Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015"

Transkript

1 16/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č /15, 673/15, 674/15, 241/15, 271/15, 447/15, 55/14, 98/14, 38/14, 732/15, 733/15, 734/15, 621/15, 681/15, 641/15, 653/15, 658/15, 700/15, 715/15, 720/15, 723/15, 761/15, 770/15, 783/15, 584/15, 585/15642/15, 643/15, 645/15, 646/15, 647/15, 650/15, 701/15, 702/15, 704/15, 706/15, 707/15 Městským úřadem 16/2015-RADA/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., IČ , se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047, zprávu jednatele o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014, řádnou účetní závěrku a hospodářský výsledek dosažený společností za rok 2014 dle přílohy a vypořádání hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014 dle předloženého návrhu 16/2015-RADA/ Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk "změna využití pozemku parcč. 354 v k.ú. Žamberk" - změna využití území pro terénní úpravy - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "vodovodní přípojka" na pozemcích parc.č. 3803/2 a 2593/54 v k.ú. Žamberk - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru "terénní úpravy" na pozemku parc.č. 354 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu o umístění stavby "domovní ČOV AT-6 včetně kanalizační přípojky a vsakovací jímky" na pozemcích parc.č. 1444/1 a 1444/2 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 664/135 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 2038/14, 2038/20, 3758/20, 3758/22 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu " stavební úpravy objektu školní jídelny č.p. 433" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk Strana 1/17

2 - oznámení Stavebního úřadu Měú Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "přístavba bezbariérové rampy a stavební úpravy objektu muzea" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístavba bezbariérové rampy k objektu městského muzea" na pozemcích parc.č. 918 a 919 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, Zemědělská AGROEKO - rozš. knn" na pozemcích v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci " povolení zásahu v ochranném pásmu památných stromů - 2 ks dubu letního na pozemku parc. č a 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - žádost odboru ZPZE MěÚ Žamberk o sdělení ve věci majetkové a provozní evidence kanalizace pro veřejnou potřebu za rok oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení ve věci "vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu obchodní firmy ZEZ Silko s.r.o. do vod povrchových" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu v ochranném pásmu památných stromů č ks dub letní na pozemku parc. č. 1683/2 a 1 ks dub letní na pozemku parc.č 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nařízení majiteli vodního díla kanalizační stoky AB - pořídit jeho zjednodušenou dokumentaci stavby 16/2015-RADA/ Rada města - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa veřejné ploše za finančním úřadem na pozemku parc.č. 494/19 v k.ú. Žamberk - vjezd na pozemek parc.č. 494/23 v k.ú. Žamberk z důvodu zajištění vjezdu do parkovacího přístřešku - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa a ul. Nádražní z důvodu zrušení vyhrazeného parkovacího místa a z důvodu rekonstrukce domu č.p rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Pionýrů, 17. listopadu, Nádražní, Školská, Raisova a Tylova pro umístění optické sítě v rámci akce "Páteřní spoj nádraží - Pionýrů 1330" formou příčného křížení - protlakem a podélným výkopem na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Nádražní - chodník na pozemku parc.č. 3752/3 před č.p. 764 pro umístění předzahrádky u Louis Coffe & bar - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. II/312, silnice č. II/310, silnici č I/11, silnici I/14, silnici III/31214, místní komunikaci Poplužní cesta, ul. Špitálka, ul. Na Rozárce z důvodu uzavírky silnice II/312 v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/310 po křižovatku se silnicí III/31214 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy a Strana 2/17

3 opatření pro osobní dopravu do 3,5 t a chodce při konání hudebního festivalu JamRock. Žamberk -rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o úplné povolení uzavírky silnice II/312 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy z důvodu konání hudebního festivalu JamRock Žamberk /2015-RADA/ Rada města oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska k realizaci parkoviště v Tyršově ul. na pozemku parc.č. 265, 266, 267 v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/14 na území Potštejn z důvodu realizace stavby " I/14 Potštejn - obec, obnova živičného krytu komunikace" 16/2015-RADA/ Rada města schválit účetní závěrku města Žamberk sestavenou ke dni /2015-RADA/ Rada města zprávu o závěrečném účtu města Žamberk za rok 2014 I 1. schválit celoroční hospodaření města Žamberk a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2014, bez výhrad; 2. schválit plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni , kdy skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí : ,01 Kč skutečné výdaje celkem po konsolidaci činí : ,56 Kč financování činí: ,45 Kč 16/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 16/2015-RADA/ Rada města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) Strana 3/17

