Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003. Jaké jsou hlavní problémy? Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled?"

Transkript

1 March 2003 Policy Brief Jaké jsou hlavní problémy? EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE, 2003 Shrnutí Co pohání ekonomický růst? Jak optimistický je výhled? Jsou měnové podmínky odpovídající? Proč je fiskální konsolidace nezbytná? Jak může být i přes vzrůstající náklady zachována komplexní a vysoce kvalitní zdravotní péče? Jak může lepší podnikatelské prostředí zvýšit potenciální růst? Jsou mzdy a pracovní smlouvy dostatečně pružné, aby usnadnily realokaci pracovních sil do produktivnějších činností? Co lze učinit, k překonání překážek v pohybu pracovní síly? Jaké obtíže přetrvávají v českém hospodářství? Další informace For further reading Where to contact us Mikroekonomické reformy a značný fiskální stimul umožnily českému hospodářství dosáhnout za poslední dva roky meziroční růst přibližnĕ o 3 procenta spolu s cenovou stabilitou a klesající nezaměstnaností. Široké privatizační iniciativy a štědré investiční pobídky způsobily, že se Česká republika stala hlavním příjemcem přímých zahraničních investic (FDI) mezi evropskými tranzitivními ekonomikami, což zvedá reálné mzdy a směnný kurz s následným problémem konkurenceschopnosti pro zaostávající části domácího průmyslu. Vyvážení mixu makroekonomické politiky spojené s obnovou přijatelnějších měnových podmínek bude možné pouze tehdy, jestliže fiskální konsolidace zvrátí nadměrné uvolňování fiskální politiky. Schodky veřejných financí by měly být sníženy pomocí trvalého krácení výdajů, které je však podmíněno provedením potřebných reforem. Ve snaze řešit tento problém hodlá vláda vyhovět doporučení Ekonomické zprávy 2001 týkající se správy veřejných výdajů. Větší ambice ovšem bude vyžadovat postupné snižování mandatorních výdajů. Provedení reformy důchodového systému, které už by se nemělo dále odkládat, si vyžádá zásadní změny. Parametrické změny, které učiní systém průběžného financování fiskálně udržitelným (tedy zejména přechod na cenovou indexaci), budou muset být doprovázeny rozvojem druhého pilíře, který bude působit proti poklesu náhradových poměrů v systému průběžného financování. Také zdravotní politika není ve střednědobém horizontu fiskálně udržitelná a je nutné soustředit se na nezbytnou lékařskou péči, zvýšit podíl výdajů financovaných ze soukromých zdrojů a umožnit vznik trhu se soukromými zdravotnickými službami, který by absorboval současné nadměrné množství kapacit. Prosazování mikroekonomických reforem je bezodkladně nutné k usnadnění realokace zdrojů, jež je nezbytnou podmínkou překonání zvětšující se propasti mezi prosperujícím sektorem přímých zahraničních investic a domácím průmyslem. Zánik dlouhodobě ztrátových firem, jenž podpoří hospodářský růst, je podmíněn zlepšením pravidel pro konkurzní řízení. Reformy systému daňových úlev jsou nutné k posílení stimulů k najímání pracovní síly. Pokrok ve všech těchto bodech by měl umožnit české ekonomice zvýšit tempo růstu, zachovat sociální soudržnost, usnadnit přistoupení k EU a posléze trvale směřovat k vyšší životní úrovni stávajících členských zemí. Organisation for Economic Cooperation and Development

