Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011"

Transkript

1 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Termín: červenec listopad 2012

2 Obsah: strana: 1 Úvod Příjemce zprávy Identifikační údaje příspěvkové organizace Místo přezkoumávání Ověřované období Předmět a účel forenzního šetření Základní metodická východiska Ověření správnosti vedení účetnictví Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Způsoby oceňování Inventarizace majetku a závazků Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy věcné správnosti Rok Rok Rok Účtová třída 0 dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku Účtová třída 1 zásoby a opravné položky Zásoby Opravné položky Účtová třída 2 účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Běžný účet Pokladna FIZA, a.s., 2012

3 Peníze na cestě Účtová třída 3 zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění Daně, dotace a ostatní zúčtování Jiné krátkodobé pohledávky a závazky Časové rozlišení a dohadné účty Účtovací třída 4 jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování (od roku 2010) Jmění a upravující položky Fondy Účtová třída 9 fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty (rok 2009) Majetkové fondy a zvláštní fondy Finanční a peněžní fondy Podrozvahové účty Podrozvahové účty Bilanční kontinuita Dotace Schválení a plnění rozpočtu Ověření plnění daňových povinností Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Úschova účetních záznamů Ověření dodržování zákona o veřejných zakázkách Vnější revize Závěr Seznam příloh: Příloha č. 1 Oprávnění č. 377 Příloha č. 2 Oprávnění č Termíny a zkratky: MF ministerstvo financí ČÚS České účetní standardy KA ČR Komora auditorů České republiky 3 FIZA, a.s., 2012

4 1 Úvod Na základě smlouvy o provedení forenzního šetření příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízená městysem Žehušice za roky uzavřené dne mezi městysem Žehušice, zastoupené starostkou městyse paní Ing. Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou a společností FIZA, a.s. bylo provedeno forenzní šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice. Toto šetření bylo provedeno zejména v souladu s/se: zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 1, mezinárodními auditorskými standardy 2, aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky a ustanoveními navazujících legislativních předpisů, především zákona o přezkoumání hospodaření, zákona o obcích, zákona o účetnictví, obchodního zákoníku, vyhlášek MF ČR vztahujících se k plnění povinností měst a obcí v oblasti účetnictví a daní, ČÚS pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 1.1 Příjemce zprávy Zpráva o forenzním šetření je určena starostce městyse Žehušice a následně statutárnímu zástupci příspěvkové organizace. 1.2 Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, okres Kutná Hora Sídlo: Žehušice, Ke Křížku čp. 190, PSČ Identifikační číslo: Zřizovatel: Městys Žehušice 1.3 Místo přezkoumávání Místem přezkoumání je Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, Ke Křížku 190, Žehušice. 1.4 Ověřované období Forenzní šetření bylo provedeno za roky Účetní období za rok 2009 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2010 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2011 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Předmět a účel forenzního šetření Předmětem zakázky bylo provedení forenzního šetření Základní školy Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Dále jen zákon o auditorech 2 Dále jen ISA 4 FIZA, a.s., 2012

5 zahrnující poskytnutí odborných služeb v podobě systematického a nezávislého zkoumání realizovaného auditorem, jehož cílem je stanovit, zda hospodaření příspěvkové organizace a ostatní činnosti s tím spojené jsou v souladu s platnou legislativou, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů příspěvkové organizace. Forenzní šetření zahrnovalo ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a na ně navazujících dokumentech. Zahrnovalo rovněž posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných vedením příspěvkové organizace. Účelem forenzního šetření bylo získat významnou jistotu o správnosti údajů a informací uvedených v účetnictví a v účetní závěrce, čerpání rozpočtů a dodržování příslušných právních předpisů ČR. 1.6 Základní metodická východiska Základní postup uplatněný při ověřování výše uvedených skutečností: sběr informací; testování, zpracování a analýza získaných informací; formulace výsledků formou zprávy o provedeném forenzním šetření. Tento postup byl uplatněn s přihlédnutím k těmto legislativním normám: zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech); zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ); zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy, zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášce MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky; Českým účetním standardům pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.; vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění (účinné do ); Českým účetním standardům pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodním auditorským standardům International Standards of Auditing; Aplikačním doložkám KA ČR; zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dalším navazujícím normám, předpisům a ustanovením. 5 FIZA, a.s., 2012

