumy a existující datové soubory z těchto výzkumů neposkytují informace o vývoji čistých příjmů domácností ve sledovaném období v regionálním členění (resp. informace z datových souborů nejsou dostatečně spolehlivé nebo jsou k dispozici jen za určité období zpravidla konkrétní rok). 2

3 Základní přístupy k modelování čistých příjmů domácností uvažovány výhradně příjmy ze zaměstnání, tj. ze závislé činnosti a funkčních požitků; předpoklad maximálně dvou ekonomicky aktivních osob v domácnosti (typicky manželé nebo partneři nesezdaná soužití v případě úplných rodin); slevy na dani (resp. nezdanitelné částky) uplatňuje ta osoba, která má vyšší příjmy; výše daní a dávek zjištěna v souladu s předpisy platnými v daném roce (v průběhu sledovaného období došlo ke změnám ve způsobu výpočtu daní a některých dávek, valorizaci částek ŽM apod.). Přehled hlavních změn:» postupná transformace nezdanitelných částek na slevy na dani počínaje rokem 2005;» možnost uplatnění společného zdanění manželů počínaje rokem 2005;» změna v koncepci ŽM od roku 2007, zavedení existenčního minima a systému pomoci v hmotné nouzi a s tím souvisejí úpravy dávek SSP (zejména zásadní změna příspěvku na bydlení). na základě znalosti hrubých příjmů a konkrétního složení domácnosti (počet dospělých, počet a věk dětí) simulována výše daní a dávek následujícím postupem: 3

4 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (rok 2007) 1. na základě složení a počtu členů domácnosti určena výše životního minima domácnosti; 2. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěna výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění (celkem 12,5% z hrubé mzdy); 3. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěn základ daně = hrubá mzda pojistné 4. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěna zdanitelná mzda = základ daně (odčitatelné položky nejsou předpokládány) 5. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěna záloha na daň z příjmů před slevami = zdanitelná mzda x sazba daně (resp. dle tabulek) 6. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěna záloha na daň po slevách = záloha před slevami slevy na dani 4

5 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (2007) pokr. 7. pro každého ekonomicky aktivního člena domácnosti zjištěn čistý příjem po zdanění = hrubý příjem záloha na daň (případně plus daňový bonus = rozdíl mezi zálohou na daň a slevami na dani s kladným znaménkem); 8. výpočet čistého příjmu za podmínek společného zdanění manželů (tj. předpoklad, že se jedná o manžele vyživující alespoň jedno nezaopatřené dítě žijící s nimi ve společné domácnosti); 9. porovnání výhodnosti odděleného a společného zdanění (u manželů) a přiřazení vyššího z obou příjmů (= rozhodný příjem pro testování nároku na dávky SSP, pokud je vyšší než ŽM domácnosti, v opačném případě ŽM domácnosti); 10. posouzení nároku na příjmově testované dávky SSP (+ rodičovský příspěvek) a při splnění podmínek výpočet výše konkrétní dávky, pro rok 2007 konkrétně:» výše rodičovského příspěvku (za předpokladu přítomnosti dítěte do 4 let věku v domácnosti předpokládáme, že nárok na RP vzniká vždy); výše RP stanovena od na úrovni Kč měsíčně. 5

6 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (2007) pokr.» přídavek na dítě (na děti) nárok mají domácnosti s dětmi, jejichž rozhodný příjem (navýšený o rodičovský příspěvek, pokud na něj má domácnost nárok) je nižší než čtyřnásobek ŽM rodiny; poskytován ve třech výměrách (zvýšené, základní a snížené) dle výše rozhodného příjmu v poměru k částce ŽM; výše se určí jako jistý násobek životního minima dítěte;» sociální příplatek nárok mají domácnosti s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem, jejichž rozhodný příjem (zvýšený případně o rodičovský příspěvek a přídavek na dítě) v rozhodném období nepřesáhl 2,2 násobek ŽM rodiny; výše se určí podle vzorce: SP = ŽM D (ŽM D * P / ŽM R * 2,2)» příspěvek na bydlení - nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže: jeho náklady na bydlení jsou vyšší než 0,3násobek rozhodného příjmu rodiny (0,35násobek rozhodného příjmu rodiny na území Hl. m. Prahy) 0,3násobek rozhodného příjmu rodiny (na území Hl. m. Prahy 0,35násobek rozhodného příjmu rodiny) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Do rozhodného příjmu se pro účely posouzení nároku na příspěvek na bydlení započítává rovněž výše přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. Výše příspěvku na bydlení se vypočítá podle vzorce: PB = min (SN, NN) k * max (P, ŽM R ) 6

