Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky"

Transkript

1 Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální problémy a otázky pedagogiky. 2. Výzkum a průzkum v pedagogice a jeho aktuální úkoly. Etapy a metody pedagogického výzkumu. Akční výzkum. 3. Pozorování a jeho objektivita. Pedagogický experiment a možnosti jeho uplatnění. Metoda dotazníku, příprava a realizace dotazníkového šetření. Sociometrie a její využití v práci s výchovnou skupinou. 4. Faktory formování lidského jedince dědičnost, prostředí, výchova. Pedagogická teleologie cíle výchovy v různých pedagogických koncepcích. Funkce výchovných cílů, jejich třídění a struktura. 5. Analýza výchovného procesu etapy výchovného procesu, výchovné zásady, efektivita výchovného procesu. 6. Složky výchovy. Cíle a aktuální úkoly rozumové a mravní výchovy. Cíle pracovní výchovy, vztah k práci a možnosti jeho utváření ve výchovném procesu. Realizace cílů tělesné výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu. Význam estetické výchovy a její uplatnění ve výchovném procesu. 7. Mravní výchova a její význam při formování osobnostních kvalit jedince. Problematika hodnot z pedagogického hlediska. Obsah a metody mravní výchovy. Výchova k prosociálnosti. 8. Osobnost učitele a vychovatele. Požadavky kladené na osobnost učitele a vychovatele, společenská úloha učitele a vychovatele, aktuální problémy pedagogické profese. Kázeň a autorita ve výchově. Možnosti reflexe a sebereflexe a problematika syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. 9. Osobnost vychovávaného jedince a její individualita. Vychovatelnost a vzdělavatelnost člověka. Interakce vychovatele a vychovávaného. Výchovná práce s jedinci se specifickými potřebami, problematika integrace. 10. Pedagogická komunikace (verbální, neverbální, činem). Paralingvistické projevy a komunikace ve výuce. Bariéry v pedagogické komunikaci. Asertivita. 11. Úmluva o právech dítěte. Práce učitele s právy dítěte. Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte z pedagogického hlediska. 12. Problematika sociálně patologických jevů z pedagogického hlediska. Systém prevence. 13. Klíčové kompetence v RVP. Struktura a vlastnosti výukových cílů. Učební úlohy a jejich funkce ve výuce. 14. Metody výuky a jejich klasifikace. Materiální didaktické prostředky a hlediska jejich výběru. 15. Organizační formy výuky a jejich třídění. Výhody a nevýhody jednotlivých forem výuky. 16. Diagnostické přístupy a metody v pedagogice. Hodnocení jako pedagogický problém. Zkoušení, příprava na ústní a písemné zkoušení. Didaktický test a problematika jeho tvorby a vyhodnocování. 17. Prostředí školy a dalších výchovných institucí, klima školy. Inspirace alternativními pedagogickými systémy pro zefektivnění výchovného procesu. 18. Celoživotní vzdělávání, jeho charakteristika, etapy, cesty realizace, bariéry. Význam a možnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 19. Školská legislativa. Kurikulární dokumenty. 20. Současný systém školské správy. Zřizování a financování škol a školských zařízení.

2 Doporučená literatura BAJTOŠ, J. Kompendium pedagogiky alebo State o výchove. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN BOČKOVÁ, V. Vzdělávání průvodní jev života. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN BAJTOŠ, J. Kompendium pedagogiky alebo State o výchove. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, ISBN BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava : Amonium servis, ISBN BREZINKA, W. Filosofické základy výchovy. Praha : Zvon, ISBN CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, ISBN CIPRO, M. Prameny výchovy I. V. Praha : vlastním nákladem, ISBN DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do pedagogiky předškolního věku. Praha : SPN, FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, GAVORA, P. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava : Veda, GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. aj. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, ISBN X. GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc : Hanex, ISBN HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : PedF UK, HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, ISBN HAVLÍNOVÁ, M. aj. Programy podpory zdraví ve škole. Rukověť programu Zdravá škola. Praha : Portál, ISBN HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, ISBN HERMAN, E., DOUBEK, P. Deprese a stres : vliv životní události na rozvoj psychické poruchy. Praha : Maxdorf, ISBN HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno : Paido, ISBN HRADEČNÁ, M., HEJLOVÁ, H., NOVOTNÁ-DĚDEČKOVÁ, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha : SVI PedF UK, ISBN CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, ISBN CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc : PdF UP, ISBN CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc : PdF UP, ISBN CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkum : základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, ISBN

