Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy"

Transkript

1 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Podnikové informační systémy 1. Teorie informace definice informace; význam informace, atributy informace, klasifikace druhů informací ekonomický pohled na informaci životní cyklus informace základní pojmy obecné teorie komunikace a sociální komunikace, typy komunikace, komunikační schémata 2. Legislativa informační činnosti a informační politika základy informační politiky (informace jako předmět trhu informační sféra jako sektor ekonomiky sféry vlivu informační politiky formování současné politiky států a jejich seskupení informační politika EU informační politika USA) informační politika České republiky a její legislativa: Státní informační a telekomunikační politika, zákon o informačních systémech veřejné správy, knihovní zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon 3. Standardizace v informační činnosti význam standardizace v informační činnosti, typy standardů, významné standardizační indtituce a jejich normy (ISO, EN, RFC) komunikační standardy (architektura sítí, síťové protokoly) standardy pro oblast publikování informací (SGML, HTML, XML) standardy pro oblast zpracování informací (ISO 69O, mezinárodní klasifikace a číselníky) standardy pro vyhledávání informací (SQL) 4. Bankovní systém centrální bankovnictví funkce centrální banky, nástroje centrální banky k plnění jejích cílů komerční bankovnictví bankovní produkty nástroje platebního styku dokumentární operace 5. Personální, psychologické a komunikační aspekty informačních aktivit osobnostní profil pracovníka v oboru IT a v informačních službách osobnost v sociálních vztazích (sociální percepce, sociální interakce) náročné životní situace a jejich řešení (aktivní a pasivní přizpůsobování se v těchto životních situacích) základní komunikační dovednosti pracovníka v informačních službách nástroje hledání práce; Internet jako nástroj hledání práce

2 6. Hlavní okruhy práce manažera osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií managementu význam a podstata plánování v podniku zásady organizace práce podniku kontrola, rozhodování a informace v podniku 7. Hlavní okruhy personálních problémů v podniku trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (zvláště Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory zákoník práce v ČR 8. Manažerská věda I lineární programování formulace problému a matematického modelu lineárního programování, duální problém analýza citlivosti modelu lineárního programování, interpretace výsledků řízení projektů síťový diagram, časové rezervy činnosti, kritická cesta, metoda CPM, metoda PERT 9. Manažerská věda II systémy hromadné obsluhy a jejich klasifikace Poissonovské procesy, analytické řešení základních procesů, diskrétní číselná simulace teorie zásob základní modely, optimální (ve vztahu k nákladům) velikost dodávky, celkové náklady při optimální strategii zásobování, optimální délka dodávkového cyklu 10. Specializované informační činnosti a systémy Student/ka si zvolí jeden z uvedených okruhů podle toho, který předmět absolvoval/a:! Informační politika! Počítačová grafika, DTP! Obchodní a firemní informace: typologie a charakteristika informačních zdrojů o firmách, vyhledávací postupy a strategie, informační zdroje pro průzkum trhu! Evropská integrace: principy práce Evropské unie (evropská integrace a její hlavní principy vznik a vývoj EU, důležitá data a hlavní dokumenty řídící instituce principy společného hospodaření a měnové unie obchodní politika sociální a zdravotní politika kulturní a mediální politika regionální a zemědělská politika ekologická politika informační politika problematika členství ČR v EU); právo v EU (základní rysy kontinentálního a anglosaského práva zásady ústavního práva zemí EU ochrana základních občanských práv v ústavních zemích EU koordinace právního řádu ČR s právními systémy EU činnost EU v oblasti občanskoprávní, trestněprávní a v oblasti sociálního zabezpečení)

3 11. Marketing I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitele ve firemním marketingu marketingové analýzy marketingový plán 12. Marketing II informační soustava marketingu a zdroje informací marketingový výzkum segmentace trhu a odhad poptávky chování kupujícího produkt, životní cyklus produktu, distribuce produktů cena a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace 13. Informace v podniku a o podniku význam práce s informacemi v podniku (zejména pro oblast managementu a marketingu) externí a interní zdroje informací vnitřní informační systém podniku charakter, zásady a organizace účetnictví (výkaznictví účetní jednotky, jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, účtování v jednotlivých třídách, finanční účetnictví, nákladové účetnictví a kalkulace, účetní závěrka) typologie a charakteristika externích informačních zdrojů pro podnikovou praxi informační zdroje o firmách (producenti, typy, dostupnost, vyhledávací postupy) 14. Dokumenty, sekundární prameny a metadata dokumenty jako zdroje informací, přirozený fond dokumentů, vývojové etapy, druhy a formy dokumentů, specifika elektronických dokumentů zpracování a archivace dokumentů v informačních institucích a v podnikové praxi příčiny tvorby sekundárních informací (metadat) a jejich úloha v životním cyklu informace, specifika vyhledávání v sekundárních dokumentech (třídicí systémy, dotazovací jazyky, dostupnost plných textů) zdroje sekundárních informací (bibliografie, katalogy, nakladatelské seznamy), obsah a struktura bibliografických informací (bibliografické citace, katalogizační záznamy), dokumentografické databáze, zdroje informací o dokumentech Internetu (seznamy, search engines) 15. Hardware a operační systém počítače druhy počítačů, principy počítačového zpracování informací von Neumannova architektura (význam, princip, základní prvky, provádění programu) základní komponenty počítače komunikace komponent (sběrnice a jejich hierarchie v PC, používané typy sběrnic) procesory pevné disky, organizace dat na disku, rozhraní

