Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika školy Název školy Základní škola a mateřská škola Osvětimany Adresa školy Osvětimany č. 282, PSČ Právní forma IČO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Petr Orlický Zástupkyně ředitele: Mgr. Milena Vaculíková Kontakt tel , mob Mateřská škola: , Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt městys Osvětimany Osvětimany č. 350, Osvětimany tel Školská rada

2 Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt tel Členové školské rady od Jmenovaní zřizovatelem školy Volení pedagogickými pracovníky školy Volení zákonnými zástupci žáků Členové školské rady po změnách Jmenovaní zřizovatelem školy od Volení pedagogickými pracovníky školy, od května 2014 Volení zákonnými zástupci žáků, od února 2014 Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Ivana Borčová Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová, předsedkyně Ing. Marta Brucháčková Ing. Eva Náplavová Petra Hýsková Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Jaroslav Cvek Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová, předsedkyně Ivana Vajčnerová Svatoslav Vašek Monika Vočadlová Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. Ředitel školy se účastnil zasedání školské rady na vyzvání její předsedkyně. Podněty a oznámení školské rady jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Školská rada schválila školní řád, ŠVP a výroční zprávu o činnosti školy. Zástupci ze strany pedagogů informovali na poradách ostatní členy o činnosti a výsledcích školy. Členové jmenovaní zřizovatelem školy setrvávají ve školské radě v tomto složení až do komunálních voleb v říjnu Spolupráce školy s ostatními subjekty a ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu, vyhlášení nejlepších žáků školy, účastní se slavnostního rozloučení v obřadní síni v Osvětimanech, každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. b ) Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany Základní škola poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Vykazuje mnoho aktivit jako např. - vítání prvňáčků při zahájení školního roku, pořádání výtvarných dílniček, oslava Dne dětí, finanční

3 příspěvek na nákup knih do školní knihovny, finanční příspěvek na lyžařský kurz žákům ze 7. třídy. Největší akcí je uspořádání školního plesu, který je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, kterou nacvičují v rámci společenské výchovy v kurzu tance pod vedením p. uč. Uřičářové. c ) Spolupráce s vedením městyse Starosta městyse Osvětimany se každoročně účastní slavnostního zahájení školního roku, připravuje slavnostní pasování žáků 9. tříd a rozloučení se žáky posledního ročníku v obřadní síni městyse Osvětimany. Zde se uskutečnila i beseda žáků 9. třídy s panem místostarostou. Každoročně se dostává navíc nejlepším žákům naší školy přijetí u pana starosty. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro občany městyse tato kulturní vystoupení Vánoční rozjímání, Den matek, vítání občánků, obchůzku na Mikuláše. d ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště se uskutečňuje dle potřeby školy. e ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště, SPC Zlín, OSPOD Probíhala v rámci integrace žáků ZŠ. f ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Výborná práce šachového kroužku přinesla v turnajích řadu vítězství. g) Spolupráce s DPS Osvětimany. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (pečené perníky, drobné dárečky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin. h) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k činnosti a tréninkům prostory tělocvičny školy. 5. Vykonávané činnosti školy Kapacita Základní škola IZO : žáků Mateřská škola IZO : dětí Školní družina IZO : žáků Školní klub IZO : Školní jídelna IZO : jídel 6. Charakteristika školy výkony

4 Ročník Počet tříd (skupin) Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě (skupině) I. stupeň ,4 II. stupeň ,2 Školní družina 1 30 Mateřská škola 1 24 Školní jídelna 120(děti a žáci) 7. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program základního vzdělávání ZŠ a MŠ Osvětimany Číslo jednací V ročnících Počet žáků ŠVP ZV roč. 123 Nabídka volitelných předmětů: 8. ročník Sportovní výchova 9. ročník Sportovní výchova Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky náboženství nepovinný předmět 8. Materiálně-technické vybavení školy Učebny 16 Odborné učebny F a Ch, Př, Vv, školní knihovna, jazyková učebna Učebny pro výuku pracovních činností školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna v přírodě Sportovní zařízení 1 tělocvična, cvičný sál, asfaltové hřiště, hřiště na kopanou, házenou, doskočiště Vybavené učebny audiovizuální a výpočetní technikou 1 počítačová učebna s počítači připojenými na internet, 3 interaktivní tabule, dataprojektor Žákovský nábytek vybavení tříd nastavitelným nábytkem Kabinety jsou vybaveny počítači s připojením na Vybavení kabinetů a sborovny internet, kopírovací stroj ve sborovně a v kanceláři hospodářky Školní družina 1 oddělení, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddělení, Tv, DVD MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, vybavení areálu zahrady 9. Zařízení školního stravování

