Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015"

Transkript

1 16/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č /15, 673/15, 674/15, 241/15, 271/15, 447/15, 55/14, 98/14, 38/14, 732/15, 733/15, 734/15, 621/15, 681/15, 641/15, 653/15, 658/15, 700/15, 715/15, 720/15, 723/15, 761/15, 770/15, 783/15, 584/15, 585/15642/15, 643/15, 645/15, 646/15, 647/15, 650/15, 701/15, 702/15, 704/15, 706/15, 707/15 Městským úřadem 16/2015-RADA/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti TS ŽAMBERK s.r.o., IČ , se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047, zprávu jednatele o činnosti společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014, řádnou účetní závěrku a hospodářský výsledek dosažený společností za rok 2014 dle přílohy a vypořádání hospodářského výsledku společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. za rok 2014 dle předloženého návrhu 16/2015-RADA/ Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk "změna využití pozemku parcč. 354 v k.ú. Žamberk" - změna využití území pro terénní úpravy - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "vodovodní přípojka" na pozemcích parc.č. 3803/2 a 2593/54 v k.ú. Žamberk - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s provedením ohlášeného stavebního záměru "terénní úpravy" na pozemku parc.č. 354 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu o umístění stavby "domovní ČOV AT-6 včetně kanalizační přípojky a vsakovací jímky" na pozemcích parc.č. 1444/1 a 1444/2 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 664/135 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " oplocení" na pozemku parc.č. 2038/14, 2038/20, 3758/20, 3758/22 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu " stavební úpravy objektu školní jídelny č.p. 433" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk Strana 1/17

2 - oznámení Stavebního úřadu Měú Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "přístavba bezbariérové rampy a stavební úpravy objektu muzea" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístavba bezbariérové rampy k objektu městského muzea" na pozemcích parc.č. 918 a 919 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, Zemědělská AGROEKO - rozš. knn" na pozemcích v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci " povolení zásahu v ochranném pásmu památných stromů - 2 ks dubu letního na pozemku parc. č a 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - žádost odboru ZPZE MěÚ Žamberk o sdělení ve věci majetkové a provozní evidence kanalizace pro veřejnou potřebu za rok oznámení odboru ZPZE o zahájení vodoprávního řízení ve věci "vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu obchodní firmy ZEZ Silko s.r.o. do vod povrchových" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk k zásahu v ochranném pásmu památných stromů č ks dub letní na pozemku parc. č. 1683/2 a 1 ks dub letní na pozemku parc.č 1664/5 v rámci akce - přesunutí workoutového hříště" v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nařízení majiteli vodního díla kanalizační stoky AB - pořídit jeho zjednodušenou dokumentaci stavby 16/2015-RADA/ Rada města - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa veřejné ploše za finančním úřadem na pozemku parc.č. 494/19 v k.ú. Žamberk - vjezd na pozemek parc.č. 494/23 v k.ú. Žamberk z důvodu zajištění vjezdu do parkovacího přístřešku - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci nám. Gen. Knopa a ul. Nádražní z důvodu zrušení vyhrazeného parkovacího místa a z důvodu rekonstrukce domu č.p rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Pionýrů, 17. listopadu, Nádražní, Školská, Raisova a Tylova pro umístění optické sítě v rámci akce "Páteřní spoj nádraží - Pionýrů 1330" formou příčného křížení - protlakem a podélným výkopem na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Nádražní - chodník na pozemku parc.č. 3752/3 před č.p. 764 pro umístění předzahrádky u Louis Coffe & bar - stanovení místní úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. II/312, silnice č. II/310, silnici č I/11, silnici I/14, silnici III/31214, místní komunikaci Poplužní cesta, ul. Špitálka, ul. Na Rozárce z důvodu uzavírky silnice II/312 v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/310 po křižovatku se silnicí III/31214 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy a Strana 2/17