4 16. Software hierarchie softwarového vybavení operační systém (základní úlohy, používané operační systémy a jejich vlastnosti) kategorizace softwarových produktů škodlivý software (typy, prevence a náprava) specifika softwaru jako zboží (ochrana autorských práv, copyright, upgrade, technická podpora) 17. Periferní zařízení počítače, paměťová média displeje a adaptéry klávesnice tiskárny skenery vnější paměti (paměťová média) další přídavná zařízení různé možnosti připojení periferií k PC 18. Komunikační sítě standardizace komunikačních sítí (význam, instituce) síťové architektury (prvky, používané architektury) typy sítí přenosová média (základní typy a jejich charakteristika) propojování sítí mobilní a bezdrátové sítě 19. Lokální sítě technologie sítě Ethernet síťové operační systémy prostředí lokální sítě (Novell Netware/Unix) příkazy používané uživateli administrace lokální sítě bezpečnost (bezpečnostní problémy, jejich možná řešení) 20. Internet a služby Internetu technologické principy Internetu struktura Internetu systém doménových jmen služby Internetu a jejich realizace (www, , ftp) bezpečnostní problémy Internetu a jejich možná řešení budoucnost Internetu, problémy spojené s jeho rozvojem 21. Informační systém obecná struktura a funkce informačního systému; úloha informačních a komunikačních technologií v informačním systému typologie informačních systémů (charakteristické rysy, příklady z praxe) podnikové informační systémy: základní komponenty a řešené úlohy; zásady akvizice, projektování, implementace a provozu podnikových informačních systémů; hodnocení efektivnosti, cena podnikového informačního systému bezpečnost informačních systémů, ochrana dat v informačních systémech lidský faktor v informačních systémech (zásady projektového managementu; ergonomie, bezpečnost a ochrana zdraví)

5 22. Projektování informačních systémů aplikace systémového přístupu při analýze a návrhu informačního systému profese systémového analytika struktura a funkce informačního systému metody analýzy a projektování informačních systémů; strukturovaná metodologie (ERA entitně-relační diagram), objektově orientovaný přístup (UML Unified Modeling Language) softwarová podpora projektování CASE životní cyklus projektu informačního systému 23. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL standard relačních databází 24. Základní ekonomické problémy základní problémy ekonomické organizace (historie, zákon vzácnosti, hranice produkčních možností, náklady příležitosti, zákon klesajících výnosů) ekonomické zdroje, informace jako ekonomický zdroj tržní principy soudobé ekonomiky (tři základní problémy, analýza poptávky a nabídky) makroekonomická politika ekonomická efektivnost, spravedlnost a stabilita (nástroje a funkce politiky v ekonomice, teorie veřejné volby) globální ekonomické problémy (soudobé ekonomické teorie, mezinárodní ekonomické vztahy a obchod, finanční systém) 25. Ekonomie veřejného sektoru smíšená ekonomika, důvody existence veřejného sektoru, veřejné statky, veřejná volba role vlády ve veřejném sektoru základní pojmy daňové teorie veřejné projekty (dělitelné a nedělitelné), metody výběru možnosti využití metod manažerské vědy a kvalitativních metod pro výběr veřejných projektů