2 2 Policy Brief Jaké jsou hlavní problémy? Od měnové krize v roce 1997 se podařilo provést důležité ekonomické reformy, které postupně zlepšují podmínky pro podnikání. Přiteklo velké množství přímých zahraničních investic, přilákaných privatizací, daňovými pobídkami a vyhlídkami na přistoupení k EU, a pomohlo modernizovat výrobní kapacitu. Nicméně česká ekonomika zůstala déle než jiné země v transformačním procesu zatížena velkým množstvím špatně fungujících podniků, trpících špatnou správou a řízením společnosti (corporate governance), které byly udržovány při životě zvýhodněnými půjčkami poskytovanými státem kontrolovanými bankami. Hlavní výzvou v této souvislosti je překonání dvojakosti mezi prosperujícím sektorem přímých zahraničních investic a značnou částí českého průmyslu, která potřebuje další restrukturalizaci. Rozšíření růstového stimulu přímých zahraničních investic si vyžaduje přerozdělení zdrojů (zvláště pracovní síly) k jejich produktivnějšímu využití. Aby se nevyhnutelné dočasné propouštění nezměnilo na trvalé vyřazení z trhu práce, a aby zůstala zachována stávající vysoká míra participace a vysoká zaměstnanost, měla by zmíněná reforma zvýšit poptávku po práci a posílit motivaci k přijímání zaměstnání. K tomu je zapotřebí vytvořit tržní rámec, jenž by prostřednictvím nízkých nákladů na přijímání a propouštění usnadnil rozsáhlý přesun pracovní síly mezi firmami a sektory. Na makroekonomickém poli se Česká republika potýká s obtížným úkolem znovuvyvážení mixu politiky, aby došlo k vytvoření podmínek pro větší finanční stabilitu a aby se zabránilo ztrátě vnější konkurenceschopnosti způsobené nadměrným zvyšováním mezd a přestřelováním směnného kurzu. Fiskální reforma je nezbytná v první řadě proto, aby došlo k posílení velmi slabé fiskální disciplíny, jež se projevila zejména v letech Kromě toho je reforma klíčem k řešení problému stále rostoucích výdajů sociálního pojištění a pomůže vytvořit prostor pro snižování daní a zvyšování prorůstových výdajů v oblastech, jako jsou investice do infrastruktury, vzdělání a služby spojené s podporou podnikatelů. Předpokládaný vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 posílí rámec pro provádění dalekosáhlých hospodářských reforem, ale také dále zvýší potřebu zůstat na této reformní cestě. Co pohání ekonomický růst? Navzdory těsnému spojení s klíčovými obchodními partnery v EU, zvláště s Německem, bylo zpomalení růstu české ekonomiky v roce 2002 méně výrazné než v západní Evropě. Důvodem, proč reálný meziroční růst dosáhl hodnoty 2,5 %, byl bezpochyby značný fiskální stimulus, jehož příčinou byly volby. Za posílením spotřeby domácností stojí především růst sociálních transferů, dotací na bydlení a mezd ve vládním sektoru, dále pak zvyšování mezd v soukromém sektoru, těžící z napětí na trhu práce, a v neposlední řadě také lepší dostupnost půjček. Výrazné posílení nominálního směnného kurzu v první polovině roku 2002 napomohlo většímu poklesu inflace, než se původně očekávalo. Díky tomu dále vzrostly reálné příjmy, pro část podnikatelského sektoru měl však výše popsaný vývoj směnného kurzu vážné nepříznivé následky. Došlo k prudkému zhoršení nákladové konkurenceschopnosti a finančních podmínek a k oslabení růstu investic a zaměstnanosti. V důsledku vysoké domácí spotřeby, zhoršující se konkurenceschopnosti a mimořádných záplav na konci léta, se vnější deficit ve druhé polovině roku zvýšil. To však bylo zmírněno zlepšujícími se směnnými relacemi, částečně odrážejícími nižší ceny dovážené ropy a zemního plynu. Deficit běžného účtu pro rok 2002 tudíž zůstal pod pěti procenty HDP a byl financován přímými zahraničními investicemi. Jak optimistický je výhled? Oživení vývozních trhů by mělo vést k tomu, že hospodářský růst v letech 2003 a 2004 opět dosáhne tří procent a překoná je. Rozpočet pro rok 2003 sice ještě počítá s fiskální stimulací hospodářského růstu zejména formou zvyšování transferů a mezd ve veřejném sektoru avšak v mnohem menším rozsahu než v předchozím roce. Dynamika hospodářského oživení bude muset být místo toho poháněna rozvojem soukromého sektoru. Zatímco současný výhled počítá s tradičním oživením, které se postupně rozšiřuje během sledovaného období, existují značná rizika jeho naplnění. Pokud se urychlí proces zániku firem působících v odvětvích s nízkou výkonností a zároveň motivace k hledání zaměstnání a k najímání pracovních sil zůstane nedostatečná, může dojít k poklesu zaměstnanosti, čímž utrpí důvěra spotřebitelů i hospodářský růst. Úspěšné provedení strukturálních reforem, jež by posílily jak nabídkovou, tak i poptávkovou stranu na trhu práce, spolu se zlepšením podnikatelského prostředí, které urychlí možnost znovuzaměstnání přebytečných pracovních sil, naopak povede k posílení ekonomiky a ke zvýšení potenciálního produktu ve střednědobém horizontu. Jsou měnové podmínky odpovídající? S cílem zvýšit transparentnost a důvěryhodnost, přešla měnová politika k cílování celkové inflace. Centrální banka ve spolupráci s vládou stanovila cílová pásma až do prosince Výrazné zhodnocení měny v první

