Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015"

Transkript

1 16/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č /15, 673/15, 674/15, 241/15, 271/15, 447/15, 55/14, 98/14, 38/14, 732/15, 733/15, 734/15, 621/15, 681/15, 641/15, 653/15, 658/15, 700/15, 715/15, 720/15, 723/15, 761/15, 770/15, 783/15, 584/15, 585/15642/15, 643/15, 645/15, 646/15, 647/15, 650/15, 701/15, 702/15, 704/15, 706/15, 707/15 Městským úřadem 16/2015-RADA/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., IČ , se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047, zprávu jednatele o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014, řádnou účetní závěrku a hospodářský výsledek dosažený společností za rok 2014 dle přílohy a vypořádání hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014 dle předloženého návrhu 16/2015-RADA/ Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk "změna využití pozemku parcč. 354 v k.ú. Žamberk" - změna využití území pro terénní úpravy - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "vodovodní přípojka" na pozemcích parc.č. 3803/2 a 2593/54 v k.ú. Žamberk - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru "terénní úpravy" na pozemku parc.č. 354 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu o umístění stavby "domovní ČOV AT-6 včetně kanalizační přípojky a vsakovací jímky" na pozemcích parc.č. 1444/1 a 1444/2 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 664/135 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 2038/14, 2038/20, 3758/20, 3758/22 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu " stavební úpravy objektu školní jídelny č.p. 433" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk Strana 1/17

2 - oznámení Stavebního úřadu Měú Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "přístavba bezbariérové rampy a stavební úpravy objektu muzea" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístavba bezbariérové rampy k objektu městského muzea" na pozemcích parc.č. 918 a 919 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, Zemědělská AGROEKO - rozš. knn" na pozemcích v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci " povolení zásahu v ochranném pásmu památných stromů - 2 ks dubu letního na pozemku parc. č a 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - žádost odboru ZPZE MěÚ Žamberk o sdělení ve věci majetkové a provozní evidence kanalizace pro veřejnou potřebu za rok oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení ve věci "vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu obchodní firmy ZEZ Silko s.r.o. do vod povrchových" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu v ochranném pásmu památných stromů č ks dub letní na pozemku parc. č. 1683/2 a 1 ks dub letní na pozemku parc.č 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nařízení majiteli vodního díla kanalizační stoky AB - pořídit jeho zjednodušenou dokumentaci stavby 16/2015-RADA/ Rada města - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa veřejné ploše za finančním úřadem na pozemku parc.č. 494/19 v k.ú. Žamberk - vjezd na pozemek parc.č. 494/23 v k.ú. Žamberk z důvodu zajištění vjezdu do parkovacího přístřešku - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa a ul. Nádražní z důvodu zrušení vyhrazeného parkovacího místa a z důvodu rekonstrukce domu č.p rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Pionýrů, 17. listopadu, Nádražní, Školská, Raisova a Tylova pro umístění optické sítě v rámci akce "Páteřní spoj nádraží - Pionýrů 1330" formou příčného křížení - protlakem a podélným výkopem na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Nádražní - chodník na pozemku parc.č. 3752/3 před č.p. 764 pro umístění předzahrádky u Louis Coffe & bar - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. II/312, silnice č. II/310, silnici č I/11, silnici I/14, silnici III/31214, místní komunikaci Poplužní cesta, ul. Špitálka, ul. Na Rozárce z důvodu uzavírky silnice II/312 v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/310 po křižovatku se silnicí III/31214 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy a Strana 2/17

3 opatření pro osobní dopravu do 3,5 t a chodce při konání hudebního festivalu JamRock. Žamberk -rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o úplné povolení uzavírky silnice II/312 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy z důvodu konání hudebního festivalu JamRock Žamberk /2015-RADA/ Rada města oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska k realizaci parkoviště v Tyršově ul. na pozemku parc.č. 265, 266, 267 v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/14 na území Potštejn z důvodu realizace stavby " I/14 Potštejn - obec, obnova živičného krytu komunikace" 16/2015-RADA/ Rada města schválit účetní závěrku města Žamberk sestavenou ke dni /2015-RADA/ Rada města zprávu o závěrečném účtu města Žamberk za rok 2014 I 1. schválit celoroční hospodaření města Žamberk a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2014, bez výhrad; 2. schválit plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni , kdy skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí : ,01 Kč skutečné výdaje celkem po konsolidaci činí : ,56 Kč financování činí: ,45 Kč 16/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 16/2015-RADA/ Rada města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) Strana 3/17