5 Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci Ostatní (cizí)) strávníci ŠJ úplná Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0,8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 3 2,8 Školní jídelna se zapojila do dvou celorepublikových projektů: Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky. Část II. Údaje o pedagogických pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % 2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdělání 1. ředitel 1 21 M, Z VŠ 2. zástupce ředitele 1 31 Předškolní pedagogika, Čj, Pedagogika pro stř. školy 3. učitelka VŠ VŠ VŠ

6 4. výchovný poradce 1 10 Sociální pedagogika 5. učitel VŠ 6. učitelka 1 26 Učitelství pro ŠMVZP 7. učitelka 0,45 8 studentka VŠ VŠ vychovatelka 0,50 7 studentka VŠ VŠ 8. učitel 1 11 Ov, Rv VŠ 9 učitelka 0,86 32 Čj, Ov VŠ 10. učitelka VŠ 11. vychovatelka 0,7 22 Vychovatelství, Učitelství pro MŠ 12. učitel 1 8 Elektronika a informatika 13. ved.učitelka MŠ 1 31 Vychovatelství Učitelství pro MŠ 14. učitelka MŠ 1 17 Speciální pedagogika 15. učitelka 1 10 Pp, Z VŠ 16. učitelka 1 4 Bio, M pro stř. školy VŠ VŠ SPgŠ VŠ SPgŠ VŠ VŠ 17. učitelka 1 13 Bio, M pro stř. školy VŠ Vysvětlivky k řádku 17: Za Mgr. Soňu Černou, která nastoupila na mateřskou dovolenou, vykonávala zástup Mgr. Lenka Pavelková. Věkové složení učitelů Věkové rozmezí učitelé muži ženy Do 29 let let let 1 5 Nad 50 let 1 4 Důchodci - - Celkem 4 13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Jméno, příjmení Borčová Ivana Název vzdělávací akce Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ

7 Kocková Martina Kusák Radek Kusák Radek Orlický Petr Orlický Petr Vaculíková Milena Vaculíková Milena Vavrušová Lenka Výuka AJ na 1. stupni Finanční vzdělávání - Velehrad Finanční vzdělávání - Chrudim Finanční vzdělávání - Velehrad Erasmus - Zlín ŠVP - Zlín Legislava ve školství Matematika v běžném životě podle prof. Hejného Vzdělávání v rámci metodik bylo zaměřeno na efektivní metody výuky pravopisu na 1. stupni a užívání matematiky v běžném životě. Podnětné poznatky z nich byly předány ústní i písemnou formou ostatním vyučujícím na 1. stupni. Semináře anglického jazyka byly směřovány k metodám výuky jazyka na 1. stupni. Na schůzkách výchovného poradce byla věnována pozornost sestavování a vyhodnocování individuálních plánů, setkání metodiků prevence upozornilo na důležité jevy, na které je třeba se zaměřit v chování žáků. V letošním školním roce bylo sice zastoupení vyučujících v DVPP nižší než v minulých letech, ale v nastávajícím školním roce 2014/2015 čeká všechny pedagogy nové vzdělávání v rámci projektu Tablety do škol v rozsahu 30 hodin, dále výjezdní akce formou tzv. Zážitkové školy pro žáky a třídní učitele v měsíci září, pokračování v projektu Zlepšení podmínek pro výuku v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Škola se zapojila do DVPP s ohledem na odbornost a potřeby jednotlivých vyučujících, také podle nabídek. Plán DVPP stanovuje oblasti pro výběr vzdělávacích akcí, je sestavován v září, doplňován v pololetí, ale i v průběhu školního roku podle nabídek. Podléhá schválení ředitele školy a vyhodnocován je v září dalšího školního roku. 3. Školní družina, školní klub Zařízení Počet oddělení skupin Počet dětí Počet vychovatelů ŠD ŠK Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 hospodářka 0,9 1 školník, topič 1,0 + 0,3 3 uklizečky 3 x 1