3 Policy Brief 3 polovině roku 2002 spolu s dalšími dočasnými faktory však opět vedlo k tomu, že skutečná inflace byla nižší než inflační cíl. S tím, jak se zhoršovala vnější konkurenceschopnost, stalo se tempo zhodnocování klíčovým problémem měnové politiky. To byl podnět pro jednání centrální banky, která mimo jiné intervenovala na peněžním trhu, opakovaně snížila úrokové sazby a uzavřela důvěryhodnější dohodu s vládou o zpomalení konverze příjmů z privatizace. Tyto snahy od poloviny roku 2002 spustily etapu stabilizace jak reálných úrokových sazeb, tak i směnných kurzů, měnové podmínky nicméně zůstaly podle historických standardů přísné. Zdá se, že současný rámec cílování inflace poskytuje tváří v tvář nestálým tržním podmínkám účinný nástroj stabilizace. Bude však třeba rozhodnout, jak přizpůsobit měnové a fiskální rámce, aby umožnily po vstupu do EU v pravý okamžik zahájit účast v kurzovém mechanismu ERM II a měnové unii (EMU). Proč je fiskální konsolidace nezbytná? Fiskální politika (fiscal stance) se ve volebním roce 2002 značně uvolnila; došlo ke skokovému nárůstu veřejných výdajů blížícímu se třem procentům HDP a ke zvýšení rozpočtového deficitu o téměř dvě procenta HDP. Podle předběžných odhadů na základě hotovostních transakcí dosáhl konsolidovaný deficit pro rok 2002 čtyři a půl procenta HDP, pomineme-li výnosy a výdaje spojené s privatizací (pokud se zahrnou výdaje spojené se ztrátami transformačních institucí, dosahuje deficit 7,3 % HDP). Pro rok 2003 se počítá a dodatečným fiskálním stimulem, avšak budoucí fiskální výhledy vyvolávají znepokojení, neboť výdaje na penzijní a zdravotní systémy (tak, jak jsou v současné době uzákoněny) si vynutí stále se zvyšující převody z rozpočtu; očekává se, že se zdvojnásobí z méně než dvou procent HDP v roce 2002 na čtyři procenta v roce 2010 a že se znovu zdvojnásobí na osm procent do roku Reformy v těchto oblastech jsou potřebné, aby nedošlo k ohrožení fiskální udržitelnosti. Výdajová reforma je nutná nejen k zajištění fiskální udržitelnosti, ale také k vytvoření prostoru pro opatření k podpoře růstu. Česká republika v současnosti patří mezi země s velkým daňovým zatížením, které přesahuje průměr zemí OECD s nízkými příjmy o více než pět procentních bodů HDP. Vysoké daně, které deformují ekonomické prostředí a snižují motivaci k podnikání i k práci, by proto měly být sníženy. Snížení daňového zatížení práce je také důležité pro vytváření nových pracovních příležitostí. Další fiskální úsilí je nutné ke zlepšení dopravní infrastruktury, vzdělávacího systému, stavu životního prostředí, služeb pro podnikatele a dalších oblastí spojených s přibližováním se úrovni vyspělých západoevropských ekonomik. Vláda v současné době posuzuje rozsáhlou reformu veřejných financí, která by řešila tyto problémy, a která bere v úvahu reformu veřejné správy (public management reform) popsanou v Ekonomické zprávě Současné návrhy ovšem zřejmě nejsou dostatečně ambiciózní, aby vedly k dosažení potřebných výsledků; proto se v souvislosti se současnými plány velmi doporučují důraznější strukturální opatření zaměřená na podstatné snížení budoucích mandatorních výdajů. Průběžně financovaný systém důchodového pojištění je největší mandatorní výdajová položka, jejíž předpokládané deficity se během následujících několika let zdvojnásobí z jednoho na dvě procenta HDP a do roku 2030 se pravděpodobně budou dále zvyšovat. Současná hodnota skrytého dluhu důchodového systému výrazně převyšuje 100 % HDP. Prvním krokem plánované důchodové reformy by byla úprava klíčových parametrů systému průběžného financování. Například zvažovaný posun k indexaci podle inflace by mohl opět zajistit vyrovnanou bilanci do roku 2006 a mírně stoupající přebytky v následujících letech, které by dosáhly dvou procent HDP v polovině dvacátých let 21. stol. Ale samo o sobě by odpovídající snížení náhradových poměrů nebylo dlouhodobě společensky udržitelné, pokud by k dispozici v krátké době nebyly další formy příjmů v důchodovém věku. Bylo by proto třeba vytvořit druhý pilíř penzijního zabezpečení, který by poskytoval další příjem v důchodovém věku tak, jak se váha systému průběžného financování bude postupně snižovat. Lze zvážit i další přístupy a čerpat při tom z řady reformních modelů zavedených v jiných členských zemích OECD. Klíčovým rysem jakéhokoli udržitelného systému je, že dostatečně motivuje starší pracovníky, aby s ohledem na prodlužování očekávané střední délky života zůstávali v zaměstnání déle. Česká republika má pro připravovanou reformu důchodového systému jistou rezervu, a to příjmy z privatizace, které by v několika dalších letech poskytly finanční tlumič. Podstatné ovšem je, aby tato rezerva byla využita k provedení skutečné reformy, a ne jen k dočasnému financování systému, který je z dlouhodobější perspektivy neudržitelný. Jak může být i přes vzrůstající náklady zachována komplexní a vysoce kvalitní zdravotní péče? Systém zdravotního zabezpečení je založen na komplexním zdravotním pojištění pro veškeré