4 16/2015-RADA/ Rada města plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015, ke dni /2015-RADA/ Rada města informaci o změně názvu a osob oprávněných jednat za MAS ORLICKO, z.s., Žamberk I 1. zrušit usnesení zastupitelstva města Žamberk číslo 05/2015-ZAST/ Zastupitelstvo města 2. schválit poskytnutí individuální dotace MAS ORLICKO, z.s., IČ , Divišova 669, Žamberk, ve výši Kč na Financování hlavní činnosti MAS ORLICKO, z.s. v roce /2015-RADA/ Rada města 1. schválit rozpočtový výhled města Žamberk na roky dle tabulky číslo 1) 2. zrušit akci Komunikace u víceúčelové haly + sjezd z I/11 16/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o navýšení provozního příspěvku v roce 2015 z důvodu spoluúčasti příspěvkové organizace ke grantu poskytnutému Pardubickým krajem. I schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, zvýšení celkového provozního příspěvku pro rok 2015 o Kč. Provozní příspěvek celkem bude pro rok 2015 činit Kč. 16/2015-RADA/ Rada města plán kontrolní činnosti na rok 2015 předložený odborem FIN na výkon následných veřejnosprávních kontrol čerpání a správnosti vyúčtování příspěvků a dotací vyplacených z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok /2015-RADA/ Rada města výpůjčku na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Strana 4/17

5 Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. 1. starostu 1. podpisem smlouvy ve věci výpůjčky na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. Termín: /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Renovace opláštění Tyršovy rozhledny a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky" firmu BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: /2015-RADA/ Rada města vyhodnocení cenových nabídek na opravy střech na městských objektech. Nejvýhodnější nabídku na výměnu střešní krytiny na Městské knihovně předložila f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu střechy na sever.křídle budovy ZŠ 28. října předložila rovněž f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na objektu Nádražní č.p. 671 předložila f. Jirásek Letohrad. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na budově Nádražní č.p. 22 předložila také f. Jirásek Letohrad II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč na realizaci havarijní opravy střechy na budově Městské knihovny a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I starostu podpisem jednotlivých smluv o dílo 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí Strana 5/17

6 s úpravou sjezdu z pozemku parc.č. 497/1 - zahrada o výměře 1999 m 2 ve vlastnictví žadatele přes pozemky parc.č. 3752/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 144 m 2, parc.č. 3752/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m 2, parc.č. 497/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 12 m 2 ve vlastnictví města vše v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: D.J. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s realizací stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci realizace stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. Termín: /2015-RADA/ Rada města umístění odpadkového koše na psí exkrementy v prostoru pozemku parc.č. 1195/2 (u mostu v Albertově ulici) dle přiložené situace Žadatel: A.CH. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 4 000,- a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním odpadkového koše na psí exkrementy vč. montáže u TS Žamberk, s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města Strana 6/17

7 provedení údržby a opravy lesní cesty v Kněžství dle cenové nabídky P. L. odbor REUP objednáním údržby a opravy lesní cesty v Kněžství u P.L. 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky odbor REÚP provést samostatné poptávkové řízení na stavební objekt 03 "Úprava šatny MŠ", dodávku a montáž dvojích dveří z hlavní chodby budovy čp.433 a úpravu a začištění otvoru pro nové šachetní dveře výtahu tak, aby se realizace těchto částí zakázky provedla během letního uzavření mateřské školy a školní jídelny II vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku II." podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1. STAPS spol. s r.o., Žamberk 2. STAPOS Lanškroun s.r.o., Lanškroun 3. BROMACH spol. s r.o., Praha 3 4. AGROSTAV akciová společnost, Ústí nad Orlicí 5. Vaspo Vamberk, s.r.o., Vamberk IV. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Marta Kacálková (náhradník Petr Procházka), člen KV (náhradník KV), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Jaroslava Halbrštátová) 16/2015-RADA/ Rada města schválit Kupní smlouvu s P.H. na část pozemku parc. č. 2593/54 v k.ú. Žamberk dotčenou stavbou "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města vydání č. 12 organizační směrnice OS Směrnice pro tvorbu a využívání sociálního fondu městského úřadu, městské policie a uvolněných zastupitelů města Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Strana 7/17

