200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského"

Transkript

1 Ročenka 2012 Oktavián hrabě Kinský na hřebci Caesar 200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Oktavián hrabû Kinsk byl v jimeãn m lechticem, kter díky svému naturelu pfiedbûhl dobu v níï Ïil o mnoho desetiletí. Byl prozírav m správcem svého panství a hlavnû v znamn m chovatelem koní a odváïn m jezdcem. I díky tomu Ïijí zajímavá vyprávûní a povûsti o jeho originálních nápadech a skutcích. Oktavián se narodil na zámeãku ve Vlkovû nedaleko Chlumce nad Cidlinou za vlády císafie Franti ka I. V témïe roce pfii lo na svût rovnûï mnoho v znamn ch osobností, z nichï bychom si mohli jmenovat napfiíklad skotského cestovatele a lékafie Davida Livingstona, nûmeckého skladatele Richarda Wagnera, známého praïského obchodníka Vincence Josefa Rotta ãi matku T. G. Masaryka Terezii Masarykovou. V echny tyto osobnosti Oktavián Kinsk pfieïil. Zemfiel v poïehnaném vûku osmdesáti tfií let. Rodinné kořeny Rod Kinsk ch je starobyl m ãesk m lechtick m rodem, o nûmï pocházejí první písemné prameny jiï z poãátku 13. století. PÛvodnû pocházel z obce Wchynice, dnes psáno s jednoduch m W, která leïí v tûsné blízkosti dálnice D8 na dohled od Lovosic. V prûbûhu doby se jméno upravilo z Wchynsk na Kinsk a tak je tomu dodnes. Velmi zajímavé informace o historii lechtického rodu Kinsk ch je moïné získat v knize Karla Richtera Sága rodu Kinsk ch, Ale e Valenty Dûjiny rodu Kinsk ch, Ivana BroÏe Velké postavy rodu Kinsk ch, Moniky Czernínové Îila jsem pfiíli krátce (o Nofie Kinské), Johna Pinfolda a Kamily Pecherové Velká pardubická a Velká národní Liverpoolská nebo zkrátka z internetu. Ze v ech tûchto zdrojû a také z dfiívûj ích osobních kontaktû s panem Dr. Radslavem Kinsk m jsem ãerpala informace pro tento ãlánek. 4

2 Nejbližší příbuzní Otcem Oktaviána byl Leopold Josef hrabû Kinsk (nar. 1764, tedy ve stejném roce jako zakladatel chovu starokladrubsk ch bûlou Û Pepoli), kter si vzal za manïelku Marii Theresii Puteani (nar. 1787, v tomto roce se narodil Pepoliho vnuk plemeník General, zakladatel linie Generale). Oktaviánovou sestfienicí byla napfiíklad o tfiicet let mlad í Berta Kinská-Suttnerová, první nositelka Nobelovy ceny za mír. Josef a Marie spolu mûli sedm dûtí, z toho tfii syny a ãtyfii dcery. Oktavián mûl je tû star ího bratra Filipa, kter se zabil ne Èastnou náhodou pfii vjezdu na koni do stáje, bylo mu 18 let. Mlad ím bratrem Oktaviána byl Jan Baptista hrabû Kinsk, kter si vzal za manïelku krásnou lechtiãnu Iphigenii Theresu Dadanyi (Dadiani), s níï mûl devût dûtí a mezi nimi Oktaviánova dûdice Zdenka hrabûte Kinského ( ). Sestrou hrabûte Oktaviána byla mj. Barbara Kinská (1826), která se provdala za Heinricha hrabûte Brandise a v roce 1895 se stala babiãkou Marie Immakulaty (Laty) Brandisové, jediné vítûzky Velké pardubické. Nová doba Oktavián se narodil na sklonku tûïké doby, kdy vût ina Evropy trpûla napoleonsk mi válkami. Právû v fiíjnu roku 1813 probûhla slavná bitva národû u Lipska, kde byl ov em Napoleon zásadnû poraïen. Následnû sice je tû Napoleon v roce 1815 obnovil na 100 dní císafiství, ale v ãervnové bitvû u Waterloo nedaleko Bruselu podlehl spojeneck m armádám, v nichï hlaví roli hrál slavn vojevûdce Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu. Ten jel na svém neménû slavném koni jménem Copenhagen. Jednalo se o men ího konû, jiï anglického plnokrevníka, s dostatkem arabské krve. MoÏná i tato záleïitost, kdy nejenom Wellington, ale i fiada dal ích anglick ch Kůň Kinský Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