8 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2013/ 2014 Ročník Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno slovně Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem za školu Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 16 nižší ročník 0 Celkem 16 Školní rok 2013/14 Gymnázia SŠ SOU a SOŠ SPUŠ 4 leté studium 8 leté studium Počet žáků

9 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Název školy Přijato Gymnázium Uherské Hradiště 1 Gymnázium Staré Město 1 Střední škola letecká Kunovice 1 Střední škola Mesit Uh. Hradiště 1 Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická Kyjov 1 Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 2 Uh. Hradiště Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 5 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště 3 Střední odborná škola a střední odborné učiliště automobilní Kyjov 1 3. Výchovná opatření NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Pochvaly 1. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování

10 Celkem pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování Celkem Nejčastější důvody udělení uvedených výchovných opatření: za neplnění školních povinností, za neomluvené hodiny za nedostatečnou přípravu na vyučování, za nevhodné chování. Pochvaly za 1. a 2. pololetí 2013/2014 Třída Počet Žákům byly uděleny pochvaly zápisem do katalogového listu, prostřednictvím pochvalného listu nebo věcným darem v závěru roku za: dosažení vyznamenání, účast v olympiádách a soutěžích,

11 úspěchy sportovní a vědomostní, pomoc spolužákům a práci pro třídu, svědomité plnění svěřených úkolů, sběr papíru, reprezentaci školy, přípravu školních akcí a za veřejná vystoupení. Část IV. Rozhodnutí ředitele 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 : Zapsaní do 1. třídy 2013 Část V. Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 spec. pedagogika VŠ 2. Problematika výchovného poradenství : Výchovné poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce výchovné poradkyně, která se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti :

12 - spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků, - směrování profesní orientace žáků, - poradenská činnost pro žáky i rodiče, - kontakt s PPP, SVP HELP. Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. I letos měli žáci možnost podávat dvě přihlášky. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti se zaměřením na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Žákům jsme umožnili individuální účast na burze středních škol ve Zlíně. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti. Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 mohl uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat dvě přihlášky. Uchazeči podávali přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou měli zájem. Nepředkládali je prostřednictvím základní školy. Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložili tzv. zápisový lístek. Za přihlášky na střední školy tzv. veřejné školy (tj. školy, jež jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) žáci poplatky neplatili. 3. Individuální integrace Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči 1. 3 Tělesné postižení - 0 S vývojovými poruchami chování - 0 Žáci se spec. vzděl. potřebami 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 16 (7 integr.) Péče o integrované a talentované děti: Žáci, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení jsou posíláni k vyšetření do PPP a na základě vyšetření zařazováni do reedukační péče. Na prvním a druhém stupni spadají žáci do kompetence speciálního pedagoga, všichni učitelé jsou seznámeni s