6 Jednotlivé postupové kroky lze blíže charakterizovat takto: sběr informací probíhal prostřednictvím pozorování, dotazování, získání podkladů z právní, účetní a daňové evidence a dalších podpůrných materiálů, informací a dat příspěvkové organizace; testování, zpracování, přepočet a analýza získaných informací byla provedena využitím testů věcné správnosti, kdy byly ověřeny obraty a zůstatky rozvahových i výsledkových účtů a informací uvedených v ostatních předložených dokumentech vč. oprávněnosti, tj. vzájemné provázanosti a podmíněnosti jednotlivých zaúčtovaných operací a testů spolehlivosti vnitřního kontrolního systému; zpracování závěrů z analýz (syntéza informací) bylo provedeno formou zápisů z jednání, shrnutí získaných informací a výsledků z nich plynoucích do zpracované zprávy o provedeném forenzním šetření. 6 FIZA, a.s., 2012

7 2 Ověření správnosti vedení účetnictví 2.1 Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní jednotka má, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 povinnost účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O veškerých nákladech a výnosech přitom účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení. Přitom o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, musí účtovat do období, s nimiž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, a to podvojnými zápisy. Není-li možné tuto zásadu dodržet, může být o těchto skutečnostech účtováno v období, ve kterém byly zjištěny. Ověřením plnění této základní povinnosti bylo zjištěno, že tato povinnost nebyla v plném rozsahu zákonným způsobem plněna. Nebylo účtováno o časovém rozlišení nákladů, tak jak je tato skutečnost popsána v části a této zprávy. O ostatních skutečnostech, vyjma výše zjištěné závady, bylo účtováno do období, s nímž věcně a časově souvisí. Bylo tak účtováno o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví. Při vedení účetnictví je v 4 zákona o účetnictví stanovena povinnost dodržovat zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení účetní závěrky a účetní metody. Všechny tyto povinnosti by měly být stanoveny ve vnitřní směrnici účetní jednotky s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jejího reprodukčního procesu. Příspěvková organizace má zpracovánu vnitřní směrnici, která tyto povinnosti upravuje. Testováním bylo zjištěno, že příspěvková organizace neúčtovala o časovém rozlišení nákladů, což je porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl a 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Jedná se zejména o porušení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů, což je předmětem upozornění auditora na nedostatky. 2.2 Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat náležitosti stanovené 11 odst. 1 zákona o účetnictví. Jednou z náležitostí je i podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Proto doklady, na kterých by chyběl podpis osoby odpovědné za zaúčtování a osoby odpovědné za účetní případ, by nebylo možné považovat za průkazné. Účetní jednotka musí mít stanoveno vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob vztahující se k připojování podpisového záznamu a to tak, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny. 3 Dále jen zákon o účetnictví 7 FIZA, a.s., 2012

8 Předložené doklady obsahovaly podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ ve smyslu paragrafu 11 a 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. Tato povinnost byla účetní jednotkou dodržena. Účetní jednotky účtují dle zákona o účetnictví v deníku, v hlavní knize, v knihách analytických účtů a knihách podrozvahových účtů. Příspěvková organizace vedla všechny výše uvedené knihy i deník. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.3 Způsoby oceňování Dle zákona o účetnictví oceňují účetní jednotky majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby dle 25 zákona o účetnictví a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, způsoby podle 27 zákona o účetnictví. Z jednotlivých složek majetku a závazků se dle 25 odst. 1 zákona o účetnictví oceňují: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, h) nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,- Kč, l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. 8 FIZA, a.s., 2012

9 Reálnou hodnotou se k okamžiku ocenění podle zákona o účetnictví oceňují: a) cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, b) deriváty, c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, e) část majetku a závazků zajištěná deriváty, f) pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, g) závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. Každá účetní jednotka by měla mít vnitřním předpisem upraveny používané účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku atd. Příspěvková organizace tuto skutečnost dodržela a má zpracován vnitřní předpis upravující tuto oblast. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.4 Inventarizace majetku a závazků Dle 29 a 30 zákona o účetnictví zjišťují účetní jednotky inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou, tzn. v případě příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k nebo jinému datu určenému příkazem statutárního orgánu organizace k inventarizaci v souladu s 29 a 30 zákona o účetnictví. Každý druh majetku a závazků musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, příp. u nehmotného majetku, zásob a hotovosti v pokladně, nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, příp. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech, které musí mít náležitosti dle 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění forenzního šetření bylo zjištěno, že příspěvková organizace má vypracovánu interní směrnici týkající se inventarizace majetku a že byla provedena inventarizace majetku za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl ověřen. Auditor ověřil inventury dlouhodobého drobného hmotného majetku v případě těchto položek: licence inventarizace, inv. č. 131; vrtačka Narex a příslušenství, ivn. č. 160; 9 FIZA, a.s., 2012

