Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika školy Název školy Základní škola a mateřská škola Osvětimany Adresa školy Osvětimany č. 282, PSČ Právní forma IČO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Petr Orlický Zástupkyně ředitele: Mgr. Milena Vaculíková Kontakt tel , mob Mateřská škola: , Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt městys Osvětimany Osvětimany č. 350, Osvětimany tel Školská rada

2 Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt tel Členové školské rady od Jmenovaní zřizovatelem školy Volení pedagogickými pracovníky školy Volení zákonnými zástupci žáků Členové školské rady po změnách Jmenovaní zřizovatelem školy od Volení pedagogickými pracovníky školy, od května 2014 Volení zákonnými zástupci žáků, od února 2014 Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Ivana Borčová Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová, předsedkyně Ing. Marta Brucháčková Ing. Eva Náplavová Petra Hýsková Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Jaroslav Cvek Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová, předsedkyně Ivana Vajčnerová Svatoslav Vašek Monika Vočadlová Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. Ředitel školy se účastnil zasedání školské rady na vyzvání její předsedkyně. Podněty a oznámení školské rady jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Školská rada schválila školní řád, ŠVP a výroční zprávu o činnosti školy. Zástupci ze strany pedagogů informovali na poradách ostatní členy o činnosti a výsledcích školy. Členové jmenovaní zřizovatelem školy setrvávají ve školské radě v tomto složení až do komunálních voleb v říjnu Spolupráce školy s ostatními subjekty a ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu, vyhlášení nejlepších žáků školy, účastní se slavnostního rozloučení v obřadní síni v Osvětimanech, každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. b ) Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany Základní škola poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Vykazuje mnoho aktivit jako např. - vítání prvňáčků při zahájení školního roku, pořádání výtvarných dílniček, oslava Dne dětí, finanční

3 příspěvek na nákup knih do školní knihovny, finanční příspěvek na lyžařský kurz žákům ze 7. třídy. Největší akcí je uspořádání školního plesu, který je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, kterou nacvičují v rámci společenské výchovy v kurzu tance pod vedením p. uč. Uřičářové. c ) Spolupráce s vedením městyse Starosta městyse Osvětimany se každoročně účastní slavnostního zahájení školního roku, připravuje slavnostní pasování žáků 9. tříd a rozloučení se žáky posledního ročníku v obřadní síni městyse Osvětimany. Zde se uskutečnila i beseda žáků 9. třídy s panem místostarostou. Každoročně se dostává navíc nejlepším žákům naší školy přijetí u pana starosty. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro občany městyse tato kulturní vystoupení Vánoční rozjímání, Den matek, vítání občánků, obchůzku na Mikuláše. d ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště se uskutečňuje dle potřeby školy. e ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště, SPC Zlín, OSPOD Probíhala v rámci integrace žáků ZŠ. f ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Výborná práce šachového kroužku přinesla v turnajích řadu vítězství. g) Spolupráce s DPS Osvětimany. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (pečené perníky, drobné dárečky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin. h) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k činnosti a tréninkům prostory tělocvičny školy. 5. Vykonávané činnosti školy Kapacita Základní škola IZO : žáků Mateřská škola IZO : dětí Školní družina IZO : žáků Školní klub IZO : Školní jídelna IZO : jídel 6. Charakteristika školy výkony

4 Ročník Počet tříd (skupin) Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě (skupině) I. stupeň ,4 II. stupeň ,2 Školní družina 1 30 Mateřská škola 1 24 Školní jídelna 120(děti a žáci) 7. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program základního vzdělávání ZŠ a MŠ Osvětimany Číslo jednací V ročnících Počet žáků ŠVP ZV roč. 123 Nabídka volitelných předmětů: 8. ročník Sportovní výchova 9. ročník Sportovní výchova Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky náboženství nepovinný předmět 8. Materiálně-technické vybavení školy Učebny 16 Odborné učebny F a Ch, Př, Vv, školní knihovna, jazyková učebna Učebny pro výuku pracovních činností školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna v přírodě Sportovní zařízení 1 tělocvična, cvičný sál, asfaltové hřiště, hřiště na kopanou, házenou, doskočiště Vybavené učebny audiovizuální a výpočetní technikou 1 počítačová učebna s počítači připojenými na internet, 3 interaktivní tabule, dataprojektor Žákovský nábytek vybavení tříd nastavitelným nábytkem Kabinety jsou vybaveny počítači s připojením na Vybavení kabinetů a sborovny internet, kopírovací stroj ve sborovně a v kanceláři hospodářky Školní družina 1 oddělení, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddělení, Tv, DVD MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, vybavení areálu zahrady 9. Zařízení školního stravování

