Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011"

Transkript

1 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Termín: červenec listopad 2012

2 Obsah: strana: 1 Úvod Příjemce zprávy Identifikační údaje příspěvkové organizace Místo přezkoumávání Ověřované období Předmět a účel forenzního šetření Základní metodická východiska Ověření správnosti vedení účetnictví Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Způsoby oceňování Inventarizace majetku a závazků Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy věcné správnosti Rok Rok Rok Účtová třída 0 dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku Účtová třída 1 zásoby a opravné položky Zásoby Opravné položky Účtová třída 2 účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Běžný účet Pokladna FIZA, a.s., 2012

3 Peníze na cestě Účtová třída 3 zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění Daně, dotace a ostatní zúčtování Jiné krátkodobé pohledávky a závazky Časové rozlišení a dohadné účty Účtovací třída 4 jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování (od roku 2010) Jmění a upravující položky Fondy Účtová třída 9 fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty (rok 2009) Majetkové fondy a zvláštní fondy Finanční a peněžní fondy Podrozvahové účty Podrozvahové účty Bilanční kontinuita Dotace Schválení a plnění rozpočtu Ověření plnění daňových povinností Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Úschova účetních záznamů Ověření dodržování zákona o veřejných zakázkách Vnější revize Závěr Seznam příloh: Příloha č. 1 Oprávnění č. 377 Příloha č. 2 Oprávnění č Termíny a zkratky: MF ministerstvo financí ČÚS České účetní standardy KA ČR Komora auditorů České republiky 3 FIZA, a.s., 2012

4 1 Úvod Na základě smlouvy o provedení forenzního šetření příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízená městysem Žehušice za roky uzavřené dne mezi městysem Žehušice, zastoupené starostkou městyse paní Ing. Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou a společností FIZA, a.s. bylo provedeno forenzní šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice. Toto šetření bylo provedeno zejména v souladu s/se: zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 1, mezinárodními auditorskými standardy 2, aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky a ustanoveními navazujících legislativních předpisů, především zákona o přezkoumání hospodaření, zákona o obcích, zákona o účetnictví, obchodního zákoníku, vyhlášek MF ČR vztahujících se k plnění povinností měst a obcí v oblasti účetnictví a daní, ČÚS pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 1.1 Příjemce zprávy Zpráva o forenzním šetření je určena starostce městyse Žehušice a následně statutárnímu zástupci příspěvkové organizace. 1.2 Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, okres Kutná Hora Sídlo: Žehušice, Ke Křížku čp. 190, PSČ Identifikační číslo: Zřizovatel: Městys Žehušice 1.3 Místo přezkoumávání Místem přezkoumání je Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, Ke Křížku 190, Žehušice. 1.4 Ověřované období Forenzní šetření bylo provedeno za roky Účetní období za rok 2009 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2010 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2011 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Předmět a účel forenzního šetření Předmětem zakázky bylo provedení forenzního šetření Základní školy Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Dále jen zákon o auditorech 2 Dále jen ISA 4 FIZA, a.s., 2012

5 zahrnující poskytnutí odborných služeb v podobě systematického a nezávislého zkoumání realizovaného auditorem, jehož cílem je stanovit, zda hospodaření příspěvkové organizace a ostatní činnosti s tím spojené jsou v souladu s platnou legislativou, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů příspěvkové organizace. Forenzní šetření zahrnovalo ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a na ně navazujících dokumentech. Zahrnovalo rovněž posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných vedením příspěvkové organizace. Účelem forenzního šetření bylo získat významnou jistotu o správnosti údajů a informací uvedených v účetnictví a v účetní závěrce, čerpání rozpočtů a dodržování příslušných právních předpisů ČR. 1.6 Základní metodická východiska Základní postup uplatněný při ověřování výše uvedených skutečností: sběr informací; testování, zpracování a analýza získaných informací; formulace výsledků formou zprávy o provedeném forenzním šetření. Tento postup byl uplatněn s přihlédnutím k těmto legislativním normám: zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech); zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ); zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy, zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášce MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky; Českým účetním standardům pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.; vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění (účinné do ); Českým účetním standardům pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodním auditorským standardům International Standards of Auditing; Aplikačním doložkám KA ČR; zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dalším navazujícím normám, předpisům a ustanovením. 5 FIZA, a.s., 2012

