Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011"

Transkript

1 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Termín: červenec listopad 2012

2 Obsah: strana: 1 Úvod Příjemce zprávy Identifikační údaje příspěvkové organizace Místo přezkoumávání Ověřované období Předmět a účel forenzního šetření Základní metodická východiska Ověření správnosti vedení účetnictví Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Způsoby oceňování Inventarizace majetku a závazků Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Výsledek kontroly u faktur došlých Výsledek kontroly u faktur vydaných Výsledek kontroly u pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Testy věcné správnosti Rok Rok Rok Účtová třída 0 dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku Účtová třída 1 zásoby a opravné položky Zásoby Opravné položky Účtová třída 2 účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Běžný účet Pokladna FIZA, a.s., 2012

3 Peníze na cestě Účtová třída 3 zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění Daně, dotace a ostatní zúčtování Jiné krátkodobé pohledávky a závazky Časové rozlišení a dohadné účty Účtovací třída 4 jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování (od roku 2010) Jmění a upravující položky Fondy Účtová třída 9 fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty (rok 2009) Majetkové fondy a zvláštní fondy Finanční a peněžní fondy Podrozvahové účty Podrozvahové účty Bilanční kontinuita Dotace Schválení a plnění rozpočtu Ověření plnění daňových povinností Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Úschova účetních záznamů Ověření dodržování zákona o veřejných zakázkách Vnější revize Závěr Seznam příloh: Příloha č. 1 Oprávnění č. 377 Příloha č. 2 Oprávnění č Termíny a zkratky: MF ministerstvo financí ČÚS České účetní standardy KA ČR Komora auditorů České republiky 3 FIZA, a.s., 2012

4 1 Úvod Na základě smlouvy o provedení forenzního šetření příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízená městysem Žehušice za roky uzavřené dne mezi městysem Žehušice, zastoupené starostkou městyse paní Ing. Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou a společností FIZA, a.s. bylo provedeno forenzní šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice. Toto šetření bylo provedeno zejména v souladu s/se: zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 1, mezinárodními auditorskými standardy 2, aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky a ustanoveními navazujících legislativních předpisů, především zákona o přezkoumání hospodaření, zákona o obcích, zákona o účetnictví, obchodního zákoníku, vyhlášek MF ČR vztahujících se k plnění povinností měst a obcí v oblasti účetnictví a daní, ČÚS pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 1.1 Příjemce zprávy Zpráva o forenzním šetření je určena starostce městyse Žehušice a následně statutárnímu zástupci příspěvkové organizace. 1.2 Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, okres Kutná Hora Sídlo: Žehušice, Ke Křížku čp. 190, PSČ Identifikační číslo: Zřizovatel: Městys Žehušice 1.3 Místo přezkoumávání Místem přezkoumání je Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřská škola Žehušice, Ke Křížku 190, Žehušice. 1.4 Ověřované období Forenzní šetření bylo provedeno za roky Účetní období za rok 2009 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2010 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Účetní období za rok 2011 bylo zahájeno dnem a uzavřeno dnem Předmět a účel forenzního šetření Předmětem zakázky bylo provedení forenzního šetření Základní školy Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky Dále jen zákon o auditorech 2 Dále jen ISA 4 FIZA, a.s., 2012

5 zahrnující poskytnutí odborných služeb v podobě systematického a nezávislého zkoumání realizovaného auditorem, jehož cílem je stanovit, zda hospodaření příspěvkové organizace a ostatní činnosti s tím spojené jsou v souladu s platnou legislativou, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů příspěvkové organizace. Forenzní šetření zahrnovalo ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a na ně navazujících dokumentech. Zahrnovalo rovněž posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných vedením příspěvkové organizace. Účelem forenzního šetření bylo získat významnou jistotu o správnosti údajů a informací uvedených v účetnictví a v účetní závěrce, čerpání rozpočtů a dodržování příslušných právních předpisů ČR. 1.6 Základní metodická východiska Základní postup uplatněný při ověřování výše uvedených skutečností: sběr informací; testování, zpracování a analýza získaných informací; formulace výsledků formou zprávy o provedeném forenzním šetření. Tento postup byl uplatněn s přihlédnutím k těmto legislativním normám: zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech); zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ); zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy, zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášce MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky; Českým účetním standardům pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.; vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění (účinné do ); Českým účetním standardům pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodním auditorským standardům International Standards of Auditing; Aplikačním doložkám KA ČR; zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dalším navazujícím normám, předpisům a ustanovením. 5 FIZA, a.s., 2012