3 opatření pro osobní dopravu do 3,5 t a chodce při konání hudebního festivalu JamRock. Žamberk -rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o úplné povolení uzavírky silnice II/312 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy z důvodu konání hudebního festivalu JamRock Žamberk /2015-RADA/ Rada města oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska k realizaci parkoviště v Tyršově ul. na pozemku parc.č. 265, 266, 267 v k.ú. Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/14 na území Potštejn z důvodu realizace stavby " I/14 Potštejn - obec, obnova živičného krytu komunikace" 16/2015-RADA/ Rada města schválit účetní závěrku města Žamberk sestavenou ke dni /2015-RADA/ Rada města zprávu o závěrečném účtu města Žamberk za rok 2014 I 1. schválit celoroční hospodaření města Žamberk a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2014, bez výhrad; 2. schválit plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni , kdy skutečné příjmy celkem po konsolidaci činí : ,01 Kč skutečné výdaje celkem po konsolidaci činí : ,56 Kč financování činí: ,45 Kč 16/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 16/2015-RADA/ Rada města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) Strana 3/17

4 16/2015-RADA/ Rada města plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015, ke dni /2015-RADA/ Rada města informaci o změně názvu a osob oprávněných jednat za MAS ORLICKO, z.s., Žamberk I 1. zrušit usnesení zastupitelstva města Žamberk číslo 05/2015-ZAST/ Zastupitelstvo města 2. schválit poskytnutí individuální dotace MAS ORLICKO, z.s., IČ , Divišova 669, Žamberk, ve výši Kč na Financování hlavní činnosti MAS ORLICKO, z.s. v roce /2015-RADA/ Rada města 1. schválit rozpočtový výhled města Žamberk na roky dle tabulky číslo 1) 2. zrušit akci Komunikace u víceúčelové haly + sjezd z I/11 16/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o navýšení provozního příspěvku v roce 2015 z důvodu spoluúčasti příspěvkové organizace ke grantu poskytnutému Pardubickým krajem. I schválit příspěvkové organizaci Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, zvýšení celkového provozního příspěvku pro rok 2015 o Kč. Provozní příspěvek celkem bude pro rok 2015 činit Kč. 16/2015-RADA/ Rada města plán kontrolní činnosti na rok 2015 předložený odborem FIN na výkon následných veřejnosprávních kontrol čerpání a správnosti vyúčtování příspěvků a dotací vyplacených z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok /2015-RADA/ Rada města výpůjčku na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Strana 4/17

5 Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. 1. starostu 1. podpisem smlouvy ve věci výpůjčky na část pozemku (6 m 2 ) parc.č. 3703/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2496 m 2 v obci a k.ú. Žamberk v období od do k vystavování venkovních květin u provozovny č.p. 66 v Kostelní ulici, Žamberk s podmínkou uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: M.K. Termín: /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Renovace opláštění Tyršovy rozhledny a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky" firmu BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 IČO: /2015-RADA/ Rada města vyhodnocení cenových nabídek na opravy střech na městských objektech. Nejvýhodnější nabídku na výměnu střešní krytiny na Městské knihovně předložila f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu střechy na sever.křídle budovy ZŠ 28. října předložila rovněž f. Miroslav Lux, Pastviny. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na objektu Nádražní č.p. 671 předložila f. Jirásek Letohrad. Nejvýhodnější nabídku na opravu části střechy na budově Nádražní č.p. 22 předložila také f. Jirásek Letohrad II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč na realizaci havarijní opravy střechy na budově Městské knihovny a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I starostu podpisem jednotlivých smluv o dílo 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí Strana 5/17

6 s úpravou sjezdu z pozemku parc.č. 497/1 - zahrada o výměře 1999 m 2 ve vlastnictví žadatele přes pozemky parc.č. 3752/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 144 m 2, parc.č. 3752/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m 2, parc.č. 497/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 12 m 2 ve vlastnictví města vše v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: D.J. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s realizací stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci realizace stavby kanalizační přípojky pro č.p. 482 na pozemku parc.č. 2500/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 325 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatele přes pozemek parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 176 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.B. Termín: /2015-RADA/ Rada města umístění odpadkového koše na psí exkrementy v prostoru pozemku parc.č. 1195/2 (u mostu v Albertově ulici) dle přiložené situace Žadatel: A.CH. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 4 000,- a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním odpadkového koše na psí exkrementy vč. montáže u TS Žamberk, s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města Strana 6/17