6 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Služby muzeí a galerií 1.Psychologické a komunikační aspekty pracovníka v muzeu a galerii osobnostní profil pracovníka v informačních službách osobnost v sociálních vztazích (sociální percepce, sociální interakce) náročné životní situace a jejich řešení (aktivní a pasivní přizpůsobování se v těchto životních situacích) základní komunikační dovednosti pracovníka v informačních službách nástroje hledání práce; Internet jako nástroj hledání práce 2. Hlavní okruhy personálních problémů v muzeu a galerii trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (hlavně Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory Zákoník práce v ČR 3. Hlavní okruhy práce manažera v muzeu a galerii osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií manažmentu význam a podstata plánování zásady organizace práce kontrola, rozhodování a informace 4. Využití Internetu v práci kulturní instituce využití Internetu v muzeích a galeriích (volné zamyšlení) vyhledávání informací na Internetu (co je možné najít, vyhledávací nástroje, rešeršní metodika) tvorba dokumentů pro Internet (základní informace o HTML) 5. Vyhledávání informací teoretické zázemí (lingvistika, sémiotika, sémantika, teorie množin, Booleova algebra) problematika relevance vyhledávací techniky a algoritmy, rešeršní strategie vyhledávání ze strukturovaných databází vyhledávání z plnotextových databází vyhledávání z hypertextových dokumentů dotazovací a selekční jazyky používané při vyhledávání informací

7 6. Marketingové aktivity muzea a galerie I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitelé v art marketingu marketingové analýzy neziskových organizací marketingový plán kulturní organizace 7. Marketingové aktivity muzea a galerie II informační soustava marketingu a zdroje informací marketingový výzkum segmentace trhu a odhad poptávky spotřebitelské chování návštěvníka problematika ceny a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace 8. Hardware a operační systémy počítače, periferní zařízení, počítačové sítě kategorie počítačů operační systémy počítačů základní komponenty PC systémová deska - CPU, paměti, sběrnice disky, výkonnost, organizace dat na disku, řadiče přenosná paměťová média monitory, grafické karty klávesnice, myš periferní zařízení tiskárny skenery počítačové sítě - kategorie, topologie, síť z pohledu uživatele 9. Softwarové vybavení muzea a galerie typologie softwarových produktů operační systémy, windows - GUI textové editory databázové programy počítačové viry, antivirové programy počítačové zpracování muzejních sbírek využití informačních technologií v muzeích 10. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL - standard relačních databází

8 11. Muzea v životě společnosti muzeum a jeho místo ve společnosti obecné dějiny muzejnictví dějiny českého muzejnictví muzejní instituce činnost muzeí 12. Vědní obor muzeologie muzeologie a její systém typy muzeí a muzejní pracoviště mezinárodní a české muzejní organizace muzeologická věda, výuka a publikace muzeologie a související vědní obory 13. Galerijní sbírky minulost a současnost galerijních sbírek tvorba sbírek a jejich dokumentace, odborné ošetření složení galerijních sbírek, jejich prezentace a využití galerijní sbírky v České republice významné zahraniční sbírky význam galerijních sbírek pro estetické vnímání galerijní sbírky - součást kulturního dědictví práce s dětmi a mládeží v galerii 14. Přírodní vědy a jejich sbírky v muzeu mineralogie a petrografie v muzeu paleontologické sbírky mykologické sbírky botanické sbírky entomologické sbírky zoologické sbírky antropologické sbírky obecné problémy a interdisciplinární vztahy přírodovědných oborů tvorba specializovaných sbírek a význam přírodovědných typů metody vědeckého zpracování sbírek 15. Společenské vědy a jejich sbírky v muzeu vývoj, význam a budování sbírek archeologické sbírky sbírky obecně historické etnografické sbírky umělecké sbírky muzejní dokumentace tělovýchovy a sportu pomocné společenskovědní sbírky 16.Vývoj a význam výtvarného umění I původ umění a proměny jeho funkcí umění starověkých civilizací raně křesťanské a středověké umění české románské a gotické umění renesanční umění

9 17. Vývoj a význam výtvarného umění II ornamentální a iluzívní proud v umění umění evropského a českého baroka umění 18. a 19. stol. Impresionismus a postimpresionismus 18. Národopis národopis, etnografie, folkloristika, etnologie dějiny českého národopisu sběratelství a národopisná muzea folkloristika etnografie současnosti národopisný výzkum soudobé využití národopisu 19. Muzikologie vývoj, disciplíny a metodologie muzikologie dějiny evropské hudby hudební heuristika hudební sbírky v ČR význam a využití hudebních pramenů 20. Archivistika archiv, archiválie, archivistika typy, druhy a zaměření archivů činnosti archivů pomocné vědy historické 21. Uchování hmotné podstaty sbírek muzejní konzervátor, restaurátor, preparátor chemie a fyzika v práci konzervátora, restaurátora laboratorní pracoviště a ochrana zdraví konzervování historických sbírek preparace přírodovědných sbírek národní a mezinárodní organizace a instituce výzkum, vzdělávání a publikace 22. Muzejní sbírky a jejich správa muzejní sbírky evidence a dokumentace sbírek průvodní, druhotná a nesbírková evidence ochrana a bezpečnost sbírek muzejní depozitáře muzejní mikroklima