6 Jednotlivé postupové kroky lze blíže charakterizovat takto: sběr informací probíhal prostřednictvím pozorování, dotazování, získání podkladů z právní, účetní a daňové evidence a dalších podpůrných materiálů, informací a dat příspěvkové organizace; testování, zpracování, přepočet a analýza získaných informací byla provedena využitím testů věcné správnosti, kdy byly ověřeny obraty a zůstatky rozvahových i výsledkových účtů a informací uvedených v ostatních předložených dokumentech vč. oprávněnosti, tj. vzájemné provázanosti a podmíněnosti jednotlivých zaúčtovaných operací a testů spolehlivosti vnitřního kontrolního systému; zpracování závěrů z analýz (syntéza informací) bylo provedeno formou zápisů z jednání, shrnutí získaných informací a výsledků z nich plynoucích do zpracované zprávy o provedeném forenzním šetření. 6 FIZA, a.s., 2012

7 2 Ověření správnosti vedení účetnictví 2.1 Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní jednotka má, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 povinnost účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O veškerých nákladech a výnosech přitom účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení. Přitom o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, musí účtovat do období, s nimiž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, a to podvojnými zápisy. Není-li možné tuto zásadu dodržet, může být o těchto skutečnostech účtováno v období, ve kterém byly zjištěny. Ověřením plnění této základní povinnosti bylo zjištěno, že tato povinnost nebyla v plném rozsahu zákonným způsobem plněna. Nebylo účtováno o časovém rozlišení nákladů, tak jak je tato skutečnost popsána v části a této zprávy. O ostatních skutečnostech, vyjma výše zjištěné závady, bylo účtováno do období, s nímž věcně a časově souvisí. Bylo tak účtováno o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví. Při vedení účetnictví je v 4 zákona o účetnictví stanovena povinnost dodržovat zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení účetní závěrky a účetní metody. Všechny tyto povinnosti by měly být stanoveny ve vnitřní směrnici účetní jednotky s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jejího reprodukčního procesu. Příspěvková organizace má zpracovánu vnitřní směrnici, která tyto povinnosti upravuje. Testováním bylo zjištěno, že příspěvková organizace neúčtovala o časovém rozlišení nákladů, což je porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl a 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Jedná se zejména o porušení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů, což je předmětem upozornění auditora na nedostatky. 2.2 Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat náležitosti stanovené 11 odst. 1 zákona o účetnictví. Jednou z náležitostí je i podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Proto doklady, na kterých by chyběl podpis osoby odpovědné za zaúčtování a osoby odpovědné za účetní případ, by nebylo možné považovat za průkazné. Účetní jednotka musí mít stanoveno vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob vztahující se k připojování podpisového záznamu a to tak, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny. 3 Dále jen zákon o účetnictví 7 FIZA, a.s., 2012

8 Předložené doklady obsahovaly podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ ve smyslu paragrafu 11 a 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. Tato povinnost byla účetní jednotkou dodržena. Účetní jednotky účtují dle zákona o účetnictví v deníku, v hlavní knize, v knihách analytických účtů a knihách podrozvahových účtů. Příspěvková organizace vedla všechny výše uvedené knihy i deník. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.3 Způsoby oceňování Dle zákona o účetnictví oceňují účetní jednotky majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby dle 25 zákona o účetnictví a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, způsoby podle 27 zákona o účetnictví. Z jednotlivých složek majetku a závazků se dle 25 odst. 1 zákona o účetnictví oceňují: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, h) nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,- Kč, l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. 8 FIZA, a.s., 2012