7 provedení údržby a opravy lesní cesty v Kněžství dle cenové nabídky P. L. odbor REUP objednáním údržby a opravy lesní cesty v Kněžství u P.L. 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky odbor REÚP provést samostatné poptávkové řízení na stavební objekt 03 "Úprava šatny MŠ", dodávku a montáž dvojích dveří z hlavní chodby budovy čp.433 a úpravu a začištění otvoru pro nové šachetní dveře výtahu tak, aby se realizace těchto částí zakázky provedla během letního uzavření mateřské školy a školní jídelny II vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Rozšíření výdejny jídel v části 1.NP č.p.433 v Žamberku II." podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1. STAPS spol. s r.o., Žamberk 2. STAPOS Lanškroun s.r.o., Lanškroun 3. BROMACH spol. s r.o., Praha 3 4. AGROSTAV akciová společnost, Ústí nad Orlicí 5. Vaspo Vamberk, s.r.o., Vamberk IV. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Marta Kacálková (náhradník Petr Procházka), člen KV (náhradník KV), Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Jaroslava Halbrštátová) 16/2015-RADA/ Rada města schválit Kupní smlouvu s P.H. na část pozemku parc. č. 2593/54 v k.ú. Žamberk dotčenou stavbou "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města vydání č. 12 organizační směrnice OS Směrnice pro tvorbu a využívání sociálního fondu městského úřadu, městské policie a uvolněných zastupitelů města Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Strana 7/17

8 schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s J.K. na dotčenou část pozemku parc. č. 1131/3 v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk". 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s A. a J. A. na dotčenou část pozemku parc. č v k.ú. Žamberk z důvodu stavby "Rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády, Žamberk" 16/2015-RADA/ Rada města schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem z důvodu stavby kanalizační přípojky k ubytovně č.p.997 v ul. Zemědělská v Žamberku na pozemku ve vlastnictví státu (parc. č. 2092/1, k.ú. Žamberk) včetně úhrady paušální úplaty za užívání budoucích služebných pozemků po dobu realizace stavby ve výši 1300,-Kč před podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na akci "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 1. AutoCont CZ a.s., Brněnská 375, Hradec Králové, IČ: AG COM, a.s., Nám.Míru 22, Smiřice, IČ: CSF, s.r.o., Střelecká 672, Hradec Králové, IČ: GAPP SYSTEM, spol. s r.o., Peržílkova 23, Praha 5 - Stodůlky, IČ: Kancelářské stroje s.r.o., Dykova 1068/9, Praha 10, IČ: II. jmenuje komisi pro otevírání, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk" ve složení Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), Ing. Ivan Prchal (náhradník JUDr. Jitka Kubová), Bc. Zdeněk Vanický (náhradník Ing. Martina Řeháková), Mgr. Tomáš Kalous (náhradník Ing. Pavel Zářecký), Vladimír Matějíček (náhradník Lenka Kotzianová) 16/2015-RADA/ Rada města proplacení nákladů na vypracování projektové dokumentace výstavby odpočívadla u cyklostezky Žamberk-Letohrad P.Š. 16/2015-RADA/ Rada města Strana 8/17

9 informaci odboru REUP o plánované opravě litých podlah a obkladů ve školní výdejně jídel při ZŠ 28.října II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: /2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z.Č. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/1 umístěné v 1. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: Z. Č. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši Kč ,- Kč (uhrazení daně + rezerva) z položky "rezerva rozpočtu" Termín: /2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk Strana 9/17

10 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města zařazení návrhu do pořizované změny č. 1 ÚP Žamberk. 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku parc.č. 3754/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 497 m 2 ve vlastnictví města za účelem hydroizolace domu č.p. 174 na pozemku parc.č. 353 ve vlastnictví žadatele s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu a neomezení průjezdnosti komunikace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.D. 16/2015-RADA/ Rada města umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Toto sdělení nezahrnuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk 1. Odbor právního 1. vyhotovením dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dle ustanovení 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve věci umístění stavby optické sítě na pozemcích parc.č. 3758/24 - ost. plocha o výměře 490 m 2, 3766/3 - ost. plocha o výměře 50 m 2, 3766/2 - ost. plocha o výměře 65 m 2, 664/112 - tr. tr. porost o výměře 821 m 2 vedených na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 10/17