8 schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s J.K. na dotčenou část pozemku parc. č. 1131/3 v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s A. a J. A. na dotčenou část pozemku parc. č v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk" 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem z důvodu stavby kanalizační přípojky k ubytovně č.p.997 v ul. Zemědělská v Žamberku na pozemku ve vlastnictví státu (parc. č. 2092/1, k.ú. Žamberk) včetně úhrady paušální úplaty za užívání budoucích služebných pozemků po dobu realizace stavby ve výši 1300,-Kč před podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na akci "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 1. AutoCont CZ a.s., Brněnská 375, Hradec Králové, IČ: AG COM, a.s., Nám.Míru 22, Smiřice, IČ: CSF, s.r.o., Střelecká 672, Hradec Králové, IČ: GAPP SYSTEM, spol. s r.o., Peržílkova 23, Praha 5 - Stodůlky, IČ: Kancelářské stroje s.r.o., Dykova 1068/9, Praha 10, IČ: II. jmenuje komisi pro otevírání, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk" ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Ivan Prchal (náhradník JUDr. Jitka Kubová), Bc. Zdeněk Vanický (náhradník Ing. Martina Řeháková), Mgr. Tomáš Kalous (náhradník Ing. Pavel Zářecký), Vladimír Matějíček (náhradník Lenka Kotzianová) 16/2015-RADA/ Rada města proplacení nákladů na vypracování projektové dokumentace výstavby odpočívadla u cyklostezky Žamberk-Letohrad P.Š. 16/2015-RADA/ Rada města Strana 8/17

9 informaci odboru REUP o plánované opravě litých podlah a obkladů ve školní výdejně jídel při ZŠ 28.října II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: /2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z.Č. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z. Č. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši Kč ,- Kč (uhrazení daně + rezerva) z položky "rezerva rozpočtu" Termín: /2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk Strana 9/17

10 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku parc.č. 3754/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 497 m 2 ve vlastnictví města za účelem hydroizolace domu č.p. 174 na pozemku parc.č. 353 ve vlastnictví žadatele s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu a neomezení průjezdnosti komunikace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.D. 16/2015-RADA/ Rada města umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Toto sdělení nezahrnuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk 1. Odbor právního 1. vyhotovením dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dle ustanovení 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve věci umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 10/17

11 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data ,dle přílohy starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města darovací smlouvu mezi spol. MADOS MT s.r.o., IČ , se sídlem Lupenice 51 (jako dárcem) a městem Žamberk (jako obdarovaným) starostu podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města zápis z valné hromady spol. Podorlická poliklinika s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města započtení vzájemných pohledávek města Žamberk vůči L.P. ve výši Kč odbor FIN provedením tohoto zápočtu 16/2015-RADA/ Rada města žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí o příspěvek za uspořádání Chovatelské přehlídky za rok 2014 odbor PRAV vyzvat žadatele o doplnění žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu č. CQS D-Q1-195/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu 2. smlouvu č. CQS D-I1-109/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu Strana 11/17