10 nábytek ŠD Bobík, inv. č. 163; laminátor A 3, inv. č. 168; vazač na kroužkovou vazbu CB 80, inv. č. 169; kopírka Konica Minolta, inv. č. 215; scanner CANNON LIDE, inv. č Příspěvková organizace nevlastní k datu přezkoumání hospodaření žádné automobily ani nemovitosti. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. Ověřením bylo zjištěno, že příspěvková organizace řádně prováděla inventarizaci majetku a závazků a má vypracovánu směrnicí k inventarizaci majetku vč. Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2009, 2010 a Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl v roce 2009, 2010 a 2011 zpracováván. Ověřením inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice nebyly zjištěny žádné významné nedostatky ani závady. 2.5 Testy spolehlivosti za rok 2009 Základním úkolem tohoto testu bylo: provést testy vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržení účetních předpisů, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržování rozpočtové kázně a provést testy správnosti účtování o specifických účetních případech s přihlédnutím k účetním předpisům i k předpisům týkajícím se rozpočtové kázně. Výše uvedené testy mají za úkol ověřit vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace a následně zamezit případným chybám vedoucím jak ke zhoršení možného výroku auditora, tak i ke zjištění příslušného FÚ. Byly tedy ověřeny vybrané sborníky faktur došlých, faktur vydaných, pokladních dokladů a další doklady dle výše uvedené specifikace Stanovení výběrových souborů Výběrové soubory byly stanoveny za použití tabulky náhodných čísel tak, aby podávaly věrohodný obraz o způsobu účtování v jednotlivých oblastech práce s účetními doklady. Jedná se o následující objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 78 ks faktur z celkového počtu 390 ks, tj. 20,00 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,14 Kč celková hodnota všech faktur ,10 Kč procento výběru 21,16 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 19 ks, tj. 10,53 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: 10 FIZA, a.s., 2012

11 celková hodnota vybraného vzorku činí 6 250,00 Kč celková hodnota všech faktur ,00 Kč procento výběru 4,82 %; u pokladních dokladů: 110 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 551 ks, tj. 19,96 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,00 Kč celková hodnota všech operací ,00 Kč procento výběru 5,77 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,82 Kč celková hodnota bankovních operací ,68 Kč procento výběru 19,97 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,81 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny tyto chyby: d.č. 19 jedná se o chybu ve výši 7 000,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 59 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 94 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 145 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 166 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 232 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 234 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 241 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 440,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 8 211,- Kč. Jedná se o zálohu na antivirový program (licence) na období dvou let, kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny, ale byly zahrnuty v celé výši jako náklad měsíce listopadu 2009; d.č. 318 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 348 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč. Jedná se o zálohovou fakturu na ubytování v Doubravce v termínu , kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny a byly účtovány do nákladů roku 2009 namísto roku 2010; d.č. 353 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 356 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 360 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 374,- Kč; 11 FIZA, a.s., 2012

12 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že na fakturách přijatých od dodavatelů OTK Vrba Kahoun a Němečkové Marie není uvedeno IČ odběratele, tj. ověřované příspěvkové organizace a dodavatelé REALITNÍ A DOPRAVNÍ, spol. s r.o., KOLMEK spol. s r.o. uvádí na fakturách nesprávné IČ příspěvkové organizace. Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatelé C-LINE spol. s r.o., JUKO, s.r.o., ZŠ Čáslav, pan Suchý a pan Oldřich Koudela neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,14 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 57,10 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,90 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 491,40 Kč odchylka 5,80% Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 12, odst. 1 vyhlášky č. 505//2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl. 2, písm. a). Tato chyba je systémová; chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl Tato chyba představuje z celkové výše zjištěných chyb částku ,- Kč; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh a časového rozlišení nákladů, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Chybné účtování předpisu záloh a účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, jsou závažnější nedostatky, které mohou mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a jsou předmětem upozornění auditora na nedostatky. 12 FIZA, a.s., 2012

