Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy"

Transkript

1 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy 1. Teorie informace definice informace; význam informace, atributy informace, klasifikace druhů informací ekonomický pohled na informaci životní cyklus informace základní pojmy obecné teorie komunikace a sociální komunikace, typy komunikace, komunikační schémata 2. Legislativa informační činnosti a informační politika základy informační politiky (informace jako předmět trhu informační sféra jako sektor ekonomiky sféry vlivu informační politiky formování současné politiky států a jejich seskupení informační politika EU informační politika USA) informační politika České republiky a její legislativa: Státní informační a telekomunikační politika, zákon o informačních systémech veřejné správy, knihovní zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon 3. Standardizace v informační činnosti význam standardizace v informační činnosti, typy standardů, významné standardizační indtituce a jejich normy (ISO, EN, RFC) komunikační standardy (architektura sítí, síťové protokoly) standardy pro oblast publikování informací (SGML, HTML, XML) standardy pro oblast zpracování informací (ISO 69O, mezinárodní klasifikace a číselníky) standardy pro vyhledávání informací (SQL) 4. Bankovní systém centrální bankovnictví funkce centrální banky, nástroje centrální banky k plnění jejích cílů komerční bankovnictví bankovní produkty nástroje platebního styku dokumentární operace 5. Personální, psychologické a komunikační aspekty informačních aktivit osobnostní profil pracovníka v oboru IT a v informačních službách osobnost v sociálních vztazích (sociální percepce, sociální interakce) náročné životní situace a jejich řešení (aktivní a pasivní přizpůsobování se v těchto životních situacích) základní komunikační dovednosti pracovníka v informačních službách nástroje hledání práce; Internet jako nástroj hledání práce

2 6. Hlavní okruhy práce manažera osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií managementu význam a podstata plánování v podniku zásady organizace práce podniku kontrola, rozhodování a informace v podniku 7. Hlavní okruhy personálních problémů v podniku trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (zvláště Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory zákoník práce v ČR 8. Manažerská věda I lineární programování formulace problému a matematického modelu lineárního programování, duální problém analýza citlivosti modelu lineárního programování, interpretace výsledků řízení projektů síťový diagram, časové rezervy činnosti, kritická cesta, metoda CPM, metoda PERT 9. Manažerská věda II systémy hromadné obsluhy a jejich klasifikace Poissonovské procesy, analytické řešení základních procesů, diskrétní číselná simulace teorie zásob základní modely, optimální (ve vztahu k nákladům) velikost dodávky, celkové náklady při optimální strategii zásobování, optimální délka dodávkového cyklu 10. Specializované informační činnosti a systémy Student/ka si zvolí jeden z uvedených okruhů podle toho, který předmět absolvoval/a:! Informační politika! Počítačová grafika, DTP! Obchodní a firemní informace: typologie a charakteristika informačních zdrojů o firmách, vyhledávací postupy a strategie, informační zdroje pro průzkum trhu! Evropská integrace: principy práce Evropské unie (evropská integrace a její hlavní principy vznik a vývoj EU, důležitá data a hlavní dokumenty řídící instituce principy společného hospodaření a měnové unie obchodní politika sociální a zdravotní politika kulturní a mediální politika regionální a zemědělská politika ekologická politika informační politika problematika členství ČR v EU); právo v EU (základní rysy kontinentálního a anglosaského práva zásady ústavního práva zemí EU ochrana základních občanských práv v ústavních zemích EU koordinace právního řádu ČR s právními systémy EU činnost EU v oblasti občanskoprávní, trestněprávní a v oblasti sociálního zabezpečení)

3 11. Marketing I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitele ve firemním marketingu marketingové analýzy marketingový plán 12. Marketing II informační soustava marketingu a zdroje informací marketingový výzkum segmentace trhu a odhad poptávky chování kupujícího produkt, životní cyklus produktu, distribuce produktů cena a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace 13. Informace v podniku a o podniku význam práce s informacemi v podniku (zejména pro oblast managementu a marketingu) externí a interní zdroje informací vnitřní informační systém podniku charakter, zásady a organizace účetnictví (výkaznictví účetní jednotky, jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, účtování v jednotlivých třídách, finanční účetnictví, nákladové účetnictví a kalkulace, účetní závěrka) typologie a charakteristika externích informačních zdrojů pro podnikovou praxi informační zdroje o firmách (producenti, typy, dostupnost, vyhledávací postupy) 14. Dokumenty, sekundární prameny a metadata dokumenty jako zdroje informací, přirozený fond dokumentů, vývojové etapy, druhy a formy dokumentů, specifika elektronických dokumentů zpracování a archivace dokumentů v informačních institucích a v podnikové praxi příčiny tvorby sekundárních informací (metadat) a jejich úloha v životním cyklu informace, specifika vyhledávání v sekundárních dokumentech (třídicí systémy, dotazovací jazyky, dostupnost plných textů) zdroje sekundárních informací (bibliografie, katalogy, nakladatelské seznamy), obsah a struktura bibliografických informací (bibliografické citace, katalogizační záznamy), dokumentografické databáze, zdroje informací o dokumentech Internetu (seznamy, search engines) 15. Hardware a operační systém počítače druhy počítačů, principy počítačového zpracování informací von Neumannova architektura (význam, princip, základní prvky, provádění programu) základní komponenty počítače komunikace komponent (sběrnice a jejich hierarchie v PC, používané typy sběrnic) procesory pevné disky, organizace dat na disku, rozhraní

