Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015"

Transkript

1 17/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/ Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby "stavební úpravy domu č.p. 87" na pozemku parc.č. 949 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o ústním jednání spojením s místním šetřením ve věci zjednání nápravy ve věci ukládání odpadů na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - opakované oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení územního řízení na stavbu "přístavba a nástavba rekreační chaty e.č.19" na pozemcích parc.č. 369/1, 369/3, 370/1, 370/3 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "domek na nářadí a pergola" na pozemku parc.č. 477/17 v k.ú. Žamberk - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení a zcelování pozemků dle GP. č /2012 ze dne oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu " víceúčelový průmyslový objekt" na pozemcích parc.č. 2598/28, 2593/8, 2593/45, 2593/40 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypuštění splaškových odpadních vod z areálu firmy ZEZ SILKO s.r.o. po přečištění ve stávající čistírně odpadních vod do vod povrchových - Divoké Orlice po pozemku parc.č. 3882/1 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk silnici č. III/31014, silnici č. III/31214, silnici č. III/31017, silnici č. II/310, silnici č. II/312, místních komunikacích/dlouhoňovice ul. Hlavní, ul. Pod Vlekem, ul. Průmyslová, ul. Sídlištní, místních komunikacích/žamberk ul. Školská, ul. Sokolovská, ul. Fučíkova z důvodu uzavírky silnice III/31014 a III/31214 v Žamberku pro provádění stavebních prací v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" Strana 1/22

2 - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení úplné uzavírky silnice III/31014 a III/31214 ul. Nádražní v Žamberku z důvodu modernizace silnice v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění kabelového vedení - ul. Špitálka v Žamberku v rámci akce "Žamberk, Špitálka p.č Praus-rozš.kNN" formou otevřeného výkopu do pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místních komunikacích ul. Nádražní, Lukavská, 28. října, Revoluční, Příčná z důvodu konání charitativní sportovní akce - Běh Naděje rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Nádražní, Lukavská, 28. října pro pořádání charitativní sportovní akce - Běh Naděje stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - výzva odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby " Parkoviště u fotbalového stadionu" SO101, SO 102 na pozemcích parc.č. 1657/1, 1659/5, 1659/6 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k vybudování parkoviště pro 21 osobních vozidel - komunikace z asfaltového betonu, parkovací stání a chodník vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou, vč. vybudování osvětlení z hlediska zájmů státní památkové péče 17/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 17/2015-RADA/ Rada města 1. Zápis č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o skutečnostech týkajících se ocejchování váhy, stanovení prodejní ceny a nabídce k odprodeji, uložené jí usnesením rady města číslo 08/2015-RADA/ Rada města I 1. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a neopravitelnosti Strana 2/22

3 2. vyřazení majetku inv. č. 513 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu neopravitelnosti, závada se vyskytla po záruční době 3. vyřazení majetku inv. č. 352 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho bezúplatný převod do sběrného dvora v areálu TS Žamberk s.r.o. 4. vyřazení majetku inv. č. OE-051 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání 5. vyřazení majetku inv. č. DHM-629 a DHM-701 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci prostřednictvím odborné firmy. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav 6. vyřazení majetku inv. č. OE-143 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho použití na náhradní díly. Vyřazení majetku z důvodu nerentabilnosti dalších oprav. 7. vyřazení majetku inv. č a z účetní evidence příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberk a jeho odprodej za stanovenou cenu uvedeným zájemcům dle návrhu příspěvkové organizace 17/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o poskytnutí finančních prostředků na potřebné vybavení pro dva žáky s autismem II. ukládá 1. Příspěvkové organizace zřizované městem Žamberk 1. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, předložit položkový rozpis potřebného vybavení pro výuku s uvedením požadavku finančních prostředků v termínu do Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci vedoucí odboru FIN ve věci usnesení rady města číslo 08/2015- RADA/456, které v tomto znění nelze ke dni splnit. 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje Strana 3/22

4 usnesení z jednání rady města číslo 16/2015-RADA/ Rada města sekretariát KSTA objednáním rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti VENCL - SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, Žamberk, IČ: III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 ve výši Kč a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" ve výši Kč, zrušení položky " Jamrock nájemné" ve výši Kč a navýšení položky rozpočtu Jamrock rozvody vody" ve výši Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města aktualizované, 20. vydání vnitřní organizační směrnice OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberk. 17/2015-RADA/ Rada města zadání vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení závazku ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne , uzavřené se společností Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, jejímž předmětem je příspěvek z rozpočtu města Žamberk na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře, znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: , za cenu Kč včetně DPH II. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zadat přezkoumání Smlouvy o poskytnutí příspěvku znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015: navýšení položky Právní služby o Kč a současně ponížení položky rezerva rozpočtu o Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci jednatele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ: , týkající se nemovitostí a technologií ve vlastnictví města Žamberk, vedených na hospodářské činnosti města a ve vlastnictví Správy budov Žamberk s.r.o., využívaných v tepelném hospodářství Správy buodv Žamberk s.r.o., podanou v souladu s usnesením rady města č. 13/2015-RADA/677 II. doporučuje zastupitelstvu města Strana 4/22