10 23. Audiovizuální média fotografická technika fotografie a muzeum muzejní využití filmu videotechnika v muzeu, využití v propagaci muzejní využití zvukové techniky ukládání a archivace audiovizuálních médií 23. B Produkce videozáznamu základní typy televizních pořadů, nástin postupu jejich výroby postup výroby dokumentárních pořadů principy BTV (barev v televizi) zásady pro výběr reklamy a spolupráce s reklamní agenturou 24. Muzejní služby veřejnosti působení a význam muzeí muzejní prezentace a programy pro veřejnost předpoklady a příprava muzejního programu péče o návštěvníka muzea a veřejnost 25. Teorie a metodika výstavní tvorby druhy výstav, specifika muzejních výstav kořeny, vývoj a současnost vystavování společenské vztahy a funkce výstav materiálně technické prostředky výstav architektonické a grafické výstavní prostředky základní obsahové prostředky: exponáty a textika výstavní námět, fabule, téma, syžet, styl, kvalita díla scénáře

11 Okruhy absolventských zkoušek 2004/2005 Služby knihoven 1. Informace a společnost vymezení základních pojmů, úvod do sociální komunikace interpersonální komunikace masová komunikace nonverbální komunikace hlavní okruhy informační práce v ČR, odborné informace svoboda informací a cenzura směrem k informační společnosti (politika EU, teorie informační společnosti) 2. Věcné pořádání obsahová analýza dokumentu druhy věcného pořádání vývojové etapy věcného pořádání teoretické problémy systematického pořádání jazykové problémy předmětového pořádání systematické selekční jazyky předmětové selekční jazyky 3. Hlavní okruhy personálních problémů v podniku trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovníků analýza práce hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku především z pohledu zákoníku práce motivace pracovníků (hlavně Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovníků, pracovní kariéra se zaměřením na práci v knihovnách vedení lidí zaměstnanecké vztahy, odbory zákoník práce v ČR 4. Public relations podstata a význam PR veřejnost a možnosti jejího ovlivňování program PR a jeho realizace marketing, reklama a PR specifické metody PR další postupy PR měření výsledků 5.Vývoj informačních systémů a institucí dějiny knihoven a vývoj písma ve starověkých kulturách mezníky ve vývoji evropských knihoven od konce antiky dějiny knihoven v českých zemích do konce 19. století dějiny českých knihoven a knihovnictví za první republiky

12 6. Hlavní okruhy práce manažera v informační instituci osobnost manažera významné poznatky z dějin teorií managementu význam a podstata plánování podniku zásady organizace práce podniku kontrola, rozhodování a informace v podniku 7. Globalizace informační činnosti globalizace služeb, vize globální informační infrastruktury síť Internet, historie a základní principy služby sítě Internet, vyhledávací nástroje na Internetu budoucnost Internetu a problémy spjaté s jeho rozvojem 8. Informační služby typologie a trendy vývoje informačních služeb rešeršní služby nejdůležitější rešeršní zdroje význam a druhy bibliografických služeb (ČNB) výpůjční a doplňkové služby, služby typu document delivery informační etika 9. Sekundární informační prameny vývojové etapy sekundárních dokumentů typologie, druhy a formy bibliografií a jejich úkoly standardy pro formální úpravu bibliografií a rešerší funkce katalogů druhy a formy katalogů katalogizační pravidla a instrukce zdroje informací pro popis dokumentu bibliografický a katalogizační záznam - struktura a zásady tvorby bibliografický záznam ve strojem čitelné podobě - komunikativní formáty zásady pro popis speciálních dokumentů ústřední a koordinovaná katalogizace retrospektivní katalogizace souborné katalogy - nejvýznamnější současné mezinárodní a národní projekty (UBCIM, OCLC, CASLIN) 10. Dokumenty jako zdroje informací přirozený fond dokumentů druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů typologie knižních dokumentů rozbor knihy obsahová a formální analýza dokumentů a její produkty specifické vlastnosti speciálních dokumentů a informací v nich obsažených specifika elektronických dokumentů formální a neformální dokumentová komunikace