4 16/2015-RADA/ Rada města plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015, ke dni /2015-RADA/ Rada města informaci o změně názvu a osob oprávněných jednat za MAS ORLICKO, z.s., Žamberk I 1. zrušit usnesení zastupitelstva města Žamberk číslo 05/2015-ZAST/ Zastupitelstvo města 2. schválit poskytnutí individuální dotace MAS ORLICKO, z.s., IČ , Divišova 669, Žamberk, ve výši Kč na Financování hlavní činnosti MAS ORLICKO, z.s. v roce /2015-RADA/ Rada města 1. schválit rozpočtový výhled města Žamberk na roky dle tabulky číslo 1) 2. zrušit akci Komunikace u víceúčelové haly + sjezd z I/11 16/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o navýšení provozního příspěvku v roce 2015 z důvodu spoluúčasti příspěvkové organizace ke grantu poskytnutému Pardubickým krajem. I schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, zvýšení celkového provozního příspěvku pro rok 2015 o Kč. Provozní příspěvek celkem bude pro rok 2015 činit Kč. 16/2015-RADA/ Rada města plán kontrolní činnosti na rok 2015 předložený odborem FIN na výkon následných veřejnosprávních kontrol čerpání a správnosti vyúčtování příspěvků a dotací vyplacených z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok /2015-RADA/ Rada města výpůjčku na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Strana 4/17

5 Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. 1. starostu 1. podpisem smlouvy ve věci výpůjčky na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. Termín: /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Renovace opláštění Tyršovy rozhledny a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky" firmu BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: /2015-RADA/ Rada města vyhodnocení cenových nabídek na opravy střech na městských objektech. Nejvýhodnější nabídku na výměnu střešní krytiny na Městské knihovně předložila f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu střechy na sever.křídle budovy ZŠ 28. října předložila rovněž f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na objektu Nádražní č.p. 671 předložila f. Jirásek Letohrad. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na budově Nádražní č.p. 22 předložila také f. Jirásek Letohrad II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč na realizaci havarijní opravy střechy na budově Městské knihovny a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I starostu podpisem jednotlivých smluv o dílo 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí Strana 5/17

6 s úpravou sjezdu z pozemku parc.č. 497/1 - zahrada o výměře 1999 m 2 ve vlastnictví žadatele přes pozemky parc.č. 3752/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 144 m 2, parc.č. 3752/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m 2, parc.č. 497/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 12 m 2 ve vlastnictví města vše v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: D.J. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s realizací stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci realizace stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. Termín: /2015-RADA/ Rada města umístění odpadkového koše na psí exkrementy v prostoru pozemku parc.č. 1195/2 (u mostu v Albertově ulici) dle přiložené situace Žadatel: A.CH. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 4 000,- a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním odpadkového koše na psí exkrementy vč. montáže u TS Žamberk, s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města Strana 6/17

7 provedení údržby a opravy lesní cesty v Kněžství dle cenové nabídky P. L. odbor REUP objednáním údržby a opravy lesní cesty v Kněžství u P.L. 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky odbor REÚP provést samostatné poptávkové řízení na stavební objekt 03 "Úprava šatny MŠ", dodávku a montáž dvojích dveří z hlavní chodby budovy čp.433 a úpravu a začištění otvoru pro nové šachetní dveře výtahu tak, aby se realizace těchto částí zakázky provedla během letního uzavření mateřské školy a školní jídelny II vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku II." podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1. STAPS spol. s r.o., Žamberk 2. STAPOS Lanškroun s.r.o., Lanškroun 3. BROMACH spol. s r.o., Praha 3 4. AGROSTAV akciová společnost, Ústí nad Orlicí 5. Vaspo Vamberk, s.r.o., Vamberk IV. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Marta Kacálková (náhradník Petr Procházka), člen KV (náhradník KV), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Jaroslava Halbrštátová) 16/2015-RADA/ Rada města schválit Kupní smlouvu s P.H. na část pozemku parc. č. 2593/54 v k.ú. Žamberk dotčenou stavbou "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města vydání č. 12 organizační směrnice OS Směrnice pro tvorbu a využívání sociálního fondu městského úřadu, městské policie a uvolněných zastupitelů města Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Strana 7/17