5 vyhlásit záměr vkladu nemovitých věcí v majetku města Žamberk, sestávající z nemovitých věcí: - kotelna ul. 28. října čp. 1375, na parcele č. 487/5, 487/56 vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp v ulici 28. října, vedoucí skrze parcely číslo p.p.717/4 p.p.716/5 p.p.718 p.p.3687/1, 3687/ /11 p.p.3691 p.p.3760/1 p.p.3758/7, 3758/8 p.p.489/1, 489/5, 489/22, 489/24, 489/27 p.p.487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/7, 487/11, 487/12, 487/13,487/14,487/15, 487/16, 487/19, 487/23, 487/24, 487/26, 487/29, 487/35, 487/37, 487/39, 487/40, 487/42, 487/43, 487/45, 487/46, 487/48, 487/49, 487/50, 487/51, 487/68, 487/92 p.p.3759 p.p.3758/3, 3758/6 p.p.508/4, 508/9, 508/10, 508/11, 508/18 p.p.513/2, 513/6, 513/10 st.p.508/22 st.p.515/6 st.p.3888, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč a ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp. 990, ul. Klostermanova, Žamberk vedoucí skrze parcely číslo p.p.747/1, 747/3, 747/6, 747/7, 747/8, 747/10 p.p.748/1, 748/2 p.p.749/3, 749/6, 749/10, 749/19, 749/26, 749/44 p.p.768 p.p.767 p.p.765 st.p.4272, st.p.4273, st.p.4268, st.p.4269, st.p.4270, st.p.764, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč, vedených na hospodářské činnosti města, využívaných v tepelném hospodářství společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., jako nepeněžitý příplatek obchodní společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města I. při výkonu valné hromady spol. Správa budov Žamberk s.r.o. ukládá jednateli společnosti: 1. v návaznosti na plán oprav a údržby na hospodářské činnosti města Žamberka na rok 2015, předložit radě města plnění plánu údržby na hospodářské činnosti města Žamberka dle stavu ke dni Strana 5/22

6 2. podat radě města informaci, na základě jakého ustanovení zákoníku práce a navazujícího vnitřního předpisu byla ve společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. stanovena základní výměra dovolené na zotavenou v rozsahu 5 týdnů 17/2015-RADA/ Rada města likvidaci nalezených věcí a prodej věcí v dražbě dle přílohy č. 1 provedením dražby pana Bc. Martina Mimru, vedoucího oddělení územního plánování MěÚ v Žamberku 17/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pronájem části (cca 80 m 2 ) pozemku parc.č. 660/3 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 1149 m 2 vedené na listu vlastnictví č v obci a k.ú. Žamberk a požaduje v termínu do uvedení pozemku do původního stavu. Žadatel: G.T. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s dočasným uložením materiálu a zeminy na části (10 m 2 ) pozemku parc.č ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 (prostor mezi asfaltovou části komunikace a lesním pozemkem) ve vlastnictví města v obci a k.ú. Žamberk v období za podmínky uhrazení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nejpozději do a uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Žadatel: V.F. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s umístěním drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření ve věci umístění drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá Strana 6/22

7 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (3 m 2 ) pozemku parc.č. 1093/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 616 m 2 vedeném na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Dle GP č. pl /2012 ze dne se jedná o pozemek parc.č. 1093/14 - zast. plocha o výměře 3 m 2 v obci a k.ú. Žamberk na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.CH. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky 17/2015-RADA/ Rada města prodej osobního automobilu Škoda Felicia RZ UOJ dle zápisu č.3/2015 komise pro likvidaci majetku a jeho následné vyřazení z evidence majetku 17/2015-RADA/ Rada města informaci o nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu v ul. ČSA z důvodu akce "Žamberk - rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11" starostu podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, Vysoké Mýto 17/2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 - ulice ČSA" firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: starostu podpisem smluv o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 7/22