4 4 Policy Brief obyvatelstvo, financovaném z veřejného zdravotního pojištění. Spoluúčast při hrazení zdravotní péče činí neobvykle malý (osm procent) podíl celkových výdajů na zdravotnictví. Tento systém napomohl dosáhnout významného zlepšení ve zdravotním stavu obyvatelstva od počátečních let transformačního procesu, a to tempem, které se (kromě Slovinska) nedá srovnat s žádnou jinou zemí v regionu. I přes nízký podíl spoluúčasti se až dosud dařilo udržet fiskální výdaje na relativně nízké úrovni. Ovšem navzdory nedávnému výraznému zvýšení zůstávají mzdy a ceny ve zdravotnickém sektoru ve srovnání se zbývajícími hospodářskými odvětvími stále nízké, což nelze dlouhodobě udržet. Spolu s těmito tlaky, přidáme-li k nim účinky stárnutí obyvatelstva a nových lékařských technologií, je třeba očekávat podstatné zvýšení nákladů na zdravotnictví. Při současné politice se předpokládá, že se deficit systému veřejného zdravotního pojištění značně zvýší. Řešení těchto naléhavých problémů bude vyžadovat jak zefektivnění poskytované zdravotní péče ve veřejném sektoru, tak i určité zvýšení úlohy soukromých plateb. Zkušenosti z ostatních zemí OECD ukazují, že to je možné bez omezení zásady všeobecného přístupu k nezbytné zdravotní péči. Klíčovým rysem systému zdravotní péče je neobyčejná hustota sítě zdravotnických zařízení financovaných z veřejného zdravotního pojištění a rozsah hrazení léků, které jde daleko za průměr OECD. Kapacita zdravotní péče není ani plně využita ani zcela zaměřena na nezbytnou lékařskou péči. Mnohé hrazené léky patří mezi volně prodejné výrobky, které si v mnoha jiných zemích OECD platí každý sám. Nezbytná péče by měla být definována úžeji a podle standardů, které jsou obvyklé ve vyspělých zemích OECD. Celkově byly zjištěny nadbytečné stávající kapacity v širokém spektru oblastí od lůžek akutní péče po ambulantní ordinace specialistů. V těchto oblastech připravuje v současné době česká vláda úpravy. Neexistuje jiná cesta než snížení počtu neefektivních zdravotnických zařízení financovaných z veřejného zdravotního pojištění a před škrty ad hoc vynucenými krátkodobými rozpočtovými omezeními by se měla dát přednost koordinovanému přístupu. Zároveň dnes není nastaveno vhodné prostředí pro tržně zaměřené nemocnice a lékařské služby, které mohou být financovány z plateb uživatelů nebo soukromých pojistitelů. Aby byla zachována homogenita dodavatelské sítě a aby se uplatňovala formální spravedlnost přístupu (ačkoli v mnoha oblastech existuje přídělový systém a je někdy řešen pomocí nezákonných, ovšem účinných vedlejších plateb), byly tržní mechanismy v této oblasti omezeny přísněji než v mnohých zemích OECD. V důsledku toho se nevytvořil žádný trh pro doplňkové zdravotní pojištění. Trhy by tudíž měly nabízet nadstandardní výkony, reagovat na soukromé požadavky rozmanitých a komfortních služeb a také otevřít prostor pro zdravotnická zařízení a pro zdravotnické odborníky, kteří se stali nadbytečnými v oblasti financované z veřejného zdravotního pojištění. V takových okrajových oblastech by mělo být k dispozici soukromé pojištění, které může přispívat k žádoucímu zvýšení podílu spoluúčasti. Pomoci také může větší kontrola finančních zdrojů z veřejného zdravotního pojištění, např. v oblasti dlouhodobé péče a některých lékařských předpisů. Navíc by všeobecné zavedení soukromých příplatků (vhodným a společensky přijatelným způsobem) mělo být považováno za částečnou alternativu ke zvýšení zdrojů pro úhradu zdravotní péče. Avšak i v případě, že dojde k jistým úpravám ve využívání veřejného zdravotního pojištění a že se podaří zvýšit produktivitu v poskytování zdravotnických služeb, společenský a politický zájem zajistit vysoce kvalitní a všeobecně dostupnou zdravotní péči bude znamenat, že výdaje na zdravotnictví v průběhu času porostou. Za uvedeným účelem bude nutné najít prostor k financování zdravotnictví i prostřednictvím rozpočtových úspor v jiných oblastech, což by bylo usnadněno ve střednědobém horizontu výdajovou kázní a vyšším hospodářským růstem. Jak může lepší podnikatelské prostředí zvýšit potenciální růst? Odhady potenciální míry hospodářského růstu - nacházející se v současné době mezi dvěma a půl a třemi procenty - ukazují jasné opožďování se vzhledem k ostatním zemím v regionu. Přestože tyto odhady vycházejí z různých metod, všechny dávají nízký potenciál do souvislosti s neefektivním využíváním vstupů. Tato anomálie, která udržela vysokou míru participace pracovní síly a vysokou míru zaměstnanosti, odráží rychlé tempo neefektivních průmyslových investic v prvním desetiletí transformačního procesu, za bankovnictví sponzorovaného státem a slabé správy a řízení společností a pomalý následný zánik neprosperujících firem. V důsledku toho je velká část pracovních sil využívána v podnicích a odvětvích, která nejsou dostatečně produktivní, aby obstála v domácí a zahraniční konkurenci. Tento problém bude narůstat s rozvojem vysoce produktivního sektoru přímých zahraničních investic, který přispívá k dalšímu růstu reálných mezd a ke zhodnocení měny. Velikost zranitelného průmyslového sektoru se odhaduje na pět až deset procent zaměstnanců; v důsledku zhoršující se konkurenceschopnosti může být tento podíl v současnosti i vyšší.