12 starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení rady města č. 116/2014-RADA/5836 z II. nedoporučuje ZM darovat spoluvlastnický podíl města 51/100 vzhledem k celku na budovách čp. 974,975 postavených na parcele p.č. 530/37 a budově čp.963 postaveném na parcele č. 530/39 v k.ú. Žamberk Bytovému družstvu U Jatek Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.P. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s obcí Líšnice 1. starostu 1. podpisem dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2015 na 8. ročník "Soutěže ve sběru druhotných surovin pro Žamberské školy", a to Základní škole Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, Speciální střední a základní škole Žamberk, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč a Mateřské škole ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro rok 2015 na zájmovou činnost dětí, a to v rámci kapitoly "Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy" uzavřené mezi městem Žamberk a školami: 1. Základní škola Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, 2. Speciální střední a základní škole, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, 3. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč. 4. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 1. starostu 1. podpisem těchto smluv Strana 12/17

13 Termín: /2015-RADA/ Rada města poskytnutí dotací z rozpočtu města Žamberk z dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb" v souladu s přiloženým protokolem I schválit poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 žadatelům, kteří podali žádost do projektů: dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb", kdy součet jednotlivých dotací poskytnutých jednomu žadateli na stejný účel převyšuje částku ,- Kč 16/2015-RADA/ Rada města výsledky výběrového řízení na dodávku a montáž křídlových vrat hasičské muzeum a ukládá odboru obrany a krizového řízení zpracovat smlouvu o dílo se společností Vrata Novák s.r.o., Dlouhá Ves 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší Usnesení č. 14/2015/RADA/767 smlouva o dílo se společností Epimo spol. s r.o 16/2015-RADA/ Rada města Servisní smlouvu na pravidelný servis a revize EZS v IS města se společností Epimo spol. s r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit výstupy z hodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců Městského úřadu tajemníkem MěÚ Žamberk za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách Termín: /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pořízení technologie pro realizaci živého přenosu ze zasedání zastupitelstva města, nabízené firmou Public Stream Strana 13/17

14 16/2015-RADA/ Rada města konání Řezbářského sympozia v prostoru parčíku na Masarykově náměstí 16/2015-RADA/ Rada města organizační tým festivalu Orlická brána 2015 ve složení: Daniel Kubelka, Alena Urbánková, Filip Jedlička, Martin Mimra, Lucie Kluková a Monika Škodová 16/2015-RADA/ Rada města 1. povolení pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od v prostoru kolem rozhledny na Rozárce pro akci Orlická brána 2015 Žadatel: MKP FIDIKO, Nádražní 39, Žamberk 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním Orlické brány 2015 mezi městem Žamberk a Městským kulturním podnikem FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2015-RADA/ Rada města uzavření Městské knihovny Žamberk v termínu /2015-RADA/ Rada města výjimku z počtu dětí ve 3 třídách v MŠ Sluníčko pro školní rok 2013/2014 z 24 na 27 dětí. Žadatel: MŠ Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města odměnu ředitelce Městské knihovny Žamberk období 01-06/2015 ve výši viz. příloha za výkon regionálních funkcí za 16/2015-RADA/ Rada města umístění dvou reklamních poutačů na Svátky dřeva od do na Masarykovo nám. před Mariánský sloup a na prostor před veřejnými WC. Žadatel: Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, Žamberk Strana 14/17

15 16/2015-RADA/ Rada města umístění reklamního poutače o rozměru 1x1 m ( výška 2,4 m) na Masarykovo nám. na dobu 14 dní v měsíci červnu 2015 na sportovní rybolov a prodej ryb. Dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. žadatel: M.P. 16/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod. v areálu Pod Černým lesem - akce Vítaní prázdnin Žadatel: Občanské sdružení CEMA, Nádražní 22, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Protokol o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí na venkovním sportovním hřišti Základní školy Žamberk, 28. října 581 ze dne a ukládá ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem REUP odstranit závady 16/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání Školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743 ze dne /2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 13/2015-RADA/727 ze dne I 1. pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od 11:00 do 06:00 hodin pro akce Jamrock 2015 Žadatel: L.P. 1. umístění world-folk-country podia "Jam v Zahradě" do lokality na Rozálce od Žadatel: L.P. 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním akce mezi městem Žamberk a L.P. I 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 15/17