9 Reálnou hodnotou se k okamžiku ocenění podle zákona o účetnictví oceňují: a) cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, b) deriváty, c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, e) část majetku a závazků zajištěná deriváty, f) pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, g) závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. Každá účetní jednotka by měla mít vnitřním předpisem upraveny používané účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku atd. Příspěvková organizace tuto skutečnost dodržela a má zpracován vnitřní předpis upravující tuto oblast. Při ověření této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. 2.4 Inventarizace majetku a závazků Dle 29 a 30 zákona o účetnictví zjišťují účetní jednotky inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou, tzn. v případě příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha Punta a Mateřské školy Žehušice za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k nebo jinému datu určenému příkazem statutárního orgánu organizace k inventarizaci v souladu s 29 a 30 zákona o účetnictví. Každý druh majetku a závazků musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, příp. u nehmotného majetku, zásob a hotovosti v pokladně, nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, příp. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech, které musí mít náležitosti dle 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění forenzního šetření bylo zjištěno, že příspěvková organizace má vypracovánu interní směrnici týkající se inventarizace majetku a že byla provedena inventarizace majetku za rok 2009 k , za rok 2010 k a za rok 2011 k Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl ověřen. Auditor ověřil inventury dlouhodobého drobného hmotného majetku v případě těchto položek: licence inventarizace, inv. č. 131; vrtačka Narex a příslušenství, ivn. č. 160; 9 FIZA, a.s., 2012

10 nábytek ŠD Bobík, inv. č. 163; laminátor A 3, inv. č. 168; vazač na kroužkovou vazbu CB 80, inv. č. 169; kopírka Konica Minolta, inv. č. 215; scanner CANNON LIDE, inv. č Příspěvková organizace nevlastní k datu přezkoumání hospodaření žádné automobily ani nemovitosti. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. Ověřením bylo zjištěno, že příspěvková organizace řádně prováděla inventarizaci majetku a závazků a má vypracovánu směrnicí k inventarizaci majetku vč. Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2009, 2010 a Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl v roce 2009, 2010 a 2011 zpracováván. Ověřením inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice nebyly zjištěny žádné významné nedostatky ani závady. 2.5 Testy spolehlivosti za rok 2009 Základním úkolem tohoto testu bylo: provést testy vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržení účetních předpisů, provést testy správnosti účtování o jednotlivých účetních dokladech z hlediska dodržování rozpočtové kázně a provést testy správnosti účtování o specifických účetních případech s přihlédnutím k účetním předpisům i k předpisům týkajícím se rozpočtové kázně. Výše uvedené testy mají za úkol ověřit vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace a následně zamezit případným chybám vedoucím jak ke zhoršení možného výroku auditora, tak i ke zjištění příslušného FÚ. Byly tedy ověřeny vybrané sborníky faktur došlých, faktur vydaných, pokladních dokladů a další doklady dle výše uvedené specifikace Stanovení výběrových souborů Výběrové soubory byly stanoveny za použití tabulky náhodných čísel tak, aby podávaly věrohodný obraz o způsobu účtování v jednotlivých oblastech práce s účetními doklady. Jedná se o následující objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 78 ks faktur z celkového počtu 390 ks, tj. 20,00 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,14 Kč celková hodnota všech faktur ,10 Kč procento výběru 21,16 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 19 ks, tj. 10,53 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: 10 FIZA, a.s., 2012

11 celková hodnota vybraného vzorku činí 6 250,00 Kč celková hodnota všech faktur ,00 Kč procento výběru 4,82 %; u pokladních dokladů: 110 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 551 ks, tj. 19,96 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,00 Kč celková hodnota všech operací ,00 Kč procento výběru 5,77 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,82 Kč celková hodnota bankovních operací ,68 Kč procento výběru 19,97 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,81 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny tyto chyby: d.č. 19 jedná se o chybu ve výši 7 000,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 59 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 94 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 145 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 166 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 7 000,- Kč; d.č. 232 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 234 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 241 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 440,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 8 211,- Kč. Jedná se o zálohu na antivirový program (licence) na období dvou let, kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny, ale byly zahrnuty v celé výši jako náklad měsíce listopadu 2009; d.č. 318 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 348 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč. Jedná se o zálohovou fakturu na ubytování v Doubravce v termínu , kdy náklady účtované dalším samostatným dokladem nebyly časově rozlišeny a byly účtovány do nákladů roku 2009 namísto roku 2010; d.č. 353 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 1 999,- Kč; d.č. 356 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši ,- Kč; d.č. 360 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 19, a to ve výši 374,- Kč; 11 FIZA, a.s., 2012