5 Policy Brief 5 Navzdory významnému impulsu přicházejícímu z rozvíjejícího se sektoru přímých zahraničních investic, kde se produktivita českých závodů blíží úrovním dosahovaným v domácích zemích investorů, zůstávají úroveň a míra růstu produktivity poměrně nízké. Budoucí výkonnost ekonomiky bude významnou měrou záviset na překonání vznikající duality v podnikatelském sektoru a na kvalitě a tempu vzájemného působení a stimulace produktivity mezi mezinárodními a domácími firmami. Restrukturalizace podniků bude ovlivněna mikroekonomickými a institucionálními podmínkami pro převzetí zahraničními společnostmi, pro zeštíhlování, fúze a slučování podniků, a to do té míry, do jaké tyto podmínky usnadní přesun lidských a finančních zdrojů k jejich lepšímu využití. Aby politici pomohli restrukturalizovaným firmám v růstu, měli by odstranit překážky pro kótování na burze a pro investování tím, že dále posílí důvěryhodnost dozoru nad finančním trhem, výkaznictvím a správou a řízením podniků. To napomůže překonat rozčarování veřejnosti z výsledků kuponové privatizace v devadesátých letech 20. století. Podnikatelské prostředí je závislé na transparentní legislativě a na kompetentní státní správě. Konkurzní řízení, zánik a přebírání neživotaschopných podniků jsou těžkopádné procesy, jež v současné době trvají příliš dlouho. Jak fyzický a pro společnosti specifický lidský kapitál, tak i další nehmotný majetek firem, které jsou v platební neschopnosti, je často uvězněn v bezvýchodné situaci s opevněným vedením firmy. Zákon o konkursu a vyrovnání, od roku 1993 devatenáctkrát upravený, je soudní mocí často interpretován ve prospěch bývalého vedení firmy, nezřídka z důvodů krátkodobé ochrany zaměstnanosti. Věřitelé a noví vlastníci jsou od obnovy neprosperujících firem odrazováni, a proto si vybírají a snaží se získat spíše firmy v likvidaci než podniky, u nichž proběhlo vyrovnání. V současné době se připravuje návrh nového zákona o bankrotech, který má za cíl vyjasnit a posílit práva a povinnosti všech stran v krizových firmách. Přijetí zákona by se mělo uspíšit a soudy by měly být vyškoleny a vybaveny tak, aby došlo k jeho rychlému provádění. Špatné (nonperforming) úvěry, které jsou v portfoliu České konsolidační agentury a které se týkají nefinančních firem, 500 bytových a 600 malých zemědělských družstev a jež pokrývají pohledávky s nominální hodnotou blížící se 15 % HDP, by měly být nadále prodávány tržním způsobem. Prvotní zkušenosti s počínajícími prodeji jsou povzbudivé, i přes zbytečně dlouhá zdržení při jejich uskutečňování; některé restrukturalizační aktivity byly spuštěny zjevně úspěšně. Pokud jde o korupci, stoupla snaha českých orgánů