3 Ročenka 2012 Stáje v areálu zámku vojákû, úspû nû pouïila ve slavné bitvû rychlé a obratné anglické plnokrevníky, rozhodla o vítûzství nejenom této bitvy ale i nového plemene. První svazek PK A 1/1 vy el v roce Obliba chovu anglického plnokrevníka v prûbûhu 19. století natolik stoupla, Ïe zatlaãila do pozadí v echna ostatní plemena koní, vãetnû koní arabsk ch, panûlsk ch ãi italsk ch. Na území na í monarchie byl pro povznesení chovu A 1/1 uspofiádán dostih v císafiském hfiebãínû v Kopãanech Janem Josefem kníïetem Trauttmansdorffem- Weinsbergem ( ), vrchním tolbou ( ) císafie Franti ka I. Právû za jeho pfiítomnosti tenkrát vyhrál anglick plnokrevník Grimalkin nad arabsk m hfiebcem Kohejlem. Tím dal i císafi zelenou chovu A 1/1. Aã 19. století pfiineslo i nesmyslné kfiíïení v podstatû v ech plemen anglick m plnokrevníkem, vãetnû panûlsk ch koní, pokrok v chovu nastal a obliba parforsních honû a dostihû dosáhla historického vrcholu. Chov koní v Chlumci Rod Kinsk ch byl rovnûï zamûfien na chov koní, neboè b valo povinností lechty, aby si sama chovala konû pro potfieby reprezentace i armády. Existuje fiada zmínek, Ïe se v jejich chovu ãasto vyskytovali konû Ïluté barvy. V literatufie je uvádûno, Ïe napfiíklad v dobû VídeÀského kongresu ( ) zaujala zlat m spfieïením babiãka Oktaviána Kinského Maria Christine knûïna Kinská (rozená Liechtensteinová), manïelka Franti ka Ferdinanda hrabûte Kinského, kter byl vnukem svého jmenovce, zakladatele zámku Karlova Koruna. Dojista Oktaviána Kinského formovalo prostfiedí, ve kterém vyrûstal a hlavnû záliba jeho rodiny v koních. Jezdit na koni se nauãil moïná dfiíve, neï zvládl samostatnou chûzi. Odmala byl jistû aktivním, dnes bychom fiekli hyperaktivním dítûtem. Kontakty jeho rodiny byly velmi iroké a urãitû cestoval nejenom po zemích na í monarchie, ale také po Nûmecku ãi Anglii. To mûlo i zásadní vliv na jeho vztah k anglick m plnokrevníkûm. 6