12 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že na fakturách přijatých od dodavatelů OTK Vrba Kahoun a Němečkové Marie není uvedeno IČ odběratele, tj. ověřované příspěvkové organizace a dodavatelé REALITNÍ A DOPRAVNÍ, spol. s r.o., KOLMEK spol. s r.o. uvádí na fakturách nesprávné IČ příspěvkové organizace. Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatelé C-LINE spol. s r.o., JUKO, s.r.o., ZŠ Čáslav, pan Suchý a pan Oldřich Koudela neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,14 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 57,10 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,90 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 491,40 Kč odchylka 5,80% Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 12, odst. 1 vyhlášky č. 505//2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl. 2, písm. a). Tato chyba je systémová; chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 37 vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, platné do konce roku 2009 a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 516 Zúčtovací vztahy, zejména jeho čl Tato chyba představuje z celkové výše zjištěných chyb částku ,- Kč; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh a časového rozlišení nákladů, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Chybné účtování předpisu záloh a účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, jsou závažnější nedostatky, které mohou mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a jsou předmětem upozornění auditora na nedostatky. 12 FIZA, a.s., 2012

13 2.5.3 Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že dodavatel tj. příspěvková organizace neuvádí na fakturách údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od účetního období 2010 již svou registraci uvádí. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur 6 250,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 3 125,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 6 825,70 Kč odchylka -54,22 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn tento nedostatek: chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek vzhledem k nižší úrovni významnosti není předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Obecně Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Příjmové pokladní doklady byla narušena číselná řada např. PPD č. 71 je vystaven dne , PPD č. 72 je vystaven dne , PPD č. 61 je vystaven dne , PPD č. 62 je vystaven dne , atd. 13 FIZA, a.s., 2012

14 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 737,90 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 2 551,80 Kč Odchylka -71,08 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména ve vztahu k dodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,82 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,00 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,70 Kč odchylka 19,81 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 14 FIZA, a.s., 2012

15 2.5.6 Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů SD Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Některé doklady této řady nejsou chronologicky uspořádány v řadě za sebou. Kontrolou bylo ověřeno, že nedošlo k porušení správnosti a úplnosti vedení účetnictví. Je ale potřebné, aby byla sjednána náprava a všechny doklady byly účtovány v číselné řadě za sebou. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,81 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování vnitřních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl. 5. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. 2.6 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 68 ks faktur z celkového počtu 341 ks, tj. 19,94 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,52 Kč celková hodnota všech faktur ,54 Kč procento výběru 12,41 %; u faktur vydaných: 2 ks faktur z celkového počtu 14 ks, tj. 14,29 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 7,26 %; 15 FIZA, a.s., 2012

16 u pokladních dokladů: 84 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 423 ks, tj. 19,86 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 5,89 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,55 Kč celková hodnota bankovních operací ,20 Kč procento výběru 25,40 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,96 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 53 jedná se o chybu ve výši ,- Kč, kdy je účtováno o předpisu zálohy strana MD 314 a strana DAL 321; d.č. 57 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 102 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 182 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 188 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši ,- Kč; d.č. 236 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 350,- Kč; d.č. 288 jedná se o stejnou chybu jako v případě dokladu č. 53, a to ve výši 826,- Kč. MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo dále zjištěno, že dodavatel ZŠ Čáslav neuvádí údaje o registraci ve smyslu paragrafu 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,52 Kč z toho chyby ,00 Kč procento chyb 26,74 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 6 778,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,50 Kč Odchylka -37,76 % 16 FIZA, a.s., 2012

17 Kontrolou v této oblasti činnosti byly zjištěny následující nedostatky: chybné účtování o předpisu zálohy, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 22, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky platné od začátku roku 2010 a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho čl Tato chyba je systémová; chybí údaje o registraci v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci dodavatele a dále identifikační údaje odběratele, což je přímým porušením 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky nejsou vzhledem k nižší úrovni významnosti, vyjma účtování předpisů záloh, předmětem upozornění auditora na nedostatky. Účtování předpisu záloh je nedostatek, který může mít vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality a je předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 8 675,00 Kč průměrná hodnota všech faktur ,20 Kč odchylka -49,17 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Výdajové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly, vyjma zjištění uvedeného níže, nalezeny žádné chyby. Obecně Ověřením bylo zjištěno, že v případě řady Výdajové pokladní doklady nejsou od měsíce říjen číslovány doklady. 17 FIZA, a.s., 2012

