Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015"

Transkript

1 17/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/ Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby "stavební úpravy domu č.p. 87" na pozemku parc.č. 949 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o ústním jednání spojením s místním šetřením ve věci zjednání nápravy ve věci ukládání odpadů na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - opakované oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení územního řízení na stavbu "přístavba a nástavba rekreační chaty e.č.19" na pozemcích parc.č. 369/1, 369/3, 370/1, 370/3 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "domek na nářadí a pergola" na pozemku parc.č. 477/17 v k.ú. Žamberk - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení a zcelování pozemků dle GP. č /2012 ze dne oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu " víceúčelový průmyslový objekt" na pozemcích parc.č. 2598/28, 2593/8, 2593/45, 2593/40 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypuštění splaškových odpadních vod z areálu firmy ZEZ SILKO s.r.o. po přečištění ve stávající čistírně odpadních vod do vod povrchových - Divoké Orlice po pozemku parc.č. 3882/1 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk silnici č. III/31014, silnici č. III/31214, silnici č. III/31017, silnici č. II/310, silnici č. II/312, místních komunikacích/dlouhoňovice ul. Hlavní, ul. Pod Vlekem, ul. Průmyslová, ul. Sídlištní, místních komunikacích/žamberk ul. Školská, ul. Sokolovská, ul. Fučíkova z důvodu uzavírky silnice III/31014 a III/31214 v Žamberku pro provádění stavebních prací v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" Strana 1/22

2 - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení úplné uzavírky silnice III/31014 a III/31214 ul. Nádražní v Žamberku z důvodu modernizace silnice v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění kabelového vedení - ul. Špitálka v Žamberku v rámci akce "Žamberk, Špitálka p.č Praus-rozš.kNN" formou otevřeného výkopu do pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místních komunikacích ul. Nádražní, Lukavská, 28. října, Revoluční, Příčná z důvodu konání charitativní sportovní akce - Běh Naděje rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Nádražní, Lukavská, 28. října pro pořádání charitativní sportovní akce - Běh Naděje stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - výzva odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby " Parkoviště u fotbalového stadionu" SO101, SO 102 na pozemcích parc.č. 1657/1, 1659/5, 1659/6 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k vybudování parkoviště pro 21 osobních vozidel - komunikace z asfaltového betonu, parkovací stání a chodník vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou, vč. vybudování osvětlení z hlediska zájmů státní památkové péče 17/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 17/2015-RADA/ Rada města 1. Zápis č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o skutečnostech týkajících se ocejchování váhy, stanovení prodejní ceny a nabídce k odprodeji, uložené jí usnesením rady města číslo 08/2015-RADA/ Rada města I 1. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a neopravitelnosti Strana 2/22

3 2. vyřazení majetku inv. č. 513 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu neopravitelnosti, závada se vyskytla po záruční době 3. vyřazení majetku inv. č. 352 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho bezúplatný převod do sběrného dvora v areálu TS Žamberk s.r.o. 4. vyřazení majetku inv. č. OE-051 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání 5. vyřazení majetku inv. č. DHM-629 a DHM-701 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci prostřednictvím odborné firmy. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav 6. vyřazení majetku inv. č. OE-143 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho použití na náhradní díly. Vyřazení majetku z důvodu nerentabilnosti dalších oprav. 7. vyřazení majetku inv. č a z účetní evidence příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberk a jeho odprodej za stanovenou cenu uvedeným zájemcům dle návrhu příspěvkové organizace 17/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o poskytnutí finančních prostředků na potřebné vybavení pro dva žáky s autismem II. ukládá 1. Příspěvkové organizace zřizované městem Žamberk 1. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, předložit položkový rozpis potřebného vybavení pro výuku s uvedením požadavku finančních prostředků v termínu do Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci vedoucí odboru FIN ve věci usnesení rady města číslo 08/2015- RADA/456, které v tomto znění nelze ke dni splnit. 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje Strana 3/22