8 1. provést rozpočtové opatření a to: ponížení jmenovité akce "Výměna krytiny střechy č.p. 671" o částku 80 tis. Kč a navýšením rozpočtové položky "Opravy a údržba do majetku města" o částku 80 tis. Kč Termín: /2015-RADA/ Rada města stavbu kanalizační a dešťové přípojky na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) vedeném na č. LV k č.p. 754 na pozemku parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 335 m 2 vedeném na č. LV 3382 vše v obci a k.ú. Žamberk (viz příloha) za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (především VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků pro dům č.p. 754 v Žamberku, Nádražní 754, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 10/2015-RADA/572 ze dne II. souhlasí s provedením výkopu podél domů č.p. 239 a 687 v Nádražní ulici pro provedení svislé hydroizolace těchto domů a s umístěním přípojky dešťové kanalizace formou příčného křížení chodníku na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 vedeném na č. LV (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) pro dům č.p. 239 vedeném na č. LV 1770 a č.p. 687 vedeném na č. LV 321 vše v obci a k.ú. Žamberk před realizací rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici a to s termínem nejpozději do na náklady žadatele za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Samotná realizace bude s časovým předstihem oznámena odboru REÚP. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Jedná se především o provedení odvodu dešťové vody (VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p. 239 Žamberk, Nádražní 239, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 7000,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Koupaliště-rekonstrukce sociálního zařízení" Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 8/22

9 informaci TS Žamberk, s.r.o. o špatném stavu sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní v Žamberku II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření v celkové výši: ,-Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním jednotlivých oprav sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní u spol. TS ŽAMBERK s.r.o 17/2015-RADA/ Rada města informaci, že převod autorských práv na architektonickou studii fotbalové tribuny v Žamberku je možný pouze za úplatu a to ve výši cca tis. Kč bez DPH 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. zrušením zadání zpracování architektonické studie na fotbalovou tribunu Termín: /2015-RADA/ Rada města zprávu odboru REUP a FIN k technickým a ekonomickým faktům uvedeným ve studii Centrální zásobování teplem v městě Žamberk zpracované firmou SEVEn, o.p.s., Americká 17, Praha 2 17/2015-RADA/ Rada města zápis č.3 z jednání dopravní komise ze dne /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem akce Žamberk, Nám Gen Knopa č.p úprava šatny MŠ Sluníčko a dodávka a montáž 2ks dvoukřídlých dveří ve vstupní chodbě objektu firmu AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo se společností AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČO: /2015-RADA/ Rada města Strana 9/22

10 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data dle přílohy starostu podpisem smluv 17/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací 17/2015-RADA/ Rada města dodatek č. 2 mezi městem Žamberk a spol. TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk, ke smlouvě uzavřené dle ust a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž předmětem je umístění stavby optické sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka starostu podpisem dodatku 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 14/2015-RADA/795 z I 1. instalaci HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad. 2. smlouvu mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o. Šedivská 844, Letohrad, jejímž předmětem je instalace HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad, a následný prodej jedné HDPE trubky uložené v pozemcích v lokalitě Zemědělská a Revoluční ulice po ukončení akce, nejpozději do , prodá městu Žamberk za cenu Kč bez DPH za jeden metr trubky, III. stanoví jako podmínku provedení výkopových prací a následné instalace HDPE trubek podpis smlouvy mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o IV. pověřuje Strana 10/22

11 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města nařízení č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Orlicí ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk (jako poskytovatelem) a Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., okresním mysliveckým spolkem Ústí nad Orlicí (jako příjemcem), jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí 2015 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.N. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 15. června 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt č. 170 s J.E. B. 17/2015-RADA/ Rada města uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora poskytování sociálních služeb" mezi městem Žamberk, jako poskytovatelem a příjemcem: - Domov pod hradem Žampach, IČ , Žampach 1, Žamberk na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Péče o duševní zdraví - region Pardubice, IČ , Bělehradská 389, Pardubice na činnost s názvem Poskytování sociální služby pro osoby se závažným duševním onemocněním, - Klub důchodců Žamberk, IČ , Albertova 357, Žamberk na činnost s názvem Příspěvek na celoroční činnost, aktivní zapojení seniorů do života, Strana 11/22

