Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole"

Transkript

1 Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

2 Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky

3 Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vymezení pojmu - dítě, žák, student se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění děti, žáci a studenti s SVP mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem pro žáky a studenty se zdravotním postižením a znevýhodněním se při přijímání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga ve třídě, kde se vzdělává žák s SVP ředitel školy může povolit žákovi s SVP na základě žádosti zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

4 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů s SVP Vyrovnávací opatření: využití pedagogických, popř. speciálně pedagogických metod postupů poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku využívání poradenských služeb školy a poradenských zařízení IVP služby asistenta pedagoga

5 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů s SVP Podpůrná opatření: využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání používání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče poskytování pedagogicko psychologických služeb zajištění služeb asistenta pedagoga snížení počtu žáků ve třídě, skupině jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáky

6 Žáci se speciálními vzdělávacími zdravotní postižení potřebami v ZŠ Studánka 18 - žáci pracují podle IVP - celkem 24 žáků (3,3%) tělesné postižení 1 žák autismus 5 žáci souběžně více vad - 2 žáci vývojové poruchy chování a učení 11 žáků zrakové - 1 žák sluchové 4 žáků postižení mentální, vady řeči škola neintegruje 16 integrovaní žáci bez IVP celkem 74 žáků (10,3%) vývojové poruchy učení a chování

7 Materiální a technické podmínky školy v šesti ze sedmi pavilónů bezbariérové WC ve dvou pavilónech výtahová plošina pro vozíčkáře do všech pavilónů bezbariérový vstup do všech tříd bezbariérový vstup

8 Učitelé vyučující se ve škole v rámci DVPP zúčastnili vzdělávání v oblastech: metody a formy práce u žáka s tělesným postižením metody a formy práce u žáka s autismem metody a formy práce u žáka se sluchovým postižením metody a formy práce u žáka s poruchami učení vyučující školy využívají ve výuce: individuální přístup, metody a formy činnostního učení, skupinovou výuku, projektové vyučování, integrovanou a tématickou výuku spolupráce mezi učiteli vyučující pro žáky s SPU využívají vedle klasického hodnocení rovněž hodnocení slovní

9 Asistenti pedagoga hlavní činnosti pomoc žákovi, pedagogickým pracovníkům, pomoc při komunikaci s žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáka Ve škole pracuje 10 asistentek pedagoga u 9 žáků požadované předpoklady a získání kvalifikace pro výkon funkce pedagogického asistenta vymezují 3 a 20 zákona č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) Ve škole 4x vychovatelky ŠD, 1x paní vychovatelka důchodkyně, 3x studium pro AP v rámci DVPP v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin zakončené závěrečnou zkouškou 2x je asistence řešena pomocí dotace Úřadu práce pracovník poskytující ostatní osobní služby

10 Asistenti pedagoga nařízení vlády 75/2005 o stanovení rozsahu vyučovací povinnosti ped. pracovníků pro AP rozsah hodin přímé práce s dítětem, žákem, studentem zpravidla vycházíme ze 40 hodin asistenti pedagoga pracují s žákem ve vyučování účastní se s žákem mimoškolních akcí výstav, přednášek, exkurzí, škol v přírodě pomáhají při organizaci akcí školy dle svých schopností vedou zájmové kroužky ve škole mohou být podporou pro ostatní žáky ve třídě pomáhají v práci třídnímu učiteli práce asistenta pedagoga je velice náročná a společností dosud málo ceněná, pro školu velmi přínosná

11 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními standardní činnosti poraden a poradenských center příloha vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách SPC Svítání Pardubice spolupráce před nástupem žáka do školy metodická pomoc při tvorbě IVP v průběhu školní docházky 2x ročně hospitace v hodinách u žáka s SVP metodická podpora při ukončování školní docházky pomoc při hledání další profesní volby žáka PPP Pardubice SPC pro sluchově a zrakově postižené Hradec Králové

12 Nový žák s PAS v Základní škole Pardubice - Studánka Rodiče přichází s dítětem k zápisu do 1. třídy a škola dítě přijme (v současnosti 1., 2. a 5. ročník) Žák přichází z jiné základní školy ( v současnosti 5. ročník, 2 žáci v budoucím školním roce) Žák přichází ze školy Svítání, kde se dosud vzdělával (v současnosti 1 žák 5. ročníku) K potvrzení PAS dochází u žáka až ve vyšším ročníku jeho docházky ve škole (v současnosti žák 8. ročníku)

13 Příchod žáka s PAS do základní školy ideální případ spolupráce začíná již před příchodem k zápisu k základnímu vzdělávání IVP smlouva mezi rodiči a školou nutnost stanovení pravidel (akce mimo školu, výlety, exkurze, školy v přírodě, výcviky, školní družina apod.) nutnost stálého kontaktu a spolupráce mezi školou a rodiči žáka (učitel x asistent x rodina) rodiče se účastní akcí třídy například školy v přírodě nebo lyžařský kurz