6 Jednotlivé postupové kroky lze blíže charakterizovat takto: sběr informací probíhal prostřednictvím pozorování, dotazování, získání podkladů z právní, účetní a daňové evidence a dalších podpůrných materiálů, informací a dat příspěvkové organizace; testování, zpracování, přepočet a analýza získaných informací byla provedena využitím testů věcné správnosti, kdy byly ověřeny obraty a zůstatky rozvahových i výsledkových účtů a informací uvedených v ostatních předložených dokumentech vč. oprávněnosti, tj. vzájemné provázanosti a podmíněnosti jednotlivých zaúčtovaných operací a testů spolehlivosti vnitřního kontrolního systému; zpracování závěrů z analýz (syntéza informací) bylo provedeno formou zápisů z jednání, shrnutí získaných informací a výsledků z nich plynoucích do zpracované zprávy o provedeném forenzním šetření. 6 FIZA, a.s., 2012

7 2 Ověření správnosti vedení účetnictví 2.1 Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní jednotka má, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 povinnost účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O veškerých nákladech a výnosech přitom účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení. Přitom o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, musí účtovat do období, s nimiž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, a to podvojnými zápisy. Není-li možné tuto zásadu dodržet, může být o těchto skutečnostech účtováno v období, ve kterém byly zjištěny. Ověřením plnění této základní povinnosti bylo zjištěno, že tato povinnost nebyla v plném rozsahu zákonným způsobem plněna. Nebylo účtováno o časovém rozlišení nákladů, tak jak je tato skutečnost popsána v části a této zprávy. O ostatních skutečnostech, vyjma výše zjištěné závady, bylo účtováno do období, s nímž věcně a časově souvisí. Bylo tak účtováno o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví. Při vedení účetnictví je v 4 zákona o účetnictví stanovena povinnost dodržovat zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení účetní závěrky a účetní metody. Všechny tyto povinnosti by měly být stanoveny ve vnitřní směrnici účetní jednotky s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jejího reprodukčního procesu. Příspěvková organizace má zpracovánu vnitřní směrnici, která tyto povinnosti upravuje. Testováním bylo zjištěno, že příspěvková organizace neúčtovala o časovém rozlišení nákladů, což je porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl a 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Jedná se zejména o porušení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů, což je předmětem upozornění auditora na nedostatky. 2.2 Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat náležitosti stanovené 11 odst. 1 zákona o účetnictví. Jednou z náležitostí je i podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Proto doklady, na kterých by chyběl podpis osoby odpovědné za zaúčtování a osoby odpovědné za účetní případ, by nebylo možné považovat za průkazné. Účetní jednotka musí mít stanoveno vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob vztahující se k připojování podpisového záznamu a to tak, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny. 3 Dále jen zákon o účetnictví 7 FIZA, a.s., 2012

8 Předložené doklady obsahovaly podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ ve smyslu paragrafu 11 a 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. Tato povinnost byla účetní jednotkou dodržena. Účetní jednotky účtují dle zákona o účetnictví v deníku, v hlavní knize, v knihách analytických účtů a knihách podrozvahových účtů. Příspěvková organizace vedla všechny výše uvedené knihy i deník. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.3 Způsoby oceňování Dle zákona o účetnictví oceňují účetní jednotky majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby dle 25 zákona o účetnictví a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, způsoby podle 27 zákona o účetnictví. Z jednotlivých složek majetku a závazků se dle 25 odst. 1 zákona o účetnictví oceňují: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, h) nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,- Kč, l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. 8 FIZA, a.s., 2012