4 usnesení z jednání rady města číslo 16/2015-RADA/ Rada města sekretariát KSTA objednáním rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti VENCL - SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, Žamberk, IČ: III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 ve výši Kč a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" ve výši Kč, zrušení položky " Jamrock nájemné" ve výši Kč a navýšení položky rozpočtu Jamrock rozvody vody" ve výši Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města aktualizované, 20. vydání vnitřní organizační směrnice OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberk. 17/2015-RADA/ Rada města zadání vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení závazku ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne , uzavřené se společností Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, jejímž předmětem je příspěvek z rozpočtu města Žamberk na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře, znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: , za cenu Kč včetně DPH II. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zadat přezkoumání Smlouvy o poskytnutí příspěvku znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015: navýšení položky Právní služby o Kč a současně ponížení položky rezerva rozpočtu o Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci jednatele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ: , týkající se nemovitostí a technologií ve vlastnictví města Žamberk, vedených na hospodářské činnosti města a ve vlastnictví Správy budov Žamberk s.r.o., využívaných v tepelném hospodářství Správy buodv Žamberk s.r.o., podanou v souladu s usnesením rady města č. 13/2015-RADA/677 II. doporučuje zastupitelstvu města Strana 4/22

5 vyhlásit záměr vkladu nemovitých věcí v majetku města Žamberk, sestávající z nemovitých věcí: - kotelna ul. 28. října čp. 1375, na parcele č. 487/5, 487/56 vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp v ulici 28. října, vedoucí skrze parcely číslo p.p.717/4 p.p.716/5 p.p.718 p.p.3687/1, 3687/ /11 p.p.3691 p.p.3760/1 p.p.3758/7, 3758/8 p.p.489/1, 489/5, 489/22, 489/24, 489/27 p.p.487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/7, 487/11, 487/12, 487/13,487/14,487/15, 487/16, 487/19, 487/23, 487/24, 487/26, 487/29, 487/35, 487/37, 487/39, 487/40, 487/42, 487/43, 487/45, 487/46, 487/48, 487/49, 487/50, 487/51, 487/68, 487/92 p.p.3759 p.p.3758/3, 3758/6 p.p.508/4, 508/9, 508/10, 508/11, 508/18 p.p.513/2, 513/6, 513/10 st.p.508/22 st.p.515/6 st.p.3888, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč a ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp. 990, ul. Klostermanova, Žamberk vedoucí skrze parcely číslo p.p.747/1, 747/3, 747/6, 747/7, 747/8, 747/10 p.p.748/1, 748/2 p.p.749/3, 749/6, 749/10, 749/19, 749/26, 749/44 p.p.768 p.p.767 p.p.765 st.p.4272, st.p.4273, st.p.4268, st.p.4269, st.p.4270, st.p.764, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč, vedených na hospodářské činnosti města, využívaných v tepelném hospodářství společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., jako nepeněžitý příplatek obchodní společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města I. při výkonu valné hromady spol. Správa budov Žamberk s.r.o. ukládá jednateli společnosti: 1. v návaznosti na plán oprav a údržby na hospodářské činnosti města Žamberka na rok 2015, předložit radě města plnění plánu údržby na hospodářské činnosti města Žamberka dle stavu ke dni Strana 5/22

6 2. podat radě města informaci, na základě jakého ustanovení zákoníku práce a navazujícího vnitřního předpisu byla ve společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. stanovena základní výměra dovolené na zotavenou v rozsahu 5 týdnů 17/2015-RADA/ Rada města likvidaci nalezených věcí a prodej věcí v dražbě dle přílohy č. 1 provedením dražby pana Bc. Martina Mimru, vedoucího oddělení územního plánování MěÚ v Žamberku 17/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pronájem části (cca 80 m 2 ) pozemku parc.č. 660/3 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 1149 m 2 vedené na listu vlastnictví č v obci a k.ú. Žamberk a požaduje v termínu do uvedení pozemku do původního stavu. Žadatel: G.T. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s dočasným uložením materiálu a zeminy na části (10 m 2 ) pozemku parc.č ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 (prostor mezi asfaltovou části komunikace a lesním pozemkem) ve vlastnictví města v obci a k.ú. Žamberk v období za podmínky uhrazení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nejpozději do a uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Žadatel: V.F. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s umístěním drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření ve věci umístění drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá Strana 6/22