13 problematikou péče o tyto žáky. Žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán se vypracovává na základě vyšetření PPP. Zákonní zástupci žáka se seznámí s individuálním vzdělávacím plánem a zavazují se v rámci svých možností na plnění stanovených úkolů společně s pedagogickým pracovníkem. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při městského úřadu v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích se můžeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných žáků jsme věnovali zvýšenou péči i žákům integrovaným, ať už z důvodu vývojových poruch učení, nebo i znevýhodnění zdravotního a sociálního. Integrovaní žáci navštěvují dyslektický kabinet a žáci s poruchou řeči mají možnost navštěvovat logopedický kroužek. Pracovnice PPP v Uh. Hradišti vykonávají kontrolu nad vypracovanými individuálními plány a aktuálním stavem integrovaných žáků. 5. Hodnocení práce ve školní družině Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. Za školní družinu byl vybírán poplatek 500,-Kč za dítě na celý školní rok. Zájmové vzdělávání probíhalo podle ŠVP v daných formách a zájmových oblastech, bylo rozděleno do měsíčních plánů uvedených v tematickém plánu pro daný školní rok. Činnost ve školní družině byla zaměřena na odpočinek, rekreační a zájmovou činnost a přípravu na vyučování. Školní družinu navštěvovaly děti z třídy, starší děti předávaly zkušenosti a dovednosti mladším, učily se navzájem respektovat jeden druhého. K oblíbeným činnostem patřily sportovní činnosti, soutěže, didaktické hry, pohybové hry a výtvarná výchova. I v tomto školním roce se žáci školní družiny zúčastnili výtvarných a sportovních soutěží, které byly pořádány v rámci okrsku školních družin. V naší škole jsme pro okolní družiny uspořádali literárně-dramatickou přehlídku, na které se naše děti předvedly s pohádkou O koblížkovi. Z uskutečněných akcí se dětem líbila drakiáda, vánoční dílničky a Den čarodějnic. 6. Hodnocení práce ve školním klubu Školní klub (ŠK) ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 62 zapsaných dětí. Děti pobývaly ve ŠK v čase do odjezdu autobusů, ve volných hodinách a při čekání na zájmové kroužky. Školní klub provozoval činnost ráno a odpoledne. Ranní byl určen dětem prvního i druhého stupně a začínal v 7 hodin ráno, do odpoledního klubu chodí žáci druhého stupně, ale i děti od třetí třídy, které nebyly přijaty z důvodu kapacity do školní družiny. Začátek i konec odpoledního klubu vycházel z rozvrhu tříd dětí, které ŠK navštěvovaly. Školní klub organizoval pro žáky pravidelnou činnost, dále pořádal příležitostné akce, nabízel spontánní aktivity, umožňoval odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost zahrnovala organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Mezi příležitostné akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby, patří pořádání vystoupení pro veřejnost, slavnosti a víkendové akce. Mezi nejvýznamnější akce ŠK patřily Halloween, Valentýn a třídenní návštěva Filmového

14 festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. S několika představeními žáci vystoupili u příležitosti Dne matek a ve Vánočním rozjímání. 7. Hodnocení práce v mateřské škole Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo MŠ 24 dětí (12 děvčat a 12 chlapců). Provoz v MŠ zajišťují 3 zaměstnankyně vedoucí učitelka V. Rusňáková, učitelka L. Chaloupková a školnice L. Náplavová. Do 1. třídy odešlo 5 dětí (J. Touš, T. Maňák, K. Maňáková, J. Kolaja a A. Struhová). V květnu při zápisu dětí do MŠ bylo přijato 8 nových dětí. Veškeré činnosti v MŠ byly plánovány v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), ze kterého vycházejí měsíční a týdenní plány činností. Cílem ŠVP je vytvořit co nejpříznivější podmínky pro osobu, emocionální a fyziologický rozvoj dětí, vhodnými formami seznamovat děti s místními lidovými tradicemi, zapojovat je do veřejného dění v obci a zařazovat aktivity s ekologickým zaměřením (proběhl sběr papíru a nebezpečného odpadu). Dále se rozvíjela spolupráce se ZŠ a okolními MŠ (společné návštěvy, divadla, olympiády, pěvecké a recitační akce, veřejná vystoupení). Společně s rodiči proběhlo několik kulturních akcí, dílniček a setkání. Po celý rok probíhal v MŠ kroužek výuky AJ, logopedická prevence, pokračovalo se v projektu Zdravé zoubky, děti navštívily několik loutkových představení s výchovnou tématikou, účastnily se vítání občánků a svým vystoupením a svými dárečky potěšily seniory v DPS. O činnosti byli pravidelně informováni rodiče a veřejnost prostřednictvím nástěnek, propagačních materiálů, webových stránek MŠ, Zpravodaje a fotografií. Část V. Jiné významné výchovné a vzdělávací aktivity školy 1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Vyučující Počet žáků 1. Angličtina, 1. ročník Lic. Kocková Martina 7 2. Angličtina, 2. ročník Lic. Kocková Martina 8 3. Dyslektický a logopedický kroužek, Mgr. Knápková Alena 9 1., 3., 4., 5., 6. ročník 4. Florbal, ročník Ing. Václav Pícha 7 5. Florbal, ročník Mgr. Tomáš Sedláček Fyzikální kroužek,7. ročník Mgr. Lenka Oulehlová 7 7. Hra na zobcovou flétnu, ročník Mgr. Jaroslav Cvek Matematický kroužek, ročník Ing. Václav Pícha Pohybové aktivity, ročník Mgr. Jana Brzicová 8