9 Reálnou hodnotou se k okamžiku ocenění podle zákona o účetnictví oceňují: a) cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, b) deriváty, c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, e) část majetku a závazků zajištěná deriváty, f) pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, g) závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. Každá účetní jednotka by měla mít vnitřním předpisem upraveny používané účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku atd. Příspěvková organizace tuto skutečnost dodržela a má zpracován vnitřní předpis upravující tuto oblast. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.4 Inventarizace majetku a závazků Dle 29 a 30 zákona o účetnictví zjišťují účetní jednotky inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou, tzn. v případě příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k nebo jinému datu určenému příkazem statutárního orgánu organizace k inventarizaci v souladu s 29 a 30 zákona o účetnictví. Každý druh majetku a závazků musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, příp. u nehmotného majetku, zásob a hotovosti v pokladně, nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, příp. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech, které musí mít náležitosti dle 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění forenzního šetření bylo zjištěno, že příspěvková organizace má vypracovánu interní směrnici týkající se inventarizace majetku a že byla provedena inventarizace majetku za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl ověřen. Auditor ověřil inventury dlouhodobého drobného hmotného majetku v případě těchto položek: licence inventarizace, inv. č. 131; vrtačka Narex a příslušenství, ivn. č. 160; 9 FIZA, a.s., 2012

10 nábytek ŠD Bobík, inv. č. 163; laminátor A 3, inv. č. 168; vazač na kroužkovou vazbu CB 80, inv. č. 169; kopírka Konica Minolta, inv. č. 215; scanner CANNON LIDE, inv. č Příspěvková organizace nevlastní k datu přezkoumání hospodaření žádné automobily ani nemovitosti. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. Ověřením bylo zjištěno, že příspěvková organizace řádně prováděla inventarizaci majetku a závazků a má vypracovánu směrnicí k inventarizaci majetku vč. Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2009, 2010 a Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl v roce 2009, 2010 a 2011 zpracováván. Ověřením inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice nebyly zjištěny žádné významné nedostatky ani závady. 2.5 Testy spolehlivosti za rok 2009 Základním úkolem tohoto testu bylo: provést testy vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržení účetních předpisů, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržování rozpočtové kázně a provést testy správnosti účtování o specifických účetních případech s přihlédnutím k účetním předpisům i k předpisům týkajícím se rozpočtové kázně. Výše uvedené testy mají za úkol ověřit vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace a následně zamezit případným chybám vedoucím jak ke zhoršení možného výroku auditora, tak i ke zjištění příslušného FÚ. Byly tedy ověřeny vybrané sborníky faktur došlých, faktur vydaných, pokladních dokladů a další doklady dle výše uvedené specifikace Stanovení výběrových souborů Výběrové soubory byly stanoveny za použití tabulky náhodných čísel tak, aby podávaly věrohodný obraz o způsobu účtování v jednotlivých oblastech práce s účetními doklady. Jedná se o následující objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 78 ks faktur z celkového počtu 390 ks, tj. 20,00 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,14 Kč celková hodnota všech faktur ,10 Kč procento výběru 21,16 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 19 ks, tj. 10,53 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: 10 FIZA, a.s., 2012

11 celková hodnota vybraného vzorku činí 6 250,00 Kč celková hodnota všech faktur ,00 Kč procento výběru 4,82 %; u pokladních dokladů: 110 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 551 ks, tj. 19,96 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,00 Kč celková hodnota všech operací ,00 Kč procento výběru 5,77 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,82 Kč celková hodnota bankovních operací ,68 Kč procento výběru 19,97 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,81 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny tyto chyby: d.č. 19 jedná se o chybu ve výši 7 000,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 59 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 94 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 145 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 166 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 232 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 234 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 241 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 440,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 8 211,- Kč. Jedná se o zálohu na antivirový program (licence) na období dvou let, kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny, ale byly zahrnuty v celé výši jako náklad měsíce listopadu 2009; d.č. 318 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 348 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč. Jedná se o zálohovou fakturu na ubytování v Doubravce v termínu , kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny a byly účtovány do nákladů roku 2009 namísto roku 2010; d.č. 353 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 356 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 360 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 374,- Kč; 11 FIZA, a.s., 2012

12 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že na fakturách přijatých od dodavatelů OTK Vrba Kahoun a Němečkové Marie není uvedeno IČ odběratele, tj. ověřované příspěvkové organizace a dodavatelé REALITNÍ A DOPRAVNÍ, spol. s r.o., KOLMEK spol. s r.o. uvádí na fakturách nesprávné IČ příspěvkové organizace. Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatelé C-LINE spol. s r.o., JUKO, s.r.o., ZŠ Čáslav, pan Suchý a pan Oldřich Koudela neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,14 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 57,10 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,90 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 491,40 Kč odchylka 5,80% Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 12, odst. 1 vyhlášky č. 505//2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl. 2, písm. a). Tato chyba je systémová; chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl Tato chyba představuje z celkové výše zjištěných chyb částku ,- Kč; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh a časového rozlišení nákladů, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Chybné účtování předpisu záloh a účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, jsou závažnější nedostatky, které mohou mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a jsou předmětem upozornění auditora na nedostatky. 12 FIZA, a.s., 2012