5 Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci Ostatní (cizí)) strávníci ŠJ úplná Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0,8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 3 2,8 Školní jídelna se zapojila do dvou celorepublikových projektů: Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky. Část II. Údaje o pedagogických pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % 2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdělání 1. ředitel 1 21 M, Z VŠ 2. zástupce ředitele 1 31 Předškolní pedagogika, Čj, Pedagogika pro stř. školy 3. učitelka VŠ VŠ VŠ

6 4. výchovný poradce 1 10 Sociální pedagogika 5. učitel VŠ 6. učitelka 1 26 Učitelství pro ŠMVZP 7. učitelka 0,45 8 studentka VŠ VŠ vychovatelka 0,50 7 studentka VŠ VŠ 8. učitel 1 11 Ov, Rv VŠ 9 učitelka 0,86 32 Čj, Ov VŠ 10. učitelka VŠ 11. vychovatelka 0,7 22 Vychovatelství, Učitelství pro MŠ 12. učitel 1 8 Elektronika a informatika 13. ved.učitelka MŠ 1 31 Vychovatelství Učitelství pro MŠ 14. učitelka MŠ 1 17 Speciální pedagogika 15. učitelka 1 10 Pp, Z VŠ 16. učitelka 1 4 Bio, M pro stř. školy VŠ VŠ SPgŠ VŠ SPgŠ VŠ VŠ 17. učitelka 1 13 Bio, M pro stř. školy VŠ Vysvětlivky k řádku 17: Za Mgr. Soňu Černou, která nastoupila na mateřskou dovolenou, vykonávala zástup Mgr. Lenka Pavelková. Věkové složení učitelů Věkové rozmezí učitelé muži ženy Do 29 let let let 1 5 Nad 50 let 1 4 Důchodci - - Celkem 4 13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Jméno, příjmení Borčová Ivana Název vzdělávací akce Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ

7 Kocková Martina Kusák Radek Kusák Radek Orlický Petr Orlický Petr Vaculíková Milena Vaculíková Milena Vavrušová Lenka Výuka AJ na 1. stupni Finanční vzdělávání - Velehrad Finanční vzdělávání - Chrudim Finanční vzdělávání - Velehrad Erasmus - Zlín ŠVP - Zlín Legislava ve školství Matematika v běžném životě podle prof. Hejného Vzdělávání v rámci metodik bylo zaměřeno na efektivní metody výuky pravopisu na 1. stupni a užívání matematiky v běžném životě. Podnětné poznatky z nich byly předány ústní i písemnou formou ostatním vyučujícím na 1. stupni. Semináře anglického jazyka byly směřovány k metodám výuky jazyka na 1. stupni. Na schůzkách výchovného poradce byla věnována pozornost sestavování a vyhodnocování individuálních plánů, setkání metodiků prevence upozornilo na důležité jevy, na které je třeba se zaměřit v chování žáků. V letošním školním roce bylo sice zastoupení vyučujících v DVPP nižší než v minulých letech, ale v nastávajícím školním roce 2014/2015 čeká všechny pedagogy nové vzdělávání v rámci projektu Tablety do škol v rozsahu 30 hodin, dále výjezdní akce formou tzv. Zážitkové školy pro žáky a třídní učitele v měsíci září, pokračování v projektu Zlepšení podmínek pro výuku v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Škola se zapojila do DVPP s ohledem na odbornost a potřeby jednotlivých vyučujících, také podle nabídek. Plán DVPP stanovuje oblasti pro výběr vzdělávacích akcí, je sestavován v září, doplňován v pololetí, ale i v průběhu školního roku podle nabídek. Podléhá schválení ředitele školy a vyhodnocován je v září dalšího školního roku. 3. Školní družina, školní klub Zařízení Počet oddělení skupin Počet dětí Počet vychovatelů ŠD ŠK Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 hospodářka 0,9 1 školník, topič 1,0 + 0,3 3 uklizečky 3 x 1