12 - Stacionář Ústí nad Orlicí, IČ , T.G.Masaryka 123, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na provoz sociální služby denního a týdenního stacionáře, - ROSKA Ústí nad Orlicí, regionální organizace, Unie Roska v ČR, IČ , Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Chceme žít plnohodnotný život, - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ , oblastní odbočka Česká Třebová, Mlýnská 900, Česká Třebová na činnost s názvem Pomoc zrakově postiženým v orientaci v oblasti sociálního poradenství, - Územní organizace Svazu diabetiků č. 913, Hluboká 98, Žamberk na činnost s názvem Přednášková činnost, rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyt, zdravotně výchovná činnost, - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, IČ , Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na činnost Místní skupiny ČČK Žamberk, - Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ , Jiráskovo nám. 69, Kostelec nad Orlicí na činnost s názvem Arteterapeutické dílny pro pěstounské rodiny a pro děti s postižením, - AUDIOHELP z.s., středisko Ústí nad Orlicí, IČ , Tomanova 5, Plzeň na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Občanská poradna Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Osobní asistence Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Šance pro rodinu, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Domácí hospicová péče Ústí nad Orlicí, - Konfederace politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Činnost pobočky 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ , ZO Žamberk, Nám. Gen. Knopa 1062, Žamberk na činnost s názvem Kulturní, rekreační a sportovní zlepšení fyzické a psychické kondice, - KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČ , Smetanova 470, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Linka důvěry Ústí nad Orlicí 2015, - Oblastní charita Červený Kostelec, IČ , 5. května 1170, Červený Kostelec na činnost s názvem Hospic Anežky České, - Vodní záchranná služba ČČK, MS Pastviny, IČ , Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová na činnost s názvem Příspěvek na činnost v lokalitě vodního díla Pastviny a okolí, - Domácí hospic Setkání, o.p.s., IČ , Hrdinů odboje 1017, Rychnov nad Kněžnou na činnost s názvem Domácí hospicová péče, - Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ , Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Provoz domova pro seniory, - Amalthea o.s., IČ , Husova 199, Pardubice na činnost s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi starostu podpisem veřejnoprávních smluv 17/2015-RADA/ Rada města Strana 12/22

13 dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Alzheimers support center Czech republic, o.p.s., se sídlem Morašice 61, Přelouč, zastoupená Ing. Františkem Janebou, ředitelem a Městem Žamberk, se sídlem Masarykovo nám. 166, Žamberk, zastoupený Jiřím Dytrtem, starostou starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 17/2015-RADA/ Rada města Smlouvu o dílo na výměnu garážových vrat v objektu města čp. 1577se společností Vrata Novák s.r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení CEMA, se sídlem Nádražní 22, Žamberk, IČ , na projekt Bezpečná a útulná zahrada, ve výši ,- Kč. 2. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na projekt Příměstský tábor, ve výši 6 000,- Kč. II. neschvaluje dotaci pro rok 2015 Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Jablonné nad Orlicí, se sídlem Hradisková 625, Jablonné nad Orlicí, IČ , na zarybnění a nákup ryb včetně nákupu odměn pro vítěze rybářských závodů v rámci oslav 130 let od založení spolku 17/2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Podpora leteckého výcviku, ve výši ,- Kč. 2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Asociace školní sportovních klubů České republiky, pobočnému spolku Basketbalový Žamberk, se sídlem Komenského 1136, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost - basketbal, ve výši ,- Kč. 4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko Strana 13/22

14 428, Žamberk, IČ , na Provoz jezdeckého sportu, ve výši ,- Kč. 5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Sportcentrum Neugi o.s., se sídlem 17. listopadu 1322, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost a tábory, ve výši 4.000,- Kč. 6. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na Plavecká škola, Činnost SK Integra Žamberk v roce 2015, Posílení plavecké zdatnosti, jednorázová návštěva bazénu, v celkové výši ,- Kč. 7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Střední škole obchodu, řemesel a služeb, se sídlem Zámecká 1, Žamberk, IČ , na Sportovní den, ve výši 1.000,- Kč. 8. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Základní škole Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ , na Mažoretky - vystoupení na přehlídkách, mistrovství ČR, ve výši ,- Kč. 9. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Mateřské škole SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ , na Neonek - pohybová aktivita pro děti předškolního věku, ve výši 7.000,- Kč. 10. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Nákup zahradního traktoru na sekání areálu Aeroklubu Žamberk 2015, ve výši ,- Kč. 11. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 12. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny Václavu Janouškovi, bytem Líšnice 72, na Etapový cyklistický závod - O pohár města Žamberka, ve výši 5.000,- Kč. 13. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko 428, Žamberk, IČ , na Jezdecký sport, ve výši ,- Kč. 14. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Klub českých turistů, odbor Žamberk, se sídlem 17. Listopadu 1071, Žamberk, IČ , na 33. ročník Za zlatým klíčem Rokytenky, ve výši 5.000,- Kč. 15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku SVAZ VODÁKŮ ČR KLUB VODÁKŮ ŽAMBERK, se sídlem Husovo nábřeží 401, Žamberk, IČ , na Závod pramic - 15 km po Divoké Orlici, ve výši 5.000,- Kč. starostu města podpisem smluv Strana 14/22

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více