7 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (3 m 2 ) pozemku parc.č. 1093/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 616 m 2 vedeném na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Dle GP č. pl /2012 ze dne se jedná o pozemek parc.č. 1093/14 - zast. plocha o výměře 3 m 2 v obci a k.ú. Žamberk na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.CH. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky 17/2015-RADA/ Rada města prodej osobního automobilu Škoda Felicia RZ UOJ dle zápisu č.3/2015 komise pro likvidaci majetku a jeho následné vyřazení z evidence majetku 17/2015-RADA/ Rada města informaci o nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu v ul. ČSA z důvodu akce "Žamberk - rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11" starostu podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, Vysoké Mýto 17/2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 - ulice ČSA" firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: starostu podpisem smluv o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 7/22

8 1. provést rozpočtové opatření a to: ponížení jmenovité akce "Výměna krytiny střechy č.p. 671" o částku 80 tis. Kč a navýšením rozpočtové položky "Opravy a údržba do majetku města" o částku 80 tis. Kč Termín: /2015-RADA/ Rada města stavbu kanalizační a dešťové přípojky na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) vedeném na č. LV k č.p. 754 na pozemku parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 335 m 2 vedeném na č. LV 3382 vše v obci a k.ú. Žamberk (viz příloha) za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (především VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků pro dům č.p. 754 v Žamberku, Nádražní 754, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 10/2015-RADA/572 ze dne II. souhlasí s provedením výkopu podél domů č.p. 239 a 687 v Nádražní ulici pro provedení svislé hydroizolace těchto domů a s umístěním přípojky dešťové kanalizace formou příčného křížení chodníku na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 vedeném na č. LV (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) pro dům č.p. 239 vedeném na č. LV 1770 a č.p. 687 vedeném na č. LV 321 vše v obci a k.ú. Žamberk před realizací rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici a to s termínem nejpozději do na náklady žadatele za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Samotná realizace bude s časovým předstihem oznámena odboru REÚP. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Jedná se především o provedení odvodu dešťové vody (VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p. 239 Žamberk, Nádražní 239, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 7000,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Koupaliště-rekonstrukce sociálního zařízení" Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 8/22

9 informaci TS Žamberk, s.r.o. o špatném stavu sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní v Žamberku II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření v celkové výši: ,-Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním jednotlivých oprav sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní u spol. TS ŽAMBERK s.r.o 17/2015-RADA/ Rada města informaci, že převod autorských práv na architektonickou studii fotbalové tribuny v Žamberku je možný pouze za úplatu a to ve výši cca tis. Kč bez DPH 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. zrušením zadání zpracování architektonické studie na fotbalovou tribunu Termín: /2015-RADA/ Rada města zprávu odboru REUP a FIN k technickým a ekonomickým faktům uvedeným ve studii Centrální zásobování teplem v městě Žamberk zpracované firmou SEVEn, o.p.s., Americká 17, Praha 2 17/2015-RADA/ Rada města zápis č.3 z jednání dopravní komise ze dne /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem akce Žamberk, Nám Gen Knopa č.p úprava šatny MŠ Sluníčko a dodávka a montáž 2ks dvoukřídlých dveří ve vstupní chodbě objektu firmu AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo se společností AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČO: /2015-RADA/ Rada města Strana 9/22

