Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky"

Transkript

1 Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální problémy a otázky pedagogiky. 2. Výzkum a průzkum v pedagogice a jeho aktuální úkoly. Etapy a metody pedagogického výzkumu. Akční výzkum. 3. Pozorování a jeho objektivita. Pedagogický experiment a možnosti jeho uplatnění. Metoda dotazníku, příprava a realizace dotazníkového šetření. Sociometrie a její využití v práci s výchovnou skupinou. 4. Faktory formování lidského jedince dědičnost, prostředí, výchova. Pedagogická teleologie cíle výchovy v různých pedagogických koncepcích. Funkce výchovných cílů, jejich třídění a struktura. 5. Analýza výchovného procesu etapy výchovného procesu, výchovné zásady, efektivita výchovného procesu. 6. Složky výchovy. Cíle a aktuální úkoly rozumové a mravní výchovy. Cíle pracovní výchovy, vztah k práci a možnosti jeho utváření ve výchovném procesu. Realizace cílů tělesné výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu. Význam estetické výchovy a její uplatnění ve výchovném procesu. 7. Mravní výchova a její význam při formování osobnostních kvalit jedince. Problematika hodnot z pedagogického hlediska. Obsah a metody mravní výchovy. Výchova k prosociálnosti. 8. Osobnost učitele a vychovatele. Požadavky kladené na osobnost učitele a vychovatele, společenská úloha učitele a vychovatele, aktuální problémy pedagogické profese. Kázeň a autorita ve výchově. Možnosti reflexe a sebereflexe a problematika syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. 9. Osobnost vychovávaného jedince a její individualita. Vychovatelnost a vzdělavatelnost člověka. Interakce vychovatele a vychovávaného. Výchovná práce s jedinci se specifickými potřebami, problematika integrace. 10. Pedagogická komunikace (verbální, neverbální, činem). Paralingvistické projevy a komunikace ve výuce. Bariéry v pedagogické komunikaci. Asertivita. 11. Úmluva o právech dítěte. Práce učitele s právy dítěte. Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte z pedagogického hlediska. 12. Problematika sociálně patologických jevů z pedagogického hlediska. Systém prevence. 13. Klíčové kompetence v RVP. Struktura a vlastnosti výukových cílů. Učební úlohy a jejich funkce ve výuce. 14. Metody výuky a jejich klasifikace. Materiální didaktické prostředky a hlediska jejich výběru. 15. Organizační formy výuky a jejich třídění. Výhody a nevýhody jednotlivých forem výuky. 16. Diagnostické přístupy a metody v pedagogice. Hodnocení jako pedagogický problém. Zkoušení, příprava na ústní a písemné zkoušení. Didaktický test a problematika jeho tvorby a vyhodnocování. 17. Prostředí školy a dalších výchovných institucí, klima školy. Inspirace alternativními pedagogickými systémy pro zefektivnění výchovného procesu. 18. Celoživotní vzdělávání, jeho charakteristika, etapy, cesty realizace, bariéry. Význam a možnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 19. Školská legislativa. Kurikulární dokumenty. 20. Současný systém školské správy. Zřizování a financování škol a školských zařízení.

2 Doporučená literatura BAJTOŠ, J. Kompendium pedagogiky alebo State o výchove. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN BOČKOVÁ, V. Vzdělávání průvodní jev života. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN BAJTOŠ, J. Kompendium pedagogiky alebo State o výchove. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, ISBN BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava : Amonium servis, ISBN BREZINKA, W. Filosofické základy výchovy. Praha : Zvon, ISBN CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, ISBN CIPRO, M. Prameny výchovy I. V. Praha : vlastním nákladem, ISBN DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do pedagogiky předškolního věku. Praha : SPN, FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, GAVORA, P. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava : Veda, GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. aj. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, ISBN X. GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, ISBN GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc : Hanex, ISBN HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : PedF UK, HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, ISBN HAVLÍNOVÁ, M. aj. Programy podpory zdraví ve škole. Rukověť programu Zdravá škola. Praha : Portál, ISBN HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha : Portál, ISBN HERMAN, E., DOUBEK, P. Deprese a stres : vliv životní události na rozvoj psychické poruchy. Praha : Maxdorf, ISBN HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno : Paido, ISBN HRADEČNÁ, M., HEJLOVÁ, H., NOVOTNÁ-DĚDEČKOVÁ, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha : SVI PedF UK, ISBN CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, ISBN CHRÁSKA, M. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Olomouc : PdF UP, ISBN CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc : PdF UP, ISBN CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkum : základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, ISBN