11 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data ,dle přílohy starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města darovací smlouvu mezi spol. MADOS MT s.r.o., IČ , se sídlem Lupenice 51 (jako dárcem) a městem Žamberk (jako obdarovaným) starostu podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města zápis z valné hromady spol. Podorlická poliklinika s.r.o 16/2015-RADA/ Rada města započtení vzájemných pohledávek města Žamberk vůči L.P. ve výši Kč odbor FIN provedením tohoto zápočtu 16/2015-RADA/ Rada města žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí o příspěvek za uspořádání Chovatelské přehlídky za rok 2014 odbor PRAV vyzvat žadatele o doplnění žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu č. CQS D-Q1-195/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu 2. smlouvu č. CQS D-I1-109/15 mezi městem Žamberk a CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti, IČ , se sídlem Pod lisem 129/2, Praha - Troja, zast. na základě plné moci Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. o dozorovém auditu Strana 11/17

12 starostu podpisem smluv 16/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení rady města č. 116/2014-RADA/5836 z II. nedoporučuje ZM darovat spoluvlastnický podíl města 51/100 vzhledem k celku na budovách čp. 974,975 postavených na parcele p.č. 530/37 a budově čp.963 postaveném na parcele č. 530/39 v k.ú. Žamberk Bytovému družstvu U Jatek Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.P. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s obcí Líšnice 1. starostu 1. podpisem dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2015 na 8. ročník "Soutěže ve sběru druhotných surovin pro Žamberské školy", a to Základní škole Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, Speciální střední a základní škole Žamberk, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč a Mateřské škole ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro rok 2015 na zájmovou činnost dětí, a to v rámci kapitoly "Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy" uzavřené mezi městem Žamberk a školami: 1. Základní škola Žamberk, 28. října 581, ve výši ,- Kč, 2. Speciální střední a základní škole, Tyršova 214, pro děti ze Speciální základní školy, ve výši ,- Kč, 3. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, ve výši ,- Kč. 4. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244, ve výši 3.000,- Kč 1. starostu 1. podpisem těchto smluv Strana 12/17

13 Termín: /2015-RADA/ Rada města poskytnutí dotací z rozpočtu města Žamberk z dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb" v souladu s přiloženým protokolem I schválit poskytnutí dotací z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 žadatelům, kteří podali žádost do projektů: dotačního programu " Podpora poskytování sociálních služeb", kdy součet jednotlivých dotací poskytnutých jednomu žadateli na stejný účel převyšuje částku ,- Kč 16/2015-RADA/ Rada města výsledky výběrového řízení na dodávku a montáž křídlových vrat hasičské muzeum a ukládá odboru obrany a krizového řízení zpracovat smlouvu o dílo se společností Vrata Novák s.r.o., Dlouhá Ves 16/2015-RADA/ Rada města I. ruší Usnesení č. 14/2015/RADA/767 smlouva o dílo se společností Epimo spol. s r.o 16/2015-RADA/ Rada města Servisní smlouvu na pravidelný servis a revize EZS v IS města se společností Epimo spol. s r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit výstupy z hodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců Městského úřadu tajemníkem MěÚ Žamberk za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách Termín: /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pořízení technologie pro realizaci živého přenosu ze zasedání zastupitelstva města, nabízené firmou Public Stream Strana 13/17

14 16/2015-RADA/ Rada města konání Řezbářského sympozia v prostoru parčíku na Masarykově náměstí 16/2015-RADA/ Rada města organizační tým festivalu Orlická brána 2015 ve složení: Daniel Kubelka, Alena Urbánková, Filip Jedlička, Martin Mimra, Lucie Kluková a Monika Škodová 16/2015-RADA/ Rada města 1. povolení pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od v prostoru kolem rozhledny na Rozárce pro akci Orlická brána 2015 Žadatel: MKP FIDIKO, Nádražní 39, Žamberk 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním Orlické brány 2015 mezi městem Žamberk a Městským kulturním podnikem FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2015-RADA/ Rada města uzavření Městské knihovny Žamberk v termínu /2015-RADA/ Rada města výjimku z počtu dětí ve 3 třídách v MŠ Sluníčko pro školní rok 2013/2014 z 24 na 27 dětí. Žadatel: MŠ Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města odměnu ředitelce Městské knihovny Žamberk období 01-06/2015 ve výši viz. příloha za výkon regionálních funkcí za 16/2015-RADA/ Rada města umístění dvou reklamních poutačů na Svátky dřeva od do na Masarykovo nám. před Mariánský sloup a na prostor před veřejnými WC. Žadatel: Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, Žamberk Strana 14/17