13 11. Vyhledávání informací teoretické zázemí (lingvistika, sémiotika, sémantika, Booleova algebra) problematika relevance vyhledávací techniky a algoritmy vyhledávání ze strukturovaných databází, z plnotextových databází, z hypertextových dokumentů vyhledávání v sekundárních dokumentech (OPAC, katalogy, bibliografické soupisy, dokumentografické databáze) dotazovací a selekční jazyky používané při vyhledávání informací 12. Specifické informační systémy I průmyslově právní informační systémy patentoprávní ochrana v ČR druhy patentoprávní ochrany a podmínky získávání institucionální zabezpečení patentoprávní ochrany specializované informační systémy v oblasti patentoprávní ochrany rešeršní strategie 13. Specifické informační systémy II lékařské informační systémy organizace zdravotnických služeb uživatelé zdravotnických informací hlavní instituce zabezpečující lékažské informace hlavní informační prameny pro lékařství (primární, sekundární) rešeršní služby 14. Marketingové aktivity informačního trhu I podstata a role marketingu marketingové strategie marketingový mix vnější a vnitřní činitele ve firemním marketingu marketingové analýzy marketingový plán marketing knihovny, sponzoring 15. Marketingové aktivity informačního trhu II informační soustava marketingu a zdroje informací, její využití v knihovnách marketingový výzkum, aplikace na knihovny segmentace trhu a odhad poptávky, aplikace na knihovny chování zákazníka produkt, životní cyklus produktu, distribuce produktů cena a cenová politika podstata a úloha propagace nástroje propagace

14 16. Hardware a operační systémy počítače, periferní zařízení počítače, paměťová media, komunikační sítě principy a druhy počítačů Von Neumannova architektura procesory - typologie, výkonnost, užití v současných aplikacích operační systémy počítačů systémová deska - CPU, paměti, sběrnice disky, výkonnost, organizace dat na disku, řadiče displeje a adaptéry klávesnice tiskárny skenery vnější paměti další přídavná zařízení technické vybavení pro komunikaci, architektura počítačových sítí typy sítí, sítě peer to peer, sítě typu klient - server technická podstata služeb zprostředkovaných komunikačními sítěmi (FTP, , Softwarové vybavení knihoven typologie softwarových produktů (podle aplikačních oblastí, podle způsobu prodeje) tabulkové procesory textové editory databázové programy antivirové programy operační systémy, windows - GUI diagnostické a testovací programy pro PC programové prostředky pro komunikaci vzdálených počítačů, komunikační software, elektronická pošta programovací jazyky automatizované knihovní systémy 18. Ukládání a ochrana dokumentového fondu požadavky na uložení fondu klimatické a bezpečnostní podmínky druhy stavění revize vyřazování dokumentů ochranné mikrofilmování digitalizace dokumentů 19. Akvizice ve veřejných a odborných knihovnách trh informačních pramenů informační zdroje o knižní a časopisecké produkci povinný výtisk nakladatelé a jejich služby dodavatelé zahraniční literatury a jejich objednávání legislativa spojená s knižním trhem organizace akvizice základní evidence přírůstků automatizované systémy objednávání literatury a akvizice ISBN, ISMN, ISSN

15 20. Databáze účel a oblasti použití databázových systémů databáze jako model reálného světa databáze jako struktura dat, datová základna systém řízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systémů (hierarchické, síťové, relační, objektově orientované) principy relačních databází SQL - standard relačních databází 21. Dějiny umění původ umění a historické proměny jeho funkcí ornamentální a iluzivní proud v umění starověké umění umění evropského středověku renesanční umění umění baroka a klasicismu umění 19. a 20. století 22. Literatura I antická kultura a její vliv na vývoj evropské literatury antická próza středověká hrdinská a rytířská epika literatura středověkých škol a měst literatura evropské renesance 23. Literatura II žánr eseje v evropské literatuře barokní literatura vývoj evropského románu od středověku americká literatura postmodernismus v literatuře dětská literatura 24. Architektura a zařízení knihoven základní koncepce knihovny a stavební program česká legislativa pro projektovou a stavební činnost budova, resp. prostory pro knihovnu a její dispoziční řešení technické požadavky na prostory a provoz knihoven vybavení knihovny 25. Knihovnictví v České republice knihovna jako informační a vzdělávací instituce typologie knihoven Národní knihovna České republiky, její úkoly a postavení v systému knihoven veřejné knihovny a jejich úkoly v občanské společnosti odborné knihovny a jejich problematika profesní organizace v knihovnictví knihovnické vzdělávání, prestiž knihovnického povolání

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Téma č.1: Historie, vývoj počítačů, architektura počítače. historický přehled, předpoklady pro vývin a rozvoj počítačů nejvýznamnější osoby, vynálezy a stroje von Neumannova architektura

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více