3 JŮVA, V. Estetická výchova. Vývoj pojetí perspektivy. Brno : Paido, ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. aj. Školní didaktika. Praha : Portál, ISBN X. KANTOROVÁ, J. aj. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc : Hanex, ISBN KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, ISBN KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada Publishing, ISBN KEITH, P. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, ISBN KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek I. Praha : SPN, 1958, s KOVÁŘÍČEK, V., JEDLIČKOVÁ, I. Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc : vlastním nákladem, KREJČÍ, V. Obecné základy pedagogiky. Ostrava : PdF OU, ISBN KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk prostředí výchova. Brno : Paido, ISBN KUČEROVÁ, S. Obecné základy estetické výchovy. Brno : FF MU, ISBN MALACH, A. Teorie metodiky výchovy. Praha : Univerzita J. A. Komenského, ISBN MALACH, A. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, ISBN MALACH, J. Pedagogická diagnostika pro učitele. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, ISBN MAŇÁK, J. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno : MU, ISBN MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : CDVU, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha : SPN, MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T. aj. Učitelovo pojetí výuky. Brno : MU, ISBN X. MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : Kodex Bohemia, ISBN NEZVALOVÁ, D. Pedagogika pro učitele. Vzdělávací systémy ve vyspělých zemích. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc : UP, ISBN OBST, O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc : UP, ISBN PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha : PedF UK, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, ISBN PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, ISBN PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, ISBN PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, ISBN PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, ISBN

4 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J. Školství ve vyspělých zemích. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha : Portál, ISBN ROCHE, R. O. Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropoliana, ISBN ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, ISBN SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno : MU, ISBN SPOUSTA, V. aj. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno : PdF MU, ISBN X. SPOUSTA, V. aj. Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno : PdF MU, ISBN STŘELEC, S. aj. Kapitoly z rodinné výchovy. Praha : Fortuna, ISBN STŘELEC, S. aj. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno : Paido, ISBN STŘELEC, S. aj. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno : Masarykova univerzity, ISBN SVOBODOVÁ, J. (ed.) Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (zdroje inspirace pro učitele). Brno : MSD, ISBN ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : MU, ISBN ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno : MSD, ISBN ŠPIČÁK, J. Prostředí z pohledu sociální pedagogiky. Olomouc : PdF UP, ISBN ŠULOVÁ, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Praha : Grada, ISBN ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, ISBN ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : MU, ISBN ŠVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno : MU, ISBN TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha : Státní zdravotní ústav, ISBN URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků : metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha : Portál, ISBN VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. aj. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada Publishing, ISBN VALIŠOVÁ, A., SINGULE, F., VALENTA, J. Didaktika pedagogiky. Praha : FF UK, SPN, ISBN VÁŇOVÁ, M. Úvod do srovnávací pedagogiky. Praha : Vysoká škola J. A. Komenského, ISBN VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha : UK, ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno : MU, WRÓBEL, A. Výchova a manipulace. Praha : Grada Publishing, ISBN

5 Právní normy Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení vlády č. 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy. Vyhláška č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Vyhláška č. 263/2008, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další zdroje Rámcové vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy>. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamervzdelavani-msmt-2007>. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR: Bílá kniha. Praha : UIV TAURIS, s. ISBN Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/bila-kniha/narodni-programrozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha-2001>. Strategie celoživotního učení ČR. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/publikace-strategie-celozivotniho-uceni-cr>.