14 Druháček M Je žákem naší školy od 1. třídy, v současné době je ve 2. třídě, vedle Aspergerova syndromu má diagnostikován ADHD Je výrazně psychomotoricky neklidný Ulpívavá komunikace, nechápe vtip ani nadsázku Obtížně napodobuje cviky, písemný projev je na hranici čitelnosti, stále sám nenakreslí postavu V matematice ulpívá na určitých pro výpočet nepodstatných údajích, potřebuje stále vedení Má dobré znalosti a vědomosti, ale nedokáže je využívat Ve skupině pracuje po objasnění své role, stále se doptává Ujišťuje se o správnosti postupu a chování svého i spolužáků

15 Jak to jde ve škole páťákovi L? L je žákem školy od poloviny 4. ročníku, kdy se jeho rodiče přestěhovali do Pardubic Do nástupu do ZŠ Studánka byl ve dvou jiných základních školách vždy bez asistenta pedagoga L se velmi dobře integroval do třídy, kterou navštěvuje, má ve třídě kamaráda V současnosti v 5. ročníku i přes velmi časté absence dosahuje výborných výsledků Je výborný ve výtvarné výchově Problematická je spolupráce s rodiči

16 Jak to jde ve škole žákovi L? Ukázky prací Čtvrtletní práce z matematiky Práce v geometrii Český jazyk Sebehodnotící list - matematika

17 Jak to jde ve škole žákovi M? Asistentka pedagoga o žákovi M původně nastoupil do jiné základní školy, odtud na začátku 1. třídy do Svítání, ze Svítání na začátku 4. ročníku do naší školy M se integroval dlouho a poměrně těžce prakticky celý školní rok Na konci školního roku měl krizi byl unavený, vše negoval, někdy bylo velmi těžké jej zvládnout Nyní je žákem 5. ročníku, ve třídě je spokojený, dosahuje velmi dobré výsledky ve školní práci Je výborný hudebník

18 Jak to jde ve škole žákovi M? Asistentka pedagoga o žákovi: Úspěchy žáka vidím především v tomto: Matematice a ve všech úlohách, kde je třeba využívat logické myšlení Baví ho hry a práce na PC Velice rád čte, ale pouze knihy a časopisy, které jej zajímají především technického zaměření Při výuce anglického jazyka těží ze znalosti slovíček získaných při hrách a práci na PC Navštěvuje hru na klávesy vyniká, má výborný hudební sluch

19 Jak to jde ve škole žákovi M? Asistentka pedagoga o žákovi Problémy žáka vidím především v tomto: Namotivovat jej k psaní slohové práce či vedení čtenářského deníku je prakticky neřešitelné V předmětu Člověk a jeho svět v případě oblastí, které jej nezaujmou, je velmi těžké ho přinutit k práci Nálady a chování mění často a nepředvídatelně Nerad se podřizuje autoritám a kolektivu Při neúspěchu vzdoruje, nepracuje, nekomunikuje

20 Jak to jde ve škole žákovi M? Asistentka pedagoga o možnostech motivace Známkování nemá výrazný efekt při motivaci k další práci Po dohodě s matkou AP využívá k motivaci motivační tabulku soubor 3 smajlíků Hodnocení se provádí po každé hodině Obdobný systém hodnocení používá i matka v domácím prostředí Odměnou jsou nejčastěji minuty strávené na PC

21 Při integraci žáka s PAS se musíme Strukturovat: naučit: Týdenní režim ideální týdenní plány Denní režim- dodržování rozvrhu Režim v hodině úprava lavice, struktura úkolů Informovat včas o změnách a připravit na ně žáka Snažit se předcházet situacím, které vedou k zablokování žáka

22 Možné problémy při integraci žáka s PAS V kolektivu spolužáků Trvá na dodržování pravidel nechápe, že je ostatní nedodržují napomíná spolužáky, kritizuje je Nemá smysl pro ironii, nadsázku, většinou nechápe vtip, humor Při práci ve skupině se snaží dost často šéfovat, když ho ostatní neposlouchají, zablokuje se a odmítá pracovat Další problémy: Když se dostane do situace, kterou nezná, je bezradný např. zapomenutý v šatně Působí nevychovaně neudržuje oční kontakt dívej se na mě!!!

23 Přínos dobré integrace - obecně pro učitele nové znalosti a dovednosti, často změna postojů k integraci (překonání obav z neznámého) učitelé nacházejí postupy a formy práce pomáhající dítěti s postižením, které zároveň ve výuce pomáhají i žákům bez postižení učitel získává širší pohled na žáky ve třídě dítě s nepříliš dobrým prospěchem se projeví jako empatické a pomáhající spolužákovi s postižením (a naopak) pro spolužáky dítěte se zdravotním postižením obohacení názorů a postojů k lidem s různými druhy postižení, přátelství, uvědomění si, že jiní musí k dosahování výkonu překonávat velké překážky

24 Děkuji za pozornost

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více