8 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2013/ 2014 Ročník Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno slovně Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem za školu Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 16 nižší ročník 0 Celkem 16 Školní rok 2013/14 Gymnázia SŠ SOU a SOŠ SPUŠ 4 leté studium 8 leté studium Počet žáků

9 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Název školy Přijato Gymnázium Uherské Hradiště 1 Gymnázium Staré Město 1 Střední škola letecká Kunovice 1 Střední škola Mesit Uh. Hradiště 1 Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická Kyjov 1 Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 2 Uh. Hradiště Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 5 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště 3 Střední odborná škola a střední odborné učiliště automobilní Kyjov 1 3. Výchovná opatření NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Pochvaly 1. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování

10 Celkem pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování Celkem Nejčastější důvody udělení uvedených výchovných opatření: za neplnění školních povinností, za neomluvené hodiny za nedostatečnou přípravu na vyučování, za nevhodné chování. Pochvaly za 1. a 2. pololetí 2013/2014 Třída Počet Žákům byly uděleny pochvaly zápisem do katalogového listu, prostřednictvím pochvalného listu nebo věcným darem v závěru roku za: dosažení vyznamenání, účast v olympiádách a soutěžích,

11 úspěchy sportovní a vědomostní, pomoc spolužákům a práci pro třídu, svědomité plnění svěřených úkolů, sběr papíru, reprezentaci školy, přípravu školních akcí a za veřejná vystoupení. Část IV. Rozhodnutí ředitele 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 : Zapsaní do 1. třídy 2013 Část V. Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 spec. pedagogika VŠ 2. Problematika výchovného poradenství : Výchovné poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce výchovné poradkyně, která se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti :

12 - spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků, - směrování profesní orientace žáků, - poradenská činnost pro žáky i rodiče, - kontakt s PPP, SVP HELP. Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. I letos měli žáci možnost podávat dvě přihlášky. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas měla beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti se zaměřením na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Žákům jsme umožnili individuální účast na burze středních škol ve Zlíně. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti. Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 mohl uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat dvě přihlášky. Uchazeči podávali přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou měli zájem. Nepředkládali je prostřednictvím základní školy. Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložili tzv. zápisový lístek. Za přihlášky na střední školy tzv. veřejné školy (tj. školy, jež jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) žáci poplatky neplatili. 3. Individuální integrace Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči 1. 3 Tělesné postižení - 0 S vývojovými poruchami chování - 0 Žáci se spec. vzděl. potřebami 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 16 (7 integr.) Péče o integrované a talentované děti: Žáci, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení jsou posíláni k vyšetření do PPP a na základě vyšetření zařazováni do reedukační péče. Na prvním a druhém stupni spadají žáci do kompetence speciálního pedagoga, všichni učitelé jsou seznámeni s