4 Rodinné dědictví Jeho otec Leopold Josef bohuïel zemfiel pfiíli brzy, kdyï se ãíslice posledního dvojãíslí Oktaviánova narození prohodily a to v roce Do dospûlosti (tehdy do 21 let) mûl vést zdûdûné panství jeho pfiíbuzn, av ak velmi brzy se Oktavián nechal prohlásit plnolet m a o vlastní majetek se staral sám a nutno podotknout, Ïe velmi dobfie. V lednu roku 1835 se jeho manïelkou stala lechtiãna Agens von Schaffgotsch, která byla o tfii roky star í neï Oktavián. Jejich manïelství bylo bezdûtné, mnohdy Oktavián svou Ïenu rûznû pfiekvapoval, o ãemï se na chlumeckém zámku vyprávûjí mnohé pfiíhody, nicménû AneÏka se doïila 70 let. Parforsní hony Právû v polovinû 30. let 19. století dovezl Oktavián hrabû Kinsk z Anglie smeãku honicích psû, foxhoundû, a rovnûï nûkolik koní stále oblíbenûj ího plemene A 1/1. V roce 1836 uspofiádal i první parforsní hon na na em území podle anglick ch pravidel. To znamenalo, Ïe lovená zvûfi nebyla zastfielená, ale odchycená a vrácena do obory jednalo se více o sportovní neï loveckou záleïitost. Napojení rakousko-uherské a tedy samozfiejmû i na í ãeské lechty na Anglii bylo velmi silné a mnoho lechticû se tam zúãastàovalo honû. V roce 1837 pfii el do pardubické vojenské posádky Franti ek kníïe Liechtenstein a zaãal organizovat parforsní hony. Brzy se pfiidali i dal í lechtici a dûstojníci armády a tak byla v roce 1841 zaloïena Pardubická honební spoleãnost. Oktavián Kinsk uspofiádal v roce 1846 také v znamn pfiekáïkov dostih na loukách u Luãic vedle Chlumce nad Cidlinou, kter je ãasto uvádûn jako první v âechách. Prvenství podle roãenky Böhmische Pferderennen 1842 patfií steeplechase v Pardubicích konané V roãence z roku 1839 je v ak uveden první rovinov dostih, maã dvou koní, Gameboye O. Kinského a Hippolyta hrabûte Renarda. Dne vyhrál 400 zlat ch Gameboy. Chov koní V souãasné dobû je jiï velmi známé vyprávûní o vzniku chovu koní na Ostrovû. JiÏ rok po smrti svého otce nechal Oktavián zbudovat hfiebãín na Ostrovû asi 3 km od Chlumce. Podle pûvodních map je moïné zjistit, Ïe se v okolí Chlumce vyskytovalo mnoïství rybníkû a také Ïe se pfii povodních vylévala ze sv ch bfiehû fieka Cidlina. Oktavián nechal vysu it pûvodní Chlumeck rybník a tam byla zfiízena dostihová dráha v novodobé historii se tam v 90. létech 20. století konaly napfiíklad jezdecké závody a Slavnosti koní Kinsk ch, které mnozí pfiíznivci koní osobnû shlédli. Název Ostrov (dfiíve Wostrow) vznikl ze zku enosti, Ïe pfii rozvodnûní bylo v níïinaté krajinû uchránûno pfied vodou právû toto místo, které bylo mírnû vyv ené. Tam tedy Oktavián soustfiedil svûj chov. Plemenná kniha byla zaloïena v roce 1836 a následnû Oktaviána ke specializovanému chovu pfiivedla zásadní roztrïka s vedením rakouského Jockey clubu. Budova bývalého hotelu Liverpool stojí dodnes u železničního přejezdu na Nový Bydžov Kůň Kinský 7