dostat co nejvíce případů k soudu, což velmi pravděpodobně zvýší povědomí veřejnosti a bude mít žádoucí účinek na pochybné praktiky. Jsou mzdy a pracovní smlouvy dostatečně pružné, aby usnadnily realokaci pracovních sil do produktivnějších činností? Vyjednávání o mzdě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v zásadě probíhá takovým způsobem, který odráží situaci ve firmě. Odvětvová jednání o mzdách s odbory, představujícími 30 % pracovní síly, vyúsťují v kolektivní smlouvy, které nejsou závazné pro podniky, jež nemají odborové organizace. Vláda však pravidelně využívá svého zákonem zaručeného práva rozšířit platnost těchto smluv na některá odvětví, jako je stavebnictví, textilní průmysl a kovovýroba, aby předešla mzdovému dumpingu. Tato politika má však zejména pro menší zranitelné firmy nepříznivé důsledky a brání přerozdělení pracovní síly do ziskovějších firem tím, že narušuje mzdové signály. Zákony a nařízení týkající se zaměstnanosti nejsou pružné a zvláště postupy upravující masové propouštění jsou příliš těžkopádné. Je třeba provést právní reformy, které by snížily výdaje na ochranu zaměstnanců a poskytly vhodný rámec pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a pro práci na zkrácený úvazek. V současném ad hoc systému totiž hrozí, že zbavování se nadbytečných pracovníků, jak u zranitelných soukromých firem, tak i u státem vlastněných podniků s nadměrnou zaměstnaností, se stane příliš nákladným. Pracovníkům propuštěným pro nadbytečnost se nabízí jednak možnost odejít do předčasného důchodu (podmínky byly sice nedávno zpřísněny, stále je však lze považovat za velkorysé) anebo zajištění v podobě sociálních dávek. V široce zneužívaném systému nemocenského pojištění také stát uhrazuje část nadbytečných výdajů u upadajících firem. Obecně lze říci, že dávky nahrazující příjem jsou v systému sociální péče vysoké, zvláště u méně kvalifikovaných pracovníků a pracovníků s nízkými příjmy. Těchto transferů mohou využívat i osoby prvně vstoupivší na trh práce, což má špatný vliv na jejich pracovní motivaci. Na přehnaná očekávání a na vysokou horní hranici příspěvku v nezaměstnanosti ukazuje také zvyšující se rozdíl mezi registrovanou mírou nezaměstnanosti (9,5 %) a mírou nezaměstnanosti zjištěnou metodou výběrového šetření (7 %), přičemž posledně uvedený údaj přesněji zachycuje nedobrovolnou nezaměstnanost. Široce rozšířené využívání registrovaných i neregistrovaných pracovníků z řad přistěhovalců, kteří údajně představují 2-4 % pracovní síly zahrnující méně kvalifikovaná pracovní místa, u nichž je oficiální nezaměstnanost vysoká, je dalším ukazatelem špatně fungujícího trhu práce. Lze také ve velké míře doložit