15 16/2015-RADA/ Rada města umístění reklamního poutače o rozměru 1x1 m ( výška 2,4 m) na Masarykovo nám. na dobu 14 dní v měsíci červnu 2015 na sportovní rybolov a prodej ryb. Dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. žadatel: M.P. 16/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod. v areálu Pod Černým lesem - akce Vítaní prázdnin Žadatel: Občanské sdružení CEMA, Nádražní 22, Žamberk 16/2015-RADA/ Rada města Protokol o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí na venkovním sportovním hřišti Základní školy Žamberk, 28. října 581 ze dne a ukládá ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem REUP odstranit závady 16/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání Školské rady při Základní škole Žamberk, Nádražní 743 ze dne /2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 13/2015-RADA/727 ze dne I 1. pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech od 11:00 do 06:00 hodin pro akce Jamrock 2015 Žadatel: L.P. 1. umístění world-folk-country podia "Jam v Zahradě" do lokality na Rozálce od Žadatel: L.P. 2. smlouvu o výpůjčce pozemku dotčeného konáním akce mezi městem Žamberk a L.P. I 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 15/17

16 zápis z jednání Společenství pro dům č.p.1054 a 1055 v Žamberku, U Polikliniky ze dne /2015-RADA/ Rada města oznámení České školní inspekce, Pardubický inspektorát, Rožkova 2432, Pardubice ze dne , o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené na Základní škole Žamberk, Nádražní 743 a zároveň bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743 o opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI a o preventivních opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ČŠI. 16/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje připojení se k projektu Zdravé oči našich dětí, s tím, že budou informováni rodiče o možnosti vyšetření dětí 16/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí 1. se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M.P. 2.se zvláštním užíváním místní komunikace - zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího od do na parkovišti v ulici U Polikliniky v Žamberku Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: O.H. 16/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk přijetí finančních darů od D.H. ve výši 3 000,- Kč pro TS NEON, od České baseballové asociace, Praha 6 ve výši ,- Kč na basebalové hřiště, od J.B.V. s.r.o., Nekoř ve výši ,- Kč na nákup a potisk triček pro členy ZÚ Karate 16/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ Strana 16/17

17 1. předložit členům RM čerpání mzdového limitu MěÚ k v souvislosti se změnou personálního obsazení na pozici mzdové účetní a seznámit RM s aktuálním stavem přepočteného počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Termín: /2015-RADA/ Rada města sdělení vedoucí KTAJ ke kartě pracovního místa mzdové účetní II. ukládá 1. Jiřímu Dytrtovi, starostovi 1. starostovi jako přímému nadřízenému tajemníka zabezpečit přepracování karty pracovního místa mzdové účetní dle přílohy s rozdělením na oblast kompetencí tajemníka, starosty a vedoucí KTAJ Termín: /2015-RADA/ Rada města I. pověřuje 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. objednat zajištění rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti Vencl- Servis Vodovody a kanalizace s.r.o Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" ve výši 9 000,- Kč a zrušením položky " Jamrock nájemné" ve výši ,- Kč a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." ve výši ,- Kč Termín: Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 17/17

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015 Omluveni: Tomáš Ulrich 06/2015-ZAST/131-6. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Zděnku Šebkovou a Ing. Petra Novotného přijato, pro: 17, proti:0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+,

Více

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015 22/2015-RADA/1091-22. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 22/2015-RADA/1092-22. Rada města předložený program jednání RM 22/2015-RADA/1093-22. Rada města informaci tajemníka Měú Žamberk o splněných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Usnesení RM č. 64/2012-RADA/2012 ze dne 18.10.2012

Usnesení RM č. 64/2012-RADA/2012 ze dne 18.10.2012 64/2012-RADA/2808-64. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 64/2012-RADA/2809-64. Rada města předložený program jednání RM 64/2012-RADA/2810-64. Rada města - pozvánku Stavebního úřadu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

PŘÍLOHA Žamberských listů č. 13/2014

PŘÍLOHA Žamberských listů č. 13/2014 PŘÍLOHA Žamberských listů č. 13/2014 Usnesení RM č.107 ze dne 19.06.2014 107/2014-RADA/5249 ověřovatelkou zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou. 107/2014-RADA/5250 předložený program jednání RM. 107/2014-RADA/5251

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014

USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014 USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o příspěvku na změnu vytápění s paní Lenkou Charvátovou, bytem 517

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více