3 JŮVA, V. Estetická výchova. Vývoj pojetí perspektivy. Brno : Paido, ISBN KALHOUS, Z., OBST, O. aj. Školní didaktika. Praha : Portál, ISBN X. KANTOROVÁ, J. aj. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc : Hanex, ISBN KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, ISBN KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada Publishing, ISBN KEITH, P. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, ISBN KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek I. Praha : SPN, 1958, s KOVÁŘÍČEK, V., JEDLIČKOVÁ, I. Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc : vlastním nákladem, KREJČÍ, V. Obecné základy pedagogiky. Ostrava : PdF OU, ISBN KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk prostředí výchova. Brno : Paido, ISBN KUČEROVÁ, S. Obecné základy estetické výchovy. Brno : FF MU, ISBN MALACH, A. Teorie metodiky výchovy. Praha : Univerzita J. A. Komenského, ISBN MALACH, A. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, ISBN MALACH, J. Pedagogická diagnostika pro učitele. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, ISBN MAŇÁK, J. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno : MU, ISBN MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : CDVU, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha : SPN, MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T. aj. Učitelovo pojetí výuky. Brno : MU, ISBN X. MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : Kodex Bohemia, ISBN NEZVALOVÁ, D. Pedagogika pro učitele. Vzdělávací systémy ve vyspělých zemích. Olomouc : Vydavatelství UP, ISBN OBST, O. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc : UP, ISBN OBST, O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc : UP, ISBN PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha : PedF UK, PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, ISBN PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, ISBN PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, ISBN PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, ISBN PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, ISBN PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, ISBN

4 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J. Školství ve vyspělých zemích. Praha : Portál, ISBN PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha : Portál, ISBN ROCHE, R. O. Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropoliana, ISBN ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, ISBN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, ISBN SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno : MU, ISBN SPOUSTA, V. aj. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno : PdF MU, ISBN X. SPOUSTA, V. aj. Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno : PdF MU, ISBN STŘELEC, S. aj. Kapitoly z rodinné výchovy. Praha : Fortuna, ISBN STŘELEC, S. aj. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno : Paido, ISBN STŘELEC, S. aj. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno : Masarykova univerzity, ISBN SVOBODOVÁ, J. (ed.) Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (zdroje inspirace pro učitele). Brno : MSD, ISBN ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : MU, ISBN ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno : MSD, ISBN ŠPIČÁK, J. Prostředí z pohledu sociální pedagogiky. Olomouc : PdF UP, ISBN ŠULOVÁ, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Praha : Grada, ISBN ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, ISBN ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : MU, ISBN ŠVEC, V. Praktikum didaktických dovedností. Brno : MU, ISBN TÄUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Praha : Státní zdravotní ústav, ISBN URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků : metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha : Portál, ISBN VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. aj. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada Publishing, ISBN VALIŠOVÁ, A., SINGULE, F., VALENTA, J. Didaktika pedagogiky. Praha : FF UK, SPN, ISBN VÁŇOVÁ, M. Úvod do srovnávací pedagogiky. Praha : Vysoká škola J. A. Komenského, ISBN VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha : UK, ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno : MU, WRÓBEL, A. Výchova a manipulace. Praha : Grada Publishing, ISBN

5 Právní normy Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení vlády č. 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy. Vyhláška č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Vyhláška č. 263/2008, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další zdroje Rámcové vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy>. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamervzdelavani-msmt-2007>. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR: Bílá kniha. Praha : UIV TAURIS, s. ISBN Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/bila-kniha/narodni-programrozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha-2001>. Strategie celoživotního učení ČR. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/publikace-strategie-celozivotniho-uceni-cr>.