6 6 Policy Brief nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po určitých kvalifikacích a nevyváženost regionálního trhu práce. Aby se redukovala past nezaměstnanosti, doporučuje se přejít od systému sociálních dávek založeného na pasivní podpoře s odejmutím dávek jako prohibitivním mezním nákladem pro uchazeče o zamĕstnání na systém dávek motivujících k práci. S ohledem na vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných jsou nezbytné zvláštní iniciativy, které by zaktivizovaly příjemce sociálních podpor. Slabé podněty k hledání zaměstnání je nutné posílit zpřísněným uplatnĕním zákonných požadavků. Motivace zaměstnavatelů směřující k najímání nových pracovních sil je oslabena nadměrně vysokými nemzdovými náklady na pracovní sílu. Česká republika více než ostatní země spoléhá na zdaňování mezd; odvody ze mzdy činí 17 % HDP a na celkových daňových příjmech se podílejí 44 %. Nemzdové náklady představují asi jednu třetinu nákladů na méně kvalifikované pracovníky a pracovníky s nízkými příjmy, což snižuje poptávku po takových zaměstnancích, neboť dochází ke zkreslení poměru mezi jejich příjmy a požadovanou produktivitou práce, která by kryla náklady na práci. Proto jsou šance na opětovné zaměstnání pracovníků, kteří ztratili práci, značně oslabené, zvláště za současných konkurenčních tlaků. Kdyby nemzdové náklady na pracovní sílu byly nižší, a kdyby systém práce na částečný úvazek a práce na dobu určitou byl pružnější, mohla by se rozvinout větší poptávka po méně kvalifikované pracovní síle, a to i v oblasti služeb. Co lze učinit, k překonání překážek v pohybu pracovní síly? Nedávná zpráva OECD a další mezinárodní srovnání ukazují, že výsledky českého systému primárního vzdělávání jsou dobré, nikoli však výborné, jak to ukazovala dřívější šetření zabývající se měřením tradičních dovedností. Avšak mnoho potřebných dovedností absolventů středních a vyšších odborných škol z hlediska pracovního trhu je neuspokojující, zvláště z pohledu nejnáročnějších částí sektoru přímých zahraničních investic, který vyžaduje ovládání cizích jazyků a počítačovou zručnost. Zvláště závažný se zdá být nedostatek kratších vzdělávacích programů univerzitního typu, stále totiž převládá nabídka dlouhých akademických programů na univerzitách. V důsledku nedostatečné kapacity je celkový počet studentů zapsaných na vysoké školy nízký, i přes formálně volný přístup a veřejné financování stávajícího vysokoškolského systému. Proto je třeba zvýšit celkové investice a nabídnout větší různorodost ve vzdělávacím systému. Toho však lze dosáhnout pouze větším rozšířením placených vysokoškolských programů. Zásada rovného přístupu by mohla být zachována za pomoci státních stipendií a programu studentských půjček. Investiční pobídky jsou nepřímo úměrné hospodářské výkonnosti jednotlivých regionů a prospívají tak všem regionům s výjimkou Prahy, která se již těší vyššímu HDP na hlavu překračujícímu průměr v EU. Investice vyvolané pobídkami jsou proto nejvyšší v oblastech s nejnižšími příjmy. Zůstávají však dvě velké oblasti s trvale vysokou nezaměstnaností - Severní Čechy (Ústí) a Severní Morava (Ostrava) zejména proto, že nedostatečná dopravní obslužnost odrazuje potenciální investory, a nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po určitých kvalifikacích snižuje zaměstnatelnost pracovní síly. Přetrvávající státní regulace nájemného udržovaného na nízkých úrovních, nepřihlížející k rozhodnutí Ústavního soudu, že regulované nájemné musí být založeno na tržních cenách, paralyzuje trh s nájemními byty. Tím je snížena mobilita pracovních sil, protože nájemníci v oblastech s vysokou nezaměstnaností nemohou najít cenově dostupné bydlení v lépe prosperujících regionech. Zkušenost zemí OECD naznačuje, že pohyb pracovních sil se nezlepší, dokud nebude trhu s nájemními byty umožněno, aby začal náležitě fungovat. Proto by měla vláda buď zrušit regulaci nájemného, nebo vypracovat regulující mechanismus, který by byl slučitelný s tržními cenami v souladu se zásadami vymezenými Ústavním soudem. Programy zaměřené na rozvoj regionálních trhů práce by se měly soustředit na to, aby trhu práce poskytovaly pracovní síly s potřebnou kvalifikací. Jaké obtíže přetrvávají v českém hospodářství? Otevřenost republiky pro přímé zahraniční investice je velmi pozitivní, zvláště vítaná je ochota plně zprivatizovat síťová odvětví. Vláda by však měla zabránit vzniku soukromých monopolů. Přes postupně se zlepšující fungování nezávislých regulátorů v energetice a v telekomunikacích zůstávají ceny energií a telekomunikačního spojení poměrně vysoké. Proto by se síťová odvětví měla co nejdříve zcela otevřít volné soutěži. Překážky pro rozšíření internetu, které jsou významné, zvláště pokud jde o ceny těchto služeb, by měly být odbourány zavedením časově neomezeného přístupu za rozumnou cenu a pravidly umožňujícími snadný vstup do odvětví a silnou konkurenci mezi poskytovateli internetových služeb. Veřejné výdaje na infrastrukturu zůstávají na úrovni kolísající mezi 3 a 3,5 % HDP, ale jsou zde silné známky alokační a technické neefektivnosti.vládní