8 schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s J.K. na dotčenou část pozemku parc. č. 1131/3 v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s A. a J. A. na dotčenou část pozemku parc. č v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk" 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem z důvodu stavby kanalizační přípojky k ubytovně č.p.997 v ul. Zemědělská v Žamberku na pozemku ve vlastnictví státu (parc. č. 2092/1, k.ú. Žamberk) včetně úhrady paušální úplaty za užívání budoucích služebných pozemků po dobu realizace stavby ve výši 1300,-Kč před podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na akci "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 1. AutoCont CZ a.s., Brněnská 375, Hradec Králové, IČ: AG COM, a.s., Nám.Míru 22, Smiřice, IČ: CSF, s.r.o., Střelecká 672, Hradec Králové, IČ: GAPP SYSTEM, spol. s r.o., Peržílkova 23, Praha 5 - Stodůlky, IČ: Kancelářské stroje s.r.o., Dykova 1068/9, Praha 10, IČ: II. jmenuje komisi pro otevírání, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk" ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Ivan Prchal (náhradník JUDr. Jitka Kubová), Bc. Zdeněk Vanický (náhradník Ing. Martina Řeháková), Mgr. Tomáš Kalous (náhradník Ing. Pavel Zářecký), Vladimír Matějíček (náhradník Lenka Kotzianová) 16/2015-RADA/ Rada města proplacení nákladů na vypracování projektové dokumentace výstavby odpočívadla u cyklostezky Žamberk-Letohrad P.Š. 16/2015-RADA/ Rada města Strana 8/17

9 informaci odboru REUP o plánované opravě litých podlah a obkladů ve školní výdejně jídel při ZŠ 28.října II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: /2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z.Č. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z. Č. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši Kč ,- Kč (uhrazení daně + rezerva) z položky "rezerva rozpočtu" Termín: /2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk Strana 9/17

10 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku parc.č. 3754/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 497 m 2 ve vlastnictví města za účelem hydroizolace domu č.p. 174 na pozemku parc.č. 353 ve vlastnictví žadatele s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu a neomezení průjezdnosti komunikace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.D. 16/2015-RADA/ Rada města umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Toto sdělení nezahrnuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk 1. Odbor právního 1. vyhotovením dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dle ustanovení 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve věci umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 10/17

11 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data ,dle přílohy starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města darovací smlouvu mezi spol. MADOS MT s.r.o., IČ , se sídlem Lupenice 51 (jako dárcem) a městem Žamberk (jako obdarovaným) starostu podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města zápis z valné hromady spol. Podorlická poliklinika s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města započtení vzájemných pohledávek města Žamberk vůči L.P. ve výši Kč odbor FIN provedením tohoto zápočtu 16/2015-RADA/ Rada města žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí o příspěvek za uspořádání Chovatelské přehlídky za rok 2014 odbor PRAV vyzvat žadatele o doplnění žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu č. CQS D-Q1-195/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu 2. smlouvu č. CQS D-I1-109/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu Strana 11/17

12 starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení rady města č. 116/2014-RADA/5836 z II. nedoporučuje ZM darovat spoluvlastnický podíl města 51/100 vzhledem k celku na budovách čp. 974,975 postavených na parcele p.č. 530/37 a budově čp.963 postaveném na parcele č. 530/39 v k.ú. Žamberk Bytovému družstvu U Jatek Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.P. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s obcí Líšnice 1. starostu 1. podpisem dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2015 na 8. ročník "Soutěže ve sběru druhotných surovin pro Žamberské školy", a to Základní škole Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, Speciální střední a základní škole Žamberk, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč a Mateřské škole ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro rok 2015 na zájmovou činnost dětí, a to v rámci kapitoly "Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy" uzavřené mezi městem Žamberk a školami: 1. Základní škola Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, 2. Speciální střední a základní škole, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, 3. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč. 4. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 1. starostu 1. podpisem těchto smluv Strana 12/17

13 Termín: /2015-RADA/ Rada města poskytnutí dotací z rozpočtu města Žamberk z dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb" v souladu s přiloženým protokolem I schválit poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 žadatelům, kteří podali žádost do projektů: dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb", kdy součet jednotlivých dotací poskytnutých jednomu žadateli na stejný účel převyšuje částku ,- Kč 16/2015-RADA/ Rada města výsledky výběrového řízení na dodávku a montáž křídlových vrat hasičské muzeum a ukládá odboru obrany a krizového řízení zpracovat smlouvu o dílo se společností Vrata Novák s.r.o., Dlouhá Ves 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší Usnesení č. 14/2015/RADA/767 smlouva o dílo se společností Epimo spol. s r.o 16/2015-RADA/ Rada města Servisní smlouvu na pravidelný servis a revize EZS v IS města se společností Epimo spol. s r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit výstupy z hodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců Městského úřadu tajemníkem MěÚ Žamberk za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách Termín: /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pořízení technologie pro realizaci živého přenosu ze zasedání zastupitelstva města, nabízené firmou Public Stream Strana 13/17