13 problematikou péče o tyto žáky. Žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán se vypracovává na základě vyšetření PPP. Zákonní zástupci žáka se seznámí s individuálním vzdělávacím plánem a zavazují se v rámci svých možností na plnění stanovených úkolů společně s pedagogickým pracovníkem. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při městského úřadu v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích se můžeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných žáků jsme věnovali zvýšenou péči i žákům integrovaným, ať už z důvodu vývojových poruch učení, nebo i znevýhodnění zdravotního a sociálního. Integrovaní žáci navštěvují dyslektický kabinet a žáci s poruchou řeči mají možnost navštěvovat logopedický kroužek. Pracovnice PPP v Uh. Hradišti vykonávají kontrolu nad vypracovanými individuálními plány a aktuálním stavem integrovaných žáků. 5. Hodnocení práce ve školní družině Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. Za školní družinu byl vybírán poplatek 500,-Kč za dítě na celý školní rok. Zájmové vzdělávání probíhalo podle ŠVP v daných formách a zájmových oblastech, bylo rozděleno do měsíčních plánů uvedených v tematickém plánu pro daný školní rok. Činnost ve školní družině byla zaměřena na odpočinek, rekreační a zájmovou činnost a přípravu na vyučování. Školní družinu navštěvovaly děti z třídy, starší děti předávaly zkušenosti a dovednosti mladším, učily se navzájem respektovat jeden druhého. K oblíbeným činnostem patřily sportovní činnosti, soutěže, didaktické hry, pohybové hry a výtvarná výchova. I v tomto školním roce se žáci školní družiny zúčastnili výtvarných a sportovních soutěží, které byly pořádány v rámci okrsku školních družin. V naší škole jsme pro okolní družiny uspořádali literárně-dramatickou přehlídku, na které se naše děti předvedly s pohádkou O koblížkovi. Z uskutečněných akcí se dětem líbila drakiáda, vánoční dílničky a Den čarodějnic. 6. Hodnocení práce ve školním klubu Školní klub (ŠK) ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 62 zapsaných dětí. Děti pobývaly ve ŠK v čase do odjezdu autobusů, ve volných hodinách a při čekání na zájmové kroužky. Školní klub provozoval činnost ráno a odpoledne. Ranní byl určen dětem prvního i druhého stupně a začínal v 7 hodin ráno, do odpoledního klubu chodí žáci druhého stupně, ale i děti od třetí třídy, které nebyly přijaty z důvodu kapacity do školní družiny. Začátek i konec odpoledního klubu vycházel z rozvrhu tříd dětí, které ŠK navštěvovaly. Školní klub organizoval pro žáky pravidelnou činnost, dále pořádal příležitostné akce, nabízel spontánní aktivity, umožňoval odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost zahrnovala organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Mezi příležitostné akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby, patří pořádání vystoupení pro veřejnost, slavnosti a víkendové akce. Mezi nejvýznamnější akce ŠK patřily Halloween, Valentýn a třídenní návštěva Filmového

14 festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. S několika představeními žáci vystoupili u příležitosti Dne matek a ve Vánočním rozjímání. 7. Hodnocení práce v mateřské škole Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo MŠ 24 dětí (12 děvčat a 12 chlapců). Provoz v MŠ zajišťují 3 zaměstnankyně vedoucí učitelka V. Rusňáková, učitelka L. Chaloupková a školnice L. Náplavová. Do 1. třídy odešlo 5 dětí (J. Touš, T. Maňák, K. Maňáková, J. Kolaja a A. Struhová). V květnu při zápisu dětí do MŠ bylo přijato 8 nových dětí. Veškeré činnosti v MŠ byly plánovány v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), ze kterého vycházejí měsíční a týdenní plány činností. Cílem ŠVP je vytvořit co nejpříznivější podmínky pro osobu, emocionální a fyziologický rozvoj dětí, vhodnými formami seznamovat děti s místními lidovými tradicemi, zapojovat je do veřejného dění v obci a zařazovat aktivity s ekologickým zaměřením (proběhl sběr papíru a nebezpečného odpadu). Dále se rozvíjela spolupráce se ZŠ a okolními MŠ (společné návštěvy, divadla, olympiády, pěvecké a recitační akce, veřejná vystoupení). Společně s rodiči proběhlo několik kulturních akcí, dílniček a setkání. Po celý rok probíhal v MŠ kroužek výuky AJ, logopedická prevence, pokračovalo se v projektu Zdravé zoubky, děti navštívily několik loutkových představení s výchovnou tématikou, účastnily se vítání občánků a svým vystoupením a svými dárečky potěšily seniory v DPS. O činnosti byli pravidelně informováni rodiče a veřejnost prostřednictvím nástěnek, propagačních materiálů, webových stránek MŠ, Zpravodaje a fotografií. Část V. Jiné významné výchovné a vzdělávací aktivity školy 1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Vyučující Počet žáků 1. Angličtina, 1. ročník Lic. Kocková Martina 7 2. Angličtina, 2. ročník Lic. Kocková Martina 8 3. Dyslektický a logopedický kroužek, Mgr. Knápková Alena 9 1., 3., 4., 5., 6. ročník 4. Florbal, ročník Ing. Václav Pícha 7 5. Florbal, ročník Mgr. Tomáš Sedláček Fyzikální kroužek,7. ročník Mgr. Lenka Oulehlová 7 7. Hra na zobcovou flétnu, ročník Mgr. Jaroslav Cvek Matematický kroužek, ročník Ing. Václav Pícha Pohybové aktivity, ročník Mgr. Jana Brzicová 8