13 2.5.3 Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že dodavatel tj. příspěvková organizace neuvádí na fakturách údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od účetního období 2010 již svou registraci uvádí. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur 6 250,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 3 125,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 6 825,70 Kč odchylka -54,22 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn tento nedostatek: chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek vzhledem k nižší úrovni významnosti není předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Obecně Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Příjmové pokladní doklady byla narušena číselná řada např. PPD č. 71 je vystaven dne , PPD č. 72 je vystaven dne , PPD č. 61 je vystaven dne , PPD č. 62 je vystaven dne , atd. 13 FIZA, a.s., 2012

14 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 737,90 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 2 551,80 Kč Odchylka -71,08 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména ve vztahu k dodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,82 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,00 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,70 Kč odchylka 19,81 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 14 FIZA, a.s., 2012

15 2.5.6 Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů SD Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Některé doklady této řady nejsou chronologicky uspořádány v řadě za sebou. Kontrolou bylo ověřeno, že nedošlo k porušení správnosti a úplnosti vedení účetnictví. Je ale potřebné, aby byla sjednána náprava a všechny doklady byly účtovány v číselné řadě za sebou. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,81 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování vnitřních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. 2.6 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 68 ks faktur z celkového počtu 341 ks, tj. 19,94 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,52 Kč celková hodnota všech faktur ,54 Kč procento výběru 12,41 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 14 ks, tj. 14,29 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 7,26 %; 15 FIZA, a.s., 2012

16 u pokladních dokladů: 84 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 423 ks, tj. 19,86 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 5,89 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,55 Kč celková hodnota bankovních operací ,20 Kč procento výběru 25,40 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,96 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 53 jedná se o chybu ve výši ,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 57 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 102 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 182 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 236 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 350,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 826,- Kč. MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatel ZŠ Čáslav neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,52 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 26,74 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 6 778,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,50 Kč Odchylka -37,76 % 16 FIZA, a.s., 2012

17 Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 22, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky platné od začátku roku 2010 a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl Tato chyba je systémová; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Účtování předpisu záloh je nedostatek, který může mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a je předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 8 675,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,20 Kč odchylka -49,17 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Výdajové pokladní doklady nejsou od měsíce říjen číslovány doklady. 17 FIZA, a.s., 2012

18 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 902,10 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 3 041,90 Kč odchylka -70,35 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví a správnosti účetních zápisů v předmětné účetní knize. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,55 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,10 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,30 Kč odchylka 52,37 % SD Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,96 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 18 FIZA, a.s., 2012

19 2.7 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 74 ks faktur z celkového počtu 371 ks, tj. 19,95 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,28 Kč celková hodnota všech faktur ,12 Kč procento výběru 20,83 %; u faktur vydaných: 4 ks faktur z celkového počtu 22 ks, tj. 18,18 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 12,76 %; u pokladních dokladů: 130 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 656 ks, tj. 19,82 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 10,46 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,71 Kč celková hodnota bankovních operací ,17 Kč procento výběru 9,28 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,54 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 9 jedná se o chybu ve výši ,47 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a byly zaúčtovány do nákladů roku 2011; d.č. 159 jedná se o chybu ve výši ,01 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a celé byly zaúčtovány do nákladů roku FIZA, a.s., 2012

20 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,28 Kč z toho chyby ,50 Kč procento chyb 33,35 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,40 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 920,10 Kč odchylka 4,45 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho článku 5.3. Zjištěný nedostatek o účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, je závažný a má vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality. Je proto předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 5 030,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 7 167,00 Kč odchylka -29,82 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. 20 FIZA, a.s., 2012

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Nedostatky zjišťované při kontrolách. Ing. Michal Obrusník Mgr. Zuzana Punčochářová

Nedostatky zjišťované při kontrolách. Ing. Michal Obrusník Mgr. Zuzana Punčochářová Nedostatky zjišťované při kontrolách Ing. Michal Obrusník Mgr. Zuzana Punčochářová Upozornění, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 9 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet Důvodová zpráva k předložení zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov

Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov řádná sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013, kdy účetním obdobím je kalendářní rok, tj od 1.1.2013 do 31.12.2013 Identifikace účetní jednotky: Obec Nový Jáchymov, Nový

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více