5 Ročenka 2012 Themby II Znám pfiíbûh isabely jménem Themby II, kterou nechtûli ãlenové Jockey clubu ve Vídni zapsat do plemenné knihy anglického plnokrevníka pro její netradiãní zbarvení, vedl k rozhodnutí O.Kinského ke vzniku vlastního chovu, zamûfieného na ÏluÈáky a plaváky. Otcem Themby II byl Prinz Djalma, matkou Themby I. Potomkem Themby II byl isabel Caesar, kter se stal zakladatelem chovu chlumeck ch isabel a plavákû. Dal í informace k chovu koní Kinsk ch je moïné nalézt na webov ch stránkách nebo na Velká národní a Velká pardubická Oktavián mnohokrát nav tívil závodi tû v Aintree, kam se v roce 1839 pfiestûhovala Velká liverpoolská (pûvodnû vznikla v roce 1836 u obce Maghull). Kromû koní a honicích psû si z Anglie dováïel i jezdce a trenéry, jako napfi. Johna a Jamese Jacksonovi ad. Velkou národní a cel m dûním okolo byl tak nad en, Ïe v Chlumci nad Cidlinou nechal v roce 1878 postavit hotel s názvem Liverpool. V podstatû do dne ních dnû ho mûïeme vidût, ov em je pfiestavûn na s pku a stojí nedaleko Ïelezniãního pfiejezdu smûrem na Nov BydÏov. Je logické, Ïe stál také u zrodu na í Velké pardubické v roce 1874 a to spoleãnû s Emilem princem Fürstenbergem, Maxem hrabûtem Ugartem a dal ími lechtici z Pardubické honební spoleãnosti. Zajímavé je tû je, Ïe v témïe roce, jako vznikla VP, se narodila fenomenální uherská klisna Kincsem (po Cambuscan). Její otec byl dûdem z matãiny strany dvojnásobného vítûze VP Magyaráda (1897, 1900), kterého vlastnil OktaviánÛv synovec a dûdic Zdenko Kinsk. Konû pocházející z chovu rodu Kinsk ch vyhráli VP celkem 6x - je tû Sláva (1899), Pohanka (1931), Norma (1937) a Nestor (1966) a mnohokrát se umístili. Nejslavnûj í vítûzkou byla isabela Norma s Oktaviánovou pranetefií Latou Brandisovou v roce Ve státní službě Oktavián Kinsk zastával dûdiãn úfiad Průčelí hřebčína Ostrov 8

6 Kůň Kinský vrchního zemského hofmistra,byl císafisk m komofiím a tajn m radou. V roce 1836 byl úãasten korunovace císafie Ferdinanda V. ãesk m králem. Velmi dobfie se vyrovnal i s revoluãním rokem 1848 i se zru ením roboty a byl na stranû povstání v Praze, které také podpofiil. Urãit ãas zastával i funkci purkmistra mûsta Chlumec. Po zru ení roboty citlivû komunikoval se sv mi poddan mi a nabídl jim práci za odmûnu. V Chlumci zaloïil pivovar, malou továrniãku, které se dodnes fiíká roubovna a jiï zmínûn hotel. Dále mûl ve správû fiadu dvorû, kde bylo provozováno zemûdûlství a k tomu patfiily i stovky hektarû lesa. O v e bylo nutné se fiádnû starat. A Oktavián se staral velmi dobfie. Závěr života Sice jsme si nesdûlili Ïádné historky, kter ch se v okolí Chlumce nad Cidlinou dochovalo do dne ních dnû vrchovatû, ale ty se mûïete dozvûdût pfii náv tûvû chlumeck ch pamûtihodností (zámku, Lorety, obory KnûÏiãky atd.). Na poãátku roku 1888 zemfiela Oktaviánovi jeho choè Agens. V druhé polovinû roku se oïenil s Marií Stubenvollovou ( ), která byla v bornou jezdkyní. Sám Oktavián jiï rok pfied svou smrtí pfiedal panství jednapadesátiletému synovci Zdenku Kinskému, kter byl velk m znalcem koní a vynikajícím jezdcem (na VP v roce 1901 v pokroãilém vûku obsadil 4. místo na Magyarádovi), takïe mohl b t po této stránce Oktavián spokojen, Ïe tradice chovu koní i jeïdûní bude zachována. Oktavián Kinsk zemfiel ve vûku 83 let 28. kvûtna 1896 a je pohfiben v rodinné hrobce v Mlékosrbech. Traduje se, Ïe pfied smrtí si nechal ke svému loïi pfiivést své oblíbené konû. A tak mûïeme cel leto ní rok vzpomínat 200. v roãí narození Oktaviána hrabûte Kinského, kter se nesmazatelnû zapsal do historie chovu koní, jezdectví a dostihového sportu. Stáje hřebčína Ostrov 9

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE

âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE 2. DÍL NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY Libor Nedorost Nakladatelství Libri Praha 2006 Tyto knihy vûnuji sv m dûtem, malé Jitce a Mikulá ovi, kter m se omlouvám za to, Ïe jsem si s nimi

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více