6 Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z psychologie 1. Psychologie jako věda její zdroje, předmět a metody zkoumání. Přístupy k vymezování funkce a předmětu psychologie. 2. Systém psychologických disciplín. 3. Psychologická charakteristika osobnosti a její determinace. Pojem vlastnosti. 4. Strukturální rozbor osobnosti temperament, schopnosti, motivace, integrace. 5. Poznávací procesy a jejich charakteristika, pojem inteligence a tvořivosti. 6. Přehled základních typologií a možnosti jejich praktického využití (např. Kretschmer, Eysenck, Pavlov, Jung atd.). 7. Oblast citů a jejich význam v životě, primární emoce, pojem emoční inteligence. 8. Vývojová psychologie a její předmět, determinace psychického vývoje člověka, pojem vývojové změny. 9. Metody vývojové psychologie, průřezový a longitudinální přístup. 10. Příklady vývojových periodizací (biopsychická, Eriksonova psychosociální, Piagetova kognitivní, psychoanalytická). 11. Psychologická charakteristika raných etap vývoje (nitroděložní vývoj batole). 12. Psychologická charakteristika předškolního věku, vývoj hry a kresby. 13. Připravenost dítěte pro vstup do školy, vývoj řeči, laterální preference. 14. Mladší školní věk, vývojové poruchy ve škole. 15. Období dospívání prepuberta, puberta, adolescence. 16. Vývojové období dospělosti. 17. Vývojové období stáří. 18. Socializace, formy socializace a její činitelé. Sociální učení. 19. Sociální a interpersonální percepce. Činitelé formování dojmu o jiné osobě. Obecné chyby v interpersonální percepci. 20. Sociální postoje. Struktura, zjišťování, utváření a možnosti změny. Stereotypy a předsudky. Doporučená literatura ATKINSONOVÁ, R. L. aj. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, ISBN X. ČAČKA, O. Psychologie dítěte. Tišnov : Sarsum a Hroch, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. aj. Přehled vývojové psychologie. Olomouc : UP, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc : UP, ISBN DOČKALOVÁ, V., SOBOTKOVÁ, I. Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele. Olomouc : UP, ISBN X. GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, ISBN HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, ISBN HOMOLA, M., TRPIŠOVSKÁ, D. Základy obecné psychologie. Olomouc : UP, ISBN HOSKOVEC, J., NAKONEČNÝ, M., SEDLÁKOVÁ, M. Psychologie XX. století. Praha : ISBN JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha : Karolinum, ISBN KOLUCHOVÁ, J. Přehled patopsychologie dítěte I., II. Praha : SPN, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, ISBN

7 MLČÁK, Z. Diagnostická využití dětské kresby v práci učitele. Ostrava : Scholaforum, ISBN NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia, ISBN NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, ISBN X. NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha : Management Press, ISBN PETROVÁ, A.; PLEVOVÁ, I. Základy obecné psychologie. Olomouc : UP, ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha : Portál, ISBN SHAPIRO, E. L. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha : Portál, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha : Karolinum, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Portál, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, ISBN

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM.

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM. UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM Abstrakt Jana Krajcarová Příspěvek hovoří o důležitosti a učitelské profese

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Integrativní školní (speciální) pedagogika

Integrativní školní (speciální) pedagogika Integrativní školní (speciální) pedagogika Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro pro znevýhodněné osoby osoby na trhu práce na v trhu kontextu práce národní v kontextu

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Bakalářská diplomová práce

Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Mixed-Age Groups in Kindergartens Bakalářská diplomová

Více

Klima současné české školy

Klima současné české školy Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) Klima současné české školy Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS 14. 15. ledna 2003 Olomouc c Česká pedagogická společnost, Brno 2003 c Konvoj,

Více