15 10. Sportovní kroužek, ročník Mgr. Lenka Vavrušová Šachový kroužek Lubomír Macků Vaření a výtvarničení Mgr. Milena Vaculíková Výtvarný kroužek, ročník Mgr. Ivana Borčová 8 2. Dopravní a plavecká výchova V rámci dopravní výchovy se uskutečnila výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti pro žáky 4. třídy. V teoretické části výuky se žáci seznámili s dopravními předpisy ve specializované učebně, praktická část výuky probíhala v červnu na dopravním hřišti v reálném prostředí křižovatek se světelnou signalizací. V červnu absolvovali žáci závěrečné testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. V dubnu proběhla na školním hřišti tradiční jízda zručnosti za účasti žáků zejména z 1. stupně. Výuka plavecké výchova se v tomto školním roce neuskutečnila z důvodu rekonstrukce bazénu ve Vřesovicích. 3. Olympiády, soutěže a přehlídky, projekty ve školním roce 2013/2014 Název soutěže, olympiády Školní kolo počet žáků, ročník Okresní kolo počet žáků, ročník Krajské kolo počet žáků Vyučující Literární soutěž B. B. Buchlovana Vaculíková Milena Olympiáda z Čj Vaculíková Milena Recitační soutěž 27 okrskové 5 - vyučující 1. stupně Olympiáda z Aj Brzicová Jana Zeměpisná olympiáda Oulehlová Pythagoriáda Pícha Výtvarná soutěž Na toulkách přírodou Borčová Zazpívej, slavíčku Cvek Jaroslav Liter.- dramatická přehlídka ŠD Hurdesová Dana Jízda zručnosti vyučující 1. stupně

16 Turnaj v přehazované 8 Borčová Štafetový pohár Vavrušová Lenka Turnaj ve florbale Kusák Radek Turnaj ve florbale ŠD Turnaj ve fotbale ŠD Hurdesová Dana 10 - Hurdesová Dana 4. Výsledky testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníku v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Předměty 3. ročník Úspěšnost % Český jazyk 74,5 Matematika 69,3 Anglický jazyk 69 Člověk a svět 61,5 Předmět 5. ročník Úspěšnost % Český jazyk 62 Matematika 65,1 Anglický jazyk 57,5 Člověk a svět 74 Předmět 7. ročník Úspěšnost % Český jazyk 85,4 Matematika 42,8 Anglický jazyk 69,7 Fyzika 45,5 Biologie 68,9 Předmět 9. ročník Úspěšnost