7 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (2007) pokr. 11. posouzení nároku na dávky v hmotné nouzi» osoba nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si tento příjem nemůže zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo jiných vážných důvodů vlastním přičiněním nebo její příjem dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služby s bydlením bezprostředně spojené. částka živobytí společně posuzovaných osob = součet částek živobytí těchto osob (u nezaopatřených dětí je touto částkou výše životního minima, u ostatních osob částka existenčního minima, která může být navýšena dle podmínek stanovených zákonem). přiměřenými náklady na bydlení se rozumí skutečné náklady na bydlení (nájemné až do výše cílového nájemného, obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení, úhrada za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu nebo domu a úhrada spotřeby energií ve výši místně obvyklé). 7

8 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (2007) pokr.» zákon stanoví řadu podmínek, za kterých osoba není považována za osobu v hmotné nouzi (např. když prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním). Tyto podmínky lze jen obtížně postihnout prostřednictvím simulačního modelu, proto bylo předpokládáno, že pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek stavu hmotné nouze, jedná se o osobu (resp. osoby) v hmotné nouzi.» vsimulačním modelu není uvažována dávka mimořádné okamžité pomoci (je posuzován pouze nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), která je poskytována za specifických životních okolností (např. osobě s ohledem na nedostatek finančních prostředků hrozí vážná újma na zdraví), které závisí na individuálním posouzení celkových sociálních a majetkových poměrů osob a dají se tudíž jen těžko zachytit prostřednictvím modelu.» pokud se jedná o nezaměstnanou osobu, předpokládali jsme, na rozdíl od situace v roce 2006, že jí z dávek neplyne pouze příjem do výše ŽM, ale pokud splňuje podmínky pro osoby ve stavu hmotné nouze a nárok na dávky ve stavu hmotné nouze, plyne jí kromě příjmu z dávek SSP rovněž příjem z dávek systému pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení).» příspěvek na živobytí = rozdíl mezi částkou živobytí osoby/společně posuzovaných osob a příjmem osoby/společně posuzovaných osob, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení. 8

9 Obecný postup výpočtu čistých příjmů domácností (2007) pokr.» doplatek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob; podmínkou je současně nárok na příspěvek na bydlení ze systému SSP a nárok na příspěvek na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi; výše doplatku na bydlení = od částky odůvodněných nákladů na bydlení snížené o příspěvek na bydlení se odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob. 9

10 Konkrétní příklad výpočtu čistých příjmů domácností (2007) Nejlepší bude demonstrace výpočtu čistých příjmů v roce 2007 na příkladu konkrétní domácnosti. Předpokládáme:» domácnost tvořenou dvěma ekonomicky aktivními osobami (manželem a manželkou) a jedním dítětem ve věku 7 let;» hrubá měsíční mzda manžela i manželky činí Kč (čili každý z nich si měsíčně vydělá tuto částku; jedná se o průměrnou měsíční hrubou mzdu technických, zdrav., pedagogických pracovníků a pracovníků v příbuzných oborech KZAM3);» domácnost žijící v nájemním bytě v Praze se skutečnými náklady na bydlení ve výši Kč měsíčně.» viz MS Excel 10

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Kdy se práce vyplatí?

Kdy se práce vyplatí? Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání Lucie Trlifajová Jakob Hurrle Blanka Kissová MKC Praha, o. p. s. 214 1 Obsah Úvod... 3 Modely změn příjmů domácností po přijetí práce...

Více

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)*

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* STATI Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* MARTIN LUX, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, Praha Housing Affordability

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více