4 16. Software hierarchie softwarového vybavení operační systém (základní úlohy, používané operační systémy a jejich vlastnosti) kategorizace softwarových produktů škodlivý software (typy, prevence a náprava) specifika softwaru jako zboží (ochrana autorských práv, copyright, upgrade, technická podpora) 17. Periferní zařízení počítače, paměťová média displeje a adaptéry klávesnice tiskárny skenery vnější paměti (paměťová média) další přídavná zařízení různé možnosti připojení periferií k PC 18. Komunikační sítě standardizace komunikačních sítí (význam, instituce) síťové architektury (prvky, používané architektury) typy sítí přenosová média (základní typy a jejich charakteristika) propojování sítí mobilní a bezdrátové sítě 19. Lokální sítě technologie sítě Ethernet síťové operační systémy prostředí lokální sítě (Novell Netware/Unix) příkazy používané uživateli administrace lokální sítě bezpečnost (bezpečnostní problémy, jejich možná řešení) 20. Internet a služby Internetu technologické principy Internetu struktura Internetu systém doménových jmen služby Internetu a jejich realizace (www, , ftp) bezpečnostní problémy Internetu a jejich možná řešení budoucnost Internetu, problémy spojené s jeho rozvojem 21. Informační systém obecná struktura a funkce informačního systému; úloha informačních a komunikačních technologií v informačním systému typologie informačních systémů (charakteristické rysy, příklady z praxe) podnikové informační systémy: základní komponenty a řešené úlohy; zásady akvizice, projektování, implementace a provozu podnikových informačních systémů; hodnocení efektivnosti, cena podnikového informačního systému bezpečnost informačních systémů, ochrana dat v informačních systémech lidský faktor v informačních systémech (zásady projektového managementu; ergonomie, bezpečnost a ochrana zdraví)

5 22. Projektování informačních systémů aplikace systémového přístupu při analýze a návrhu informačního systému profese systémového analytika struktura a funkce informačního systému metody analýzy a projektování informačních systémů; strukturovaná metodologie (ERA entitně-relační diagram), objektově orientovaný přístup (UML Unified Modeling Language) softwarová podpora projektování CASE životní cyklus projektu informačního systému 23. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL standard relačních databází 24. Základní ekonomické problémy základní problémy ekonomické organizace (historie, zákon vzácnosti, hranice produkčních možností, náklady příležitosti, zákon klesajících výnosů) ekonomické zdroje, informace jako ekonomický zdroj tržní principy soudobé ekonomiky (tři základní problémy, analýza poptávky a nabídky) makroekonomická politika ekonomická efektivnost, spravedlnost a stabilita (nástroje a funkce politiky v ekonomice, teorie veřejné volby) globální ekonomické problémy (soudobé ekonomické teorie, mezinárodní ekonomické vztahy a obchod, finanční systém) 25. Ekonomie veřejného sektoru smíšená ekonomika, důvody existence veřejného sektoru, veřejné statky, veřejná volba role vlády ve veřejném sektoru základní pojmy daňové teorie veřejné projekty (dělitelné a nedělitelné), metody výběru možnosti využití metod manažerské vědy a kvalitativních metod pro výběr veřejných projektů