15 10. Sportovní kroužek, ročník Mgr. Lenka Vavrušová Šachový kroužek Lubomír Macků Vaření a výtvarničení Mgr. Milena Vaculíková Výtvarný kroužek, ročník Mgr. Ivana Borčová 8 2. Dopravní a plavecká výchova V rámci dopravní výchovy se uskutečnila výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti pro žáky 4. třídy. V teoretické části výuky se žáci seznámili s dopravními předpisy ve specializované učebně, praktická část výuky probíhala v červnu na dopravním hřišti v reálném prostředí křižovatek se světelnou signalizací. V červnu absolvovali žáci závěrečné testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. V dubnu proběhla na školním hřišti tradiční jízda zručnosti za účasti žáků zejména z 1. stupně. Výuka plavecké výchova se v tomto školním roce neuskutečnila z důvodu rekonstrukce bazénu ve Vřesovicích. 3. Olympiády, soutěže a přehlídky, projekty ve školním roce 2013/2014 Název soutěže, olympiády Školní kolo počet žáků, ročník Okresní kolo počet žáků, ročník Krajské kolo počet žáků Vyučující Literární soutěž B. B. Buchlovana Vaculíková Milena Olympiáda z Čj Vaculíková Milena Recitační soutěž 27 okrskové 5 - vyučující 1. stupně Olympiáda z Aj Brzicová Jana Zeměpisná olympiáda Oulehlová Pythagoriáda Pícha Výtvarná soutěž Na toulkách přírodou Borčová Zazpívej, slavíčku Cvek Jaroslav Liter.- dramatická přehlídka ŠD Hurdesová Dana Jízda zručnosti vyučující 1. stupně

16 Turnaj v přehazované 8 Borčová Štafetový pohár Vavrušová Lenka Turnaj ve florbale Kusák Radek Turnaj ve florbale ŠD Turnaj ve fotbale ŠD Hurdesová Dana 10 - Hurdesová Dana 4. Výsledky testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníku v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Předměty 3. ročník Úspěšnost % Český jazyk 74,5 Matematika 69,3 Anglický jazyk 69 Člověk a svět 61,5 Předmět 5. ročník Úspěšnost % Český jazyk 62 Matematika 65,1 Anglický jazyk 57,5 Člověk a svět 74 Předmět 7. ročník Úspěšnost % Český jazyk 85,4 Matematika 42,8 Anglický jazyk 69,7 Fyzika 45,5 Biologie 68,9 Předmět 9. ročník Úspěšnost