6 Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z psychologie 1. Psychologie jako věda její zdroje, předmět a metody zkoumání. Přístupy k vymezování funkce a předmětu psychologie. 2. Systém psychologických disciplín. 3. Psychologická charakteristika osobnosti a její determinace. Pojem vlastnosti. 4. Strukturální rozbor osobnosti temperament, schopnosti, motivace, integrace. 5. Poznávací procesy a jejich charakteristika, pojem inteligence a tvořivosti. 6. Přehled základních typologií a možnosti jejich praktického využití (např. Kretschmer, Eysenck, Pavlov, Jung atd.). 7. Oblast citů a jejich význam v životě, primární emoce, pojem emoční inteligence. 8. Vývojová psychologie a její předmět, determinace psychického vývoje člověka, pojem vývojové změny. 9. Metody vývojové psychologie, průřezový a longitudinální přístup. 10. Příklady vývojových periodizací (biopsychická, Eriksonova psychosociální, Piagetova kognitivní, psychoanalytická). 11. Psychologická charakteristika raných etap vývoje (nitroděložní vývoj batole). 12. Psychologická charakteristika předškolního věku, vývoj hry a kresby. 13. Připravenost dítěte pro vstup do školy, vývoj řeči, laterální preference. 14. Mladší školní věk, vývojové poruchy ve škole. 15. Období dospívání prepuberta, puberta, adolescence. 16. Vývojové období dospělosti. 17. Vývojové období stáří. 18. Socializace, formy socializace a její činitelé. Sociální učení. 19. Sociální a interpersonální percepce. Činitelé formování dojmu o jiné osobě. Obecné chyby v interpersonální percepci. 20. Sociální postoje. Struktura, zjišťování, utváření a možnosti změny. Stereotypy a předsudky. Doporučená literatura ATKINSONOVÁ, R. L. aj. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, ISBN X. ČAČKA, O. Psychologie dítěte. Tišnov : Sarsum a Hroch, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. aj. Přehled vývojové psychologie. Olomouc : UP, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc : UP, ISBN DOČKALOVÁ, V., SOBOTKOVÁ, I. Vybrané kapitoly z psychologie pro učitele. Olomouc : UP, ISBN X. GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha : Columbus, ISBN HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, ISBN HOMOLA, M., TRPIŠOVSKÁ, D. Základy obecné psychologie. Olomouc : UP, ISBN HOSKOVEC, J., NAKONEČNÝ, M., SEDLÁKOVÁ, M. Psychologie XX. století. Praha : ISBN JANOUŠEK, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAR, J. Psychologický výkladový atlas. Praha : Karolinum, ISBN KOLUCHOVÁ, J. Přehled patopsychologie dítěte I., II. Praha : SPN, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, ISBN

7 MLČÁK, Z. Diagnostická využití dětské kresby v práci učitele. Ostrava : Scholaforum, ISBN NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia, ISBN NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, ISBN X. NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha : Management Press, ISBN PETROVÁ, A.; PLEVOVÁ, I. Základy obecné psychologie. Olomouc : UP, ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha : Portál, ISBN SHAPIRO, E. L. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha : Portál, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha : Karolinum, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Portál, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, ISBN

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná)

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná) Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro Bc. formu studia (prezenční i kombinovaná) Programy a obory studia: Specializace v pedagogice, Vychovatelství (N

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. 2. 3. 4. 5. a) Vysvětlete význam výchovy a vzdělávání pro vývoj jedince a společnosti (pojmy pedagogika

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma)

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Program a obor studia: Vychovatelství (B7505) Vychovatelství (VYCH) Akademický

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SZZK z předmětu Pedagogika Pro obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1. Pedagogika jako věda. Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 77140 Olomouc Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Pedagogika primárního školství s didaktikou

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2015/2016 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA bakalářské studium Státní bakalářská zkouška z pedagogiky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD)

OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové katedra pedagogiky a psychologie OBECNÁ DIDAKTIKA (POD) Školní rok: 2015/2016 Ročník: optimálně II. Semestr: letní Aprobace: obory zaměřené na vzdělávání Rozsah:

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Studijní program: N 7504 UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Akademický rok : 2014/2015 Ošetřovatelství

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY - 1 - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA Státní zkouška z pedagogiky má výrazně syntetizující

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T 1. Temperament 4 1.1 Pojem temperament, jeho definice 4 1.1.1 Význam pojmu temperament 4 1.1.2 Definice temperamentu 5 1.2 Teorie temperamentu 6 1.2.1

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2016/2017 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PS i KS, Mgr., pětiletý, nová akreditace 2014/2015) Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie 1. a) Vědní obor pedagogika

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Pedagogická způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu

Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBECNÁ PEDAGOGIKA část B Výchovně vzdělávací koncepce v chronologickém přehledu OBSAH: co jsou výchovně vzdělávací koncepce? přehled nejvýznamnějších koncepcí příklad: dogmatická koncepce, slovně názorná

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská I. Teorie výchovy a vzdělávání (otázky platné od ledna 2013) 1. Systém pedagogických věd. Interdisciplinarita a vztah pedagogických věd k

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Studijní program: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Pedagogická způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více