6 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Služby muzeí a galerií 1.Psychologické a komunikační aspekty pracovníka v muzeu a galerii osobnostní profil pracovníka v informačních službách osobnost v sociálních vztazích (sociální percepce, sociální interakce) náročné životní situace a jejich řešení (aktivní a pasivní přizpůsobování se v těchto životních situacích) základní komunikační dovednosti pracovníka v informačních službách nástroje hledání práce; Internet jako nástroj hledání práce 2. Hlavní okruhy personálních problémů v muzeu a galerii trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (hlavně Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory Zákoník práce v ČR 3. Hlavní okruhy práce manažera v muzeu a galerii osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií manažmentu význam a podstata plánování zásady organizace práce kontrola, rozhodování a informace 4. Využití Internetu v práci kulturní instituce využití Internetu v muzeích a galeriích (volné zamyšlení) vyhledávání informací na Internetu (co je možné najít, vyhledávací nástroje, rešeršní metodika) tvorba dokumentů pro Internet (základní informace o HTML) 5. Vyhledávání informací teoretické zázemí (lingvistika, sémiotika, sémantika, teorie množin, Booleova algebra) problematika relevance vyhledávací techniky a algoritmy, rešeršní strategie vyhledávání ze strukturovaných databází vyhledávání z plnotextových databází vyhledávání z hypertextových dokumentů dotazovací a selekční jazyky používané při vyhledávání informací

7 6. Marketingové aktivity muzea a galerie I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitelé v art marketingu marketingové analýzy neziskových organizací marketingový plán kulturní organizace 7. Marketingové aktivity muzea a galerie II informační soustava marketingu a zdroje informací marketingový výzkum segmentace trhu a odhad poptávky spotřebitelské chování návštěvníka problematika ceny a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace 8. Hardware a operační systémy počítače, periferní zařízení, počítačové sítě kategorie počítačů operační systémy počítačů základní komponenty PC systémová deska - CPU, paměti, sběrnice disky, výkonnost, organizace dat na disku, řadiče přenosná paměťová média monitory, grafické karty klávesnice, myš periferní zařízení tiskárny skenery počítačové sítě - kategorie, topologie, síť z pohledu uživatele 9. Softwarové vybavení muzea a galerie typologie softwarových produktů operační systémy, windows - GUI textové editory databázové programy počítačové viry, antivirové programy počítačové zpracování muzejních sbírek využití informačních technologií v muzeích 10. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL - standard relačních databází

8 11. Muzea v životě společnosti muzeum a jeho místo ve společnosti obecné dějiny muzejnictví dějiny českého muzejnictví muzejní instituce činnost muzeí 12. Vědní obor muzeologie muzeologie a její systém typy muzeí a muzejní pracoviště mezinárodní a české muzejní organizace muzeologická věda, výuka a publikace muzeologie a související vědní obory 13. Galerijní sbírky minulost a současnost galerijních sbírek tvorba sbírek a jejich dokumentace, odborné ošetření složení galerijních sbírek, jejich prezentace a využití galerijní sbírky v České republice významné zahraniční sbírky význam galerijních sbírek pro estetické vnímání galerijní sbírky - součást kulturního dědictví práce s dětmi a mládeží v galerii 14. Přírodní vědy a jejich sbírky v muzeu mineralogie a petrografie v muzeu paleontologické sbírky mykologické sbírky botanické sbírky entomologické sbírky zoologické sbírky antropologické sbírky obecné problémy a interdisciplinární vztahy přírodovědných oborů tvorba specializovaných sbírek a význam přírodovědných typů metody vědeckého zpracování sbírek 15. Společenské vědy a jejich sbírky v muzeu vývoj, význam a budování sbírek archeologické sbírky sbírky obecně historické etnografické sbírky umělecké sbírky muzejní dokumentace tělovýchovy a sportu pomocné společenskovědní sbírky 16.Vývoj a význam výtvarného umění I původ umění a proměny jeho funkcí umění starověkých civilizací raně křesťanské a středověké umění české románské a gotické umění renesanční umění

9 17. Vývoj a význam výtvarného umění II ornamentální a iluzívní proud v umění umění evropského a českého baroka umění 18. a 19. stol. Impresionismus a postimpresionismus 18. Národopis národopis, etnografie, folkloristika, etnologie dějiny českého národopisu sběratelství a národopisná muzea folkloristika etnografie současnosti národopisný výzkum soudobé využití národopisu 19. Muzikologie vývoj, disciplíny a metodologie muzikologie dějiny evropské hudby hudební heuristika hudební sbírky v ČR význam a využití hudebních pramenů 20. Archivistika archiv, archiválie, archivistika typy, druhy a zaměření archivů činnosti archivů pomocné vědy historické 21. Uchování hmotné podstaty sbírek muzejní konzervátor, restaurátor, preparátor chemie a fyzika v práci konzervátora, restaurátora laboratorní pracoviště a ochrana zdraví konzervování historických sbírek preparace přírodovědných sbírek národní a mezinárodní organizace a instituce výzkum, vzdělávání a publikace 22. Muzejní sbírky a jejich správa muzejní sbírky evidence a dokumentace sbírek průvodní, druhotná a nesbírková evidence ochrana a bezpečnost sbírek muzejní depozitáře muzejní mikroklima