14 16/2015-RADA/ Rada města konání Řezbářského sympozia v prostoru parčíku na Masarykově náměstí 16/2015-RADA/ Rada města organizační tým festivalu Orlická brána 2015 ve složení: Daniel Kubelka, Alena Urbánková, Filip Jedlička, Martin Mimra, Lucie Kluková a Monika Škodová 16/2015-RADA/ Rada města 1. povolení pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od v prostoru kolem rozhledny na Rozárce pro akci Orlická brána 2015 Žadatel: MKP FIDIKO, Nádražní 39, Žamberk 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním Orlické brány 2015 mezi městem Žamberk a Městským kulturním podnikem FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2015-RADA/ Rada města uzavření Městské knihovny Žamberk v termínu /2015-RADA/ Rada města výjimku z počtu dětí ve 3 třídách v MŠ Sluníčko pro školní rok 2013/2014 z 24 na 27 dětí. Žadatel: MŠ Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města odměnu ředitelce Městské knihovny Žamberk období 01-06/2015 ve výši viz. příloha za výkon regionálních funkcí za 16/2015-RADA/ Rada města umístění dvou reklamních poutačů na Svátky dřeva od do na Masarykovo nám. před Mariánský sloup a na prostor před veřejnými WC. Žadatel: Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, Žamberk Strana 14/17

15 16/2015-RADA/ Rada města umístění reklamního poutače o rozměru 1x1 m ( výška 2,4 m) na Masarykovo nám. na dobu 14 dní v měsíci červnu 2015 na sportovní rybolov a prodej ryb. Dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. žadatel: M.P. 16/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod. v areálu Pod Černým lesem - akce Vítaní prázdnin Žadatel: Občanské sdružení CEMA, Nádražní 22, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Protokol o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí na venkovním sportovním hřišti Základní školy Žamberk, 28. října 581 ze dne a ukládá ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem REUP odstranit závady 16/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání Školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743 ze dne /2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 13/2015-RADA/727 ze dne I 1. pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od 11:00 do 06:00 hodin pro akce Jamrock 2015 Žadatel: L.P. 1. umístění world-folk-country podia "Jam v Zahradě" do lokality na Rozálce od Žadatel: L.P. 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním akce mezi městem Žamberk a L.P. I 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 15/17

16 zápis z jednání Společenství pro dům č.p.1054 a 1055 v Žamberku, U Polikliniky ze dne /2015-RADA/ Rada města oznámení České školní inspekce, Pardubický inspektorát, Rožkova 2432, Pardubice ze dne , o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené na Základní škole Žamberk, Nádražní 743 a zároveň bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743 o opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI a o preventivních opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI. 16/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje připojení se k projektu Zdravé oči našich dětí, s tím, že budou informováni rodiče o možnosti vyšetření dětí 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí 1. se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.P. 2.se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: O.H. 16/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk přijetí finančních darů od D.H. ve výši 3 000,- Kč pro TS NEON, od České baseballové asociace, Praha 6 ve výši ,- Kč na basebalové hřiště, od J.B.V. s.r.o., Nekoř ve výši ,- Kč na nákup a potisk triček pro členy ZÚ Karate 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ Strana 16/17

17 1. předložit členům RM čerpání mzdového limitu MěÚ k v souvislosti se změnou personálního obsazení na pozici mzdové účetní a seznámit RM s aktuálním stavem přepočteného počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Termín: /2015-RADA/ Rada města sdělení vedoucí KTAJ ke kartě pracovního místa mzdové účetní II. ukládá 1. Jiřímu Dytrtovi, starostovi 1. starostovi jako přímému nadřízenému tajemníka zabezpečit přepracování karty pracovního místa mzdové účetní dle přílohy s rozdělením na oblast kompetencí tajemníka, starosty a vedoucí KTAJ Termín: /2015-RADA/ Rada města I. pověřuje 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. objednat zajištění rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti Vencl- Servis Vodovody a kanalizace s.r.o Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" ve výši 9 000,- Kč a zrušením položky " Jamrock nájemné" ve výši ,- Kč a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." ve výši ,- Kč Termín: Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 17/17

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012

USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012 USNESENÍ č. RM 21/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 20.8.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více