18 Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných pokladních dokladů ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných pokladních dokladů celkem 902,10 Kč průměrná hodnota všech pokladních dokladů 3 041,90 Kč odchylka -70,35 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné vystavování pokladních dokladů, což je přímým porušením zejména 8, 11, 12 a 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný nedostatek by mohl být ze strany oprávněných orgánů napaden jako porušení legislativy týkající se vedení účetnictví, zejména nedodržení průkaznosti účetnictví a správnosti účetních zápisů v předmětné účetní knize. Současně je předmětem upozornění na nedostatky. BÚ FKSP Výsledek kontroly bankovních výpisů U výše uvedených řad byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyla nalezena žádná chyba. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných bankovních výpisů ,55 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných bankovních výpisů celkem ,10 Kč průměrná hodnota všech bankovních výpisů ,30 Kč odchylka 52,37 % SD Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek Výsledek kontroly účtování vnitřních dokladů Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných dokladů ,96 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyl zjištěn žádný nedostatek. 18 FIZA, a.s., 2012

19 2.7 Testy spolehlivosti za rok Stanovení výběrových souborů Objem vybraných dokladů: u faktur došlých: 74 ks faktur z celkového počtu 371 ks, tj. 19,95 % všech faktur došlých s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,28 Kč celková hodnota všech faktur ,12 Kč procento výběru 20,83 %; u faktur vydaných: 4 ks faktur z celkového počtu 22 ks, tj. 18,18 % všech faktur vydaných s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech faktur ,- Kč procento výběru 12,76 %; u pokladních dokladů: 130 ks výdajových i příjmových dokladů z celkového počtu 656 ks, tj. 19,82 % všech pokladních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,- Kč celková hodnota všech operací ,- Kč procento výběru 10,46 %; u bankovních dokladů: 4 ks výpisů z celkového počtu 24 výpisů, tj. 16,67 % všech bankovních dokladů s touto hodnotou: celková hodnota vybraného vzorku činí ,71 Kč celková hodnota bankovních operací ,17 Kč procento výběru 9,28 %. Kromě toho bylo prověřeno účtování v ostatních účetních případech příspěvkové organizace, a to v případě interních dokladů (vzorek činí ,54 Kč) Výsledek kontroly u faktur došlých Faktury přijaté Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly nalezeny tyto chyby: d.č. 9 jedná se o chybu ve výši ,47 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a byly zaúčtovány do nákladů roku 2011; d.č. 159 jedná se o chybu ve výši ,01 Kč, kdy náklady za elektrickou energii za období od do nebyly časově rozlišeny a celé byly zaúčtovány do nákladů roku FIZA, a.s., 2012

20 MZR Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,28 Kč z toho chyby ,50 Kč procento chyb 33,35 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem ,40 Kč průměrná hodnota všech faktur 9 920,10 Kč odchylka 4,45 % Kontrolou v této oblasti činnosti byl zjištěn následující nedostatek: chybné účtování o nákladech, resp. časovém rozlišení nákladů, což je přímým porušením 3, 7 a 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 69 vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, zejména jeho článku 5.3. Zjištěný nedostatek o účtování nákladů, které věcně a časově nesouvisí s daným účetním obdobím, je závažný a má vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní reality. Je proto předmětem upozornění auditora na nedostatky Výsledek kontroly u faktur vydaných Vydané faktury Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. Dílčí závěr subkapitoly Celková hodnota vybraných faktur ,00 Kč z toho chyby 0,00 Kč procento chyb 0,00 % průměrná hodnota vybraných faktur celkem 5 030,00 Kč průměrná hodnota všech faktur 7 167,00 Kč odchylka -29,82 % Kontrolou v této oblasti činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky Výsledek kontroly u pokladních dokladů Příjmové pokladní doklady Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a nebyly nalezeny žádné chyby. 20 FIZA, a.s., 2012

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více