10 23. Audiovizuální média fotografická technika fotografie a muzeum muzejní využití filmu videotechnika v muzeu, využití v propagaci muzejní využití zvukové techniky ukládání a archivace audiovizuálních médií 23. B Produkce videozáznamu základní typy televizních pořadů, nástin postupu jejich výroby postup výroby dokumentárních pořadů principy BTV (barev v televizi) zásady pro výběr reklamy a spolupráce s reklamní agenturou 24. Muzejní služby veřejnosti působení a význam muzeí muzejní prezentace a programy pro veřejnost předpoklady a příprava muzejního programu péče o návštěvníka muzea a veřejnost 25. Teorie a metodika výstavní tvorby druhy výstav, specifika muzejních výstav kořeny, vývoj a současnost vystavování společenské vztahy a funkce výstav materiálně technické prostředky výstav architektonické a grafické výstavní prostředky základní obsahové prostředky: exponáty a textika výstavní námět, fabule, téma, syžet, styl, kvalita díla scénáře

11 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Služby knihoven 1. Informace a společnost vymezení základních pojmů, úvod do sociální komunikace interpersonální komunikace masová komunikace nonverbální komunikace hlavní okruhy informační práce v ČR, odborné informace svoboda informací a cenzura směrem k informační společnosti (politika EU, teorie informační společnosti) 2. Věcné pořádání obsahová analýza dokumentu druhy věcného pořádání vývojové etapy věcného pořádání teoretické problémy systematického pořádání jazykové problémy předmětového pořádání systematické selekční jazyky předmětové selekční jazyky 3. Hlavní okruhy personálních problémů v podniku trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (hlavně Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra se zaměřením na práci v knihovnách vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory zákoník práce v ČR 4. Public relations podstata a význam PR veřejnost a možnosti jejího ovlivňování program PR a jeho realizace marketing, reklama a PR specifické metody PR další postupy PR měření výsledků 5.Vývoj informačních systémů a institucí dějiny knihoven a vývoj písma ve starověkých kulturách mezníky ve vývoji evropských knihoven od konce antiky dějiny knihoven v českých zemích do konce 19. století dějiny českých knihoven a knihovnictví za první republiky

12 6. Hlavní okruhy práce manažera v informační instituci osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií managementu význam a podstata plánování podniku zásady organizace práce podniku kontrola, rozhodování a informace v podniku 7. Globalizace informační činnosti globalizace služeb, vize globální informační infrastruktury síť Internet, historie a základní principy služby sítě Internet, vyhledávací nástroje na Internetu budoucnost Internetu a problémy spjaté s jeho rozvojem 8. Informační služby typologie a trendy vývoje informačních služeb rešeršní služby nejdůležitější rešeršní zdroje význam a druhy bibliografických služeb (ČNB) výpůjční a doplňkové služby, služby typu document delivery informační etika 9. Sekundární informační prameny vývojové etapy sekundárních dokumentů typologie, druhy a formy bibliografií a jejich úkoly standardy pro formální úpravu bibliografií a rešerší funkce katalogů druhy a formy katalogů katalogizační pravidla a instrukce zdroje informací pro popis dokumentu bibliografický a katalogizační záznam - struktura a zásady tvorby bibliografický záznam ve strojem čitelné podobě - komunikativní formáty zásady pro popis speciálních dokumentů ústřední a koordinovaná katalogizace retrospektivní katalogizace souborné katalogy - nejvýznamnější současné mezinárodní a národní projekty (UBCIM, OCLC, CASLIN) 10. Dokumenty jako zdroje informací přirozený fond dokumentů druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů typologie knižních dokumentů rozbor knihy obsahová a formální analýza dokumentů a její produkty specifické vlastnosti speciálních dokumentů a informací v nich obsažených specifika elektronických dokumentů formální a neformální dokumentová komunikace

13 11. Vyhledávání informací teoretické zázemí (lingvistika, sémiotika, sémantika, Booleova algebra) problematika relevance vyhledávací techniky a algoritmy vyhledávání ze strukturovaných databází, z plnotextových databází, z hypertextových dokumentů vyhledávání v sekundárních dokumentech (OPAC, katalogy, bibliografické soupisy, dokumentografické databáze) dotazovací a selekční jazyky používané při vyhledávání informací 12. Specifické informační systémy I průmyslově právní informační systémy patentoprávní ochrana v ČR druhy patentoprávní ochrany a podmínky získávání institucionální zabezpečení patentoprávní ochrany specializované informační systémy v oblasti patentoprávní ochrany rešeršní strategie 13. Specifické informační systémy II lékařské informační systémy organizace zdravotnických služeb uživatelé zdravotnických informací hlavní instituce zabezpečující lékažské informace hlavní informační prameny pro lékařství (primární, sekundární) rešeršní služby 14. Marketingové aktivity informačního trhu I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitele ve firemním marketingu marketingové analýzy marketingový plán marketing knihovny, sponzoring 15. Marketingové aktivity informačního trhu II informační soustava marketingu a zdroje informací, její využití v knihovnách marketingový výzkum, aplikace na knihovny segmentace trhu a odhad poptávky, aplikace na knihovny chování zákazníka produkt, životní cyklus produktu, distribuce produktů cena a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace

14 16. Hardware a operační systémy počítače, periferní zařízení počítače, paměťová media, komunikační sítě principy a druhy počítačů Von Neumannova architektura procesory - typologie, výkonnost, užití v současných aplikacích operační systémy počítačů systémová deska - CPU, paměti, sběrnice disky, výkonnost, organizace dat na disku, řadiče displeje a adaptéry klávesnice tiskárny skenery vnější paměti další přídavná zařízení technické vybavení pro komunikaci, architektura počítačových sítí typy sítí, sítě peer to peer, sítě typu klient - server technická podstata služeb zprostředkovaných komunikačními sítěmi (FTP, , 17. Softwarové vybavení knihoven typologie softwarových produktů (podle aplikačních oblastí, podle způsobu prodeje) tabulkové procesory textové editory databázové programy antivirové programy operační systémy, windows - GUI diagnostické a testovací programy pro PC programové prostředky pro komunikaci vzdálených počítačů, komunikační software, elektronická pošta programovací jazyky automatizované knihovní systémy 18. Ukládání a ochrana dokumentového fondu požadavky na uložení fondu klimatické a bezpečnostní podmínky druhy stavění revize vyřazování dokumentů ochranné mikrofilmování digitalizace dokumentů 19. Akvizice ve veřejných a odborných knihovnách trh informačních pramenů informační zdroje o knižní a časopisecké produkci povinný výtisk nakladatelé a jejich služby dodavatelé zahraniční literatury a jejich objednávání legislativa spojená s knižním trhem organizace akvizice základní evidence přírůstků automatizované systémy objednávání literatury a akvizice ISBN, ISMN, ISSN

15 20. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL - standard relačních databází 21. Dějiny umění původ umění a historické proměny jeho funkcí ornamentální a iluzivní proud v umění starověké umění umění evropského středověku renesanční umění umění baroka a klasicismu umění 19. a 20. století 22. Literatura I antická kultura a její vliv na vývoj evropské literatury antická próza středověká hrdinská a rytířská epika literatura středověkých škol a měst literatura evropské renesance 23. Literatura II žánr eseje v evropské literatuře barokní literatura vývoj evropského románu od středověku americká literatura postmodernismus v literatuře dětská literatura 24. Architektura a zařízení knihoven základní koncepce knihovny a stavební program česká legislativa pro projektovou a stavební činnost budova, resp. prostory pro knihovnu a její dispoziční řešení technické požadavky na prostory a provoz knihoven vybavení knihovny 25. Knihovnictví v České republice knihovna jako informační a vzdělávací instituce typologie knihoven Národní knihovna České republiky, její úkoly a postavení v systému knihoven veřejné knihovny a jejich úkoly v občanské společnosti odborné knihovny a jejich problematika profesní organizace v knihovnictví knihovnické vzdělávání, prestiž knihovnického povolání

Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií

Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií Okruhy absolventských zkoušek 2005/2006 Služby muzeí a galerií 1.Psychologické a komunikaní aspekty pracovníka v muzeu a galerii osobnostní profil pracovníka v informaních službách osobnost v sociálních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Marketingové řízení podniku I Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA Marketingové řízení podniku I Metodický list č.1 Název tematického celku : Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Role marketingu ve firemní hierarchii Vlastnická

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Téma č.1: Historie, vývoj počítačů, architektura počítače. historický přehled, předpoklady pro vývin a rozvoj počítačů nejvýznamnější osoby, vynálezy a stroje von Neumannova architektura

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu.

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu. Metodický list číslo 1 3. Paměti, mikroprocesory, mikrokontroléry Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí u. 1. Téma: Historie, architektura počítače historický přehled, předpoklady

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

6.16 Informatika a výpočetní technika

6.16 Informatika a výpočetní technika 6.16 Informatika a výpočetní technika 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika a výpočetní technika (dále jen IVT)

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: HOTELNICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: Teoretická zkouška z odborných předmětů ekonomických Základní ekonomické pojmy Marketing Národní hospodářství Management

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více