7 Policy Brief 7 důraz na výstavbu nových dálnic a železničních koridorů vedl k zanedbání péče o stávající sítě. Zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zdůrazňují systémové nedostatky včetně běžného porušování pravidel o veřejných zakázkách, špatného řízení projektů a chybného výběru priorit, což přispívá k přetrvávání regionálních bariér pohybu pracovních sil. Vláda přichází s prvními kroky systematického hodnocení výdajových programů a je odhodlána plně provést odpovídající doporučení Ekonomické zprávy o ČR za rok Měla by také zvážit zvláštní podněty NKÚ obsažené v nedávných zprávách o dopravní infrastruktuře, které by měly vyústit v lepší investice do infrastruktury při nižších nákladech. Další informace Další informace o zprávĕ mohou poskytnout Rauf Gönenç, tel. (33-1) ( a Jaromir Cekota, tel. (33-1) (

8 8 Policy Brief For further reading OECD Economic Surveys: Economic Surveys review the economies of Member countries and, from time to time, selected non-members. Approximately 18 Surveys are published each year. They are available individually or by subscription. For more information, consult the Periodicals section of the OECD online Bookshop at Additional Information: More information about the work of the OECD Economics Department, including information about other publications, data products and Working Papers available for downloading, can be found on the Department s Web site at Economic Outlook No. 72, December 2002 A preliminary edition is published on the OECD Web site approximately one month prior to the publication of the book: OECD publications can be securely purchased from the OECD Online Bookshop The OECD Policy Briefs are prepared by the Public Affairs Division Public Affairs and Communications Directorate. They are published under the responsibility of the Secretary-General The OECD Policy Briefs are available on the Internet site at Where to contact us FRANCE OECD Headquarters 2, rue André-Pascal PARIS Cedex 16 Tel: 33 (0) Fax: 33 (0) Internet: GERMANY OECD BERLIN Centre Albrechtstrasse 9/10, 3. OG Berlin-Mitte Tel: Fax: Internet: deutschland JAPAN OECD TOKYO Centre Landic Akasaka Bldg Akasaka, Minato-Ku TOKYO 107 Tel: (81-3) Fax: (81-3) Internet: MEXICO OECD MEXICO Centre Presidente Masaryk 526, 1er piso, Polanco, México,. D.F. CP Tel Fax Internet: rtn.net.mx/ocde/ UNITED STATES OECD WASHINGTON Center 2001 L Street N.W., Suite 650 WASHINGTON D.C Tel: (1-202) Fax: (1-202) Internet: Toll free: (1-800)

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČR, OECD, 2001. Jaké jsou vyhlídky pro udržitelný růst? Jak problematický je vnĕjší deficit?

Policy Brief EKONOMICKÁ ZPRÁVA O ČR, OECD, 2001. Jaké jsou vyhlídky pro udržitelný růst? Jak problematický je vnĕjší deficit? July 2001 Policy Brief Jaké jsou vyhlídky pro udržitelný růst? Jak problematický je vnĕjší deficit? Jaký je krátkodobý výhled? Jak může makroekonomická politika redukovat rizika? Může vláda zlepšit řízení

Více

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí?

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? APRIL 2008 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008 Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? Co dělá vláda pro zajištění fiskální udržitelnosti?

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Czech Understanding Economic Growth ISBN-92-64-019332 OECD 2004 Rozdílná míra růstu zemí OECD v devadesátých

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence V Bruselu 5.5.2009 Závěry předsednictví Evropské unie o dialogu na ministerské úrovni mezi ministry hospodářství a financí zemí

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Několik mýtů o české fiskální politice

Několik mýtů o české fiskální politice Několik mýtů o české fiskální politice Ing. Vladimír Bezděk, M.A. poradce člena Bankovní rady ČNB Smilovice, Ministerstvo financí ČR, červen 2003 Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jiří Šteg, koordinátor KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012 www.proalt.cz Vývoj

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Vstupní předpoklady Vazba ekonomiky ČR zejména na zbytek EU je enormní (obrat ZO/HDP >150%) bez oživení na klíčových trzích nebude růst ani česká ekonomika.

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více