10 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data dle přílohy starostu podpisem smluv 17/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací 17/2015-RADA/ Rada města dodatek č. 2 mezi městem Žamberk a spol. TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk, ke smlouvě uzavřené dle ust a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž předmětem je umístění stavby optické sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka starostu podpisem dodatku 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 14/2015-RADA/795 z I 1. instalaci HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad. 2. smlouvu mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o. Šedivská 844, Letohrad, jejímž předmětem je instalace HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad, a následný prodej jedné HDPE trubky uložené v pozemcích v lokalitě Zemědělská a Revoluční ulice po ukončení akce, nejpozději do , prodá městu Žamberk za cenu Kč bez DPH za jeden metr trubky, III. stanoví jako podmínku provedení výkopových prací a následné instalace HDPE trubek podpis smlouvy mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o IV. pověřuje Strana 10/22

11 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města nařízení č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Orlicí ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk (jako poskytovatelem) a Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., okresním mysliveckým spolkem Ústí nad Orlicí (jako příjemcem), jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí 2015 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.N. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 15. června 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt č. 170 s J.E. B. 17/2015-RADA/ Rada města uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora poskytování sociálních služeb" mezi městem Žamberk, jako poskytovatelem a příjemcem: - Domov pod hradem Žampach, IČ , Žampach 1, Žamberk na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Péče o duševní zdraví - region Pardubice, IČ , Bělehradská 389, Pardubice na činnost s názvem Poskytování sociální služby pro osoby se závažným duševním onemocněním, - Klub důchodců Žamberk, IČ , Albertova 357, Žamberk na činnost s názvem Příspěvek na celoroční činnost, aktivní zapojení seniorů do života, Strana 11/22

12 - Stacionář Ústí nad Orlicí, IČ , T.G.Masaryka 123, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na provoz sociální služby denního a týdenního stacionáře, - ROSKA Ústí nad Orlicí, regionální organizace, Unie Roska v ČR, IČ , Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Chceme žít plnohodnotný život, - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ , oblastní odbočka Česká Třebová, Mlýnská 900, Česká Třebová na činnost s názvem Pomoc zrakově postiženým v orientaci v oblasti sociálního poradenství, - Územní organizace Svazu diabetiků č. 913, Hluboká 98, Žamberk na činnost s názvem Přednášková činnost, rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyt, zdravotně výchovná činnost, - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, IČ , Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na činnost Místní skupiny ČČK Žamberk, - Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ , Jiráskovo nám. 69, Kostelec nad Orlicí na činnost s názvem Arteterapeutické dílny pro pěstounské rodiny a pro děti s postižením, - AUDIOHELP z.s., středisko Ústí nad Orlicí, IČ , Tomanova 5, Plzeň na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Občanská poradna Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Osobní asistence Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Šance pro rodinu, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Domácí hospicová péče Ústí nad Orlicí, - Konfederace politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Činnost pobočky 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ , ZO Žamberk, Nám. Gen. Knopa 1062, Žamberk na činnost s názvem Kulturní, rekreační a sportovní zlepšení fyzické a psychické kondice, - KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČ , Smetanova 470, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Linka důvěry Ústí nad Orlicí 2015, - Oblastní charita Červený Kostelec, IČ , 5. května 1170, Červený Kostelec na činnost s názvem Hospic Anežky České, - Vodní záchranná služba ČČK, MS Pastviny, IČ , Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová na činnost s názvem Příspěvek na činnost v lokalitě vodního díla Pastviny a okolí, - Domácí hospic Setkání, o.p.s., IČ , Hrdinů odboje 1017, Rychnov nad Kněžnou na činnost s názvem Domácí hospicová péče, - Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ , Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Provoz domova pro seniory, - Amalthea o.s., IČ , Husova 199, Pardubice na činnost s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi starostu podpisem veřejnoprávních smluv 17/2015-RADA/ Rada města Strana 12/22