16 zápis z jednání Společenství pro dům č.p.1054 a 1055 v Žamberku, U Polikliniky ze dne /2015-RADA/ Rada města oznámení České školní inspekce, Pardubický inspektorát, Rožkova 2432, Pardubice ze dne , o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené na Základní škole Žamberk, Nádražní 743 a zároveň bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743 o opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI a o preventivních opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI. 16/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje připojení se k projektu Zdravé oči našich dětí, s tím, že budou informováni rodiče o možnosti vyšetření dětí 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí 1. se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.P. 2.se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: O.H. 16/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk přijetí finančních darů od D.H. ve výši 3 000,- Kč pro TS NEON, od České baseballové asociace, Praha 6 ve výši ,- Kč na basebalové hřiště, od J.B.V. s.r.o., Nekoř ve výši ,- Kč na nákup a potisk triček pro členy ZÚ Karate 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ Strana 16/17

17 1. předložit členům RM čerpání mzdového limitu MěÚ k v souvislosti se změnou personálního obsazení na pozici mzdové účetní a seznámit RM s aktuálním stavem přepočteného počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Termín: /2015-RADA/ Rada města sdělení vedoucí KTAJ ke kartě pracovního místa mzdové účetní II. ukládá 1. Jiřímu Dytrtovi, starostovi 1. starostovi jako přímému nadřízenému tajemníka zabezpečit přepracování karty pracovního místa mzdové účetní dle přílohy s rozdělením na oblast kompetencí tajemníka, starosty a vedoucí KTAJ Termín: /2015-RADA/ Rada města I. pověřuje 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. objednat zajištění rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti Vencl- Servis Vodovody a kanalizace s.r.o Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" ve výši 9 000,- Kč a zrušením položky " Jamrock nájemné" ve výši ,- Kč a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." ve výši ,- Kč Termín: Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 17/17

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne 83/2017-RADA/4089-83. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 83/2017-RADA/4090-83. Rada města předložený program jednání RM 83/2017-RADA/4091-83. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o schválených

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015 Usnesení RM č.14 ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728 schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou. 14/2015-RADA/729 schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 10.6. 2014 2014/RM/14/186 Právní stanovisko ve věci inventarizace v ZŠ JUDr. Alexandra Šoljaka vypracováním právního stanoviska k organizačnímu zajištění

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014 103/2014-RADA/4991-103. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 103/2014-RADA/4992-103. Rada města předložený program jednání RM 103/2014-RADA/4993-103. Rada města informaci tajemníka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení RM č. 13/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 13/2015-RADA ze dne 13/2015-RADA/666-13. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 13/2015-RADA/667-13. Rada města předložený program jednání RM 13/2015-RADA/668-13. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014 107/2014-RADA/5249-107. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 107/2014-RADA/5250-107. Rada města předložený program jednání RM 107/2014-RADA/5251-107. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne 72/2013-RADA/3253-72. Rada města jako ověřovatele zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 72/2013-RADA/3254-72. Rada města předloţený program jednání RM 72/2013-RADA/3255-72. Rada města - oznámení Stavebního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne 06/2015-RADA/291-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 06/2015-RADA/292-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2015-RADA/293-6. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012 57/2012-RADA/2455-57. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Cukora 57/2012-RADA/2456-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2012-RADA/2457-57. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014 112/2014-RADA/5482-112. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 112/2014-RADA/5483-112. Rada města předložený program jednání RM 112/2014-RADA/5484-112. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení RM č. 105/2014-RADA ze dne 29.05.2014

Usnesení RM č. 105/2014-RADA ze dne 29.05.2014 105/2014-RADA/5147-105. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 105/2014-RADA/5148-105. Rada města předložený program jednání RM 105/2014-RADA/5149-105. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne 31/2015-RADA/1596-31. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 31/2015-RADA/1597-31. Rada města předložený program jednání RM 31/2015-RADA/1598-31. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne 66/2017-RADA/3342-66. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 66/2017-RADA/3343-66. Rada města předložený program jednání RM 66/2017-RADA/3344-66. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice MĚSTO SEZEMICE VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Den konání jednání: 09. 09. 2014 Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. Z/33/3/2014

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více