17 Český jazyk 59,9 Matematika 35,7 Anglický jazyk 53,6 Fyzika 61,9 Biologie 56,2 Chemie 44,2 5. Další aktivity K aktivitám, na které se žáci těší, patří projektová činnost. Dominantní roli v nich mají učební aktivity žáků, ve kterých získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce. Projekty mají formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti k vytvoření nějakého výrobku. Projektovou činností podporujeme zdravé soutěžení, vzájemnou spolupráci žáků, motivujeme je a vnášíme do každodenního života školy kromě nových poznatků také hru a zábavu. Od pokračujeme v projektu s názvem Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Do vzdělávání v této oblasti se zapojili 4 pedagogové, z toho nově dva. Ukončení projektu se předpokládá v březnu Zapojili jsme se do dvouletého projektu Finanční gramotnost. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Z naší školy byli proškolení dva vyučující, aby mohli získané vědomosti aplikovat ve výuce finanční gramotnosti, která je součástí ŠVP. Na konci školního roku proběhly dva školní projekty s danou tematikou pro žáky 2. stupně. Část VI. Závěr výroční zprávy 1. Za všemi realizovanými projekty a akcemi (viz přehled akcí v příloze) stojí důkladná příprava a kvalitní spolupráce celého učitelského sboru. O těchto informujeme veřejnost na webových stránkách školy. Poděkování patří všem, kteří naši školu podporují, pomáhají nám a váží si naší práce. A to především městysu Osvětimany, Sdružení rodičů, vedoucím kroužků z řad rodičů a ostatním přátelům školy. 2. V měsíci červnu proběhlo v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání tzv. Testování žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji, a to elektronickou formou. Bylo určeno pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd. Výstupy z měření budou vyhodnoceny v metodických sdruženích a využity jako zpětná vazba pro učitele a žáky, pro posouzení skutečného přínosu školy, ale i jednotlivých vyučujících k žákovu učení, pro získání zpětné vazby při reformních

18 aktivitách a změnách zaváděných do školského systému. 3. Učíme naše žáky pomáhat potřebným, a proto jsme se zapojili do sběru plastových víček pro Šimonka nemocného svalovou dystrofií. V květnu děti a zaměstnanci školy přispěli zakoupením žlutých kytiček na sbírkový účet Lize proti rakovině a na podporu onkologického výzkumu částkou 1000 Kč. Podpořili jsme také Nemocnici v Kyjově a věnovali jsme ze sbírky částku Kč dětem na oddělení Dětského centra, které jsme si s několika žáky při jeho návštěvě prohlédli. Finanční dar bude použit na zabezpečení zážitkových aktivit, a to výletu batoláčků vlakem a výlet do ZOO koutku v Hodoníně. Věříme, že i tyto drobné příspěvky, pomoc jednomu člověku nebo třeba několika lidem může zlepšit jejich situaci. Chceme být tím malým světýlkem pro ostatní, a to znamená být dobrým příkladem, povzbuzovat, umět poradit a pomoct. 4. Žáci se také zapojili do mnoha soutěží sportovních i vědomostních. Významný byl úspěch Nicolety Hradilové, které se podařilo v okresním kole olympiády z anglického jazyka získat 2. místo. Žáci 2. stupně se zapojili do olympiády z českého jazyka, zeměpisu a soutěže Zlatý list v ZŠ v Polešovicích. Pochvalme i naše šachisty, kteří si vybojovali ve Starém Městě postup na lednové krajské kolo v přeboru škol ve Zlíně. Tady skončili na pěkném 7. místě. 5. Před rokem se nám podařilo založit novou tradici spolupráce, a to se ZŠ Velehrad. Jedná se o společnou přehlídku z těch nejlepších absolventských prací žáků 9. ročníků, která se letos v červnu uskutečnila v naší škole. Absolventské práce jsou vlastně konečným výstupem deváťáků ze základní školy, završením jejich devítiletého snažení a učení. A i letos deváťáci překvapili nejen výběrem zajímavých témat, ale také úrovní vlastních výstupů. 6. Ke zlepšení materiální vybavenosti přispěly nové šatní skřínky, které byly pořízeny v nákladu téměř Kč. Výsledky školní ankety žáků a užívání skříněk ukázaly, že jsou žáci s novým vybavením velmi spokojeni a v šatnách zachovávají větší pořádek. Nová jazyková učebna byla na začátku školního roku dovybavena počítači. V areálu zahrady školy se od měsíce března prováděla revitalizace zeleně, při níž došlo k vykácení některých stromů, odstranění náletových porostů a následně k výsadbě nových dřevin a bylin na zahradě školy, školním hřišti a školním pozemku. I v tomto školním roce všechny naše snahy vedly ke zkvalitňování podmínek výuky a zlepšování prostředí školy. Mgr. Petr Orlický Osvětimany ředitel školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více