13 dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Alzheimers support center Czech republic, o.p.s., se sídlem Morašice 61, Přelouč, zastoupená Ing. Františkem Janebou, ředitelem a Městem Žamberk, se sídlem Masarykovo nám. 166, Žamberk, zastoupený Jiřím Dytrtem, starostou starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 17/2015-RADA/ Rada města Smlouvu o dílo na výměnu garážových vrat v objektu města čp. 1577se společností Vrata Novák s.r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení CEMA, se sídlem Nádražní 22, Žamberk, IČ , na projekt Bezpečná a útulná zahrada, ve výši ,- Kč. 2. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na projekt Příměstský tábor, ve výši 6 000,- Kč. II. neschvaluje dotaci pro rok 2015 Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Jablonné nad Orlicí, se sídlem Hradisková 625, Jablonné nad Orlicí, IČ , na zarybnění a nákup ryb včetně nákupu odměn pro vítěze rybářských závodů v rámci oslav 130 let od založení spolku 17/2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Podpora leteckého výcviku, ve výši ,- Kč. 2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Asociace školní sportovních klubů České republiky, pobočnému spolku Basketbalový Žamberk, se sídlem Komenského 1136, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost - basketbal, ve výši ,- Kč. 4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko Strana 13/22

14 428, Žamberk, IČ , na Provoz jezdeckého sportu, ve výši ,- Kč. 5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Sportcentrum Neugi o.s., se sídlem 17. listopadu 1322, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost a tábory, ve výši 4.000,- Kč. 6. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na Plavecká škola, Činnost SK Integra Žamberk v roce 2015, Posílení plavecké zdatnosti, jednorázová návštěva bazénu, v celkové výši ,- Kč. 7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Střední škole obchodu, řemesel a služeb, se sídlem Zámecká 1, Žamberk, IČ , na Sportovní den, ve výši 1.000,- Kč. 8. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Základní škole Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ , na Mažoretky - vystoupení na přehlídkách, mistrovství ČR, ve výši ,- Kč. 9. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Mateřské škole SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ , na Neonek - pohybová aktivita pro děti předškolního věku, ve výši 7.000,- Kč. 10. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Nákup zahradního traktoru na sekání areálu Aeroklubu Žamberk 2015, ve výši ,- Kč. 11. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 12. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny Václavu Janouškovi, bytem Líšnice 72, na Etapový cyklistický závod - O pohár města Žamberka, ve výši 5.000,- Kč. 13. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko 428, Žamberk, IČ , na Jezdecký sport, ve výši ,- Kč. 14. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Klub českých turistů, odbor Žamberk, se sídlem 17. Listopadu 1071, Žamberk, IČ , na 33. ročník Za zlatým klíčem Rokytenky, ve výši 5.000,- Kč. 15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku SVAZ VODÁKŮ ČR KLUB VODÁKŮ ŽAMBERK, se sídlem Husovo nábřeží 401, Žamberk, IČ , na Závod pramic - 15 km po Divoké Orlici, ve výši 5.000,- Kč. starostu města podpisem smluv Strana 14/22

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 13/2015

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 13/2015 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 13/2015 Usnesení RM č.17 ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872 ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku. 17/2015-RADA/873 předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874 - usnesení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /1386-27. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku /1387-27. Rada města předložený program jednání RM /1388-27. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti seznámit se z podklady

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne 83/2017-RADA/4089-83. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 83/2017-RADA/4090-83. Rada města předložený program jednání RM 83/2017-RADA/4091-83. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o schválených

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014 103/2014-RADA/4991-103. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 103/2014-RADA/4992-103. Rada města předložený program jednání RM 103/2014-RADA/4993-103. Rada města informaci tajemníka

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

41. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

41. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 41. schůze Rady města Rychvald, dne 01. 02. 2016 Kontrola usnesení 41/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 41/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03. 2014 Schváleno: 101/2014 - RM dne 27.3. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 17 276 55 100 24 DPFO - závislá činnost 15 432 3 757

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 11 427 60 949 16 DPFO - závislá činnost 15 432 2 719

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne 31/2015-RADA/1596-31. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 31/2015-RADA/1597-31. Rada města předložený program jednání RM 31/2015-RADA/1598-31. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více