13 2.5.3 Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že dodavatel tj. příspěvková organizace neuvádí na fakturách údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od účetního období 2010 již svou registraci uvádí. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur 6 250,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 3 125,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 6 825,70 Kč odchylka -54,22 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn tento nedostatek: chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek vzhledem k nižší úrovni významnosti není předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Obecně Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Příjmové pokladní doklady byla narušena číselná řada např. PPD č. 71 je vystaven dne , PPD č. 72 je vystaven dne , PPD č. 61 je vystaven dne , PPD č. 62 je vystaven dne , atd. 13 FIZA, a.s., 2012

14 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 737,90 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 2 551,80 Kč Odchylka -71,08 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména ve vztahu k dodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,82 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,00 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,70 Kč odchylka 19,81 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 14 FIZA, a.s., 2012

15 2.5.6 Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů SD Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Některé doklady této řady nejsou chronologicky uspořádány v řadě za sebou. Kontrolou bylo ověřeno, že nedošlo k porušení správnosti a úplnosti vedení účetnictví. Je ale potřebné, aby byla sjednána náprava a všechny doklady byly účtovány v číselné řadě za sebou. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,81 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování vnitřních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. 2.6 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 68 ks faktur z celkového počtu 341 ks, tj. 19,94 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,52 Kč celková hodnota všech faktur ,54 Kč procento výběru 12,41 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 14 ks, tj. 14,29 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 7,26 %; 15 FIZA, a.s., 2012

16 u pokladních dokladů: 84 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 423 ks, tj. 19,86 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 5,89 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,55 Kč celková hodnota bankovních operací ,20 Kč procento výběru 25,40 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,96 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 53 jedná se o chybu ve výši ,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 57 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 102 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 182 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 236 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 350,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 826,- Kč. MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatel ZŠ Čáslav neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,52 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 26,74 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 6 778,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,50 Kč Odchylka -37,76 % 16 FIZA, a.s., 2012

17 Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 22, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky platné od začátku roku 2010 a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl Tato chyba je systémová; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Účtování předpisu záloh je nedostatek, který může mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a je předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 8 675,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,20 Kč odchylka -49,17 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Výdajové pokladní doklady nejsou od měsíce říjen číslovány doklady. 17 FIZA, a.s., 2012

18 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 902,10 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 3 041,90 Kč odchylka -70,35 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví a správnosti účetních zápisů v předmětné účetní knize. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,55 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,10 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,30 Kč odchylka 52,37 % SD Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,96 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 18 FIZA, a.s., 2012

19 2.7 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 74 ks faktur z celkového počtu 371 ks, tj. 19,95 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,28 Kč celková hodnota všech faktur ,12 Kč procento výběru 20,83 %; u faktur vydaných: 4 ks faktur z celkového počtu 22 ks, tj. 18,18 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 12,76 %; u pokladních dokladů: 130 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 656 ks, tj. 19,82 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 10,46 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,71 Kč celková hodnota bankovních operací ,17 Kč procento výběru 9,28 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,54 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 9 jedná se o chybu ve výši ,47 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a byly zaúčtovány do nákladů roku 2011; d.č. 159 jedná se o chybu ve výši ,01 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a celé byly zaúčtovány do nákladů roku FIZA, a.s., 2012

20 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,28 Kč z toho chyby ,50 Kč procento chyb 33,35 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,40 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 920,10 Kč odchylka 4,45 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho článku 5.3. Zjištěný nedostatek o účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, je závažný a má vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality. Je proto předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 5 030,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 7 167,00 Kč odchylka -29,82 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. 20 FIZA, a.s., 2012

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Účtování dílčích oblastí

Účtování dílčích oblastí Účtování dílčích oblastí KAPITOLA 2 Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo. G. K. Chesterton V úvodní kapitole jsme se zabývali základními účetními principy, které

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více