17 Český jazyk 59,9 Matematika 35,7 Anglický jazyk 53,6 Fyzika 61,9 Biologie 56,2 Chemie 44,2 5. Další aktivity K aktivitám, na které se žáci těší, patří projektová činnost. Dominantní roli v nich mají učební aktivity žáků, ve kterých získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce. Projekty mají formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti k vytvoření nějakého výrobku. Projektovou činností podporujeme zdravé soutěžení, vzájemnou spolupráci žáků, motivujeme je a vnášíme do každodenního života školy kromě nových poznatků také hru a zábavu. Od pokračujeme v projektu s názvem Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Do vzdělávání v této oblasti se zapojili 4 pedagogové, z toho nově dva. Ukončení projektu se předpokládá v březnu Zapojili jsme se do dvouletého projektu Finanční gramotnost. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Z naší školy byli proškolení dva vyučující, aby mohli získané vědomosti aplikovat ve výuce finanční gramotnosti, která je součástí ŠVP. Na konci školního roku proběhly dva školní projekty s danou tematikou pro žáky 2. stupně. Část VI. Závěr výroční zprávy 1. Za všemi realizovanými projekty a akcemi (viz přehled akcí v příloze) stojí důkladná příprava a kvalitní spolupráce celého učitelského sboru. O těchto informujeme veřejnost na webových stránkách školy. Poděkování patří všem, kteří naši školu podporují, pomáhají nám a váží si naší práce. A to především městysu Osvětimany, Sdružení rodičů, vedoucím kroužků z řad rodičů a ostatním přátelům školy. 2. V měsíci červnu proběhlo v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání tzv. Testování žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji, a to elektronickou formou. Bylo určeno pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd. Výstupy z měření budou vyhodnoceny v metodických sdruženích a využity jako zpětná vazba pro učitele a žáky, pro posouzení skutečného přínosu školy, ale i jednotlivých vyučujících k žákovu učení, pro získání zpětné vazby při reformních

18 aktivitách a změnách zaváděných do školského systému. 3. Učíme naše žáky pomáhat potřebným, a proto jsme se zapojili do sběru plastových víček pro Šimonka nemocného svalovou dystrofií. V květnu děti a zaměstnanci školy přispěli zakoupením žlutých kytiček na sbírkový účet Lize proti rakovině a na podporu onkologického výzkumu částkou 1000 Kč. Podpořili jsme také Nemocnici v Kyjově a věnovali jsme ze sbírky částku Kč dětem na oddělení Dětského centra, které jsme si s několika žáky při jeho návštěvě prohlédli. Finanční dar bude použit na zabezpečení zážitkových aktivit, a to výletu batoláčků vlakem a výlet do ZOO koutku v Hodoníně. Věříme, že i tyto drobné příspěvky, pomoc jednomu člověku nebo třeba několika lidem může zlepšit jejich situaci. Chceme být tím malým světýlkem pro ostatní, a to znamená být dobrým příkladem, povzbuzovat, umět poradit a pomoct. 4. Žáci se také zapojili do mnoha soutěží sportovních i vědomostních. Významný byl úspěch Nicolety Hradilové, které se podařilo v okresním kole olympiády z anglického jazyka získat 2. místo. Žáci 2. stupně se zapojili do olympiády z českého jazyka, zeměpisu a soutěže Zlatý list v ZŠ v Polešovicích. Pochvalme i naše šachisty, kteří si vybojovali ve Starém Městě postup na lednové krajské kolo v přeboru škol ve Zlíně. Tady skončili na pěkném 7. místě. 5. Před rokem se nám podařilo založit novou tradici spolupráce, a to se ZŠ Velehrad. Jedná se o společnou přehlídku z těch nejlepších absolventských prací žáků 9. ročníků, která se letos v červnu uskutečnila v naší škole. Absolventské práce jsou vlastně konečným výstupem deváťáků ze základní školy, završením jejich devítiletého snažení a učení. A i letos deváťáci překvapili nejen výběrem zajímavých témat, ale také úrovní vlastních výstupů. 6. Ke zlepšení materiální vybavenosti přispěly nové šatní skřínky, které byly pořízeny v nákladu téměř Kč. Výsledky školní ankety žáků a užívání skříněk ukázaly, že jsou žáci s novým vybavením velmi spokojeni a v šatnách zachovávají větší pořádek. Nová jazyková učebna byla na začátku školního roku dovybavena počítači. V areálu zahrady školy se od měsíce března prováděla revitalizace zeleně, při níž došlo k vykácení některých stromů, odstranění náletových porostů a následně k výsadbě nových dřevin a bylin na zahradě školy, školním hřišti a školním pozemku. I v tomto školním roce všechny naše snahy vedly ke zkvalitňování podmínek výuky a zlepšování prostředí školy. Mgr. Petr Orlický Osvětimany ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1 Obsah 1 Základní charakteristika

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2012/2013 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více